SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14"

Transkript

1 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

2 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2

3 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och utveckla handlingskraft. Det sker genom en välanpassad studietakt, elevanpassade arbetsformer och en god pedagogisk miljö. Vår strävan är att eleven ska stå i centrum och få sitt egenvärde bekräftat och att skolan är en trivsam arbetsplats för all personal och för eleverna. Det innebär att vi alla vid skolan - möter varandra med respekt och uppträder så att vi inte skadar eller kränker varandra - använder oss av ett vårdat språk - tar ansvar för våra handlingar och lyssnar på varandra 3

4 SJÖDALSGYMNASIET Postadress Huddinge Kommun Sjödalsgymnasiet HUDDINGE BESÖKSADRESS Telefon Expeditionen Paradistorget 4, 3tr Fax, expeditionen Fax, personalrummet Sjukanmälan för elever anmäls före 12:00 på telefon Använd knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska anmälas. Anmälan ska göras varje dag. SKOLLEDNING Anknytning Rektor Bo Milton Programansvar Biträdande rektorer Erik Carling Carin Alm Maria Eliasson Monica Guri SABET VFVVS HVFRI NANAT, NASAM FRIIDROTT EKEKO TEDES SASAM EEELT 4

5 ADMINISTRATION Expeditionen Skolassistent Skolassistent/It-support Carina Ljunggren Peter Sundell Telefon , Övrig administrativ personal Bibliotekarie Isabelle Vernersson Rosmarie Wahlbeck Biblioteksassistent Erik Janelm IT-samordnare Björn Lindkvist Datatekniker Richard Bauersfeld Skolrestaurangchef Catharina Björkander , Cafeterian Britt-Marie Lundvall Kurator Karin Ström Kurator Laila Kangas Skolassistent Ewa Eriksson Skolassistent Ann Wahlström Ekonom Linnéa Leo Skolsköterskor Studievägledare Kajsa Cederblad Susanne Vistam Tony Skantz Elenor Bladh Fritidsledare Morlaye Soumah Vaktmästare Sarwar Baban Vaktmästare Tommy Bäckström Informatör Agneta Lovén

6 A Adressändring Affischering Allergi Anslagstavlor APL Arbetsplatsförlagt lärande Arbetarskydd Arbetsskada Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar expeditionen och mentor om ändrad adress, personbevis skall lämnas in. Får endast ske på anvisade anslagstavlor. Tillstånd att sätta upp anslag och affischer ges av expeditionen, som också stämplar anslagen. Anslag utan stämpel plockas ner. Max 5 anslag rörande samma aktivitet. Alla skall ha möjlighet att vistas i skolans lokaler, även allergiker. Därför ber vi dig att inte använda för mycket parfym, då detta kan framkalla allergiska reaktioner. Pälsdjur (t.ex. hundar) får heller inte tas med in i skolan. Likaså måste all rökning ske utanför skolans område och i enlighet med gällande bestämmelser. Anslagstavlor finns på flera platser i skolan, se Affischering. Anslagstavlan utanför expeditionen informerar eleverna om det som händer på skolan. Där kan man varje vecka läsa Sjörapporten. Det är endast expeditionen som får sätta upp meddelanden på denna anslagstavla och på idrottens tavla bredvid. Arbetsplatsförlagt lärande ersätter under vissa perioder undervisningen i karaktärsämnen på yrkesprogrammen. Matersättning APL, se Matersättning. Resor till och från APL-platsen: Om man har APL hela terminen får man terminskort oavsett hur långt det är mellan hemmet och APL-platsen. Expeditionen har hand om terminskorten. Arbetsmiljölagen gäller alla i skolan. Eleverna uppmanas via elevrådet att utse elevskyddsombud. Skyddsombuden deltar tillsammans med skolledningen i skolans arbetsmiljöarbete. Skyddsombud för skolan är Anna Wigren. Blankett för att anmäla arbetsskada finns hos Anna Wigren och Ewa Eriksson. B Besökare på skolan Alla besökare ska vid ankomst anmäla sig till expeditionen. Betyg Ny betygsskala och nya ämnesplaner. From ht-11 används en ny betygsskala med beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Skolverket utfärdar nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A. Betygsinskrivning Du kan läsa i skolans läsårsplanering när betygen ska vara satta. 6

7 Betygskriterier Betygssättning Betygsunderlag saknas BF-möten Bibliotek Brandlarm C Cafeteria D Datoranvändning Datorsalar Betygskriterier är fastställda för varje kurs och ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att man ska få något av betygen E-A. Respektive lärare informerar om betygskriterierna till eleverna vid kursstarten. Betygssättning ska ske när en kurs är avslutad. Om du inte har tillräcklig närvaro och/eller visade resultat på kurs sätts underlag saknas (S). BF (Beslutande Församling). Elevkåren håller i dessa möten och varje mentorsgrupp är representerad med minst en elev. Finns på plan 1 i A-huset och är öppet under alla skoldagar. Bibliotekets öppettider framgår av anslag på dörren till biblioteket. Se separat biblioteksinformation i slutet av häftet. Vid brand sker alarm med korta tonstötar. Då ska skolan ovillkorligen utrymmas, i första hand genom de ordinarie reservutgångarna enligt de anvisningar som finns i varje klassrum och i korridorerna. Återsamling sker klassvis på anvisad plats, där läraren prickar av klassen/gruppen och rapporterar till skolledning/brandbefäl om någon saknas. Lär dig utrymningsvägarna! OBS! Hissarna får ej användas vid brandlarm!! Cafeterian Sjöcaféet finns på plan 1 i A-huset. Öppettider: se anslag på cafeteriadörren. Det finns även ett IT-café på plan 1 i TK-huset. I början av varje läsår skriver varje elev (och för icke myndig elev även vårdnadshavaren) under en förbindelse/överenskommelse som beskriver hur datorer och datorsystem mm används på Sjödalsgymnasiet och i Huddinge kommun. Datorsalar finns i båda skolbyggnaderna. Datorsalarna används normalt för lektioner men kan även bokas via expeditionen. Ett antal datorer finns också utplacerade i skolans korridorer. IT-caféet finns i TK-huset dit elever kan, när det är öppet, gå för att utföra egna arbeten. Vissa datorer där är reserverade för skolarbete. Var rädd om datorerna och felanmäl alltid fel du hittar till Den lärare som larmar av/öppnar datorsalen för elever ansvarar för att salen larmas/stängs när den lämnas samt för ordningen i salen. 7

8 E Diagnostiska prov Droger Elevambassadör Elevkåren Elevskyddsombud Elevskåp Elevteam Elevvårdskonferens Kommer att äga rum i samband med läsårsstarten i åk 1 i svenska och matematik. Sjödalsgymnasiet har nolltolerans när det gäller droger och alkohol. Om en elev är påverkad av droger eller alkohol följer vi ett fastställt åtgärdsprogram. På skolan finns en grupp elevambassadörer som representerar skolan vid olika evenemang. Uppgiften är att vara skolans ansikte utåt och professionellt informera om skolan och sitt program. Den här typen av uppgift är meritgivande om du planerar att studera utomlands och när du söker jobb. Vill du söka en plats som elevambassadör gör du det via skolans hemsida. Ansvarig: Agneta Lovén. Elevkåren består av representanter från varje mentorsgrupp. Elevkåren utser en styrelse som regelbundet samråder med rektor. Elevkårslokalen finns på plan 3, A-huset. Elevernas skyddsombud tillser den totala arbetsmiljön i skolan. Representant för skyddsombuden finns med i elevkårsstyrelsen. Elevskyddsombudslokalen finns på plan 3, A-huset. Skåpen fås via mentor och får ej bytas mellan elever. Eleverna utrustar själva skåpen med hänglås. Syftet med att förse elevskåpen med hänglås är att förhindra stölder av skolans material, dvs. böcker och liknande. Elevens personliga ägodelar förvaras i skåpen på egen risk. Det är därför viktigt att hänglåsen är av godkänd typ och att ingenting stöldbegärligt (dyrbara kläder, miniräknare, busskort, plånböcker och liknande) förvaras i skåpen. Som elev disponerar du skolans elevskåp eller omklädningsrum. Det innebär att skolan har rätt att när som helst begära att skåpet öppnas om vi misstänker att det finns otillåtna och/eller farliga föremål som förvaras där. Man har samma skåp under hela skoltiden. När skåpet lämnas ska det vara i det skick man erhöll det, tömt, rent och olåst. I elevteamet ingår rektor, skolsköterskor, kuratorer och studievägledare. EVK (Elev Vårds Konferens) hålls regelbundet under läsåret. Där behandlas exempelvis elever med hög frånvaro och/eller svaga studieresultat. Elev och förälder (till omyndig elev), mentor och representant från elevteamet samt biträdande rektor deltar alltid vid konferensen. 8

9 Examen Två typer av examen: För yrkesexamen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända*. Eleven ska också ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven ha godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Även den som går en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen. För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända*. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. En yrkesexamen samt godkända* betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. ( godkända*=betyget lägst E ) Extra tillägg till studiebidrag Extraundervisning F Farliga föremål Flaggning Friluftsdagar Extra tillägg prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Du måste ansöka om tillägget hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Blanketten finns hos kuratorerna, på expeditionen och hos studievägledarna. Växthuset är öppet hela skoldagen som ett resurscentrum för elever som vill ha extraundervisning. Ta med dig det du vill arbeta med, oavsett om du vill höja dina betyg eller bara få hjälp med något du tycker är svårt. Det finns även särskilda tider för att få hjälp i olika specifika ämnen. Aktuella tider finns på hemsidan och i LearnPoint. Ansvarig: Marie Tängdén. Knivar, vapen och andra föremål som kan utgöra hot mot säkerheten är helt förbjudna på skolan och beslagtas omgående. Vi polisanmäler alltid överträdelser av detta förbud. Elever som ska tas upp på EVK bokas in av biträdande rektor, s.k. flaggning. Friluftsdagarna är en del av ämnet Idrott och hälsa. De ger också eleverna en möjlighet till naturupplevelser under de olika årstiderna. Vi lägger stor vikt vid elevens ansvarstagande för sin närmiljö, allemansrätten samt friluftslivets möjligheter till social gruppdynamik. Friluftsdagarna bedrivs 3 gånger per år. 9

10 På höstterminen för åk 1 består friluftsdagen av samarbetsövningar, för att lära känna varandra, lärare och mentorer. Vårens friluftsdagar är en vinterfriluftsdag och av tradition en orienteringsdag. Frisör Skolan har frisörutbildning. Passa på att få håret fixat och ge samtidigt våra frisörelever ett tillfälle att träna på sitt framtida yrke! Priserna är fördelaktiga. Salongens öppettider hittar du på skolans hemsida. Telefon till salongen: Frukost Frukost serveras i matsalen Mässen, kl Gratis för elever. Frånvaro se sjukanmälan resp. ledighet Fusk Frånvaron kan påverka såväl betyg som studiemedel. Det är din skyldighet att på eget initiativ inhämta den kunskap du förlorat under din frånvaro. Vid långvarig frånvaro p.g.a. hälsoskäl ska elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in. Riktlinjer vid fusk under skrivning eller vid inlämningsuppgifter: För att motverka fusk och särskilt plagiat använder lärarna vid Sjödalsgymnasiet Urkunds tjänster. Se Urkund. 1 Inga mobiltelefoner får finnas framme under prov. 2 Minnen i miniräknare skall vara tömda. Kontroller görs av vaktande lärare. 3 Fusk medför att skrivningen/inlämningsuppgiften bedöms som betygsunderlag saknas (S) för berörda elever. 4 Eleven kallas till samtal med berörd lärare, mentor och bitr. rektor. Icke myndiga elevers målsmän kontaktas. 5 Vid upprepat fusk bestämmer EVK åtgärder. Datafusk: Att logga in i andras datasystem är straffbart och polisanmäls. Eleven avstängs minst en månad från skolans datorer. Se bilaga processkarta/fusk. Förbrukningsmaterial Försäkring Föräldramöte Elever köper sitt material (pennor, papper etc.) själva. Alla elever har olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan. För att försäkringen ska gälla under fritid och lov måste en tilläggsförsäkring tecknas. Föräldramöte anordnas en kväll i början av höstterminen för föräldrar i årskurs 1 (se läsårsplanen). Föräldramöte kan även ordnas senare om föräldrar eller lärare skulle känna behov av att träffas. 10

11 H Hemsida Hemspråk Hissar I Idrottsförening Inbrott Individuell anpassning Individuell studieplan Individuellt val Information Skolans hemsida: Se Modersmål. Finns två stycken som kan användas av elever under förutsättning att eleverna sköter sig och att äldre människor till vårdcentral m.m. lämnas företräde. Naturligtvis är det förbjudet att klottra eller skräpa ner i hissarna. OBS! Hissarna får inte användas vid brandlarm! Sjödalsgymnasiet har en egen förening för idrottsaktiviteter. Inbrott i elevskåp: anmälan görs omedelbart till expeditionen. Polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag görs av eleven själv. För en enskild elev kan en skola bevilja ett individuellt anpassat program. Inom ett sådant får elevens utbildning avvika från det nationella programmet genom att vissa kurser byts ut. Elevens utbildning måste dock kunna hänföras till ett nationellt program och kraven för examen från det programmet måste kunna uppfyllas. Detta begränsar utrymmet för den individuella anpassningen. Dessutom måste rektorn fatta beslut om individuellt anpassat program före utgången av det andra läsåret och inte efter det att eleven har påbörjat en kurs om den ska bytas ut. Individuell studieplan finns för varje elev och den går mentorn igenom vid utvecklingssamtal. Finns på alla program i åk 2 och 3 och omfattar 200 poäng fördelat på 2 år. Kurserna som presenteras i en särskild katalog finns på skolans hemsida, väljs för ett år i taget via Internet. Det är viktigt att du som elev ser till att välja kurser så att rätt antal poäng uppnås, detta planeras tillsammans med mentor (individuell studieplanering). Vid för litet poängtal kan gymnasieexamen ej erhållas. Info-tv finns på ett antal platser i skolan där dagliga förändringar och information anslås. Via internet kan du även få information på skolans portal, LearnPoint (se även punkten LearnPoint). Inställd lektion IT-café Om en lärare inte infinner sig till lektion ska klassen vänta utanför klassrummet 10 minuter. Har läraren inte kommit då, skickas en representant till expeditionen för besked. Bemannat café med datorer och biljardbord. Finns i TK-huset på plan 1. För öppettider, se hemsidan. 11

12 J Jämförelsetal K Kameraövervakning Klagomål Klassråd Klotter Kortspel m.m. Krisgrupp Kurator Kursplan Kursplanering Jämförelsetal räknas ut när du vill söka till fortsatt utbildning efter gymnasieskolan med hjälp av ditt slutbetyg/examen. Samtliga kurser i ditt slutbetyg meritvärderas. Du kan gå in på hemsidan och använda mallen som finns där för uträkning av jämförelsetalet. Gymnasiearbetet räknas inte in i jämförelsetalet. Skolans lokaler övervakas av CCTV. Om du har klagomål som gäller skolan vänder du dig i första hand direkt till skolan och pratar med mentor eller annan personal. Om du inte tycker att du får hjälp och svar av dem kan du vända dig till rektor. Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål på Omfattar samtliga elever i klassen och deras mentorer. Hålls en gång/månad. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Vid klassråd ska protokoll föras och lämnas in till rektor. Klotter inom- och utomhus är självklart inte tillåtet. Observera att den som klottrar är ersättningsskyldig. Låt oss hjälpas åt att ha en ren och snygg skola! Allt spel med pengar som insats är förbjudet i skolan. Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal. Se hemsidan. Skolkuratorerna handlägger de sociala frågorna inom gymnasieskolan. Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få upplysningar, råd och hjälp både i frågor av personlig art och sådana som rör skolgång och svårigheter i anpassning till skolsituationen. Karin Ström Telefon: EEELT, NANAT, NASAM, SABET, SASAM, VFVVS Laila Kangas Telefon: HVFRI, EKEKO, TEDES Presenteras av varje lärare till eleverna vid kursstarten. Från och med åk 1 ht-11; se Ämnesplaner. Varje lärare upprättar, tillsammans med eleverna, en planering för varje kurs. 12

13 L LearnPoint Ledighet Skolan använder sig från och med läsår 12/13 av portalen LearnPoint. Portalen kommer du åt både hemifrån och i skolan (om du har en internetuppkoppling). I LearnPoint kan du som elev bl.a. se ditt schema, kursrum för de kurser du läser, material som din lärare vill att du ska ta del av, planeringar, resultat och bedömningar, samt information från skolan. Det är viktigt att du loggar in i LearnPoint varje dag så att du inte missar viktigt information från dina lärare och från skolan! 1. För ledighet från enstaka lektion under en skoldag kan undervisande lärare bevilja ledighet. 2. För ledighet från en eller flera skoldagar kan rektor bevilja ledighet efter ansökan på särskild blankett. Skolledningen på Sjödalsgymnasiet är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. För exempelvis semesterresor under skolåret beviljas inga ledigheter. Legitimation Alla elever på Sjödalsgymnasiet måste ha en giltig legitimation för att kunna få behörighet till skolans datanät. Detta krävs även vid tentor och uppklippning av skåp. Likabehandlingsplan Sjödalsgymnasiets likabehandlingsplan finns tillgänglig på hemsidan. Planen fastslår att trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling under inga omständigheter får förekomma på Sjödalsgymnasiet. Planen fastslår även att alla som verkar i skolan är skyldiga att omgående underrätta någon ur skolans trygghetsgrupp, om misstanke att trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Lokalvård Lägesrapport Läromedel All städning sköts på kvällstid av en entreprenör. Självklart hjälps vi alla åt att hålla snyggt i skolan. Använd papperskorgarna! Efter vissa lektioner skall stolarna ställas/hängas upp så att golven kan bli städade. Vilka lektioner det gäller informerar din lärare dig om. En gång per termin skickas lägesrapport hem till målsman. Där rapporteras omdömen om elever och där anges också om eleven riskerar att inte uppnå målen. Skolan ställer läromedel till elevernas förfogande i form av lån. Eleverna bör tänka på att behandla lånat material så att det kan återlämnas i samma skick som vid utlåningen. Allt skadat eller borttappat material ersätts av eleven. Kontrollera noga att du skriver på boklistan på rätt plats och att du blir avregistrerad när du lämnar tillbaka boken. Samtliga elever ska själva införskaffa förbrukningsmaterial, såsom pennor, miniräknare, block o.s.v. 13

14 Kontakta undervisande lärare för att få besked om godkänd miniräknare. Läs- och skrivsvårigheter Elever som vet med sig att de har läs- och skrivsvårigheter bör ta kontakt med vår speciallärare på telefon För stöd i matematik och engelska, se rubrik Stöd M Matsalen Mässen Varje dag serveras lunch kl Klassens lunchtider varierar, för att undvika köer är det därför viktigt att äta under utsatt lunchtid. För allas trevnad är det också viktigt att alla tar bort sina brickor och städar upp efter sig. Matersättning APL Meddelande Mentor Meritpoäng Matersättning ges för de skoldagar eleven varit på APL. Ersättningen är för närvarande 40:-/skoldag. Observera att redovisningen av APL-ersättning ska ske innan terminsslutet. Se läsårsplanen. Meddelande till lärare eller till expeditionen kan lämnas på expeditionen. Om denna är stängd lämnas meddelandena i den vita brevlådan utanför expeditionen. Eleverna indelas i grupper om ca 16 elever och för varje sådan grupp utses en mentor som följer och vägleder gruppen. Meritpoäng kan erhållas för kurser i engelska, matematik och moderna språk. Förklaringar till detta finns på skolans hemsida - Studievägledning FAQ Meritpoäng. Mobbning Mobiltelefon Modersmål Sjödalsgymnasiet definierar mobbning som ett övergrepp som förutsätter att den som utsätts medvetet kränks vid upprepade tillfällen av en eller flera personer. Alla som verkar i skolan är skyldiga att omgående underrätta rektor, genom någon ur skolans trygghetsgrupp, vid misstanke att mobbning förekommer. Skolans Likabehandlingsplan redogör för arbetsgången då någon mobbas. Mobiltelefon är ett viktigt verktyg för kommunikation, men principen är att vi stänger av den under lektionstid. Lärare och elev kan dock komma överens om annat. Fotografera eller filma aldrig någon utan den personens medgivande. Om riktlinjerna inte följs har läraren rätt att beslagta mobilen fram till lektionens slut. För att kunna delta i modersmålsundervisningen krävs att eleven har goda kunskaper i modersmålet, och att språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Ansökningsblankett finns på expeditionen. 14

15 Mösspåtagning N Nationella prov Närvaro O Omprov Områdesbehörigheter Mösspåtagningen sker på Valborgsmässoafton kl.12.42, på planen utanför uppehållsytan plan 3. Om den 30/4 skulle infalla på en helgdag sker mösspåtagningen fredagen före den 30/4. Förekommer i ämnena svenska, engelska, matematik och språk. På Sjödalsgymnasiet är närvaro obligatorisk. Frånvaro från lektioner/kursen kan påverka studiebidraget från CSN. En elev har inte rätt att göra ett omprov - läraren avgör om eleven skall ha möjlighet att skriva prov vid andra tillfällen än det ursprungliga, däremot har eleven rätt att pröva avslutad kurs betygsatt med F. Särskilda omprovstillfällen anslås. Detta finns förklarat på skolans hemsida, Studievägledning FAQ Meritkurser och meritpoäng Förklaringar till Områdesbehörigheter. P Parkering Programbyte av bilar, motorcyklar och cyklar får endast ske på markerad plats. Allmänna parkeringsbestämmelser gäller. Skolan har inga egna parkeringsplatser. Elev som önskar byta studieinriktning ska snarast ta kontakt med sin studievägledare. Programråd Provplanering Prövningar är ett rådgivande organ, som finns för samtliga program. Programrådets uppgift är att främja samarbetet mellan gymnasieskola, näringsliv och högskola. Programrådet består av skolrepresentanter (elever, lärare, skolledning), fackliga företrädare och representanter från näringslivet. Ledare för programrådet är en representant från Gymnasienämnden. Lärarnas provplanering finns angiven på skolans hemsida och/eller i LearnPoint (se LearnPoint). Elever i gymnasieskolan har rätt att genomföra prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller fått betyget IG eller F. Prövningen sker på hel kurs eller i vissa kurser på delmoment. Information om prövning/delprövning fås via ämnesansvarig lärare eller undervisande lärare.obs! Kontakt med prövningsansvarig lärare måste ske i god tid före prövningen (5 veckor innan) och vid helkursprövning får eleven bara anmäla sig till EN prövning per tillfälle. 15

16 Eleven måste visa legitimation vid prövningstillfället. I många kurser sker prövningen dels genom ett skriftligt prov, dels genom muntliga redovisningar, rapportskrivning, praktiska färdighetstester eller liknande. Dessa delar görs oftast inom 2-3 veckor efter den skriftliga delen av prövningen. När du ansöker om en prövning får du inom kort besked om hur prövningen går till på den kurs du vill pröva. Ta alltid kontakt med ansvarig lärare i god tid före prövningen. Vem kan pröva definitioner Interna elever är de elever som är inskrivna på skolan och som ännu inte påbörjat en kurs, eller avslutat en kurs med underkänt betyg. Prövningen är avgiftsfri. Externa elever är de elever som tagit ut sin examen genom ett slutbetyg eller samlat betygsdokument från Sjödalsgymnasiet och som vid prövningstillfället inte har fyllt 20 år. Externa elever kan göra prövning i kurs betygsatt med IG, men också betygshöjande prövningar. Eleverna är inte längre inskrivna vid skolan och därför tas 500 kronor ut i avgift för prövningen. Skolans ambition är att erbjuda prövning i alla kurser, men vissa undantag måste tyvärr göras av praktiska skäl, särskilt i kurser med omfattande laborativa inslag, processinriktade kurser, kurser som bedrivs av annan huvudman eller kurser som skolan inte längre bedriver och har personal som kan bedöma. Expeditionen kan informera dig om vilka kurser du kan pröva och när du senast kan lämna in din ansökan. Ansökningstid För att kunna förbereda prövning krävs det olika lång förberedelsetid för olika kurser. De flesta kurserna har ett sista ansökningsdatum 5 veckor innan prövningsdatumet (se läsårsplanen för exakt datum). Ungefär en månad innan prövningstillfället ska du få besked om du kan göra prövningen eller om du måste invänta ett senare tillfälle, eller pröva under en längre period. Du får då också veta om prövningen består av olika delar och när du kan göra dessa. R Resursdag Obligatorisk skoldag för samtliga elever. Undervisningsdag som är disponibel för skrivningar och/eller studiebesök. Observera att om elever skall äta på resursdagar skall respektive lärare boka detta i resursdagspärmen senast 4 arbetsdagar i förväg. Elever som inte är inbokade serveras ingen lunch. Matsalen är öppen

17 Rökning I Huddinge har man infört Rökfri arbetstid vilket innebär att man inte röker under arbetstid. Med arbetstid menas den tid man tjänstgör eller har lektioner inklusive pauser och raster. Lunchrast är inte arbetstid. Lunchrasten är alltså den enda tid under arbetsdagen då det är tillåtet att röka. Rökning är absolut förbjudet inom skolans område d.v.s. inomhus och utanför entrédörrarna på såväl plan 1 som plan 3. Använd iordningställda rökplatser, vid sofforna på torget utanför plan 1 och utanför markeringen på plan 3. Tänk på alla allergiker! S Sen ankomst Lektionstiderna ska respekteras och eleverna förutsätts infinna sig på utsatt tid till lektionssalar och möten så att arbetstiden utnyttjas maximalt. Dörren till lektionssalen stängs på utsatt tid och därefter öppnar läraren klassrumsdörren 15 min efter påbörjad lektion, allt för att inte störa lektionsgruppen. Det innebär att sen ankomst alltid ger minst 15 min frånvaro (även om elev släpps in tidigare) och registreras i frånvarosystemet. Sjukanmälan Frånvaro på grund av sjukdom, läkarbesök m.m. anmäls före 12:00 på telefon via telefontjänsten TELEFON24. Använd knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska anmälas. Om du ringer efter 12:00 registreras frånvaro för dagen efter. Frånvaron registreras som heldagsfrånvaro. Anmälan ska göras varje dag. Via internet kan du göra sjukanmälan i SKOLA24. För att få tillgång till SKOLA24 måste du fylla i en ansökan. Ansökan hittar du på skolans hemsida Ej anmäld frånvaro betraktas som skolk d.v.s. ogiltig frånvaro. Elev som blir sjuk och måste gå hem under dagen ska via blankett anmäla detta. Rutinen är att blanketten skrivs under av undervisande lärare eller mentor och därefter lämnas till expeditionen direkt eller via brevlådan utanför. Vid längre sjukfrånvaro ska mentor och elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in. Om du äter specialkost kontakta köket på tel , för att avbeställa din kost. Skadegörelse Skolk Den som utsätter skolan och dess utrustning för skadegörelse (inklusive klotter) blir ersättningsskyldig. Vid vår skola gäller närvaroplikt, oavsett om gymnasieskolan är en frivillig skolform. För hög ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Om elev missat lektion på grund av skolk så utgår inga extra stödresurser utan det är upp till 17

18 eleven att ta reda på missad information. Om du är frånvarande mer än 4 veckor utan giltigt skäl kan du skrivas ut från skolan, beslut fattas av rektor efter EVK. Skolkonferens Skollunch Skolkonferensen sammanträder minst fyra gånger varje läsår och består av: rektor representanter för lärarna representanter för övrig personal elevrepresentanter Tider och dagar framgår av läsårsplanen. Serveras gratis till eleverna varje läsdag under terminen. Elever på komvuxutbildningar eller elever med utbildningsbidrag betalar själv sin lunch. (Undantag: elever som ännu ej fyllt 20 år och går på en komvuxutbildning.) Skolsköterska Kajsa Cederblad Telefon: HVFRI, EEELT, NANAT, NASAM, SASAM Susanne Vistam Telefon: EKEKO, SABET, TEDES, VFVVS - Mottagning för elever 10:00-11:00. Skrivningar Före skrivningsstart: Kom i god tid så att skrivningen kan börja på utsatt tid! Följ anvisning om var du ska sitta. Om du har väska, böcker eller ytterplagg ska dessa placeras enligt vaktande personers anvisningar. Ta helst inte med något alls. Det är tillåtet att medföra en enkel matsäck (men inget som prasslar!) Sätt dig på anvisad plats. Iaktta tystnad från provets början. Endast tillåtna hjälpmedel får tas med, ej egna skrivblock. Skolan håller med konceptpapper och inskrivningspapper. Under skrivning: Mobiltelefon, mp3-spelare etc. får inte användas under provet. Du ska använda egen penna och sudd. Du får inte låna av någon kamrat under skrivningen. Du får inte prata med någon under provet. 18

19 Fusk och hjälp åt kamrater i alla former är förbjudet. Om du måste lämna något meddelande ska det ske genom vaktande person. Toalettbesök meddelas vakt. De första 15 minuterna är det inte tillåtet att lämna skrivsalen. Efter avslutad skrivning: Res dig tyst och ställ tillbaka stolen och visa hänsyn till skrivande kamrater. Lägg skrivningen i rätt kuvert. Gå ut tyst utan att prata med någon och stäng dörren efter dig. Skyddsombud Skyddsombud på skolan är Anna Wigren. Dessutom finns en grupp elever som arbetar som elevskyddsombud. SL-kort Elever under 20 år, som är mantalsskrivna i Huddinge kommun och har mer än 6 km till skolan (för avståndsbedömning används Eniro), kommer via mentor att tilldelas terminskort, som gäller måndag till fredag Kortet ska återlämnas omedelbart, om man avbryter studierna. (Möjlighet att lösa ut sitt kort finns.) Om du förlorar kortet ersätts det inte. Tilläggsmärke kan köpas hos SL. Elever mantalsskrivna på andra orter har bestämmelser som varierar år från år. Specialkost Förmånen att få specialkost kräver p.g.a. ekonomi och arbetstid vissa skyldigheter. Hämtas maten ej ut vid två tillfällen i rad utan anmäld frånvaro har man ej längre rätt till specialkost under resten av terminen. Frånvaro anmäls till köket på telefon före kl Detta gäller även friskskrivning efter sjukfrånvaro. Studieavbrott Studiemedel Elev som vill avbryta sina studier talar med sin mentor och sin studievägledare. Skolböcker och biblioteksböcker samt eventuellt SL-kort ska lämnas tillbaka. (Möjlighet att lösa ut kortet finns.) Studiebidrag utgår med f.n :-/månad from kvartalet efter det du fyllt 16 år tom vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut för september - juni, men juni 19

20 betalas bara ut under förutsättning att du inte har haft indraget studiemedel under läsåret. Du behöver inte ansöka om studiebidraget. Pengarna sätts in på vårdnadshavarens personkonto i Swedbank den sista i varje månad med början den sista september. Om man vill ha ut sina pengar på någon annan bank kontaktar man själv Swedbank. Beträffande extra tillägg och inackorderingstillägg hänvisas du till kurator eller din studievägledare. Året du fyller 20 år måste du själv ansöka om studiemedel för höstterminen. Kontakta din studievägledare. Studieuppehåll Studievägledare Kan göras under studietiden. T.ex. för studier utomlands eller annan verksamhet av betydelse för studierna. Ta kontakt med din studievägledare. Du måste kunna styrka dina utlandsstudier. Kopia på intyg eller betyg lämnas till expeditionen omedelbart efter återkomst till skolan. Studie- och yrkesvägledarna vägleder i olika valsituationer inom gymnasieskolan och inför valet av framtida utbildning och yrke. Elenor Bladh Telefon: HVFRI, NANAT, NASAM, EKEKO Tony Skantz Telefon: EEELT, SABET, SASAM, TEDES, VFVVS Se hemsidan, Elev Studievägledning för mer information. Städning Stödengelska Stödmatte Lämna alltid våra salar i bästa skick, med stolar och bord i ordning, fönster stängda och lösa papper i papperskorg. Efter sista lektionen ställs stolarna upp för att underlätta städning. Kontakta din engelsklärare om du vet eller känner på dig att du behöver stöd i engelska. För stöd i matematik kontakta din mattelärare. Stölder Förvara inte pengar, SL-kort eller andra värdeföremål i elevskåpen. Skolans försäkring täcker inte stölder ur elevskåp. Det är din hemförsäkring som ev. täcker skadorna. Polisanmälan görs av enskild elev. Om du tappar något i skolan, fråga på Sjöcaféet, där allt upphittat lämnas in. T Trivselregler Uppträd själv som du vill bli bemött av andra. Var rädd om all egendom i skolan. Delta aktivt på lektionerna och ta med den utrustning som behövs i skolarbetet. 20

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 Lektioner startar varje morgon 9.00. Kom i tid! Lunch är alltid i Dalasalen mellan 11.15 12.00. Uppförande! Ytterskor stannar på skohyllorna

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer