Regler för militär sjöfart. RMS-Dyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för militär sjöfart. RMS-Dyk"

Transkript

1 Regler för militär sjöfart RMS-Dyk

2 FÖRSVARSMAKTEN :79420 Högkvarteret Regler för militär sjöfart Regler för militär sjöfart (RMS), 2007 års utgåva enligt nedan, fastställs för tillämpning inom Försvarsmakten från och med M , RMS F 2007 (Fartygssäkerhet), M , RMS GSPDM 2007 (Grunder, Sjösäkerhetssystem, Personal, Drift, Marin yttre miljö) M , RMS Dyk 2007 (Säkerhetsinstruktioner för Dykeriverksamhet) M , RMS CDR 2007 Från och med samma tidpunkt upphävs nedanstående. M , RMS F normer, fastställd med HKV : M , RMS GSPDM, fastställd med HKV : M , RMS Dyk, fastställd med HKV : M , RMS CDR, fastställd med HKV : RMS M, Marin yttre miljö, HKV :74413 Tommy Åsman Tjf Chef för SÄKI Örlkn Staffan Littorin FÖRBE MARIN 2006 Försvarsmakten, Stockholm Produktionen är gjord i samarbete med Sörman Information & Media AB. NRS Tryckeri AB, Huskvarna 2007 M RMS Dyk 2007 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

3 Innehållsförteckning A INLEDNING... 7 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1 Ansvarsförhållanden B. 1.1 Funktionsansvar B.1.2 Funktionsutvecklingsansvar B.1.3 Funktionsutbildningsansvar B. 1.4 Tillsynsansvar B.1.5 Tekniskt ansvar B.1.6 Tekniskt designansvar B.2 Befälsförhållanden B.5 Gemensamma föreskrifter vid dykeriverksamhet B.6 Reservdykare B.7 Gemensamma föreskrifter före dykning B.8 Gemensamma föreskrifter under dykning B.9 Gemensamma föreskrifter efter dykning B.10 Medicinsk beredskap vid dykning B.11 Signaler vid dykning B.12 Säkerhetsföreskrifter för dekompression C SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER C.1 Dykning med lätt dykarutrustning C.2 Dykning med lätt luftdykarutrustning C.3 Dykning med Oxygenutrustning C.4 Dykning med FM gemensam återandningsapparat C.5 Dykning med FM gemensam OM blandgasapparat C.6 Dykning med DCSC C.7 Hjälmdykning med behovsstyrd lufttillförsel C.8 Hjälmdykning med friflödande lufttillförsel C.9 Dykning med våtklocka C.10 Dykning från sluten dykarklocka C.11 Dykutbildning med nödluftutrustning för helikopterpersonal C.12 Pardykning C.13 Stråksökning C.14 Säkerhetsföreskrifter för dykare vid undervattenssprängning C.15 Slussning från ubåt

4 C.16 Dykning med undervattensmoped C.17 Bruk av undervattensverktyg C.18 Dykning i strömmande vatten C.19 Dykning under extrema temperaturförhållanden C.20 Dykning i tunnlar, bergrum, vrak och andra slutna rum C.21 Utbildning/övning i fri uppstigning C.22 Utbildning/övning i övriga räddningsmetoder för dykare C.23 Forsknings- och försöksdykning samt prov av ny dykarutrustning C.24 Dykning på hög höjd C.25 Fällning av dykare från fartyg, båtar och helikoptrar C.26 Skrovundersökning av fartyg C.27 Rekommendationer/anvisningar vid dykning i kontaminerat vatten C.28 Dykning med andra myndigheter, organisationer eller civila näringsidkare C.29 Annan myndighets, organisations eller civil näringsidkares dykare C.30 Dykning med utländsk försvarsmakt C.31 Dykning med dykare från utländsk försvarsmakt C.32 Sammanställning över erforderliga resurser vid dykning D DYKERIOLYCKSFALL OCH AVVIKELSER D.1 Åtgärder vid dykeriolycksfall D.2 Kalksup D.3 Dykeriolycksfall Undersökningsmallar D.4 Journalhantering D.5 Utbildningskrav D.6 Rapportering av avvikelser E DEKOMPRESSIONSTABELLER E.1 Tabell för dykning med luft, max expositionstid för direktuppstigning samt gruppbeteckning E.2 Dekompressionstabell för dykning med luft, etappuppstigning

5 E.3 Dekompressionstabeller för dykning med luft, extrem exposition, E.4 Ytdekompression med oxygen E.5 Dekompression med DCSC E.6 Dekompression med andra gaser än luft Bilagor F BILAGOR

6

7 A INLEDNING A.1 RMS Dyk giltighet RMS Dyk gäller för anställda, kadetter och värnpliktiga inom Försvarsmakten (Försvarsmaktens dykare) vid dykning som bedrivs inom Försvarsmakten. Dessutom gäller RMS Dyk för Försvarsmaktens dykare då dykning i tjänsten, genomförs med andra myndigheter eller organisationer, civila företag samt utomlands. Den särskilda verksamheten för Försvarsmaktens specialförband är ej reglerad i RMS Dyk. Denna verksamhet framgår av andra handlingar. A.2 Arbetsmiljöverkets AFS Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter för dykeriarbete gäller ej för Försvarsmakten förutom graviditet i samband med dykning. Se B A.3 Betydelsen av skall om möjligt i RMS Dyk Bestämmelserna i RMS Dyk är föreskrifter och skall följas. Då det i texten står skall om möjligt är innebörden att föreskrifterna skall följas såvida inte dykarledaren gör en annan bedömning. A.4 Avsteg och dispens Avsteg och dispens från säkerhetsinstruktionerna får, då synnerliga skäl finns, medges avc SÄKINSP efter prövning i varje enskilt fall. A.5 Erfarenheter Erfarenheter och förslag till ändringar insänds till C SÄKINSP. 7

8 A INLEDNING A6 Definitioner Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Absorptionsmedel CO2 absorbent Andningsgas Breathing gas Arteriell gasemboli Arterial gas embolism Avlastningslina Relieve/Unload-line/rope Barotrauma Behandlingstabeller Treatment tables Behovsstyrd halvsluten andningsapparat /DCSC Demand Controlled Semi-Closed breathing apparatus Bends Bends Biträdande dykarledare /Bitr. DykL Assistant diving supervisor Blandgas Mixed gas Dekompression Decompression Dekompressionssjuka /DCS Decompression sickness Dekompressionstabell Decompression table Dekompressionstid Decompression time Betydelse Ämne, vanligtvis kalk, som absorberar utandningsgasens koldioxid. Luft, oxygen, nitrox eller andra gasblandningar (se blandgas) avsedda för dykning. Andningsgasen måste ha en sammansättning anpassad till dykdjupet och uppfylla krav på renhet. Gasbubbla som följer blodflödet i en pulsåder. Gasbubblan kan fastna i pulsådern där den kan blockera blodflödet och skada kärlväggen. Separat lina avsedd för att ta upp dykarens belastning. Linan möjliggör signalering i livlina vid dykning i strömmande vatten. Skada på grund av tryckskillnader mellan olika håligheter i kroppen. Uppstår oftast på grund av oförmåga att tryckutjämna mellanöra, bihåla eller lunga (se lungbristning). Tabell som beskriver tryck/tidsförhållandena för behandling av bl.a. dykarsjuka i tryckkammare. För behandling av dykeriolycksfall används vanligen behandlingstabell 6 (B6). Används inom Försvarsmakten av röjdykare. Det är ett halvslutet andningssystem, med behovsstyrd dosering av nitroxblandning som kan användas till max 57 m djup. Beteckning för vissa symtom på tryckfallssjuka. Dykarutbildad person som av dykarledare utsetts att biträda denne. Annan andningsgas än luft eller 100 % oxygen. Tryckminskning som utförs genom uppstigning i vattnet eller tryckminskning i tryckkammare. Se tryckfallssjuka. Synonym Dyktabell. Tabell som beskriver säker dekompression med hänsyn till tryckfallssjuka. Total uppstigningstid 8

9 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Direktuppstigning Unlimited/no-decompression DUOCOM Dykarbok Divers logbook Dykarkategori Divers category Dykarklocka Diving bell Dykarledare/DykL Diving supervisor Dykarläkare/DykLäk Diving Medical Officer (DMO) Dykarplattform Diverplatform Dykarsjuka/DCI Decompression illness Dykarskötare Diver tender Dykartelefon Divers telephone Dykarutbildning/ GU Dyk, TU Dyk Divers training Dykeritjänstledare/ DyktjL Master diver Dykeriöverläkare/ DykÖLäk Betydelse Uppstigning som enligt dekompressionstabell inte erfordrar etappstopp. Transportabel enavdelnings-, 2-mans tryckkammare Loggbok som tilldelas dykare efter godkänd dykarutbildning. I boken skall uppgifter som hänförs till dykeritjänst införas. Försvarsmaktens dykare är indelade i olika dykarkategorier m.a.p. vilka uppgifter dykaren utför En nedsänkbar tryckkammare där dykarna kan vistas torrt och öppna lucka mot omgränsande vatten efter tryckutjämning. Dykarledarutbildad person som leder och övervakar dykning och verksamhet i tryckkammare. FM dykarläkare är utbildade i dykerimedicin, och upptagna på Försvarsmaktens lista över godkända dykarläkare. Listan uppdateras årligen av DNC Navalmedicin Mindre plattform på vilken dykaren står säkert när han lyfts i och ur vattnet, under transport mellan ytan och botten samt som plattform vid etappstopp. Samlingsterm för begreppen tryckfallssjuka (dekompressionssjuka, DCS) och lungbristning (PBT - pulmonary barotrauma). Av dykarledare/biträdande dykarledare utsedd person som upprätthåller den direkta kontakten med dykaren genom slang eller livlina. Kommunikationsutrustning (tråd eller trådlös) för kommunikation mellan dykare och dykarskötare, farkost eller dykarklocka och mellan dykare. Utbildning som måste genomföras för att erhålla dykarkompetens. DyktjL kommenderas på förband där dykning genomförs. DyktjL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och väl erfaren i dykeritjänst Läkare som i Försvarsmakten ansvarar för navalmedicin, vari dykerimedicin ingår. Dykeriöverläkaren lyder under FM generalläkare. 9

10 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Dykeriöverledare/ DykÖL Command diving officer Dykning Diving Dyksäkerhetsbåt DykSäkBåt Safety boat Dyktabell Diving table Dysbarism Dysbarism Ekvivalent luftdjup Equivalent air depth Etappdjup Decompression depth Etappstopp Decompression stop Etapptid Stop time Etappuppstigning Decompression dive Expositionstid Bottom time Fri uppstigning/fu Free ascent (buoyant ascent and hooded ascent) Försvarsmaktens Dykeri och Naval medicinska Centrum/ Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Gruppbeteckning Group Designation Betydelse Dykeriöverledare utses av förbandschef i samråd med C DNC. DykÖL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och i dykeritjänst väl erfaren person Vistelse i tryck högre än atmosfärstryck, under vattnet eller i trycksatt tryckkammare. Avser ej fridykning Båt som används för att bistå dykare och för att uppmärksamma omgivningen om att dykning pågår. Se Dekompressionstabell. Symtom, vanligen smärta, till följd av otillräcklig tryckutjämning av luftfyllda hålrum i kroppen såsom mellanöron, bihålor, tarmar m.fl. Vid dykning med vissa blandgasblandningar omvandlas verkligt dykdjup till det dykdjup med luft där nitrogenets partialtryck är lika. Djup på vilket uppehåll måste göras i samband med etappuppstigning.. Enligt dekompressionstabell erforderligt djup och tid på etapp. Den tid som måste förflyta på respektive etappdjup vid etappuppstigning. Då direktuppstigning inte kan genomföras p.g.a. risk för tryckfallssjuka, måste uppstigning ske med etappstopp beskrivna med etappdjup och etapptider i särskild dekompressionstabell. Tiden mellan dykningens (kompressionens) början och uppstigningens (dekompres sionens) början. Räddningsmetod för dykare och ubåtspersonal. En dykare gör FU till ytan utan annan andningsgas än den som finns i lungorna. DNC är Försvarsmaktens kompetenscentrum för dykeri och navalmedicin. I dekompressionstabell angiven nyckel (A-Z) som är ett mått på hur mycket nitrogen som finns löst i kroppen vid ett givet tillfälle efter dykning. 10

11 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Grupplina Group connection line Halvslutet andningssystem Semi-closed breathing system HBO Hyperbaric oxygen treatment Heliox Helium/He Helium Helslutet andningssystem/oxydive Closed circuit breathing system Hjälmdyksystem Helmet diving system Inertgas Inert gas Kammardykning Chamber dive Kompression Compression Livlina Tending line/lifeline Livsuppehållande system Life-support system Lungbristning/PBT Pulmonary barotrauma Betydelse Lina kopplad mellan dykare för att dykarna inte skall komma ifrån varandra kontakt/ kommunikation mellan dykarna. Används vid pardykning med fler än tre dykare. Halvslutet andningssystem, se Återandningsapparat. Hyperbar oxygenbehandling, behandling med oxygen under övertryck i tryckkammare Gasblandning bestående av helium och oxygen. Ädelgas som används vid dykning med Heliox och trimixgasblandningar. Helslutet andningssystem, se Återandningsapparat. Attackdykare i Försvarsmakten använder en sluten oxygenandningsapparat, som inte avger någon andningsgas till omgivande vatten. Benämning på dyksystem där hjälm av koppar eller plast används. Gasförsörjning sker genom slang från ytan. Gas som ingår i andningsgas men som inte deltar i eller stör kroppens livsnödvändiga processer. Nitrogen och Helium är exempel på inertgaser. Övertrycksexponering i tryckkammare. (se även Provtryckning). Tryckökning. Uppstår för dykaren vid hans neddykning i vatten eller vid tryckhöjning i en tryckkammare. Säkerhetslina mellan dykare och dykarskötare på ytan med vilken linsignaler och/ eller arbetssignaler utväxlas. Utrustning i en tryckkammare, dykarklocka eller undervattensfarkost. Det kan omfatta andningssystem, CO2-renare, anordningar för temperatur- och fuktighetsreglering (klimatanläggning) och för hantering av mat, vatten och avfall. Bristning av lungblåsor eller fina luftrör, vanligen till följd av otillräckligt utflöde av andningsgas ur hela eller delar av lungorna vid sänkning av omgivningstrycket. 11

12 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Lätt dykarutrustning Scuba (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) Mellanlina Buddy line Mättnadsdykning Saturation diving Navelsträng Umbilical cord Nedstigningslina Descent line/shotline Nitrogen/N 2 Nitrogen Nitrox/N 2 O 2 Nitrox Normobar oxygenbehandling NBO NBO Omagnetisk /OM Low magnetic/non magetic signature OTU Oxygen tolerance unit Oxygen O2 Oxygen Pardykning Buddy Diving Betydelse Dyksystem som ger god rörlighet. Lätta dykare är utrustade med andningsapparat. Lätta dykare kan - inom vissa andningssystem- även försörjas med andningsgas via slang från ytan. Lina kopplad mellan dykare, för att dykarna inte skall komma ifrån varandra vid pardykning, genom vilken kontakt mellan dykarna upprätthålls. Så långvarig dykning att kroppens vävnader mättas med inertgas. Mättnad inträffar när, under rådande tryck och med aktuell gasblandning, mer inertgas inte kan lösas i kroppens vävnader. Förbindelselänk mellan ytan och dykare, mellan ytan och dykarklocka eller mellan dykarklocka/uv-farkost och dykare. Lina som går mellan ytan och botten/arbetsobjektet, underlättar säker ned- och uppstigning. Kvävgas. Gasblandning bestående av nitrogen och oxygen i andra proportioner än i luft. Andning av 100 % oxygen vid normalt atmosfärstryck. Kräver särskild oxygenbehandlingsapparat med mask. Utrustning med låg/ingen magnetisk signatur. Sådan utrustning nyttjas av exempelvis röjdykare. Oxygen tolerans per tidsenhet (OTU) är ett mått på oxygenets lungskadeeffekt. Syrgas. Dykning med två (i visa fall tre eller fler) dykare. Dykarna är gemensamt ansvariga för dykningens genomförande, dock skall alltid en av dykarna vara utsedd som ledare i paret (gruppen). Samtliga dykare skall vara förenade med mellanlina. 12

13 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Partialtryck Partial pressure Provtryckning Pressure testing Rekompression (rekompressionsbehandling) Recompression treatment Reservdykare Standby diver Nödgassystem Bailout system Sjöräddningscentral MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre Betydelse Varje gas i en gasblandning utövar ett partialtryck som är det tryck som den enskilda gasen skulle ha om den ensam upptog blandningens volym. Summan av alla i blandningen ingående gasers partialtryck utgör blandningens totaltryck. Övertrycksexponering i tryckkammare på submarint medicinskt godkänd elev i vänjningssyfte. Vid första tillfället till aktuellt djup/tryck räknas det som provtryckning, vid övriga tillfällen räknas det som kammardykning. Förnyad kompression av dykare i tryckkammare vid ytdekompression eller vid behandling av dykarsjuka. Dykare som hålls i beredskap på ytan eller i dykarklocka för omedelbar assistans till nödställd dykare. Apparat som ger dykare andningsgas vid haveri på ordinarie andningssystem, så att dykaren kan sätta sig i säkerhet. Sjöfartsverkets sjöräddningscentral i Göteborg som har huvudansvar för den svenska sjöräddningen. Namnanrop på VHF för MRCC är Sweden Rescue. Strömmande vatten Vattendrag med högre strömhastighet än 0,5 knop. Största dykdjup Det största djup någon del av dykaren befunnit Maximum depth sig på vid aktuell dykning. Syrgasövning Övning som genomförs med oxygenandningsutrustning i syfte att öka förtroendet för utrust- Oxygen test ningen Söklina Lina som används vid sökning för att dykaren Search line på ett rationellt sätt skall kunna avsöka ett område med avsedd sökmetod. Säkerhetsstopp Ett stopp om 3 minuter på 3 m djup före uppstigning skall om möjligt göras vid direktupp- Safety stop stigning från dyk > 30 m för att öka säkerheten mot tryckfallssjuka. Total dyktid Torrdräkt Dry suit Trimix Expositionstid plus dekompressionstid Dräkt i vilken dykaren är torr. Dräkten har oftast kompenseringsutrustning med vilken dykaren reglerar sin flytkraft och kompenserar för ändrat djup. Gasblandning med tre olika gaser. Vanligast är oxygen, helium och nitrogen i olika halter. 13

14 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Tryckfallssjuka Decompression sickness Tryckkammare Pressure chamber Upprepad dykning Repetitive dive Uppstigningshastighet Ascent rate Varmvattendräkt Warm water suit Våtdräkt Wet suit Våtklocka Wet bell Ytdekompression SUR-D Surface decompression Ytintervall Surface Interval Ytluftförsörjning Surface supplied air Årsprov/ÅP Annual diving test Återandningsapparat/RB Rebreather Övningsdykning Exercise diving Betydelse Synonymt med dekompressionssjuka.tillstånd orsakat av inertgasbubblor som bildats i kroppens vävnader på grund av för snabb dekompression i förhållande till den mängd inertgas som lösts i kroppen under dykning. Kammare som kan trycksättas för simulerade dykningar, ytdekompressioner, rekompressionsbehandlingar m.m. Dykning som företas med ytintervall mellan 10 minuter och 12 timmar efter föregående dyknings slut. Hastighet med vilken dykaren går mot ytan eller etappstopp. Dräkt som matas genom navelsträng med varmvatten för att hålla dykaren varm. Det varma vattnet spolas igenom ett antal med hålförsedda slangar insydda i dräkten och dumpas sedan ut i det omgivande vattnet. Dräkt i tjockt isolerande material som släpper in en liten mängd vatten som dykaren värmer upp med sin kroppsvärme. Nedsänkbar ytluftsförsörjd plattform med luftkupol där dykarna vistas vått. Dykaren medför eget gasförråd i reserv. Jmf Dykarklocka. Vid dykning med ytdekompression är etappstoppen i vattnet nedbringade till ett minimum eller helt eliminerade och huvuddelen av dekompressionen äger rum i en tryckkammare ovan vattnet. a) Den tid (10 minuter - 12 h) som en dykare tillbringar på ytan mellan två dyk, Försörjning av luft till dykaren från ytan via slang. Sammanhängande period av dykningar som genomförs årligen för att kontrollera dykarens kompetens. Andningsapparat med (hel)sluten eller halvsluten andningskrets där andningsgasen renas från koldioxid med hjälp av absorbtionsmedel. Dykning som genomförs för vidmakthållande av dykarens dykarkompetens. Krav på övningsdykning utges av funktionsutvecklingsansvarig chef. 14

15 A INLEDNING A.7 Förkortningslista Förkortning ABC ABCDEF AFS ATA ATÖ BIBS Bitr. DykL C FÖRBE MARIN CO 2 CPTD DCI DCS DCSC DNC DykL DykLäk DykR A Fu DykSäkBåt DyktjL DykÖL DykÖLäk FM FM DykS FU GU GU Dyk GU DykL GU Tkop Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista Andning Blödning Chock Helkroppsundersökning; A: Airways (luftvägar), B: Breathing (andning), C: Circulation, D: Disability (neurologi), E: Exposure, F:Farenheit (temperatur) Arbetsmiljöverkets författningssamling Atmosfärers absoluttryck Atmosfärers övertryck Built In Breathing System Biträdande dykarledare Chefen för Förbandsenhetens Marinavdelning Koldioxid Cumulative pulmonary toxic dose, motsvarar benämningen OTU Dykarsjuka Dekompressionssjuka Demand Controlled Semi Closed(Behovsstyrd sluten halvsluten andningsapparat) Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum Dykarledare Dykarläkare Dykeritjänstreglemente Armén, försöksutgåva Dyksäkerhetsbåt Dykeritjänstledare Dykeriöverledare Dykeriöverläkare Försvarsmakten Försvarsmaktens dykarskola Fri uppstigning Grundläggande utbildning Grundläggande utbildning för dykare Grundläggande utbildning för dykarledare Grundläggande utbildning för tryckkammaroperatör 15

16 A INLEDNING Förkortning Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista HBO Hyperbar oxygenbehandling He Helium HED Havsyteekvivalent dykdjup HLR Hjärtlungräddning LID Lärobok i Dyjkeritjänst (planeras att utges under 2007) MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre (sjöräddningscentral) N Nitrogen NBO Normobar oxygenbehandling, 100 % O 2 vid 1 ATA O 2 Oxygen OM Omagnetisk OTU Oxygen tolerance units OXA Oexploderad ammunition Pa (kpa) Pascal (kilopascal) Psi Pounds per square inch PBT Lungbristning PCO 2 Partialtryck koldioxid PO 2 Partialtryck oxygen RO Reservofficer ROV Remotely operated vehicle. SUB 1 Årlig medicinsk undersökning för submarin personal i Försvarsmakten SUB 3 Medicinsk antagningsundersökning/stor undersökning för Submarin personal i Försvarsmakten SÄKINSP Försvarsmaktens säkerhetsinspektion SäkI Ögång vatten Säkerhetsinstruktion för övergång av vattendrag. Tkop Tryckkammaroperatör TU 0 Förbandstillämpad luftdykarutbildning 30 meter TU Dyk Förbandstillämpad utbildning för dykare TU DykL Förbandstillämpad utbildning för dykarledare TU Tkop Förbandstillämpad utbildning för tryckkammaroperatörer 16

17 A INLEDNING Förkortning VHF Vpl YO ÅP Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista Very High Frequency Värnpliktig Yrkesofficer Årsprov 17

18

19 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1 Ansvarsförhållanden FM dykerimateriel får endast användas i tjänsten och dykeriverksamheten skall ledas av behörig DykL. B. 1.1 Funktionsansvar Funktionsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger C FÖRBE MARIN. B.1.2 Funktionsutvecklingsansvar Funktionsutvecklingsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger C DNC. B.1.3 Funktionsutbildningsansvar B1.3.1Funktionsutbildningsansvar, grundläggande utbildningar Funktionsutbildningsansvaret beträffande grundläggande utbildningar inom delfunktionen dykeri åligger C DNC. B Funktionsutbildningsansvar, förbandstillämpade utbildningar Funktionsutbildningsansvaret beträffande förbandstillämpade utbildningar inom delfunktionen dykeri åligger berörda förbandschefer och C DNC. Vid framtagande och förändringar av utbildningsreglementen och kursplaner skall dessa utarbetas i samråd med C DNC. 19

20 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1.4 Tillsynsansvar Tillsynsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger Chefen för Säkerhetsinspektionen (C SÄKINSP). Tillsynsansvaret för den navalmedicinska verksamheten åligger Generalläkaren (GL). B.1.5 Tekniskt ansvar Ägarföreträdarens representant (ÄFR) för Försvarsmaktens dykerimateriel är MarinB/Basbat. B.1.6 Tekniskt designansvar Tekniskt designansvar för Försvarsmaktens dykerimateriel har FMV. B.2 Befälsförhållanden B.2.1 Dykeriöverledare (DykÖL) B Allmänt Dykeriöverledare utses av förbandschef i samråd med C DNC. DykÖL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och i dykeritjänst väl erfaren person. Dykeriöverledare skall finnas för följande dykerifunktioner. Fältarbetsdykning vid ingenjörförband och arbetsdykning vid övriga arméförband (DykÖL Farbdyk) Röjdykning (DykÖL Röjdyk) Arbetsdykning (DykÖL Arbdyk) Dykning vid amfibie- och specialförband (DykÖL Amf/K 3). 20

21 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B Uppgifter Dykeriöverledare skall: Under förbandschef samordna och ansvara för dykerifunktionen. Föra erfarenhetsliggare för dykeritjänsten. Årligen lämna underlag till C DNC efter granskning av dykarböcker (enligt C DNC direktiv). I samråd med C DNC och förbandschef inplanera utbildning för YO och RO som sökt dykarutbildning. Årligen lämna underlag till C DNC beträffande kommenderingsbara dykare (enligt C DNC direktiv). Årligen sammanställa underlag till C DNC beträffande Funktionsrapport dykeri (enligt C DNC direktiv). Ansvara för kommunikation mellan C DNC och dykare inom egen dykerifunktion. I samråd med C DNC utse årsprovsledare. B.2.2 Dykeritjänstledare (DyktjL) B Allmänt DyktjL kommenderas på förband där dykning genomförs. DyktjL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och väl erfaren i dykeritjänst. DyktjL kommenderas av förbandschef i samråd med respektive DykÖL. Namnuppgift insändes till C DNC. B Uppgifter Dykeritjänstledare skall: Vara sammanhållande för dykeritjänsten och dykarpersonalen inom förbandet. Kontrollera att underlydande personal haft tillfälle att ta del av gällande föreskrifter och anvisningar av betydelse för dykerisäkerheten. Meddela respektive dykeriöverledare erfarenheter avseende dykeritjänsten. Planlägga övningsdykning. I samråd med respektive DykÖL planlägga årsprov. Tillse att dykarböckerna årligen före 1 december insänds till berörd dykeriöverledare för granskning. 21

22 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER Tillse att dykarjournaler förs samt årligen insända funktionsrapport, tillsammans med, erfarenheter avseende dykeritjänsten till respektive dykeriöverledare enligt C DNC direktiv. Bistå förbandschef vid kommendering av dykare. Årligen lämna underlag till DykÖL beträffande Funktionsrapport dykeri (enligt C DNC direktiv). B.2.3 Dykarledare (DykL) B Allmänt Dykarledare (antal efter behov) skall finnas på förband där dykning genomförs. DykL kommenderas av förbandschef. DykL skall: vara dykar- och dykarledarutbildad till minst samma nivå och kategori som dykarledarskapet avser. vara i dykeritjänst väl erfaren (inte nödvändigtvis kommenderingsbar som dykare). om möjligt inte själv dyka vid tjänstgöring som dykarledare. Om så i undantagsfall sker, skall det på ytan finnas av DykL utsedd dykarskötare. DykL får leda max sex dykare. Vid dykning med utsedd bitr DykL får DykL leda max tio dykare. Vid dykning djupare än 40 m eller med en total dekompressionstid (per dykare) överstigande 31 min får DykL leda högst fyra dykare och med utsedd bitr DykL får DykL leda max sex dykare. B Uppgifter Se även B.7. Dykarledare skall: Upprätthålla goda kunskaper om dykeritjänstereglementen och andra instruktioner, föreskrifter och anvisningar som är av betydelse för dyksäkerheten. Planera, leda och övervaka dykning. Tillse att genomförda dyk dokumenteras enligt B.5.2. Dokumentation av dykning. Meddela egen DyktjL erfarenheter i dykeritjänsten. 22

23 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B Utbildning Grundläggande utbildning av dykarledare (GU DykL) genomförs av C DNC. Förbandstillämpad utbildning av dykarledare (TU DykL) genomförs av C DNC och berörda förbandschefer. Dykarledare skall genomgå repetitionsutbildning i HLR och oxygenbehandling minst vart tredje år. B.2.4 Biträdande dykarledare (Bitr. DykL) B Allmänt Se även B.7. Bitr. DykL kan utses då dykning förekommer samtidigt på olika platser. Bitr. DykL skall vara dykarutbildad till minst samma nivå som dykarledarskapet avser, eller vara under dykarledarutbildning för aktuell kategori. Bitr. DykL utses av DykL. B Uppgifter Bitr. DykL skall enligt DykL bestämmande och på DykL ansvar: Leda och övervaka dykning med högst fyra dykare. Övervaka dykerimaterielens skötsel och vård. Se till att genomförda dyk dokumenteras enligt B.5.2. Dokumentation av dykning. B.2.5 Dykarskötare B Allmänt Dykarskötare utses av DykL, för upprätthållande av sambandet mellan dykare och DykL/ Bitr. DykL. Dykarskötare skall om möjligt vara utbildad dykare, men kan vara annan lämplig person som erhållit instruktion och övning i för dykningen gällande signaler samt i hur övervakning av dykaren skall ske. B Uppgifter Dykarskötare skall med hjälp av telefon, livlina eller på annat sätt övervaka dykarens belägenhet samt omedelbart rapportera allt onormalt till DykL/Bitr DykL. 23

24 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B.2.6 Tryckkammaroperatör (Tkop) B Allmänt För manövrering av tryckkammare erfordras särskild utbildning. Denna ges till DykL och Tkop. Tryckkammaroperatör behöver inte vara utbildad dykare eller dykarledare. B Uppgifter Tryckkammaroperatör utför drift och skötsel av tryckkammare under dykarledarens ansvar vid tryckkammarbehandlingar. B Utbildning Grundläggande utbildning av tryckkammaroperatörer (GU Tkop) genomförs enligt C DNC. Förbandstillämpad utbildning av tryckkammaroperatörer (TU Tkop) genomförs av C DNC och berörda förbandschefer. B.3 Dykare B.3.1 Allmänt Endast dykare och dykarledare som är kommenderad av förbandschef får utföra dykeriuppdrag. Under förutsättning att dykarens förmåga och färdighet uppfyller uppdragets krav, kan vissa dykeriuppdrag utföras av personal under TU 1 eller TU 2. Bedömning av detta görs av dykarledaren. B Utbildning i nödluft för helikopterpersonal Grundläggande utbildning i nödluft och utbildning av instruktörer i nödluft genomförs avc DNC i samråd med berörd förbandschef. 24

25 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B.4 Hälsoföreskrifter för personal i dykeritjänst B.4.1 Allmänt Förbandschef är skyldig att säkerställa att personal i dykeritjänst är medicinskt godkänd för aktuell verksamhet. Personal kommenderingsbar som dykare, eller avsedd för dykeritjänst, ansvarar själv för att krav och undersökningar genomföres. Efter sjukskrivning mer än sju dagar råder förbud mot dykeritjänst tills dykarläkare konsulterats och givit klartecken. B.4.2 Särskilda föreskrifter för personal i dykerirelaterad tjänst B Alkohol Alkohol får inte förtäras i samband med eller under de närmaste 8 timmarna före dykning, FU, tryckkammarvistelse, tjänstgöring som dykarledare, biträdande dykarledare tryckkammaroperatör, dykerimedicinsk personal eller dykarskötare. Mellan 24 och 8 timmar före sådan tjänst iakttas stor försiktighet ifråga om alkoholförtäring. Med uttrycket stor försiktighet avses att alkoholförtäring inte får vara större än att vederbörande senast 8 timmar före tjänstgöring skall kunna köra bil utan att bryta mot svensk trafiklagstiftning avseende nykterhet. B Läkemedel Användning av läkemedel i samband med dykeritjänst skall vara restriktiv. Vid osäkerhet skall dykarläkare konsulteras. B Medicinsk åtgärd Vid tveksamhet om tjänstbarhet i dykeritjänst efter medicinsk åtgärd skall dykarläkare konsulteras. Konsultationen skall journalföras av läkaren. B Tandbehandling med bedövning Dykning får företas tidigast 24 timmar efter tandbehandling med lokalbedövning eller lustgas. Efter tandbehandling under narkos avgör ansvarig dykarläkare och anestesiolog tillsammans med tandläkaren hur långt uppehåll som skall tillämpas. 25

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk. Regler för militär sjöfart 2013. RMS-Dyk

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk. Regler för militär sjöfart 2013. RMS-Dyk Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk 2013 107 85 STOCKHOLM. Tel 08-788 75 00, Fax 08-788 77 78. http://www.forsvarsmakten.se RMS-Dyk 2013 M7739-351116 RMS Dyk

Läs mer

RMS-DYK. Regler för militär sjöfart

RMS-DYK. Regler för militär sjöfart Regler för militär sjöfart 2010 RMS-Dyk 2010 RMS-DYK Regler för militär sjöfart Datum HKV beteckning 2009-10-02 14 930:64131 RMS Dyk 2010 Regler för militär sjöfart RMS Dyk 2010 och RMS Dyk Fält 2010

Läs mer

Räddningsdykning är en avancerad form av

Räddningsdykning är en avancerad form av Räddningsdykning är en avancerad form av dykning och kompetenskraven på professionella räddningsdykare är höga. Räddningsdykarverksamheten utvecklas ständigt med ny utrustning, teknik och utbildning. Från

Läs mer

Kursplanerna enligt ovanstående moment skall vara samma som är fastställda i Försvarsmakten.

Kursplanerna enligt ovanstående moment skall vara samma som är fastställda i Försvarsmakten. Sida 1 (12) Försvarsmaktens krav för yrkesdykarcertifikat 1. Utbildningskrav för dykare. Enligt SFS 1986:687 skall utbildningskraven på yrkesdykarcertifikat vara likvärdig med motsvarande krav som ställs

Läs mer

Dykeriarbete AFS 2010:16. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Dykeriarbete AFS 2010:16. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2010:16 Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehållsförteckning Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Utgåva 4 DYKENTREPRENÖRERNA. DIBs säkerhetsbestämmelser 2012:04 DYKERIARBETE

Utgåva 4 DYKENTREPRENÖRERNA. DIBs säkerhetsbestämmelser 2012:04 DYKERIARBETE DIBs säkerhetsbestämmelser 2012:04 DYKERIARBETE DYKENTREPRENÖRERNA Arbetarskyddsstyrelsens AFS 2010:16 med föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna jämte branschens

Läs mer

DYKREGLER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

DYKREGLER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/511 DYKREGLER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Personalenheten Beslutsdatum 2013-06-17 Giltighetstid

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN :64892 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN :64892 Högkvarteret RMS Dyk FÖRSVARSMAKTEN 2003-04-14 02 760:64892 Högkvarteret Regler för Militär Sjöfart, säkerhetsinstruktioner för Dykeriverksamhet (RMS Dyk) (M7744-754051) 2003 fastställs för tillämpning inom Försvarsmakten

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb 1

Malmö Sportdykarklubb 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb T4* Dyktabeller och loggboken Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion

Läs mer

Patrik Falk. Telefon: Svenska Sportdykarförbundet

Patrik Falk. Telefon: Svenska Sportdykarförbundet Patrik Falk Telefon: 0766-488 508 Email: spinnyp@gmail.com Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 DYKTABELLER OCH DYKDATORER Hjälpmedel för undvika/minimera risker för tryckfallssjuka Tabeller är grunden till

Läs mer

Dykeriarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Dykeriarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-540-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730

Läs mer

AFS 2010:16 Dykeriarbete

AFS 2010:16 Dykeriarbete Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-540-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Praktisk lektion (Öppet vatten)

Praktisk lektion (Öppet vatten) Välkommen till T5* Tabeller och livräddning Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet vatten) 08-02-2012

Läs mer

NYA DYKREGLER. Roger Lindblom (f.d. universitetets dyköverledare) Maj

NYA DYKREGLER. Roger Lindblom (f.d. universitetets dyköverledare) Maj NYA DYKREGLER Roger Lindblom (f.d. universitetets dyköverledare) Maj 2012 Riskfylld verksamhet med få olyckor Ca. 3-5 personer dör varje år inom fritidsdykningen i Sverige (motsv. siffra för Trafiken är

Läs mer

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE Övningen ska genomföras på en känd plats med för övningen lämplig väderlek. Denna övning kan kombineras med andra praktiska lektioner under kursen. Instruktören

Läs mer

Sportdykarklubben Grodmännen

Sportdykarklubben Grodmännen Sportdykarklubben Grodmännen Vår Dykpraxis och Säkerhets- & Krisplan Utgåva 2012-04-04 Dykpraxis & Säkerhetsplan för SDK Grodmännen (2012-04-04) 1(7) Syftet med denna dykpraxis, säkerhets- & krisplan är

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR SKELLEFTEBOTTENS DK

SÄKERHETSPLAN FÖR SKELLEFTEBOTTENS DK SÄKERHETSPLAN FÖR SKELLEFTEBOTTENS DK Upprättad 2011-05-25 Alla dykningar i klubbens regi skall planeras utifrån PLUMSA och DYKPRAXIS. Riskanalys och räddningsplan skall också göras inför varje dykning.

Läs mer

MSDEKO Praxis Standard Procedurer för teknisk dykning Malmö Sportdykarklubb

MSDEKO Praxis Standard Procedurer för teknisk dykning Malmö Sportdykarklubb MSDEKO Praxis Standard Procedurer för teknisk dykning Malmö Sportdykarklubb Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Förord...3 1.2 Krav för teknisk dykning...3 1.2.1 Medlemskap...3 1.2.2 Register...3

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:57 Utkom från trycket den 3 mars 1994 DYKERIARBETE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:57 Utkom från trycket den 3 mars 1994 DYKERIARBETE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:57 Utkom från trycket den 3 mars 1994 DYKERIARBETE Beslutad den 25 november 1993 AFS 1993:57 2 DYKERIARBETE Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Instruktion till dyk-loggen. Serien består av ett flertal olika blad. Se nedan.

Instruktion till dyk-loggen. Serien består av ett flertal olika blad. Se nedan. Instruktion till dyk-loggen. Serien består av ett flertal olika blad. Se nedan. Blad 01a Används för att logga ett normalt dyk. RNT = Remaining Nitrogen Time, dvs den tid som skall läggas till aktuell

Läs mer

Yh-Anläggningsdykning 400 poäng. Kurser

Yh-Anläggningsdykning 400 poäng. Kurser Yh-Anläggningsdykning 400 poäng Kurser Antal Yh- poäng Arbetsmiljö 5 Dykningens naturvetenskap 25 Dykerimedicin 10 Dokumentation 15 Dykeriteknik 1 GU Dyk 15 Dykeriteknik 2 TU 0 TU 1 40 Dykeriteknik 3 5

Läs mer

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 ISSN 1400-5751 Rapport RO 2002:01 Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 Dnr O-03/97 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Puck Air Dykdator Användarinstruktioner Puck Air Dykdator INNEHÅLLSTABELL Snabbreferens Puck Air DYKDATOR VIKTIGA VARNINGAR ANSVARSFULL DYKNING SÅ HÄR FUNGERAR DYKDATORN Puck Air Ställ IN PARAMETRAR FÖR

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb 1

Malmö Sportdykarklubb 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb T3* Tryck och flytkraft Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 2 (9) D.B.5 Medicinska föreskrifter för flygsäkerhetsrelaterad personal i det militära

Läs mer

ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6)

ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6) ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6) Inledning Den tvåstjärniga kursen innehåller 6 teorilektioner, 3 praktiklektioner och dykövningar (7 obligatoriska varav minst ett upprepat dyk samt 1 frivillig).

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING DYKERIARBETE. Beslutad den 25 november 1993 (Ändringar införda t. o. m )

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING DYKERIARBETE. Beslutad den 25 november 1993 (Ändringar införda t. o. m ) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FöRFATTNINGSSAMLING DYKERIARBETE AFS 1993:57 Utkom från trycket den 3 mars 1994 Beslutad den 25 november 1993 (Ändringar införda t. o. m. 2005-02-17) DYKERIARBETE Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

DYKKUNSKAP 2. Studieplan för CMAS/SSDF tvåstjärniga sportdykarutbildning

DYKKUNSKAP 2. Studieplan för CMAS/SSDF tvåstjärniga sportdykarutbildning DYKKUNSKAP 2 Studieplan för CMAS/SSDF tvåstjärniga sportdykarutbildning 2 INLEDNING Det som du nu håller i handen är en studieplan som kommer att användas på den tvåstjärniga sportdykarutbildningen tillsammans

Läs mer

Undersökning av Halcyon RB80 halvsluten dykapparat i samband med dykeriolycksfall

Undersökning av Halcyon RB80 halvsluten dykapparat i samband med dykeriolycksfall 02 760:71224 Sida 1(29) Undersökning av Halcyon RB80 halvsluten dykapparat i samband med dykeriolycksfall Mikael Ericsson Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum Oskar Frånberg Totalförsvarets

Läs mer

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 1 (5) Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket och Swedtech diving och avser säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster.

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Oxygen vid medicinska komplikationer i samband med dykning.

Oxygen vid medicinska komplikationer i samband med dykning. Om oxygen i samband med dykeriolycksfall H Örnhagen 2015-11-12 1 Oxygen vid medicinska komplikationer i samband med dykning. En inventering av myndigheternas inställning 2015. Hans Örnhagen, MD, PhD, leg

Läs mer

Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning

Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning Datum: 2010-02-02 Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning A. Information som ska lämnas till

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Säkerhetsplan. Gotlands Dykarklubb

Säkerhetsplan. Gotlands Dykarklubb Säkerhetsplan Gotlands Dykarklubb 2011-12-07 Innehåll Innehåll... 2 Rapporteringsskyldighet till Konsumentverket... 3 Säkerhetspolicy... 4 Företagets verksamhet... 5 Företagets aktiviteter... 5 Företagets

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperioder Avtalsperioden är totalt 37 månader fr o m den 1 mars 2013 t o m den 31 mars 2016. Det första avtalsåret är 2013-03-01

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk. Regler för militär sjöfart 2013. RMS-Dyk

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk. Regler för militär sjöfart 2013. RMS-Dyk Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk Regler för militär sjöfart 2013 RMS-Dyk 2013 107 85 STOCKHOLM. Tel 08-788 75 00, Fax 08-788 77 78. http://www.forsvarsmakten.se RMS-Dyk 2013 M7739-351116 Försvarsmakten

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL. De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2

Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL. De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2 Sid 1 Sid 1 Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL Sida De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2 Tidslinjal över regelverkets utveckling 3 De olika delarnas

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Fridykning i hav med boj och linsystem

Fridykning i hav med boj och linsystem Fridykning i hav med boj och linsystem Foto: Stig Mattsson Text: Hans Fogelberg, Juniordykarna. Version 2014-05-2. 1. Lindyk på boj Introduktion Lindyk är det bästa sättet att ta steget från snorkling

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

Teknisk kravspecifikation MODIFIERING AV BLANDGASPAKET 300 BAR

Teknisk kravspecifikation MODIFIERING AV BLANDGASPAKET 300 BAR 1 (15) Teknisk kravspecifikation MODIFIERING AV BLANDGASPAKET 300 BAR 2 (15) 1 ALLMÄNT... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 BLANDGASPAKET 120 LITER 300 BAR... 4 1.3 BLANDGASPAKET 480 LITER 300 BAR... 6 1.4 SYFTE

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

DIVERS PLAYBOOK Patrik Falk

DIVERS PLAYBOOK Patrik Falk DIVERS PLAYBOOK Patrik Falk Innehållsförteckning 1 Fysikaliska lagar...4 1.1 Arkimedes princip...4 1.2 Allmänna gaslagen...4 1.2.1 Boyles Lag...5 1.2.2 Charles Lag...5 1.2.3 Gay-Lussacs Lag...5 1.2.4 Daltons

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

sv VYPER BRUKSANVISNING

sv VYPER BRUKSANVISNING sv VYPER BRUKSANVISNING Arrows: - Decompression Stop at the Ceiling Depth - Mandatory Safety Stop Zone - Ascent Recommended - Must Descend Present Depth Dive Counter Logbook Symbol Dive Attention Symbol

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Olycksfallsskador vid sportdykning i Sverige. Manus för Läkartidningen 2004 H Örnhagen & M Hagberg www.ornhagen.se

Olycksfallsskador vid sportdykning i Sverige. Manus för Läkartidningen 2004 H Örnhagen & M Hagberg www.ornhagen.se OLYCKSFALLSSKADOR VID SPORTDYKNING I SVERIGE Hans Örnhagen, Forskningschef, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Institutionen för Försvarsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm samt förbundsläkare vid

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16

Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16 Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16 Innehåll: sida Förord 1 Förkortningar & Förklaringar 1 Del 1: Utbildning av säkerhetsdykare för tävling

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna; FFS

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen

Bipacksedel: Information till användaren. Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen Bipacksedel: Information till användaren Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad Dikväveoxid / Oxygen Läkemedelsverket 2012-12-06 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande. FFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-06-15 Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning; beslutade den 7 juni 1999 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Syrgasbehandling i särskilda boenden. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor. Medicinskt Ansvariga

Regel för Hälso- och sjukvård. Syrgasbehandling i särskilda boenden. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård Syrgasbehandling i särskilda boenden Sida 2 (5) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 1 SYRGASBEHANDLING

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

FÖRHANDSUPPGIFTER SÄKERHETSDIREKTIV

FÖRHANDSUPPGIFTER SÄKERHETSDIREKTIV KURS I RÖKDYKNING FÖRHANDSUPPGIFTER SÄKERHETSDIREKTIV RÖKDYKARENS KLÄDSEL Ur arbetsskyddssynpunkt är det viktigt, att släckningsutrustningen kläs på rätt och på ett noggrant sätt. Klockor och smycken tas

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Domarkommittén PM för domare 2015/16

Domarkommittén PM för domare 2015/16 Domarkommittén PM för domare 2015/16 PM för domare gällande säsongen 2015/16 i Bandydistrikt Stockholms serier. Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser gäller. Detta PM beskriver anpassningar som

Läs mer

Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning

Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning Bilaga 1. Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med erbjudande av dyktjänster inom fritidsdykning A. Information som ska lämnas till kunden före genomförandet

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

- Indikator för loggbokssida. uppstigningshastighet. Visning av aktuell tid. batterikapacitet. Tid för ytintervall Tid före flygning.

- Indikator för loggbokssida. uppstigningshastighet. Visning av aktuell tid. batterikapacitet. Tid för ytintervall Tid före flygning. SV COBRA BRUKSANVISNING Indikator för larm (dagligt/dyktid/djup) Pilar: - Dekompressionsstopp vid etapptaket - Zon för obligatoriskt säkerhetsstopp - Uppstigning rekommenderas - Gå djupare! Maximalt djup

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Regler för militär sjöfart RMS-Dyk Fält

Regler för militär sjöfart RMS-Dyk Fält Regler för militär sjöfart 2010 RMS-Dyk Fält 2010 Regler för militär sjöfart RMS-Dyk Fält Datum HKV beteckning 2009-10-02 14 930:64131 Regler för militär sjöfart RMS Dyk 2010 och RMS Dyk Fält 2010 fastställs

Läs mer

HelO 2 BRUKSANVISNING

HelO 2 BRUKSANVISNING SV HelO 2 BRUKSANVISNING Larmindikator daglig Larmindikator dykning Flygvarning Indikator för säkerhetsstopp Förloppsindikator för flasktryck Indikator för trådlös sändare Nuvarande djup Indikator för

Läs mer

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning, drunkning, livräddning Markus Planmo

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer