Mobil läkare Ljungby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil läkare Ljungby kommun"

Transkript

1 FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding

2

3 Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs hemma ökar, ökar också behovet av läkarstöd inom hemsjukvården. Socialstyrelsen har vid flera tillfällen under senare tid tryckt på en ökad läkarmedverkan i hemsjukvården för att undvika att patienterna i onödan läggs in på sjukhus. Patienten ska också erbjudas en god vård och ett värdigt omhändertagande livet ut, han/hon ska kunna bo i det egna hemmet så länge som möjligt, även om patienten är i behov av vårdinsatser. Ett värdigt omhändertagande livet ut innefattar också att få tillgång till palliativ vård i livets slut. Med målsättningen att öka tryggheten för patienter i hemsjukvården startades projektet Mobil läkare i Ljungby kommun i mars Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun, finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen och kommer att pågå fram till mars Mobil läkare genomför hembesök i ordinära boenden hos patienter inskrivna i hemsjukvården och fungerar som ett konsultativt stöd för hemsjukvårdens sjuksköterskor. Läkaren är tillgänglig på vardagar mellan kl Syftet med uppdraget har varit att beskriva modellen Mobil läkare i Ljungby kommun samt beskriva hur projektet arbetat i relation till sina egna målsättningar samt att göra en ekonomisk värdering av arbetssättet. Rapporten har baserats på projektets egen patientstatistik över hembesök, konsultationer och läkemedelsgenomgångar samt kvalitativa intervjuer med projektpersonal och vårdgrannar. Materialet visar att Mobil läkare har genomfört 770 hembesök, 773 konsultationer och 30 läkemedelsgenomgångar under perioden. Patientgruppen är äldre personer som i många fall lider av multisjuklighet. Majoriteten av patienterna har bott i ordinärt boende men nästan var tredje patient har bott i särskilt boende. Det är en stor spridning på patienternas kontaktorsaker. Samarbetet med hemsjukvårdens sjuksköterskor har visat sig fungera bra och Mobil läkare har varit en mycket uppskattad resurs. I jämförelse med andra modeller visar Mobil läkare i Ljungby på ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård och även en mer fristående ställning från vårdcentraler/lasarettet än några av de övriga modellerna. Resursanalysen visar att ett besök av Mobil läkare kräver mindre resurser jämfört med om patienten skall tas om hand på vårdcentral eller akutmottagning. Resultatet måste dock tolkas med försiktighet då underlagen för den ekonomiska värderingen var svår att få fram liksom att beräkningarna bygger på mobil läkares egna antaganden om alternativt omhändertagande. Den resursmässiga besparingen ligger framförallt inom landstingets verksamhet. Studien visar på en fungerande organisationsmodell som bygger på ett nära samarbete mellan läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Läkaren har fungerat som en länk mellan landsting och kommun vilket bidragit till ett helhetsperspektiv och en förbättrad vård för patienten, Mobil läkare har därmed fyllt ett tomrum som tidigare funnits inom hemsjukvården. Under arbetet har några områden utkristalliserat sig som särskilt viktiga att ta ställning till gällande erfarenheter från projektet Mobil läkare, bland annat om Mobil läkare är en organisationsform som är överförbar till andra kommuner. 5

4 6

5 Innehåll 1. INLEDNING BAKGRUND PROJEKT MOBIL LÄKARE I LJUNGBY KOMMUN Styrgrupp Målgrupp Finansiering Arbetssätt som det beskrivs i projektplanen UPPDRAGET SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR DELRAPPORT LÄSHÄNVISNINGAR METOD OCH MATERIAL PERSPEKTIV PÅ PROJEKT MATERIAL BEARBETNING AV MATERIAL OCH ANALYS MOBIL LÄKARE UR ETT VERKSAMHETSPERSPEKTIV VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE I LJUNGBY KOMMUN BESKRIVNING AV PROJEKTORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Projektorganisation Utrustning En vanlig dag för Mobil läkare SAMARBETE MELLAN MOBIL LÄKARE OCH HEMSJUKVÅRDEN Hembesök till patienter inom hemsjukvården Konsultation till hemsjukvårdens sjuksköterskor Läkemedelsgenomgångar för hemsjukvårdspatienter Erfarenheter av samarbetet mellan Mobil läkare och hemsjukvården SAMARBETE MELLAN MOBIL LÄKARE OCH ANDRA VÅRDGRANNAR Rehabilitering Palliativ vård Vårdcentralerna SAMMANFATTNING MOBIL LÄKARE UR ETT JÄMFÖRANDE PERSPEKTIV ATT JÄMFÖRA MOBILA TEAMET FÖR ÄLDRE I VÄXJÖ MOBIL LÄKARE I UPPSALA KOMMUN MOBIL DOKTOR I UDDEVALLA/ORUST MOBIL LÄKARE I ÖSTERSUND MOBIL LÄKARE I LJUNGBY KOMMUN I RELATION TILL NÄMNDA MODELLER SAMMANFATTNING MOBIL LÄKARE UR ETT RESURSPERSPEKTIV HÄLSOEKONOMISKA PRINCIPER MOBIL LÄKARE SOM ETT KOMPLEMENT TILL PRIMÄRVÅRDEN I LJUNGBY AVGRÄNSNINGAR UTGÅNGSPUNKTER FÖR BERÄKNINGAR KOSTNADER FÖR MOBIL LÄKARE ALTERNATIVKOSTNADER Besök på vårdcentral Hembesök i jämförelse med besök på akutmottagning

6 5.6.3 Besök av Mobil läkare och inläggning på medicinklinik Besök på akutmottagning och inläggning på medicinklinik SAMMANFATTNING DISKUSSION METODDISKUSSION RESULTATDISKUSSION Organisationsform Organisationstillhörighet Upptagningsområde Tillgänglighet Andra modeller och överförbarhet SLUTSATSER REFERENSER BILAGOR

7 1. Inledning Idag genomförs allt mer avancerade vårdinsatser i hemmet och allt fler patienter får också hemsjukvård, detta är något som ställer högre krav på hemsjukvårdens personal och ökar behovet av tillgängliga läkare ute i ordinärt boende (Socialstyrelsen 2008a). Socialstyrelsen understryker att alla medborgare har rätt till en god vår och ett värdigt omhändertagande hela livet ut. Vilket innebär att man ska erbjudas en kunskapsbaserad, säker, effektiv, jämlik och patientfokuserad vård inom rimlig tid (Socialstyrelsen 2008b). Som äldre ska man också ges möjligheten att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt (SOU 2008:113) även vid behov av sjukvårdsinsatser. För att öka tryggheten för äldre i det egna hemmet har man på många håll i landet, både inom kommuner och landsting, testat modeller med mobila läkare eller mobila sjukvårdsteam. Projektet Mobil läkare i Ljungby kommun är ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Ljungby kommun och Landstinget Kronoberg som startades i mars Projektet finansieras av stimulansmedel från socialstyrelsen och bygger på en nära samverkan mellan en landstingsanställd läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Projektet Mobil läkare erbjuder hembesök till personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården. Föreliggande rapport är en beskrivning av projektets första 16 månader som både ämnar skildra modellen Mobil läkare i relation till andra liknande arbetssätt, värdera projektets måluppfyllnad och utreda om det finns några kvalitativa och ekonomiska vinster med modellen. Rapporten skall fungera som underlag för beslut om vidare verksamhet. Detta är en redigerad upplaga av rapporten efter kommentarer från FoU Kronobergs redaktionsråd, våren Bakgrund På 1960-talet fick kommuner och landsting delat ansvar för vården av äldre i Sverige. Då det visade sig finnas strukturella och funktionella problem med detta, både oklarheter runt ansvaroch uppgiftsfördelning och bristande samverkan, initierades ett större reformarbete av äldreomsorgen i början av 1990-talet. Den så kallade Äldredelegationen ålades att bereda frågan om en eventuell förändring av huvudmannaskapet för äldreomsorgen för att komma åt de uppmärksammade problemen (Socialstyrelsen 1996). Äldredelegationens arbete mynnade ut i Ädelreformen prop. 1990/91:14 som trädde i kraft den 1 januari Genom denna reform övertog kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i särskilt boende medan ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende behölls inom landstingen. Efter överenskommelse mellan kommun och landsting samt med regeringens medgivande kunde kommunerna dock även överta ansvaret för vården i ordinärt boende. Det krävdes att alla kommuner inom ett landstingsområde accepterade förändringen innan ansvaret kunde flyttas över (SOU 2004:68). I samband med Ädelreformen gjorde man i Kronobergs län en överenskommelse där ansvaret för hemsjukvården både inom ordinärt och särskilt boende i länet lades över på kommunerna (FoU-Kronoberg 1999). Ansvaret för läkarkompetensen stannade dock hos landstinget vilket innebar att samarbete mellan de två aktörerna på detta område fortfarande var centralt (SOU 2004:68 och Socialdepartementet 2010). 9

8 Ungefär tio år efter Ädelreformens genomförande beslutade socialstyrelsen om en nationell översyn av organisationsformen. Resultatet samlades i utredningen Sammanhållen hemvård som presenterades i juni Utredningen beskriver hur vårdinsatser genomfördes utan en gemensam helhetssyn över patientens behov, detta åter igen med anledning av otydliga ansvarsgränser och bristande samverkan. Utredningen föreslog därmed att samtliga kommuner i landet skulle överta ansvaret för hela hemsjukvården, både i särskilt och ordinärt boende (SOU 2004:68). För att påskynda överlämnandet av hemsjukvården tillsatte Regeringen en nationell samordnare för ändamålet och i juni 2011 skall alla landsting ha inlett överlämningsprocessen (Socialdepartementet 2010). I utredningen framhöll socialdepartementet också att det största problemet vid denna tidpunkt var bristen på läkarmedverkan inom äldreomsorgen, något man senare tryckt på vid ett flertal tillfällen. Departementet menade att bristen på läkarmedverkan både påverkade möjligheterna för äldre att få vård i hemmet och personalens möjligheter att få stöd i medicinska frågor. Utredningen föreslog ett fortsatt ansvar för läkarinsatser från landstingens sida men betonade att kommun och landsting bör komma överens om omfattning i tid och former för landstingens läkarinsatser i den kommunala hemsjukvården (SOU 2004:68). Socialstyrelsen har under senare tid också visat på en hemsjukvård i förändring. Förutom förändringar rörande det organisatoriska ansvaret ser man också en förändring rörande behovet av vård bland patienterna. Sveriges befolkning har blivit äldre, samtidigt som stora årskullar närmar sig pensionsålder väntas också medellivslängden stiga och andelen äldre beräknas således fortsätta att öka. Fler äldre bor kvar längre i det egna boendet (Socialstyrelsen 2009) och antalet personer som får hemsjukvård ökar. I och med att allt fler avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser genomförs i det egna hemmet ökar också kraven på hemsjukvården och dess personal (Socialstyrelsen 2008a). Mobil läkare i Ljungby är ett utvecklingsprojekt för vården av äldre och multisjuka personer inom hemsjukvården i Ljungby kommun. Med anledning av hög arbetsbelastning och brist på läkarbemanning inom primärvården hade man från vårdcentralerna haft svårt att finna tid till hembesök. Samtidigt hade kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska uppmärksammat brister gällande tillgängligheten av läkarvård för hemsjukvårdens patienter. Ur detta växte en idé om en verksamhet med mobil läkarkompetens som kunde stödja hemsjukvårdens sjuksköterskor ute på fältet, öka tryggheten för patienter i hemmen samtidigt som den skulle kunna avlasta vårdcentralerna. Efter beviljade stimulansmedel startades projektet Mobil läkare i Ljungby i mars Projekt Mobil läkare i Ljungby kommun Som utgångspunkt för följande rapport ligger de mål- och syftesformuleringar som står att finna i Mobil läkares projektplan från I följande avsnitt presenteras projektet utifrån denna projektplan. Projektet Mobil läkare i Ljungby kommun startades som ett samarbetsprojekt mellan Ljungby kommun och Landstinget Kronoberg mars 2009 och kommer att löpa fram till mars Projektet innebär en utökat och fördjupat samarbete mellan primärvården och hemsjukvården i Ljungby kommun. Projektets mobila läkare är anställd av landstinget och arbetar helt mot kommunens hemsjukvård. 10

9 Målsättningen med projektet Mobil läkare är att: Erhålla en kompetensförstärkning inom hemsjukvårdens verksamhet. Öka tryggheten för personer som är inskrivna i hemsjukvården. Erbjuda läkarstöd utifrån ett primärvårdsperspektiv till de som bor i ordinära boenden och är inskrivna i hemsjukvården (Petersson 2009). Syftet med projektet är att: Erbjuda hembesök till medborgare inskrivna i hemsjukvården och i ordinära boenden utifrån ett primärvårdsperspektiv men inte vara en förlängning av slutenvårdsverksamhet i hemmet. Kunna erbjuda direktinläggning på sjukhus när det behövs. Erbjuda akuta hembesök i särskilda boenden med överrapportering till ordinarie läkare som har ett fortsatt uppföljningsansvar. Minska belastningen mot akutmottagningar. Vara ett komplement till primärvårdens verksamhet. Genomföra läkemedelsgenomgångar i ordinära boenden kopplade till hemsjukvården. Kartläggning och sammanställning över vilka behov av läkarmedverkan som finns i det ordinära boendet bland hemsjukvårdspatienter i Ljungby kommun. Att i samarbete med rådgivningsteamet till vissa delar delta i vård av patienter som finns inom Ljungby kommun. Öka kvalitén i palliativ vård och vid vård i livets slutskede (Petersson 2009) Styrgrupp I projektets styrgrupp sitter projektets läkare och tillika projektledare från Landstinget Kronoberg; representant från närsjukvårdsledningen i Landstinget Kronoberg; Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Ljungby Kommun; Sektionschef hemsjukvården Ljungby Kommun; verksamhetschef socialtjänsten Ljungby kommun samt en Distriktssköterska Ljungby kommun (Petersson 2009) Målgrupp I projektplanen står det också beskrivet att projektets målgrupp är patienter i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården i Ljungby kommun och som själva inte klarar av att besöka vårdcentral på grund av akut eller kronisk sjukdom (Petersson 2009) Finansiering Projektet finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen som Landstinget Kronoberg erhöll 2008 för vård och omsorg för äldre. Ljungby kommun bidrar med sjuksköterskekompetens (Petersson 2009) Arbetssätt som det beskrivs i projektplanen Läkarbesök i hemmet sker efter prioritering av hemsjukvårdens sjuksköterskor och i samråd med mobil läkare. Huvudsakligen kommer hembesök att göras som akutbesök och som uppföljning i anslutning till akutbesöket. 11

10 Hembesök sker normalt tillsammans med hemsjukvårdens distriktssköterska. I enstaka fall enbart av mobil läkare. I samband med hembesök görs medicinska bedömningar, utförs provtagning, insätts behandling och ges råd. Inga remisser behövs för kontakt till mobil läkare, utan sker i första hand via telefonkontakt till hemsjukvården. Målet är att undvika väntelistor och att klara hembesök samma eller nästkommande dag som kontakt tas till hemsjukvården. Mobil läkare gör medicinsk bedömning och inleder i förekommande fall behandling. Hemsjukvårdens distriktssköterska utför provtagningar (Petersson 2009). 1.3 Uppdraget FoU Kronoberg, landstinget och kommunernas Forsknings- och utvecklingsenhet, har på uppdrag av projektets styrgrupp genomfört följande beskrivning av Mobil läkare i Ljungby kommun. Beskrivningen väntas ge underlag till beslut om verksamhetens fortsättning samt fungera som komplement i överrapporteringen till Socialstyrelsen. Uppdraget har varit indelat i två delar: Delrapport. Baseras på statistik från projektets första 9 månader. Överlämnades till uppdragsgivaren 15 mars Slutrapport. Baseras på statistik och intervjuer från projektets första 16 månader. Överlämnas till uppdragsgivaren 31 oktober Uppdraget har genomförts av utvärderare Hanna Lunding, under handledning av Eva Wikström, FoU-ledare inom äldreområdet. Ekonomisk analys av projektet gjordes under handledning av Forskningsledare Birgitta Grahn. 1.4 Syfte Syftet är att beskriva modellen Mobil läkare, sett i relation till andra liknande arbetssätt, samt att värdera kvalitativa och ekonomiska vinster med arbetssättet, sett ur verksamhetsperspektiv. 1.5 Frågeställningar Följande frågor har formulerats för att uppnå syftet: Vad karakteriserar arbetssättet Mobil läkare i Ljungby? Vad skiljer detta arbetssätt från mobila teamet för äldre i Växjö? Vad finns för liknande verksamheter i landet? Hur många hembesök genomförs i verksamheten (per vecka, per månad mm.)? Hur många patienter återkommer och hur många besök får patienterna? Vad genomförs under besöket? Hur ser målgruppen ut? (ålder, kön, boende) Från vilka delar av kommunen kommer patienterna? Vilka är kontaktorsakerna? Hur lång tid tar ett besök? 12

11 Vilka personer deltar i besöket? Vad hade patienten gjort om inte Mobil läkare fanns? Hur många patienter blev inlagda efter hembesöket? Hur påverkas det totala omhändertagandet av patienter inskrivna i hemsjukvården? Har antalet kontakter från hemsjukvården till vårdcentralen respektive slutenvården påverkats? Har Mobil läkare ökat kvaliteten på vård i livets slutskede i hemmet? Vilken betydelse har mobil läkare för sjuksköterskor i hemsjukvården? Har hembesöken från vårdcentralerna påverkats av Mobil läkare? Vad kostar hembesök av Mobil läkare i relation till alternativkostnaderna? (Wikström/Pettersson-Lindberg 2009). 1.6 Delrapport Delrapporten som presenterades mars 2010 visade sammantaget att Mobil läkare hade gjort 389 besök under projektets första 9 månader. Rapporten visade också på en stadig ökning i antalet genomförda hembesök inom projektet. Projektet hade i enlighet med sitt syfte i huvudsak gjort hembesök i ordinärt boende (309 stycken) men även gjort akuta besök i särskilt boende (80 stycken). Rapporten visade även att perioden under 2009 var en rent formativt viktig period för projektet då rutiner och arbetssätt byggdes upp. Projektet utökades med en deltidsanställd kommunal sjuksköterska från 1 september De tillfälliga möten som Mobil läkare i början hade för att presentera projektet för hemsjukvårdsteamen formades till en veckomässig rutin. 1.7 Läshänvisningar I rapporten behandlas två olika grupper av kommunala sjuksköterskor, dels de sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården och dels projektets egna sjuksköterskor. För att underlätta hänvisningen i texten kommer personalen inom hemsjukvården att refereras till som sjuksköterskor även om det kan röra sig om distriktssköterskeutbildad personal. Dessa sjuksköterskor är ofta också patientansvariga sjuksköterskor (PAS) vilket gör att benämningen PAS också kan förekomma i rapporten. Vid hänvisning till hemsjukvård, vårdcentraler eller andra vårdgivare som deltagit i intervjuer så refererar denna hänvisning till det urval av informanter som deltagit i intervjuerna och således inte hela verksamheten. Termen Vårdgrannar kommer genomgående att användas i texten som ett samlingsnamn för övriga vårdgivare som ingått i arbetet; Hemsjukvårdens sjuksköterskor; Rådgivningsteamet, läkare vid vårdcentralerna samt kommunrehabiliteringen. Observera att rapporten bygger på data insamlat under olika perioder. Denna slutrapport inkluderar också delar av den delrapport som gjordes i mars 2010 och kan därför bitvis vara identisk till språk och form. 13

12 2. Metod och material 2.1 Perspektiv på projekt Att utvärdera en organisation innebär ofta att beskriva och studera hur verksamheten fungerar i relation till sina egna mål (Kylén 2008). Denna studie bygger på en kombination av en deskriptiv och en normativ modell. Vilket innebär att projektet Mobil läkare kommer att beskrivas utifrån hur det uppfattas av projektmedarbetare och vårdgrannar samtidigt som den kommer att relateras till de mål och syften som återfinns i projektets projektplan. Vidare kommer projektet att jämföras med andra sätt att arbeta med mobil läkarkompetens i Sverige samt diskuteras utifrån ett resursperspektiv. 2.2 Material Rapporten behandlar perioden mars 2009 juni 2010 (16 månader). Den bygger både kvalitativ och kvantitativ dataanalys och skall ses som en summativ presentation av den period projektet varit verksamt. De kvantitativa data som använts har främst bestått av manuellt införda patientdata. Statistik över alla hembesök och läkemedelsgenomgångar har registrerats av den mobila läkaren mellan april 2009 och juni 2010 (15 månader) och statistik över sjuksköterskornas konsultationskontakt med Mobil läkare har registrerats av hemsjukvården mellan januari och juni 2010 (6 månader). Därtill har även befintliga siffror som besöksstatistik, beläggningsstatistik samt ekonomiska data erhållits av Landstinget Kronobergs ekonomiavdelning och Ljungby kommun. Vidare har 12 kvalitativa intervjuer (4 fokusgruppsintervjuer och åtta enskilda varav en telefonkontakt) genomförts med projektdeltagare och vårdgrannar under hösten Bearbetning av material och analys Det statistiska materialet har bearbetats i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Science). Resultatet beskrivs deskriptivt och presenteras i frekvenstabeller och diagram. Intervjumaterialet transkriberades och lästes igenom. Därefter kondenserades materialet ned och de viktigaste bitarna lyftes ut till analys. (För mer utförlig beskrivning av metod och material se Bilaga 1). 14

13 3. Mobil läkare ur ett verksamhetsperspektiv 3.1 Vård och omsorg av äldre i Ljungby kommun I Ljungby kommun bor omkring personer och av dessa bor i Ljungby stad (Ljungby kommun 2011). Nära 10 procent av befolkningen är över 75 år (SCB 2011). Inom ramen för kommunens äldreomsorg erbjuds bland annat hemtjänst, särskilt boende, väntjänst, matdistribution, trygghetslarm och hemsjukvård. Hemsjukvården ger alla invånare, oavsett ålder, möjligheten att ansöka om att få sjukvård i hemmet om de inte på egen hand har möjlighet att ta sig till vårdcentral. Hemsjukvården kan bland annat hjälpa omsorgstagaren med läkemedel, bistå med hjälpmedel, ge vård i livets slut samt ge råd och stödja närstående (Ljungby kommun 2010). Hemsjukvården i kommunen är organiserad i fem hemsjukvårdsområden av varierande storlek. I kommunen finns också sex särskilda boenden; Brunnsgården, Ljungberga och Ljungsätra i Ljungby centralort, Björkäng i Lidhult, samt Bergagården och Åbrinken i Lagan. Hemsjukvårdsteamen utgår från kommunens särskilda boenden och åker därifrån ut till patienter som har hemsjukvård i ordinärt boende. De patienter som Mobil läkare besöker har alla beviljats hemsjukvård på grund av sina specifika hälso- och sjukdomstillstånd. Det finns en stor variation bland patienterna och deras behov men det finns också saker som binder dem samman som grupp. Många patienter är multisjuka äldre som har ett stort och sammansatt vårdbehov, en grupp som också beskrivs har nära till oro och ängslan. Under 2009 var 1569 personer inskrivna i hemsjukvården och av dessa bodde 882 i ordinärt boende och utgjorde således projektet Mobil läkares primära målgrupp (Tabell 1). Tabell 1. Antal personer inskrivna i hemsjukvården i förhållande till kön och boende Kön Kvinnor Män Alla Boende Särskilt Ordinärt Särskilt Ordinärt Särskilt Ordinärt Antal Total I centrala Ljungby ligger Ljungby lasarett vilket är det andra av Landstinget Kronobergs två lasarett i länet. Landstinget driver också fyra vårdcentraler i kommunen, Vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby centralort samt vårdcentralerna i Lagan och Lidhult. Tabell 2 nedan visar antalet listade på respektive vårdcentral 1 På uppgift av Ljungby kommun

14 Tabell 2. Antal listade 31 december per vårdcentral i Ljungby kommun Vårdcentral Antal listade Sländan Kungshögen Lagan Lidhult Totalt Beskrivning av projektorganisation och arbetssätt Projektet Mobil läkare vänder sig till personer inskrivna i hemsjukvården i Ljungby kommun, främst till personer boende i ordinärt boende men vid akut behov även till patienter i särskilt boende. Inför projektstart gjordes ett par informationsinsatser genom att delar av projektets styrgrupp, den mobila läkaren och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, deltog vid sjuksköterskemöten och var i kontakt med vårdcentraler för att beskriva projektet och dess syfte Projektorganisation I projektet arbetar en landstingsanställd läkare. Läkaren planerar själv sitt arbete och kommunicerar direkt med hemsjukvårdens sjuksköterskor. Läkaren kontaktas via telefon för konsultation och bokning av hembesök och genomför hembesöken tillsammans med hemsjukvården. Projektet utökades den 1 september 2009 med en sjuksköterska från Ljungby kommun. Planen var inledningsvis att sjuksköterskan skulle följa med läkaren ut och assistera vid hembesök. Efter att ett par besök genomförts ansåg man dock att det inte fanns behov av ytterligare en sjuksköterska eftersom PAS redan deltog under besöken. Man upplevde att en grupp på 3 personer blev för stor och att det kunde ha en stressande effekt på patienten. Det beslutades därför att projektets sjuksköterska endast skulle följa med ut när PAS inte hade möjlighet eller när extra assistans behövdes. Vidare står projektets sjuksköterska för planering och administration av läkemedelsgenomgångar, hantering av statistik samt daglig kalibrering av projektets apparater. Både läkaren och sjuksköterskan har kontor i anslutning till Kommunrehabiliteringens lokaler i centrala Ljungby. De är dock helt fristående från övrig verksamhet i byggnaden. Mobil läkare arbetar formellt mellan kl men har anpassat sin arbetstid något för att bättre fungera ihop med hemsjukvården och är i praktiken tillgänglig mellan kl Projektet har en styrgrupp som aktivt sammanträdde under verksamhetens uppbyggnadsfas. Därefter har gruppen endast sammankallas vid behov, vilket under senare tid har varit mycket sällan. Däremot har regelbunden kontakt funnits mellan den mobila läkaren och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 2 På uppgift Landstinget Kronoberg, Vårdvalet. 16

15 3.2.2 Utrustning Projektet har en leasingbil som ställts till förfogande av Ljungby kommun. Den utrustning läkaren har med sig ut på hembesöken har under projektperioden utökats för att på bästa sätt kunna möta patienternas behov i hemmen. Idag har Mobil läkare med sig följande utrustning: CRP-mätare Urinsticka Blodsockermätare SaO2-mätare Blodtrycksmanchett EKG Otoscop Bladderscan Suturset Infusionsset Öronspolningsset Doppler Laptop med 3G-uppkoppling Hjärtstartare (gåva från hjärt-/lungsjukas förening). Mobil läkare har även med sig de vanligaste läkemedlen för att kunna ge patienterna en första behandling samt medicin för en eller ett par dagar framåt. Därmed kan patienten få snabb behandling och ett eventuellt akutbesök till apotek kan undvikas, vilket är en stor fördel för de patienter som bor ute på landsbygden, menar sjuksköterskor i hemsjukvården En vanlig dag för Mobil läkare Läkaren börjar sin arbetsdag kl med administration; kontakt med sjuksköterskor samt att planera dagen och gå igenom de patienter som skall besökas. När projektet startades var tanken att Mobil läkare skulle åka runt inom hemsjukvården och presentera sig och projektet för att på så sätt lära känna personalen och starta upp verksamheten. Det visade sig dock finnas ett stort behov av att träffa läkaren och dessa möten byggdes snart upp till en mer kontinuerlig kontakt. Läkaren besöker nu alla hemsjukvårdsområden en gång i veckan, ett område per dag: Måndag Ljungberga i Ljungby. Tisdag Björkäng i Lidhult. Onsdag Ljungsätra i Ljungby. Torsdag Brunnsgården i Ljungby. Fredag Åbrinken i Lagan. Då även de sjuksköterskor som arbetar i ordinärt boende utgår från särskilt boende hålls veckomötet där på plats. Läkaren är på plats vid kl. 9 på förmiddagen förutom i Lidhult där mötet är förlagt till eftermiddagen. Dessa möten tar mellan 1-2 timmar och brukar bestå av allt från dosjusteringar, recept, prover till bokning av besök och akutbesök på området. Ljungby är, i jämförelse med övriga kommuner i länet, en stor kommun och det är relativt långt att köra mellan orterna. Läkare beskriver dock att mycket arbete sker i bilen via mobiltelefon och handsfree på väg mellan möten och hembesök. Sjuksköterskorna kontaktar honom 17

16 under dagen via telefon för konsultation och bokning av hembesök. Mellan tiden är läkaren åter på sitt kontor för ytterligare administration, så som diktering, dokumentation, recept och prover. 3.3 Samarbete mellan Mobil läkare och hemsjukvården När materialet analyserats har tre viktiga komponenter i modellen Mobil läkare framträtt. Dessa kommer nedan att behandlas var för sig för att i möjligaste mån beskriva deras funktion och betydelse för projektet samt för personal och patienter inom hemsjukvården. De tre viktiga hörnstenarna i projektet har visat sig vara: Hembesök till patienter inom hemsjukvården. Konsultation till hemsjukvårdens sjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar för hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende Hembesök till patienter inom hemsjukvården Det första och mest tongivande målet med projektet Mobil läkare har varit att Erbjuda hembesök till medborgare inskrivna i hemsjukvården och boende i ordinära boenden utifrån ett primärvårdsperspektiv men inte vara en förlängning av slutenvårdsverksamhet i hemmet (Petersson 2009). Alla hembesök initieras av och genomförs tillsammans med hemsjukvårdens sjuksköterskor och vanligen kan läkaren genomföra hembesöket redan samma eller nästkommande dag efter bokning. Hemma hos patienten går sjuksköterskan oftast in först, eftersom patienten lättare känner igen henne/honom kan patienten känna sig lugnare. Fördelen med att PAS deltar vid besöket är dessutom att hon/han under hembesöket kan bistå med information och ställa följdfrågor till patienten som gör att läkaren kan få en bättre bild av patientens tillstånd. Att sjuksköterskan, som känner patienten sedan tidigare, deltar vid besöket beskrivs därför vara mycket viktigt. Efter att patienten fått redogöra för sina besvär görs en undersökning. Läkaren gör en bedömning av om patienten är i behov av behandling samt om det är något som kan göras i hemmet. Är patienten i behov av medicinering kan läkaren omgående sätta in läkemedel och skriva recept för vidare medicinering/behandling. Mobil läkare gör också ändringar och nyinsättning av ApoDos. Antal hembesök Antalet hembesök har successivt ökat under projekttiden. Av naturliga skäl var antalet besök färre under projektets första månader då rutiner och arbetssätt fortfarande formades. Sjuksköterskorna beskriver hur de till en början var ovana vid möjligheten att ha en så pass nära och lättillgänglig läkarkontakt och därför inte riktigt visste hur de skulle använda sig av resursen. Men de såg snart fördelarna och läkarens tjänster kunde användas fullt ut. 18

17 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 Figur 1. Antal genomförda hembesök av Mobil läkare per månad Som figuren ovan visar varierar antalet genomförda hembesök per månad. Variationerna kan bland annat härledas till utbildningar, läkemedelsgenomgångar, semesterperioder då antalet hembesök blivit färre. Vidare var både projektets läkare och sjuksköterska under oktober 2009 engagerade i vaccinationsinsatserna mot den nya influensan A (H1N1). Eftersom projektet bygger på en läkares hembesök spelar ett par dagars frånvaro stor roll för statistikens utslag. Projektet har varit verksamt mellan april 2009 och juni 2010 när materialet sammanställdes och totalt hade 770 hembesök då genomförts. Trots att antalet månader och arbetsdagar var fler under 2009 har nästan lika många besök genomförts under 2010 (373 stycken) som under 2009 (397 stycken). Antalet besök per dag har varierat mellan 1-8 besök per dag. De dagar då endast ett besök genomförts har det enligt läkaren sammanfallit med utbildningar eller möten. För att åskådliggöra antalet hembesök har projekttiden delats in i tre lika långa perioder på fem månader vardera (Tabell 3). Tabell. 3. Totalt och genomsnittligt antal hembesök per månad, vecka och dag av Mobil läkare. (5 mån=22v=110dgr) Period Tidsperiod Totalt antal besök Genomsnittligt antal besök per månad Genomsnittligt antal besök per vecka Genomsnittligt antal besök per dag 1 April Aug ,8 2 Sep 2009 Jan ,5 3 Feb Juni ,8 1-3 April 2009 Juni ,3 Om patientens tillstånd behöver följas upp gör Mobil läkare ibland återbesök. För att se omfattningen av återbesöken ombads läkaren registrera om besöket var ett första, andra eller tredjegångsbesök hos patienten. Eftersom registreringen av denna variabel inte startades förrän mars 2010 innehåller underlaget endast 179 besök. Av dessa 179 var 172 förstagångsbesök, sex stycken var återbesök och endast ett besök har registrerats som ett tredjegångsbesök. Att större delen av besöken var förstagångsbesök utesluter dock inte att Mobil läkaren varit hos patienten tidigare i ett annat ärende. Det visar dock på att återbesöken är ganska få. Ett hembesök kan variera i längd, men tar vanligen mellan minuter. Om hembesöket innebär en längre behandling såsom infusion tar besöket istället runt en timme. I de fall då PAS inte haft möjlighet att följa med eller vid längre hembesök har istället projektets egen sjuksköterska följt med, detta för att frigöra PAS som då kunnat åka till nästa patient. Under 19

18 perioden har projektets egen sjuksköterska endast varit med vid ett par tillfällen och besöken har då varat mellan 1 och 1,5 timme. Boende Eftersom vårdcentralerna på regelbunden basis genomför hembesök hos patienter i särskilt boende har målsättningen med projektet varit att erbjuda läkarbesök i ordinärt boende. Om akut behov av besök har uppstått på särskilt boende har dock Mobil läkare haft möjligheten att genomföra hembesök även där. Statistiken visar att av de 770 hembesök som genomförts under perioden har en majoritet, 84 procent (645 stycken), varit till patienter i ordinärt boende, men samtidigt att nästan var sjätte besök varit hos en patient i särskilt boende (Figur 2) Ordinärt Särskilt Figur 2. Antal hembesök i ordinärt respektive särskilt boende genomförda av Mobil läkare Ålder och Kön Då projektet valt att inte tillämpa någon åldersgräns för vilka patienter man besöker finns det en stor åldersmässig spridning i patientgruppen. Patienterna har varit mellan 24 och 100 år. Eftersom hemsjukvårdens patienter i huvudsak är äldre personer har emellertid också de flesta hembesöken gjorts till personer i åldrarna år. Patienterna har främst varit i åldrarna år men nästan var tredje person har varit över 90 år (Figur 3) år år år år år Figur 3. Åldersmässig fördelning av patienter hos Mobil läkare När man tittar på den könsmässiga fördelningen bland patienterna ser man att en klar majoritet har varit kvinnor. Detta följer nästan fördelningen mellan män och kvinnor både i gruppen 75+ (SCB 2010) och fördelningen bland individer beviljade hemsjukvård i kommunen (Tabell 4). 20

19 Tabell 4. Könsfördelningen inom patientgruppen, inom gruppen 75+ i Ljungby kommun 3 samt inom hemsjukvården i Ljungby kommun 4 Könsfördelning Antal hembesök Hembesök Könsfördelning i Procent Könsfördelning inom gruppen 75+ i Ljungby i Procent Könsfördelning bland patienter inom hemsjukvården i Ljungby i Procent Män % 42 % 41 % Kvinnor % 58 % 59 % Totalt % 100 % 100 % Kontaktorsaker Det har visat sig finnas ett stort antal orsaker till varför Mobil läkare blivit kallad till ett hembesök. Materialet består av läkarens egna noteringar av kontaktorsaker vid hembesök. Vid delrapporten gjordes ett försök till kategorisering av de kontaktorsaker som registrerats. Med anledning av materialets spretighet var det svårt att kategorisera kontaktorsakerna på ett rättvist och korrekt sätt och därför har detta inte gjorts i slutrapporten. Vanligast förekommande är dock de kontaktorsaker som är förknippade med någon form av infektion, inflammation eller sårbildning. Andra vanligt förekommande kontaktorsaker är smärta, försämrat allmäntillstånd och trötthet, oro, depression och fallskador Infektioner/ Andning/ Smärta Försämrat AT/ inflammationer/ Cirkulation Trötthet sår Figur 4. Fördelning av de vanligast förekommande kontaktorsakerna Som tidigare beskrivits lider många personer inom patientgruppen av multisjuklighet och har många gånger ett brett sjukdomspanorama. Vissa patienter har därför också haft flera registrerade kontaktorsaker. Omkring 14 procent av patienterna har registrerats för fler än en kontaktorsak, en siffra som i sig inte vittnar om någon utbredd multisjuklighet. Med anledning av den stora spridningen av kontaktorsaker och möjligheten att patienten kan ha träffat den mobila läkaren av olika orsaker vid olika tillfällen, finns det dock anledning att tro att andelen multisjuka i patientgruppen är högre än vad statistiken visar. 3 SCB Ljungby kommun

20 Vårdcentralstillhörighet För att få en bild av den geografiska spridningen registrerades även patienternas vårdcentralstillhörighet (gäller endast besök genomförda mellan 25 mars juni 2010) (Figur 5). I materialet ser man en övervikt av patienter som tillhör vårdcentralerna Kungshögen och Sländan, vilket stämmer väl överens med antalet listade hemsjukvårdspatienter Hembesök av Vårdcentral totalt Hembesök av Mobil Läkare Kungshögen Sländan Lagan Lidhult Figur 5. Andel av vårdcentralernas hembesök genomförda av Mobil läkare under perioden 25 mars juni (Då endast ett hembesök från Jourläkarcentralen Ljungby registrerats under perioden ingår denna inte i figuren.) 5 Figur 5 visar att vid vårdcentralerna Kungshögen och Sländan står Mobil läkare för ungefär hälften av de totala hembesöken och i Lagan något mer än hälften. I Lidhult är antalet besök av Mobil läkare färre i relation till det totala antalet hembesök än på övriga centraler. Detta kan enligt allmän utsago från informanter i studien bero på närheten mellan vårdcentralen och det särskilda boendet på orten och en upparbetad kontakt mellan hemsjukvårdens sjuksköterskor och vårdcentralens läkare. Observeras bör dock att i det totala antalet besök från vårdcentraler ingår både hembesök i ordinärt och särskilt boende. (Se vidare förklaring fotnot nr 5). Alternativt omhändertagande Målsättningen med Mobil läkare har varit att fungera som ett komplement till vårdcentralerna i kommunen. Då belastningen på vårdcentralerna ibland leder till väntetid hoppades man genom Mobil läkare kunna ge hembesök i större utsträckning än vad man har möjlighet med inom ramen för vårdcentralernas ordinarie verksamhet och frigöra tid för andra patienter på vårdcentralerna. För att kunna avgöra var patienterna hade fått åka om Mobil läkare inte hade funnits fördes statistik över var sjuksköterskorna istället hade fått söka för patientens räkning. Denna bedömning har gjorts av den mobila läkaren själv. 5 Ett hembesök av Mobil läkare registreras hos den vårdcentral patienten är listad. Figuren ovan visar antalet hembesök genomförda av Mobil läkare i relation till Vårdcentralernas totalt antal registrerade hembesök. Materialet är hämtat från Landstinget Kronobergs databas Business Objects och i det totala antalet hembesök registrerade på vårdcentralerna ingår både kategorin enskilt besök och hemsjukvårdsbesök. Då det finns en osäkerhet rörande registreringen inom primärvården rörande dessa besök, hemsjukvårdsbesök registreras ibland som enskilt och tvärt om, kan dessa kategorier tyvärr inte analyseras separat. Ronder på särskilt boende och eventuella hembesök till patienter utom hemsjukvården kan således också väntas vara inräknade i denna siffra. 22

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

"Minnet ej att förglömma"

Minnet ej att förglömma Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Birgit Häger "Minnet ej att förglömma" - En utvärdering av ett samverkansprojekt FoU-rapport 2011:2 Birgit Häger Minnet ej att förglömma

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Särskilt boende för äldre under kortare tid

Särskilt boende för äldre under kortare tid Särskilt boende för äldre under kortare tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/ eller beprövad

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer