Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att hantera komplexa ärenden överförs inom CSN och hur samarbetsklimatet påverkar överföringen Författare: Anna-Paulina Ewalds Josefine Vahlberg Handledare: Christina Hultbom Datum för inlämning: NYCKELORD Kunskapsledning, Samarbetsklimat, SECI-modellen, Kunskapsöverföring, CSN

2 SAMMANFATTNING Syftet med denna uppsats är att identifiera hur erfarenhetsbaserad kunskap överförs inom Centrala Studiestödsnämnden, CSN, och hur samarbetsklimatet påverkar kunskapsöverföringen. Det är en kvalitativ fallstudie som är inriktad på de ärenden som kräver bedömning. Dessa benämns komplexa ärenden. Genom att överföra den erfarenhetsbaserade kunskap som fås av att hantera komplexa ärenden kan CSN uppnå ett gemensamt synsätt för att säkerställa att liknande ärenden behandlas på likartat sätt. Totalt fem semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer på olika positioner inom CSN. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en analysmodell. Utifrån analysmodellen formulerades en hypotes: om samarbetsklimatet är bra är kunskapsöverföringen hög och därigenom kan CSN uppnå ett gemensamt synsätt i hanteringen av komplexa ärenden. Resultatet visar att trots att samarbetsklimatet är bra är kunskapsöverföringen låg. Den låga kunskapsöverföringen kan i sin tur förklara de brister som finns i det gemensamma synsättet i behandlingen av komplexa ärenden.

3 ABSTRACT The purpose of this thesis is to identify how experience-based knowledge is transferred within CSN (the National Board of Student Aid) and how the collaborative climate affects the knowledge transfer. It is a qualitative case study that is focused on the handling of such student aid applications that need to be individually judged. These are called complex applications. By transferring the experience-based knowledge that is acquired by handling complex applications, CSN can reach a common viewpoint to secure that similar applications is being judged in a similar way. A total of five semi-structured interviews have been conducted with individuals of different positions within CSN. The interviews have been analyzed with the help of an analyze model. With the model as a base a hypothesis was formulated: if the collaborative climate is good, the level of knowledge transfer is high and as a follow, CSN can reach a common viewpoint in the handling of complex student aid applications. The results show that even though the collaborative climate is good, the knowledge transfer is low. This could explain the shortcomings of the common viewpoint that exists when it comes to handling complex student aid applications.

4 TACK TILL Först och främst vill vi tacka vår handledare Christina Hultbom för hjälp och råd under uppsatsens gång. Vi vill även rikta ett tack till de personer som ställt upp på en intervju och som gjorde denna studie möjlig: Anders Arovelius, Magnus Forss, Lee Holmström, Eva Mogren och Marita Rendert. Uppsala, 27 oktober Anna-Paulina Ewalds Josefine Vahlberg

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställning Fallstudieobjekt: CSN Uppsatsens disposition Teori Vad är kunskap? Olika dimensioner av kunskap: tyst och explicit Vad är kunskapsledning? Kunskapsöverföring Samarbetsklimatets roll vid kunskapsöverföring Hur sker kunskapsöverföring? Från individens kunskap till organisationens kunskap Sammanfattande analysmodell Operationalisering av analysmodellen Studiens tillvägagångssätt En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer Val av fallstudieobjekt Urval av respondenter Intervjuernas utformning och genomförande Operationalisering Sekundärdata Resultat av intervjuerna CSN Vad är ett komplext ärende? Hur hanteras ett komplext ärende? Samarbetsklimat inom CSN Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap? Hur försöker CSN uppnå ett gemensamt synsätt? Analys Samarbetsklimat inom CSN Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap i hanteringen av komplexa ärenden? Hur kunskapsöverföring kan leda till ett gemensamt synsätt Samarbetsklimatets påverkan på kunskapsöverföringen inom CSN Slutsatser Diskussion och förslag till vidare forskning...29 Källförteckning Bilagor... 32

6 1. Inledning Trots att föreställningen om att vi lever i ett kunskapssamhälle ibland framställs som överdriven är det ett faktum att kunskap idag spelar stor roll inom företag och organisationer. (Alvesson, 2004, s.12ff) Alvesson (2004, s.13) menar att många vill peka ut kunskap som nyckeln till dagens och framtidens företagsamhet. Att kunskapen tillskrivs en allt viktigare roll kan till en del förklaras av det kunskapsskifte som skett avseende var i en organisation kunskapen finns. I Frederick Taylors teori om Scientific management koncentrerades kunskapen centralt till dem som styrde. Dessa skulle i sin tur föra kunskapen om hur arbetet skulle kunna utföras så specialiserat och effektivt som möjligt vidare ut i företaget. Detta kan jämföras med det faktum att kunskapen i vissa företag i dag till större del innehas av enskilda individer i en organisation, och mindre av dem som styr. (Holdt Christensen, 2003, s.4) Anledningen till detta kunskapsskifte är att ledaren inte kan styra eller förstå allt som pågår i organisationen eftersom arbetsuppgifterna blir mer komplexa och kräver självständighet och omdömesförmåga. (Alvesson, 2004, s.9) Människorna som besitter kunskapen kan därför ses som en viktig resurs för de företag som är beroende av kunskap i arbetet. (Sveiby, 1997, s.10) Detta gäller inte bara för den privata sektorn utan även för offentliga organisationer. (Willem & Buelens, 2007, s.581) Intresset för att försöka hantera den kunskap som finns i företag och organisationer är inte nytt, men begreppet knowledge management, kunskapsledning, blev populärt först under 1990-talet. (Hansen, Nohria, Tierney, 1999, s.106) En viktig del av kunskapsledning handlar om att överföra kunskapen från en individ till en annan för att på så sätt ge alla i organisationen tillgång till den. Ett gemensamt kunnande kan bidra till utförandet av en gemensam uppgift. Om kunnandet är differentierat måste de enskilda individernas kunskaper harmonisera och komplettera varandra för att organisationen ska kunna handla som en enhet (Goldkuhl & Nilsson, 2000, s.7). Forskning i ämnet kunskapsledning har mest fokuserat på den privata sektorn trots att även offentliga organisationer, som till stor del bygger på kunskap, har samma behov av att ta vara på de anställdas kunskaper. (Willem & Buelens, 2007, s.581) Sveiby och Simons (2002, s.421) påpekar dessutom att det finns ett behov av att effektivisera kunskapsledning inom den offentliga sektorn. 1

7 1.1 Problemformulering Som föremål för vår undersökning har vi valt Centrala studiestödsnämnden, CSN 1. CSN är en offentlig organisation där arbetet till stor del styrs av lagar och regler men där det samtidigt bygger på kunskap i form av erfarenhet. En viktig fråga är hur CSN tar vara på den kunskap som finns inom organisationen. En viss del av ärendena som hanteras är komplexa och kräver erfarenhet för att kunna beslutas. Det är därför intressant att studera hur kunskap överförs vid hanteringen av dessa komplexa ärenden. Som inledningsvis nämnts kan kunskapsledning bidra till ett gemensamt kunnande. I CSN:s fall handlar det snarare om att uppnå ett gemensamt synsätt i hanteringen av komplexa ärenden. Genom en fungerande överföring av egen erfarenhet från komplexa ärenden till den övriga organisationen kan ett gemensamt synsätt inom CSN uppnås så att liknande ärenden behandlas på likartat sätt 2. För att försöka uppnå ett gemensamt synsätt är det viktigt att ta hänsyn till den erfarenhetsbaserade kunskapen som specialisterna får av att hantera och besluta komplexa ärenden. Eftersom det finns en specialist på varje kontor är det även viktigt att ta hänsyn till hur den erfarenhetsbaserade kunskapen kan överföras mellan olika specialister inom organisationen. För att kunna överföra kunskap inom en organisation krävs det att det finns en vilja av att dela med sig av det man vet. Viljan att dela med sig beror på graden av samarbete och förtroende inom en organisation. Samarbete och förtroende kan uttryckas som en organisations samarbetsklimat. (Sveiby & Simons, 2002, s.421) Därför är det viktigt att ta hänsyn till samarbetsklimatet inom CSN då det påverkar kunskapsöverföringen och därmed skapandet av ett gemensamt synsätt i hanteringen av komplexa ärenden. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att identifiera hur erfarenhetsbaserad kunskap överförs vid hanteringen av komplexa ärenden och om ett gemensamt synsätt därigenom uppnås inom CSN. För att kunna identifiera hur överföringen sker beaktar vi även hur samarbetsklimatet påverkar kunskapsöverföringen. Frågeställningen i uppsatsen är: 1 Hädanefter används enbart förkortningen CSN. 2 Det vi kallar för gemensamt synsätt syftar inte till att standardisera hanteringen av komplexa ärenden. Det handlar istället om att liknande ärenden ska behandlas på likartat sätt. 2

8 Hur överförs den erfarenhetsbaserade kunskapen vid hanteringen av komplexa ärenden inom CSN och hur påverkar samarbetsklimatet kunskapsöverföringen? 1.3 Fallstudieobjekt: CSN Centrala studiestödsnämnden, CSN, är en myndighet som betalar ut studiestöd, både bidrag och lån, till dem som studerar i Sverige och utomlands. De hanterar även återbetalningen av lånen. (CSN, 2010) CSN:s verksamhet bedrivs inom fem avdelningar. Studiestödsavdelningen är en av dessa och utgörs av kontor utplacerade i hela Sverige. (CSN:s årsredovisning, 2009, s.7) På kontoren handläggs studiemedelsansökningarna. (CSN, 2010) Det är denna del av CSN:s verksamhet som uppsatsen fokuserar på. På kontoren är det bara vissa handläggare som har ansvar för att fatta beslut i de ärenden som vi valt att kalla för komplexa. Dessa handläggare kallas för specialister. Komplexa ärenden är studiemedelsärenden som kräver tolkning och bedömning och för vilkas hantering det finns riktlinjer, men inte helt tydliga regler. 1.4 Uppsatsens disposition I avsnitt två presenteras den teori som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. I avsnitt tre beskrivs studiens tillvägagångssätt och de metoder vi valt för att besvara vår frågeställning. I uppsatsens fjärde avsnitt presenteras resultaten av den empiriska studien. I avsnitt fem analyseras dessa resultat utifrån den teoretiska analysmodellen. I det sista avsnittet sammanfattas det vi kommit fram till under studien och här ger vi även förslag till vidare forskning. 3

9 2. Teori För att kunna ta reda på hur kunskap överförs och se hur överföringen påverkas av samarbetsklimatet presenterar vi i detta avsnitt relevant teori och forskning i ämnet. Först ges en kort presentation av kunskap och kunskapsledning. Därefter beskrivs hur kunskap kan överföras mellan individer enligt SECI-modellen. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analysmodell där den presenterade teorin placeras in i ett sammanhang. 2.1 Vad är kunskap? För att kunskap ska kunna överföras måste ett företag eller en organisation först definiera vad som är kunskap. (Alvesson & Kärreman, 2001, s.999; Holdt Christensen, 2003, s.23ff) Enligt Alvesson (2004, s.46ff) innebär kunskap utövande av omdöme, kritisk granskning och förmåga att göra tolkningar utifrån tillgänglig information. Han skiljer därmed på information och kunskap: kunskap är förmågan att göra information begriplig. Även Sveiby (1997, s.40ff) håller med om detta, och menar att värdet ligger i kunskapen som skapas utifrån tillgänglig information - om informationen inte tolkas är den meningslös. Enligt Sveibys definition innebär kunskap även en förmåga att handla i ett sammanhang, capacity to act, där kunskap och kompetens används synonymt. (Sveiby, 1997, s.37) Förmågan att handla består av två delar, att veta och att kunna. Att veta handlar om det råmaterial som finns för att fatta beslut, såsom värderingar, attityder och teorier. Att kunna handlar om resurser för att kunna agera effektivt, såsom kompetens att hantera en viss situation och inlärda beteenden för hur en arbetsuppgift utförs. (Sveiby, 2010) Precis som Sveiby använder Rolf (1995, s.114ff) sig av begreppet kunskap så att det omfattar färdigheter, och menar att kompetens är ett slags kunskap Olika dimensioner av kunskap: tyst och explicit Diskussioner om kunskapsbegreppet leder ofta till en uppdelning av kunskap i olika delar för att på så sätt kunna definiera den. Polanyi myntade begreppet tacit knowledge, tyst kunskap. Han förklarade att kunskap har två dimensioner, en tyst och en explicit. Dessa dimensioner är komplementära. Den tysta kunskapen fungerar som bakgrundskunskap som hjälper till vid utförandet av den uppgift som är i fokus. Med det menas exempelvis att då du läser en text utgör ord och språkliga regler den tysta kunskapen medan din uppmärksamhet är riktad mot textens betydelse som i sin tur utgör den explicita kunskapen. (Sveiby, 1997, s.30ff) Tyst kunskap är personlig, situationsspecifik och är därför svår att formalisera och kommunicera. 4

10 Explicit kunskap är kodifierad och syftar på kunskap som är överförbar genom ett formellt och systematiskt språk. Den kunskap som kan uttryckas i ord och siffror är endast toppen av isberget vilket innebär att vi vet mer än vad vi kan berätta. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 2.2 Vad är kunskapsledning? Det finns många olika diskussioner kring och definitioner på exakt vad kunskapsledning är. Alvesson menar att kunskapsledning handlar om att exploatera och utforska den kunskap som finns i en organisation. Exploatering innebär att den kunskap som finns överförs och därför kan användas i andra liknande situationer, medan utforskning innebär att ny kunskap skapas genom en syntes av olika kunskap som finns sedan tidigare. (Alvesson, 2004, s.157ff) Sveiby (2010) anser att kunskapsledning är ett sätt att skapa värde av immateriella tillgångar. Genom att göra befintlig kunskap tillgänglig och se till att den kan överföras och spridas inom organisationen kan hela organisationens kunskap öka. (Sveiby, 1997, s.23) Holdt Christensen (2003, s.53ff) anser liksom Sveiby att kunskapsledning inte bara handlar om exploatering av kunskap, utan även om att identifiera, skapa och sprida kunskap. Det kan dock ifrågasättas om kunskap verkligen kan ledas. Alvesson och Kärreman (2001, s.996) menar att det finns en motsägelse mellan kunskap och ledning : Föreställningen att man kan styra eller leda kunskapen är tvivelaktig, åtminstone om man avser att en formell auktoritet kan kontrollera skapandet, spridningen och användningen av kunskap. Trots att möjligheten till ledning av kunskap kan diskuteras är de immateriella tillgångarna i form av kunskap sådana som växer vid överföring eller spridning. Alltså ökar organisationens kunskap och därmed värdet av de immateriella tillgångarna då kunskapen tas tillvara. (Sveiby, 1997, s.23) Genom att använda sig av kunskapsledning kan på så sätt hela organisationens handlingskraft öka. (McDermott, 1999, s.104, 110) 2.3 Kunskapsöverföring Genom att få individerna i en organisation att dela med sig av sin kunskap kan hela organisationens prestation öka. (Sveiby & Simons, 2002, s.420) Syftet med att överföra kunskap är att göra den tillgänglig för de individer inom organisationen som kan tänkas behöva den. (Holdt Christensen, 2003, s.72) Genom att överföra kunskap vill man skapa en hävstångseffekt så att människor kan tänka tillsammans, ofta genom att koppla upp dem mot ett intranät eller genom andra elektroniska källor. (McDermott, 1999, s.103) Problemet med att överföra kunskap är att viss kunskap lättare kan samlas i databaser och interna 5

11 system medan erfarenhetsbaserad kunskap inte låter sig kodifieras lika lätt utan i första hand sprids på andra sätt. (Holdt Christensen, 2003, s.48, 62ff) McDermott (1999, s.104) anser att medan IT-system kan förstärka en organisations metoder att dokumentera, dela information och använda sig av andras idéer, finns det fortfarande en svårighet i att få människor att dela med sig av sådan kunskap som är svårare att uttrycka. Genom att reflektera över vår egen erfarenhet kan vi lättare förstå kunskapens natur och sättet på vilket vi och andra använder kunskapen. Då yrkesmän i sitt arbete möts av problem som ska lösas, löser de dessa genom att koppla samman information, reflektera kring erfarenheter samt generera insikter. Att överföra kunskap innefattar att ledsaga någon annan i ens eget tankesätt eller att använda egna insikter för att hjälpa någon annan att bättre förstå sin situation. (McDermott, 1999, s.105ff) För att möjliggöra kommunikation mellan de anställda inom en organisation är det viktigt att ta hänsyn till hur förtroendet ser ut inom organisationen. Hur villiga är de anställda att dela med sig av vad de vet? (Sveiby, 2001, s.349) Samarbetsklimatets roll vid kunskapsöverföring McDermott (1999, s.104) anser att organisationskulturen är en av de största utmaningarna vid överföringen av kunskap. Han påstår att svårigheten ligger i att få människorna att uttala och dela med sig av det de vet till den övriga organisationen. Viljan att dela med sig av kunskap påverkas av relationen mellan de anställda. Om relationerna vilar på en grund av förtroende och de anställda ser varandra som kolleger och inte som konkurrenter gynnas kunskapsöverföringen. (Holdt Christensen, 2003, s.65) Sveiby och Simons introducerar begreppet samarbetsklimat och menar att det är den del av organisationens kultur som utgörs av de värderingar och antaganden som påverkar viljan att dela med sig av kunskap. Graden av samarbete och förtroende inom organisationen är de faktorer som påverkar viljan att dela med sig av kunskap. Samarbetsklimatet består alltså av samarbete och förtroende mellan individer. (2002, s.421) Enligt Willem & Buelens (2007, s.582) är avstånd mellan avdelningar i en organisation ett hinder för kunskapsdelning. Sveiby och Simons (2002, s.428) menar att samarbetsklimatet blir sämre ju längre ifrån varandra kollegorna befinner sig. Samarbetsklimatet kan liknas vid den mänskliga infrastrukturens bandbredd för kunskapsöverföring: om samarbetsklimatet är dåligt minskar bandbredden, infrastrukturen försämras och kunskapsöverföring äger inte rum. (Sveiby & Simons, 2002, s.431) 6

12 2.3.2 Hur sker kunskapsöverföring? SECI-modellen beskriver hur kunskapsöverföring sker och hur kunskap kan omvandlas och skapas genom en dynamisk interaktion mellan de två olika dimensionerna av kunskap, tyst och explicit. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att kunskap skapas och expanderar genom social interaktion som berör både tyst och explicit kunskap. Denna sociala interaktion kan inom SECI-modellen ske på följande fyra olika sätt mellan individer inom en organisation: socialisering, externalisering, kombinering och internalisering. Tyst kunskap TILL Explicit kunskap Tyst kunskap Socialisering Externalisering FRÅN Explicit kunskap Internalisering Kombinering Figur 1. SECI-modellen. Socialisering Socialisering, socialization, innebär att erfarenheter sprids mellan individer. Då erfarenheter sprids skapas tyst kunskap i form av gemensamma mentala modeller och tekniska färdigheter. Exempel på socialisering är då en lärling förvärvar tyst kunskap av sin mästare genom att observera, imitera och praktisera. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.62ff) Nonaka och Konno (1998, s.42ff) menar att tyst kunskap utbyts genom gemensamma aktiviteter. Utan att ha någon gemensam erfarenhet är det svårt för en person att sätta sig in i en annans tankeprocess. Nyckeln till att förvärva tyst kunskap ligger i erfarenheterna hos individerna. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.63) Att gå runt i företaget och observera andra individer är en metod för socialisering. (Nonaka & Konno, 1998, s.42ff) Externalisering Externalisering, externalization, innebär att tyst kunskap uttrycks. Eftersom tyst kunskap kan vara svår att kodifiera och uttrycka används olika koncept, metaforer och analogier för att uttrycka den tysta kunskapen. Att uttrycka den tysta kunskapen på detta sätt är ofta otillräckligt men det leder till att det skapas utrymme för reflektion och interaktion mellan 7

13 individer. När vi försöker föreställa oss en bild, uttrycker vi den i grund och botten genom språk. Att skriva är ett sätt att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.64ff) Rolf (1995, s.100ff) anser att en person kan lära sig mer genom att artikulera den tysta kunskapen. När den tysta kunskapen uttrycks kan den spridas, utvidgas och bli föremål för reflektion. Externalisering kan även ske genom dialog och kollektiv reflektion. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.64ff) Kombinering Kombinering, combination, fokuserar på överföringen av kunskap och involverar inte omvandling av kunskap från en dimension till en annan. (Holdt, 2003, s.67) Olika explicita kunskaper kombineras och utbyts. Därmed skapas ny kunskap. Dokument, möten, telefonsamtal och datoriserade kommunikationsnätverk är sätt som individer kan utbyta och kombinera explicit kunskap. Genom att sortera, kombinera, lägga till och kategorisera explicit kunskap skapas ny kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.67ff) Internalisering Internalisering, internalization, innebär att explicit kunskap omvandlas till tyst kunskap. Internalisering är nära relaterat till organisatoriskt lärande som innebär att organisationen utökar sin kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.62ff) Ett exempel på hur internalisering kan ske är genom learning-by-doing eller simulation. (Sveiby, 1997, s.48; Holdt, 2003, s.67) När erfarenheter genom socialisering, externalisering och kombinering blir internaliserade i individernas kunskapsbas som gemensamma mentala modeller, kan de resultera i värdefulla tillgångar för organisationen. Internaliseringsprocessen kan underlättas av att kunskapen verbaliseras i dokument, manualer och muntliga historier så att människor kan ta till sig kunskapen. Dokument och manualer underlättar överföringen av explicit kunskap till andra individer genom att hjälpa dem att indirekt uppleva andras upplevelser. Internalisering kan även ske utan att man tar del av någon annans upplevelser. När man läser eller lyssnar till något som berättas, kan det genom att man förstår det väsentliga i historien, skapas en tyst mental modell hos en själv. När en sådan mental modell genomsyrar de flesta individer i organisationen, blir den tysta kunskapen en del av organisationskulturen. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s.69ff) Från individens kunskap till organisationens kunskap Genom de ovan presenterade fyra sätten för kunskapsöverföring måste organisationen mobilisera den tysta kunskapen som skapas på individnivå för att den ska kunna utökas och 8

14 bli hela organisationens kunskap. Nonaka och Takeuchi (1995, s.72) benämner denna interaktion som sker mellan tyst och explicit kunskap för kunskapsspiral. De menar att denna process innebär att organisationens kunskap utökas. Processen börjar på individnivå, når sedan gruppnivå och slutligen hela organisationen. 9

15 2.4 Sammanfattande analysmodell Den bakgrund och teori som presenterats ovan ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. I uppsatsen används begreppen kunskap och kompetens synonymt eftersom vi anser att kunskap även innebär möjlighet att utföra en handling. Efter att ha utfört en uppgift i en viss situation uppnås erfarenhetsbaserad kunskap som sedan kan användas i andra liknande situationer. Enligt tidigare presenterad teori i avsnitt är kunskapsöverföringen låg när samarbetsklimatet är dåligt och tvärtom. Ju bättre samarbetsklimat desto mer kunskapsöverföring kommer att ske. Utifrån detta har vi skapat en modell som illustreras i Figur 2. Samarbetsklimatet består av förtroende till andra och graden av samarbete inom organisationen. Ett gott samarbetsklimat ökar viljan att dela med sig av sin kunskap, därför blir kunskapsöverföringen mer intensiv ju bättre samarbetsklimatet är. Kunskapsöverföring Hög Kunskapsöverföring enligt SECI-modellen Låg Samarbetsklimat Dåligt Bra Figur 2. Samband mellan samarbetsklimat och kunskapsöverföring. Den linjära pilen representerar kunskapsöverföringens intensitet. 10

16 2.4.1 Operationalisering av analysmodellen För att analysera det empiriska materialet används analysmodellen i Figur 2. För att kunna analysera kunskapsöverföringen inom CSN anpassar vi SECI-modellen som presenterades i avsnitt I vår analysmodell definieras tyst kunskap som erfarenhetsbaserad kunskap hos en individ. Explicit kunskap definieras som uttalad erfarenhetsbaserad kunskap. De lagar och regler som gäller för och inom CSN ser vi endast som information och dessa tas därför inte hänsyn till i modellen. Inom CSN förvärvas erfarenhetsbaserad kunskap genom att en specialist hanterar ett komplext ärende. Enligt vår analysmodell sker socialisering då den erfarenhetsbaserade kunskapen överförs och blir erfarenhetsbaserad kunskap hos en annan individ. Externalisering sker då den erfarenhetsbaserade kunskapen hos en individ blir uttalad och därmed kan överföras till andra individer. Kombinering sker då den uttryckta erfarenhetsbaserade kunskapen hos en individ kombineras med en annan individs uttalade erfarenhetsbaserade kunskap. Internalisering sker då uttalad erfarenhetsbaserad kunskap blir erfarenhetsbaserad kunskap hos andra individer. Ett bra samarbetsklimat leder till att kunskapsöverföring enligt SECImodellen kan ske i hög grad. Hög kunskapsöverföring leder i sin tur till ett gemensamt synsätt i hanteringen av komplexa ärenden. I enlighet med modellen i Figur 2 ställer vi upp följande hypotes: Om samarbetsklimatet är dåligt inom CSN borde överföringen av erfarenhetsbaserad kunskap vara låg, och om samarbetsklimatet är bra borde överföringen av erfarenhetsbaserad kunskap vara hög. Vidare antas att om kunskapsöverföringen är hög borde det finnas ett gemensamt synsätt mellan specialisterna i hanteringen av komplexa ärenden och tvärtom. 11

17 3. Studiens tillvägagångssätt I detta avsnitt förklarar och motiverar vi de val vi gjort för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningen. 3.1 En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer Syftet med uppsatsen är att identifiera hur erfarenhetsbaserad kunskap överförs inom CSN vid hanteringen av komplexa ärenden samt hur samarbetsklimatet påverkar överföringen. Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie för att bygga på den forskning som finns och försöka förklara hur kunskapsöverföringen specifikt går till i en organisation. Fallstudien grundar sig på hur kunskapsöverföringen går till inom CSN och på vad den påverkas av. Fördelen med fallstudier är att man kan studera vad som sker under verkliga förhållanden. (Wallén, 1996, s.115) Vi är medvetna om att de slutsatser som dras därmed inte kan generaliseras, men att de ändå kan bidra till förståelse för hur kunskap kan överföras inom CSN. På grund av att det ämne vi har valt är abstrakt och kan behöva förklaras har vi valt att göra intervjuer. Det innebär även att vi har möjlighet att ställa följdfrågor om det är något svar vi anser skulle kunna utvecklas. Enligt Saunders (2009, s.324) är semistrukturerade intervjuer lämpliga när man vill att intervjuobjekten ska förklara eller utveckla sina svar, och det samtidigt finns vissa specifika frågor man vill ha svar på. Efter att ha samlat in data från intervjuerna analyserar vi dessa utifrån den teori som vi presenterat för att kunna besvara vår frågeställning. Underlaget till den empiriska studien utgörs av fem separata intervjuer. 3.2 Val av fallstudieobjekt Vi ville undersöka en offentlig organisation eftersom tidigare forskning i ämnet kunskapsledning till stor del har fokuserat på den privata sektorn. (Willem & Buelens, 2007, s.581) Då vi har en kontakt inom CSN föll det sig naturligt att välja denna organisation. Som studenter har vi dessutom kommit i kontakt med CSN tidigare. Då det inte finns så många alternativ för att finansiera sina studier tycker vi att det är intressant att se hur CSN försöker behandla sina kunder 3 rättvist genom att liknande ärenden behandlas på likartat sätt. 3 Kunder syftar på de studenter som ansöker om studiemedel hos CSN. 12

18 3.3 Urval av respondenter Efter att ha kontaktat CSN och förklarat ämnet och syftet med vår uppsats blev vi hänvisade till Magnus Forss på CSN:s huvudkontor i Sundsvall. Forss är enhetschef för utvärderings- och statistikenheten som ansvarar för all statistikproduktion, de tekniska verktygen för uppföljning samt analyser av statistik. (Forss, 2010) Den första intervjun utfördes förutsättningslöst för att ta reda på hur Forss ser på organisationens utformning, och för att få en förståelse för kunskapens roll i olika situationer. Semistrukturerade intervjuer kan leda in på diskussioner som man inte tidigare tänkt på men som ändå är intressanta utifrån den fråga man tänkt sig. (Saunders, 2009, s.324) Utifrån denna intervju valde vi att fokusera på hur komplexa ärenden hanteras inom CSN och på hur erfarenheten av att hantera sådana ärenden sprids. För att få reda på hur kunskap överförs vid hanteringen av komplexa ärenden valde vi att intervjua två studiemedelsspecialister. Vi valde även att intervjua två chefer för att få en översikt över de enskilda kontoren och hur de fungerar. Vi ville genomföra intervjuerna på två olika kontor för att få reda på om det fanns några skillnader mellan den syn som förekommer i kontoren och Forss syn på hela organisationen. Då vi ville genomföra personliga intervjuer valde vi kontoren utifrån geografisk belägenhet och begränsade det geografiska urvalet till Uppsala och Stockholm. Vid Uppsalakontoret intervjuade vi Anders Arovelius som är kontorschef och Lee Holmström som är studiemedelsspecialist. Vid Stockholmskontoret intervjuade vi kontorschefen Marita Rendert och studiemedelsspecialisten Eva Mogren. Vi är medvetna om att omfånget på våra intervjuer är begränsat och att det därmed är svårt att dra slutsatser för hela CSN. De personer vi har intervjuat har dock på ett representativt sätt haft olika positioner inom CSN. Vi upplevde att Forss hade god översikt över organisationen. Kontorscheferna har i sin tur översikt över de enskilda kontoren. Specialisterna är de som hanterar komplexa ärenden. Det finns endast en specialist per kontor. Därför anser vi att de intervjuer vi genomfört med två av dessa specialister ger oss en bra bild av hur hanteringen av komplexa ärenden går till inom CSN. Vi vill poängtera att analysen och slutsatserna som dras bygger på intervjuobjektens subjektiva uppfattningar och inte nödvändigtvis representerar hela verkligheten inom CSN. Dock visade det sig att intervjuobjektens utsagor sinsemellan stämmer relativt bra överens. Vi utgår därför sammantaget från att utsagorna ger en representativ bild av CSN. 13

19 3.4 Intervjuernas utformning och genomförande Efter en första kontakt via e-post där vi informerat Forss om ämnet och syftet med vår uppsats medgav han en telefonintervju, vilken genomfördes den 21 september 2010 och varade cirka en halvtimme. Intervjun genomfördes per telefon eftersom Forss arbetar i Sundsvall. Vi är medvetna om att en telefonintervju medför både fördelar och nackdelar. Datainsamlingen går snabbt och vi får tillgång till den trots avstånd. (Saunders, s.349) Dock får vi inte någon personlig kontakt med Forss på samma sätt som skulle vara fallet vid en personlig intervju, och det är därmed svårare att bygga upp förtroende. Dessutom kan det bli svårare att ställa mer komplicerade frågor. En atmosfär av förtroende är viktig när man ställer känsliga frågor. (ibid.) De frågor som vi ställde är av mer allmän karaktär och vi upplevde att Forss pratade fritt och inte uppfattade några frågor som extra känsliga. Efter medgivande spelades intervjun in. Den genomfördes av två personer, vilket minskar risken för missförstånd. Intervjun transkriberades efteråt för att säkerställa att vi inte missat någon information. Samtliga intervjuer med studiemedelsspecialisterna och kontorscheferna varade i ungefär 40 minuter. Efter godkännande av de intervjuade spelades intervjuerna in och transkriberades efteråt för att säkerställa att vi inte missuppfattat eller missat någon information (Wallén, 1996, s.78). Varje intervju föregicks med kort information om uppsatsens syfte och intervjuobjektets roll i undersökningen, det vill säga hur information från denne skulle kunna bidra till resultatet. Vid intervjutillfället gavs ytterligare information om uppsatsens syfte. De personliga intervjuerna skedde på de intervjuades egen arbetsplats Operationalisering De intervjuguider som användes vid intervjuerna av kontorscheferna och specialisterna utformades utifrån analysmodellen som presenterats i avsnitt 2.4. Då vi ville anpassa frågorna utifrån de intervjuades position utformade vi två olika intervjuguider: en för kontorscheferna och en för specialisterna. Som tidigare nämnts var intervjun med enhetschefen Forss mer allmän och det var utifrån denna vi kunde specificera vårt syfte. I intervjuguiden för kontorscheferna handlar fråga 1-5 om samarbetsklimatet och fråga 6-12 handlar om kunskapsöverföring (Bilaga 1). I intervjuguiden för specialisterna handlar fråga om samarbetsklimatet och fråga 5-13 om kunskapsöverföring (Bilaga 1). Ett problem med semistrukturerade intervjuer är enligt Saunders (2009, s.326) att intervjuarnas kommentarer eller kroppsspråk kan påverka intervjuobjektets svar på frågor som ställs. Dessutom kan frågorna spegla våra egna antaganden. Vid några av intervjuerna 14

20 märkte vi att intervjupersonerna anpassade sina ord efter de ord vi använt i frågorna. Vi har dock försökt ställa alla frågor så neutralt som möjligt, och då intervjupersonerna inte förstått vad vi menat har vi omformulerat frågan. Vi har försökt undvika att använda teoretiska begrepp och de frågor som innehåller specifika begrepp, exempelvis komplexa ärenden har föregåtts av en förklaring av begreppen för att säkerställa att intervjuobjekten förstår begreppen så som vi förstår dem (Saunders, 2009, s.332) Under intervjuerna sammanfattades respondenternas svar vid behov för att säkerställa att vi förstått svaren rätt. (Saunders, 2009, s.334) Vid intervjutillfället gav vi intervjuobjekten möjlighet att godkänna sina svar innan de användes i uppsatsen. Efter att vi transkriberat intervjuerna valde vi ut de svar som var relevanta för vår undersökning och skickade dessa till respektive respondent för godkännande i de fall de hade önskat det. Saunders (2009, s.334) menar att detta ytterligare säkerställer att vi uppfattat svaren på rätt sätt. 3.5 Sekundärdata Förutom intervjuer har vi även använt oss av CSN:s hemsida och CSN:s årsredovisning för Saunders menar att sekundärdata är ett sätt att triangulera fakta. (2009, s.269) De data vi samlat in från intervjuerna har till viss del jämförts med den information vi hittat i årsredovisningen och på hemsidan. Vi är medvetna om att sekundära källor kan representera åsikter hos de personer som producerat dem och inte en objektiv bild av verkligheten. (s.271) Tillförlitligheten hos årsredovisningen och hemsidan anses dock inte vara ett problem. CSN är en statlig offentlig organisation och hör till två olika departement inom regeringen. (CSN, 2010) Årsredovisningen är en rapport från CSN till regeringen utifrån regeringens krav. (CSN:s årsredovisning, 2009, s.7) 15

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Ett meningsfullt avslut

Ett meningsfullt avslut Ett meningsfullt avslut - En kvalitativ studie om kunskapsutveckling vid pensionsavgångar Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Sara Bengtsson Lisa Christensson Handledare: Zahra

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR ATT LYCKAS Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Lukas Ryman Magnus Andersson VT 2012:CE22 I Vi skulle vilja tacka ett antal personer

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer