Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Marie-Louise Eddegård (S) Susanne Gustavsson (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Jan Petersson (S), ersättare för Maria Svensson (S) Övriga deltagande Maria Orsander, Lärarförbundet Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, 81-del av 91 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mickael Fransson (S) Underskrifter sekreterare Paragrafer Birgitta Ahlström Nämnd/styrelse ordförande justerare Jan-Olof Jäghagen Mickael Fransson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus Underskrift Birgitta Ahlström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) Innehållsförteckning 81 Ekonomisk information 82 Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan 83 Remiss Kulturplan Kalmar län Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel 85 Riktlinjer för pedagogiska måltider 86 Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet 87 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 88 Förvaltningschefen rapporterar 89 Rapporter om kränkande behandling 90 Fadderrapporter 91 Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen 92 Delegationsärenden 93 Rapporter 94 Övriga frågor

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 81 Dnr BIN/2013: Ekonomisk information Förvaltningsekonom Daniel Jonsson informerar om pågående arbete med delårsrapporten Vidare redogör Daniel Jonsson för en ekonomisk uppföljning per Totalt ser prognosen för förvaltningen bra ut. Inkomstjämförelsen inom barnomsorgen för år 2012 har genomförts och information och fakturor till berörda är på väg ut. Återbetalning sker i november. Totalt faktureras kronor och kronor kommer att återbetalas ett netto på kronor. Arbetet med felaktig taxa för barn 2 på fritidshem pågår. Totalt är 396 familjer berörda och hittills har 215 ansökningar om återbetalning inkommit. Nu behandlas ansökningarna av bildningskontoret och utbetalningar kommer att ske efter kontroll mot bl.a. inkomstjämförelsen. Sista ansökningsdag om återbetalning är att anteckna informationen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 82 Dnr BIN/2014: Fastställande av maximal gruppstorlek på förskolan Bakgrund I Emmaboda kommuns förskolor finns i dagsläget cirka 300 barn inskrivna. De fördelar sig på sju förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. Därutöver finns några platser i pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare i hemmet. Antalet barn ökar glädjande nog i kommunen. Det beror delvis på att antalet barn som föddes 2013 var ovanligt stort, 111 barn, och delvis på inflyttning, bland annat en ökning av flyktingar och anhöriginvandrare med yngre barn. Trycket på förskoleplatser är särskilt stort i Emmaboda tätort. Där är barnantalet mycket stort. Det finns flera skäl att begränsa antalet barn per grupp i förskolan. När antalet barn är färre finns bättre förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen och nämndens ambitioner. Kvaliteten kan då öka. Särskilt i de yngre åldrarna är det viktigt att grupperna är små. Omsorgsbehovet för ett litet barn är betydligt större än för äldre. Likaså ökar förutsättningarna för barnets möjlighet till anknytning till personalen. På senare tid har forskning gjort gällande att anknytning mellan vuxen och de yngsta barnen är centralt för trygghet, lärande och utveckling. Ett litet barn klarar inte att ha för många vuxna att anknyta till. Därför är det viktigt att antalet personal är litet och att det är samma personal runt barnen. Ibland kompliceras inskolningen av de yngsta barnen av att de har ett annat modersmål än svenska. Dessa barn har behov av en särskild form av inskolning och därför kan det vara bra att grupper med barn med flera olika modersmål är ytterligare mindre, då en enda personal kan vara avgörande för barnets inskolning och trygghet. Fastställda gruppstorlekar underlättar för en likvärdighet i hela kommunen och medför regler att hänvisa till när önskad förskola bedöms som fullbelagd och annan måste anvisas. Av ovan nämnda skäl föreslår nu förskolecheferna och förvaltningsledning att nämnden fastställer maximal storlek på barngrupperna i olika åldersintervall. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 82 forts. Förslag till beslut Enligt bildningschef Marit Perssons tjänsteskrivelse. enligt förvaltningens förslag: att grupp med 1-åringar ska vara maximalt 12 barn att grupp med 1-2-åringar ska vara maximalt 14 barn att grupp med 1-5-åringar i en avdelningsgrupp ska vara maximalt 18 barn att för övriga gruppkonstellationer av barn i åldrarna 1-5 år ska antalet barn vara maximalt 18 att i grupper med enbart femåringar ska antalet barn vara maximalt 20 att när det gäller pedagogisk omsorg i kommunal regi (dagbarnvårdare) fastslår förskolechef gruppens storlek att beslutet ska gälla från och med att de barn som redan är inskrivna på en överfull avdelning dock har rätt att gå kvar i sin grupp till och med

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 83 Dnr BIN/2014: Remiss Kulturplan Kalmar län Bakgrund Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut Kulturplan Kalmar län på remiss till bland annat länets kommuner. Remissen ska vara besvarad senast den 26 september Kulturplanen ska ligga som grund för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner och kulturorganisationer samt till Statens Kulturråd avseende fördelning av de statliga kulturmedlen. Bildningsnämnden har fått ärendet på remiss från kommunledningskontoret och kulturutskottet behandlade kulturavdelningens förslag till yttrande vid möte den 22 augusti Sammanfattning Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att lämna remissvar enligt nedanstående förslag. Emmaboda kommun anser att The Glass Factory i Boda Glasbruk tillhör Kalmar läns kulturplans område Bild och Form. Museet ska därför i huvudsak behandlas under denna rubrik (sid. 22). Utöver den huvudsakliga inriktningen Bild och Form bör The Glass Factory även nämnas under rubrikerna Kulturarv (sid. 16), eftersom museets verksamhet är mycket viktig för kulturarvets bevarande, respektive Arkiv (sid ) med tanke på de mycket omfattande glas- och pappersarkiven som museet förfogar över. Glasarkivet är troligtvis det största i Skandinavien. Vid beskrivningen av arbetet med Glasbrukens arkiv bör framgå att det sker ett nära samarbete mellan Designarkivet i Pukeberg och The Glass Factory i Boda Glasbruk (sid. 28). Det är mycket bra att glasarkiven på flera ställen lyfts fram och att de tillskrivs ett nationellt intresse. Det är bra att man arbetar för en långsiktig lösning för tillgängligheten och bevarandet av arkiven och att man inser att det är en mycket resurskrävande verksamhet. När det gäller ansökan till Manifest 2018 (sid. 23) ska även The Glass Factory nämnas eftersom museet finns med i initiativet och i ansökan tillsammans med övriga nämnda. I avsnittet om The Glass Factory under rubriken Kultur och näring (sid. 29) bör utöver redan nämnda projekt även lyftas fram projektet The Glass Factorys projekt New Glass Forum innovativa production workshops som ska främja innovation inom glasproduktion genom förmedling i samarbete mellan designers och regionens företag för att skapa tillväxt. Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och Glasrikesuppdraget har beviljat medel till en förstudie. Under 2015 ska det sökas pengar till projektets fortsättning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 83 forts. Det är positivt att biblioteken och kulturskolorna nu lyfts fram i detta förslag till plan. Biblioteken och kulturskolorna spelar en mycket stor och viktig roll i det lokala kulturlivet. Inte minst i de mindre kommunerna där det kommersiella utbudet ofta är begränsat. Det är positivt att litteraturen som konstområde uppmärksammas under rubriken Bibliotek och litteratur (sid. 19). Där omnämns bland annat samarbete mellan Astrid Lindgrens Näs, ALN och Det litterära Emmaboda med Vilhelm Moberg i spetsen. Angående kulturarvet instämmer vi i att kulturarvets bruk och betydelse i samhället är av yttersta vikt (sid. 13) och att det är värdefullt på många plan att använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna, men man får inte förneka det värdet de representerar i sig. Vi väljer i dag att tolka, värdera och att använda kulturarvet på ett visst sätt. Det är en tolkning vi gör utifrån vår tid och våra värderingar. Kulturarvet i sig bör vårdas och bevaras för sina kulturhistoriska värdens skull för framtida generationer som sen i sin tur kan göra egna tolkningar. Emmaboda kommun tycker att det är helt rätt att satsa på unga mellan 16 och 25 år som en prioriterad målgrupp. Det är en grupp som lätt faller mellan stolarna. Barnen når vi via skolan och fritidsaktiviteter, men de äldre ungdomarna är en större utmaning att nå. Kulturberedningens tankar (sid. 3) att i dialog pröva att någon/några kommuner i länet skulle ha ett länsövergripande ansvar för ett särskilt kulturområde är tilltalande. Emmaboda kommun genom The Glass Factory är redan i dag föregångare och har höga ambitioner inom kulturområdet glaskultur och bild- och form. Tillägg till kommunbeskrivningen av Emmaboda kommun Emmaboda kommun har utöver antagen kulturplan antagit även biblioteksplan och barn- och ungdomskulturplan med kulturgaranti för förskola, skola och fritid. Kommunen är en av två kommuner i länet som deltar i det länsövergripande pilotprojektet Hälsa- och kultur. Emmaboda kommuns bibliotek har under många år legat i absolut Sverigetopp när det gäller utlåningsstatistiken. I kommunen finns ett huvudbibliotek, ett renodlat skolbibliotek, fyra kombinerade skol- och folkbibliotek och två närbibliotek. En arbetsgrupp är tillsatt gällande renovering och tillbyggnad av huvudbiblioteket i tätorten. Samtliga bibliotek finns i en samlad organisation. Biblioteken är en viktig mötesplats för program och lärande. Till exempel bedrivs sagostunder på andra språk än svenska. Kommunen har ett digitalt konstarkiv och ska nu ta fram en tydlig konststrategi.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 83 forts. Beslut har tagits om att Kulturskolan i Emmaboda kommun ansvarar för all musikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Kulturskolan i Emmaboda har under flera år rankats som bästa kulturskola i södra Sverige. Musiken spelar stor roll i Emmaboda med allt från Emmabodafestivalen, Visfestivalen och jazzmusik till blåsmusiken som härstammar från brukskulturen. Tankar finns kring blåsakademi i Glasriket. Kommunens tanke är att The Glass Factory ska ingå i samverkansavtal innebärande del i statliga och regionala verksamhetsmedel. Beslutsunderlag Kulturutskottets protokoll från att lämna remissvar gällande Kulturplan Kalmar län enligt kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen, att föreslå att kommunstyrelsen lämnar bildningsnämndens remissvar till Regionförbundet i Kalmar län som Emmaboda kommuns svar.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 84 Dnr BIN/2014: Remiss Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Bakgrund Regeringskansliet har skickat remisspromemoria angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. Kommunledningskontoret begärde in yttrande senast Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen och förslaget innebär att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersavskrivning vad gäller återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Återkrav ska fortsatt skrivas av vid dödsfall. Ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson har lämnat följande yttrande till kommunstyrelsen: - Bildningsförvaltningen delar regeringens grundprincip att lånade medel ska betalas tillbaka och denna utgångspunkt föreslås inte heller ändras i förslaget. De flesta studielåntagare betalar också tillbaka sina lån. - Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun ställer sig positiv till att åldersgränsen till rätt till studiemedel höjs med tre år. - Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv, sägs det i remissen. Detta faktum innebär också att yrkesväxling sker högre upp i åldrarna. Vi tycker det är olyckligt att inte ha någon bortre åldersgräns för avskrivning av studielån. Vi tror att det förslag som föreligger kommer att innebära att många som efter årsåldern vill skaffa sig en akademisk eller postgymnasial yrkesutbildning kommer att avstå detta om det blir så att man blir återbetalningsskyldig livet ut. Många av de som yrkesväxlar kanske inte har haft yrken som ger dem särskilt hög pension. I vår bransch, läraryrket, är det många gånger bra och önskvärt med en gedigen erfarenhet från någon annan bransch innan läraryrket tar vid. Vissa offentliga arbeten med krav på långa utbildningar; sjuksköterska, lärare, socionom m.m. är inte höglöneyrken. Om man ska bli betalningsskyldig livet ut kan man befara att de som yrkesväxlar sent kategoriskt väljer yrken med bättre löneutveckling än de ovan nämnda, för att få en högre pension som möjliggör återbetalning. Vi går en lärarbrist till mötes och förslaget kan komma att innebära att vi inte kan få vuxna att yrkesväxla genom en utbildning baserad på CSN-lån. Även de som vill ta kortare kurser för att uppgradera sig i sitt arbete eller öka möjligheten till avancemang inom sin bransch kan avskräckas från studier om förslaget går igenom.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 84 forts. - Däremot skulle man kunna höja även åldern för avskrivning med tre år så som gränsen för att få studielån föreslås göras. Beslutsunderlag Skrivelse från ordförande Jan-Olof Jäghagen och bildningschef Marit Persson. att med godkännande anteckna informationen om lämnat remissvar till protokollet.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 85 Dnr BIN/2013: Riktlinjer för pedagogiska måltider Bakgrund Inom förskola, fritidshem och skola i Emmaboda kommun förekommer så kallade pedagogiska måltider vid frukost, lunch och mellanmål. Pedagogisk måltid innebär att pedagoger, lärare eller annan personal inom förskola, fritidshem och skola under schemalagd arbetstid äter tillsammans med barn/elever. Vid dessa tillfällen har personalen tillsynsskyldighet för de barn och elever som deltar i måltiden. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för pedagogiska måltider. Pedagogisk måltid får förekomma i förskola och skola i vissa fall. Pedagogisk måltid innebär att man äter tillsammans med barnen som en del av det pedagogiska uppdraget. Pedagogisk måltid ska vara schemalagd som arbetstid och förskolechef/rektor ansvarar för att den anställde får de raster och arbetstider som regleras avtalsmässigt. Den anställde har rätt till rast på en halvtimme efter fem timmars arbetstid. Nedan beskrivs vad som gäller för de olika verksamheterna. I förskolans verksamhet är alla måltider pedagogiska måltider. Det gäller frukost, mellanmål, lunch och i förekommande fall kvällsmat/middag. I barngrupperna i åldersspannet 1-3 deltar maximalt en personal per tre barn. I barngrupperna mellan 3 och 5 år deltar maximalt en personal per fem barn. I förskoleklass medföljer undervisande förskolelärare sin klass samt eventuella elevassistenter som behöver delta i måltiden av pedagogiska eller praktiska skäl. I årskurs 1 till och med årskurs 6 i grundskolan följer en lärare, och eventuella elevassistenter vid behov, med sin klass och äter pedagogisk lunch. Fritidshemspersonal äter pedagogisk lunch enbart på skolloven. En personal deltar per grupp om högst 15 barn. Vid omsorg kväll, natt och helg äter berörd fritidshemspersonal alla måltider som pedagogisk måltid med barnen. På högstadiet i årskurs 7-9 förekommer normalt sett inte pedagogisk måltid. Undantag är personliga assistenter, som behöver stödja sin elev vid måltiderna, som får inta pedagogisk måltid. Inom gymnasiet och vuxenutbildningen förekommer inte pedagogisk måltid.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 85 forts. Inom särskolan och träningskolan äter personal vid behov pedagogisk måltid. Lärarstudenter som gör VFU får inta pedagogisk måltid när handledaren gör det. Personal som inte intar pedagogisk måltid kan köpa lunch i matsalen och inta den där eller ta med den, till ett fastställt pris (år 2104 är det 55 kr). Direktiven ovan gäller från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningschef Marit Persson. att anteckna informationen till protokollet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 86 Dnr BIN/2014: Införande av ett fjärde år på teknikprogrammet Bakgrund I Emmaboda kommun finns sedan år 2000 det nationella teknikprogrammet. Det har kommit att utvecklas till ett av de mer populära programmen på Vilhelm Mobergsgymnasiet. År 2008 återinförde regeringen det fjärde året på teknikprogrammet och gymnasieingenjörsexamen som försöksverksamhet, vilket från och med läsåret 2015/16 permanentas. Detta har varit efterfrågat inom bland annat byggbranschen och annan industri. Förslag till beslut Förvaltningsledningen och gymnasieledningen föreslår att bildningsnämnden i Emmaboda beslutar att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda. Det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion. Det ska starta från och med höstterminen att införa det fjärde året på teknikprogrammet i Emmaboda, att det kommer att vara riksrekryterande och ha inriktning mot industriproduktion, att det ska starta från och med höstterminen 2015.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 87 Dnr BIN/2014:6 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Handläggare Christel Gross, bildningskontoret, redogör för resultatet från under våren genomförd elevenkät i årskurs 5 och 8. Enkäten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 192 kommuner i landet använder enkäten och resultaten finns med i Öppna jämförelser året efter. Vidare redovisar Christel Gross antagningsstatistiken för Vilhelm Mobergsgymnasiet höstterminen 2014, där även statistiken från höstterminen 2013 redovisas. Bildningschef Marit Persson och Christel Gross redogör för antal underkända elever i ämnena svenska, engelska och matematik 2013 och 2014 samt resultaten från nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelser från handläggare Christel Gross. att anteckna informationen till protokollet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 88 Dnr BIN/2014:7 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: Allt fler elever på gymnasiet söker ett studieförberedande program, vilket är en trend inte bara i Emmaboda utan i hela landet. Arbetsmiljöverket kommer till Emmaboda för att granska vissa skolor. Även huvudmannens rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete kommer att granskas. Vi kommer också att få besök på någon förskola angående arbetsrelaterad stress. Det finns fler som önskar en förskoleplats i Emmaboda tätort än vad som finns platser för tillfället. En tillfällig avdelning kommer initialt att anordnas på Kotten. Kommunens deltagande i det nationella matematikprojektet PISA fortsätter i cirka ett och ett halvt år till. Mattelyftet fortsätter på frivillig basis under ledning av Laila Dånge, Emma Berg och Peter Gålén. Drygt 30 lärare deltar. SPSM den specialpedagogiska skolmyndigheten besökte oss och berättade för skolledarna om hur de arbetar och vad de kan bistå med. Numera har SPSM ett kontor i Kalmar också. Tillsättning av förstelärare pågår. Åtta tjänster lystes ut och i dagsläget är sex av dem tillsatta. Nämnden beslutade i våras att vi skulle delta i det nationella projektet PSYNK. Det finns en lokal styrgrupp för projektet som består av bildningschef Marit Persson, socialchef Eila Medin samt verksamhetsutvecklare Mirelle Mårdh på socialkontoret. Den första fasen är en kartläggning om vilket stöd som finns i kommunen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Denna genomförs i höst. Förvaltningen deltar i ett kommungemensamt arbete med att ta fram en kommunal plan för att motverka ungdomsarbetslöshet. Prospekteringen av en ny förskola i Emmaboda tätort har tagit ny fart efter kommunstyrelsens beslut i juni att den ska ha ett tillagningskök, ligga i ungefär samma område samt att vita huset inte ska rivas. Det har kallats till ett första möte i gruppen för utredning om en eventuell tillbyggnad av huvudbiblioteket. Fritidsgården i Boda Glasbruk drivs inte längre av någon förening. Fritidsgårdschefen har fått i uppdrag att göra ett försök att finna någon annan förening som tar på sig driftansvaret. Emmabodakonferensen äger rum den 7 november. Huvudtalare är Troed Troedsson.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 88 forts. Karin Rask (C) ställde en fråga om resurser till särskilt stöd vid förra nämndsmötet. Svar: extra tillägg från den centrala resursen omprövas varje läsår. Det är rektor som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver för att uppnå målen. Hon har därför ordnat detta genom omorganisation av verksamheten. Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsplan som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens verksamhetsplan ska styra verksamheternas verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhetsplanen är flerårig medan aktivitetsplanen är ettårig. Aktiviteterna följs upp och resultaten av dessa redovisas i form av en kortfattad resultatrapport vid årets slut. Dessa analyseras och resultatet presenteras för nämnden senast i mars månad. att anteckna informationen till protokollet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 89 Dnr BIN/2014:8 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson redogör för inkomna incidentrapporter. Det har kommit in 9 rapporter totalt från grundskolan F-6 och 7-9. I 6 av rapporterna har eleverna varit inblandade i liknande händelser tidigare. Incidenterna handlar om verbala trakasserier, utfrysning/ryktesspridning, fysiskt våld och digitala medier. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. att anteckna informationen till protokollet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 90 Dnr BIN/2014:9 600 Fadderrapporter Ordföranden konstaterar att inga fadderrapporter har lämnats in. att anteckna informationen till protokollet.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 91 Dnr BIN/2014: Rapport från kulturutskottet/kulturavdelningen Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar om följande: - Kulturutskottet. Kulturutskottet hade extra möte den 22 augusti för att behandla inkommen remiss om Kulturplan Kalmar län Det ordinarie mötet den 4 september ställdes in på grund av ärendebrist. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan, ändring genom tillägg, för fastigheten Fasanen 6 i Emmaboda tätort. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har meddelat att bildningsförvaltningen inte har något att erinra mot förslaget. - Samrådsremiss. Bygg- och miljönämnden har skickat samrådsremiss om detaljplan för utökning av industritomt för Xylem Sverige, del av Vråken 1 med flera fastigheter i Emmaboda. Kulturhandläggare Nanna Johannisson har lämnat ett yttrande från bildningsförvaltningen till bygg- och miljönämnden. - Glasrikesuppdraget. Den augusti var representanter från Emmaboda kommun på studiebesök i Finspångs kommun. Bland annat besökte man Reijmyre Glasbruk. - Nationell konferens. Den 11 december genomförs på The Glass Factory en nationell konferens kring glasmuseets treåriga glaspedagogikprojekt i samarbete med Bjurbäcksskolan. - Projekt Skola och kultur. Projektet avslutades i våras och nu har en regional styrgrupp bildats för att arbeta för ett regionalt genomslag av RELEVANT. Christer Augustinsson är med i styrgruppen. - Projekt. Pågående och eventuellt kommande projekt är bland annat Kultur och hälsa där Emmaboda och Mönsterås är pilotkommuner, litteraturprojekt i samarbete med Astrid Lindgrens Näs, glasarkiven, Plug In med flera. - Pågående arbeten inom kulturavdelningen: - Arkiven. - Arbetsgruppen avseende eventuell renovering av huvudbiblioteket är kallad till ett första möte den 24 september i Emmaboda Folkets Hus. - Implementering av barn- och ungdomskulturplanen. - Kulturmiljöprogrammet år 2. - Skapande skola. - Musikundervisning i grundskolan genom kulturskolan. - Marknadsgruppen. Christer Augustinsson, Görel Abramsson och Ulf Nilsson representerar bildningsförvaltningen i gruppen. - Budget Skulpturen Albin och Pegasus i Boda Glasbruk. - Remiss om policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län besvarades i våras. En lokal policy för Emmaboda kommun ska nu tas fram. - Nominering till kulturstipendiet. Sista datum för förslag är den 20 oktober.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 91 forts. - Utlåningsstatistik Emmaboda kommun åter på första plats vad gäller utlåning av böcker till barn och ungdomar. att anteckna informationen till protokollet.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 92 Dnr BIN/2014:3 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 14:6-7, rektor på Lindås skola 2014:06-18, förskolecheferna FR /14 och F10-18/14 samt från rektor på Vissefjärda skola ärende 4:18. att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 93 Rapporter Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 47, besvarat medborgarförslag om att inrätta Invandrarnas hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 48, besvarat motion om Ungdomens hus i Vita huset vid Bjurbäcksskolan. Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 49, besvarat medborgarförslag om att bevara den gamla skolbyggnaden ( Gula skolan ) i Lindås och använda den till andra aktiviteter. Kommunfullmäktige har , 50, besvarat motion om att bevara Gula skolan (gamla skolbyggnaden). Dnr BIN/2013: Kommunfullmäktige har , 59, beslutat om förändring av budgetramarna avseende årets lönerevision. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 61, beslutat att uppdra till tekniska chefen att projektera för ny förskola i Emmaboda tätort, att förskolan ska ha tillagningskök samt att villan Vita huset ska vara kvar och att det projekteras för annan placering av förskolan inom redan diskuterat område kring befintlig förskola. Dnr BIN/2014: Kommunfullmäktige har , 63, beslutat meddela Regionförbundet i Kalmar län att Emmaboda kommun inte har något att invända mot förbundets förslag till policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län. Dnr BIN/2014/ Socialnämnden har översänt handlingsplanen Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för kännedom till bildningsförvaltningen.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 93 forts. Dnr BIN/2014:1 047 Skolverket har översänt beslut gällande statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare våren Ansökan om projektmedel till New Glass Forum innovativa productionworkshops, förstudie, har skickats till Länsstyrelsen i Kronobergs län och till Regionförbundet i Kalmar län. Skolverket har översänt beslut om återkrav av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för hösten Dnr BIN/2014: Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att omrätta ett stort antal nationella prov inom grund- och gymnasieskolan. Skolinspektionen har beslutat att Vilhelm Mobergsgymnasiet ska skicka in ett urval kopior på vissa delprov. att anteckna rapporterna till protokollet.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 94 Övriga frågor Sara Södergård (M) undrar vilka åtgärder och riktlinjer förvaltningen har gjort inom kommunens förskolor med anledning av det uppmärksammade pedofilfallet i en av länets kommuner. Bildningschef Marit Persson svarar att registerutdrag även på övrig personal kring förskolebarnen kan tas in. Diskussioner pågår inom förvaltningen om hur arbetet ska läggas upp för att undvika ensamarbete/ensamsituationer med barnen. Carl-Gunnar Holst (FP) hänvisar till dagens information om måluppfyllelse, 87, och informerar om en skola i Växjö kommun som i samband med genomgång av elevernas resultat och måluppfyllelse även tagit med lärarnas kompetens och kompetensutveckling i sammanhanget. att anteckna informationen till protokollet.

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S)

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S) Bildningsnämnden 2013-09-25 1 (10) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.00. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande 86-87, kl. 15.00-16.20 Ann Helene Jonsson (M), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15)

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Plats och tid Moberg torsdagen den 17 mars 2011 kl 15.00-15.45. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s)

Läs mer

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Ajournering kl. 16.30 16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23)

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nöjes- & Cateringrestaurangen, Emmaboda,, kl. 13.30 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S)

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S) Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Plats och tid Moberg onsdagen den 20 juni 2012 kl. 15.00-17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Plats och tid Moberg onsdagen den 27 mars kl. 15.00-17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), 29-39, kl. 15.00-16.20

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 19.15 Ajournering kl. 16.25 16.35 och kl. 18.40 18.55. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17)

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 15.00-16.45 Sammanträdet inleds med en tyst minut för Patrik Ideström (S). Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-03-19, kl. 15.00 17.40

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-03-19, kl. 15.00 17.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Erik Fors (S) Flemming Jörgensen (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 22 mars 2012 kl. 15.00-17.20 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), kl. 15.00-16.40,

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19)

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 15.00-16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga Ersättare, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12.45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13)

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Plats och tid Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus torsdagen den 3 september 2009 kl 15.00-16.05. Ajournering kl 15.10-15.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-01-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2014-01-30, kl. 15.00 17.45 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), 1-10, kl. 15.00 17.35 Erik

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-04-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-04-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-04-16 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.20 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c), till kl 12.15 Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, Emmaboda, , kl

Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, Emmaboda, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, Emmaboda,, kl. 15.00 17.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Paragrafen, Storuman 2012-09-19 kl 10 00 14 00 Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande Ulf Vidman (M) Lilian Mörtsell (C) Eva-Marie Stabbfors (KD) Erold

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-18 23 Innehållsförteckning Ärende 18 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner... 25 19 Information från Hagabodaskolan F-5... 26 20 Ekonomisk månadsrapport... 27 21

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2015-05-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(11) Plats och tid Förbundsdirektionen kl. 09.00 11.15 på Lärcenter Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Seija Ojala Shiro Biranvand Sten Nordström Stig Henriksson Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2016-02-22 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2016-02-22 kl. 13:00-16:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Folkets Hus, Åmotfors kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malin Persson Lintula

Folkets Hus, Åmotfors kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malin Persson Lintula 1(9) Plats och tid KS-salen Kommunhuset, Charlottenberg kl 10.00 Beslutande Kari Staatsen (Hala Edas Lista), ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) 30-32 Lena Olsson (S) Gun Andersson

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-16.00 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Ramsner (S) Marcus Schön (M) Övriga deltagande Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Ann-Sofie Nyström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer