[top secret] Du har. rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[top secret] Du har. rättigheter"

Transkript

1 [top secret] Du har rättigheter 1

2 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter du har som student, vilka regler som gäller samt vilka stödfunktioner som vi och universitetet kan tillhandahålla.vi hoppas att du finner denna broschyr givande och sparar den under din studietid. Linnéstudenterna är till för dig som är student! Har du några problem, frågor eller idéer är du varmt välkommen att kontakta oss! På vår hemsida hittar du aktuell information och kontaktuppgifter. Du är också välkommen att besöka oss på våra expeditioner, vi har kontor i både Växjö och Kalmar allt för att vara så tillgängliga som möjligt för dig! Kontakta oss Webbplats: Facebook: facebook.com/linnestudenterna Växeltelefon Kalmar: (telefontid mån-fre 9-12) Växeltelefon Växjö: (telefontid mån-fre 9-11:30) Besök oss Kalmar: kontor i universitetsbiblioteket. Öppet alla vardagar. Växjö: kontor i Tufvan-huset på campus. Öppet alla vardagar. 2

3 Innehåll 4 Checklista 6 Kursplanen 7 Behörighetskrav 8 Examinationsrättigheter 10 Tentamensanmälan - ditt ansvar 11 Anstånd med studiestart 12 Studieuppehåll 13 Sjukanmälan 14 VFU -vad gäller? 15 När en kurs är slut 16 Disciplinnämnden 18 Funktionsnedsättning 19 Studeranderepresentant 20 Är du missnöjd med din utbildning? 21 CSN 22 Användbara länkar 24 Vad erbjuder Linnéstudenterna? 25 Vad erbjuder universitetet? 3

4 Checklista Skaffa ett studentkonto Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig på de kurser som du ska läsa. Studentkontot ger dig tillgång till kursmaterial, e-post och alla andra IT-tjänster som du behöver ha åtkomst till som Linnéstudent. Registrera dig på dina kurser Du måste själv registrera dig på den eller de kurser som du ska läsa. Registreringen görs via webben och du måste registrera dig veckan innan kursstart eller den veckan som kursen startar. Närvara vid kurs-/programstart I vissa fall förekommer en obligatorisk kurs- och programstart som du måste närvara på för att du ska räknas som student vid Lnu. Om du får förhinder eller blir sjuk måste du meddela detta till din institution annars kommer din studieplats att tillfalla någon annan. Anmäl dig till tentan Du måste själv anmäla dig till de tentor som ingår i kurserna. Anmälan ska göras senast tisdagen veckan innan tentan äger rum. Du anmäler dig via tentamen.lnu.se och får sedan information om vilken sal tentan ska skrivas i skickad till din studentmejl. 4

5 (Studenter som läser vid Polisutbildningen eller Sjöfartshögskolan behöver inte anmäla sig till ordinarie tentamenstillfällen. Sjöfartsstuderande måste dock själva anmäla sig till eventuella omtentor). Kolla schemat Senast en månad före kursstart ska du ha tillgång till ditt schema. Alla moment som kräver obligatorisk närvaro ska anges i schemat. En lärare får dock inte göra ex. föreläsningar obligatoriska med syfte att höja närvaron. Schemaförändringar kan förekomma men ska undvikas i möjligaste mån. Om du råkar ut för många, stora schemaförändringar som meddelas i sista minuten vänd dig till kåren! Högskole- och universitetsstudier = studier under eget ansvar Du är som student skyldig att hålla dig välinformerad om din utbildning. Det ligger på ditt ansvar att se till att du inte missar något som publiceras på studentmejlen eller läroplattformen. Dina lärare är dock skyldiga att se till att informationen finns tillgänglig. Om du stöter på problem med något av ovanstående, vänd dig omgående till din institution! Lycka till med dina studier! 5

6 Kursplanen Kursplanen är ditt viktigaste dokument då det är juridiskt bindande och att betrakta som ett kontrakt mellan dig och universitetet. Kursplanen styr hela kursen från innehåll till tentamensformer (examinationer) och den ska vara tydligt utformad, dvs. den ska inte ge utrymme för tolkning. Förväntade studieresultat Under denna rubrik står det vad du ska ha kunskap om när kursen är slut. Ett tips är att grundligt läsa igenom de förväntade studieresultaten då det underlättar inför tentorna, där står det nämligen vilka kunskaper som kommer att tenteras. Examinationsform/tentamensform I kursplanen ska det vara specificerat vilken typ av examinationsform som kommer att användas i kursen. Det räcker inte med att det står skriftlig och/ eller muntlig examination. Står detta i din kursplan kontakta Linnéstudenterna! Av kursplanen ska det även framgå hur kursvärderingen ska genomföras, sammanställas och återkopplas till studenterna. 6

7 Behörighetskrav Även om du är inskriven på ett program och inte läser fristående kurser är det viktigt att du har koll på behörighetskraven till kommande kurs. Det har hänt att studenter inte har uppfyllt behörighetskraven och därför inte har kunnat gå vidare i sin utbildning. I vissa fall kan du dock bli behörig med särskilda villkor. Beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven kan överklagas. Linnéstudenterna kan hjälpa dig. 7

8 Examinationsrättigheter Rättningstid Om du läser en heltidskurs har läraren 15 arbetsdagar på sig att meddela ett betyg. Läser du en halvfartskurs har läraren 20 arbetsdagar på sig. När du har fått veta ditt betyg ska du ha minst 10 dagar på dig att förbereda dig inför omtentan. Nej, du har aldrig lämnat in din tenta...? Du har rätt att begära kvittens på alla dina inlämnade examinationshandlingar. Oj, fanns det ingen tenta? Det var ju synd... Om du inte kan skriva en tenta på grund av att universitetet har begått ett misstag har du rätt att få ett nytt tentatillfälle inom två veckor. Hur många chanser har jag? Du har alltid rätt till minst 5 examinationstillfällen. Om du anmäler dig till en tenta men sedan får förhinder och därför inte kan göra tentan har du inte förbrukat något tillfälle. För att du ska ha förbrukat ett tillfälle för en salstentamen ska du ha infunnit dig i tentasalen. Praktik/VFU Vid om-vfu/praktik har du endast rätt till två tillfällen. Men om inte denna begränsning är inskriven i kursplanen kan universitetet inte hindra dig från fler tillfällen. Du kan läsa mer om dina VFU-rättigheter och skyldigheter under rubriken VFU - vad gäller? i det här häftet. Min kurs har upphört och jag har inte klarat tentan! Om en kurs upphör måste universitetet erbjuda tre provtillfällen under minst ett år. Den nedlagda kursen måste alltid ha erbjudit minst fem provtillfällen. 8

9 Två U = Rätt till ny examinator Har du blivit underkänd på en examination två gånger kan du ansöka om att få en ny examinator. Varför fick jag det betyget? Om du som student begär det ska examinatorn motivera det betyg som du har tilldelats. Du ska även få återkoppling på alla dina examinationer oavsett examinationsform. Ta kopia på tentan När du hämtar ut din tenta bör du begära ut en kopia och lämna kvar originalet. Om du sedan upptäcker att universitetet har begått ett misstag under rättningen ex. räknat fel, skrivit fel eller förbisett något i din tenta kan du be om rättelse av betyget (Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 26 ). Omprövning av betyg Om du har fått fel betyg eller om det finns nya omständigheter som kan ogiltigförklara det tidigare betygsbeslutet ska examinator ändra betyget om det kan ske på ett snabbt och enkelt sätt och inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 ). Observera dock att omprövning inte är detsamma som ett överklagande av betyg. Betyg kan nämligen inte överklagas! Och så var det det här med kompletteringar... I Linnéuniversitetets lokala examinationsregler står följande: Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd men måste då tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras. Med andra ord har du som student inte rätt att kräva en komplettering då det är examinatorn som beslutar huruvida det är aktuellt att erbjuda en komplettering eller ej. Om du erbjuds en komplettering ska det dock vara tydligt vad som förväntas av dig och när kompletteringen ska lämnas in. 9

10 Tentamensanmälan - ditt ansvar Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen och som student ansvarar du själv för att anmälan inkommer i tid. Tentamensanmälan är öppen i fyra veckor och den sista anmälningsdagen är alltid tisdagen veckan innan tentamensdagen. Har du glömt att anmäla dig finns det ingen möjlighet att efteranmäla dig lokalbokningen eller läraren kan inte påverka detta. Om du har glömt att anmäla dig kan du dock chansa och gå till tentamenssalen på tentamensdagen och hoppas att någon av platserna blir ledig dvs. att någon av de föranmälda studenterna inte dyker upp. Det finns dock undantag! Om det inte går att anmäla sig till tentamen på grund av att universitetet har omöjliggjort en anmälan, exempelvis genom att IT-systemet är ur funktion, ska inte du som student behöva bli lidande. Ta då omedelbart kontakt med Linnéstudenterna så hjälper vi dig! 10

11 Anstånd med studiestart Om du har blivit antagen till ett program men har hamnat i en situation som du inte kunde förutse eller råda över, och på grund av detta inte kan påbörja dina programstudier, kan din programstart i undantagsfall förskjutas upp till två terminer. Skälen måste kunna styrkas med läkarintyg eller liknande. Om du är antagen som reserv kan dock inte anståndet beviljas. Det krävs dock särskilda skäl för att anståndet ska beviljas. Skälen ska ha varit okända eller inte gått att förutse när du anmälde dig till utbildningen, det ska också vara den typ av händelser som du inte har kunnat råda över ex. sjukdom eller militärtjänstgöring. 11

12 Studieuppehåll Det kan hända att du hamnar i en situation som gör att du är oförmögen att fortsätta att bedriva dina studier. I ett sådant fall kan du ansöka om ett studieuppehåll. ändrats under tiden för ditt studieuppehåll. För anmälan till kurser inför hösttermin är sista anmälningsdag 15 april och vårtermin 15 oktober. För att kunna ansöka om ett studieuppehåll måste du dock ha genomfört studier omfattande en termin. I ansökningen om studieupphåll måste du bifoga intyg som styrker de skäl som du åberopar. När du vill återgå till dina studier efter ett studieupphåll måste du i god tid kontakta din institution. Det kan hända att utbildningen har upphört eller 12

13 Sjukanmälan Om du blir sjuk och har studiemedel är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan redan första dagen. Om du anmäler sjukdom och sedan inte lyckas ta dina poäng finns ditt sjukdomstillstånd dokumenterat, och du kan då lättare påvisa för CSN att du har varit sjuk under den aktuella perioden. Den period som du är sjuk, vårdar barn eller närstående räknas inte in i det totala antalet veckor för vilka du har sökt studiemedel. Under de veckor som du är sjuk eller vårdar någon i din närhet kan CSN skriva av lånedelen. Detta sker dock först efter 30 dagars karenstid. Om du anmäler sjukdom kan du undvika att bli återbetalningsskyldig till CSN. Dina sjukskrivningsveckor räknas inte in i prövningen av ditt studieresultat. Du kan sjukanmäla dig via webben på Mer information om vad som gäller när du som har studiemedel blir sjuk finner du på 13

14 VFU - vad gäller? Universitetet har rätt att begränsa antalet praktiktillfällen till två. Om det skulle uppstå tveksamheter kring huruvida du som student kan godkännas eller ej ska din VFU-handledare snarast kontakta din lärare för att diskutera den uppkomna situationen. Det är viktigt att du som student omgående påtalar om det är något som inte fungerar som det ska med din VFU-plats eller VFU-handledare. Får du inget gehör hos din VFU-samordnare, vänd dig till Linnéstudenterna. Hör av dig till oss om du får problem! Du har möjlighet att få en viss reseersättning för dina VFU-resor. Kontakta din VFU-samordnare om du är osäker på vad som gäller för just din VFU. 14

15 När en kurs är slut När kursen är slut ska betygen skyndsamt rapporteras in i Ladok. Betyg ska enligt Högskoleförordningen 6 kap 18 sättas på en genomgången kurs (om inte högskolan har föreskrivit något annat). skyldigt att åtgärda de problem som framkommer i kursvärderingarna och att presentera både resultat och åtgärder vid nästkommande kursstart. Kursvärdering - feedback som regleras i lag och din bästa möjlighet att påverka din utbildning När din kurs är slut har du, enligt Högskoleförordningen 1 kap 14, rätt att uttrycka dina åsikter om kursen. Har något fungerat mindre bra och behöver förändras eller fanns det moment som var helt fenomenala och som absolut ska vara kvar i framtiden? Gör din röst hörd och ge ris eller ros! Universitet är 15

16 Disciplinnämnden Om en lärare misstänker att du som student har försökt att vilseleda när en studieprestation ska bedömas, genom exempelvis plagiat eller fusk, ska läraren anmäla detta. Även när du som student stör eller hindrar undervisningen kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Jag är redan anmäld, vad gör jag nu? Om du behöver hjälp med att formulera ditt yttrande eller vill ha någon med dig som kan stötta dig under mötet kan du vända dig till kårens student- eller doktorandombud på eller Frikännande, varning eller avstängning... Oavsett hur nämnden dömer kommer det inte att finnas några anteckningar om disciplinnämnden i din studiehistorik. Om nämnden anser att du är skyldig till fusk kommer följden att bli en disciplinär åtgärd antingen varning eller avstängning. En varning betyder att nämnden har funnit dig skyldig till fusk men att nämnden anser att det finns förmildrande omständigheter alt. att graden av fusket är så pass ringa att nämnden väljer att utfärda en varning. Avstängning är en påföljd som ger ordentliga konsekvenser. Vid avstängning anser nämnden att du är skyldig till fusk och att handlingen är så pass allvarlig att du kommer att bli avstängd från dina studier, under en tidsbestämd period. Under perioden för avstängningen får du inte låna kurslitteratur från biblioteket eller delta i någon undervisning. Studiemedel från CSN betalas inte heller ut under denna tid. När avstängningsperioden är till ända får du återgå till dina studier. 16

17 1. Examinator anmäler misstanke om fusk till rektor och meddelar studenten att anmälan har gjorts. 2. Studenten informeras om att anmälan är inkommen och ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande. 3. Rektor beslutar om studenten ska frias, få en varning eller om ärendet ska föras vidare till 4. Alla inblandade parter kallas till ett möte med disciplinnämnden. disciplinnämnden för utredning. 5. Nämnden tar ett beslut samma dag som mötet ägt rum och meddelar studenten beslutet omgående. 6. Sekreteraren i disciplinnämnden lägger in avstängningen i Ladok och meddelar CSN och berörda institutioner. 7. Studenten kan överklaga disciplinnämndens beslut hos Förvaltningsrätten. 17

18 Funktionsnedsättning Om du har eller misstänker att du har en funktionsnedsättning är det viktigt att du kontaktar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du är välkommen att kontakta en samordnare redan när du funderar på att börja studera. Som student med funktionsnedsättning kan du exempelvis få längre tid för tentamen, tentamen i annan form, anteckningsstöd, inläst litteratur med mera. Linnéuniversitetet har personal som arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning. De är de första du bör kontakta för att få den hjälp som du behöver. Du hittar deras kontaktuppgifter och mer information på: studera-med-funktionsnedsattning 18

19 Studeranderepresentant Ketchup till pastan? Det är väl en onödig lyx eller? Ansök om att bli studeranderepresentant redan idag och sätt lite guldkant på studentlivet! Enligt lag har studerande, det vill säga studenter och doktorander, rätt att ha representanter i alla beredande och beslutande organ vid universitetet. Att vara studeranderepresentant är en chans att förbättra din och andra studerandes studiesituation, såväl utbildningsmässigt som socialt. Det är ett stort förtroendeuppdrag där du inte bara representerar dig själv, utan alla Linnéuniversitetets studenter, och för er gemensamma talan. sitetet får du dessutom betalt! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av nämnd- eller representationsarbete vi utbildar dig. Du är välkommen att vända dig till studentombudet för att få mer information: När du är språkrör för studenterna vid Linnéuniver- 19

20 Missnöjd med din utbildning? Som student kan du ibland uppleva att kurslitteraturen är dålig, att undervisningen inte fungerar eller att du inte får det stöd du behöver. Om du tycker att kvaliteten är undermålig är det dags för en förändring! gehör, vänd dig till Linnéstudenterna. Vi kan hjälpa dig att framföra dina synpunkter och du har möjlighet att vara anonym då alla ärenden som rapporteras till oss sker under tystnadsplikt! För att förbättra utbildningen eller åtgärda eventuella problem finns det flera olika sätt att gå till väga. Du kan välja att diskutera det hela med din lärare, kurseller programansvarig, studierektor eller med prefekten. Har du klagomål ska universitetet lyssna på dig och försöka åtgärda problemen. Tycker du att det känns obekvämt att själv framföra klagomålen eller upplever du att du inte får något 20 Ofta kan ansvariga för utbildningen åtgärda problemen relativt snabbt, men om ditt klagomål gäller innehållet i kursen eller examinationerna, vilka styrs av kursplanen, kanske inte felen kan åtgärdas förrän nästa gång kursen ges. Tveka dock inte att säga ifrån; du kan hjälpa de som kommer efter dig och höja kvaliteten på universitetets utbildningar!

21 CSN Under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på heltid är kravet på studieresultat lägre. Då är kravet att du ska klara 62,5 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för. Efter de 40 första veckorna är kravet 75 procent. vissa moment i en kurs. Glöm inte att lämna en studieförsäkran i samband med att du påbörjar dina studier. Ingen studieförsäkran = inga pengar! CSN prövar dina studieresultat när du ansöker om nya studiemedel vilket innebär att de antingen kan pröva dem inför en enskild kurs, en termin eller ett nytt läsår beroende på hur du har ansökt om studiemedel. Om du inte har tillräckliga studieresultat kan du i vissa fall ändå få studiemedel under förutsättning att universitetet/högskolan kan intyga att du har slutfört 21

22 Användbara länkar Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig och var man hittar information om olika saker. Tänk på att vi på Linnéstudenterna kan hjälpa dig med detta. Nedan följer annars några bra länkar för att hitta rätt: Här finner du kontaktuppgifter, nyheter, bostadsförmedling, information om medlemsförmåner, studielivet m.m. Vi finns även på: Instagram: Linnestudenterna Linnéuniversitets stöd och service Information om alla stödfunktioner Lnu erbjuder. T.ex. studenthälsan, studievägledningen samt praktisk information om antagning, examination, likabehandling, stöd vid funktionsnedsättning o.s.v. Anmälan till tentamen https://tentamen.lnu.se Här anmäler du dig till din tentamen. Universitetsbiblioteket Information om biblioteket, databaser, katalog samt sök- och skrivhjälp, studieverkstaden m.m. 22

23 Hej Kalmar - Ett kalendarium om vad som är på gång i Kalmar. Länstrafiken Kronoberg - Kollektivtrafiken i Växjö med omnejd. Kalmar länstrafik (KLT) - Kollektivtrafiken i Kalmar län. Kalmar kommun - Kommuninformation om Kalmar. Växjö kommun - Kommuninformation om Växjö 23

24 Linnéstudenterna erbjuder... Utbildningsbevakning Vi ser till att universitetet tänker på sina studenter genom att vi tillsammans med våra representanter i universitets olika beredande och beslutande organ bevakar de beslut som tas av universitetet. Vi säger stopp när det behövs! Stöd och hjälp till studenter Linnéstudenterna finns till enbart för din skull, för att kunna hjälpa och stötta dig om du får problem med tentor, kurser, lärare eller upplever att universitetet inte är så hjälpsamt som det borde vara. Stöd till föreningar Linnéstudenterna har ett nära samarbete med de olika studentföreningarna som finns på universitetet. 24 Vi hjälper även dig att starta en ny intresseförening om du tycker att något område saknas. Aktiviteter Vi anordnar då och då olika evenemang och utbildningar. Välkomstmässan, KARMA, styrelseutbildningar m.m. är bara några exempel. Förmåner När du blir medlem i Linnéstudenterna får du dessutom tillgång till fina rabatter på din studieort, representation vid konflikter med universitetet och tillgång till det studiesociala utelivet. Dessutom gillar vi våra medlemmar så mycket att vi titt som tätt lottar ut gratisgrejer, bjuder på godsaker och mycket annat.

25 Linnéuniversitetet erbjuder... Universitetet tillhandahåller olika stödfunktioner för sina studenter. Här nedan följer några exempel: Studenthälsan Arbetar för studenternas välmående. Studenthälsan erbjuder hjälp och stöd av kurator, diverse utbildningar, samtalsstöd m.m. och de erbjuder det kostnadsfritt. Studievägledningen Hjälper dig under din utbildning genom att tillhandahålla information om exempelvis studier, yrkesval, karriärmöjligheter m.m. Sökhjälp En tjänst som biblioteket erbjuder för att du ska lära dig hur du exempelvis gör en litteratursökning eller en sökning i en databas. Pedagogisk hjälp vid funktionsnedsättning Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få individanpassat stöd. Exempel på stöd kan vara: anteckningshjälp, anpassade examinationer m.m. Mer information hittar du på Lnu:s webbplats. Studieverkstaden Hjälper dig med ditt skrivande, vare sig det handlar om att komma igång, hantera en källförteckning eller om att granska din språkliga nivå. 25

26 Vi bryr oss!

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Sammanställning av beslut och domar i

Sammanställning av beslut och domar i Sammanställning av beslut och domar i Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Sammanställning av

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer