Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter"

Transkript

1 Hur kan pappor med våldsproblematik ta föräldraansvar? forskning och erfarenheter Göran Lindén 29 april 2014

2 En ny bok! Redaktörer Göran Lindén & Peter Breife

3 Orsaker till våldet - en källa till konflikter! Alkohol. Makt och kontroll Konflikter Manlig hegemoni Svartsjuka Personlighetsstörningar Stress Tidigare trauman Provokativa partners Svår barndom???

4 Elefanten och de blinda

5 Våld är varje handling som genom att den skadar, skrämmer eller kränker en annan person får den personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill Per Isdal, Alternativ til Vold

6 Olika uttryck för våld Fysiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Psykiskt våld Latent våld Ekonomiskt förtryck Grov försummelse.i de nära relationerna!

7 Vi har alla en relation till dagens ämne. Jag hade själv en pappa som var sån..! Min sambo har en brorsa som tar till våldet.! Just nu har jag ett ärende på jobbet där pappan är en våldsam pappa! Jag separerade från barnens pappa för att skydda dem från fortsatt våld! Jag har själv behandlat min partner och barnen väldigt respektlöst.!

8 Mitt eget personliga förhållande till våld 5 minuter

9 Våld är komplext Hon lämnade honom men våldet fortsatte Åtta år efter senaste kontakten med pappan sökte dottern upp honom Han får mycket stöd av familjen /släkten i att hota lillasyster Den utsatta mamman ger sig på barnen Mamman behöver avlastning med barnen och ringer honom i smyg

10 Ekologiska modellen

11 Exempel: En pappa från Iran som hotar döda mamman till de gemensamma barnen pga den skilsmässa hon tagit ut och att hon inte var oskuld på bröllopsnatt.

12 En pappa med stor relationselips en konfliktfylld relation Exempel: Ett föräldrapar med spädbarn som båda driver öppna konflikter om små & stora olikheter dem emellan och där ingen förstår att de lever oerhört pressat pga a-löshet och ett spädbarn som aldrig sover längre stunder.

13 En pappa med stora egna problem Ex: En pappa som kontrollerar mamman samt anklagar henne för otrohet, en pappa med stark benägenhet till svartsjuka som han förnekar utan istället söker tecken som bekräftar att hon bedrar honom.

14 Män med våldsproblematik gemensamma drag? Brister i självkänsla, generellt eller kopplat till specifika situationer Känslomässigt och socialt beroende av partnern Överkrav genom arbete, familj, släkt Projektiva tendenser hos mannen Överdrivet kontrollbehov Svartsjuka Känsla av maktlöshet gentemot partnern Svårigheter härbärgera egna svåra känslor Låg tilltro till att kunna lösa relationsproblem Empatibrist Egna traumata (krig, tortyr, barnmisshandel ) Negativ / ambivalent kvinnosyn

15 Olika sorters våld Makt och kontroll våld Situationsbetingat stress våld Våldsamt motstånd Källa: Michael P Johnson, 2008

16 Makt- och kontrollvåld Örfil Situationsbetingat stress-våld Våldsamt motstånd

17 Föräldrar som misshandlar sina barn Pappor som utövar våld mot mammor

18 Föräldrar som misshandlar sina barn Pappor som utövar våld mot mammor

19 Barnmisshandel Vuxna som slår sina barn Barn som utsätts för andra skadliga kränkningar och övergrepp Annat nära relationsvåld som barn tvingas leva i Pappor som Pappor utövar som våld utövar våld mot mammor Barn som utsätts för grov försummelse

20 10 % av alla barn/ungdomar har upplevt våld hemma! Hälften av dem utvecklar svåra och långvariga problem! Hälften av barnen som upplevt våld har själva blivit direkt utsatta!

21 Den i särklass starkaste riskfaktorn för kroppslig bestraffning av barn är om det förekommer våld mellan de vuxna i familjen. Detta ger en riskökning på tio gånger jämfört med familjer där något våld mellan de vuxna inte förekommer. Nat kartläggningen 2011 Allmänna barnhuset

22 Precis som vid de tidigare undersökningarna år 2000 och år 2006 anger barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder att de blivit slagna dubbelt så ofta som barn utan sjukdomar. De lever också oftare i familjer där det förekommit våld mellan föräldrarna. Nat kartläggningen 2011 Allmänna barnhuset

23 Vuxna kvinnor som hade upplevt våld mellan föräldrarna under uppväxten hade högre risk för att bli utsatta för våld i parrelationen än kvinnor som varit direkt utsatta för våld från föräldrarna. S Vatnar, Norge 2009 Göran Lindén

24 Tecken hos de späda barnen vid våld Kroppsminnen som barnet senare har svårt att sätta ord på. Ökad sårbarhet på grund av bristande förmåga att förstå och hantera påfrestningarna. Den sårbara hjärnan utvecklas mera i de delar som stimuleras oftare. Konstant stress pga fight-flight-freeze Förhöjd vilopuls Förmågan till reparation finns om barnet avlastas negativa stressen Göran Lindén

25 Motståndskraft och skyddsfaktorer mot våldets verkningar (Caroline Övrelien, m fl) 1/3 av barn från särskilt riskfyllda miljöer mådde lika bra eller bättre än barn som ej upplevt våld. Skyddsfaktorer kan vara stark anknytning till en vårdande vuxen stödjande relation till syskon eller släktingar god självkänsla och goda skolresultat förmåga att utveckla talanger och intressen empati och social uttrycksfullhet självförtroende förmåga till anpassning och flexibilitet Kön? Göran Lindén Källa: Barn som upplever våld, VKV, 2012

26 Göran Lindén Barns behov och barnets behov

27 Mammans situation Göran Lindén

28 Från patriark till en mer jämställd man eller Från en längtande pappa till en närvarande pappa - en exposé av pappaskapets förändring under 50 år!

29

30

31 1950-talet Mannen ek familjeförsörjare Arbetarkvinnorna dubbelarbetare 1960-talet Kvinnors frigörelse började Lagen om förbud för män att framföra barnvagn i uniform på allmän plats upphävdes 1970-talet Föräldraförsäkringen Fri abort Kvinnomisshandel började bli en samhällsfråga Pappor vid förlossning och psykoprofylax Gemensam vårdnad möjligt 1980-talet Faderskapserkännande Faderskapsbekräftelse 28 % av alla barn till ensamföräldrar hade ingen kontakt med den andra föräldern (pappan) Ökad problematisering av mansrollen Boken Männens röster i kris och förändring Kvinnojourerna växte fram

32 1990-talet Aldrig har så många barn haft så mycket pappa att relatera till Boken Pappa, se mig! Ofrivilliga faderskap blir ett begrepp Antalet pappor som är föräldralediga fördubblas- och antalet pappadagar fördubblas nästan Kvinnovåldskommissionen: Socialtjänsten måste hjälpa utsatta kvinnor Kvinnofridsreformen: Nytt brott mot kvinnor: Kvinnofridskränkning SoL 1998: Våldsutsatta kvinnor bör få hjälp Att vara frånvarande pappa ter sig alltmer avvikande

33 2000-talet Barnmisshandelskommittén 2001: Barn som bevittnar våld är utsatta för psykisk misshandel SoL ändras: Brottsoffer skall erbjudas hjälp. Våldsutsatta kvinnor ska särskilt beaktas Barn börjar uppmärksammas som brottsoffer när mammor utsätts för våld SoL ändras: Barn som bevittnar våld ska erbjudas hjälp 2006 ändras Föräldrabalken: Ökad möjliget till ensam vårdnad 2007 kom Regeringens nationella handlingsplan om att bekämpa mäns våld mot kvinnor

34 Forskning visar att Barn till pappor som är aktiva i omvårdnaden: bättre kognitiv och empatisk förmåga bredare känsloregister mindre av könsstereotypa föreställningar större självtillit klarar sig bättre i sociala sammanhang

35 Fördelning av föräldraledighet mammor och pappor

36 1980, 1989 och 2011: Antal mammor/pappor Antal föräldralediga dagar / 8 000? / / / = 6 % / / = 23 %

37 2010-talet Den stora berättelsen om barns behov av sina pappor börjar ifrågasättas Hur ska vi fortsätta stödja de goda pappaskapen och samtidigt uppmärksamma de pappor som hindrar barns utveckling genom destruktivt beteende? Barn som tvingats se, höra, bevittna våld är delvis samma barn som blir direkt utsatta.

38 Bikupa En pappa med egen våldsproblematik - vilka erfarenheter och kunskaper har du från privatliv och arbete?

39 Psykolog Per Isdal - ATV

40 Alla utbrott han såg allt det där, allt skrikande och gormande.alla gräl! Alla dessa inte trevliga saker! Han sög åt sig av dom! Han är redan översköljd av allt detta..:! Förlåt mig i all denna skit!

41

42 Pappor som är våldsamma mot mammor och barn vad vet vi? % av papporna är även direkt våldsamma mot barnen oftare dålig kunskap om barnens liv oftare självcentrerade oftare manipulativa kan vara auktoritära upplever oftare stress i föräldraskapet upplever oftare stress i relation till dålig ekonomi och social isolering har oftare vuxit upp i familjer med våld, missbruk, återkommande flyttningar och fattigdom kan vara pappor som rivaliserar med mamman om barnen kan vara pappor som rivaliserar med barnen om mamman

43 Föräldraansvar med egen våldsproblematik

44 Bikupa Vad behöver barn få från sina pappor som har en våldsproblematik?

45 Vad säger Socialstyrelsen? Föräldraansvaret behöver begränsas för den våldsamme genom att gemensam vårdnad i princip inte är möjlig när det förekommit våld. Principen gäller när föräldrar tvistar om vårdnaden rättsligt. I övrigt har samhället inte frångått den överordnade principen att föräldrar själva bestämmer om hur vårdnaden ska vara. Socialtjänsten ska noggrant höra barnets önskan och vilja och ta hänsyn till det i takt med barnets stigande ålder och mognad. I den sammanvägda bedömningen ska hänsyn tas till barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Socialstyrelsen Meddelandeblad 2006

46 Föräldraansvar vid våld i tvister om vårdnad, umgänge eller boende: Bedömning av pappan och våldets karaktär Pappans allmänna attityd till våld Förekomst av missbruk och psykisk ohälsa Våldet som uttryck för makt och kontroll mer allvarligt än våld begränsat till enstaka överilad handling. Pågående våld mer allvarligt än historiskt våld. Pappans ev våld i tidigare relationer Pappan har för våldet genomgått behandling eller ej. Socialstyrelsen Meddelandeblad 2006

47 Barnens Behov i Centrum - BBIC Föräldraförmågor och kopplingar till egen våldsproblematik: Säkerhet Stabilitet Grundläggande omsorg Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning

48 Grundläggande omsorg Se till barnets vardagliga rutiner fungerar (mat, sömn, hygien) Se barnet i dess mående Stödja barnet Exempel: Papporna behöver ta ansvar för sin del av omsorgen samt samarbeta med mammorna i dessa frågor. Papporna behöver vara uppmärksamma på barnen och låta egna behov stå tillbaka

49 Säkerhet Yngre barn behöver fr a skyddas från faror, skador, irrationella och skadliga beteenden. De äldre barnen behöver även skyddas mot egna riskfyllda beteenden. Exempel: Papporna behöver ansvariggöras för barnets skydd och säkerhet betr våldet. De behöver även ansvariggöras för att mammorna blir respektfullt bemötta. Pappor som är labila och irrationella pga kris och stress behöver inse hur det blir för barnet. Papporna behöver acceptera och inse det konstruktiva i begränsningar att utöva föräldraskapet.

50 Känslomässig tillgänglig Barnet behöver uppskattning och engagemang för sin egen skull Barnet behöver få nära kontakt via kropp, ögon, öron och röst Exempel: Papporna behöver se barnet utanför sig själva och utanför konflikten med mamman Papporna behöver reparera skadad tillit till barnet och mamman, kort- och långsiktigt. Säga Förlåt, jag gjorde fel som slog till mamma igår kväll och skrämde dig! Papporna behöver stödja mammornas föräldraskap.

51 Stimulans Barnet behöver uppmuntran i att lära sig nya saker Barnet behöver stöd i att uttrycka känslor och tankar och att uttrycka egen vilja Exempel: Papporna behöver veta var barnet befinner sig i sin utveckling och få realistiska förväntningar på barnet. Papporna behöver respektera barnet i dess tankar, känslor och vilja.

52 Vägledning och gränssättning Barnet behöver föräldrar som är goda förebilder i livet Barnet behöver gränssättning som är sund för barnet Barnet behöver avlastas ansvar för sina föräldrar Exempel: Papporna behöver förändra sina liv så att barnen kan känna stolthet för dem Papporna behöver samarbeta med mammorna på ett respektfullt sätt så att barnen får goda förebilder. Papporna behöver gå från kränkande och skrämmande gränssättning över till gränssättning som är vänlig, bestämd och begriplig för barnet.

53 Stabilitet Barnet behöver pålitlighet, förutsägbarhet, konsekvens och kontinuitet Exempel: Papporna behöver vara pålitliga och förutsägbara i direktkontakter med barnet. Papporna kan behöva flytta så att barnet får bo kvar. De behöver i övrigt minimera förändringar i barnets vardag Papporna behöver undvika snabba beslut som påverkar barnets liv. De behöver ta hand om den egna krisen och bygga en stabilitet i det egna vuxenlivet.

54 Kan man vara pappa utan att träffa sitt barn? Inte störa barnens trygghet Ge barnen information om pappa efter deras behov Barnens möjligheter att kunna meddela pappa saker från deras eget liv Barnens kontakter med pappans släkt

55 Det goda pappaskapet Pappor med våldsproblematik

56 Det goda pappaskapet Det goda pappaskapet Våldsproblematik Pappor med våldsproblematik

57 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna

58 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Samarbetet med mamman

59 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Samarbetet med mamman Egen förändring ut ur våldet

60 Föräldraansvar vid våld Sätta barnets behov fram de egna Framtiden Samarbetet med mamman Egen förändring ut ur våldet

61 Att upptäcka, motivera och erbjuda insatser

62 ..men papporna är ju inte motiverade för någon förändring. eller.?

63 De fyra stoppen en tankemodell Modellen baseras på att alla mammor och pappor har föräldrakänslor Alla föräldrar vill sina barn väl Den våldsbenägne föräldern själv Medföräldern eller barnet Nätverket Samhället

64 Motiverad Icke motiverad Motivation som en process Vad jag som möter en pappa kan bidra med Fokus på barnets behov Vara respektfull i mötet med pappan Ha kontroll över min egen rättningsreflex Följa med i motstånd

65 Bikupa Att vara respektfull i mötet med en pappa vad kan ingå i det?

66 Hjälper insatserna mot våldsbeteende hos män/pappor? Svenska och amerikanska effektstudier IDAP Kriscentra, mansmottagningar, ATVmottagningar, Utväg.

67 Hjälper insatserna mot våldsbeteende hos män/pappor? Lovande resultat Icke-dömda män Psykisk ohälsa Missbruk 55 % hade barn med de utsatta Nationell svensk utvärdering (Soc styr 2010)

68 Socialstyrelsens Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (2011): När socialtjänsten får kontakt med en våldsutsatt kvinna är det angeläget att försöka få till stånd en dialog med den som utövar våldet och erbjuda denne samtal. I samtal med våldsutövaren kan information ges om vilka behandlingar som kan erbjudas. För de män som inte är positiva till behandling men som accepterar fler samtal med socialsekreterare är det möjligt att inleda en serie motivationssamtal. Om den person som utövar våld har vårdnad om eller umgänge med barn, bör denne dessutom erbjudas råd och stöd utifrån barnets behov

69 MPV en metod att motivera och öka föräldraansvar Möta Pappor/Personer med Våldsproblematik

70 Orosanmälan till socialtjänsten Förhandsbedömning Motivation att förändras ut ur våld Kriscentrum Barnutredning med MPV Andra insatser

71 Information Förhandsbedömning Utredning för Bistånd/ LVU Biståndslös insats Barnhandläggare Pappahandläggare 3-part samtal pappan Trepartssamtal Samtal med pappan Samtal om fem med teman pappan om fem teman 3-part samtal pappan Göran Lindén

72 Information 3-part samtal pappan Trepartssamtal Förhandsbedömning Utredning för Bistånd/ LVU Biståndslös insats Huvud- & Barnhandläggare Pappahandläggare Kontakter med barn & mamma Samtal med pappan Samtal om fem med teman pappan om fem teman 3-part samtal pappan Göran Lindén

73 Två handläggare från socialtjänsten Inledande trepartssamtal Enskilda samtal med den våldsamme föräldern med teman: Information Barnet Samarbetet med andra föräldern Egna föräldraansvaret Risk, säkerhet och egna ansvaret Avslutande trepartssamtal Motivationsarbete främst via föräldraskapet Inga gemensamma samtal med våldsam - utsatt

74 Några röster från socialarbetare och MPV: Fördelen med MPV: Att vi möter papporna, att de inte får tappas bort och att detta kan bli en väg till förändrat beteende genom behandling. Att vi tar itu med förövarna givetvis och i detta också har barnen i centrum. Jag har gått flera utbildningar om kvinnofrid och arbetat en hel del med det. Flera gånger har jag tänkt om de där männen som utsatt kvinnorna: Usch, fy fan..! Genom utbildningen i MPV har jag fått till mig en hel del ny kunskap som hjälper mig att se dem som människor...att se deras våldsamma beteende men även det som finns bakom...! -

75 Slutord Våra närvarande, omsorgsinriktade pappor ger både utmaningar och möjligheter vid våld! Papporna med våldsproblematik är generellt mycket opratade om sitt inre liv det ger hopp om förändring! Ansvariggöra pappor med våldsproblematik både strukturellt och individuellt Ha ett säkerhetstänkande när vi involverar papporna! Kunskapsområdet föräldraansvar vid våld behöver utvecklas!

76

77 Tack för mig! Göran Lindén

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - introduktion Innehåll Tvärprofessionella grupper, fall och examination Våld mot kvinnor våld mot barn Teoretisk förståelse för risk och skyddsfaktorer vad ska man använda förklaringsmodeller

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar Göteborg 081120 Vårt utvecklingsarbete En arbetsmodell för f r samarbetssamtal Frågor om våld v i utredningsarbetet Metodstöd d vid riskbedömningar i utredningar Vårt utvecklingsarbete 2000 Metoddiskussioner

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Barn som lever i våld

Barn som lever i våld Barn som lever i våld en ny riskgrupp? Göran Lindén goran.linden@socialresurs.goteborg.se Våld mot närstående eller av närstående Typsituation: Pappa är våldsam mot mamma 10 % av alla barn/ungdomar har

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Det lilla barnet kan inte föra sin egen talan Därför behöver vi som träffar barn och föräldrar vara

Läs mer

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15. Social resursförvaltning

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15. Social resursförvaltning Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15 Agenda 1. Presentation 2. Vår utgångspunkt 3. Projektet: Utvägs Boende för Män Boendet

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Repetition & uppföljning våld i nära relation

Repetition & uppföljning våld i nära relation Repetition & uppföljning våld i nära relation Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Jennie Malm Georgson Michael af Geijersstam Ottow Innehåll för denna förmiddag Repetition av de tre tidigare tillfällena

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012 gunborg.brannstrom@gmail.com 1 Missbruk påverkar hela familjen Risk- och skyddsfaktorer i föräldraskapet Kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevården

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Att vara sin egen fiende

Att vara sin egen fiende Att vara sin egen fiende Att möta aggressivitet Funderingar, strategier, metoder, ansvar, förklaringar Kunskap Owe Sjölander 2015 Vem är förövaren? En person, ofta en man, som utför Handlingar mot en annan

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Rutiner för våld i nära relationer

Rutiner för våld i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) 2010-12-20 Rutiner för våld i nära relationer Bilaga 3 1. Nya ärenden. När information inkommer till förvaltningen om att en vuxen person blivit utsatt för våld

Läs mer

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Utredningsfrågorna och målformuleringarna är tagna ur sitt sammanhang: utredningarna. De ger ändå en vink om hur svårt det är att ställa adekvata frågor och

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Våld i nära relation Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Kanske är det så....att detta inte är vårt ansvar.. Att våld i nära relation inte är ett stort problem hos dem vi möter i vår verksamhet..att

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Karlstads Universitet Varför är utsatthet

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare Social resursförvaltning

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare Social resursförvaltning Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2010-10-14 Vad är våld? Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Latent våld Hållning

Läs mer

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se Små barn och trauma Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma En extremt påfrestande

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015

Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015 Denise Cresso Furuboda 27 okt 2015 Nya glasögon En känsla av obehag inför ämnet Kan känna skuld/maktlöshet? Kan bli provocerad Utmanar dina egna föreställningar om vem som är våldsam och vem som blir våldsutsatt

Läs mer

Välkomna! Våld i nära relationer

Välkomna! Våld i nära relationer Välkomna! Våld i nära relationer Vad är våld? Fysiskt våld Psykiskt våld Ekonomiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Våld är varje handling riktad mot annan person, som genom att den skrämmer, smärtar,

Läs mer

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd?

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Maria Eriksson maria.eriksson@soc.uu.se Barnkonventionen till vilken nytta för socialtjänstens barn? 4 november 2009 Rasmus (10): Då dom

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Förskolans och skolans roll och möjligheter för Barn som anhöriga

Förskolans och skolans roll och möjligheter för Barn som anhöriga Förskolans och skolans roll och möjligheter för Barn som anhöriga Charlotte Uggla 2016-11-03 www.anhoriga.se/nkaplay/barn-somanhorig/filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer Barn som anhöriga, Regeringsuppdrag

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

3. KOMMUNERNAS ANSVAR

3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren (c) Mats Berggren Mats Berggren Arbetat med föräldrastöd sedan 1997. Jämställdhetskonsult Startar och driver föräldragrupper i Stockholm. Arbetar med pappautbildning

Läs mer

Barn som far illa ur ett barnperspektiv

Barn som far illa ur ett barnperspektiv Barn som far illa ur ett barnperspektiv Handledning för personal inom Hälso- och sjukvården och Folktandvården Foto: Ulrica Törning VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Våld i nära relationer med fokus på barnet

Våld i nära relationer med fokus på barnet Kunskapscentrum för barnhälsovård Våld i nära relationer med fokus på barnet Andreas Andersson, leg psykolog Pernilla Arvidsson, socionom leg psykoterapeut Projektets syfte Uppmärksamma barn som upplever

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Fall 1. Paret som är boende i Lund och har ett gemensamt barn, beslutar att gå skilda vägar. Man har olika åsikter om dotterns boende etc.

Fall 1. Paret som är boende i Lund och har ett gemensamt barn, beslutar att gå skilda vägar. Man har olika åsikter om dotterns boende etc. Fall 1 Mål: T 3243-07 Paret som är boende i Lund och har ett gemensamt barn, beslutar att gå skilda vägar. Man har olika åsikter om dotterns boende etc. Lunds Familjerätt kopplas in och man börjar, som

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Barn som bevittnar våld i hemmet i forskning och praktik

Barn som bevittnar våld i hemmet i forskning och praktik Barn som bevittnar våld i hemmet i forskning och praktik Domestic violence våld i hemmet I forskningen synonymt med barn som har bevittnat när en man som har en nära relation med deras mamma utövar våld

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer