NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS)"

Transkript

1 I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Produkttyp Produkt nr Namnet på bolaget/företaget Leverantör/ Tillverkare adress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad Nödtelefonnummer 2. FARLIGA EGENSKAPER CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) Reparations och hobbylim. Akzo Nobel Bygglim AB P.O. Box Stockholm, Sweden Tel Fax RING (Kemiakuten, öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. Klassificering Xi; R36/38 R43 N; R51/53 Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ingående ämnen CASnummer EGnummer % Klassificering reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700 Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R fraserna som anges ovan Xi; R36/38 R43 N; R51/53 [1] [1] Ämne klassificerat som hälso eller miljöfarligt [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Första hjälpen Hudkontakt Kontakt med ögonen Allmän information Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Konsultera läkare om irritationen kvarstår. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Släckmedel Lämpliga Farliga termiska sönderdelningsprodukter Använd pulver, CO2, spridd vattenstråle (dimma) eller skum. Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2 etc.) Risk för bildning av toxiska pyrolysprodukter. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

2 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Åtgärder till skydd för människor Rengöringsmetoder Litet utsläpp Stort utsläpp Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Vid stora utsläpp, valla in spillet eller inneslut det på annat sätt, för att säkerställa att det ej når något vattendrag. Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna och det absorberande materialet i en lämplig avfallsbehållare. Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Lagring Hanteras i ett väl ventilerat område. Hantera och öppna behållaren försiktigt. Härdplast. Arbetarskyddsstyrelsens AFS , härdplaster, skall beaktas. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering Ingående ämnen Inget känt hygieniskt gränsvärde. Hygieniska gränsvärden Begränsning av exponeringen Allmänt Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, andvänd följande rekommenderad skyddsutrustning. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Hygieniska åtgärder Handskydd Ögonskydd Hudskydd Sörj för god ventilation. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med limmet undvikes. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten efter hantering. Härdplast. Arbetarskyddsstyrelsens AFS , härdplaster, skall beaktas. Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och resistent mot produkten/substansen /beredningen. Valet av handskmaterial bör baseras på genomträngningstiden, samt hastighet för diffunderingen och sönderfall. Vid kontinuerlig kontakt under max 15 minuter bör handskar gjorda av PVC eller PE användas. Tättslutande skyddsglasögon Använd lämpliga skyddskläder. Utforma arbetet så att direktkontakt undviks. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd Färg ph Flampunkt Vätska. Färglös. Basisk. Densitet 1,16 g/cm 3 Sluten bägare >93,3 C (>199,9 F) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Kemisk stabilitet Stabil under rekommenderade hanterings och lagringsförhållanden (se avsnitt 7). 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Annan information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift i preparatdirektivet 1999/45/EG och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

3 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) 12. EKOLOGISK INFORMATION Miljöeffekter Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produktens/beståndsdelens namn Test Resultat Arter reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700 Akut EC50 1,7 mg/l Daphnia Akut LC50 3,1 Fisk mg/l Annan information 13. AVFALLSHANTERING Avfallshantering Europeiska avfallskatalogen (EWC) Farligt avfall 14. TRANSPORTINFORMATION Internationella transportföreskrifter Gällande föreskrifter ADR/RIDklass UN nummer 3082 Exponering 48 timmar 96 timmar Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EUdirektiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde. Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Avfallshantering bör ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Bygglim AB är anslutet till REPAsystemet (Org.nr ). Information om förpacknings och tidningsinsamlingen FTI fås på telefon eller Undvik kontakt mellan stora mängder spill och avrinning via jord och ytvattenvägar * Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Rester och ej uthärdad produkt är farligt avfall och lämnas till miljöstation eller motsvarande för omhändertagande enligt lokala regler.sverige Härdplastavfall Officiell transportbenämning Miljöfarligt ämne, vätska, n.o.s. (reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700) Klasser PG* Etikett 9 III 9 Ytterligare information Begränsad kvantitet LQ7 IMDGklass 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (reaction product bisphenola (epichlorhydrin) and epoxy resin (Ø MW <= 700)) 9 III 9 Emergency schedules (EmS) FA, SF IATA klass 3082 PG* Förpackningsgrupp Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (reaction product bisphenola (epichlorhydrin) and epoxy resin (Ø MW <= 700)) 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EUföreskrifter Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EUdirektiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde. Farosymbol eller farosymboler 9 III 9 Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

4 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (BAS) 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Riskfraser Irriterande, Miljöfarlig R36/38 Irriterar ögonen och huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Skyddsfraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S29 Töm ej i avloppet. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Innehåller Övriga EUföreskrifter Ytterligare riskfraser Nationella föreskrifter Sverige Härdplastföreskriften reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700 Innehåller epoxiförening. Denna lagstiftning skall tillämpas vid arbete med denna produkt. 16. ANNAN INFORMATION Fullständig ordalydelse av de Rfraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 Sverige Fullständig text för de klassificeringar till vilka hänvisning sker i avsnitt 2 och 3 Sverige Historik Utskriftsdatum Utgivningsdatum/ Revisionsdatum Datum för tidigare utgåva Version Sammanställt av R36/38 Irriterar ögonen och huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Xi Irriterande N Miljöfarlig Ingen tidigare granskning. 1 Karlsson Kristina Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

5 I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (HÄRDARE) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Produkttyp Produkt nr Namnet på bolaget/företaget Leverantör/ Tillverkare adress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad Nödtelefonnummer 2. FARLIGA EGENSKAPER CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (HÄRDARE) Reparations och hobbylim. Akzo Nobel Bygglim AB P.O. Box Stockholm, Sweden Tel Fax RING (Kemiakuten, öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. Klassificering Xi; R41, R38 Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ingående ämnen Triethylenetetraamine, propoxylerad Xi; R41, R38 [1] pyrimido[1,2a]azepin, 2,3,4,6,7,8,9,10octahydro Xn; R21/22 [1] C; R34 R52/53 N,N,N',N'tetrametyl2,2'oxibis(etylamin) T; R23/24 Xn; R22 C; R35 [1] Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R fraserna som anges ovan Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. CASnummer EGnummer [1] Ämne klassificerat som hälso eller miljöfarligt [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Första hjälpen Hudkontakt Kontakt med ögonen Allmän information % Klassificering Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Konsultera läkare om irritationen kvarstår. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Släckmedel Lämpliga Farliga termiska sönderdelningsprodukter Använd pulver, CO2, spridd vattenstråle (dimma) eller skum. Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2 etc.) Risk för bildning av toxiska pyrolysprodukter. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

6 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (HÄRDARE) 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Åtgärder till skydd för människor Rengöringsmetoder Litet utsläpp Stort utsläpp Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Vid stora utsläpp, valla in spillet eller inneslut det på annat sätt, för att säkerställa att det ej når något vattendrag. Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna och det absorberande materialet i en lämplig avfallsbehållare. Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Lagring Gränsvärden för exponering Ingående ämnen Hanteras i ett väl ventilerat område. Hantera och öppna behållaren försiktigt. Härdplast. Arbetarskyddsstyrelsens AFS , härdplaster, skall beaktas. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Inget känt hygieniskt gränsvärde. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Handskydd Ögonskydd Hudskydd Hygieniska gränsvärden Begränsning av exponeringen Allmänt Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, andvänd följande rekommenderad skyddsutrustning. Hygieniska åtgärder 9. Sörj för god ventilation. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med limmet undvikes. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten efter hantering. Härdplast. Arbetarskyddsstyrelsens AFS , härdplaster, skall beaktas. Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och resistent mot produkten/substansen /beredningen. Valet av handskmaterial bör baseras på genomträngningstiden, samt hastighet för diffunderingen och sönderfall. Vid kontinuerlig kontakt under max 15 minuter bör handskar gjorda av PVC eller PE användas. Tättslutande skyddsglasögon Använd lämpliga skyddskläder. Utforma arbetet så att direktkontakt undviks. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd Färg ph Flampunkt Vätska. Gulaktig. Basisk. Densitet 1,14 g/cm 3 Sluten bägare >93,3 C (>199,9 F) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Kemisk stabilitet 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Potentiellt akuta hälsoeffekter Stabil under rekommenderade hanterings och lagringsförhållanden (se avsnitt 7). Produktens/beståndsdelens namn Resultat Arter Dos Exponering N,N,N',N'tetrametyl2,2'oxibis(etylamin) LD50 Dermal Kanin 750 mg/kg LD50 Oral Råtta 571 mg/kg LC50 Inandning Gas. Råtta 1,15 mg/l 4 timmar Annan information Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift i preparatdirektivet 1999/45/EG och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

7 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (HÄRDARE) 12. EKOLOGISK INFORMATION Annan information 13. AVFALLSHANTERING Avfallshantering Europeiska avfallskatalogen (EWC) Farligt avfall 14. TRANSPORTINFORMATION Internationella transportföreskrifter Gällande föreskrifter ADR/RIDklass UN nummer Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EUdirektiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde. Inte reglerad. Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Avfallshantering bör ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Bygglim AB är anslutet till REPAsystemet (Org.nr ). Information om förpacknings och tidningsinsamlingen FTI fås på telefon eller Undvik kontakt mellan stora mängder spill och avrinning via jord och ytvattenvägar * Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Rester och ej uthärdad produkt är farligt avfall och lämnas till miljöstation eller motsvarande för omhändertagande enligt lokala regler.sverige Härdplastavfall Officiell transportbenämning Klasser PG* Etikett Ytterligare information IMDGklass Not regulated. IATA klass PG* Förpackningsgrupp Not regulated. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EUföreskrifter Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EUdirektiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde. Farosymbol eller farosymboler Riskfraser Skyddsfraser Innehåller Övriga EUföreskrifter Ytterligare riskfraser Nationella föreskrifter Sverige Härdplastföreskriften Irriterande R41 Risk för allvarliga ögonskador. R38 Irriterar huden. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller epoxiförening. Triethylenetetraamine, propoxylerad Denna lagstiftning skall tillämpas vid arbete med denna produkt. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

8 CASCO STRONG EPOXY SUPERQUICK (HÄRDARE) 16. ANNAN INFORMATION Fullständig ordalydelse av de Rfraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 Sverige Fullständig text för de klassificeringar till vilka hänvisning sker i avsnitt 2 och 3 Sverige Historik Utskriftsdatum Utgivningsdatum/ Revisionsdatum Datum för tidigare utgåva Version Sammanställt av R23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt. R22 Farligt vid förtäring. R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. R34 Frätande. R35 Starkt frätande. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R38 Irriterar huden. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. T Giftigt C Frätande Xn Hälsoskadlig Xi Irriterande Ingen tidigare granskning. 1 Karlsson Kristina Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version. Utgivningsdatum/Revisionsdatum /4

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY PROFESSIONAL(BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare PROFESSIONAL(BAS) Produktnummer

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare RAPID (BAS) Produktnummer 2806,2807,2809

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PROLINE 25L EM 2K - BAS

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PROLINE 25L EM 2K - BAS I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD PROLINE 25L EM 2K BAS 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCOL TRÄLIM POLYURETAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Namnet på produkten och företaget. Sammansättning/ämnenas klassificering. Farliga egenskaper. Första hjälpen. Enligt KIFS 1998:8 SÄKERHETSDATABLAD

Namnet på produkten och företaget. Sammansättning/ämnenas klassificering. Farliga egenskaper. Första hjälpen. Enligt KIFS 1998:8 SÄKERHETSDATABLAD Enligt KIFS 188 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY PROFESSIONAL(RESIN) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn CASCO STRONG EPOXY PROFESSIONAL(RESIN) Produktnummer 2801,2803(R) Kemisk beskrivning

Läs mer

Namnet på produkten och företaget. Sammansättning/ämnenas klassificering. Farliga egenskaper. Första hjälpen CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS)

Namnet på produkten och företaget. Sammansättning/ämnenas klassificering. Farliga egenskaper. Första hjälpen CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) Enligt KIFS 188 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) Produktnummer 2806,2807,280(R) Kemisk beskrivning 2komponent

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCOL MARIN (HÄRDARE) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO VINTERSKUM 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD WetStop ifix pulver 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller blandningen

Läs mer

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD Proline E 50 2K Bas 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn Produktnummer 6250 Materialanvändning Lim Proline E 50 2K Bas Leverantör/ Tillverkare

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2004-06-23 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Halkbanor. :

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Turbo oxy. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Turbo oxy. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige Turbo oxy Kod 110655E Version 2 Revisionsdatum 27 november 2007 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Trimeta PSF. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. Trimeta PSF. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/5/EG - Sverige Trimeta PSF Kod 112219E Version 2 Revisionsdatum 17 december 2007 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa

Läs mer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige 1. SÄKERHETSDATABLAD Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Kod 1206 Kemiskt

Läs mer

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige BATHCARE SPECIAL 61

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige BATHCARE SPECIAL 61 SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige Kod 103659E Version 3 Omarbetad 7 maj 2007 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4. (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-01-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis RTU 16

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis RTU 16 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Oasis RTU 16 Kod 112468E Version 4 Revisionsdatum 24 juli 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. P3-trimeta HC. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. P3-trimeta HC. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 91/155/EEG - 2001/58/EG - Sverige P3-trimeta HC Kod 105761E Version 1 Omarbetad 28 augusti 2005 1. Namnet på produkten och företaget 2. Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

Flowcrete Group Ltd Perstorp.

Flowcrete Group Ltd Perstorp. (enligt förordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdatum: 2010-11-30 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Sammanställt av Telefonnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Apeel Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ferisol

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ferisol SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-ferisol Kod 104777E Version 3 Revisionsdatum 8 september 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxodes

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxodes SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-oxodes Kod 105440E Version 3 Revisionsdatum 22 januari 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. P3-topactive LA. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. P3-topactive LA. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 91/155/EEG - 2001/58/EG - Sverige P-topactive LA Kod 10689E Version 1 Omarbetad 28 augusti 2005 1. Namnet på produkten och företaget 2. Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn

Läs mer

Leverantör/ Tillverkare. Telefonnummer vid nödsituationer

Leverantör/ Tillverkare. Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO PRIMER 21 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO PRIMER 21 Leverantör/ Tillverkare Produktnummer 978 Materialanvändning Primer till

Läs mer

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige TOPMAT KLAN-M. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige TOPMAT KLAN-M. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/5/EG - Sverige TOPMAT KLAN-M Kod 111679E Version 1 Revisionsdatum 9 december 2007 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 07.02.2003 Sida: 1/6 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaFloor-390 Thixo komp.a Uppgifter om

Läs mer

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. P3-topax 52

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige. P3-topax 52 SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/5/EG - Sverige P3-topax 52 Kod 11100E Version 1 Omarbetad 1 januari 2007 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. : Siemens Healthcare Diagnostics AB 194 87 Upplands Väsby Sverige

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. : Siemens Healthcare Diagnostics AB 194 87 Upplands Väsby Sverige I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige 1. SÄKERHETSDATABLAD DCA System Hemoglobin A1c Reagents Test Kit Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis RTU 61. Kod : E Version : 6 Revisionsdatum 24 november : Sanitetsrengöringsmedel

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Oasis RTU 61. Kod : E Version : 6 Revisionsdatum 24 november : Sanitetsrengöringsmedel SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Oasis RTU 61 Kod : 111302E Version : 6 Revisionsdatum 24 november 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2004-06-23 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Halkbanor. :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Extract Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Kemiskt namn CAS-nr Halt % EG-nummer Symbol R-fras. Natriumsilikat Xi R36/38. Kaliumsilikat Xi R36/38

Kemiskt namn CAS-nr Halt % EG-nummer Symbol R-fras. Natriumsilikat Xi R36/38. Kaliumsilikat Xi R36/38 Impregnering sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: IMPREGNERING Concrete Floor Finish Nordic AB, AB, 533 94 HÄLLEKIS : 0705-489890, 070-7552885 020-996000

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige - Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCO KONTAKTLIM 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. CASnummer

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. CASnummer Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige SÄKERHETSDATABLAD ADHESIVE 0 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn ADHESIVE 0

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Topmatic Clean

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Topmatic Clean SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Topmatic Clean Kod 113284E Version 2 Revisionsdatum 22 januari 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 67

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 67 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Kod 106834E Version 6 Revisionsdatum 25 augusti 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ALKALISK AVFETTNING, komponent 1 UTFÄRDAD: 20060420 OMARBETAD: 20100716 ARTIKELNUMMER: 3006L ANVÄNDNING: LEVERANTÖR:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Låsbomsgatan 14, Linköping Telefon: Fax:

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Låsbomsgatan 14, Linköping Telefon: Fax: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Användningsområde: Avfuktning Leverantör: Säljtema AB Adress: Låsbomsgatan 14, 589 41 Linköping

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Härdare 285-287 Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 238005 V000.0 Revideringsdatum: 05.06.2008 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Elpa soft

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Elpa soft SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Elpa soft Kod 101810E Version 5 Revisionsdatum 12 mars 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4. (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

: Glade doftblock - Lily of the Valley

: Glade doftblock - Lily of the Valley 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Luftfräschare Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Klortablet

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Klortablet SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Klortablet Kod 114159E Version 2 Revisionsdatum 9 februari 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum:

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum: 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produkt: Epoxylim Kraft Universal Bas Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB Kem/teknisk produktbenämning: Telefon: 031/570010 Tvåkomponent epoxylim Fax: 031/572007

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT IMPREGNERINGSVÄTSKA

SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT IMPREGNERINGSVÄTSKA 1(5) SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT IMPREGNERINGSVÄTSKA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Produktnamn ALLRENT IMPREGNERINGSVÄTSKA Användningsområde Allrengöringsmedel Produktkod 166384 (10

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 68

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-ultrasil 68 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-ultrasil 68 Kod 113054E Version 1 Revisionsdatum 24 november 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxypak S

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-oxypak S SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg P3-oxypak S Kod 107082E Version 6 Revisionsdatum 24 mars 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-cosa PUR 84

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. P3-cosa PUR 84 SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Kod 104783E Version 6 Revisionsdatum 17 september 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Avfettning Special

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Avfettning Special AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer CAS-nr EG-nr 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rengöring av stenplattor

SÄKERHETSDATABLAD Rengöring av stenplattor 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Är ett starkt koncentrerat rengöringsmedel som utvecklats särskilt för rengöring av smutsiga och gråblekta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad COMTEC 435 BASE

Säkerhetsdatablad COMTEC 435 BASE 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkt nr. 435 Produktnamn Importör Svensk Industriutveckling AB Skiftesvägen 14 563 31 Gränna Jan Hellstedt, mobil: 0703-747 110, fax: 0390-560 81

Läs mer

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. Topmaxx 520. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget

Enligt 91/155/EEG /58/EG - Sverige. Topmaxx 520. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. Namnet på bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 91/155/EEG - 2001/5/EG - Sverige Kod 105790E Version 2 Omarbetad 9 januari 2006 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Toprinse Jet HD NR. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Toprinse Jet HD NR. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Toprinse Jet HD NR Kod 110561E Version 2 Revisionsdatum 12 februari 2008 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på

Läs mer

: Flerkomponent fogfria golvbeläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp. www.flowcrete.com

: Flerkomponent fogfria golvbeläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp. www.flowcrete.com (enligt förordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdatum: 2010-11-29 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Sammanställt av Telefonnummer

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Neomat GMS NR

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Neomat GMS NR SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Neomat GMS NR Kod 112228E Version 4 Revisionsdatum 4 juni 2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum Revisionsdatum SDB-nummer : Insektsmedel. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum Revisionsdatum SDB-nummer : Insektsmedel. : 112 (Giftinformationscentralen) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Insektsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika.

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Sika Sverige AB Veddestavägen 18-20 175 06 Järfälla Sverige. EHS@se.sika. Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. : Lime-A-Way Special. Kod : E Version : 5 Revisionsdatum 24 november : Avkalkningsmedel

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. : Lime-A-Way Special. Kod : E Version : 5 Revisionsdatum 24 november : Avkalkningsmedel SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Lime-A-Way Special Kod : 103918E Version : 5 Revisionsdatum 24 november 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet

Läs mer

: WC Duck WC-Active Odour Neutraliser - Red Citrus

: WC Duck WC-Active Odour Neutraliser - Red Citrus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Flytande toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Djuprengöring för läder

SÄKERHETSDATABLAD Djuprengöring för läder 1. Namnet på produkten och företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Användningsområde Är ett milt rengöringsmedel på vattenbas Namnet på bolag/företag Tillverkare HG International b.v. Adress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 l Leverantör: För inbäddning av materialografiska prover.

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 l Leverantör: För inbäddning av materialografiska prover. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 Användning: För inbäddning av materialografiska prover. Förpackningsstorlek: 1 l Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel:

Läs mer

: Mr Muscle Multi-Task Kök

: Mr Muscle Multi-Task Kök 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

: Flerkomponent fogfria beläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp

: Flerkomponent fogfria beläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp (enligt förordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdatum: 2010-11-30 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Sammanställt av Telefonnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid EU0125 - SE Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 05/27/2009 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod

Läs mer