Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Bodals grundskola 1-9 Agneta Wemnell, rektor F-9 Juni 2013 Kvalitetsredovisning Bodals skola F

2 Innehållsförteckning sid 2 1. Inledning sid Tillvägagångsätt sid Året som gått sid Resultat och måluppfyllelse sid Året som kommer, läsåret 2013/2014 sid Framåtblick sid. 15 2

3 1. Inledning På Bodals skola gick ca 300 elever under läsåret 12/13. Som mest var det 311 elever och det var under vårterminen det kom många elever till i stort sett alla årskurser. Det var en positiv framtidssyn och mycket engagemang från personlens sida att få ihop den nya gruppen. I slutet av vårterminen har elevantalet minskat på grund av föräldrars val av annan skola och utflyttning. Våren har präglats av turbulens med anledning av en friskolas etablering i närområdet. Ca 40 elever har slutat och det ger en minskad intäkt på närmare 3,5 miljoner kronor, teoretiskt motsvarar intäktsbortfallet ca 7 heltidstjänster. I skrivandets stund går det inte att av överblicka hur det kommer att påverka vår verksamhet och organisation. Klasserna/grupperna är som regel små, ca 15 elever. Vi skiljer på en mentorsgrupp som är mindre och en undervisningsgrupp som kan vara större. Där man kan vara upp till 30 elever, beroende på innehållet på lektionen och ämnets karaktär. Även fritidspersonalen har sina egna ansvarsbarn. Ca. 45 personal finns på skolan. (läs mer om detta i Fritidshemmets kvalitetsredovisning som finns med som bilaga) Fadderverksamheten fungerar så att eleverna i åldersblandade grupper arbetar i projekt och lär av varandra. (Fsk + åk 3, åk 1+ åk 4 + åk 7, åk 2 + åk 5 + åk 8 och åk 6 + åk 9.) Eleverna möts också i värdegrundsarbetet som ständigt är levande. Alla känner alla och känner sig sedda. Skolan präglas av en god stämning och en öppen och tillåtande atmosfär Skolan har också goda rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Lärmiljön är lugn, trygg och trivsam som möjliggör positiva och utvecklande aktiviteter både på skolan och på fritidshemmet. Detta bekräftas av skolinspektionens rapport som genomfört tillsyn under läsåret. Det bedrivs ett systematiskt och aktivt värdegrundsarbete vid skolan som vilar på de fyra ledorden omtanke, hänsyn, kamratskap och glädje. Lärarpersonalen är välutbildad och det gör att det skapar trygghet hos eleverna. Det är en relativ liten skola där eleverna blir sedda och trivs. De flesta undervisar i sina ämnen utifrån sin lärarbehörighet redan från årskurs 4. Detta leder till kvalité för eleverna. Arbetslagen har varit indelade i F-1, åk 2-3, åk 4-6 och 7-9 med varsin arbetslagsledare. Även fritidspersonalen har ingått i dessa arbetslag. Våra lokaler är anpassade till våra åldrar med bl.a. stora och fina facksalar. Väl fungerande trä och metall sal, textilsal, tekniksal, musiksal, No-salar och idrottssalar. Det är nödvändigt att ha ändamålsenliga lokaler för att få förväntad kvalitet på undervisningen. Skolgårdarna är stora och aktivitetsinbjudande. Eleverna har fått vara med och påverka hur det ska se ut. Matsalen ger ett trevligt intryck och miljön är relativ lugn där små som stora barn äter tillsammans. Matsalen används även som samlingslokal och till elevframträdanden, såsom t.ex. Bodals forum. 3

4 Skolan leds av en rektor för F- 9 och upptagningsområdet är skolans närområde, främst från Bodal, Larsberg och Baggeby. Vi tar emot många elever från den internationella klassen. Många modersmålslärare finns på skolan och ytterligare studiehandledning skulle behövas till vissa elever. Enligt Skolinspektionens tillsyn ska studiehandledning ges till elever som har behov av det. Vi har också stora tolk kostnader. Psykologtimmar köps in för utredningar och vi har tillgång till skolpsykolog och specialpedagog från Utbildningsförvaltningen. Vår kurator har arbetat 50% och varit ett stort stöd i vissa klasser. Vår Studie och Yrkes Vägledare sköter Praon i åk 8 och gymnasieintaget i åk 9. Skolan har ett stort och välfyllt bibliotek som sköts av en utbildad bibliotekarie, som tillika är vår administratör på expeditionen. Hon genomför bl.a. bokprat för de yngre eleverna. Vi har en datasal som är väl använd. Den IT-satsning som genomförts under läsåret innebär att i stort sett hela skolan har trådlöst nätverk. En förvaringsvagn finns så att datorerna alltid är laddade. Vi ska fortsätta att satsa på fler interaktiva tavlor eller åtminstone en projektor i taket till fler klassrum. Satsning på elevdatorer är en viktig faktor för att kunna öka kvalitén, måluppfyllelse, och få in andra metoder för att göra utbildningen mer lustfylld och öka den digitala kompetensen både för elever och för pedagoger. Vår vision är att Vi kan, vi vill och vi vågar Det är en vision vi haft några år och den känns lätt att komma ihåg och ställer krav på oss alla så att vi kan leva upp till den. När Lidingö stad bestämde sig för Vilja och Våga kändes det lätt att stå bakom denna vision. Våra fyra målområden har under läsåret varit Lärandet, Värdegrunden, Hälsa och Föräldrasamverkan. Fokus har naturligtvis varit på lärandet. Skolans kärnuppdrag med krav på elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är idag omfattande. 2. Tillvägagångssätt Kvalitetsrapporten bygger på utvärderingar, enkäter, möten och samtal under läsåret. Utvärdering tillsammans med elevhälsan, trygghetsrådet och i arbetslagen görs kontinuerligt. Resultat från BRUKs mallarna kring normer och värden har all personal varit med och diskuterat. Skolinspektionens rapport. Utvecklingssamtal mellan elev, förälder och mentor. Trivselenkäter, brukarundersökningar och hälsoenkäter genomförs varje termin. Vi följer upp resultaten och analysen både på elevrådet och vid föräldrarådet. Ständigt omvärderar vi stödet till eleverna så att det blir behovsanpassat. Beslutet tas i ElevHälsoTeamet. 4

5 Kurator och Skolsköterskan har haft DISA-utbildning (Din Inre Stryrka Aktiveras) för flickorna i åk 8. Det är en förebyggande metod för att lära sig hantera stress och negativa tankar. Detta har lett till en stor insikt och förståelse hos eleverna. Vid klasskonferenser skaffar man sig en helhetsbild över hur varje klass fungerar och vilket stöd och behov som behövs. Detta görs på både klass-grupp- årskurs och ämnesnivå. Dessa konferenser genomförs 1 ggr/termin och dokumenteras. Dessutom förs regelbundet bedömnings- och betygsdiskussioner i olika ämnen. Vid medarbetarsamtalet diskuteras den kompetensutveckling som behövs och bygger dels på skolans behov men också på personalens individuella önskemål. Vi har sett över strukturer för bl.a. arbetsmiljön och förhållningssätt till eleverna för att få en fungerande organisation till F-3, 4-6 och 7-9. Administrativ personal utgör en egen arbetsgrupp som haft sina möten, som rektor leder. På arbetsplatsträffarna som har genomförts vid 6 tillfällen under året har all personal deltagit,. Arbetsmiljörond och brandövning har ägt rum under hösten. Vi har haft besök av miljö och hälsa och gått igenom våra pärmar för att i första hand förebygga brister i vårt kvalitetsarbete. Vi har även gjort en riskinventering som visar på att vi behöver ha en praktisk brandutbildning till personalen och har köpt in brandfiltar. Inom F-3 så finns fritidsverksamheten integrerat i samma lokaler. Varje årskurs har tillgång till 2 klassrum var. Eleverna har ett eget elevråd som leds av en lärare. I korridoren där åk 4-6 håller till har man hem klassrum. Elevrådet på mellanstadiet har fokuserat sitt arbete kring frågor som ordning och reda, språkbruket och mobilanvändningen. För eleverna i år 7-9 har vi försökt bygga upp varje klassrum till ett ämnesrum. Elevrådet här har haft funderingar bl.a. kring pappersåtervinningen i klassrummet och hur vi källsorterar. Vaktmästaren blev ansvarig för att detta ska fungera. Eleverna har även haft synpunkter på trivseln i cafeterian. Representanter för F-9 har i samråd med personal och föräldrar diskuterat bl.a. matsvinnet på matrådet. Därför har man genomfört en matturné i alla klasser. Det är allt fler elever som äter i matsalen och är nöjda. Rektor leder föräldrarådet där föräldrarepresentanter från F-9 finns med. Vi har haft 5 möten under läsåret och det har bl.a. handlat om nya läroplanen, infomentor kopplat till utvecklingssamtalen, mobilförbud, språkbruket och den årliga vårmarknaden. På våren har företaget Markör genomfört en enkät i år 3, 5 och 8 för både föräldrar och elever. Svarsfrekvensen hos föräldrar var endast 36 %. Det är ett lågt resultat och inför nästa gång ska vi se till att höja deltagandet. 5

6 Sammanfattning av resultaten för eleverna har diskuterats på klassråden i de respektive klasserna. När det gäller föräldrarnas resultat så har det redovisats på föräldrarådet och ska redovisas på föräldramöten senare i höst. Kommentar från åk 3 som blivit till det bättre: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena. (eleverna) På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen av mitt barns kunskapsutveckling och lärande. (föräldrar) Analys: Vi är nöjda med elevernas resultat och ligger oftast över resultatet i kommunen. Vi behöver arbeta mer med studie och arbetsro och ett bättre samarbete med fritidsverksamheten. Kommentar från åk 5 eleverna som blivit till det bättre. På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Jag blir bra bemött av vuxna och andra elever i skolan. Analys: Vi ska försöka hitta flera olika sätt att arbeta med elevinflytande. Få fram nyfikenheten för att få lust till att lära sig mer. Det behövs ett bättre språkbruk och studie ro i klassrummet. Kommentar från åk 8 som blivit till det bättre. Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. (eleverna) Mitt barn känner sig trygg i skolan. (föräldrar) Analys: Vi kan bli mer tydliga i kommunikationen till föräldrarna. Eleverna behöver få mera utmaningar. Eleverna har förtroende för oss på skolan. 3. Året som gått Läsåret 12/13 har präglats av fortsatt förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har arbetat mycket med implementering av läroplanen Lgr11 och ägnat tid till digital dokumentation eftersom de flesta av lärarna nu har genomgått PIMutbildningen. (Praktisk It- och Mediekompetens). Värdegrundsarbetet har en given plats i vardagen. Faddersystemet är ett bra exempel på att äldre elever är goda förebilder för de yngre eleverna. Vi har gemensamt tillsammans med kommunens alla skolor sett över timplanen och diskuterat dess innehåll. Det har fått till följd att vi flyttar Hemkunskap från åk 5 till åk 6 och att inför nästa läsår flytta Moderna språk från åk 6 till åk 7. 6

7 En lärare är representant för skolans NTA-undervisning. Det handlar om olika teman inom natur och teknik. Vi har inte använt dessa lådor så mycket eftersom vi har utbildade No-lärare och välutrustade No-salar. Bodals skola har ambitioner att vidareutvecklas genom ständiga förbättringar för fortsatt goda kunskapsresultat i en skola där trivsel och trygghet råder. Vi samverkar med hemmet för att på bästa sätt kunna möta elever i behov av särskilt stöd. I vårt ElevHälsoTeam (EHT) arbetar vi med gemensamma specialpedagogiska lösningar från förskoleklass till åk 9. Vi har många elever som behöver stöd av olika slag och har fördelat specialundervisningen inom varje stadium. På lågstadiet finns en specialpedagog som hjälper eleverna framåt och handleder personal. Studion i närheten av skolhälsovården, har främst varit för elever på mellanstadiet. Skolans nyutbildade specialpedagog har under vårterminen fokuserat på dessa åldrar. Det är viktigt med rätt stöd i rätt tid och att föräldrar är involverade i stödet i form av att åtgärdsprogram, ÅP, upprättas. Viktigt att följa upp och utvärdera elevernas ÅP. Specialhjälp till eleverna i åk 7-9 har man haft i ett grupprum i 20-korridoren med sin speciallärare. Läxhjälp har erbjudits två eftermiddagar i veckan och har stundtals varit välbesökt. Detta har varit mycket uppskattat av föräldrar. Vi har arbetat utifrån vår föräldrasamverkansplan där både kommunikation och information varit prioriterat. Det behövs ett tydligt gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Eleverna uppfattar undervisningen som stimulerande och det ges flera möjligheter till problemlösning och reflektion utifrån sina egna erfarenheter. Sammantaget är kunskapsresultaten goda. Elevernas meritvärde ligger långt över riksgenomsnittet och Bodals skola har hög måluppfyllelse. Vi har många välmotiverade elever och det har rått en kultur med acceptans för att vara duktig. Eleverna har fått arbeta mycket med utmanande frågor som kräver självständigt tänkande och analys. Några elever i år 9 fick motta både premier och stipendier för sina fina kunskapsinsatser. Vi samarbetar med Lions club och i år hade vi 3 elever som hade det allra högsta meritvärde man kan få, 320 p. Rektor har tillsammans med personalen skapat ett gemensamt dokument för det dagliga arbetet som en gemensam plattform. Ett s.k. Tillsammansdokument. Syftet var att: Utveckla skolan för framtiden och forma framtidens samhällsmedborgare, Förmedla kunskap både vad det gäller teori och praktik på ett kreativt sätt. Möta olika människor och ta del av deras värderingar. Hjälpa elever att bygga upp deras självkänsla och känna sig behövd. 7

8 4. Resultat och måluppfyllelse Normer och värden: På mentorstid tas värdegrundfrågor upp som ska leda till att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Vi har en plan för detta som hänger i varje klassrum. (se bilaga om planen mot diskriminering och kränkande behandling) En broschyr med förkortad information har lämnats till vårdnadshavare och tas upp på höstens första föräldramöte. Det är viktigt att man visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Ordningsreglerna och språkbruket med verbala kränkningar, har varit i fokus under detta läsår. Vi har diskuterat konsekvenserna för ens handlande och vad som händer om man inte följer uppsatta regler. Extra föräldramöten och handledning till personal har ägt rum för att klargöra skolans normer och regler och för att det ska bli ett bättre samarbete med hemmet. Trygghetsrådet har träffats regelbundet varje vecka. Där har vi gått igenom de tillbudsblanketter som lämnats in och fördelat arbetet. I slutet av vårterminen påbörjade två av trygghetsrådets medlemmar och rektor en värdegrundsutbildning, som kommer att fortsätta under nästa läsår och som ska gynna resten av personal och elever på skolan. Vi har startat diskussion om rast verksamhet. Vuxenledd lek på gården där många kan delta. Syftet är att eleverna ska få en meningsfull rast verksamhet, att umgås i ett socialt sammanhang, lära sig de sociala lekkoderna för att utveckla hög social förmåga. På skolgården har vi målat upp en gul sol och olika spel. Syftet är att barnen ska leka tillsammans på skolgården, ingå i ett socialt sammanhang och öka sin sociala förmåga. Detta ska ge resultat i att mobbing och kränkande behandling ska minska. Kunskaper: Rektors bedömning är att elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen och kunskapsmålen är mycket goda. Detta läsår fick eleverna i avgångsklassen hela 250,6 p i meritvärde. Det är det högsta någonsin. I vår vision står det att eleverna ska ha lust till att lära och nyfikenhet utgör en stor del av vår undervisning. Ibland har eleverna ämnesövergripande projekt och tema undervisning och får då använda andra uttrycksformer såsom t.ex. redovisning vid den interaktiva tavlan. Enligt Vygotskij (proximala utvecklingsteorier) så ser vi fadderverksamheten som ett bra sätt att utveckla lärandet mellan eleverna där de äldre lär de yngre. Vi har utvecklat matematiken på skolan, eftersom vi deltar i matematiklyftet. Mer fokus på samtalet och utveckla samtliga fem matematiska förmågor. 8

9 Fonolek har genomförts i förskoleklassen och DLS i år 1 och 2. Alla klasser har också genomfört lästräningen LUS, som dokumenteras 1ggr/termin på särskild framtagen blankett. (läs mer om detta i Förskoleklassens kvalitetsredovisning som finns med som bilaga) Elevvårdspersonalen håller sig väl förtrogen med förhållanden på skolan. De träffas en gång varje vecka och går igenom stödbehovet hos eleverna. Därefter så omprioriteras resurserna. ElevHälsoTeamet kan också hjälpa till att ta fram ett anpassat material till en elev, ett s.k. kompensatoriskt stöd. En av våra speciallärare arbetar även på skol datateket och vi får både information och hjälp därifrån till våra elever. Blanketten för Åtgärds Program har reviderats och blivit tydligare. Här framgår det vilket behov eleven har, hur det ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas, samt ansvaret för vad skolan åtar sig att göra för att eleven ska kunna lyckas. Elevernas ansvar och inflytande: Eleverna har klassråd där man under lärares ledning får möjlighet till inflytande över sina studier och sin arbetsmiljö. Formerna för elevernas inflytande anpassas efter ålder och mognad. Syftet är att eleven vill och kan ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Eleverna deltar i elevråd och matråd. De får vara med att pröva på olika arbetssätt, planera och utvärdera efter hand. Eleverna har också getts möjlighet att välja examinationsform. Elevskyddsombud finns från åk 9 som bl.a. deltar på skyddsronden. Vi följer upp elevernas IUP (Individuella Utvecklings Plan) som avser elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Men behöver fortfarande hjälpa eleverna att reflektera över och aktivt ta del av sitt lärande så att utveckling sker så långt som möjligt. Skola och hem Vårdnadshavare får information från skolan fortlöpande och elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Vi använder Infomentor och skriver in elevens IUP (Individuella UtvecklingsPlan) och ÅP (ÅtgärdsProgram). Vi skickar veckobrev och upplever att vi har en bra kommunikation mellan hem och skola. 9

10 Ett förväntansdokument har skrivits av personalen F-3 och förhoppningen är också att det blir klart för de övriga stadierna till hösten. Vi vill där tydliggöra vilket ansvar skolan och hemmet har. I Dexter redovisas elevens frånvaro och vi har även en SMS funktion som gör att vårdnadshavare samma dag får reda på om eleven inte är i skolan. Varje arbetslag tar fram ett samtalsunderlag till utvecklingssamtal och dokumentationen synliggörs. Eleven har också ett självskattningsschema. Infomentors material gör att informationen blir tydligare såväl socialt som kunskapsmässigt. Vi har fått en bra respons från föräldrarna att de varit nöjda med den information som getts och det underlag som skickats hem inför utvecklingssamtalen. Dokumenten och samtalen leder till en ny IUP och ev. ett Åtgärdsprogram, som är relaterad till de nationella målen. Föräldrarepresentanter finns från alla årskurser och deltar i Föräldrarådet som äger rum 2-3 ggr/termin och leds av rektor i samråd med en arbetslagsledare. Föräldrarna har planerat den årliga vårmarknaden. Det är alltid trevlig stämning med musik och en hel del ätbart. Många böcker och leksaker byter ägare. Skolan och omvärlden Barnen i Förskolklass har sin dag på Hustegaholm och gör under året en del studiebesök, även på fritidstiden. Ett exempel är när klubben var på Skansen och tittade på skogens dag. På mellanstadiet har man bl.a. varit på Armémuseet och haft sina stadsdelsvandringar. Åk 5 har även varit på Filmfestivalen Junior och sett en dansk film med engelsk text. I årskurs 8 och 9 har eleverna Prao och det är viktigt att eleverna får en inblick i närsamhället. Personalen gör Prao besök som är mycket uppskattat från företagarna och av eleverna. Bedömning och betyg Rektors bedömning är att elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen och kunskapsmålen är mycket goda. Vid några tillfällen har vissa grupper av personalen arbetat utifrån BRUK:s material. Vi har använt materialet för att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Nationella prov i åk 3 har genomförts i ämnena svenska och matematik. Alla 27 elever deltog. 19 pojkar och 8 flickor.(se medföljande bilaga där resultatet redovisas). 2 elever klarade inte av matematiken och 1 elev klarade inte av att bli godkänd i svenska. 10

11 När det gäller åk 6 har nationella prov genomförts i matematik, svenska, svenska som andra språk (1 elev), engelska, kemi och samhällskunskap.. Här var det 30 elever som deltog, varav 17 pojkar och 13 flickor. (se medföljande bilaga där resultatet redovisas) Detta läsår var första gången som åk 6 fick betyg. 1 elev fick F (var inte godkänd) i matematik och 4 elever i svenska. 2 elever hade F i engelska och 2 elever kunde inte betygsättas i Samhällskunskap, för det saknades underlag. 6 elever hade F i idrott och 2 elever var inte godkända i musik. 6 elever hade inte levererat det man skulle i So och fick därför F i betyg och 4 elever fick F i slöjdbetyg. Vår analys av detta är att eleverna inte riktigt förstått allvaret av att studera och få det så tydligt på pränt i form av ett betyg. De elever som inte nått målen har åtgärdsprogram för att veta hur man ska kunna nå målet framöver. Förutom i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska har nationella prov i åk 9 genomförts i Fysik och Religion. 36 elever har deltagit, 10 pojkar och 26 flickor. (se medföljande bilaga där resultatet redovisas) Utifrån resultaten på de nationella proven så var 3 elever ej godkänd i svenska, 2 elever i engelska, 2 elever i matematik och 3 elever i Religion. Jämförelsen med betygen visar på att 2 elever fick F (ej godkänt) i engelska, 2 elever fick F i matematik, 2 elever fick F i moderna språk och 9 fick F i sitt eget modersmål. Analysen utifrån de nationella proven är att vi har satsat mycket på kärnämnena och det behövs stöd och insatser även på andra ämnen. Lärarna rättar även varandras prov för att få en rättvis och likvärdig bedömning som det bara går. Många elever har kommit till oss från Internationella klassen och varit inflyttade från andra kommuner och inte befunnit sig så länge i Sverige. Vi skulle behöva mer SvA-undervisning. Ändå lyckades eleverna i åk 9 med att få 250,6 p i meritvärde. 5. Året som kommer, läsåret 2013/2014 Framtidstron är god och elevantalet fortsätter att öka i de yngre åldrarna. Elever från Larsbergs skola kommer att börja hos oss i förskolklass, åk 4 och i åk 5. Även personal erbjuds att arbeta vidare på Bodals skola fr.o.m. höstterminens start. Vi kommer också att få tillgång till Skapande skolas projekt, som Larsbergs skola blivit beviljat, men som nu Bodals skola åk 4-5 får ta del av. Personalen inom åk 1-3 fortsätter med utomhuspedagogik och ägnar ett arbetspass i veckan åt detta. Det är idrottsläraren som organiserar det hela. Fritidspersonal deltar också. Vi kommer att diskutera genusfrågor och fortsätta satsa på läsning och LUS. 11

12 Rektor, lärarrepresentant tillsammans med föräldrar ska ägna sig åt att skriva en Skolplan som handlar om en säker skolväg. Vi kommer att få hjälp av kommunen. Många olika grupper arbetar mycket med den dagliga driften och mindre med långsiktiga strategiska frågor. För att vi ska kunna utvecklas vidare och bli en attraktiv skola för blivande elever behöver vi prioritera mera tid åt att utveckla verksamheten på lång sikt. Se över samarbetet inom och mellan arbetslagen. Till nästa år kommer vi att ha en 1:e lärare inom organisationen. Arbetslagsledarna tillsammans med rektor deltar i en satsning som Skolverket anordnar som heter Forskning lyfter. Vi tror att det kan komma intressanta diskussioner kring detta på arbetsplatsen. Att arbeta tematiskt tror vi efter hand kommer att underlätta/minska arbetsbelastningen och att vi får en bättre helhetssyn på elevens samlade dag. Man lär med alla sina sinnen när man har ämnesintegration. Medlemmarna i Trygghetsrådet ska se till att Värdegrundsarbetet blir förankrat, eftersom några går en utbildning om detta på Universitetet. Eftersom vi skrivit en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling så behöver hela detta arbete gås igenom med resterande personal. Man vill ha gemensamma raster, fatta och följa gemensamma beslut och jobba mer tillsammans mot fler gemensamma mål. Se över stadieövergångarna så att det blir så bra som möjligt för eleverna. Vi fortsätter med matematiklyftet och vi har en matematikhandledare på skolan som hjälper oss att utveckla ämnet och det kollegiala lärandet. Vi har sett över vårt årshjul med aktiviteter inom varje arbetslag så att man fördelar arbetsbördan på ett effektivare sätt. På så sätt kan det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Vi är bra på att utvärdera vår verksamhet men vi behöver fler smarta mål och sedan göra en analys. Allting går att förbättra. Där har vi materialet BRUK som underlag till diskussioner. Detta kommer att göras bl.a. på våra ArbetsPlatsTräffar. Det är viktigt med avstämningsperioder där man kan få tid att reflektera och analysera processen. Stora delar av personalen tar ut sin friskvårdssubvention. Skolan har två hälsoinspiratörer varav en som deltagit i utbildning på Bosön. Vi ska försöka få till fler personalvårdande aktiviteter under nästa läsår. Vi har en hälsoplan och rubrikerna har handlat om självkänsla, kamratskap, mat, rörelse, vila och återhämtning. Vi kommer att fortsätta att följa upp planen. Ledarrollen är viktig på alla nivåer och det krävs goda vuxna förebilder. 12

13 Kommande mål för läsåret är fortfarande lärandet i fokus. Att lära för livet (inte bara inför ett prov). Ha en pedagogisk grundsyn i ett F-9 perspektiv. Normer och värden Minska diskriminering och kränkande behandling. Att färre tillbud och incidentrapporter lämnas in. En röd tråd för F-9 där det finns ett likaförhållningssätt hos personalen. Fortsätta utveckla faddersystemet. Genomföra minst en temadag/termin. Ordningsreglerna och dess konsekvenser ska vara kända hos alla. Utvärderas i slutet av varje termin. Diskutera värdegrundsfrågor på mentorstid. TR kommer att ge förutsättningar för det. Få igång rast verksamheten på ett tillfredsställande sätt och att man använder sig av de gula västarna. Fritidspersonalen är ansvarig för att det ska fungera. Se till all personal, elever och vårdnadshavare känner till innehållet i Likabehandlingsplanen. Gå igenom planen under terminen med utvärdering i slutet av terminen. Kunskaper Förbättring för elevernas fysiska och lärandemiljö behöver ses över så att eleverna kan känna arbetsro. I både klassrum och korridorer måste studie ro finnas. Eftersom många av personlen har blivit PIM-certifierade så kommer undervisningen att få ett mera spännande och interaktiv innehåll och arbetssätt. Fler datorer och interaktiva tavlor behövs. Se till att eleverna uppnår F (godkänd) i alla ämnen. Satsa på ämnesövergripande områden och matematiklyftet. Elevernas ansvar och inflytande Åtgärder för skolgårdens utformande och rast verksamhetens innehåll i samråd med eleverna på klassrådstid. Viktigt att klassråd genomförs innan eleverna går iväg till elevråd och matråd. 13

14 Se till att eleverna blir mer involverade i sin IUP och förstår vilket ansvar som krävs för att kunna nå sina mål. Skola och hem Fortsätta med veckobrev till vårdnadshavare. Trygghet, ordning och trivsel skall råda i skolan. Eleverna ska förstå och följa verksamhetens ordningsregler i samråd med föräldrarna. Skriva ett förväntansdokument där vi vill tydliggöra vilket ansvar skolan och hemmet har. Skolan och omvärlden Fortsätta med studiebesök och kulturella inslag för eleverna. Bedömning och betyg Fortsätta med nationella prov och göra bättre analyser. Följa upp och sätta in rätt åtgärd/resurser så att eleven blir godkänd. 6. Framåtblick Bodals skola har förutsättningar att vara en skola som många elever och föräldrar väljer som sitt första skolval. Det är roligt och spännande att vara elev och personal på skolan. Trivselfaktorn och ambitionen är hög bland personalen. Vi är varandras arbetsmiljö. Får skolan ännu fler sparkrav kommer kvalitén att bli lidande. Det är viktigt med delaktighet och nöjda elever och föräldrar. Därför behövs rätt stöd och ekonomiska resurser med tanke på att Bodals skola får alltfler elever från Larsberg skola, Ledviks resursenhet och Internationella klassen. Rättvisan är att varje enskilt barn har rätt till en god utbildning (enligt FN:s barnkonvention) Relativt stor andel av eleverna har särskilda behov och vi försöker individanpassa undervisningen så långt det går. Vi ska följa arbetslagens årshjul för att få till det systematiska kvalitetsarbetet. Vi måste planera, följa upp och analysera arbetet bättre. Satsa på ledarskapet i klassrummet, arbetslagsledarens roll och hålla liv i pedagogiska diskussioner utifrån läroplansuppdraget. Vi behöver långsiktiga lösningar, både vad det gäller kunskaper, social utveckling och det kollegiala lärandet. Skolans värdegrundsarbete är ett område som ständigt har hög prioritet och som vi kommer att fortsätta utveckla med hjälp av TR. 14

15 Rast verksamhet med hjälp av fritidspersonalen kan göra så att samtliga elever känner sig trygga i skolan och att lärarna aktivt motverkar att någon behandlas illa. Personalen upplever att de har god kunskap om skolans arbete mot kränkande behandling. Detta är ett ständigt pågående arbete som hela tiden behöver utvecklas och förbättras Skolforskningen påvisar att den främsta framgångsfaktorn i en skola är kompetent personal. Därför fortsätter vi att satsa på utbildad personal inom fritidsverksamheten, fortbildning och kreativa arbetssätt såsom t ex kollegialt lärande. Lidingö, juni 2013 Agneta Wemnell Rektor F-9 15

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer