[top secret] Du har. rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[top secret] Du har. rättigheter"

Transkript

1 [top secret] Du har rättigheter 1

2 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter du har som student, vilka regler som gäller samt vilka stödfunktioner som vi och universitetet kan tillhandahålla.vi hoppas att du finner denna broschyr givande och sparar den under din studietid. Linnéstudenterna är till för dig som är student! Har du några problem, frågor eller idéer är du varmt välkommen att kontakta oss! På vår hemsida hittar du aktuell information och kontaktuppgifter. Du är också välkommen att besöka oss på våra expeditioner, vi har kontor i både Växjö och Kalmar allt för att vara så tillgängliga som möjligt för dig! Kontakta oss Webbplats: Facebook: facebook.com/linnestudenterna Växeltelefon Kalmar: (telefontid mån-fre 9-12) Växeltelefon Växjö: (telefontid mån-fre 9-11:30) Besök oss Kalmar: kontor i universitetsbiblioteket. Öppet alla vardagar. Växjö: kontor i Tufvan-huset på campus. Öppet alla vardagar. 2

3 Innehåll 4 Checklista 6 Kursplanen 7 Behörighetskrav 8 Examinationsrättigheter 10 Tentamensanmälan - ditt ansvar 11 Anstånd med studiestart 12 Studieuppehåll 13 Sjukanmälan 14 VFU -vad gäller? 15 När en kurs är slut 16 Disciplinnämnden 18 Funktionsnedsättning 19 Studeranderepresentant 20 Är du missnöjd med din utbildning? 21 CSN 22 Användbara länkar 24 Vad erbjuder Linnéstudenterna? 25 Vad erbjuder universitetet? 3

4 Checklista Skaffa ett studentkonto Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig på de kurser som du ska läsa. Studentkontot ger dig tillgång till kursmaterial, e-post och alla andra IT-tjänster som du behöver ha åtkomst till som Linnéstudent. Registrera dig på dina kurser Du måste själv registrera dig på den eller de kurser som du ska läsa. Registreringen görs via webben och du måste registrera dig veckan innan kursstart eller den veckan som kursen startar. Närvara vid kurs-/programstart I vissa fall förekommer en obligatorisk kurs- och programstart som du måste närvara på för att du ska räknas som student vid Lnu. Om du får förhinder eller blir sjuk måste du meddela detta till din institution annars kommer din studieplats att tillfalla någon annan. Anmäl dig till tentan Du måste själv anmäla dig till de tentor som ingår i kurserna. Anmälan ska göras senast tisdagen veckan innan tentan äger rum. Du anmäler dig via tentamen.lnu.se och får sedan information om vilken sal tentan ska skrivas i skickad till din studentmejl. 4

5 (Studenter som läser vid Polisutbildningen eller Sjöfartshögskolan behöver inte anmäla sig till ordinarie tentamenstillfällen. Sjöfartsstuderande måste dock själva anmäla sig till eventuella omtentor). Kolla schemat Senast en månad före kursstart ska du ha tillgång till ditt schema. Alla moment som kräver obligatorisk närvaro ska anges i schemat. En lärare får dock inte göra ex. föreläsningar obligatoriska med syfte att höja närvaron. Schemaförändringar kan förekomma men ska undvikas i möjligaste mån. Om du råkar ut för många, stora schemaförändringar som meddelas i sista minuten vänd dig till kåren! Högskole- och universitetsstudier = studier under eget ansvar Du är som student skyldig att hålla dig välinformerad om din utbildning. Det ligger på ditt ansvar att se till att du inte missar något som publiceras på studentmejlen eller läroplattformen. Dina lärare är dock skyldiga att se till att informationen finns tillgänglig. Om du stöter på problem med något av ovanstående, vänd dig omgående till din institution! Lycka till med dina studier! 5

6 Kursplanen Kursplanen är ditt viktigaste dokument då det är juridiskt bindande och att betrakta som ett kontrakt mellan dig och universitetet. Kursplanen styr hela kursen från innehåll till tentamensformer (examinationer) och den ska vara tydligt utformad, dvs. den ska inte ge utrymme för tolkning. Förväntade studieresultat Under denna rubrik står det vad du ska ha kunskap om när kursen är slut. Ett tips är att grundligt läsa igenom de förväntade studieresultaten då det underlättar inför tentorna, där står det nämligen vilka kunskaper som kommer att tenteras. Examinationsform/tentamensform I kursplanen ska det vara specificerat vilken typ av examinationsform som kommer att användas i kursen. Det räcker inte med att det står skriftlig och/ eller muntlig examination. Står detta i din kursplan kontakta Linnéstudenterna! Av kursplanen ska det även framgå hur kursvärderingen ska genomföras, sammanställas och återkopplas till studenterna. 6

7 Behörighetskrav Även om du är inskriven på ett program och inte läser fristående kurser är det viktigt att du har koll på behörighetskraven till kommande kurs. Det har hänt att studenter inte har uppfyllt behörighetskraven och därför inte har kunnat gå vidare i sin utbildning. I vissa fall kan du dock bli behörig med särskilda villkor. Beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven kan överklagas. Linnéstudenterna kan hjälpa dig. 7

8 Examinationsrättigheter Rättningstid Om du läser en heltidskurs har läraren 15 arbetsdagar på sig att meddela ett betyg. Läser du en halvfartskurs har läraren 20 arbetsdagar på sig. När du har fått veta ditt betyg ska du ha minst 10 dagar på dig att förbereda dig inför omtentan. Nej, du har aldrig lämnat in din tenta...? Du har rätt att begära kvittens på alla dina inlämnade examinationshandlingar. Oj, fanns det ingen tenta? Det var ju synd... Om du inte kan skriva en tenta på grund av att universitetet har begått ett misstag har du rätt att få ett nytt tentatillfälle inom två veckor. Hur många chanser har jag? Du har alltid rätt till minst 5 examinationstillfällen. Om du anmäler dig till en tenta men sedan får förhinder och därför inte kan göra tentan har du inte förbrukat något tillfälle. För att du ska ha förbrukat ett tillfälle för en salstentamen ska du ha infunnit dig i tentasalen. Praktik/VFU Vid om-vfu/praktik har du endast rätt till två tillfällen. Men om inte denna begränsning är inskriven i kursplanen kan universitetet inte hindra dig från fler tillfällen. Du kan läsa mer om dina VFU-rättigheter och skyldigheter under rubriken VFU - vad gäller? i det här häftet. Min kurs har upphört och jag har inte klarat tentan! Om en kurs upphör måste universitetet erbjuda tre provtillfällen under minst ett år. Den nedlagda kursen måste alltid ha erbjudit minst fem provtillfällen. 8

9 Två U = Rätt till ny examinator Har du blivit underkänd på en examination två gånger kan du ansöka om att få en ny examinator. Varför fick jag det betyget? Om du som student begär det ska examinatorn motivera det betyg som du har tilldelats. Du ska även få återkoppling på alla dina examinationer oavsett examinationsform. Ta kopia på tentan När du hämtar ut din tenta bör du begära ut en kopia och lämna kvar originalet. Om du sedan upptäcker att universitetet har begått ett misstag under rättningen ex. räknat fel, skrivit fel eller förbisett något i din tenta kan du be om rättelse av betyget (Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 26 ). Omprövning av betyg Om du har fått fel betyg eller om det finns nya omständigheter som kan ogiltigförklara det tidigare betygsbeslutet ska examinator ändra betyget om det kan ske på ett snabbt och enkelt sätt och inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 ). Observera dock att omprövning inte är detsamma som ett överklagande av betyg. Betyg kan nämligen inte överklagas! Och så var det det här med kompletteringar... I Linnéuniversitetets lokala examinationsregler står följande: Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd men måste då tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras. Med andra ord har du som student inte rätt att kräva en komplettering då det är examinatorn som beslutar huruvida det är aktuellt att erbjuda en komplettering eller ej. Om du erbjuds en komplettering ska det dock vara tydligt vad som förväntas av dig och när kompletteringen ska lämnas in. 9

10 Tentamensanmälan - ditt ansvar Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen och som student ansvarar du själv för att anmälan inkommer i tid. Tentamensanmälan är öppen i fyra veckor och den sista anmälningsdagen är alltid tisdagen veckan innan tentamensdagen. Har du glömt att anmäla dig finns det ingen möjlighet att efteranmäla dig lokalbokningen eller läraren kan inte påverka detta. Om du har glömt att anmäla dig kan du dock chansa och gå till tentamenssalen på tentamensdagen och hoppas att någon av platserna blir ledig dvs. att någon av de föranmälda studenterna inte dyker upp. Det finns dock undantag! Om det inte går att anmäla sig till tentamen på grund av att universitetet har omöjliggjort en anmälan, exempelvis genom att IT-systemet är ur funktion, ska inte du som student behöva bli lidande. Ta då omedelbart kontakt med Linnéstudenterna så hjälper vi dig! 10

11 Anstånd med studiestart Om du har blivit antagen till ett program men har hamnat i en situation som du inte kunde förutse eller råda över, och på grund av detta inte kan påbörja dina programstudier, kan din programstart i undantagsfall förskjutas upp till två terminer. Skälen måste kunna styrkas med läkarintyg eller liknande. Om du är antagen som reserv kan dock inte anståndet beviljas. Det krävs dock särskilda skäl för att anståndet ska beviljas. Skälen ska ha varit okända eller inte gått att förutse när du anmälde dig till utbildningen, det ska också vara den typ av händelser som du inte har kunnat råda över ex. sjukdom eller militärtjänstgöring. 11

12 Studieuppehåll Det kan hända att du hamnar i en situation som gör att du är oförmögen att fortsätta att bedriva dina studier. I ett sådant fall kan du ansöka om ett studieuppehåll. ändrats under tiden för ditt studieuppehåll. För anmälan till kurser inför hösttermin är sista anmälningsdag 15 april och vårtermin 15 oktober. För att kunna ansöka om ett studieuppehåll måste du dock ha genomfört studier omfattande en termin. I ansökningen om studieupphåll måste du bifoga intyg som styrker de skäl som du åberopar. När du vill återgå till dina studier efter ett studieupphåll måste du i god tid kontakta din institution. Det kan hända att utbildningen har upphört eller 12

13 Sjukanmälan Om du blir sjuk och har studiemedel är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan redan första dagen. Om du anmäler sjukdom och sedan inte lyckas ta dina poäng finns ditt sjukdomstillstånd dokumenterat, och du kan då lättare påvisa för CSN att du har varit sjuk under den aktuella perioden. Den period som du är sjuk, vårdar barn eller närstående räknas inte in i det totala antalet veckor för vilka du har sökt studiemedel. Under de veckor som du är sjuk eller vårdar någon i din närhet kan CSN skriva av lånedelen. Detta sker dock först efter 30 dagars karenstid. Om du anmäler sjukdom kan du undvika att bli återbetalningsskyldig till CSN. Dina sjukskrivningsveckor räknas inte in i prövningen av ditt studieresultat. Du kan sjukanmäla dig via webben på Mer information om vad som gäller när du som har studiemedel blir sjuk finner du på 13

14 VFU - vad gäller? Universitetet har rätt att begränsa antalet praktiktillfällen till två. Om det skulle uppstå tveksamheter kring huruvida du som student kan godkännas eller ej ska din VFU-handledare snarast kontakta din lärare för att diskutera den uppkomna situationen. Det är viktigt att du som student omgående påtalar om det är något som inte fungerar som det ska med din VFU-plats eller VFU-handledare. Får du inget gehör hos din VFU-samordnare, vänd dig till Linnéstudenterna. Hör av dig till oss om du får problem! Du har möjlighet att få en viss reseersättning för dina VFU-resor. Kontakta din VFU-samordnare om du är osäker på vad som gäller för just din VFU. 14

15 När en kurs är slut När kursen är slut ska betygen skyndsamt rapporteras in i Ladok. Betyg ska enligt Högskoleförordningen 6 kap 18 sättas på en genomgången kurs (om inte högskolan har föreskrivit något annat). skyldigt att åtgärda de problem som framkommer i kursvärderingarna och att presentera både resultat och åtgärder vid nästkommande kursstart. Kursvärdering - feedback som regleras i lag och din bästa möjlighet att påverka din utbildning När din kurs är slut har du, enligt Högskoleförordningen 1 kap 14, rätt att uttrycka dina åsikter om kursen. Har något fungerat mindre bra och behöver förändras eller fanns det moment som var helt fenomenala och som absolut ska vara kvar i framtiden? Gör din röst hörd och ge ris eller ros! Universitet är 15

16 Disciplinnämnden Om en lärare misstänker att du som student har försökt att vilseleda när en studieprestation ska bedömas, genom exempelvis plagiat eller fusk, ska läraren anmäla detta. Även när du som student stör eller hindrar undervisningen kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Jag är redan anmäld, vad gör jag nu? Om du behöver hjälp med att formulera ditt yttrande eller vill ha någon med dig som kan stötta dig under mötet kan du vända dig till kårens student- eller doktorandombud på eller Frikännande, varning eller avstängning... Oavsett hur nämnden dömer kommer det inte att finnas några anteckningar om disciplinnämnden i din studiehistorik. Om nämnden anser att du är skyldig till fusk kommer följden att bli en disciplinär åtgärd antingen varning eller avstängning. En varning betyder att nämnden har funnit dig skyldig till fusk men att nämnden anser att det finns förmildrande omständigheter alt. att graden av fusket är så pass ringa att nämnden väljer att utfärda en varning. Avstängning är en påföljd som ger ordentliga konsekvenser. Vid avstängning anser nämnden att du är skyldig till fusk och att handlingen är så pass allvarlig att du kommer att bli avstängd från dina studier, under en tidsbestämd period. Under perioden för avstängningen får du inte låna kurslitteratur från biblioteket eller delta i någon undervisning. Studiemedel från CSN betalas inte heller ut under denna tid. När avstängningsperioden är till ända får du återgå till dina studier. 16

17 1. Examinator anmäler misstanke om fusk till rektor och meddelar studenten att anmälan har gjorts. 2. Studenten informeras om att anmälan är inkommen och ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande. 3. Rektor beslutar om studenten ska frias, få en varning eller om ärendet ska föras vidare till 4. Alla inblandade parter kallas till ett möte med disciplinnämnden. disciplinnämnden för utredning. 5. Nämnden tar ett beslut samma dag som mötet ägt rum och meddelar studenten beslutet omgående. 6. Sekreteraren i disciplinnämnden lägger in avstängningen i Ladok och meddelar CSN och berörda institutioner. 7. Studenten kan överklaga disciplinnämndens beslut hos Förvaltningsrätten. 17

18 Funktionsnedsättning Om du har eller misstänker att du har en funktionsnedsättning är det viktigt att du kontaktar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du är välkommen att kontakta en samordnare redan när du funderar på att börja studera. Som student med funktionsnedsättning kan du exempelvis få längre tid för tentamen, tentamen i annan form, anteckningsstöd, inläst litteratur med mera. Linnéuniversitetet har personal som arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning. De är de första du bör kontakta för att få den hjälp som du behöver. Du hittar deras kontaktuppgifter och mer information på: studera-med-funktionsnedsattning 18

19 Studeranderepresentant Ketchup till pastan? Det är väl en onödig lyx eller? Ansök om att bli studeranderepresentant redan idag och sätt lite guldkant på studentlivet! Enligt lag har studerande, det vill säga studenter och doktorander, rätt att ha representanter i alla beredande och beslutande organ vid universitetet. Att vara studeranderepresentant är en chans att förbättra din och andra studerandes studiesituation, såväl utbildningsmässigt som socialt. Det är ett stort förtroendeuppdrag där du inte bara representerar dig själv, utan alla Linnéuniversitetets studenter, och för er gemensamma talan. sitetet får du dessutom betalt! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av nämnd- eller representationsarbete vi utbildar dig. Du är välkommen att vända dig till studentombudet för att få mer information: När du är språkrör för studenterna vid Linnéuniver- 19

20 Missnöjd med din utbildning? Som student kan du ibland uppleva att kurslitteraturen är dålig, att undervisningen inte fungerar eller att du inte får det stöd du behöver. Om du tycker att kvaliteten är undermålig är det dags för en förändring! gehör, vänd dig till Linnéstudenterna. Vi kan hjälpa dig att framföra dina synpunkter och du har möjlighet att vara anonym då alla ärenden som rapporteras till oss sker under tystnadsplikt! För att förbättra utbildningen eller åtgärda eventuella problem finns det flera olika sätt att gå till väga. Du kan välja att diskutera det hela med din lärare, kurseller programansvarig, studierektor eller med prefekten. Har du klagomål ska universitetet lyssna på dig och försöka åtgärda problemen. Tycker du att det känns obekvämt att själv framföra klagomålen eller upplever du att du inte får något 20 Ofta kan ansvariga för utbildningen åtgärda problemen relativt snabbt, men om ditt klagomål gäller innehållet i kursen eller examinationerna, vilka styrs av kursplanen, kanske inte felen kan åtgärdas förrän nästa gång kursen ges. Tveka dock inte att säga ifrån; du kan hjälpa de som kommer efter dig och höja kvaliteten på universitetets utbildningar!

21 CSN Under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på heltid är kravet på studieresultat lägre. Då är kravet att du ska klara 62,5 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för. Efter de 40 första veckorna är kravet 75 procent. vissa moment i en kurs. Glöm inte att lämna en studieförsäkran i samband med att du påbörjar dina studier. Ingen studieförsäkran = inga pengar! CSN prövar dina studieresultat när du ansöker om nya studiemedel vilket innebär att de antingen kan pröva dem inför en enskild kurs, en termin eller ett nytt läsår beroende på hur du har ansökt om studiemedel. Om du inte har tillräckliga studieresultat kan du i vissa fall ändå få studiemedel under förutsättning att universitetet/högskolan kan intyga att du har slutfört 21

22 Användbara länkar Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig och var man hittar information om olika saker. Tänk på att vi på Linnéstudenterna kan hjälpa dig med detta. Nedan följer annars några bra länkar för att hitta rätt: Här finner du kontaktuppgifter, nyheter, bostadsförmedling, information om medlemsförmåner, studielivet m.m. Vi finns även på: Instagram: Linnestudenterna Linnéuniversitets stöd och service Information om alla stödfunktioner Lnu erbjuder. T.ex. studenthälsan, studievägledningen samt praktisk information om antagning, examination, likabehandling, stöd vid funktionsnedsättning o.s.v. Anmälan till tentamen https://tentamen.lnu.se Här anmäler du dig till din tentamen. Universitetsbiblioteket Information om biblioteket, databaser, katalog samt sök- och skrivhjälp, studieverkstaden m.m. 22

23 Hej Kalmar - Ett kalendarium om vad som är på gång i Kalmar. Länstrafiken Kronoberg - Kollektivtrafiken i Växjö med omnejd. Kalmar länstrafik (KLT) - Kollektivtrafiken i Kalmar län. Kalmar kommun - Kommuninformation om Kalmar. Växjö kommun - Kommuninformation om Växjö 23

24 Linnéstudenterna erbjuder... Utbildningsbevakning Vi ser till att universitetet tänker på sina studenter genom att vi tillsammans med våra representanter i universitets olika beredande och beslutande organ bevakar de beslut som tas av universitetet. Vi säger stopp när det behövs! Stöd och hjälp till studenter Linnéstudenterna finns till enbart för din skull, för att kunna hjälpa och stötta dig om du får problem med tentor, kurser, lärare eller upplever att universitetet inte är så hjälpsamt som det borde vara. Stöd till föreningar Linnéstudenterna har ett nära samarbete med de olika studentföreningarna som finns på universitetet. 24 Vi hjälper även dig att starta en ny intresseförening om du tycker att något område saknas. Aktiviteter Vi anordnar då och då olika evenemang och utbildningar. Välkomstmässan, KARMA, styrelseutbildningar m.m. är bara några exempel. Förmåner När du blir medlem i Linnéstudenterna får du dessutom tillgång till fina rabatter på din studieort, representation vid konflikter med universitetet och tillgång till det studiesociala utelivet. Dessutom gillar vi våra medlemmar så mycket att vi titt som tätt lottar ut gratisgrejer, bjuder på godsaker och mycket annat.

25 Linnéuniversitetet erbjuder... Universitetet tillhandahåller olika stödfunktioner för sina studenter. Här nedan följer några exempel: Studenthälsan Arbetar för studenternas välmående. Studenthälsan erbjuder hjälp och stöd av kurator, diverse utbildningar, samtalsstöd m.m. och de erbjuder det kostnadsfritt. Studievägledningen Hjälper dig under din utbildning genom att tillhandahålla information om exempelvis studier, yrkesval, karriärmöjligheter m.m. Sökhjälp En tjänst som biblioteket erbjuder för att du ska lära dig hur du exempelvis gör en litteratursökning eller en sökning i en databas. Pedagogisk hjälp vid funktionsnedsättning Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få individanpassat stöd. Exempel på stöd kan vara: anteckningshjälp, anpassade examinationer m.m. Mer information hittar du på Lnu:s webbplats. Studieverkstaden Hjälper dig med ditt skrivande, vare sig det handlar om att komma igång, hantera en källförteckning eller om att granska din språkliga nivå. 25

26 Vi bryr oss!

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet Umeå universitet Rektor 901 87 Umeå Dnr 502-1464-05 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Regelsamling vid Luleå tekniska universitet Nr 4-09 Beslutsfattare Re 38-09 Beslutsdatum 2009-02-24 Dnr 411-09 Enhet Student service Kommentar STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Inledning Rektor fastställde

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Fortsatta studier på psykologprogrammet vid Stockholms

Fortsatta studier på psykologprogrammet vid Stockholms Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-563 087 15 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Programmet för inredningsoch butikskommunikation

Programmet för inredningsoch butikskommunikation Höstterminen 2012 Välkommen till Programmet för inredningsoch butikskommunikation Välkommen till Programmet för inrednings- och butikskommunikation! Grattis till din plats hos oss på Programmet för inrednings-

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

Axel Michanek Michanek_91@hotmail.com Utbildningsbevakare, JF (Termin 3) Markus Bergstedtunmoored20@gmail.com Klassrepresentant Termin 2

Axel Michanek Michanek_91@hotmail.com Utbildningsbevakare, JF (Termin 3) Markus Bergstedtunmoored20@gmail.com Klassrepresentant Termin 2 Protokoll från Programråd 9/9 kl 12.00. i A 305 för det Rättsvetenskapliga programmet, Luleå tekniska universitet Närvarande: Mail Pär Sundén par.sunden@ltu.se Funktion/representant Utbildningsledare RäV.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916

Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 Protokoll Utbildningsbevakningen 090916 1. Mötet öppnas Närvarande: Alla terminer förutom termin 1 och 10. 2. Val av sekreterare Anna valdes. 3. F rån terminerna Termin 3: Lite förvirring kring nuvarande

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle Bra att veta som student vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL Välkommen till Högskolan i Gävle 2 Studentcentrum 3 Studentportalen 3 Bra att veta som student 4 Anstånd 4 Biblioteket 4 Blackboard 4 Datasalar 4

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER PÅ KTH 2008/2009 Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH För att dina studier på KTH ska bli framgångsrika krävs en aktiv medverkan

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer