KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning / Marianne Walding,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263. Marianne Walding, 010 730 97 11 arbetsmiljoverket@av.se"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning / Marianne Walding, Konsekvensutredning för Arbetsmiljöverkets förslag till införlivning av föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18) i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2001:19)

2 2 (11) INNEHÅLL 1. Sammanfattning Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Beskrivning av alternativa lösningar Vilka som berörs av regleringen Beskrivning av förslaget och dess konsekvenser Jämförelser av konsekvenser för de övervägda regleringsalternativen Bedömning av om föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag Vilka andra kostnader blir aktuella för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva vidta Bedömning av i vilken utsträckning föreskrifterna kan komma att påverka företagen Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Bedömning av om särskilda hänsyn behövs när det gäller tidpunkten för ikraftträdande Bedömning om det finns behov av speciella informationsinsatser Hur samråd genomförts Beröringspunkter med andra författningar Kontaktperson på Arbetsmiljöverket... 11

3 3 (11) 1. Sammanfattning Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till ändringsföreskrift av kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, vilket innebär att föreskrifterna om härdplaster införlivas i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Samtidigt upphör föreskrifterna om härdplaster, AFS 2005:18, att gälla. Den grupp av ämnen som omfattas av kraven i härdplastföreskriften regleras även i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Kraven på utbildning, medicinsk kontroll och tjänstbarhetsbedömning går längre i AFS 2005:18. Dessa krav överförs till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. För kravet på utbildningsintyg har sanktionsavgift införts. I förslaget fokuserar vi på alla allergiframkallande kemiska ämnen istället för som idag på härdplastkomponenter och härdplaster. Allergiframkallande ämnen är klassificerade enligt CLP-förordningen som H 317 eller H 334. Även ämnen som är märkta med S i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden kommer att omfattas av kraven i det nya förslaget. De allmänna råden som hör till dessa paragrafer har kortats och förtydligats, bland annat har kraven på vad utbildningen ska innehålla tydliggjorts. Råden omfattar numera bara det som har relevans för föreskrifterna. 2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Det problem som motiverar bestämmelser om allergiframkallande kemiska ämnen är att dessa kan orsaka sjukdom på huden i form av eksem eller i luftvägarna i form av lungfunktionsnedsättning eller astma. Den process som gör att kroppen utvecklar en allergi, sensibilisering, kan uppkomma genom att man upprepade gånger utsätts för ett ämne. Allergisk astma på grund av exponering för diisocyanater är exempel på en sådan reaktion. Denna astmareaktion, kan även triggas av andra irriterade ämnen, starka dofter eller kall luft vilket kan försvåra livet för en drabbad person. Denna typ av överkänslighet kan kvarstå även när exponeringen upphört. Ett problem är att dagens regelverk inte är tillräckligt tydligt, vissa av allergiframkallande kemiska ämnen regleras i föreskrifterna om härdplaster och andra omfattas av kraven i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Många frågor till Arbetsmiljöverkets svartjänst visar att flera av de som berörs av föreskrifterna om härdplaster saknar kunskap om vad en härdplastkomponent är.. Dessutom har ett antal undantag från föreskrifterna beviljats på grund av krav i föreskrifterna som framstått som oproportionerliga i en del enskilda fall. Att den grupp av ämnen som omfattas av kraven i härdplastföreskriften även regleras även i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker gör reglerna mer svårtillgängliga. Kraven på utbildning, medicinsk kontroll och tjänstbarhetsbedömning går längre i föreskrifterna om härdplaster än i AFS 2011:19. Övrigt Föreskrifterna om härdplaster är 9 år gamla och det finns ett behov att ses över och förtydliga dessa. En sådan översyn bör sikta på att få en medvetenhet och höja

4 4 (11) säkerheten vid arbete med allergiframkallande ämnen, ta bort orimliga krav samt öka tydligheten i de krav vi ställer. Kraven i nuvarande föreskrifter anses inte vara tillräckligt tydliga. Detta gäller bland annat krav på punktutsug, innehåll i utbildning och medicinsk kontroll. Som en konsekvens av ovanstående har Arbetsmiljöverket genomfört ett arbete som syftat till att de nödvändiga bestämmelserna i föreskrifterna om härdplaster arbetas in i de befintliga föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, därmed kan de särskilda föreskrifterna om härdplaster upphävas. Genom förslaget vill Arbetsmiljöverket uppnå tydligare regler vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter och ämnen. 3. Beskrivning av alternativa lösningar Fyra alternativ utvärderades: 1. Vi behåller en föreskrift om härdplaster. Det går att göra vissa förenklingar men all dubbelreglering tas bort. Ändringar görs av de paragrafer som har karaktären av att vara allmänt råd. En omarbetning av härdplastföreskriften medför att det blir få paragrafer kvar. Samtidigt kvarstår problemet att många arbetsgivare inte vet vad som är en härdplastkomponent. Det riskerar att generera många frågor till Arbetsmiljöverket. 2. En helt ny föreskrift (AFS), som hanterar riskerna med allergiframkallande ämnen i alla sammanhang, beslutas. En helt ny föreskrift skulle inte bara gälla för hantering av härdplaster och den skulle innehålla ganska få paragrafer för att undvika dubbelreglering i förhållande till kemiska arbetsmiljörisker. 3. Vi upphäver föreskrifterna om härdplaster och överför relevanta bestämmelser om allergiframkallande ämnen i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 4. Vi upphäver härdplastföreskriften och anser att allt som behövs finns i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Det innebär att kraven på utbildning, medicinsk kontroll och tjänstbarhetsbedömning försvinner. Risken är då stor att vi får fler som utvecklar eksem och luftvägsbesvär eller astma. Arbetstagare som inte är tjänstbara fortsätter att arbeta tills det blir akuta besvär som kan leda till allvarlig sjukdom. Arbetsmiljöverket väljer det tredje alternativet. Förslaget innebär att de båda författningarna med regler om hantering av kemiska ämnen hamnar i samma föreskrift. Regler för arbete med allergiframkallande kemiska ämnen blir lika oavsett vad ämnena ska användas till. 4. Vilka som berörs av regleringen Alla som arbetar med allergiframkallande kemiska ämnen, även egenföretagare, omfattas av reglerna i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. De siffror som redovisas i tabeller nedan är tagna från SCBs företagsdatabas. Uppgifter i löpande text om antal medlemsföretag inom olika branschföreningar är hämtade från respektive branschförenings hemsida.

5 5 (11) Berörda arbetstagare Produkter som innehåller allergiframkallande kemiska ämnen används av en mängd olika yrkesgrupper, exempelvis snickare, lackerare, målare, bilmekaniker, städare, golvfabrikanter, möbeltillverkare, nagelteknologer, tandläkare och inom sjukvården vid gipsning. Det finns cirka arbetstagare inom de näringsgrenar där arbete med allergiframkallande kemiska ämnen förekommer. Utifrån uppgifterna om näringsverksamhet och information från branschföreningar bedöms att cirka av dessa arbetstagare arbetar i företag vars kärnverksamhet innebär arbete med allergiframkallande kemiska ämnen, se tabell 1. Tabell 1. Antal anställda i olika näringsgrenar där arbete med allergiframkallande ämnen förekommer. Näringsgren Antal anställda Basplastindustri Industri för färg, lack och tryckfärg mm Limindustri Byggplastvaruindustri Möbeltillverkning , 42.1, 42.2, 42.9 Bygg- och anläggningsentreprenörer Målerier Bilserviceverkstäder, ej specialiserade Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier Frisörsalonger Skönhetssalonger Tandläkarmottagningar (privata och offentliga) Totalt Andra yrkesgrupper, utöver de som redovisas ovan, som tillfälligt eller vid specifika arbetsuppgifter, kan komma att arbeta med allergiframkallande ämnen är: Metallarbetare som exempelvis hanterar allergiframkallande metaller, Svetsare som vid svetsarbete kan exponeras för allergiframkallade ämnen som bildas vid upphettning och, Personal inom sjukvården som arbetar med gipsning. Antal företag som direkt berörs De företag vars kärnverksamhet innebär arbete med allergiframkallande ämne återfinns i tabell 2.

6 6 (11) Tabell 2. Antal företag i olika näringsgrenar vars kärnverksamhet innebär arbete med allergiframkallande ämnen. Näringsgren Även inom andra näringsgrenar, främst inom byggbranschen, finns företag vars kärnverksamhet innebär arbete med allergiframkallande ämnen. Av information från respektive branschföreningen framgår det exempelvis att det finns 20 företag som arbetar med relining av avloppsrör och 14 företag som arbetar med läggning av industrigolv. Offentlig sektor 0-9 anställda anställda Inom den offentliga sektorn är tandläkare och tandsköterskor samt personal som arbetar med gipsning av patienter berörda. I tabell 1 och 2 ingår tandläkare och tandsköterskor i offentlig verksamhet i de redovisade värdena. Arbete med allergiframkallande ämnen, som orsakar ohälsa, kan även förekomma inom andra sektorer inom den offentliga sektorn. Inom utbildningsväsendet i olika yrkesutbildningar och inom kommunal och landstingsverksamhet vid exempelvis underhåll och reparationer. 5. Beskrivning av förslaget och dess konsekvenser Förslaget med införlivande av regler för allergiframkallande ämnen i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker innebär en regelförenkling genom att två föreskrifter blir en. Med tydligare och enklare regler blir det lättare att följa dem. Paragraf som överförs utan ändringar i kravställande Antal företag anställda >200 anställda Totalt Basplastindustri Industri för färg, lack och tryckfärg mm Limindustri Byggplastvaruindustri Målerier Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier Tandläkarmottagningar (privata och offentliga) Frisörsalonger Följande paragraf ändras inte avseende kravställande, utan förslaget innebär endast en överföring från kraven i förskrifterna om härdplaster till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker:

7 7 (11) 37 d innebär ett förtydligande av det redan gällande kravet att arbetsgivaren ska ge information till de som leder eller utför arbete som kan medföra exponering för allergiframkallande kemiska produkter. Informationen ska ge kunskap om hur arbetet kan ske på ett säkert sätt. Kraven i ovanstående paragraf ändras alltså inte, de bara flyttas och regleras genom en annan föreskrift (AFS). För berörda innebär detta ingen förändring av gällande kravställande. Paragrafer med vissa kravändringar I följande fem paragrafer har kravändringar gjorts i samband med att de flyttats till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 37 b innebär krav på dokumentation av riskbedömingen. Det innebär att vissa faktorer, som bedömts som extra viktigt för allergiframkallande kemiska produkter som orsakar ohälsa, ska beaktas med särskild noggrannhet. Att göra det obligatoriskt att ha med de nämnda momenten i riskbedömningen bedöms inte ha någon betydelse för konsekvenserna eftersom det i princip inte är möjligt att följa de redan gällande reglerna om riskbedömning utan att ta särskild hänsyn till de moment som nämns i bestämmelsen. 37 c innebär krav på skylt som anger öppen hantering, den får dock utelämnas om det inte innebär någon risk för andra arbetstagare. Detta krav innebär en liten regelförenkling i jämförelse med nuvarande regler som innebär att skylt alltid ska sättas upp vid öppen hantering. Det är mycket svårt att uppskatta hur många som påverkas av denna regeländring eftersom det saknas information om hur många företag som genom olika åtgärder begränsat öppen hantering, så att det inte innebär någon risk för andra arbetstagare. Normalt arbetar företag i sitt arbetsmiljöarbete med att begränsa riskerna genom olika åtgärder, där det är möjligt, vilket innebär att skyltar inte behöver sättas upp. Om hälften av de företag med öppen hantering som omfattats av föreskrifterna om härdplaster med de nya reglerna skulle slippa sätta upp två färre skyltar per år medför det en minskad årlig kostnad med kr. Beräkningen bygger på följande antaganden: Ca 1000 av de företag som är berörda av härdplastföreskriften bedöms ha en öppen hantering. Hälften av dessa antas slippa sätta upp 2 skyltar färre/år. Uppgift om antal företag med öppen hantering är tagna från tidigare konsekvensutredning. Att sätta upp en skylt har i tidigare konsekvensutredningar beräknats till 6 minuter Timpenning skattas till 500 kr. Det ger följande beräkning: (500 x 12 min) x 500 kr = e innebär att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har ett utbildningsintyg som beskriver de moment som ingått i utbildningen. Kraven på utbildningsintyg gäller för specificerade kemiska produkter som till största del är samma som tidigare. Det är svårt att uppskatta hur många arbetstagare som ska ha genomgått utbildning och fått ett utbildningsintyg. Om man antar att hälften av alla anställda som direkt

8 8 (11) berörs enligt avsnitt 4 ska ha genomgått utbildning, innebär det en ökad kostnad första året på kr för att kopiera och förvara utbildningsintygen. Nästföljande år berörs bara de som är nyanställda eller anställda som fått nya arbetsuppgifter som innebär utbildningskrav. Det innebär att år två och framåt kommer den årliga ökade kostnaden för kopiering och förvaring av utbildningsintyget att vara kr. Beräkningen för år 1 bygger på följande antaganden: Enligt uppgift i avsnitt 4 är cirka sysselsatta direkt berörda. Av dessa antar vi att hälften, sysselsatta, ska ha genomgått utbildning. Tidsåtgången för att kopiera och förvara utbildningsintygen beräknas till 2 minuter per anställd. Timpenning skattas till 500 kr. Det ger följande beräkning: ( x 2 min) x 500 kr = kr Beräkning för år 2 och framåt bygger på följande antaganden: 10 % av de sysselsatta ersätts av sysselsatta som behöver genomgå utbildning. Det ger följande beräkning: ( x 0,1 x 2 min) x 500 kr = ) För bestämmelsen har en sanktionsavgift införts. För de sysselsatta som saknar utbildningsintyg ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift på kr/sysselsatt. Beloppet är valt så att det ska vara billigare att gå en utbildning än att betala sanktionsavgift. 37 f innebär att arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning till de som kan exponeras för ett antal definierade kemiska produkter. Enligt nuvarande regler ska arbetsgivaren ordna med läkarundersökning för de som utsätts för skadlig exponering för härdplastkomponenter. Vad skadlig exponering innebär har inte varit definierat i idag gällande regler, vilket lämnat utrymme för olika tolkningar Vad detta kan komma att få för konsekvenser är mycket svårbedömt. Det kan finnas företag som idag gör en vid bedömning av utsätts för skadlig exponering och för att inte riskera att bryta mot några regler för säkerhets skull ordnar med läkarundersökning till alla anställda. I ett sådant företag kan antalet läkarundersökningar som ska betalas inte bli fler än idag. Kostnaderna blir oförändrade eller minskade. I ett annat företag kanske man gjort en väldigt snäv bedömning av utsätts för en skadlig exponering. När man i fortsättningen ska erbjuda alla exponerade är det troligt att det i ett sådant företag kommer att bli fler läkarundersökningar som ska genomföras och betalas. Det finns inga uppgifter som kan ge bra vägledning för hur en regelförändring kommer att tillämpas och vad skillnaden blir mot idag. För att ändå försöka resonera kring problemet ska här göras ett räkneexempel. Utgångpunkt för detta räkneexempel är uppgifter som myndigheten tidigare använt, nämligen att det är ca arbetstagare som arbetar med härdplaster och som omfattas av kravet på läkarundersökning och det totala antalet kontroller per år är ca Kostnaden för en läkarundersökning beräknas till kr (den uppgiften hämtad från Avonova Företagshälsovårds prislista).

9 9 (11) Beräkning av företagens ökade kostnader enligt två olika antaganden: En 10 % ökning av antal kontroller per år, vilket motsvarar 250 kontroller per år. Det ger följande beräkning 250 x kr = kr per år En 50 % ökning av antal kontroller per år, vilket motsvarar kontroller per år. För varje kontroll är kostnaden kr. Det ger följande beräkning x kr = kr per år 37 g innebär att arbetsgivaren ska ordna med periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Bestämmelsen är något omformulerad men kraven är desamma förutom såvitt avser fenylisocyanater som inte används längre. Sammanfattning av förslagets konsekvenser 1. Regelförenkling. En införlivning av föreskrifterna om härdplaster med föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker innebär att två föreskrifter blir en. Båda författningarna avseende kemikaliehantering samlas i en föreskrift och regler vid all exponering för allergiframkallande ämnen tydliggörs i paragraferna som överförts från föreskrifterna om härdplaster. 2. Ökad tydlighet. Av säkerhetsdatabladet som medföljer kemikalier framgår det inte om kemikalien är en härdplastkomponent eller inte, däremot anges om de är allergiframkallande. Det blir därmed enklare för arbetsgivarna att förstå om de omfattas av reglerna eller inte. 3. Riskbaserade regler Det nya förslaget innebär att fokus läggs på att hantera risken för allergiframkallande kemiska ämnen. 4. Oförändrade eller minskade kostnader Förslaget innebär för de flesta arbetsgivare oförändrade eller minskade kostnader. För flertalet av dem som kan komma att få minskade kostnader är dessa i regel marginella enligt de uppskattningar som gjorts ovan. 6. Jämförelser av konsekvenser för de övervägda regleringsalternativen Det kritiska valet har varit om föreskrifterna om härdplaster ska revideras eller införlivas i föreskrifterna om härdplaster. Detta vägval har presenterats i avsnitt 3. I princip är det samma reglering som föreslås, de små skillnader som presenterats och beräknats innebär inga stora skillnader i konsekvenser för berörda. Därmed är det inte relevant att jämföra konsekvenser av de olika regleringsalternativen.

10 10 (11) 7. Bedömning av om föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen Revideringen beror inte på en direktivändring. Föreskrifterna överensstämmer med Rådets direktiv 98/24/EEG utom när det gäller kravet på tjänstbarhetsbedömning, vilket går längre än direktivet. Kraven enligt direktivet är redan implementerade i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och föreskrifterna om hygieniska gränsvärden. 8. Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag De få och små förändringar som påverkar tidsåtgång och kostnader finns redovisade i avsnitt Vilka andra kostnader blir aktuella för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva vidta Förslaget innebär inte några andra kostnader utöver det som redan redovisats. Utöver att lära sig och anpassa sig till de nya reglerna behöver inga särskilda förändringar göras i verksamheten för att regelverket ska kunna uppfyllas. 10. Bedömning av i vilken utsträckning föreskrifterna kan komma att påverka företagen. Förslaget är ingen stor regeländring och Arbetsmiljöverket bedömer inte att förändringarna kan komma att ha någon stor påverkan på företagen. 11. Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Förslaget är ingen stor regeländring. I princip är det ungefär samma regler som tidigare som ska tillämpas. Det finns därför ingen större anledning att särskilt beakta små företag vid reglernas utformning. Se dock vad som sägs om små företag i avsnitt Bedömning av om särskilda hänsyn behövs när det gäller tidpunkten för ikraftträdande Förslaget är ingen stor regeländring. I princip är det ungefär samma regler som tidigare som ska tillämpas och därför bedömer Arbetsmiljöverket att det inte behöver vara en längre tid mellan beslut och ikraftträdande än de sex månader som myndigheten normalt brukar tillämpa. 13. Bedömning om det finns behov av speciella informationsinsatser I samband med att den nya föreskriften träder i kraft kommer också vägledningen för kemiska arbetsmiljörisker att ha kompletterats med information om vad som gäller för allergiframkallande ämnen. Även de s.k. ADI-broschyrer som finns idag kommer

11 11 (11) att uppdateras. Informationsinsatser planeras kunna genomföras i samarbete med branschorganisationer för att på så sätt nå ut så bra som möjligt. Alla verksamheter som idag berörs av föreskrifterna om härdplaster är viktiga att nå med information, men en särskilt viktig målgrupp bör vara små företag eftersom det generellt sett brukar vara svårare att nå ut med information till dessa. 14. Hur samråd genomförts Samråd med inbjudna intressenter från arbetsmarknadens parter, medlemmar i berörda branschföreningar samt arbets- och miljömedicinska kliniker har genomförts. Ett möte den 9 april 2012 i samband med omprövningen och ett möte den 4 mars 2014, inför föreskriftsarbetet. Arbetsgivarrepresentanter är positiva till att föreskrifterna om härdplaster införlivas i kemiska arbetsmiljörisker. Fackliga företrädare och representanter för arbets- och miljömedicinska kliniker poängterade att det är viktigt att genom informationsinsatser se till att de som omfattats av föreskrifterna om härdplaster får information om att reglerna överförts till kemiska arbetsmiljörisker och fortfarande gäller. Förslaget kommer att skickas på remiss och därefter kommer inkomna synpunkter att diskuteras i en befintlig samrådsgrupp med företrädare för arbetsmarknadens parter och som Arbetsmiljöverket regelbundet brukar träffa. 15. Beröringspunkter med andra författningar Många av de allergiframkallande ämnena som omfattas i förslaget berörs också av Arbetsmiljöverkets förskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18). Dessa ämnen är märkta med S i listan med gränsvärden som återfinns i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden. 16. Kontaktperson på Arbetsmiljöverket Marianne Walding

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (7) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263

KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263 KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263 Konsekvensutredning för Arbetsmiljöverkets förslag till anpassning till ny kemikalieklassificering (CLP) genom införande av direktiv 2014/27/EU

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg 1 (6) KONSEKVENSANALYS Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Dnr: 010202-06-16987 Bo Vallgren, 011-19 13 94 Mikael H Andersson 011-19 12 72 Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering

Läs mer

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor)

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor) REMISS Datum Vår beteckning Sid 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (1) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Enligt sändlista Förslag

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater byggindustrin Inom byggindustrin finns risk för exponering för isocyanater i en rad olika arbetsmoment. Exponering för isocyanater kan orsaka: täppt eller rinnande näsa rinnande

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater elektronikindustrin Inom elektronikindustrin innebär olika arbetsmoment, som till exempel gjutning och limning, risk för exponering för isocyanater. Dessutom kan isocyanater

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi

Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi Jobba rätt med epoxi Minska risken för hudeksem och allergi Epoxi har en lång rad olika användningsområden som i beläggningar i till exempel industrigolv, vid relining av rör, i fogmaterial, spackel, färger,

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

2. Beskrivning av problemet och vad Arbetsmiljöverket vill uppnå

2. Beskrivning av problemet och vad Arbetsmiljöverket vill uppnå 2014-03-18 REP 2013/100371 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörliga arbetsplatser Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater sprutmålning Polyuretanfärg (PUR-färg) används framför allt på metallytor utomhus. Bilar och metallkonstruktioner som broar är några exempel där PURfärg används. PUR-färg

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater Arbeta säkert med isocyanater fordonsverkstad I fordonsverkstäder finns risk för exponering för isocyanater i en rad olika arbetsmoment. Isocyanater kan även bildas vid en del heta arbeten, som svetsning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning

Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning ANVISNING Gäller från och med 2005-07-01 Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning Gäller fr o m 2005-07-01 Syftet med anvisningen är Att förebygga ohälsa genom att i förebyggande

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7)

Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) Gustaf Bäck Enheten för kemi och mikrobiologi Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) Bakgrund När föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim

Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim Checklista för fransstylister Arbete med cyanoakrylatlim Företag Deltagare Avdelning Datum Så här använder du checklistan Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 kg (*) Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1 kg (*) Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SDSID: 1/6 Användning: För inbäddning av specimen Förpackningsstorlek: 1 kg (*) Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK2750 Ballerup Tel: +45 44

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 1 (8) Kompletterande promemoria avseende förslagen om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten I juli 2015 skickade Livsmedelsverket ut en remiss med förslag till ändring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1; 7.5; 25 kg Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1; 7.5; 25 kg Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/6 Användning: För inbäddning av specimen Förpackningsstorlek: 1; 7.5; 25 kg Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Vad är en härdplast? Var finns de?

Vad är en härdplast? Var finns de? Vad är en härdplast? Var finns de? Presentation vid Härdplastdagen Den 23 mars 2007 Jan Olof Norén Enheten för kemi och mikrobiologi Arbetsmiljöverket 171 84 Solna SAM 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Konsekvensutredning revidering av Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på örlogsfartyg (TSFS 2011:91)

Konsekvensutredning revidering av Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på örlogsfartyg (TSFS 2011:91) Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Christina Östberg Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för sjöfartstillsyn Norrköping Konsekvensutredning

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet KONSEKVENS- Dnr. 3.2.16-6835/17 UTREDNING 2017-10-16 Stödregelenheten Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet Allmänt 1. BESKRIVNING

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Frisörer och nagelbyggare en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011 Rapport 2012:6 RAPPORT Datum 2011-11-18 ISM Vår beteckning Frisörer och nagelbyggare 2011 En regional

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Konsekvensutredning rörande föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Konsekvensutredning rörande föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ingela Darhammar Hellström Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet 072-233

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING FÖR REVIDERING AV ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER AFS 2000:2, ANVÄNDNING AV MOTORKEDJESÅGAR OCH RÖJSÅGAR.

KONSEKVENSUTREDNING FÖR REVIDERING AV ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER AFS 2000:2, ANVÄNDNING AV MOTORKEDJESÅGAR OCH RÖJSÅGAR. 2011-06-20 RET 2009/7952 Avdelningen för regelarbete och expertstöd Bel Bergenwall KONSEKVENSUTREDNING FÖR REVIDERING AV ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER AFS 2000:2, ANVÄNDNING AV MOTORKEDJESÅGAR OCH RÖJSÅGAR.

Läs mer

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Härdplaster Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Jan Olof Norén Enheten för kemi och mikrobiologi Arbetsmiljöverket 171 84 Solna 1 2 MIG-svetsning 3 Truckverkstad 2,6-TDI 6 ppb

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn. Konsekvensutredning Dnr 27207/2015 1(5)

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn. Konsekvensutredning Dnr 27207/2015 1(5) Konsekvensutredning 2015-11-04 Dnr 27207/2015 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Anna Giertz anna.giertz@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från vissa

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer