Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Marie-Louise Eddegård (S) Susanne Gustavsson (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Jan Petersson (S), ersättare för Maria Svensson (S) Övriga deltagande Maria Orsander, Lärarförbundet Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, 81-del av 91 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mickael Fransson (S) Underskrifter sekreterare Paragrafer Birgitta Ahlström Nämnd/styrelse ordförande justerare Jan-Olof Jäghagen Mickael Fransson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus Underskrift Birgitta Ahlström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) Innehållsförteckning 81 Ekonomisk information 82 Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan 83 Remiss Kulturplan Kalmar län Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 85 Riktlinjer för pedagogiska måltider 86 Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet 87 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 88 Förvaltningschefen rapporterar 89 Rapporter om kränkande behandling 90 Fadderrapporter 91 Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen 92 Delegationsärenden 93 Rapporter 94 Övriga frågor

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 81 Dnr BIN/2013: Ekonomisk information Förvaltningsekonom Daniel Jonsson informerar om pågående arbete med delårsrapporten Vidare redogör Daniel Jonsson för en ekonomisk uppföljning per Totalt ser prognosen för förvaltningen bra ut. Inkomstjämförelsen inom barnomsorgen för år 2012 har genomförts och information och fakturor till berörda är på väg ut. Återbetalning sker i november. Totalt faktureras kronor och kronor kommer att återbetalas ett netto på kronor. Arbetet med felaktig taxa för barn 2 på fritidshem pågår. Totalt är 396 familjer berörda och hittills har 215 ansökningar om återbetalning inkommit. Nu behandlas ansökningarna av bildningskontoret och utbetalningar kommer att ske efter kontroll mot bl.a. inkomstjämförelsen. Sista ansökningsdag om återbetalning är att anteckna informationen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 82 Dnr BIN/2014: Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan Bakgrund I Emmaboda kommuns förskolor finns i dagsläget cirka 300 barn inskrivna. De fördelar sig på sju förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. Därutöver finns några platser i pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare i hemmet. Antalet barn ökar glädjande nog i kommunen. Det beror delvis på att antalet barn som föddes 2013 var ovanligt stort, 111 barn, och delvis på inflyttning, bland annat en ökning av flyktingar och anhöriginvandrare med yngre barn. Trycket på förskoleplatser är särskilt stort i Emmaboda tätort. Där är barnantalet mycket stort. Det finns flera skäl att begränsa antalet barn per grupp i förskolan. När antalet barn är färre finns bättre förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen och nämndens ambitioner. Kvaliteten kan då öka. Särskilt i de yngre åldrarna är det viktigt att grupperna är små. Omsorgsbehovet för ett litet barn är betydligt större än för äldre. Likaså ökar förutsättningarna för barnets möjlighet till anknytning till personalen. På senare tid har forskning gjort gällande att anknytning mellan vuxen och de yngsta barnen är centralt för trygghet, lärande och utveckling. Ett litet barn klarar inte att ha för många vuxna att anknyta till. Därför är det viktigt att antalet personal är litet och att det är samma personal runt barnen. Ibland kompliceras inskolningen av de yngsta barnen av att de har ett annat modersmål än svenska. Dessa barn har behov av en särskild form av inskolning och därför kan det vara bra att grupper med barn med flera olika modersmål är ytterligare mindre, då en enda personal kan vara avgörande för barnets inskolning och trygghet. Fastställda gruppstorlekar underlättar för en likvärdighet i hela kommunen och medför regler att hänvisa till när önskad förskola bedöms som fullbelagd och annan måste anvisas. Av ovan nämnda skäl föreslår nu förskolecheferna och förvaltningsledning att nämnden fastställer maximal storlek på barngrupperna i olika åldersintervall. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 82 forts. Förslag till beslut Enligt bildningschef Marit Perssons tjänsteskrivelse. enligt förvaltningens förslag: att grupp med 1-åringar ska vara maximalt 12 barn att grupp med 1-2-åringar ska vara maximalt 14 barn att grupp med 1-5-åringar i en avdelningsgrupp ska vara maximalt 18 barn att för övriga gruppkonstellationer av barn i åldrarna 1-5 år ska antalet barn vara maximalt 18 att i grupper med enbart femåringar ska antalet barn vara maximalt 20 att när det gäller pedagogisk omsorg i kommunal regi (dagbarnvårdare) fastslår förskolechef gruppens storlek att beslutet ska gälla från och med att de barn som redan är inskrivna på en överfull avdelning dock har rätt att gå kvar i sin grupp till och med

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 83 Dnr BIN/2014: Remiss Kulturplan Kalmar län Bakgrund Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut Kulturplan Kalmar län på remiss till bland annat länets kommuner. Remissen ska vara besvarad senast den 26 september Kulturplanen ska ligga som grund för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner och kulturorganisationer samt till Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen. Bildningsnämnden har fått ärendet på remiss från kommunledningskontoret och kulturutskottet behandlade kulturavdelningens förslag till yttrande vid möte den 22 augusti Sammanfattning Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att lämna remissvar enligt nedanstående förslag. Emmaboda kommun anser att The Glass Factory i Boda Glasbruk tillhör Kalmar läns kulturplans område Bild och Form. Museet ska därför i huvudsak behandlas under denna rubrik (sid. 22). Utöver den huvudsakliga inriktningen Bild och Form bör The Glass Factory även nämnas under rubrikerna Kulturarv (sid. 16), eftersom museets verksamhet är mycket viktig för kulturarvets bevarande, respektive Arkiv (sid ) med tanke på de mycket omfattande glas- och pappersarkiven som museet förfogar över. Glasarkivet är troligtvis det största i Skandinavien. Vid beskrivningen av arbetet med Glasbrukens arkiv bör framgå att det sker ett nära samarbete mellan Designarkivet i Pukeberg och The Glass Factory i Boda Glasbruk (sid. 28). Det är mycket bra att glasarkiven på flera ställen lyfts fram och att de tillskrivs ett nationellt intresse. Det är bra att man arbetar för en långsiktig lösning för tillgängligheten och bevarandet av arkiven och att man inser att det är en mycket resurskrävande verksamhet. När det gäller ansökan till Manifest 2018 (sid. 23) ska även The Glass Factory nämnas eftersom museet finns med i initiativet och i ansökan tillsammans med övriga nämnda. I avsnittet om The Glass Factory under rubriken Kultur och näring (sid. 29) bör utöver redan nämnda projekt även lyftas fram projektet The Glass Factorys projekt New Glass Forum innovativa production workshops som ska främja innovation inom glasproduktion genom förmedling i samarbete mellan designers och regionens företag för att skapa tillväxt. Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och Glasrikesuppdraget har beviljat medel till en förstudie. Under 2015 ska det sökas pengar till projektets fortsättning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 83 forts. Det är positivt att biblioteken och kulturskolorna nu lyfts fram i detta förslag till plan. Biblioteken och kulturskolorna spelar en mycket stor och viktig roll i det lokala kulturlivet. Inte minst i de mindre kommunerna där det kommersiella utbudet ofta är begränsat. Det är positivt att litteraturen som konstområde uppmärksammas under rubriken Bibliotek och litteratur (sid. 19). Där omnämns bland annat samarbete mellan Astrid Lindgrens Näs, ALN och Det litterära Emmaboda med Vilhelm Moberg i spetsen. Angående kulturarvet instämmer vi i att kulturarvets bruk och betydelse i samhället är av yttersta vikt (sid. 13) och att det är värdefullt på många plan att använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna, men man får inte förneka det värdet de representerar i sig. Vi väljer i dag att tolka, värdera och att använda kulturarvet på ett visst sätt. Det är en tolkning vi gör utifrån vår tid och våra värderingar. Kulturarvet i sig bör vårdas och bevaras för sina kulturhistoriska värdens skull för framtida generationer som sen i sin tur kan göra egna tolkningar. Emmaboda kommun tycker att det är helt rätt att satsa på unga mellan 16 och 25 år som en prioriterad målgrupp. Det är en grupp som lätt faller mellan stolarna. Barnen når vi via skolan och fritidsaktiviteter, men de äldre ungdomarna är en större utmaning att nå. Kulturberedningens tankar (sid. 3) att i dialog pröva att någon/några kommuner i länet skulle ha ett länsövergripande ansvar för ett särskilt kulturområde är tilltalande. Emmaboda kommun genom The Glass Factory är redan i dag föregångare och har höga ambitioner inom kulturområdet glaskultur och bild- och form. Tillägg till kommunbeskrivningen av Emmaboda kommun Emmaboda kommun har utöver antagen kulturplan antagit även biblioteksplan och barn- och ungdomskulturplan med kulturgaranti för förskola, skola och fritid. Kommunen är en av två kommuner i länet som deltar i det länsövergripande pilotprojektet Hälsa- och kultur. Emmaboda kommuns bibliotek har under många år legat i absolut Sverigetopp när det gäller utlåningsstatistiken. I kommunen finns ett huvudbibliotek, ett renodlat skolbibliotek, fyra kombinerade skol- och folkbibliotek och två närbibliotek. En arbetsgrupp är tillsatt gällande renovering och tillbyggnad av huvudbiblioteket i tätorten. Samtliga bibliotek finns i en samlad organisation. Biblioteken är en viktig mötesplats för program och lärande. Till exempel bedrivs sagostunder på andra språk än svenska. Kommunen har ett digitalt konstarkiv och ska nu ta fram en tydlig konststrategi.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 83 forts. Beslut har tagits om att Kulturskolan i Emmaboda kommun ansvarar för all musikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Kulturskolan i Emmaboda har under flera år rankats som bästa kulturskola i södra Sverige. Musiken spelar stor roll i Emmaboda med allt från Emmabodafestivalen, Visfestivalen och jazzmusik till blåsmusiken som härstammar från brukskulturen. Tankar finns kring blåsakademi i Glasriket. Kommunens tanke är att The Glass Factory ska ingå i samverkansavtal innebärande del i statliga och regionala verksamhetsmedel. Beslutsunderlag Kulturutskottets protokoll från att lämna remissvar gällande Kulturplan Kalmar län enligt kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen, att föreslå att kommunstyrelsen lämnar bildningsnämndens remissvar till Regionförbundet i Kalmar län som Emmaboda kommuns svar.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 84 Dnr BIN/2014: Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Bakgrund Regeringskansliet har skickat remisspromemoria angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. Kommunledningskontoret begärde in yttrande senast Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen och förslaget innebär att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersavskrivning vad gäller återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Återkrav ska fortsatt skrivas av vid dödsfall. Ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson har lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen: - Bildningsförvaltningen delar regeringens grundprincip att lånade medel ska betalas tillbaka och denna utgångspunkt föreslås inte heller ändras i förslaget. De flesta studielåntagare betalar också tillbaka sina lån. - Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun ställer sig positiv till att åldersgränsen till rätt till studiemedel höjs med tre år. - Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv, sägs det i remissen. Detta faktum innebär också att yrkesväxling sker högre upp i åldrarna. Vi tycker det är olyckligt att inte ha någon bortre åldersgräns för avskrivning av studielån. Vi tror att det förslag som föreligger kommer att innebära att många som efter årsåldern vill skaffa sig en akademisk eller postgymnasial yrkesutbildning kommer att avstå detta om det blir så att man blir återbetalningsskyldig livet ut. Många av de som yrkesväxlar kanske inte har haft yrken som ger dem särskilt hög pension. I vår bransch, läraryrket, är det många gånger bra och önskvärt med en gedigen erfarenhet från någon annan bransch innan läraryrket tar vid. Vissa offentliga arbeten med krav på långa utbildningar; sjuksköterska, lärare, socionom m.m. är inte höglöneyrken. Om man ska bli betalningsskyldig livet ut kan man befara att de som yrkesväxlar sent kategoriskt väljer yrken med bättre löneutveckling än de ovan nämnda, för att få en högre pension som möjliggör återbetalning. Vi går en lärarbrist till mötes och förslaget kan komma att innebära att vi inte kan få vuxna att yrkesväxla genom en utbildning baserad på CSN-lån. Även de som vill ta kortare kurser för att uppgradera sig i sitt arbete eller öka möjligheten till avancemang inom sin bransch kan avskräckas från studier om förslaget går igenom.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 84 forts. - Däremot skulle man kunna höja även åldern för avskrivning med tre år så som gränsen för att få studielån föreslås göras. Beslutsunderlag Skrivelse från ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson. att med godkännande anteckna informationen om lämnat remissvar till protokollet.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 85 Dnr BIN/2013: Riktlinjer för pedagogiska måltider Bakgrund Inom förskola, fritidshem och skola i Emmaboda kommun förekommer så kallade pedagogiska måltider vid frukost, lunch och mellanmål. Pedagogisk måltid innebär att pedagoger, lärare eller annan personal inom förskola, fritidshem och skola under schemalagd arbetstid äter tillsammans med barn/elever. Vid dessa tillfällen har personalen tillsynsskyldighet för de barn och elever som deltar i måltiden. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för pedagogiska måltider. Pedagogisk måltid får förekomma i förskola och skola i vissa fall. Pedagogisk måltid innebär att man äter tillsammans med barnen som en del av det pedagogiska uppdraget. Pedagogisk måltid ska vara schemalagd som arbetstid och förskolechef/rektor ansvarar för att den anställde får de raster och arbetstider som regleras avtalsmässigt. Den anställde har rätt till rast på en halvtimme efter fem timmars arbetstid. Nedan beskrivs vad som gäller för de olika verksamheterna. I förskolans verksamhet är alla måltider pedagogiska måltider. Det gäller frukost, mellanmål, lunch och i förekommande fall kvällsmat/middag. I barngrupperna i åldersspannet 1-3 deltar maximalt en personal per tre barn. I barngrupperna mellan 3 och 5 år deltar maximalt en personal per fem barn. I förskoleklass medföljer undervisande förskolelärare sin klass samt eventuella elevassistenter som behöver delta i måltiden av pedagogiska eller praktiska skäl. I årskurs 1 till och med årskurs 6 i grundskolan följer en lärare, och eventuella elevassistenter vid behov, med sin klass och äter pedagogisk lunch. Fritidshemspersonal äter pedagogisk lunch enbart på skolloven. En personal deltar per grupp om högst 15 barn. Vid omsorg kväll, natt och helg äter berörd fritidshemspersonal alla måltider som pedagogisk måltid med barnen. På högstadiet i årskurs 7-9 förekommer normalt sett inte pedagogisk måltid. Undantag är personliga assistenter, som behöver stödja sin elev vid måltiderna, som får inta pedagogisk måltid. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen förekommer inte pedagogisk måltid.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 85 forts. Inom särskolan och träningskolan äter personal vid behov pedagogisk måltid. Lärarstudenter som gör VFU får inta pedagogisk måltid när handledaren gör det. Personal som inte intar pedagogisk måltid kan köpa lunch i matsalen och inta den där eller ta med den, till ett fastställt pris (år 2104 är det 55 kr). Direktiven ovan gäller från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson. att anteckna informationen till protokollet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 86 Dnr BIN/2014: Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet Bakgrund I Emmaboda kommun finns sedan år 2000 det nationella teknikprogrammet. Det har kommit att utvecklas till ett av de mer populära programmen på Vilhelm Mobergsgymnasiet. År 2008 återinförde regeringen det fjärde året på teknikprogrammet och gymnasieingenjörsexamen som försöksverksamhet, vilket från och med läsåret 2015/16 permanentas. Detta har varit efterfrågat inom bland annat byggbranschen och annan industri. Förslag till beslut Förvaltningsledningen och gymnasieledningen föreslår att bildningsnämnden i Emmaboda beslutar att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda. Det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion. Det ska starta från och med höstterminen att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda, att det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion, att det ska starta från och med höstterminen 2015.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 87 Dnr BIN/2014:6 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Handläggare Christel Gross, bildningskontoret, redogör för resultatet från under våren genomförd elevenkät i årskurs 5 och 8. Enkäten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 192 kommuner i landet använder enkäten och resultaten finns med i Öppna jämförelser året efter. Vidare redovisar Christel Gross antagningsstatistiken för Vilhelm Mobergsgymnasiet höstterminen 2014, där även statistiken från höstterminen 2013 redovisas. Bildningschef Marit Persson och Christel Gross redogör för antal underkända elever i ämnena svenska, engelska och matematik 2013 och 2014 samt resultaten från nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelser från handläggare Christel Gross. att anteckna informationen till protokollet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 88 Dnr BIN/2014:7 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: Allt fler elever på gymnasiet söker ett studieförberedande program, vilket är en trend inte bara i Emmaboda utan i hela landet. Arbetsmiljöverket kommer till Emmaboda för att granska vissa skolor. Även huvudmannens rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete kommer att granskas. Vi kommer också att få besök på någon förskola angående arbetsrelaterad stress. Det finns fler som önskar en förskoleplats i Emmaboda tätort än vad som finns platser för tillfället. En tillfällig avdelning kommer initialt att anordnas på Kotten. Kommunens deltagande i det nationella matematikprojektet PISA fortsätter i cirka ett och ett halvt år till. Mattelyftet fortsätter på frivillig basis under ledning av Laila Dånge, Emma Berg och Peter Gålén. Drygt 30 lärare deltar. SPSM den specialpedagogiska skolmyndigheten besökte oss och berättade för skolledarna om hur de arbetar och vad de kan bistå med. Numera har SPSM ett kontor i Kalmar också. Tillsättning av förstelärare pågår. Åtta tjänster lystes ut och i dagsläget är sex av dem tillsatta. Nämnden beslutade i våras att vi skulle delta i det nationella projektet PSYNK. Det finns en lokal styrgrupp för projektet som består av bildningschef Marit Persson, socialchef Eila Medin samt verksamhetsutvecklare Mirelle Mårdh på socialkontoret. Den första fasen är en kartläggning om vilket stöd som finns i kommunen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Denna genomförs i höst. Förvaltningen deltar i ett kommungemensamt arbete med att ta fram en kommunal plan för att motverka ungdomsarbetslöshet. Prospekteringen av en ny förskola i Emmaboda tätort har tagit ny fart efter kommunstyrelsens beslut i juni att den ska ha ett tillagningskök, ligga i ungefär samma område samt att vita huset inte ska rivas. Det har kallats till ett första möte i gruppen för utredning om en eventuell tillbyggnad av huvudbiblioteket. Fritidsgården i Boda Glasbruk drivs inte längre av någon förening. Fritidsgårdschefen har fått i uppdrag att göra ett försök att finna någon annan förening som tar på sig driftansvaret. Emmabodakonferensen äger rum den 7 november. Huvudtalare är Troed Troedsson.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 88 forts. Karin Rask (C) ställde en fråga om resurser till särskilt stöd vid förra nämndsmötet. Svar: extra tillägg från den centrala resursen omprövas varje läsår. Det är rektor som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver för att uppnå målen. Hon har därför ordnat detta genom omorganisation av verksamheten. Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsplan som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens verksamhetsplan ska styra verksamheternas verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhetsplanen är flerårig medan aktivitetsplanen är ettårig. Aktiviteterna följs upp och resultaten av dessa redovisas i form av en kortfattad resultatrapport vid årets slut. Dessa analyseras och resultatet presenteras för nämnden senast i mars månad. att anteckna informationen till protokollet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 89 Dnr BIN/2014:8 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson redogör för inkomna incidentrapporter. Det har kommit in 9 rapporter totalt från grundskolan F-6 och 7-9. I 6 av rapporterna har eleverna varit inblandade i liknande händelser tidigare. Incidenterna handlar om verbala trakasserier, utfrysning/ryktesspridning, fysiskt våld och digitala medier. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. att anteckna informationen till protokollet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 90 Dnr BIN/2014:9 600 Fadderrapporter Ordföranden konstaterar att inga fadderrapporter har lämnats in. att anteckna informationen till protokollet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 91 Dnr BIN/2014: Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar om följande: - Kulturutskottet. Kulturutskottet hade extra möte den 22 augusti för att behandla inkommen remiss om Kulturplan Kalmar län Det ordinarie mötet den 4 september ställdes in på grund av ärendebrist. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan, ändring genom tillägg, för fastigheten Fasanen 6 i Emmaboda tätort. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har meddelat att bildningsförvaltningen inte har något att erinra mot förslaget. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan för utökning av industritomt för Xylem Sverige, del av Vråken 1 med flera fastigheter i Emmaboda. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har lämnat ett yttrande från bildningsförvaltningen till bygg- och miljönämnden. - Glasrikesuppdraget. Den augusti var representanter från Emmaboda kommun på studiebesök i Finspångs kommun. Bland annat besökte man Reijmyre Glasbruk. - Nationell konferens. Den 11 december genomförs på The Glass Factory en nationell konferens kring glasmuseets treåriga glaspedagogikprojekt i samarbete med Bjurbäcksskolan. - Projekt Skola och kultur. Projektet avslutades i våras och nu har en regional styrgrupp bildats för att arbeta för ett regionalt genomslag av RELEVANT. Christer Augustinsson är med i styrgruppen. - Projekt. Pågående och eventuellt kommande projekt är bland annat Kultur och hälsa där Emmaboda och Mönsterås är pilotkommuner, litteraturprojekt i samarbete med Astrid Lindgrens Näs, glasarkiven, Plug In med flera. - Pågående arbeten inom kulturavdelningen: - Arkiven. - Arbetsgruppen avseende eventuell renovering av huvudbiblioteket är kallad till ett första möte den 24 september i Emmaboda Folkets Hus. - Implementering av barn- och ungdomskulturplanen. - Kulturmiljöprogrammet år 2. - Skapande skola. - Musikundervisning i grundskolan genom kulturskolan. - Marknadsgruppen. Christer Augustinsson, Görel Abramsson och Ulf Nilsson representerar bildningsförvaltningen i gruppen. - Budget Skulpturen Albin och Pegasus i Boda Glasbruk. - Remiss om policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län besvarades i våras. En lokal policy för Emmaboda kommun ska nu tas fram. - Nominering till kulturstipendiet. Sista datum för förslag är den 20 oktober.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 91 forts. - Utlåningsstatistik Emmaboda kommun åter på första plats vad gäller utlåning av böcker till barn och ungdomar. att anteckna informationen till protokollet.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 92 Dnr BIN/2014:3 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 14:6-7, rektor på Lindås skola 2014:06-18, förskolecheferna FR /14 och F10-18/14 samt från rektor på Vissefjärda skola ärende 4:18. att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 93 Rapporter Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 47, besvarat medborgarförslag om att inrätta Invandrarnas hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 48, besvarat motion om Ungdomens hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 49, besvarat medborgarförslag om att bevara den gamla skolbyggnaden ( Gula skolan ) i Lindås och använda den till andra aktiviteter. Kommunfullmäktige har , 50, besvarat motion om att bevara Gula skolan (gamla skolbyggnaden). Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 59, beslutat om förändring av budgetramarna avseende årets lönerevision. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 61, beslutat att uppdra till tekniska chefen att projektera för ny förskola i Emmaboda tätort, att förskolan ska ha tillagningskök samt att villan Vita huset ska vara kvar och att det projekteras för annan placering av förskolan inom redan diskuterat område kring befintlig förskola. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 63, beslutat meddela Regionförbundet i Kalmar län att Emmaboda kommun inte har något att invända mot förbundets förslag till policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län. Dnr BIN/2014/ Socialnämnden har översänt handlingsplanen Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för kännedom till bildningsförvaltningen.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 93 forts. Dnr BIN/2014:1 047 Skolverket har översänt beslut gällande statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare våren Ansökan om projektmedel till New Glass Forum innovativa productionworkshops, förstudie, har skickats till Länsstyrelsen i Kronobergs län och till Regionförbundet i Kalmar län. Skolverket har översänt beslut om återkrav av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för hösten Dnr BIN/2014: Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att omrätta ett stort antal nationella prov inom grund- och gymnasieskolan. Skolinspektionen har beslutat att Vilhelm Mobergsgymnasiet ska skicka in ett urval kopior på vissa delprov. att anteckna rapporterna till protokollet.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 94 Övriga frågor Sara Södergård (M) undrar vilka åtgärder och riktlinjer förvaltningen har gjort inom kommunens förskolor med anledning av det uppmärksammade pedofilfallet i en av länets kommuner. Bildningschef Marit Persson svarar att registerutdrag även på övrig personal kring förskolebarnen kan tas in. Diskussioner pågår inom förvaltningen om hur arbetet ska läggas upp för att undvika ensamarbete/ensamsituationer med barnen. Carl-Gunnar Holst (FP) hänvisar till dagens information om måluppfyllelse, 87, och informerar om en skola i Växjö kommun som i samband med genomgång av elevernas resultat och måluppfyllelse även tagit med lärarnas kompetens och kompetensutveckling i sammanhanget. att anteckna informationen till protokollet.

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17)

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 15.00-16.45 Sammanträdet inleds med en tyst minut för Patrik Ideström (S). Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13)

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Plats och tid Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus torsdagen den 3 september 2009 kl 15.00-16.05. Ajournering kl 15.10-15.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s)

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s) Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 maj 2011 kl 15.00-16.05. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Datum Tid 09:00-16:00 (lunchuppehåll 12:00-13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Birgitta Lööf Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Vistesalen, Konserthuset Grästorp

Vistesalen, Konserthuset Grästorp Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-13 1 (15) Plats och tid Beslutande Vistesalen, Konserthuset Grästorp Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s), 09.30 13.20, 14.30 15.30, del av 31, 34-39

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer