3/2000 INNEHÅLL. KUSTANTAJA Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittausinsinöörien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/2000 INNEHÅLL. KUSTANTAJA Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittausinsinöörien"

Transkript

1 N O R D I S K T H Ä F T E DEN 19:E NORDISKA LANTMÄTAREKONGRESSEN I STOCKHOLM JUNI 2000

2

3 3/2000 INNEHÅLL PÄÄTOIMITTAJA DI Markku Villikka, H. Schneekloths Vej 9, 1 tv., DK-2000 Frederiksberg, Denmark, puhelin , faksi ja sähköposti lähtien päätoimittajana Pekka Lehtonen, sähköposti TOIMITUS Maankäyttö ry, Kellosilta 10, Helsinki, puh , faksi , sähköposti TOIMITUSKUNTA Yhdistyksen hallitus: Markku Markkula (MIL) pj., Erkki Tienhaara (MAKLI) vpj., Pekka Halme (MIL), Kauko Viitanen (MIL), Risto Laitinen (MAKLI), Martti Pietikäinen (MAKLI) ja Mikko Pohjala (SKY). Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteella TALOUS, HALLINTO JA OSOITTEENMUUTOKSET MIL ry., Kellosilta 10, Helsinki, puh , faksi , sähköposti Taloudenhoitaja Seppo Mäkinen, puh , sähköposti ILMOITUSMYYNTI Raija Valonen, MIL ry, Kellosilta 10, Helsinki, puh , faksi , sähköposti ILMOITUSHINNAT mv 2-väri 3 4-väri Takakansi 8000, 10000, 15000, Sisäkannet 6000, 8000, 11000, Pääkirj. vieressä 6000, 8000, 11000, Koko sivu 4800, 6300, 9000, 1/2 sivua 3200, 4800, 7000, 1/4 sivua 2600, 4200, 6000, Liitteet Sopimuksen mukaan ILMESTYMISAIKATAULU ilm.päivä juttujen ilmoitusten sisäänjättö sisäänjättö 4/ / KUSTANTAJA Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittausinsinöörien Liittoa (MIL), Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLIa ja Suomen Kartoittajayhdistys SKY:tä. SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO ry Toimisto: Kellosilta 10, Helsinki, puh , faksi , Puheenjohtaja: DI Mikko Uimonen, Maanmittauslaitos, Kiinteistötietokeskus, PL 84, Helsinki, puh , faksi , MAKLI ry Toimisto: Kulmakatu 8 A, Helsinki, puh , faksi , Puheenjohtaja: Maanmitt.tekn. Juhani Nurkka, Rullakatu 4 F 32, Lahti, puh , toim. Lahden kaupunki puh Pääsihteeri: Maanmitt.tekn. Raimo Tuomala, Vanamontie 14, Kouvola, puh , toim. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto, Kauppamiehenk 4, PL 1070, Kouvola, puh , faksi , SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry Puheenjohtaja: Kartoittaja Tauno Jortikka, Tilhitie 3, Hyllykallio, puh , , toim. Pohjanmaan mmtsto, Keskuskatu 17. PL 123, Seinäjoki, puh , faksi Sihteeri: Kartoittaja Mirja Vähämäki, Ojoistenkatu 7 C 7, Hämeenlinna, toim. Hämeen maanmittauststo, PL 117, Hämeenlinna, puh TILAUSHINNAT Lehti ilmestyy vuonna 2000 viisi kertaa. Tilaushinnat ovat 300 mk/vsk kotimaahan, 360 mk/vsk Pohjoismaihin ja Eurooppaan ja 400 mk/vsk muihin maihin. Irtonumerot 65 mk + postikulut. TOTEUTUS Lagarto / Arto Tenkanen ja Jaana Jäntti Vuorenpeikontie 5 A 67, Helsinki, puh , faksi , sähköposti PAINOPAIKKA Hansaprint Oy, PL 501, Turku, puh , faksi , ISSN Ly-tunnus Kansikuva: Tukholman Musiikkiakatemia, 19. pohjoismaisen maanmittarikongressin pitopaikka. Kuva: Markku Villikka. Painos kpl. Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 4 ÄR DEN NORDISKA KULTUREN EN MYT? FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGISTRERING 6 PEKKA HALME FASTIGHETSBILDNING I FINLAND BENCHMARKING 9 HELGE ONSRUD NY LOV OM EIENDOMSREGISTRERING 12 LARS JANSSON OCH GÖRAN ERIKSSON FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGISTRERING 14 LEIV BJARTE MJØS NY MATRIKKEL I NORGE 16 HENNING ELMSTRØM MATRIKULÆRE ÆNDRINGER I DANMARK SYSTEM OG PRISUDVIKLING BOSTADSMARKNADEN 19 THORKILD ÆRØ HJEM & DOMÆNE OM FORSKELLIGE EJERFORMER VERSUS BOLIGVALG 26 TED LINDQVIST BOSTADSMARKNADEN I SVERIGE ÖVERSKOTT ELLER BOSTADSBRIST? 29 ERIK LÖNNFELDT I FINLAND ÄGER MAN SIN BOSTAD MYTER OCH FAKTA OM DEN FIN- LÄNDSKA BOSTADSMARKNADEN 31 GÖRAN TILLBERG ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG I SVERIGE UTVECKLING OCH FRAMTID 33 ESPEN PAUS BOLIGMANGEL I OSLO OG OSLOREGIONEN? NORDEN OCH VÄRLDEN 35 KNUT O. FLÅTHEN PRIMAR OUR CENTER FOR EUROPEAN ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHARTS IS OPERATIONAL! 36 LARS PALM GRÄNSREGIONALT SAMARBETE GRÄNSLØS GIT 38 KARIN HALDRUP MERE END GRÆNSER REFLEKSIONER OVER UDFØRELSEN AF MATRIKULERINGSPROJEKTER 41 TOMMY ÖSTERBERG RAPPORT FRÅN ETT INTERNATIONELLT SEMINARIUM OM BESITTNINGSRÄTT TILL MARK OCH FASTIGHETSINFORMATION FÖR ATT UNDERSTÖDJA EN UTHÅLLIG UTVECKLING I VÄRLDEN 42 MIKA-PETTERI TÖRHÖNEN SYSTEMATIC REGISTRATION FOR CAMBODIA THE BACKGROUND, THE JUSTIFICATION AND THE METHOD URBAN FÖRNYELSE 46 BARBRO JULSTAD OCH GÖRAN ERIKSSON NYA MÖJLIGHETER TILL BLANDAT ÄGANDE VID STADSFÖRNYELSE 49 ARNE PRÆSTEGAARD DEN PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRS ROLLE I BYFORNYELSESPROCESSEN 52 ERIK PLATHE VIRKEMIDLER FOR Å MULIGGJØRE EN BEDRE AREALUTNYTTELSE I BYGGESONEN 58 JUSSI HEINÄMIES FÖRNYELSE AV STADSCENTRA EXEMPEL FRÅN STORA OCH MEDELSTORA STÄDER I FINLAND FORSKNING, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 60 OLAV MATHISEN KOMPETANSEKRAV TIL MORGENDAGENS LANDMÅLER 62 HANS MATTSSON THE EDUCATION AND PROFESSION OF LAND SURVEYORS IN WESTERN EUROPE 66 STIG ENEMARK OG ESBEN MUNK SØRENSEN PROFESSIONS- OG KOMPETENCEUDVIKLING FOR LANDINSPEKTØRER I DANMARK 71 KAUKO VIITANEN FÖRÄNDRINGAR AV LANTMÄTARUTBILDNINGEN I FINLAND 73 LENNART SJÖGREN VAD GÖR LANTMÄTAREN OM 10 ÅR? TANKAR KRING LIVET OCH DEN FRAMTIDA ARBETSMARKNADEN NORDISKT KONGRESSPRIS 75 MICHAEL TOPHØJ SØRENSEN DEN USTYRLIGE DETAILHANDEL 78 OLA ØVSTEDAL GPSPROG EN VERKTØYKASSE FOR ANALYSE AV GPS-OBSERVASJONER 80 CAMILLA GÄDDA FÖRNYELSE AV BEBYGGDA OMRÅDEN OMBUDSMANNARAPPORT 83 SVERIGE 84 DANMARK 85 NORGE 88 FINLAND 90 TAK TIL DEN GAMLE REDAKTØR GUNNAR BALLE

4 B Betydelsen av det nordiska samarbetet dryftas inom lantmäteribranschen åtminstone vart fjärde år, då den nordiska lantmätarekongressen går av stapeln. Det har blivit en vana att fråga sig om det nordiska samarbetet ännu håller ställningarna i en värld dominerad av engelskan. De nordiska ländernas olika förhållningssätt till den europeiska integrationen är ytterligare en krydda i den här soppan. Standardfrågan bland tvivlarna är, har en kongress på de nordiska språken någon uppgift att fylla, då broken English har intagit ställningen som gemensamt världsspråk. Särskilt framförs dessa tvivel av de finska lantmätarna, vars svenska sedan 1970-talet ordentligt har rostat i och med införandet av engelskan som första främmande språk i grundskolan. Samtidigt har nordiska kontakterna minskat till den grad att finnarna har svårigheter att förstå i synnerhet danska. Betydelsen av det nordiska samarbetet betonas genom det gemensamma kulturarvet och kulturbakgrunden samt behovet av en gemensam nordisk front i internationella sammanhang. På detta område har åtminstone lantmäteribranschen mer än goda erfarenheter. Däremot har samarbetet i den Europeiska Unionen i många fall inte avancerat längre än till festtalen. I språkfrågan kan finnarna tröstas med att även andra nordbor, enligt en färsk undersökning, har svårt att förstå varandra. Enligt undersökningen kan svenskar och norrmän rätt väl kommunicera med varandra. Av norrmännen förstår 88 % svenska korrekt i testet hörde man på tal från ett band, varvid man inte kunde lita på miner och övriga gester som hjälper till att förstå språket. I motsvarande situation förstod svenskarna 48 % av norskan. D N O R D I S K T H Ä F T E ÄR DEN NORDISKA KULTUREN EN MYT? Av norrmännen förstod 73 % danska och av danskarna 69% norska. Svenska begreps av bara 43% av danskarna medan endast 22% av svenskarna förstod danska ordentligt. Den här undersökningen försänker myten om ett gemensamt skandinaviskt språk i en skum dager. Men är det här hela sanningen? Inom lantmäteribranschen torde man förstå varandra bättre huvudsakligen på basen av en gemensam historia och gemensamma lagar samt tack vare lantmätarnas kosmopolitiska umgängesseder. I det här yrket förstår man sig verkligen på att ha roligt. Trots språkproblem har de nordiska länderna en kulturell och administrativ tradition, vilket i sig ännu lönar sig att slå vakt om. När man söker nya idéer och framsteg står benchmarking- och andra exempel lättast att finna i länder, vilka har en stor kontaktyta med det egna landet. Dessa fundament kan inte ens EU bryta ner. I EU-politiken och även inom lantmäteribranschen har den nordliga dimensionen ännu mycket att ge. Den XIX nordiska lantmätarekongressen i Stockholm den juni kommer igen att bygga broar mellan och samla de nordiska lantmätarna. Kongressens tema Lantmäteri i ett stadsperspektiv är synnerligen aktuellt. Under det övergripande temat har man byggt upp föreläsningsserier: urban förnyelse, fastighetsbildning och -registrering, Norden och världen, bostadsmarknaden samt forskning, utbildning och arbetsmarknad med föreläs- Det nordiske samarbejdes betydning drøftes i landinspektørbranchen mindst hvert fjerde år, når den nordiske lantmätarekongres- sen går af stabelen. Det er blevet en vane at spørge, om det nordiske samarbejde stadig holder stillingen i en verden domineret af engelsk og hertil kommer de nordiske landes uensartede forhold til den europæiske integration. Standardspørgsmålet blandt tvivlerne er, om en kongres på de nordiske sprog opfylder noget formål, når broken English har taget stillingen, som almindeligt verdenssprog. Denne tvivl fremføres især af de finske landinspektører, hvor svensk siden 1970 erne virkelig er blevet mindre efter indførelsen af engelsk, som første fremmede sprog i grundskolen. Samtidig er de nordiske kontakter i den grad blevet mindre, så finnerne har svært ved at forstå især det danske sprog. Betydningen af det nordiske samarbejde udmønter sig i den samme kulturarv og kulturbaggrund samt behovet for en samlet nordisk front i internationale sammenhæng. På det nordiske samarbejdes området har især landinspektørbranchen mere end gode erfaringer. Derimod er samarbejdet i den Europæiske Union mange gange ikke kommet længere end til festtalen. I spørgsmålet om sproget kan finnerne trøste sig med, at også andre nordboere, ifølge en nylig undersøgelse, har svært ved at forså hinanden. 88% af nordmændene forstår svensk korrekt i undersøgelsens test lyttede man til tale fra et bånd, så man ikke kunne se mimik og andre gestus, som hjælper til med at forstå sproget. Tilsvarende forstår 48% af svenskerne norsk. 73 % af nordmændene forstår dansk og af danskerne forstår 69 % norsk. 43 % af danskerne begriber svensk og kun 22% af svenskerne forstår dansk ordentligt. Denne undersøgelse understøtter ikke myten om et samlet skandinavisk sprog. Er det monstro hele sandheden? I landinspektørbranchen burde man forstå hinanden bedre hovedsagelig på grund af den samme forhistorie og samme love samt takket være landinspektørernes kosmopolitiske omgangskreds. I denne her fagbranche forstår man virkelig at have det sjovt. Trods sprogproblemerne har de nordiske lande en kulturel og administrativ tradition, som det stadigvæk betaler sig at stå vagt overfor. Når man efterlyser nye idéer og fremskridt, er benchmarking og andre eksempler lettest at finde i lande, som har en stor kontaktflade til sit eget land. Dette fundament kan ikke engang EU nedbryde. I EU-politikken og selv i landinspektørbranchen har den nordlige dimension stadigvæk meget at give. Den XIX nordiske lantmätarekongressen i Stockholm den juni kommer igen til at bygge broer mellem og samle de nordiske landinspektører. Kongressens tema Landmäteri i ett stadsperspektiv er meget aktuel. Under det overordnede tema har man opbygget forelæsningsserier: Urban fornyelse, landinspektøruddannelse og registrering, Norden og verden, ejendomsmarkedet samt forskning, uddannelse og arbejdsmarked med forelæsninger, som er både klassiske og filosoferende. Kongressen åbnes af Sveriges miljøminister Kjell Larsson, ningar som är både högklassiga och tänkvärda. Kongressen öppnas av Sveriges miljöminister Kjell Larsson, vilket vittnar om vilken status kongressen har. Naturligtvis får man heller inte glömma kongressens sociala kvaliteter, bland annat de klassiska besöken i lantmätarhem, där man har möjligheter att stöda språket med gester. Eftersom alla av olika anledningar inte kan ta sig till Stockholm, har de nordiska lantmätareföreningarna beslutat publicera kongressföredragen i årets nummer av Nordiskt Häfte. Det utkommer undantagsvis redan före kongressen. På det sättet får hela branschen snabbt tillgång till kongressens färska substans. Samtidigt kan publikationen inspirera några eftersläntrare att ännu åka till kongressen i sommarstaden Stockholm. När det kommer till kritan så är språket egentligen inte så svårt. Med lite övning kan till och med en finne från de djupa skogarna förstå och kommunicera med danskarna, vilka som känt pratar grötigt med en het potatis i munnen. Det lönar sig att försöka. Den kulturella gemenskapen överbygger de språkliga barriärerna. Eftersom detta är det mitt sista nummer av Maankäyttö i egenskap av chefredaktör, vill jag samtidigt tacka alla lantmätare som jag i de nordiska samarbetet under årens lopp har haft nöjet att få träffa och önska god fortsättning på det nordiska samarbetet även under det nya årtusendet. Markku Villikka Chefredaktör som herved bevidner kongressens status. Naturligvis skal man heller ikke glemme kongressens sociale kvaliteter, og slet ikke de klassiske besøg i landinspektørhjem, hvor man har mulighed for at fremme sproget med gestus. Da alle ikke kan komme til Stockholm, har de nordiske landinspektørforeninger besluttet at publicere kongresforedragene i årets nummer af Nordisk hefte. Det udkommer undtagelsesvis allerede inden kongressen. På denne måde får hele branchen hurtig adgang til kongressens seneste indhold. Samtidig kan publikationen måske inspirere nogle, der ikke har tilmeldt sig endnu til at komme til kongressen i sommerbyen Stockholm. Når det kommer til stykket så er sproget egentlig ikke så svært. Med en smule øvelse kan selv en finne fra de dybe skove forstå og kommunikere med danskerne, som er kendt for at tale med en kartoffel i munden. Det betaler sig at forsøge. Den kulturelle samhørighed overskygger de sproglige barrierer. Da dette er mit sidste nummer som chefredaktør for Maankäyttö, vil jeg gerne samtidig takke alle landinspektører, som jeg i årenes løb har haft fornøjelsen af at træffe i det nordiske samarbejde. Jeg vil fortsat ønske et godt nordisk samarbejde i det nye årtusinde. Markku Villikka Redaktør

5 B Betydningen av det nordiske samarbeidet er gjenstand for diskusjon blant jordskiftere i det minste hvert fjerde år, når den nordiske landmålerkongressen arrangeres. Det er blitt en vane å stille spørsmålet om det nordiske samarbeidet fortsatt har en posisjon ien verden som er dominert av det engelske språk. De nordiske landenes ulike innstilling til den europeiske integrasjonen er med på åkrydre denne suppen ytterligere. Vanligvis hører man kritiske kommentarer på formen; er en kongress som holdes på de nordiske språk fortsatt nødvendig når fellesspråket i verden er et bearbeidet broken English. Spesielt ofte høres slike skeptiske kommentarer fra finske jordskiftere med svenskkunnskaper som har rustet kraftig siden 1970-tallet, da engelsk ble gjort til første fremmedspråk igrunnskolen. Samtidig har det nordiske samkvemmet blitt redusert i den grad at finnene har spesielt vanskelig for å forstå dansk. Viktigheten av det nordiske samarbeidet understrekes ved betydningen av felles kulturtradisjon og bakgrunn og ved internasjonale sammenkomster. I det minste har man innen jordskiftebransjen svært gode erfaringer med dette samarbeidet. Derimot har samarbeidet innenfor den europeiske unionen ofte blitt med bare festtaler. I språkspørsmålet kan man trøste finnene med at en fersk undersøkelse viser at også andre enn finner har språkproblemer. I følge undersøkelsen kan nordmenn og svensker snakke svært så bra sammen. Blant nordmennene forstår 88 % korrekt svensk i testen lyttet man til tale på bånd, slik at effekten av uttrykk og andre fakter som forenkler forståelsen var eliminert. På tilsvarende vis forstod 48% av svenskene P N O R D I S K T H Ä F T E norsk. Blant nordmennene forstår 73 % dansk og 69 % av danskene norsk. Blant danskene forstår bare 43 % svensk, mens fattige 22 prosent av svenskene forstår skikkelig dansk. Med bakgrunn i denne undersøkelsen slår myten om et felles skandinavisk språk skikkelig sprekker. Men finnes hele sannheten i denne undersøkelsen? Blant jordskiftere er nok forståelsen større i hovedsak på grunn av det felles historiske og lovverksmessige fundamentet. I dette yrket er man i stand til å slå seg løs. På tross av de språklige problemene har de nordiske landene samme slags tradisjoner når det gjelder kultur og forvaltning, og dette er det fortsatt verdt å utnytte. Når man leter etter nye idéer og tanker om utvikling, er benchmarking og andre eksempler enklest å finne i land som har størst kontaktflate med ens eget land. Disse plattformene har selv ikke EU kunnet slå i stykker. I EU-politikken også innenfor jordskiftebransjen har den nordiske dimensjon fortsatt mye å gi. Den XIX Nordiske landmålerkongressen som arrangeres i Stockholm i tiden juni, vil igjen være med på å bygge broer mellom de nordiske land og samle de nordiske jordskifterne. Kongressens tema Jordskifte og byen er svært aktuelt. Foredragene i foredragsseriene bygd opp under temaet byfornyelse eiendomsfornyelse, eiendomsforming og -registre, Norden og verden, eiendomsmarkedet samt utdannelse og forskning er både av høy kvalitet og vekker til live tanker. Det at kongressen blir åpnet av Sveriges miljøvernminister Kjell Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä pohditaan maanmittausalalla ainakin joka neljäs vuosi, jolloin järjestetään pohjoismainen maan- mittarikongressi. Tavaksi on tullut kysyä, vieläkö pohjoismaisella yhteistyöllä on asema englanninkielen hallitsemassa maailmassa. Pohjoismaiden erilainen suhtautuminen Euroopan yhdentymiseen tuo vielä oman lisämausteensa tähän keittoon. Yleensä epäilyn kuulee muodossa, onko pohjoismaisilla kielillä pidettävä kongressi enää tarpeen, kun maailman yhteiseksi kieleksi on muokkautunut broken English. Erityisen usein tämän epäilyn kuulee suomalaisilta maanmittareilta, joiden ruotsin taito on ruostunut pahasti sitten 1970-luvun, jolloin peruskoulun mukana ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi tuli englanti. Samaan aikaan on pohjoismaisen kanssakäymisen määrä vähentynyt niin, että suomalaisilla on vaikeuksia etenkin tanskan ymmärtämisessä. Pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä korostetaan yhteisen kulttuuriperinteen ja taustan merkityksellä ja pohjoismaisen yhteistyön tärkeydellä kansainvälisessä kanssakäymisessä. Tästä on ainakin maanmittausalalla saatu enemmän kuin hyviä kokemuksia. Euroopan unionissa yhteistyö on sen sijaan monesti jäänyt juhlapuheiden tasolle. Kieliasiassa suomalaisia voi lohduttaa sillä, että erään tuoreen tutkimuksen mukaan myös muilla kuin suomalaisilla on ymmärtämisvaikeuksia. Tutkimuksen mukaan norjalaiset ja ruotsalaiset pystyvät keskustelemaan varsin hyvin keskenään. Norjalaisista 88 % ymmärtää korrektisti ruotsia kokeessa puhetta kuunneltiin nauhalta, jolloin ilmeiden ja muiden eleiden ymmärtämistä helpottava vaikutus oli poistettu. Vastaavasti ruotsalaisista norjaa ymmärsi vastaavassa tilanteessa 48 %. Norjalaisista 73 % ymmärtää tanskaa ja tanskalaisista norjaa 69 %. Tanskalaisista vain 43% ymmärtää ruotsia mutta ainoastaan 22 prosenttia ruotsalaisista ymmärtää kunnollisesti tanskaa. Tämän tutkimuksen perusteella myytti yhteisestä skandinaavisesta kielestä saa pahan kolhun. Mutta onkohan tässä koko totuus? Maanmittausalalla ymmärtämys lienee suurempi pääosin yhteisen historiallisen ja lainsäädännöllisen perustan sekä maanmittareiden yleismaailmallisten seuratapojen ansiosta. Tässä ammatissa osataan pitää hauskaa. Kielellisistä ongelmista huolimatta pohjoismailla on samanlainen kulttuuri- ja hallinnollinen perinne, mikä on yhä hyödyntämisen arvoista. Kun etsitään uusia ideoita ja kehittämisajatuksia on benchmarking- ja muut esimerkit helpointa hakea maista, joilla on suurin liittymäpinta omaamme. Näitä lähtökohtia ei edes EU ole pystynyt murtamaan. EU-politiikassa myös maanmittausalalla pohjoisella ulottuvuudella on yhä paljon annettavaa kesäkuuta Tukholmassa järjestettävä XIX Pohjoismainen maanmittarikongressi on jälleen rakentamassa siltoja pohjoismaiden välille ja kokoaa yhteen Pohjolan maanmittarit. Kongressin teema Maanmittaus ja kaupunki on erittäin ajankohtainen. Teeman alle rakennettujen luentosarjojen kaupunkiuudistus kiinteistöuudistus, kiinteistönmuodostus ja - Larsson forteller noe om kongressens anseelse. Naturligvis må man ikke glemme kongressens sosiale utbytte, bl.a. klassiske hjembesøk, hvor man i tillegg til språket også kan ta i bruk gester. Da alle av forskjellige årsaker ikke kan komme til Stockholm, har de nordiske jorskifteforeningene bestemt seg for å publisere kongressens foredrag i årets nummer av Nordiskt Häfte. Heftet utgis unntaksvis allerede på foråret før kongressen. Dermed vil utbyttet av kongressen være umiddelbart tilgjengelig for alle innen bransjen. Samtidig vil forhåpentligvis publikasjonen inspirere selv den som er sent ute til å reise til sommerlige Stockholm. Og ikke er da språket heller så vanskelig. Med litt trening kan til og med en finne fra de dype skoger lære seg å forstå og kommunisere selv med dansker som snakker med en potet eller med grøt i munnen. Det er verdt et forsøk. Det kulturelle fellesskap overvinner de språklige vanskelighetene. Da dette er det siste nummeret av Maankäyttö-bladet som jeg fungerer som sjefsredaktør for, vil jeg samtidig få lov til å takke alle de jordskiftere jeg har møtt opp gjennom årene, og ønske en god fortsettelse på det nordiske samarbeidet også i det nye årtusenet. Markku Villikka Sjefsredaktør rekisterit, Pohjola ja maailma, kiinteistömarkkinat sekä koulutus ja tutkimus luennot ovat sekä korkeatasoisia että ajatuksia herättäviä. Kongressin arvostuksesta kertoo se, että sen avaa Ruotsin ympäristöministeri Kjell Larsson. Luonnollisestikaan ei sovi unohtaa kongressin sosiaalista antia, mm. klassisia kotivierailuja, joiden aikana kielen lisäksi eleetkin voi ottaa käyttöön. Koska kaikki eivät eri syistä pääse Tukholmaan, ovat pohjoismaiden maanmittariliitot päättäneet julkaista kongressin esitelmät tämänvuotisessa Nordiskt Häftessä. Se ilmestyy poikkeuksellisesti jo alkuvuodesta ennen kongressia. Näin kongressin anti saadaan tuoreeltaan kaikkien alan ihmisten käyttöön. Samalla julkaisu toivottavasti innostaa vielä mattimyöhäisiä lähtemään kesäiseen Tukholmaan. Eikä se kieli sittenkään ole niin vaikeaa. Pienellä harjoittelulla jopa metsäsuomalainen oppii ainakin ymmärtämään ja kommunikoimaan jopa peruna tai puuro suussa puhuvien tanskalaistenkin kanssa. Kannattaa yrittää. Kulttuurinen yhtenäisyys voittaa kielelliset hankaluudet. Koska tämä on viimeinen Maankäyttö-lehden numero, jonka päätoimittajana toimin, haluan samalla kiittää kaikkia vuosien varrella pohjoismaisessa yhteistyössä tapaamiani maanmittareita sekä toivottaa hyvää jatkoa pohjoismaiselle yhteistyölle myös uudella vuosituhannella. Markku Villikka Päätoimittaja

6 FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGISTRERING ALLMÄNT OM FASTIGHETSSYSTEMET I FINLAND Det finns sammanlagt ca 4,6 miljoner registerenheter i fastighetssystemet i Finland. Lantmäteriverket upprätthåller ett riksomfattande register där det finns 3,95 miljoner enheter, varav 2,2 miljoner är levande. Inom stadsplaneområden för 87 städer sina egna register. I dessa register finns ca enheter. Stadsplaneområden omfattar sammanlagt under 2% av Finlands hela areal. Vid ingången av år 2000 trädde den nya markanvändnings- och bygglagen i kraft. Den ändrade ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Lantmäteriverket inom fastighetsregisterföringen och fastighetsbildningen. Kommunernas ansvar för upprätthållning av systemen växer. Eftersom alla kommuner icke hade tekniska möjligheter att åta sig alla av lagen förutsatta uppgifter, skulle Lantmäteriverket ingå avtal med dem för att trygga att fastighetssystemet fungerar även under en övergångsperiod. Hittills har de träffade avtalen bara betytt att situationen förblivit som förut. Till fastighetsdatasystemet hör Lantmäteriverkets och kommunernas fastighetsregister och registerkarta som index samt justitieförvaltningens lagfarts- och inteckningsregister. I nära kontakt med dessa är befolkningsregistret, byggnads- och lägenhetsregistret (Befolkningsregistercentralen) samt företagsregistret (Statistikcentralen). Registerkartan finns i digital form förutom material över tätbebyggda områden som 21 städer producerar. Även till de delar är det meningen, att kartan skall bli färdig inom år Av kartans gränsinformation baserar sig 45 % (i areal) eller 73 % (i fastighetsantal) på bild- och terrängmätningar. Kartan är helt färdig till slutet av år Resten som huvudsakligen omfattar glesbygder har definierats genom att digitalisera den gamla manuella kartan. Målsättningen är att det till slutet av år PEKKA HALME Lantmäteriverket Centralförvaltningen Finland LANTMÄTERIVERKET Lantmäteriverket är ett resultatstyrt, nettobudgeterat verk. Verkets uppgifter indelas itvå resultatområden: fastighetsuppgifter och kartverksuppgifter. Verket svarar för fastighetssystemet i Finland och allmänna kartverksuppgifter. Verksamheten är koncentrerad på lantmäteriförrättningar, registerföring av fastigheter, insamling och uppdatering av terränginformation, flygbildsservice samt främjande av samanvändningen av geografisk information. Lantmäteriverket (LMV) ingår årligen ett resultatavtal med Jord- och skogsbruksministeriet (JSM). I avtalet överenskommer man bl.a. om den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhetsmålsättningar för lantmäteriförrättningar, övriga offentligrättsliga prestationer och marknadsprestationer. Mellan centralförvaltningen och verkets övriga enheter ingås motsvarande avtal enligt ministeriets målsättningar. Under de senaste åren har särskilt verkets fastighetsuppgifter genomgått förändringar. Vid årsskiftet 1997 trädde Fastighetsbildningslagen och Jordabalken i kraft. Den nya lagstiftningen ökade å ena sidan antalet ärenden som ska behandlas vid fastighetsförrättningar (bl.a. mer omfattande behandling av färdselrätt och befrielse från inteckningar) och åandra sidan minskade dem, eftersom man enligt den nya Jordabalken beviljar lagfart redan på det outbrutna området, varför utredningen av fång överfördes till tingsrätterna. Ännu mer dramatiskt påverkade ibruktagandet av systemet JAKO den 30 april I och med systemet för förrättnings- FASTIGHETS- BILDNING I FINLAND BENCHMARKING 2005 finns en karta som baserar sig på de nya mätningarna över hela området. I denna artikel tas fastighetsbildningen upp från Lantmäteriverkets synvinkel. Verket utför årligen ca lantmäteriförrättningar och städerna bildar därtill inom sina planområden ca planenliga byggnadsplatser eller allmänna områden. Metoderna och lagstiftningen är huvudsakligen lika inom båda sektorerna. 6

7 produktion, registerföring, informationsservice nådde tekniken inom förrättningsproduktionen en ny nivå, vilket dock inte skedde utan problem. Organisation Lantmäteriverkets organisation förnyades fr.o.m Organisationen som tidigare bestått att 21 lantmäteribyråer och sju riksomfattande produktions- och serviceenheter ersattes med en ny organisation. Antalet lantmäteribyråer minskade till tretton och de riksomfattande service- och produktionsenheterna till fem. Det finns servicepunkter på 40 orter. Två byråer har redan fattat beslut om att nedlägga några av dem. Avsikten med reformen var att bilda lantmäteribyråer som erbjuder fullständig service dvs. att de inom sina verksamhetsområden rationellt och ekonomiskt ska kunna sköta alla uppgifter som tillhör lantmäteriverkets uppgiftsområde. Redan under det första verksamhetsåret var utvecklingen önskad och övergångsperioden beräknas vara över på 2 3 år. De riksomfattande enheterna sköter produktionsuppgifter i mindre utsträckning förutom flygbildscentralen som ansvarar för verkets flygfotograferingar i hela landet. Personal och fördelningen av arbetstid Det fanns drygt 1900 egna och med arbetskraftsmedlen avlönade arbetstagare vid Lantmäteriverket år I centralförvaltningen arbetade 26 personer, i de riksomfattande enheterna 247 och på lantmäteribyråerna 1692 (sammanlagt 1965 pers.). Av arbetstiden användes ca 37 % till avgiftsbelagd verksamhet. Den budgetfinansierade produktionens andel var av samma storlek. Resten, dvs. 25% av arbetstiden gick till allmän administration, utveckling och stöduppgifter. Till lantmäteriförrättningar användes ca 520 årsverk dvs. 32 % av verkets hela arbetstid. Som förrättningsingenjörer vid verket arbetar 450 tekniker, yrkeshögskoleingenjörer och diplomingenjörer. Verksamhet Lantmäteriverkets verksamhet indelas ofta i tre delar: den budgetfinansierad produktionen, den avgiftsbelagda verksamheten och stödfunktionerna. Till den budgetfinansierade verksamheten hör upprätthållning av fastighetsregistret och andra register samt registerkartan och arkivföring. Dessutom utförs ägoregleringar huvudsakligen med budgetmedel. Även insamling av terränginformation, uppdatering samt mätningar av fixpunkter och publicering av terrängkartor hör till den budgetfinansierade produktionen. Den avgiftsbelagda verksamheten bildas huvudsakligen av lantmäteriförrättningar. Övriga offentligrättsliga prestationer dvs. olika registerutdrag, avgiftsbelagda beslut samt bestyrkande av köp hör också till denna grupp. Volymen av marknadsprestationer har minskat på grund av många orsaker, men de är alltjämt en betydande inkomstkälla. Efterfrågan på nätservice har vuxit betydligt, men betydelsen av den är ännu inte stor (1,7 milj. mk). Till stödfunktionerna hör dataadministration, ekonomi- och personalförvaltning samt FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGISTRERING efterfrågan produktion FÖRRÄTTNINGSVERKSAMHET AVSTYCKNINGAR, GENOMFÖRANDETID I MÅNADER. information. Lantmäteriverkets omsättning var 500,7 mmk år Kostnaderna var sammanlagt 501,9 mmk. Resultatet var alltså 1,2 mmk ( 0,2 %). Målsättningen var ett överskott på 2 milj. mk. Av intäkter (241 mmk) samlades 180 mmk, dvs. 75% från lantmäteriförrättningar. Av kostnader var 72% löner. Enligt avtalet mellan LMV och JSM för ifjol fick det i förrättningarna uppstå 1% underskott under införandet av JAKO. Underskottet var dock 7,9 % dvs., 14 mmk. De för år 1999 beräknade fördelarna med rationaliseringen visade sig vara för stora och målsättningarna för optimistiska. Fördelar syns dock redan jämfört med tiden före JAKO. Förrättningsproduktionens resultat var bättre än år 1997, fast kapitalkostnaderna var 10 mmk större. Förrättningsproduktion Av efterfrågan på (och produktionen av) lantmäteriförrättningar är ca 75 % avstyckningar. Resten består av ett stort antal olika förrättningsslag, av vilka man kan nämna allmänna och enskilda vägförrättningar, rågångar och klyvningar. Av förrättningsinkomsterna på mmk består 55 % av styckningar och 25 % av allmänna vägförrättningar. Under de senaste åren har förrättningsproduktionens arbetsinsats varit årsverk beroende av beräkningssättet. Efterfrågan på förrättningar har varierat kraftigt under årens lopp. Efter högkonjunkturen under slutet av 1980-talet ( st) sjönk efterfrågan på förrättningar ända till år 1995 ( st). Inom några lantmäteribyråer var orderstocken som lägst så låg att den inverkade på rationell fördelning av arbeten och orsakade tryck på att minska antalet anställda i produktionsverksamhet. Efter den perioden och i och med den ekonomiska tillväxten samt den nya lagstiftningens övergångsregler började också efterfrågan på lantmäteriförrättningar växa och nådde i fjol nästan gränsen av stycken. Tillväxten berodde nästan helt på ökningen av styckningar. Antalet andra förrättningar har hela tiden varit omkring stycken. Efterfrågan har beräknats börja minska, vilket det redan finns tecken om. Problemen med att införa systemet JAKO år 1998, samtidigt med ökningen av efterfrågan på styckningsförrättningar, ökade orderstocken av förrättningar på ett par år till På grund av det överskrider orderstocken på verksnivå och på flera lantmäteribyråer årets produktionsmängd. Förrättningsproduktionen har varierat under de senaste åren omkring förrättningar, med undantag av år 1998 (16049). År 2000 utförs enligt planen ca förrättningar. Avsikten är att höja produktionen så mycket att genomförandetiderna inte längre växer och att man får orderstocken att minska under planeringsperioden. Kostnader Kostnaderna för förrättningsproduktionen var år 1999 ca 199 mmk. I summan finns också med avskrivningar och räntor samt andelar ienheternas och verkets gemensamma kostnader. Enligt resultatavtalen uppföljs för förrättningars del enhetskostnaderna (mk/förrättning, mk/ styckningsfastighet, mk/slutförd) och förrättningsproduktionens resultat som helhet. I förrättningsproduktionen är målsättningen ett 0-resultat, dvs. att den borde vara självförsörjande. Man har inte nått detta på verksnivå eller på de flesta lantmäteribyråer. På grund av fastighetsförrättningsavgiftens nuvarande struktur skulle det närmast i fråga om styckningar vara möjligt att få vinst genom att effektivera verksamheten, eftersom avgiften för styckningslägenheter under 5 hektar är fast. Allt annat arbete debiteras enligt arbetstid. Kostnadsgranskingar koncentreras huvudsakligen på styckningar, men likadana nyckeltal kan beräknas för andra förrättningsslag samt förstås för förrättningsproduktionen som helhet. Längst har man uppföljt kostnaderna för styckningsfastigheter. Utvecklingen på verksnivå har framställts i följande tabell. Siffrorna är korrigerade med kostnadsindex till 1999 nivå. Som en intressant jämförelsesiffra finns med handläggningskostnaderna för en delägarfastighet vid allmän vägförrättning. styckning allmän väg KOSTNAD MK/FASTIGHET. Variationen mellan lantmäteribyråerna har hela tiden varit stor. I kostnaderna för en styckningsfastighet påverkar avsevärt hur många styckningslägenheter det i genomsnitt bildas vid förrättningar. Under de senaste fem åren har antalet bildade fastigheter sjunkit från 1,5 till 1,3 lägenheter per styckning. Största delen av förrättningskostnaderna bildas av arbetstid. Bara tid som direkt använts till förrättningar debiteras. I avgiften har dock beaktats förrättningsproduktionens andel av kostnaderna för förrättningsresor, semester o.dyl. frånvaron samt ränte- och andra gemensamma kostnader. Till debiterade uppgifter hör 7

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning

Remissammanställning för. Hotell, restaurant og konferanse. Version 4.0. 23. oktober 2013. Nordisk Miljömärkning Remissammanställning för Hotell, restaurant og konferanse Version 4.0 23. oktober 2013 Nordisk Miljömärkning ii Svanmärkta hotell, restaurang och konferanse - Remisssammanställning 055/Version 4, 23. Oktober

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen Camilla satsar i Nordlisid 16 Gränsnytt Nisse En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 4/09 www.gransprojekt. eu tror på ökat samarbete! sid 4 Medvetna VAL Svenska Camilla Bengtsson hittade

Läs mer

Rural Housing. - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Rapport 2012:05

Rural Housing. - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Rapport 2012:05 Rapport 2012:05 Rural Housing - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland En jämförande studie om boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext. Områden som behandlas är finansiering, planering och regelverk

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Samhällsansvarsrapport

Samhällsansvarsrapport Samhällsansvarsrapport 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsredogörelser 4 Generaldirektörens översikt 2014 6 Lantmäteriverket som vägvisare 2015 Kunder 7 120 000 lagfartsavgöranden 8 Målet nåddes

Läs mer

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Jenny Wäsström, CSN Sverige Heidi Maaniittu, FPA Finland Edda Kristjansdottir, LÍN Island Chris Andre Eidsaunet, LK Norge

Läs mer

Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag av Anna Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Källman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene. Nummer 2 2013 ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene 14 16 Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet 2 Ledare Långsiktighet

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

Prenumerera på. 8 nummer

Prenumerera på. 8 nummer Nr. 3. maj - juni - 2011 Prenumerera på 8 nummer för endast 318:- Prenumerera nu! Missa inte en spännande värld av mat och dryck direkt hem i din brevlåda. Till dig som vill läsa om nya dryckes- och matupplevelser,

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Nordens Välfärdscenter Fokus på U N G E O G N A R K O T I K A 1 Forord Selv om ungdom i de nordiske landene nesten ligger lavest i Europa i bruk av illegale stoffer, er det svært viktig å sette ungdom

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2006

Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2006 Det här är statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen. Berättelsen lämnas med stöd av språklagen till riksdagen varje valperiod. I berättelsen behandlas tillämpningen av språklagstiftningen,

Läs mer

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst.

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst. Nummer 1 2013 Peabs teknikchef BLICKAR SID 4 FRAMÅT 6 PMB 8 Projekt i Göteborg limning i mål 10 S äkrare bitumendepåer 12 S tor miljøgevinst 15 16 S tærkere asfalt med polymer S ista ordet 2 Ledare Mer

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis

Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 09.30 Sektionsmöte Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis (Se sidorna

Läs mer