Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter"

Transkript

1 Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter Göran Lindén 29 april 2014

2 En ny bok! Redaktörer Göran Lindén & Peter Breife

3 Orsaker till våldet - en källa till konflikter! Alkohol. Makt och kontroll Konflikter Manlig hegemoni Svartsjuka Personlighetsstörningar Stress Tidigare trauman Provokativa partners Svår barndom???

4 Elefanten och de blinda

5 Våld är varje handling som genom att den skadar, skrämmer eller kränker en annan person får den personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill Per Isdal, Alternativ til Vold

6 Olika uttryck för våld Fysiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Psykiskt våld Latent våld Ekonomiskt förtryck Grov försummelse.i de nära relationerna!

7 Vi har alla en relation till dagens ämne. Jag hade själv en pappa som var sån..! Min sambo har en brorsa som tar till våldet.! Just nu har jag ett ärende på jobbet där pappan är en våldsam pappa! Jag separerade från barnens pappa för att skydda dem från fortsatt våld! Jag har själv behandlat min partner och barnen väldigt respektlöst.!

8 Mitt eget personliga förhållande till våld 5 minuter

9 Våld är komplext Hon lämnade honom men våldet fortsatte Åtta år efter senaste kontakten med pappan sökte dottern upp honom Han får mycket stöd av familjen /släkten i att hota lillasyster Den utsatta mamman ger sig på barnen Mamman behöver avlastning med barnen och ringer honom i smyg

10 Ekologiska modellen

11 Exempel: En pappa från Iran som hotar döda mamman till de gemensamma barnen pga den skilsmässa hon tagit ut och att hon inte var oskuld på bröllopsnatt.

12 En pappa med stor relationselips en konfliktfylld relation Exempel: Ett föräldrapar med spädbarn som båda driver öppna konflikter om små & stora olikheter dem emellan och där ingen förstår att de lever oerhört pressat pga a-löshet och ett spädbarn som aldrig sover längre stunder.

13 En pappa med stora egna problem Ex: En pappa som kontrollerar mamman samt anklagar henne för otrohet, en pappa med stark benägenhet till svartsjuka som han förnekar utan istället söker tecken som bekräftar att hon bedrar honom.

14 Män med våldsproblematik gemensamma drag? Brister i självkänsla, generellt eller kopplat till specifika situationer Känslomässigt och socialt beroende av partnern Överkrav genom arbete, familj, släkt Projektiva tendenser hos mannen Överdrivet kontrollbehov Svartsjuka Känsla av maktlöshet gentemot partnern Svårigheter härbärgera egna svåra känslor Låg tilltro till att kunna lösa relationsproblem Empatibrist Egna traumata (krig, tortyr, barnmisshandel ) Negativ / ambivalent kvinnosyn

15 Olika sorters våld Makt och kontroll våld Situationsbetingat stress våld Våldsamt motstånd Källa: Michael P Johnson, 2008

16 Makt- och kontrollvåld Örfil Situationsbetingat stress-våld Våldsamt motstånd

17 Föräldrar som misshandlar sina barn Pappor som utövar våld mot mammor

18 Föräldrar som misshandlar sina barn Pappor som utövar våld mot mammor

19 Barnmisshandel Vuxna som slår sina barn Barn som utsätts för andra skadliga kränkningar och övergrepp Annat nära relationsvåld som barn tvingas leva i Pappor som Pappor utövar som våld utövar våld mot mammor Barn som utsätts för grov försummelse

20 10 % av alla barn/ungdomar har upplevt våld hemma! Hälften av dem utvecklar svåra och långvariga problem! Hälften av barnen som upplevt våld har själva blivit direkt utsatta!

21 Den i särklass starkaste riskfaktorn för kroppslig bestraffning av barn är om det förekommer våld mellan de vuxna i familjen. Detta ger en riskökning på tio gånger jämfört med familjer där något våld mellan de vuxna inte förekommer. Nat kartläggningen 2011 Allmänna barnhuset

22 Precis som vid de tidigare undersökningarna år 2000 och år 2006 anger barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder att de blivit slagna dubbelt så ofta som barn utan sjukdomar. De lever också oftare i familjer där det förekommit våld mellan föräldrarna. Nat kartläggningen 2011 Allmänna barnhuset

23 Vuxna kvinnor som hade upplevt våld mellan föräldrarna under uppväxten hade högre risk för att bli utsatta för våld i parrelationen än kvinnor som varit direkt utsatta för våld från föräldrarna. S Vatnar, Norge 2009 Göran Lindén

24 Tecken hos de späda barnen vid våld Kroppsminnen som barnet senare har svårt att sätta ord på. Ökad sårbarhet på grund av bristande förmåga att förstå och hantera påfrestningarna. Den sårbara hjärnan utvecklas mera i de delar som stimuleras oftare. Konstant stress pga fight-flight-freeze Förhöjd vilopuls Förmågan till reparation finns om barnet avlastas negativa stressen Göran Lindén

25 Motståndskraft och skyddsfaktorer mot våldets verkningar (Caroline Övrelien, m fl) 1/3 av barn från särskilt riskfyllda miljöer mådde lika bra eller bättre än barn som ej upplevt våld. Skyddsfaktorer kan vara stark anknytning till en vårdande vuxen stödjande relation till syskon eller släktingar god självkänsla och goda skolresultat förmåga att utveckla talanger och intressen empati och social uttrycksfullhet självförtroende förmåga till anpassning och flexibilitet Kön? Göran Lindén Källa: Barn som upplever våld, VKV, 2012

26 Göran Lindén Barns behov och barnets behov

27 Mammans situation Göran Lindén

28 Från patriark till en mer jämställd man eller Från en längtande pappa till en närvarande pappa - en exposé av pappaskapets förändring under 50 år!

29

30

31 1950-talet Mannen ek familjeförsörjare Arbetarkvinnorna dubbelarbetare 1960-talet Kvinnors frigörelse började Lagen om förbud för män att framföra barnvagn i uniform på allmän plats upphävdes 1970-talet Föräldraförsäkringen Fri abort Kvinnomisshandel började bli en samhällsfråga Pappor vid förlossning och psykoprofylax Gemensam vårdnad möjligt 1980-talet Faderskapserkännande Faderskapsbekräftelse 28 % av alla barn till ensamföräldrar hade ingen kontakt med den andra föräldern (pappan) Ökad problematisering av mansrollen Boken Männens röster i kris och förändring Kvinnojourerna växte fram

32 1990-talet Aldrig har så många barn haft så mycket pappa att relatera till Boken Pappa, se mig! Ofrivilliga faderskap blir ett begrepp Antalet pappor som är föräldralediga fördubblas- och antalet pappadagar fördubblas nästan Kvinnovåldskommissionen: Socialtjänsten måste hjälpa utsatta kvinnor Kvinnofridsreformen: Nytt brott mot kvinnor: Kvinnofridskränkning SoL 1998: Våldsutsatta kvinnor bör få hjälp Att vara frånvarande pappa ter sig alltmer avvikande

33 2000-talet Barnmisshandelskommittén 2001: Barn som bevittnar våld är utsatta för psykisk misshandel SoL ändras: Brottsoffer skall erbjudas hjälp. Våldsutsatta kvinnor ska särskilt beaktas Barn börjar uppmärksammas som brottsoffer när mammor utsätts för våld SoL ändras: Barn som bevittnar våld ska erbjudas hjälp 2006 ändras Föräldrabalken: Ökad möjliget till ensam vårdnad 2007 kom Regeringens nationella handlingsplan om att bekämpa mäns våld mot kvinnor

34 Forskning visar att Barn till pappor som är aktiva i omvårdnaden: bättre kognitiv och empatisk förmåga bredare känsloregister mindre av könsstereotypa föreställningar större självtillit klarar sig bättre i sociala sammanhang

35 Fördelning av föräldraledighet mammor och pappor

36 1980, 1989 och 2011: Antal mammor/pappor Antal föräldralediga dagar / 8 000? / / / = 6 % / / = 23 %

37 2010-talet Den stora berättelsen om barns behov av sina pappor börjar ifrågasättas Hur ska vi fortsätta stödja de goda pappaskapen och samtidigt uppmärksamma de pappor som hindrar barns utveckling genom destruktivt beteende? Barn som tvingats se, höra, bevittna våld är delvis samma barn som blir direkt utsatta.

38 Bikupa En pappa med egen våldsproblematik - vilka erfarenheter och kunskaper har du från privatliv och arbete?

39 Psykolog Per Isdal - ATV

40 Alla utbrott han såg allt det där, allt skrikande och gormande.alla gräl! Alla dessa inte trevliga saker! Han sög åt sig av dom! Han är redan översköljd av allt detta..:! Förlåt mig i all denna skit!

41

42 Pappor som är våldsamma mot mammor och barn vad vet vi? % av papporna är även direkt våldsamma mot barnen oftare dålig kunskap om barnens liv oftare självcentrerade oftare manipulativa kan vara auktoritära upplever oftare stress i föräldraskapet upplever oftare stress i relation till dålig ekonomi och social isolering har oftare vuxit upp i familjer med våld, missbruk, återkommande flyttningar och fattigdom kan vara pappor som rivaliserar med mamman om barnen kan vara pappor som rivaliserar med barnen om mamman

43 Föräldraansvar med egen våldsproblematik

44 Bikupa Vad behöver barn få från sina pappor som har en våldsproblematik?

45 Vad säger Socialstyrelsen? Föräldraansvaret behöver begränsas för den våldsamme genom att gemensam vårdnad i princip inte är möjlig när det förekommit våld. Principen gäller när föräldrar tvistar om vårdnaden rättsligt. I övrigt har samhället inte frångått den överordnade principen att föräldrar själva bestämmer om hur vårdnaden ska vara. Socialtjänsten ska noggrant höra barnets önskan och vilja och ta hänsyn till det i takt med barnets stigande ålder och mognad. I den sammanvägda bedömningen ska hänsyn tas till barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Socialstyrelsen Meddelandeblad 2006

46 Föräldraansvar vid våld i tvister om vårdnad, umgänge eller boende: Bedömning av pappan och våldets karaktär Pappans allmänna attityd till våld Förekomst av missbruk och psykisk ohälsa Våldet som uttryck för makt och kontroll mer allvarligt än våld begränsat till enstaka överilad handling. Pågående våld mer allvarligt än historiskt våld. Pappans ev våld i tidigare relationer Pappan har för våldet genomgått behandling eller ej. Socialstyrelsen Meddelandeblad 2006

47 Barnens Behov i Centrum - BBIC Föräldraförmågor och kopplingar till egen våldsproblematik: Säkerhet Stabilitet Grundläggande omsorg Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning

48 Grundläggande omsorg Se till barnets vardagliga rutiner fungerar (mat, sömn, hygien) Se barnet i dess mående Stödja barnet Exempel: Papporna behöver ta ansvar för sin del av omsorgen samt samarbeta med mammorna i dessa frågor. Papporna behöver vara uppmärksamma på barnen och låta egna behov stå tillbaka

49 Säkerhet Yngre barn behöver fr a skyddas från faror, skador, irrationella och skadliga beteenden. De äldre barnen behöver även skyddas mot egna riskfyllda beteenden. Exempel: Papporna behöver ansvariggöras för barnets skydd och säkerhet betr våldet. De behöver även ansvariggöras för att mammorna blir respektfullt bemötta. Pappor som är labila och irrationella pga kris och stress behöver inse hur det blir för barnet. Papporna behöver acceptera och inse det konstruktiva i begränsningar att utöva föräldraskapet.

50 Känslomässig tillgänglig Barnet behöver uppskattning och engagemang för sin egen skull Barnet behöver få nära kontakt via kropp, ögon, öron och röst Exempel: Papporna behöver se barnet utanför sig själva och utanför konflikten med mamman Papporna behöver reparera skadad tillit till barnet och mamman, kort- och långsiktigt. Säga Förlåt, jag gjorde fel som slog till mamma igår kväll och skrämde dig! Papporna behöver stödja mammornas föräldraskap.

51 Stimulans Barnet behöver uppmuntran i att lära sig nya saker Barnet behöver stöd i att uttrycka känslor och tankar och att uttrycka egen vilja Exempel: Papporna behöver veta var barnet befinner sig i sin utveckling och få realistiska förväntningar på barnet. Papporna behöver respektera barnet i dess tankar, känslor och vilja.

52 Vägledning och gränssättning Barnet behöver föräldrar som är goda förebilder i livet Barnet behöver gränssättning som är sund för barnet Barnet behöver avlastas ansvar för sina föräldrar Exempel: Papporna behöver förändra sina liv så att barnen kan känna stolthet för dem Papporna behöver samarbeta med mammorna på ett respektfullt sätt så att barnen får goda förebilder. Papporna behöver gå från kränkande och skrämmande gränssättning över till gränssättning som är vänlig, bestämd och begriplig för barnet.

53 Stabilitet Barnet behöver pålitlighet, förutsägbarhet, konsekvens och kontinuitet Exempel: Papporna behöver vara pålitliga och förutsägbara i direktkontakter med barnet. Papporna kan behöva flytta så att barnet får bo kvar. De behöver i övrigt minimera förändringar i barnets vardag Papporna behöver undvika snabba beslut som påverkar barnets liv. De behöver ta hand om den egna krisen och bygga en stabilitet i det egna vuxenlivet.

54 Kan man vara pappa utan att träffa sitt barn? Inte störa barnens trygghet Ge barnen information om pappa efter deras behov Barnens möjligheter att kunna meddela pappa saker från deras eget liv Barnens kontakter med pappans släkt

55 Det goda pappaskapet Pappor med våldsproblematik

56 Det goda pappaskapet Det goda pappaskapet Våldsproblematik Pappor med våldsproblematik

57 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna

58 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Samarbetet med mamman

59 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Samarbetet med mamman Egen förändring ut ur våldet

60 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Framtiden Samarbetet med mamman Egen förändring ut ur våldet

61 Att upptäcka, motivera och erbjuda insatser

62 ..men papporna är ju inte motiverade för någon förändring. eller.?

63 De fyra stoppen en tankemodell Modellen baseras på att alla mammor och pappor har föräldrakänslor Alla föräldrar vill sina barn väl Den våldsbenägne föräldern själv Medföräldern eller barnet Nätverket Samhället

64 Motiverad Icke motiverad Motivation som en process Vad jag som möter en pappa kan bidra med Fokus på barnets behov Vara respektfull i mötet med pappan Ha kontroll över min egen rättningsreflex Följa med i motstånd

65 Bikupa Att vara respektfull i mötet med en pappa vad kan ingå i det?

66 Hjälper insatserna mot våldsbeteende hos män/pappor? Svenska och amerikanska effektstudier IDAP Kriscentra, mansmottagningar, ATVmottagningar, Utväg.

67 Hjälper insatserna mot våldsbeteende hos män/pappor? Lovande resultat Icke-dömda män Psykisk ohälsa Missbruk 55 % hade barn med de utsatta Nationell svensk utvärdering (Soc styr 2010)

68 Socialstyrelsens Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (2011): När socialtjänsten får kontakt med en våldsutsatt kvinna är det angeläget att försöka få till stånd en dialog med den som utövar våldet och erbjuda denne samtal. I samtal med våldsutövaren kan information ges om vilka behandlingar som kan erbjudas. För de män som inte är positiva till behandling men som accepterar fler samtal med socialsekreterare är det möjligt att inleda en serie motivationssamtal. Om den person som utövar våld har vårdnad om eller umgänge med barn, bör denne dessutom erbjudas råd och stöd utifrån barnets behov

69 MPV en metod att motivera och öka föräldraansvar Möta Pappor/Personer med Våldsproblematik

70 Orosanmälan till socialtjänsten Förhandsbedömning Motivation att förändras ut ur våld Kriscentrum Barnutredning med MPV Andra insatser

71 Information Förhandsbedömning Utredning för Bistånd/ LVU Biståndslös insats Barnhandläggare Pappahandläggare 3-part samtal pappan Trepartssamtal Samtal med pappan Samtal om fem med teman pappan om fem teman 3-part samtal pappan Göran Lindén

72 Information 3-part samtal pappan Trepartssamtal Förhandsbedömning Utredning för Bistånd/ LVU Biståndslös insats Huvud- & Barnhandläggare Pappahandläggare Kontakter med barn & mamma Samtal med pappan Samtal om fem med teman pappan om fem teman 3-part samtal pappan Göran Lindén

73 Två handläggare från socialtjänsten Inledande trepartssamtal Enskilda samtal med den våldsamme föräldern med teman: Information Barnet Samarbetet med andra föräldern Egna föräldraansvaret Risk, säkerhet och egna ansvaret Avslutande trepartssamtal Motivationsarbete främst via föräldraskapet Inga gemensamma samtal med våldsam - utsatt

74 Några röster från socialarbetare och MPV: Fördelen med MPV: Att vi möter papporna, att de inte får tappas bort och att detta kan bli en väg till förändrat beteende genom behandling. Att vi tar itu med förövarna givetvis och i detta också har barnen i centrum. Jag har gått flera utbildningar om kvinnofrid och arbetat en hel del med det. Flera gånger har jag tänkt om de där männen som utsatt kvinnorna: Usch, fy fan..! Genom utbildningen i MPV har jag fått till mig en hel del ny kunskap som hjälper mig att se dem som människor...att se deras våldsamma beteende men även det som finns bakom...! -

75 Slutord Våra närvarande, omsorgsinriktade pappor ger både utmaningar och möjligheter vid våld! Papporna med våldsproblematik är generellt mycket opratade om sitt inre liv det ger hopp om förändring! Ansvariggöra pappor med våldsproblematik både strukturellt och individuellt Ha ett säkerhetstänkande när vi involverar papporna! Kunskapsområdet föräldraansvar vid våld behöver utvecklas!

76

77 Tack för mig! Göran Lindén

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Barn och ungdomar utsatta för våld

Barn och ungdomar utsatta för våld Barn och ungdomar utsatta för våld Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning form Masarin Illustrationer Illidesign tryck Edita copyright Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms stad

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - handlingsplan för social- och omsorgsförvaltningen R Dnr 2011-029-730 Rev iderad Dnr 2012-030-790 2012-05-29 72 Innehållshållsförteckning 1 Inledning 4 2 Korta fakta om våld i

Läs mer