Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer"

Transkript

1 Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3-4 BAKGRUND OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR 5 MÅL 6 GENOMFÖRANDE 6 RESULTAT OCH ERFARENHETER 7 FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN UNDER PROJEKTTIDEN 7-8 INFORMATION OM PROJEKTET 9 STATISTIK 9-14 EKONOMISKA BERÄKNINGAR PATIENTFALL HUR UPPLEVS HEMBESÖKEN DISKUSSION REFERENSER 27 BILAGOR

3 SAMMANFATTNING Kommunen ansvarar sedan 1992 för hälso- och sjukvården i ordinärt boende upp till läkarnivå. Idag vårdas många multisjuka äldre hemma men möjligheten till läkarbesök är begränsade. Regeringen har avsatt stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Både Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting ansökte om stimulanspengar och beviljades detta bland annat för området förstärkt läkarmedverkan. I respektive ansökan avseende förstärkt läkarmedverkan föreslogs ett pilotförsök med mobil läkare för personer med stora sammansatta vårdbehov i syfte att bland annat öka möjligheten till hembesök. Detta ledde i sin tur till samverkansprojektet mobil läkare i Östersunds kommun. I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs hemma ökar, ökar också behovet av läkarstöd inom hemsjukvården. Socialstyrelsen har vid flera tillfällen under senare tid tryckt på en ökad läkarmedverkan i hemsjukvården för att undvika att patienterna i onödan läggs in på sjukhus. Patienten ska också erbjudas en god vård och ett värdigt omhändertagande hela livet och man ska kunna bo kvar hemma om man önskar, även om man är i behov av vårdinsatser. Ett värdigt omhändertagande livet ut innefattar också man ska få tillgång till palliativ vård i livets slut. Mobil läkare har visat sig vara en organisationsstruktur i tiden. Utvärderingen visar att Mobil läkare fyllt ett tomrum inom hemsjukvården samt bidragit med flera kvalitativa fördelar för såväl patienter som personal. En snabb kontakt utan mellanhänder och en kontinuerlig kommunikation mellan den kommunala hemsjukvårdens distriktssköterskor och den mobila läkaren har visat sig vara en vital del av modellens framgång. Utvärderingen visar på en fungerande organisationsmodell som bygger på ett nära samarbete mellan läkaren och hemsjukvårdens distriktssköterskor. Läkaren har fungerat som en länk mellan landsting och kommun vilket bidragit till ett helhetsperspektiv och en förbättrad vård för patienten, mobil läkare har därmed fyllt ett tomrum som tidigare funnits inom den kommunala hemsjukvården. Naturligtvis finns ytterligare utvecklingspotentialer kring mobil läkare men vad som är en viktig erfarenhet är att det går att samarbeta på ett mycket smidigt sätt som gör att resurser används på ett effektivt sätt vilket kommer patienterna till godo. 3

4 Målet med ökad läkarmedverkan är att den enskilde och dennes anhöriga skall känna trygghet, undvika onödiga sjukhusvistelser samt öka tryggheten för medarbetare i vård teamet. Detta mål är något som projektet visat sig uppnå. Mobil läkare ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt ta vara på resurserna - för resurser har vi men vi måste börja använda dem på ett effektivt sätt och verkligen sätta dem vi ska hjälpa i centrum. Då allt fler patienter idag vårdas hemma och många önskar avsluta sina liv i hemmet har den palliativa vården blivit en allt större del av arbetet inom hemsjukvården. För de patienter som mobil läkare möter är hög ålder och multisjuklighet vanligt därav kommer den palliativa vården in på ett naturligt sätt i processen. Avsikten med projektet har varit att erhålla kompetensförstärkning inom hemsjukvården och öka tryggheten för patienter inom hemsjukvården genom att erbjuda hembesök till patienter i ordinärt boende. Här har läkarens kunskaper och långa erfarenhet varit viktiga hörnstenar för att tillsammans med distriktssköterskorna ge en trygg och bra vård. En annan viktig del i vården av äldre är hur deras medicinering ser ut. Där kan ytterliggare positiva effekter av projektet ses. Då helheten blir tydlig kommer medicineringen automatiskt med vilket innebär att justeringar, ändringar och utsättningar samt uppföljningar av läkemedlen görs. Det finns också här mycket som går att utveckla och jobba vidare med, inte minst utifrån de riktlinjer som framtagits gällande God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län. Även om besöken ska vara av akut karaktär så handlar det om äldre, många gånger mycket sköra människor som över tid har svårigheter att ta sig till läkare.under projektets gång har också den mobile läkaren gjort korttidsuppföljningar på åtgärder som utförts. Det kan gälla uppföljning av t.ex. medicinering vid hjärtsvikt eller provsvar som ska följas upp. 4

5 BAKGRUND Kommunen ansvarar sedan 1992 för hälso- och sjukvården i ordinärt boende upp till läkarnivå. Idag bedrivs allt mer avancerad sjukvård i hemmet men möjligheten till läkarbesök är begränsade. Läkarmedverkan torde förebygga/minska onödiga akuta besök på sjukhuset. Regeringen har sedan 2006 avsatt såkallade stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Både Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting ansökte inför 2007 om stimulanspengar och beviljades detta bland annat för området förstärkt läkarmedverkan. I respektive ansökan avseende förstärkt läkarmedverkan föreslogs ett pilotförsök med mobil läkare för personer med stora sammansatta vårdbehov i syfte att bland annat öka möjligheten till hembesök. Detta ledde i sin tur till samverkansprojektet mobil läkare i Östersunds kommun. Studiebesök gjordes innan projektstart sommaren 2007 i Uppsala där Mobil läkare funnits sedan år 2000 och där man sett ekonomiska fördelar för landstinget men också positiva effekter för brukarna/patienterna som smidigt kan få bedömning i hemmet. Dessutom tillkommer kompetenshöjning för distriktssköterskorna i det nära samarbetet med läkaren. SYFTE Syftet är att underlätta för akut svårt sjuka äldre att få läkarbedömning i hemmet. Detta för att ge ökad livskvalitet, minska akuta besök och inläggningar på sjukhuset. Underlätta för ordinarie hälsocentral samt stödja och bidra till ökad kompetens hos kommunens distriktssköterskor. AVGRÄNSNINGAR Målgruppen för ökad läkarmedverkan är personer över 65 år boende i Östersunds Kommun med stora och sammansatta vårdbehov i ordinärt boende eller SÄBO (särskilt boende med dygnsomsorg) samt för personer som har en stor olägenhet att ta sig till hälsocentral oavsett om de har hemsjukvård eller andra omvårdnadsinsatser. Servicen gäller även personer över 65 år boende på servicehus eller med särskild service för vuxna enligt LSS. Satsningen avser 5

6 vardagar dagtid. Inga bedömningar avseende intyg kommer att göras, inte heller bedömning av svårare akuta psykiska tillstånd eller konstaterande av dödsfall. MÅL Med ökad läkarmedverkan är målet att den enskilde och dennes anhöriga skall känna trygghet, undvika onödiga sjukhusvistelser samt öka tryggheten för medarbetare i vårdteamet genom läkarens ökade engagemang. GENOMFÖRANDE Projektet Mobil läkare startade 20 september 2007 utifrån ett projektdirektiv som skrevs gemensamt av Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun. Resurser i projektet fördelas enligt följande: - Projektledare 50 % (bekostas av kommunen). - Distriktsläkare ca % samt ca 10 % sekreterartjänst (bekostas av landstinget). Projektet skall även täcka kostnader för lokaler, datorer, leasingbil, administration mm, vilket under projekttiden finansieras av landstinget. Styrgrupp för projektet bestod av två politiker från vardera kommun och landsting samt två ledande tjänstemän från respektive organisation. Projektgrupp består av adjungerade medlemmar utifrån behov. Under projektets gång har styrgruppen upphört och en länsgrupp för stimulansmedel har istället trätt i kraft. För den enskilde kostar besöket som ett ordinärt hembesök, 200 kr, ingen extra avgift tas ut från kommunen. Besöken dokumenteras på ett smidigt sätt vilket innebär att Mobil läkare för journal i VAS (Vård administrativa system) direkt på plats. Annars sker dokumentationen via diktat med utskrift inom senast 2 dygn. Akutremisser skrivs direkt. Journalkopia går till respektive hälsocentral och fördelas enligt listning för signering. Eventuella provsvar genomgår samma process. Papperskopia går till kommunens distriktssköterska. Distriktssköterskan dokumenterar enligt gällande dokumentationsrutiner i kommunen. Besöken tar i tid ca 30 min till en timma vilket också är en faktor som ger trygghet och som skapar möjlighet att titta på helheten. Detta är oerhört viktigt när det gäller äldre, som många 6

7 gånger är multisjuka. Det är viktigt att i dessa fall inte bara titta på ett problem eftersom det hänger ihop med flera saker. RESULTAT OCH ERFARENHETER Under Juli Augusti 2007 gjordes studiebesök och sökning av litteratur via internet av material gällande mobil läkare. September till oktober gjordes projektbeskrivningen. Den Mobila läkarresursen startade 20 september 2007 (Bilaga 1). FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN UNDER PROJEKTTIDEN Uppföljning av projektet har följt planen, dock gjordes en ändring i samband med styrgruppsmöte 13 november 2007 gällande begränsningen att Hälsocentralen måste kontaktas i första hand. Detta krav togs bort och det beslutades att distriktssköterskan själv avgör när mobile läkaren ska kontaktas utan att först behöva stämma av med Hälsocentralen/ordinarie läkare.(bilaga 2). I början av projektet nyttjades inte resursen fullt ut. Detta berodde till stor del på att distriktssköterskorna inte var vana att denna resurs fanns att tillgå. Det tar tid att marknadsföra en ny metod så att den blir känd. Mot bakgrund av att utrymme fanns utifrån arbetsbelastningen utökades resursen med att servicen även skulle gälla för SÄBO (särskilt boende med dygns omsorg) beslut om detta togs vid Styrgruppsmöte 10 januari 2008 (Bilaga3). I slutet av januari-08 gjordes uppföljning med distriktssköterskorna i samband med MAS(medicinskt ansvarig sjuksköterska)möte. Distriktssköterskorna uppger sig vara mycket positiva till mobila läkarresursen. Uppföljning samt information om mobil läkare skedde i slutet av februari 2008 på sjuksköterskemöten. Sjuksköterskorna som arbetar på de särskilda boendena uppger att mobil läkare är en bra resurs att tillgå när ordinarie läkare är svår att nå eller när det inte finns någon ordinarie läkare på området utan de är hänvisade till stafettläkare samt vid bedömningar. 7

8 Vid uppföljning på styrgruppsmöte 22 maj 2008 beslutades att ett försök att kunna boka mobila läkare för de olika Hälsocentralerna ska vara möjligt. Information skickades ut till cheferna på alla hälsocentraler samt till distriktssköterskorna på hälsocentralerna (Bilaga 4). Från och med 1 september 2008 arbetar mobila läkaren 80 % i projektet. I oktober 2008 tydliggjordes kontakterna och rutinerna med SVR (sjukvårds-rådgivningen) (Bilaga 5). Den mobile läkaren har även kunna kontaktas av personal inom hemtjänst/hemsjukvård i frågor som handlar om att förhindra fallskador. - Vid upprepade fall inom kortare period. - När patient står på läkemedel som kan orsaka fall. En viktig del i vården av äldre är hur deras medicinering ser ut. Där kan ytterliggare positiva effekter av projektet ses, eftersom när helheten blir tydlig så kommer medicineringen automatiskt med och justering, ändringar och utsättningar görs av läkemedlen. Detta är dessutom positivt utifrån att när hembesöken görs så blir också patienten/brukaren delaktig på ett naturligt sätt. Även om besöken ska vara av akut karaktär så handlar det om äldre, många gånger sköra människor, som över tid har svårigheter att ta sig till läkare. Det har därför under projektets gång blivit så att den mobile läkaren gjort korttidsuppföljningar på åtgärder som utförts. Det kan gälla uppföljning av t.ex. medicinering vid hjärtsvikt eller provsvar som ska följas upp. Storsjögläntans verksamhet är också ett bra exempel på hur ett nära samarbete med distriktssköterskor och hemtjänst gör det fullt möjligt att vårda svårt sjuka hemma. Här har också mobil läkare varit ett komplement till Storsjögläntan, vilket gjort att det smidigt har kunnats göra bedömningar hemma så att patienter på ett värdigt sätt kunnat få avsluta sina dagar i sitt hem. 8

9 INFORMATION OM PROJEKTET Information om projektet har lämnats till distriktssköterskor och Hälsocentraler. Information har också givits till allmänheten med flera via lokalradio, lokal Tv och tidningar (ÖP, LT, Lokaltidning Östersund utgiven av Östersunds Kommun). Information har också skett via information på mötesplatser/dagcentraler i kommunen och vid olika möten med pensionärsorganisationer. STATISTIK Nedanstående tabell visar statistik över ett snitt per månad på antal arbetsdagar, hembesök, telefonkontakter samt antal män och kvinnor januari december Från och med 1 september 2008 arbetar mobila läkaren 80 % i projektet december 2010 Statistik stimulans projektet: Mobil läkare Arbetsdagar Hembesök Man Kvinna Telefon kontakt Man Kvinna SÄBO 13,4 44,2 14,1 31,6 47,4 13,1 32,9 5,2 De flesta hembesök och kontakter sker hos personer som är över 80 år. Hembesök till dem som är år står i snitt endast för 15 % av besöken varje månad. Antal hembesök på särskilt boende är i snitt 5,2 per månad. I ädelavtalet står det följande: För personer med omfattande vård och omsorg i särskilda boende former och tillgång personal dygnet runt tillgodoses läkarinsatserna motsvarande miniminivå 3,5 min/patient/vecka. Därutöver regleras tiden utifrån patientens behov Vissa boenden har behövt nyttja resursen mobil läkare mera under perioder bland annat på grund av svårigheten att nå läkare. Många personer som bor på särskilt boende idag är mycket sjuka vilket gör att de har stora svårigheter att ta sig till hälsocentralen. Nedanstående tabell visar statistik över antal hembesök, telefonkontakter utifrån respektive hälsocentralsområde Vissa områden har nyttjat resursen i högre grad än andra. Detta är delvis knutet till antalet äldre som bor i det området samt hur läkartillgången och 9

10 kontinuiteten på hälsocentralen ser ut, samt hur flitigt distriktssköterskan nyttjat resursen utifrån områdesindelning. Tänkvärt är även att vart man bor i kommunen verkar vara av betydelse samt hur hälsocentralerna arbetar mot denna patientgrupp. Antal hembesök och Telefonkontakter/Hälsocentral Frösön Lit Lugnvik Odensala Torvalla Zätagränd Brunflo Totalt antal hembesök/ månad 6,6 1,5 4,1 13,3 3,4 12,9 3,8 Antal telefonkontakter/ månad 5 3,5 4,1 16,9 5,3 12,7 5,6 Hälsocentralsområdena överensstämmer inte helt med befolkningsstatistik områdena. Inom Centrala Stan samt Odensala finns tre hälsocentraler: Odensala, Zätagränd och Lugnvik. Befolknings statistik 2010 Antal personer över 65 år Antal personer över 80 år Frösön Lit Centrala stan Odensala Torvalla Brunflo Antalet hembesök har successivt ökat under projekttiden. Av naturliga skäl var antalet besök färre under projektets första månader då rutiner och arbetssätt fortfarande formades. Distriktssköterskorna beskriver även hur de till en början var ovana vid möjligheten att ha en så pass nära och lättillgänglig läkarkontakt och därför inte riktigt visste hur de skulle använda sig av resursen. Men man såg snart fördelarna och läkarens tjänster kunde användas fullt ut. 10

11 Statistik har förts på hur många brukare/patienter som enligt läkarens bedömning skulle behövt åka till akuten respektive hälsocentralen om inte hembesök hade kunnat göras. I snitt per månad rör det sig om 13 förhindrade besök till akuten och 24 till hälsocentralen. Antal "förhindrade" besök på akuten och hälsocentral per månad September november 2008 Januari Mars Maj Juli September November 2009 Januari Mars Maj Juli September November 2010 Januari Mars Maj Juli September November Antal "förhindrade" besök på akuten Antal "förhindrade" besök på Hälsocentralen I hemtjänst/hemsjukvård så svänger belastningen snabbt beroende på vårdbehov vilket kan vara svårt att förutse. Följande tabeller visar kontakter per arbetsdag fördelat på hembesök och telefonkontakter samt hembesök på särskilt boende. Eftersom projektet bygger på en läkares hembesök spelar ett par dagars frånvaro stor roll för statistikens utslag. När studier har gjorts på vilka grovt satta symtomdiagnoser som är vanligast framträder ett mönster. Under april 2009 april 2010 var de fyra största orsakerna till mobile läkarens besök följande: 1. allmän avtackling/svaghet. 2. fall. 3. hjärtsvikt. 4. smärta. 11

12 Mobil läkare antal telefonkontakter per månad september 2007-december sep April November Juni 10-jan Augusti Mobil läkare antal hembesök på särskilt boende per månad sept Juni November Mars Augusti jan-10 Juni November 12

13 Antal hembesök fördelat på kön per månad Man Kvinna sep Februari Juli December Maj Oktober Mars Augusti Antal arbetsdagar per månad sept November jan-08 Februari April Juni Augusti Oktober December Mars Maj Juli September November jan-10 Mars Maj Juli September November 13

14 Mobil Läkare Totalt Sep-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Hembesök Ordinärtboende Särskiltboende Summa Per månad Per vecka 4, ,2 14 Telkontakter Summa Per månad Per vecka 3, Hembesök+tel. kontakt Totalt Per månad Per vecka EKONOMISKA BERÄKNINGAR September 2007 oktober 2008 Projektet Mobil läkare kan visa på ekonomiska fördelar på alla nivåer såväl för den enskilde som för kommun och landsting. När det gäller gruppen multisjuka äldre blir ofta brukare/patienten kvar några dygn på sjukhuset. Uppskattningsvis stannar brukaren 3 vård dygn. Enligt statistiken är antalet förhindrade besök på akuten under denna period 142 stycken x 3 (antal vårddygn) x (kostnad per vårddygn) = kr för landstinget Om bara hälften av de 142 förhindrade besöken på akuten blir kvar 3 vård dygn ser beräkningen ut enligt följande: kr x 71 personer = Kr kostnad för landstinget När mobil läkare istället gjort hembesöken som förhindrat besök på akuten är det till en kostnad av kr ( 895 kr x 142 personer = kr kostnad för landstinget). Om man ändå räknar att 25 % av de 142 personerna i alla fall måste in på sjukhus: x 35 = mobila besöket Sammanslaget blir då kostnaden jämfört med för landstinget. Sedan tillkommer kostnader för ambulans transport 1246 kr/ resa och person alternativt bår transport 284 kr/resa. 14

15 Kostnader Personen som behöver insatsen Landstinget Ambulans 140 kr 1246 kr Sjuktransport 80 kr Timpris vårdbiträde/ usk minimum 2 mil 92kr= 12 kr bårtransport : 364 kr =284 kr Kommunen kr/tim Kommun: Besök på Hälsocentral /sjukhus med följeslagare tar i snitt 2 tim. Hembesök 180 kr Mobil läkare 895 kr/tim 238 kr /tim Distriktssköterska Vårdygn sjukhus 70 kr 4500 kr 3400 kr VID BETALANSVAR ( betalansvar är när kommunen ej kan ta hem patient/brukare trots att de anses medicinskt färdigbehandlade) Besök Hc 140 kr 1680 kr Kostnadsberäkning 2008 November 2008-december 2010 Samma uträkning men efter uppdaterade kostnader. Enligt statistiken för perioden är antalet förhindrade besök på akuten 383 stycken x 3 (antal vårddygn) x (kostnad per vårddygn) = kr för landstinget När mobil läkare istället gjort hembesöken som förhindrat besök på akuten är det till en kostnad av kr ( 895 kr x 383 personer = kr kostnad för landstinget). Även om kostnaden för mobil läkare skulle vara högre t.ex. som man beräknat kostnaden i Ljungby 1665 kr x 383 = kr Om man ändå räknar att 25 % av de 383 personerna i alla fall måste in på sjukhus: x 96 = kr + mobila besöket kr Sammanslaget blir då besparingen för landstinget kr jämfört med kr. 15

16 Kostnader Personen som behöver insatsen Landstinget Ambulans 150 kr 1271 kr minimum 2 mil Sjuktransport 80 kr 92kr= 12 kr bårtransport: 364 kr =284 kr Timpris vårdbiträde/ usk Kommunen kr/tim dagtid Kommun: Besök på Hälsocentral /sjukhus med följeslagare tar i snitt 2 tim. Hembesök 200 kr Mobil läkare 913 kr/tim 275 kr /tim Distriktssköterska Vårdygn sjukhus 70 kr kr 4129 kr VID BETALANSVAR ( betalansvar är när kommunen ej kan ta hem patient/brukare trots att de anses medicinskt färdigbehandlade) Besök Hc 150 kr 1689 kr Kostnadsberäkning 2010 Hälsocentral Beräkning på alla förhindrade besök på hälsocentral : Besök hälsocentralen: kr x 958 personer = kr kostnad för landstinget. Om istället mobil läkare gör besöken blir det följande summa 895 x 958 personer= kr. Detta visar att hembesöken är kr billigare än besöken på Hälsocentralen. Personer med/utan hemtjänstinsatser Eftersom mobil läkare servar många som har insatser från kommunen kan det vara av intresse att veta hur många det rör sig om. I början av projektet fördes statistik och då konstaterades att det var mer än 95 % som hade någon form av kommunal insats. Antal som har hemtjänst insatser alternativt särskilt boende är i dagsläget ca

17 personer i Östersunds kommun. Personer över 65 år är vilket innebär att det bara är 25 % av alla över 65 år som behöver extra stöd. Alltså ca 75 % av dem som är över 65 år har inga insatser alls från kommunen. Enligt vår statistik är 85 % av de som behöver hembesök över 80 år. PATIENTFALL Ivar 84 år bor i lägenhet på andravåningen utan hiss. Han har diabetes, svårigheter att gå efter en stroke. Tappat aptiten har feber och är mycket trött. Är i behov av en läkarbedömning men vill helst inte åka till läkare men distriktssköterska bedömer att läkarbesök behövs. Nedanstående visar kostnaderna för besök på akuten respektive om mobil läkare besöker: Besök Akutmottagning: Kostnader för Ivar Kostnader för Landstinget Kostnader för kommunen Ambulans: 150 kr 1264 kr alternativt bårtransport 80 kr 284 kr Följeslagare: 200 kr /tim 275 kr/tim Distriktssköterska Vårdavgifter 70 kr/dygn 7000x3= Summa: 350 kr kr 675 kr (2 tim) Alternativt 290 kr kr Mobil läkare besöker: Kostnader för Ivar Kostnader för Landstinget Kostnader för kommunen Vårdavgifter 200 kr 913 kr 275 kr/tim Distriktssköterska Summa: 200 kr 913 kr 275 kr 17

18 Elsa är 86 år bor i lägenhet på tredjevåningen utan hiss. Hon har senaste året försämrats, har hjärtsvikt, svårigheter att gå samt blivit lite glömsk. Hon är i behov av en läkarbedömning, kostnaderna ser olika ut om Elsa åker till Hälsocentral respektive om mobil läkare besöker: Besök Hälsocentral: Kostnader för Elsa Kostnader för Landstinget Kostnader för kommunen Sjuktransport 80 kr Sjuktransport 12kr Följeslagare: 200 kr /tim 275 kr/tim Distriktssköterska Vårdavgifter 150 kr 1689 kr Summa: 230 kr 1701 kr 675 kr Mobil läkare besöker: Kostnader för Elsa Kostnader för Landstinget Kostnader för kommunen Vårdavgifter 200 kr 913 kr 275 kr/tim Distriktssköterska Summa: 200 kr 913 kr HUR UPPLEVS HEMBESÖKEN I början av projektet tillfrågades samtliga personer som fått hembesök om nöjdheten - hur de upplever hembesöken, 100 % tyckte det var bra. Till distriktssköterskorna har frågan ställts på distriktssköterskemöten och i direkt kontakt med dem och svaret är genomgående positivt. En fråga däremot som kommit upp är önskemål om att resursen skulle behövas också till dem som är svårt sjuka och som är under 65 år och vårdas i hemmet. Distriktssköterskorna beskriver att möjligheten att ringa Mobil läkare givit en stor trygghet i arbetet något som i sin tur gör att patienten får en bättre och säkrare vård. Distriktssköterskorna beskriver läkaren som mycket tillmötesgående, lyhörd och intresserad. I och med att läkaren kontaktas direkt via telefon får de oftast ett snabbt svar och om han inte kan svara ringer han upp så fort han har möjlighet. Vi var inte vana vid att ha en sådan resurs, för min del så ska jag säga att jag vill inte vara utan, vi skulle inte klara oss om vi inte hade Mobil läkare. Distriktssköterskorna har svårt att hitta nackdelar med modellen Mobil läkare. Den har bidragit med många förbättringar i arbetet med de äldre. Den största fördelen beskrivs vara att patienten slipper jobbiga resor till vårdcentral och lasarett. Ett 15-minutersbesök på 18

19 vårdcentralen blir mycket snabbt ett heldagsprojekt för dessa patienter. Det tar på krafterna att resa, sitta i väntrum och bli nervös. Det är en trygghet både för patienterna och för sjuksköterskorna att veta att läkaren kan komma på hembesök istället. Eftersom allt fler vill vara hemma så kan en Mobil läkare vara ett bra sätt att stärka tryggheten för äldre personer som vill avsluta sina liv i hemmet lämnades en enkät ut till alla distriktssköterskor och sjuksköterskor i Östersunds kommun. Svarsfrekvensen är från distriktssköterskorna 86 % och minst en sjuksköterska från varje boende. 26 särskilda boenden har svarat. Nedanstående staplar visar svar på frågor som ställdes i enkäten. Har möjligheten att kontakta ordinarie läkare/hälsocentral förändrats under projekttiden(distriktssköterskor) Förbättrat Oförändrat Sämre Vet ej 19

20 Har möjligheten att kontakta ordinarie Läkare/Hälsocentral förändrats under projekttiden (svar av sjuksköterskor SÄBO) Förbättrat Oförändrat Sämre Vet ej Även om man som distriktssköterska/sjuksköterska upplever mobil läkare som en oerhört positiv resurs så skulle man ändå se att det vore bra om ordinarie läkare kunde göra hembesök till denna patientgrupp. Men vanliga kommentarer är hur ska det kunna fungera så som det är organiserat idag och trots avtal så har det inte fungerat. Skulle du föredra att ordinarie läkare kunde sköta alla hembesök/kontakter(distriktssköterskor) Ja Nej Vet inte 20

21 Skulle du föredra att ordinarie läkare/hälsocentral skulle kunna sköta alla hembesök/kontakter (Sjuksköt SÄBO) Ja Nej Vet inte I enkäten ställdes frågan hur man som distriktssköterska/sjuksköterska upplever den mobila läkarresursen. Nedan redovisas synpunkter som många haft samma åsikt kring. Bra som trygghet både för mig och personal och anhöriga. Brukare som ej vill till läkare tar emot hembesök. Sparar på sjukhusplatser. Avlastande för HC och Akuten. Snabbare service. Lärande. Får snabbt läkemedelslistor och journalanteckningar. Medicinska säkerheten klart bättre. Kunna rådfråga. Samhällsekonomiskt bra. Tillgänglighet att snabbt få kontakt eller telefonrådgivning. Att kunna få hembesök samma dag ofta inom ett par timmar. Bra för miljön - mindre åkande. Lätt att samarbeta med den mobile läkaren Ingenting är omöjligt allt går att lösa. Smidigt att vid t.ex. fallskade bedömning kan röntgenremiss 21

22 skrivas direkt. Lyssnar, bekräftar distriktssköterskans resonemang. Smidigt med att uppkoppling i VAS kan göras på hemmaplan så att planering osv. som gjorts i primärvård länssjukvård smidigt kan följas. Bra att läkare får se patient i hemmet. Ser med andra ögon är ordinarie läkare på HC. Den mobile läkaren är mycket lämplig för uppgiften. Kan ta prover direkt på plats ex 02 och CRP. Tidsbesparande. Kvalitetshöjande. Men man upplever också negativa bitar med mobil läkare vilket är följande: Borde finnas samma möjlighet jourtid. Att begränsningen är personer över 65 år finns behov hos yngre med svåra sjukdomar också. Att ingen vikarie finns när mobile läkaren ej är i tjänst. Finns inget negativt, förutom att resursen inte är permanent och hellre borde utökas. Att mobile läkaren inte känner brukaren/patienten lika väl som ordinarie läkare. Att personal på HC inte alltid är uppdaterade på att de kan använda resursen. 22

23 DISKUSSION Antalet äldre ökar och med stigande ålder ökar även vård- och omsorgsbehoven. Idag skrivs många äldre ut från sjukhuset med omfattande behov av både vård och omsorg. Mobil läkare är en resurs som gör att vården av de multisjuka äldre underlättas betydligt på många olika nivåer. Först och främst för den enskilde som smidigt kan få bedömning direkt hemma. För den som är multisjuk kan en transport till sjukhuset vara oerhört jobbig och att dessutom bli liggande på akuten i timmar kan ge ytterliggare komplikationer. Mobil läkare skapar större trygghet främst för brukaren/patienten men också för personalen som arbetar i hemmet och då främst distriktssköterskorna. Detta stöds av andra projekt som gjorts i Sverige bland annat kan man i FoU rapporten från Kronoberg Slutrapport 2010 se liknande slutsatser vad det gäller effekterna av mobil läkare. Mobil läkare ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt ta vara på resurserna - för resurser har vi men vi måste börja använda dem på ett effektivt sätt och verkligen sätta dem vi ska hjälpa i centrum. Kostnadsberäkningar kan vara svåra att göra för att kunna ge en riktigt rättvis bild, men om jämförelser görs med de ekonomiska beräkningar som gjorts i rapporterna Äldreteam vision och verklighet, Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010, FoU rapporten Mobil Läkare Ljungby Kommun 2010 Slutrapport, så visar de att beräkningar gjorts på samma sätt som här. Vad vi vet är att det blir oerhört kostsamt samt skapar onödigt lidande när människor hamnar på akuten. Om man istället utgår från helheten kring personen så kan vårdens insatser organiseras på ett mer effektivt sätt kring den enskilde. När man tittar på statistiken gällande antalet hembesök per hälsocentral kan man reflektera över om det vore av värde att se över möjligheterna till att varje hälsocentral skulle kunna lösa hembesöken utifrån sitt område. Som det är organiserat idag är detta svårt att lösa men skulle förändringar kunna göras som prioriterar detta och denna patientgrupp? På vissa håll i vårt land är det en självklarhet att denna patientgrupp får hembesök och att detta löses i befintlig verksamhet. Ska vi vårda multisjuka äldre hemma så måste vi se möjligheter att samverka mellan kommun och landsting. Som i alla relationer måste vi vattna och gödsla ge och ta för att relationen 23

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer