Regler för militär sjöfart. RMS-Dyk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för militär sjöfart. RMS-Dyk"

Transkript

1 Regler för militär sjöfart RMS-Dyk

2 FÖRSVARSMAKTEN :79420 Högkvarteret Regler för militär sjöfart Regler för militär sjöfart (RMS), 2007 års utgåva enligt nedan, fastställs för tillämpning inom Försvarsmakten från och med M , RMS F 2007 (Fartygssäkerhet), M , RMS GSPDM 2007 (Grunder, Sjösäkerhetssystem, Personal, Drift, Marin yttre miljö) M , RMS Dyk 2007 (Säkerhetsinstruktioner för Dykeriverksamhet) M , RMS CDR 2007 Från och med samma tidpunkt upphävs nedanstående. M , RMS F normer, fastställd med HKV : M , RMS GSPDM, fastställd med HKV : M , RMS Dyk, fastställd med HKV : M , RMS CDR, fastställd med HKV : RMS M, Marin yttre miljö, HKV :74413 Tommy Åsman Tjf Chef för SÄKI Örlkn Staffan Littorin FÖRBE MARIN 2006 Försvarsmakten, Stockholm Produktionen är gjord i samarbete med Sörman Information & Media AB. NRS Tryckeri AB, Huskvarna 2007 M RMS Dyk 2007 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

3 Innehållsförteckning A INLEDNING... 7 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1 Ansvarsförhållanden B. 1.1 Funktionsansvar B.1.2 Funktionsutvecklingsansvar B.1.3 Funktionsutbildningsansvar B. 1.4 Tillsynsansvar B.1.5 Tekniskt ansvar B.1.6 Tekniskt designansvar B.2 Befälsförhållanden B.5 Gemensamma föreskrifter vid dykeriverksamhet B.6 Reservdykare B.7 Gemensamma föreskrifter före dykning B.8 Gemensamma föreskrifter under dykning B.9 Gemensamma föreskrifter efter dykning B.10 Medicinsk beredskap vid dykning B.11 Signaler vid dykning B.12 Säkerhetsföreskrifter för dekompression C SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER C.1 Dykning med lätt dykarutrustning C.2 Dykning med lätt luftdykarutrustning C.3 Dykning med Oxygenutrustning C.4 Dykning med FM gemensam återandningsapparat C.5 Dykning med FM gemensam OM blandgasapparat C.6 Dykning med DCSC C.7 Hjälmdykning med behovsstyrd lufttillförsel C.8 Hjälmdykning med friflödande lufttillförsel C.9 Dykning med våtklocka C.10 Dykning från sluten dykarklocka C.11 Dykutbildning med nödluftutrustning för helikopterpersonal C.12 Pardykning C.13 Stråksökning C.14 Säkerhetsföreskrifter för dykare vid undervattenssprängning C.15 Slussning från ubåt

4 C.16 Dykning med undervattensmoped C.17 Bruk av undervattensverktyg C.18 Dykning i strömmande vatten C.19 Dykning under extrema temperaturförhållanden C.20 Dykning i tunnlar, bergrum, vrak och andra slutna rum C.21 Utbildning/övning i fri uppstigning C.22 Utbildning/övning i övriga räddningsmetoder för dykare C.23 Forsknings- och försöksdykning samt prov av ny dykarutrustning C.24 Dykning på hög höjd C.25 Fällning av dykare från fartyg, båtar och helikoptrar C.26 Skrovundersökning av fartyg C.27 Rekommendationer/anvisningar vid dykning i kontaminerat vatten C.28 Dykning med andra myndigheter, organisationer eller civila näringsidkare C.29 Annan myndighets, organisations eller civil näringsidkares dykare C.30 Dykning med utländsk försvarsmakt C.31 Dykning med dykare från utländsk försvarsmakt C.32 Sammanställning över erforderliga resurser vid dykning D DYKERIOLYCKSFALL OCH AVVIKELSER D.1 Åtgärder vid dykeriolycksfall D.2 Kalksup D.3 Dykeriolycksfall Undersökningsmallar D.4 Journalhantering D.5 Utbildningskrav D.6 Rapportering av avvikelser E DEKOMPRESSIONSTABELLER E.1 Tabell för dykning med luft, max expositionstid för direktuppstigning samt gruppbeteckning E.2 Dekompressionstabell för dykning med luft, etappuppstigning

5 E.3 Dekompressionstabeller för dykning med luft, extrem exposition, E.4 Ytdekompression med oxygen E.5 Dekompression med DCSC E.6 Dekompression med andra gaser än luft Bilagor F BILAGOR

6

7 A INLEDNING A.1 RMS Dyk giltighet RMS Dyk gäller för anställda, kadetter och värnpliktiga inom Försvarsmakten (Försvarsmaktens dykare) vid dykning som bedrivs inom Försvarsmakten. Dessutom gäller RMS Dyk för Försvarsmaktens dykare då dykning i tjänsten, genomförs med andra myndigheter eller organisationer, civila företag samt utomlands. Den särskilda verksamheten för Försvarsmaktens specialförband är ej reglerad i RMS Dyk. Denna verksamhet framgår av andra handlingar. A.2 Arbetsmiljöverkets AFS Dykeriarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter för dykeriarbete gäller ej för Försvarsmakten förutom graviditet i samband med dykning. Se B A.3 Betydelsen av skall om möjligt i RMS Dyk Bestämmelserna i RMS Dyk är föreskrifter och skall följas. Då det i texten står skall om möjligt är innebörden att föreskrifterna skall följas såvida inte dykarledaren gör en annan bedömning. A.4 Avsteg och dispens Avsteg och dispens från säkerhetsinstruktionerna får, då synnerliga skäl finns, medges avc SÄKINSP efter prövning i varje enskilt fall. A.5 Erfarenheter Erfarenheter och förslag till ändringar insänds till C SÄKINSP. 7

8 A INLEDNING A6 Definitioner Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Absorptionsmedel CO2 absorbent Andningsgas Breathing gas Arteriell gasemboli Arterial gas embolism Avlastningslina Relieve/Unload-line/rope Barotrauma Behandlingstabeller Treatment tables Behovsstyrd halvsluten andningsapparat /DCSC Demand Controlled Semi-Closed breathing apparatus Bends Bends Biträdande dykarledare /Bitr. DykL Assistant diving supervisor Blandgas Mixed gas Dekompression Decompression Dekompressionssjuka /DCS Decompression sickness Dekompressionstabell Decompression table Dekompressionstid Decompression time Betydelse Ämne, vanligtvis kalk, som absorberar utandningsgasens koldioxid. Luft, oxygen, nitrox eller andra gasblandningar (se blandgas) avsedda för dykning. Andningsgasen måste ha en sammansättning anpassad till dykdjupet och uppfylla krav på renhet. Gasbubbla som följer blodflödet i en pulsåder. Gasbubblan kan fastna i pulsådern där den kan blockera blodflödet och skada kärlväggen. Separat lina avsedd för att ta upp dykarens belastning. Linan möjliggör signalering i livlina vid dykning i strömmande vatten. Skada på grund av tryckskillnader mellan olika håligheter i kroppen. Uppstår oftast på grund av oförmåga att tryckutjämna mellanöra, bihåla eller lunga (se lungbristning). Tabell som beskriver tryck/tidsförhållandena för behandling av bl.a. dykarsjuka i tryckkammare. För behandling av dykeriolycksfall används vanligen behandlingstabell 6 (B6). Används inom Försvarsmakten av röjdykare. Det är ett halvslutet andningssystem, med behovsstyrd dosering av nitroxblandning som kan användas till max 57 m djup. Beteckning för vissa symtom på tryckfallssjuka. Dykarutbildad person som av dykarledare utsetts att biträda denne. Annan andningsgas än luft eller 100 % oxygen. Tryckminskning som utförs genom uppstigning i vattnet eller tryckminskning i tryckkammare. Se tryckfallssjuka. Synonym Dyktabell. Tabell som beskriver säker dekompression med hänsyn till tryckfallssjuka. Total uppstigningstid 8

9 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Direktuppstigning Unlimited/no-decompression DUOCOM Dykarbok Divers logbook Dykarkategori Divers category Dykarklocka Diving bell Dykarledare/DykL Diving supervisor Dykarläkare/DykLäk Diving Medical Officer (DMO) Dykarplattform Diverplatform Dykarsjuka/DCI Decompression illness Dykarskötare Diver tender Dykartelefon Divers telephone Dykarutbildning/ GU Dyk, TU Dyk Divers training Dykeritjänstledare/ DyktjL Master diver Dykeriöverläkare/ DykÖLäk Betydelse Uppstigning som enligt dekompressionstabell inte erfordrar etappstopp. Transportabel enavdelnings-, 2-mans tryckkammare Loggbok som tilldelas dykare efter godkänd dykarutbildning. I boken skall uppgifter som hänförs till dykeritjänst införas. Försvarsmaktens dykare är indelade i olika dykarkategorier m.a.p. vilka uppgifter dykaren utför En nedsänkbar tryckkammare där dykarna kan vistas torrt och öppna lucka mot omgränsande vatten efter tryckutjämning. Dykarledarutbildad person som leder och övervakar dykning och verksamhet i tryckkammare. FM dykarläkare är utbildade i dykerimedicin, och upptagna på Försvarsmaktens lista över godkända dykarläkare. Listan uppdateras årligen av DNC Navalmedicin Mindre plattform på vilken dykaren står säkert när han lyfts i och ur vattnet, under transport mellan ytan och botten samt som plattform vid etappstopp. Samlingsterm för begreppen tryckfallssjuka (dekompressionssjuka, DCS) och lungbristning (PBT - pulmonary barotrauma). Av dykarledare/biträdande dykarledare utsedd person som upprätthåller den direkta kontakten med dykaren genom slang eller livlina. Kommunikationsutrustning (tråd eller trådlös) för kommunikation mellan dykare och dykarskötare, farkost eller dykarklocka och mellan dykare. Utbildning som måste genomföras för att erhålla dykarkompetens. DyktjL kommenderas på förband där dykning genomförs. DyktjL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och väl erfaren i dykeritjänst Läkare som i Försvarsmakten ansvarar för navalmedicin, vari dykerimedicin ingår. Dykeriöverläkaren lyder under FM generalläkare. 9

10 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Dykeriöverledare/ DykÖL Command diving officer Dykning Diving Dyksäkerhetsbåt DykSäkBåt Safety boat Dyktabell Diving table Dysbarism Dysbarism Ekvivalent luftdjup Equivalent air depth Etappdjup Decompression depth Etappstopp Decompression stop Etapptid Stop time Etappuppstigning Decompression dive Expositionstid Bottom time Fri uppstigning/fu Free ascent (buoyant ascent and hooded ascent) Försvarsmaktens Dykeri och Naval medicinska Centrum/ Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Gruppbeteckning Group Designation Betydelse Dykeriöverledare utses av förbandschef i samråd med C DNC. DykÖL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och i dykeritjänst väl erfaren person Vistelse i tryck högre än atmosfärstryck, under vattnet eller i trycksatt tryckkammare. Avser ej fridykning Båt som används för att bistå dykare och för att uppmärksamma omgivningen om att dykning pågår. Se Dekompressionstabell. Symtom, vanligen smärta, till följd av otillräcklig tryckutjämning av luftfyllda hålrum i kroppen såsom mellanöron, bihålor, tarmar m.fl. Vid dykning med vissa blandgasblandningar omvandlas verkligt dykdjup till det dykdjup med luft där nitrogenets partialtryck är lika. Djup på vilket uppehåll måste göras i samband med etappuppstigning.. Enligt dekompressionstabell erforderligt djup och tid på etapp. Den tid som måste förflyta på respektive etappdjup vid etappuppstigning. Då direktuppstigning inte kan genomföras p.g.a. risk för tryckfallssjuka, måste uppstigning ske med etappstopp beskrivna med etappdjup och etapptider i särskild dekompressionstabell. Tiden mellan dykningens (kompressionens) början och uppstigningens (dekompres sionens) början. Räddningsmetod för dykare och ubåtspersonal. En dykare gör FU till ytan utan annan andningsgas än den som finns i lungorna. DNC är Försvarsmaktens kompetenscentrum för dykeri och navalmedicin. I dekompressionstabell angiven nyckel (A-Z) som är ett mått på hur mycket nitrogen som finns löst i kroppen vid ett givet tillfälle efter dykning. 10

11 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Grupplina Group connection line Halvslutet andningssystem Semi-closed breathing system HBO Hyperbaric oxygen treatment Heliox Helium/He Helium Helslutet andningssystem/oxydive Closed circuit breathing system Hjälmdyksystem Helmet diving system Inertgas Inert gas Kammardykning Chamber dive Kompression Compression Livlina Tending line/lifeline Livsuppehållande system Life-support system Lungbristning/PBT Pulmonary barotrauma Betydelse Lina kopplad mellan dykare för att dykarna inte skall komma ifrån varandra kontakt/ kommunikation mellan dykarna. Används vid pardykning med fler än tre dykare. Halvslutet andningssystem, se Återandningsapparat. Hyperbar oxygenbehandling, behandling med oxygen under övertryck i tryckkammare Gasblandning bestående av helium och oxygen. Ädelgas som används vid dykning med Heliox och trimixgasblandningar. Helslutet andningssystem, se Återandningsapparat. Attackdykare i Försvarsmakten använder en sluten oxygenandningsapparat, som inte avger någon andningsgas till omgivande vatten. Benämning på dyksystem där hjälm av koppar eller plast används. Gasförsörjning sker genom slang från ytan. Gas som ingår i andningsgas men som inte deltar i eller stör kroppens livsnödvändiga processer. Nitrogen och Helium är exempel på inertgaser. Övertrycksexponering i tryckkammare. (se även Provtryckning). Tryckökning. Uppstår för dykaren vid hans neddykning i vatten eller vid tryckhöjning i en tryckkammare. Säkerhetslina mellan dykare och dykarskötare på ytan med vilken linsignaler och/ eller arbetssignaler utväxlas. Utrustning i en tryckkammare, dykarklocka eller undervattensfarkost. Det kan omfatta andningssystem, CO2-renare, anordningar för temperatur- och fuktighetsreglering (klimatanläggning) och för hantering av mat, vatten och avfall. Bristning av lungblåsor eller fina luftrör, vanligen till följd av otillräckligt utflöde av andningsgas ur hela eller delar av lungorna vid sänkning av omgivningstrycket. 11

12 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Lätt dykarutrustning Scuba (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) Mellanlina Buddy line Mättnadsdykning Saturation diving Navelsträng Umbilical cord Nedstigningslina Descent line/shotline Nitrogen/N 2 Nitrogen Nitrox/N 2 O 2 Nitrox Normobar oxygenbehandling NBO NBO Omagnetisk /OM Low magnetic/non magetic signature OTU Oxygen tolerance unit Oxygen O2 Oxygen Pardykning Buddy Diving Betydelse Dyksystem som ger god rörlighet. Lätta dykare är utrustade med andningsapparat. Lätta dykare kan - inom vissa andningssystem- även försörjas med andningsgas via slang från ytan. Lina kopplad mellan dykare, för att dykarna inte skall komma ifrån varandra vid pardykning, genom vilken kontakt mellan dykarna upprätthålls. Så långvarig dykning att kroppens vävnader mättas med inertgas. Mättnad inträffar när, under rådande tryck och med aktuell gasblandning, mer inertgas inte kan lösas i kroppens vävnader. Förbindelselänk mellan ytan och dykare, mellan ytan och dykarklocka eller mellan dykarklocka/uv-farkost och dykare. Lina som går mellan ytan och botten/arbetsobjektet, underlättar säker ned- och uppstigning. Kvävgas. Gasblandning bestående av nitrogen och oxygen i andra proportioner än i luft. Andning av 100 % oxygen vid normalt atmosfärstryck. Kräver särskild oxygenbehandlingsapparat med mask. Utrustning med låg/ingen magnetisk signatur. Sådan utrustning nyttjas av exempelvis röjdykare. Oxygen tolerans per tidsenhet (OTU) är ett mått på oxygenets lungskadeeffekt. Syrgas. Dykning med två (i visa fall tre eller fler) dykare. Dykarna är gemensamt ansvariga för dykningens genomförande, dock skall alltid en av dykarna vara utsedd som ledare i paret (gruppen). Samtliga dykare skall vara förenade med mellanlina. 12

13 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Partialtryck Partial pressure Provtryckning Pressure testing Rekompression (rekompressionsbehandling) Recompression treatment Reservdykare Standby diver Nödgassystem Bailout system Sjöräddningscentral MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre Betydelse Varje gas i en gasblandning utövar ett partialtryck som är det tryck som den enskilda gasen skulle ha om den ensam upptog blandningens volym. Summan av alla i blandningen ingående gasers partialtryck utgör blandningens totaltryck. Övertrycksexponering i tryckkammare på submarint medicinskt godkänd elev i vänjningssyfte. Vid första tillfället till aktuellt djup/tryck räknas det som provtryckning, vid övriga tillfällen räknas det som kammardykning. Förnyad kompression av dykare i tryckkammare vid ytdekompression eller vid behandling av dykarsjuka. Dykare som hålls i beredskap på ytan eller i dykarklocka för omedelbar assistans till nödställd dykare. Apparat som ger dykare andningsgas vid haveri på ordinarie andningssystem, så att dykaren kan sätta sig i säkerhet. Sjöfartsverkets sjöräddningscentral i Göteborg som har huvudansvar för den svenska sjöräddningen. Namnanrop på VHF för MRCC är Sweden Rescue. Strömmande vatten Vattendrag med högre strömhastighet än 0,5 knop. Största dykdjup Det största djup någon del av dykaren befunnit Maximum depth sig på vid aktuell dykning. Syrgasövning Övning som genomförs med oxygenandningsutrustning i syfte att öka förtroendet för utrust- Oxygen test ningen Söklina Lina som används vid sökning för att dykaren Search line på ett rationellt sätt skall kunna avsöka ett område med avsedd sökmetod. Säkerhetsstopp Ett stopp om 3 minuter på 3 m djup före uppstigning skall om möjligt göras vid direktupp- Safety stop stigning från dyk > 30 m för att öka säkerheten mot tryckfallssjuka. Total dyktid Torrdräkt Dry suit Trimix Expositionstid plus dekompressionstid Dräkt i vilken dykaren är torr. Dräkten har oftast kompenseringsutrustning med vilken dykaren reglerar sin flytkraft och kompenserar för ändrat djup. Gasblandning med tre olika gaser. Vanligast är oxygen, helium och nitrogen i olika halter. 13

14 A INLEDNING Svensk benämning/förkortning Engelsk benämning Tryckfallssjuka Decompression sickness Tryckkammare Pressure chamber Upprepad dykning Repetitive dive Uppstigningshastighet Ascent rate Varmvattendräkt Warm water suit Våtdräkt Wet suit Våtklocka Wet bell Ytdekompression SUR-D Surface decompression Ytintervall Surface Interval Ytluftförsörjning Surface supplied air Årsprov/ÅP Annual diving test Återandningsapparat/RB Rebreather Övningsdykning Exercise diving Betydelse Synonymt med dekompressionssjuka.tillstånd orsakat av inertgasbubblor som bildats i kroppens vävnader på grund av för snabb dekompression i förhållande till den mängd inertgas som lösts i kroppen under dykning. Kammare som kan trycksättas för simulerade dykningar, ytdekompressioner, rekompressionsbehandlingar m.m. Dykning som företas med ytintervall mellan 10 minuter och 12 timmar efter föregående dyknings slut. Hastighet med vilken dykaren går mot ytan eller etappstopp. Dräkt som matas genom navelsträng med varmvatten för att hålla dykaren varm. Det varma vattnet spolas igenom ett antal med hålförsedda slangar insydda i dräkten och dumpas sedan ut i det omgivande vattnet. Dräkt i tjockt isolerande material som släpper in en liten mängd vatten som dykaren värmer upp med sin kroppsvärme. Nedsänkbar ytluftsförsörjd plattform med luftkupol där dykarna vistas vått. Dykaren medför eget gasförråd i reserv. Jmf Dykarklocka. Vid dykning med ytdekompression är etappstoppen i vattnet nedbringade till ett minimum eller helt eliminerade och huvuddelen av dekompressionen äger rum i en tryckkammare ovan vattnet. a) Den tid (10 minuter - 12 h) som en dykare tillbringar på ytan mellan två dyk, Försörjning av luft till dykaren från ytan via slang. Sammanhängande period av dykningar som genomförs årligen för att kontrollera dykarens kompetens. Andningsapparat med (hel)sluten eller halvsluten andningskrets där andningsgasen renas från koldioxid med hjälp av absorbtionsmedel. Dykning som genomförs för vidmakthållande av dykarens dykarkompetens. Krav på övningsdykning utges av funktionsutvecklingsansvarig chef. 14

15 A INLEDNING A.7 Förkortningslista Förkortning ABC ABCDEF AFS ATA ATÖ BIBS Bitr. DykL C FÖRBE MARIN CO 2 CPTD DCI DCS DCSC DNC DykL DykLäk DykR A Fu DykSäkBåt DyktjL DykÖL DykÖLäk FM FM DykS FU GU GU Dyk GU DykL GU Tkop Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista Andning Blödning Chock Helkroppsundersökning; A: Airways (luftvägar), B: Breathing (andning), C: Circulation, D: Disability (neurologi), E: Exposure, F:Farenheit (temperatur) Arbetsmiljöverkets författningssamling Atmosfärers absoluttryck Atmosfärers övertryck Built In Breathing System Biträdande dykarledare Chefen för Förbandsenhetens Marinavdelning Koldioxid Cumulative pulmonary toxic dose, motsvarar benämningen OTU Dykarsjuka Dekompressionssjuka Demand Controlled Semi Closed(Behovsstyrd sluten halvsluten andningsapparat) Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum Dykarledare Dykarläkare Dykeritjänstreglemente Armén, försöksutgåva Dyksäkerhetsbåt Dykeritjänstledare Dykeriöverledare Dykeriöverläkare Försvarsmakten Försvarsmaktens dykarskola Fri uppstigning Grundläggande utbildning Grundläggande utbildning för dykare Grundläggande utbildning för dykarledare Grundläggande utbildning för tryckkammaroperatör 15

16 A INLEDNING Förkortning Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista HBO Hyperbar oxygenbehandling He Helium HED Havsyteekvivalent dykdjup HLR Hjärtlungräddning LID Lärobok i Dyjkeritjänst (planeras att utges under 2007) MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre (sjöräddningscentral) N Nitrogen NBO Normobar oxygenbehandling, 100 % O 2 vid 1 ATA O 2 Oxygen OM Omagnetisk OTU Oxygen tolerance units OXA Oexploderad ammunition Pa (kpa) Pascal (kilopascal) Psi Pounds per square inch PBT Lungbristning PCO 2 Partialtryck koldioxid PO 2 Partialtryck oxygen RO Reservofficer ROV Remotely operated vehicle. SUB 1 Årlig medicinsk undersökning för submarin personal i Försvarsmakten SUB 3 Medicinsk antagningsundersökning/stor undersökning för Submarin personal i Försvarsmakten SÄKINSP Försvarsmaktens säkerhetsinspektion SäkI Ögång vatten Säkerhetsinstruktion för övergång av vattendrag. Tkop Tryckkammaroperatör TU 0 Förbandstillämpad luftdykarutbildning 30 meter TU Dyk Förbandstillämpad utbildning för dykare TU DykL Förbandstillämpad utbildning för dykarledare TU Tkop Förbandstillämpad utbildning för tryckkammaroperatörer 16

17 A INLEDNING Förkortning VHF Vpl YO ÅP Betydelse Ord med Kursiv stil innebär att ordet finns förklarat i A.6 Ordlista Very High Frequency Värnpliktig Yrkesofficer Årsprov 17

18

19 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1 Ansvarsförhållanden FM dykerimateriel får endast användas i tjänsten och dykeriverksamheten skall ledas av behörig DykL. B. 1.1 Funktionsansvar Funktionsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger C FÖRBE MARIN. B.1.2 Funktionsutvecklingsansvar Funktionsutvecklingsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger C DNC. B.1.3 Funktionsutbildningsansvar B1.3.1Funktionsutbildningsansvar, grundläggande utbildningar Funktionsutbildningsansvaret beträffande grundläggande utbildningar inom delfunktionen dykeri åligger C DNC. B Funktionsutbildningsansvar, förbandstillämpade utbildningar Funktionsutbildningsansvaret beträffande förbandstillämpade utbildningar inom delfunktionen dykeri åligger berörda förbandschefer och C DNC. Vid framtagande och förändringar av utbildningsreglementen och kursplaner skall dessa utarbetas i samråd med C DNC. 19

20 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B. 1.4 Tillsynsansvar Tillsynsansvaret för Försvarsmaktens dykeriverksamhet åligger Chefen för Säkerhetsinspektionen (C SÄKINSP). Tillsynsansvaret för den navalmedicinska verksamheten åligger Generalläkaren (GL). B.1.5 Tekniskt ansvar Ägarföreträdarens representant (ÄFR) för Försvarsmaktens dykerimateriel är MarinB/Basbat. B.1.6 Tekniskt designansvar Tekniskt designansvar för Försvarsmaktens dykerimateriel har FMV. B.2 Befälsförhållanden B.2.1 Dykeriöverledare (DykÖL) B Allmänt Dykeriöverledare utses av förbandschef i samråd med C DNC. DykÖL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och i dykeritjänst väl erfaren person. Dykeriöverledare skall finnas för följande dykerifunktioner. Fältarbetsdykning vid ingenjörförband och arbetsdykning vid övriga arméförband (DykÖL Farbdyk) Röjdykning (DykÖL Röjdyk) Arbetsdykning (DykÖL Arbdyk) Dykning vid amfibie- och specialförband (DykÖL Amf/K 3). 20

21 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B Uppgifter Dykeriöverledare skall: Under förbandschef samordna och ansvara för dykerifunktionen. Föra erfarenhetsliggare för dykeritjänsten. Årligen lämna underlag till C DNC efter granskning av dykarböcker (enligt C DNC direktiv). I samråd med C DNC och förbandschef inplanera utbildning för YO och RO som sökt dykarutbildning. Årligen lämna underlag till C DNC beträffande kommenderingsbara dykare (enligt C DNC direktiv). Årligen sammanställa underlag till C DNC beträffande Funktionsrapport dykeri (enligt C DNC direktiv). Ansvara för kommunikation mellan C DNC och dykare inom egen dykerifunktion. I samråd med C DNC utse årsprovsledare. B.2.2 Dykeritjänstledare (DyktjL) B Allmänt DyktjL kommenderas på förband där dykning genomförs. DyktjL skall vara dykar- och dykarledarutbildad och väl erfaren i dykeritjänst. DyktjL kommenderas av förbandschef i samråd med respektive DykÖL. Namnuppgift insändes till C DNC. B Uppgifter Dykeritjänstledare skall: Vara sammanhållande för dykeritjänsten och dykarpersonalen inom förbandet. Kontrollera att underlydande personal haft tillfälle att ta del av gällande föreskrifter och anvisningar av betydelse för dykerisäkerheten. Meddela respektive dykeriöverledare erfarenheter avseende dykeritjänsten. Planlägga övningsdykning. I samråd med respektive DykÖL planlägga årsprov. Tillse att dykarböckerna årligen före 1 december insänds till berörd dykeriöverledare för granskning. 21

22 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER Tillse att dykarjournaler förs samt årligen insända funktionsrapport, tillsammans med, erfarenheter avseende dykeritjänsten till respektive dykeriöverledare enligt C DNC direktiv. Bistå förbandschef vid kommendering av dykare. Årligen lämna underlag till DykÖL beträffande Funktionsrapport dykeri (enligt C DNC direktiv). B.2.3 Dykarledare (DykL) B Allmänt Dykarledare (antal efter behov) skall finnas på förband där dykning genomförs. DykL kommenderas av förbandschef. DykL skall: vara dykar- och dykarledarutbildad till minst samma nivå och kategori som dykarledarskapet avser. vara i dykeritjänst väl erfaren (inte nödvändigtvis kommenderingsbar som dykare). om möjligt inte själv dyka vid tjänstgöring som dykarledare. Om så i undantagsfall sker, skall det på ytan finnas av DykL utsedd dykarskötare. DykL får leda max sex dykare. Vid dykning med utsedd bitr DykL får DykL leda max tio dykare. Vid dykning djupare än 40 m eller med en total dekompressionstid (per dykare) överstigande 31 min får DykL leda högst fyra dykare och med utsedd bitr DykL får DykL leda max sex dykare. B Uppgifter Se även B.7. Dykarledare skall: Upprätthålla goda kunskaper om dykeritjänstereglementen och andra instruktioner, föreskrifter och anvisningar som är av betydelse för dyksäkerheten. Planera, leda och övervaka dykning. Tillse att genomförda dyk dokumenteras enligt B.5.2. Dokumentation av dykning. Meddela egen DyktjL erfarenheter i dykeritjänsten. 22

23 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B Utbildning Grundläggande utbildning av dykarledare (GU DykL) genomförs av C DNC. Förbandstillämpad utbildning av dykarledare (TU DykL) genomförs av C DNC och berörda förbandschefer. Dykarledare skall genomgå repetitionsutbildning i HLR och oxygenbehandling minst vart tredje år. B.2.4 Biträdande dykarledare (Bitr. DykL) B Allmänt Se även B.7. Bitr. DykL kan utses då dykning förekommer samtidigt på olika platser. Bitr. DykL skall vara dykarutbildad till minst samma nivå som dykarledarskapet avser, eller vara under dykarledarutbildning för aktuell kategori. Bitr. DykL utses av DykL. B Uppgifter Bitr. DykL skall enligt DykL bestämmande och på DykL ansvar: Leda och övervaka dykning med högst fyra dykare. Övervaka dykerimaterielens skötsel och vård. Se till att genomförda dyk dokumenteras enligt B.5.2. Dokumentation av dykning. B.2.5 Dykarskötare B Allmänt Dykarskötare utses av DykL, för upprätthållande av sambandet mellan dykare och DykL/ Bitr. DykL. Dykarskötare skall om möjligt vara utbildad dykare, men kan vara annan lämplig person som erhållit instruktion och övning i för dykningen gällande signaler samt i hur övervakning av dykaren skall ske. B Uppgifter Dykarskötare skall med hjälp av telefon, livlina eller på annat sätt övervaka dykarens belägenhet samt omedelbart rapportera allt onormalt till DykL/Bitr DykL. 23

24 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B.2.6 Tryckkammaroperatör (Tkop) B Allmänt För manövrering av tryckkammare erfordras särskild utbildning. Denna ges till DykL och Tkop. Tryckkammaroperatör behöver inte vara utbildad dykare eller dykarledare. B Uppgifter Tryckkammaroperatör utför drift och skötsel av tryckkammare under dykarledarens ansvar vid tryckkammarbehandlingar. B Utbildning Grundläggande utbildning av tryckkammaroperatörer (GU Tkop) genomförs enligt C DNC. Förbandstillämpad utbildning av tryckkammaroperatörer (TU Tkop) genomförs av C DNC och berörda förbandschefer. B.3 Dykare B.3.1 Allmänt Endast dykare och dykarledare som är kommenderad av förbandschef får utföra dykeriuppdrag. Under förutsättning att dykarens förmåga och färdighet uppfyller uppdragets krav, kan vissa dykeriuppdrag utföras av personal under TU 1 eller TU 2. Bedömning av detta görs av dykarledaren. B Utbildning i nödluft för helikopterpersonal Grundläggande utbildning i nödluft och utbildning av instruktörer i nödluft genomförs avc DNC i samråd med berörd förbandschef. 24

25 B GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER B.4 Hälsoföreskrifter för personal i dykeritjänst B.4.1 Allmänt Förbandschef är skyldig att säkerställa att personal i dykeritjänst är medicinskt godkänd för aktuell verksamhet. Personal kommenderingsbar som dykare, eller avsedd för dykeritjänst, ansvarar själv för att krav och undersökningar genomföres. Efter sjukskrivning mer än sju dagar råder förbud mot dykeritjänst tills dykarläkare konsulterats och givit klartecken. B.4.2 Särskilda föreskrifter för personal i dykerirelaterad tjänst B Alkohol Alkohol får inte förtäras i samband med eller under de närmaste 8 timmarna före dykning, FU, tryckkammarvistelse, tjänstgöring som dykarledare, biträdande dykarledare tryckkammaroperatör, dykerimedicinsk personal eller dykarskötare. Mellan 24 och 8 timmar före sådan tjänst iakttas stor försiktighet ifråga om alkoholförtäring. Med uttrycket stor försiktighet avses att alkoholförtäring inte får vara större än att vederbörande senast 8 timmar före tjänstgöring skall kunna köra bil utan att bryta mot svensk trafiklagstiftning avseende nykterhet. B Läkemedel Användning av läkemedel i samband med dykeritjänst skall vara restriktiv. Vid osäkerhet skall dykarläkare konsulteras. B Medicinsk åtgärd Vid tveksamhet om tjänstbarhet i dykeritjänst efter medicinsk åtgärd skall dykarläkare konsulteras. Konsultationen skall journalföras av läkaren. B Tandbehandling med bedövning Dykning får företas tidigast 24 timmar efter tandbehandling med lokalbedövning eller lustgas. Efter tandbehandling under narkos avgör ansvarig dykarläkare och anestesiolog tillsammans med tandläkaren hur långt uppehåll som skall tillämpas. 25

Räddningsdykning är en avancerad form av

Räddningsdykning är en avancerad form av Räddningsdykning är en avancerad form av dykning och kompetenskraven på professionella räddningsdykare är höga. Räddningsdykarverksamheten utvecklas ständigt med ny utrustning, teknik och utbildning. Från

Läs mer

Kursplanerna enligt ovanstående moment skall vara samma som är fastställda i Försvarsmakten.

Kursplanerna enligt ovanstående moment skall vara samma som är fastställda i Försvarsmakten. Sida 1 (12) Försvarsmaktens krav för yrkesdykarcertifikat 1. Utbildningskrav för dykare. Enligt SFS 1986:687 skall utbildningskraven på yrkesdykarcertifikat vara likvärdig med motsvarande krav som ställs

Läs mer

Praktisk lektion (Öppet vatten)

Praktisk lektion (Öppet vatten) Välkommen till T5* Tabeller och livräddning Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet vatten) 08-02-2012

Läs mer

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE Övningen ska genomföras på en känd plats med för övningen lämplig väderlek. Denna övning kan kombineras med andra praktiska lektioner under kursen. Instruktören

Läs mer

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 ISSN 1400-5751 Rapport RO 2002:01 Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 Dnr O-03/97 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Yh-Anläggningsdykning 400 poäng. Kurser

Yh-Anläggningsdykning 400 poäng. Kurser Yh-Anläggningsdykning 400 poäng Kurser Antal Yh- poäng Arbetsmiljö 5 Dykningens naturvetenskap 25 Dykerimedicin 10 Dokumentation 15 Dykeriteknik 1 GU Dyk 15 Dykeriteknik 2 TU 0 TU 1 40 Dykeriteknik 3 5

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb 1

Malmö Sportdykarklubb 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb T3* Tryck och flytkraft Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 2 (9) D.B.5 Medicinska föreskrifter för flygsäkerhetsrelaterad personal i det militära

Läs mer

ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6)

ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6) ÖVERSIKT KURSPLAN DYKUTBILDNINGSIDA 1 (6) Inledning Den tvåstjärniga kursen innehåller 6 teorilektioner, 3 praktiklektioner och dykövningar (7 obligatoriska varav minst ett upprepat dyk samt 1 frivillig).

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SUUNTO VYPER BRUKSANVISNING

SUUNTO VYPER BRUKSANVISNING SV SUUNTO VYPER BRUKSANVISNING VYPER SNABBGUIDE Pilar: - Dekompressionsstopp vid etapptaket - Zon för obligatoriskt säkerhetsstopp - Uppstigning rekommenderas - Gå djupare! Aktuellt djup Dyk nummer Loggbokssymbol

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Utbildningsstandard Version 3.1 2013

Utbildningsstandard Version 3.1 2013 Utbildningsstandard Version 3.1 2013 3 Innehållsförteckning 1 Rekreationsdykning... 5 2 Instruktörens ansvar... 6 3 Instruktörens förkrav... 7 4 Definition av dyk... 8 5 Utrustningskonfiguration... 9

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O)

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O) Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande dikväveoxid (N 2 O) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb 1

Malmö Sportdykarklubb 1 Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb T2* Dykutrustning Svenska Sportdykarförbundet 2005 2 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul)

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96

Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96 Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 HISTORISK BAKGRUND 5 VAD ÄR DYKNING? 6 DYKUBILDNING 7 Vad är PADI? 7 Kursöversikt 7 DYKUTRUSTNING 8 Cyklopet 8 Snorkeln

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater

Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater Oskar Frånberg, Mikael Ericsson, Mikael Gennser FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Sportläger med dykning och fallskärmshoppning Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Idrott och diabetes Den som har diabetes bör stimuleras att vara

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Remissutgåva. Del 1 Grunder

Remissutgåva. Del 1 Grunder Remissutgåva Del 1 Grunder 2 Handbok för kaffekokning vid Försvarsmakten H KaKo Del 1 Grunder Remissutgåva 2007 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 3 Handbok för kaffekokning vid

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

DYKKUNSKAP 3. Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning

DYKKUNSKAP 3. Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning DYKKUNSKAP 3 Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning 2 INNEHÅLL Innehåll Sida 2 Inledning 3 Vad är en studiecirkel 4 Kursintroduktion T1 5 Kompressorer T2 och Dykutrustning T3 8 Dykfysik

Läs mer

sv Suunto D4i BrUKsanVisninG

sv Suunto D4i BrUKsanVisninG sv Suunto D4i BRUKSANVISNING 1. VÄLKOMMEN TILL SUUNTOS UTBUD AV DYKDATORER... 8 2. VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR OCH INFORMATION... 9 3. ANVÄNDARGRÄNSSNITTET I SUUNTO... 20 3.1. Navigera i menyerna...

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995.

Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995. FIB 1995:3 Utkom från trycket 1995-04-28 Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten; beslutade den 18 april 1995. Generalläkaren

Läs mer

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb 1* kurs vår 2012 / enstjärnig grundkurs Välkommen till din dykkurs! Kursens mål är att du skall kunna dyka säkert tillsammans med

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer