Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Marie-Louise Eddegård (S) Susanne Gustavsson (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Jan Petersson (S), ersättare för Maria Svensson (S) Övriga deltagande Maria Orsander, Lärarförbundet Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, 81-del av 91 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mickael Fransson (S) Underskrifter sekreterare Paragrafer Birgitta Ahlström Nämnd/styrelse ordförande justerare Jan-Olof Jäghagen Mickael Fransson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus Underskrift Birgitta Ahlström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) Innehållsförteckning 81 Ekonomisk information 82 Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan 83 Remiss Kulturplan Kalmar län Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 85 Riktlinjer för pedagogiska måltider 86 Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet 87 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 88 Förvaltningschefen rapporterar 89 Rapporter om kränkande behandling 90 Fadderrapporter 91 Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen 92 Delegationsärenden 93 Rapporter 94 Övriga frågor

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 81 Dnr BIN/2013: Ekonomisk information Förvaltningsekonom Daniel Jonsson informerar om pågående arbete med delårsrapporten Vidare redogör Daniel Jonsson för en ekonomisk uppföljning per Totalt ser prognosen för förvaltningen bra ut. Inkomstjämförelsen inom barnomsorgen för år 2012 har genomförts och information och fakturor till berörda är på väg ut. Återbetalning sker i november. Totalt faktureras kronor och kronor kommer att återbetalas ett netto på kronor. Arbetet med felaktig taxa för barn 2 på fritidshem pågår. Totalt är 396 familjer berörda och hittills har 215 ansökningar om återbetalning inkommit. Nu behandlas ansökningarna av bildningskontoret och utbetalningar kommer att ske efter kontroll mot bl.a. inkomstjämförelsen. Sista ansökningsdag om återbetalning är att anteckna informationen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 82 Dnr BIN/2014: Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan Bakgrund I Emmaboda kommuns förskolor finns i dagsläget cirka 300 barn inskrivna. De fördelar sig på sju förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. Därutöver finns några platser i pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare i hemmet. Antalet barn ökar glädjande nog i kommunen. Det beror delvis på att antalet barn som föddes 2013 var ovanligt stort, 111 barn, och delvis på inflyttning, bland annat en ökning av flyktingar och anhöriginvandrare med yngre barn. Trycket på förskoleplatser är särskilt stort i Emmaboda tätort. Där är barnantalet mycket stort. Det finns flera skäl att begränsa antalet barn per grupp i förskolan. När antalet barn är färre finns bättre förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen och nämndens ambitioner. Kvaliteten kan då öka. Särskilt i de yngre åldrarna är det viktigt att grupperna är små. Omsorgsbehovet för ett litet barn är betydligt större än för äldre. Likaså ökar förutsättningarna för barnets möjlighet till anknytning till personalen. På senare tid har forskning gjort gällande att anknytning mellan vuxen och de yngsta barnen är centralt för trygghet, lärande och utveckling. Ett litet barn klarar inte att ha för många vuxna att anknyta till. Därför är det viktigt att antalet personal är litet och att det är samma personal runt barnen. Ibland kompliceras inskolningen av de yngsta barnen av att de har ett annat modersmål än svenska. Dessa barn har behov av en särskild form av inskolning och därför kan det vara bra att grupper med barn med flera olika modersmål är ytterligare mindre, då en enda personal kan vara avgörande för barnets inskolning och trygghet. Fastställda gruppstorlekar underlättar för en likvärdighet i hela kommunen och medför regler att hänvisa till när önskad förskola bedöms som fullbelagd och annan måste anvisas. Av ovan nämnda skäl föreslår nu förskolecheferna och förvaltningsledning att nämnden fastställer maximal storlek på barngrupperna i olika åldersintervall. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 82 forts. Förslag till beslut Enligt bildningschef Marit Perssons tjänsteskrivelse. enligt förvaltningens förslag: att grupp med 1-åringar ska vara maximalt 12 barn att grupp med 1-2-åringar ska vara maximalt 14 barn att grupp med 1-5-åringar i en avdelningsgrupp ska vara maximalt 18 barn att för övriga gruppkonstellationer av barn i åldrarna 1-5 år ska antalet barn vara maximalt 18 att i grupper med enbart femåringar ska antalet barn vara maximalt 20 att när det gäller pedagogisk omsorg i kommunal regi (dagbarnvårdare) fastslår förskolechef gruppens storlek att beslutet ska gälla från och med att de barn som redan är inskrivna på en överfull avdelning dock har rätt att gå kvar i sin grupp till och med

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 83 Dnr BIN/2014: Remiss Kulturplan Kalmar län Bakgrund Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut Kulturplan Kalmar län på remiss till bland annat länets kommuner. Remissen ska vara besvarad senast den 26 september Kulturplanen ska ligga som grund för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner och kulturorganisationer samt till Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen. Bildningsnämnden har fått ärendet på remiss från kommunledningskontoret och kulturutskottet behandlade kulturavdelningens förslag till yttrande vid möte den 22 augusti Sammanfattning Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att lämna remissvar enligt nedanstående förslag. Emmaboda kommun anser att The Glass Factory i Boda Glasbruk tillhör Kalmar läns kulturplans område Bild och Form. Museet ska därför i huvudsak behandlas under denna rubrik (sid. 22). Utöver den huvudsakliga inriktningen Bild och Form bör The Glass Factory även nämnas under rubrikerna Kulturarv (sid. 16), eftersom museets verksamhet är mycket viktig för kulturarvets bevarande, respektive Arkiv (sid ) med tanke på de mycket omfattande glas- och pappersarkiven som museet förfogar över. Glasarkivet är troligtvis det största i Skandinavien. Vid beskrivningen av arbetet med Glasbrukens arkiv bör framgå att det sker ett nära samarbete mellan Designarkivet i Pukeberg och The Glass Factory i Boda Glasbruk (sid. 28). Det är mycket bra att glasarkiven på flera ställen lyfts fram och att de tillskrivs ett nationellt intresse. Det är bra att man arbetar för en långsiktig lösning för tillgängligheten och bevarandet av arkiven och att man inser att det är en mycket resurskrävande verksamhet. När det gäller ansökan till Manifest 2018 (sid. 23) ska även The Glass Factory nämnas eftersom museet finns med i initiativet och i ansökan tillsammans med övriga nämnda. I avsnittet om The Glass Factory under rubriken Kultur och näring (sid. 29) bör utöver redan nämnda projekt även lyftas fram projektet The Glass Factorys projekt New Glass Forum innovativa production workshops som ska främja innovation inom glasproduktion genom förmedling i samarbete mellan designers och regionens företag för att skapa tillväxt. Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och Glasrikesuppdraget har beviljat medel till en förstudie. Under 2015 ska det sökas pengar till projektets fortsättning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 83 forts. Det är positivt att biblioteken och kulturskolorna nu lyfts fram i detta förslag till plan. Biblioteken och kulturskolorna spelar en mycket stor och viktig roll i det lokala kulturlivet. Inte minst i de mindre kommunerna där det kommersiella utbudet ofta är begränsat. Det är positivt att litteraturen som konstområde uppmärksammas under rubriken Bibliotek och litteratur (sid. 19). Där omnämns bland annat samarbete mellan Astrid Lindgrens Näs, ALN och Det litterära Emmaboda med Vilhelm Moberg i spetsen. Angående kulturarvet instämmer vi i att kulturarvets bruk och betydelse i samhället är av yttersta vikt (sid. 13) och att det är värdefullt på många plan att använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna, men man får inte förneka det värdet de representerar i sig. Vi väljer i dag att tolka, värdera och att använda kulturarvet på ett visst sätt. Det är en tolkning vi gör utifrån vår tid och våra värderingar. Kulturarvet i sig bör vårdas och bevaras för sina kulturhistoriska värdens skull för framtida generationer som sen i sin tur kan göra egna tolkningar. Emmaboda kommun tycker att det är helt rätt att satsa på unga mellan 16 och 25 år som en prioriterad målgrupp. Det är en grupp som lätt faller mellan stolarna. Barnen når vi via skolan och fritidsaktiviteter, men de äldre ungdomarna är en större utmaning att nå. Kulturberedningens tankar (sid. 3) att i dialog pröva att någon/några kommuner i länet skulle ha ett länsövergripande ansvar för ett särskilt kulturområde är tilltalande. Emmaboda kommun genom The Glass Factory är redan i dag föregångare och har höga ambitioner inom kulturområdet glaskultur och bild- och form. Tillägg till kommunbeskrivningen av Emmaboda kommun Emmaboda kommun har utöver antagen kulturplan antagit även biblioteksplan och barn- och ungdomskulturplan med kulturgaranti för förskola, skola och fritid. Kommunen är en av två kommuner i länet som deltar i det länsövergripande pilotprojektet Hälsa- och kultur. Emmaboda kommuns bibliotek har under många år legat i absolut Sverigetopp när det gäller utlåningsstatistiken. I kommunen finns ett huvudbibliotek, ett renodlat skolbibliotek, fyra kombinerade skol- och folkbibliotek och två närbibliotek. En arbetsgrupp är tillsatt gällande renovering och tillbyggnad av huvudbiblioteket i tätorten. Samtliga bibliotek finns i en samlad organisation. Biblioteken är en viktig mötesplats för program och lärande. Till exempel bedrivs sagostunder på andra språk än svenska. Kommunen har ett digitalt konstarkiv och ska nu ta fram en tydlig konststrategi.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 83 forts. Beslut har tagits om att Kulturskolan i Emmaboda kommun ansvarar för all musikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Kulturskolan i Emmaboda har under flera år rankats som bästa kulturskola i södra Sverige. Musiken spelar stor roll i Emmaboda med allt från Emmabodafestivalen, Visfestivalen och jazzmusik till blåsmusiken som härstammar från brukskulturen. Tankar finns kring blåsakademi i Glasriket. Kommunens tanke är att The Glass Factory ska ingå i samverkansavtal innebärande del i statliga och regionala verksamhetsmedel. Beslutsunderlag Kulturutskottets protokoll från att lämna remissvar gällande Kulturplan Kalmar län enligt kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen, att föreslå att kommunstyrelsen lämnar bildningsnämndens remissvar till Regionförbundet i Kalmar län som Emmaboda kommuns svar.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 84 Dnr BIN/2014: Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Bakgrund Regeringskansliet har skickat remisspromemoria angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. Kommunledningskontoret begärde in yttrande senast Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen och förslaget innebär att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersavskrivning vad gäller återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Återkrav ska fortsatt skrivas av vid dödsfall. Ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson har lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen: - Bildningsförvaltningen delar regeringens grundprincip att lånade medel ska betalas tillbaka och denna utgångspunkt föreslås inte heller ändras i förslaget. De flesta studielåntagare betalar också tillbaka sina lån. - Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun ställer sig positiv till att åldersgränsen till rätt till studiemedel höjs med tre år. - Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv, sägs det i remissen. Detta faktum innebär också att yrkesväxling sker högre upp i åldrarna. Vi tycker det är olyckligt att inte ha någon bortre åldersgräns för avskrivning av studielån. Vi tror att det förslag som föreligger kommer att innebära att många som efter årsåldern vill skaffa sig en akademisk eller postgymnasial yrkesutbildning kommer att avstå detta om det blir så att man blir återbetalningsskyldig livet ut. Många av de som yrkesväxlar kanske inte har haft yrken som ger dem särskilt hög pension. I vår bransch, läraryrket, är det många gånger bra och önskvärt med en gedigen erfarenhet från någon annan bransch innan läraryrket tar vid. Vissa offentliga arbeten med krav på långa utbildningar; sjuksköterska, lärare, socionom m.m. är inte höglöneyrken. Om man ska bli betalningsskyldig livet ut kan man befara att de som yrkesväxlar sent kategoriskt väljer yrken med bättre löneutveckling än de ovan nämnda, för att få en högre pension som möjliggör återbetalning. Vi går en lärarbrist till mötes och förslaget kan komma att innebära att vi inte kan få vuxna att yrkesväxla genom en utbildning baserad på CSN-lån. Även de som vill ta kortare kurser för att uppgradera sig i sitt arbete eller öka möjligheten till avancemang inom sin bransch kan avskräckas från studier om förslaget går igenom.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 84 forts. - Däremot skulle man kunna höja även åldern för avskrivning med tre år så som gränsen för att få studielån föreslås göras. Beslutsunderlag Skrivelse från ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson. att med godkännande anteckna informationen om lämnat remissvar till protokollet.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 85 Dnr BIN/2013: Riktlinjer för pedagogiska måltider Bakgrund Inom förskola, fritidshem och skola i Emmaboda kommun förekommer så kallade pedagogiska måltider vid frukost, lunch och mellanmål. Pedagogisk måltid innebär att pedagoger, lärare eller annan personal inom förskola, fritidshem och skola under schemalagd arbetstid äter tillsammans med barn/elever. Vid dessa tillfällen har personalen tillsynsskyldighet för de barn och elever som deltar i måltiden. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för pedagogiska måltider. Pedagogisk måltid får förekomma i förskola och skola i vissa fall. Pedagogisk måltid innebär att man äter tillsammans med barnen som en del av det pedagogiska uppdraget. Pedagogisk måltid ska vara schemalagd som arbetstid och förskolechef/rektor ansvarar för att den anställde får de raster och arbetstider som regleras avtalsmässigt. Den anställde har rätt till rast på en halvtimme efter fem timmars arbetstid. Nedan beskrivs vad som gäller för de olika verksamheterna. I förskolans verksamhet är alla måltider pedagogiska måltider. Det gäller frukost, mellanmål, lunch och i förekommande fall kvällsmat/middag. I barngrupperna i åldersspannet 1-3 deltar maximalt en personal per tre barn. I barngrupperna mellan 3 och 5 år deltar maximalt en personal per fem barn. I förskoleklass medföljer undervisande förskolelärare sin klass samt eventuella elevassistenter som behöver delta i måltiden av pedagogiska eller praktiska skäl. I årskurs 1 till och med årskurs 6 i grundskolan följer en lärare, och eventuella elevassistenter vid behov, med sin klass och äter pedagogisk lunch. Fritidshemspersonal äter pedagogisk lunch enbart på skolloven. En personal deltar per grupp om högst 15 barn. Vid omsorg kväll, natt och helg äter berörd fritidshemspersonal alla måltider som pedagogisk måltid med barnen. På högstadiet i årskurs 7-9 förekommer normalt sett inte pedagogisk måltid. Undantag är personliga assistenter, som behöver stödja sin elev vid måltiderna, som får inta pedagogisk måltid. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen förekommer inte pedagogisk måltid.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 85 forts. Inom särskolan och träningskolan äter personal vid behov pedagogisk måltid. Lärarstudenter som gör VFU får inta pedagogisk måltid när handledaren gör det. Personal som inte intar pedagogisk måltid kan köpa lunch i matsalen och inta den där eller ta med den, till ett fastställt pris (år 2104 är det 55 kr). Direktiven ovan gäller från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson. att anteckna informationen till protokollet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 86 Dnr BIN/2014: Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet Bakgrund I Emmaboda kommun finns sedan år 2000 det nationella teknikprogrammet. Det har kommit att utvecklas till ett av de mer populära programmen på Vilhelm Mobergsgymnasiet. År 2008 återinförde regeringen det fjärde året på teknikprogrammet och gymnasieingenjörsexamen som försöksverksamhet, vilket från och med läsåret 2015/16 permanentas. Detta har varit efterfrågat inom bland annat byggbranschen och annan industri. Förslag till beslut Förvaltningsledningen och gymnasieledningen föreslår att bildningsnämnden i Emmaboda beslutar att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda. Det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion. Det ska starta från och med höstterminen att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda, att det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion, att det ska starta från och med höstterminen 2015.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 87 Dnr BIN/2014:6 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Handläggare Christel Gross, bildningskontoret, redogör för resultatet från under våren genomförd elevenkät i årskurs 5 och 8. Enkäten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 192 kommuner i landet använder enkäten och resultaten finns med i Öppna jämförelser året efter. Vidare redovisar Christel Gross antagningsstatistiken för Vilhelm Mobergsgymnasiet höstterminen 2014, där även statistiken från höstterminen 2013 redovisas. Bildningschef Marit Persson och Christel Gross redogör för antal underkända elever i ämnena svenska, engelska och matematik 2013 och 2014 samt resultaten från nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelser från handläggare Christel Gross. att anteckna informationen till protokollet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 88 Dnr BIN/2014:7 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: Allt fler elever på gymnasiet söker ett studieförberedande program, vilket är en trend inte bara i Emmaboda utan i hela landet. Arbetsmiljöverket kommer till Emmaboda för att granska vissa skolor. Även huvudmannens rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete kommer att granskas. Vi kommer också att få besök på någon förskola angående arbetsrelaterad stress. Det finns fler som önskar en förskoleplats i Emmaboda tätort än vad som finns platser för tillfället. En tillfällig avdelning kommer initialt att anordnas på Kotten. Kommunens deltagande i det nationella matematikprojektet PISA fortsätter i cirka ett och ett halvt år till. Mattelyftet fortsätter på frivillig basis under ledning av Laila Dånge, Emma Berg och Peter Gålén. Drygt 30 lärare deltar. SPSM den specialpedagogiska skolmyndigheten besökte oss och berättade för skolledarna om hur de arbetar och vad de kan bistå med. Numera har SPSM ett kontor i Kalmar också. Tillsättning av förstelärare pågår. Åtta tjänster lystes ut och i dagsläget är sex av dem tillsatta. Nämnden beslutade i våras att vi skulle delta i det nationella projektet PSYNK. Det finns en lokal styrgrupp för projektet som består av bildningschef Marit Persson, socialchef Eila Medin samt verksamhetsutvecklare Mirelle Mårdh på socialkontoret. Den första fasen är en kartläggning om vilket stöd som finns i kommunen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Denna genomförs i höst. Förvaltningen deltar i ett kommungemensamt arbete med att ta fram en kommunal plan för att motverka ungdomsarbetslöshet. Prospekteringen av en ny förskola i Emmaboda tätort har tagit ny fart efter kommunstyrelsens beslut i juni att den ska ha ett tillagningskök, ligga i ungefär samma område samt att vita huset inte ska rivas. Det har kallats till ett första möte i gruppen för utredning om en eventuell tillbyggnad av huvudbiblioteket. Fritidsgården i Boda Glasbruk drivs inte längre av någon förening. Fritidsgårdschefen har fått i uppdrag att göra ett försök att finna någon annan förening som tar på sig driftansvaret. Emmabodakonferensen äger rum den 7 november. Huvudtalare är Troed Troedsson.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 88 forts. Karin Rask (C) ställde en fråga om resurser till särskilt stöd vid förra nämndsmötet. Svar: extra tillägg från den centrala resursen omprövas varje läsår. Det är rektor som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver för att uppnå målen. Hon har därför ordnat detta genom omorganisation av verksamheten. Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsplan som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens verksamhetsplan ska styra verksamheternas verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhetsplanen är flerårig medan aktivitetsplanen är ettårig. Aktiviteterna följs upp och resultaten av dessa redovisas i form av en kortfattad resultatrapport vid årets slut. Dessa analyseras och resultatet presenteras för nämnden senast i mars månad. att anteckna informationen till protokollet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 89 Dnr BIN/2014:8 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson redogör för inkomna incidentrapporter. Det har kommit in 9 rapporter totalt från grundskolan F-6 och 7-9. I 6 av rapporterna har eleverna varit inblandade i liknande händelser tidigare. Incidenterna handlar om verbala trakasserier, utfrysning/ryktesspridning, fysiskt våld och digitala medier. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. att anteckna informationen till protokollet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 90 Dnr BIN/2014:9 600 Fadderrapporter Ordföranden konstaterar att inga fadderrapporter har lämnats in. att anteckna informationen till protokollet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 91 Dnr BIN/2014: Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar om följande: - Kulturutskottet. Kulturutskottet hade extra möte den 22 augusti för att behandla inkommen remiss om Kulturplan Kalmar län Det ordinarie mötet den 4 september ställdes in på grund av ärendebrist. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan, ändring genom tillägg, för fastigheten Fasanen 6 i Emmaboda tätort. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har meddelat att bildningsförvaltningen inte har något att erinra mot förslaget. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan för utökning av industritomt för Xylem Sverige, del av Vråken 1 med flera fastigheter i Emmaboda. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har lämnat ett yttrande från bildningsförvaltningen till bygg- och miljönämnden. - Glasrikesuppdraget. Den augusti var representanter från Emmaboda kommun på studiebesök i Finspångs kommun. Bland annat besökte man Reijmyre Glasbruk. - Nationell konferens. Den 11 december genomförs på The Glass Factory en nationell konferens kring glasmuseets treåriga glaspedagogikprojekt i samarbete med Bjurbäcksskolan. - Projekt Skola och kultur. Projektet avslutades i våras och nu har en regional styrgrupp bildats för att arbeta för ett regionalt genomslag av RELEVANT. Christer Augustinsson är med i styrgruppen. - Projekt. Pågående och eventuellt kommande projekt är bland annat Kultur och hälsa där Emmaboda och Mönsterås är pilotkommuner, litteraturprojekt i samarbete med Astrid Lindgrens Näs, glasarkiven, Plug In med flera. - Pågående arbeten inom kulturavdelningen: - Arkiven. - Arbetsgruppen avseende eventuell renovering av huvudbiblioteket är kallad till ett första möte den 24 september i Emmaboda Folkets Hus. - Implementering av barn- och ungdomskulturplanen. - Kulturmiljöprogrammet år 2. - Skapande skola. - Musikundervisning i grundskolan genom kulturskolan. - Marknadsgruppen. Christer Augustinsson, Görel Abramsson och Ulf Nilsson representerar bildningsförvaltningen i gruppen. - Budget Skulpturen Albin och Pegasus i Boda Glasbruk. - Remiss om policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län besvarades i våras. En lokal policy för Emmaboda kommun ska nu tas fram. - Nominering till kulturstipendiet. Sista datum för förslag är den 20 oktober.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 91 forts. - Utlåningsstatistik Emmaboda kommun åter på första plats vad gäller utlåning av böcker till barn och ungdomar. att anteckna informationen till protokollet.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 92 Dnr BIN/2014:3 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 14:6-7, rektor på Lindås skola 2014:06-18, förskolecheferna FR /14 och F10-18/14 samt från rektor på Vissefjärda skola ärende 4:18. att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 93 Rapporter Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 47, besvarat medborgarförslag om att inrätta Invandrarnas hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 48, besvarat motion om Ungdomens hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 49, besvarat medborgarförslag om att bevara den gamla skolbyggnaden ( Gula skolan ) i Lindås och använda den till andra aktiviteter. Kommunfullmäktige har , 50, besvarat motion om att bevara Gula skolan (gamla skolbyggnaden). Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 59, beslutat om förändring av budgetramarna avseende årets lönerevision. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 61, beslutat att uppdra till tekniska chefen att projektera för ny förskola i Emmaboda tätort, att förskolan ska ha tillagningskök samt att villan Vita huset ska vara kvar och att det projekteras för annan placering av förskolan inom redan diskuterat område kring befintlig förskola. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 63, beslutat meddela Regionförbundet i Kalmar län att Emmaboda kommun inte har något att invända mot förbundets förslag till policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län. Dnr BIN/2014/ Socialnämnden har översänt handlingsplanen Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för kännedom till bildningsförvaltningen.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 93 forts. Dnr BIN/2014:1 047 Skolverket har översänt beslut gällande statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare våren Ansökan om projektmedel till New Glass Forum innovativa productionworkshops, förstudie, har skickats till Länsstyrelsen i Kronobergs län och till Regionförbundet i Kalmar län. Skolverket har översänt beslut om återkrav av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för hösten Dnr BIN/2014: Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att omrätta ett stort antal nationella prov inom grund- och gymnasieskolan. Skolinspektionen har beslutat att Vilhelm Mobergsgymnasiet ska skicka in ett urval kopior på vissa delprov. att anteckna rapporterna till protokollet.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 94 Övriga frågor Sara Södergård (M) undrar vilka åtgärder och riktlinjer förvaltningen har gjort inom kommunens förskolor med anledning av det uppmärksammade pedofilfallet i en av länets kommuner. Bildningschef Marit Persson svarar att registerutdrag även på övrig personal kring förskolebarnen kan tas in. Diskussioner pågår inom förvaltningen om hur arbetet ska läggas upp för att undvika ensamarbete/ensamsituationer med barnen. Carl-Gunnar Holst (FP) hänvisar till dagens information om måluppfyllelse, 87, och informerar om en skola i Växjö kommun som i samband med genomgång av elevernas resultat och måluppfyllelse även tagit med lärarnas kompetens och kompetensutveckling i sammanhanget. att anteckna informationen till protokollet.

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer