Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service"

Transkript

1 Reviderad Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE Kommunens växel Medborgarkontoret Övriga telefonnummer, se telefonlista, bilaga 1 Kommunens hemsida: Socialtjänsten Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Postgiro: Orgnr:

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM SOCIALFÖRVALTNINGEN... 3 KOMMUNENS ANSVAR... 3 RÄTT TILL BISTÅND... 3 SEKRETESS... 4 KLAGOMÅL/ SYNPUNKTER PÅ VERKSAMHETEN... 4 AVGIFTER... 5 ÖVRIGT... 5 FÄRDTJÄNST... 5 SJUKRESOR... 5 BOSTADSANPASSNING... 6 BOSTADSTILLÄGG... 6 LÄGENHETER... 6 LUNCHSERVERING... 6 FOTVÅRD... 6 VÅRD OCH OMSORG... 7 HEMTJÄNST STÖD OCH HJÄLP I EGEN BOSTAD... 7 PERSONLIG OMVÅRDNAD... 7 SERVICEINSATSER... 7 TRYGGHETSTELEFON... 9 LEDSAGNING... 9 SOCIAL KONTAKT TILLSYNS- OCH TRYGGHETSBESÖK STÖD TILL ANHÖRIG AVBESTÄLLNING AV INSATS SÄRSKILT BOENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, HEMSJUKVÅRD/REHAB STÖD OCH SERVICE STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bilagor Telefonlista, bilaga 1 Information om avgifter, bilaga 2 Blankett för klagomål och synpunkter, bilaga 3 2

3 ALLMÄNT OM SOCIALFÖRVALTNINGEN Kommunens ansvar Kommunens skyldighet att hjälpa och stödja invånarna under livets olika skiften regleras bland annat i socialtjänstlagen. Socialnämnden är ansvarig för socialtjänstens verksamhet i Mellerud. Insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar sker inom organisationen Vård och omsorg. Insatser ges också via Individ- och familjeomsorgen och Stöd- och servicesektorn (LSS-verksamhet). Socialnämnden har, genom avtal med Västra Götalandsregionen, ansvar för sjukvård även i ordinärt (eget) boende upp till och med sjuksköterskenivå, för den som inte utan stora svårigheter kan ta sig till en mottagning. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt att själva bestämma över sina liv. Det innebär bland annat att den person som beviljats bistånd ska ha stort inflytande över hur insatsen utformas. I följande avsnitt förklaras några viktiga begrepp som hjälper dig att förstå hur det går till att få hjälp med sådant man inte klarar själv. Det är viktigt att komma ihåg att informationen i denna broschyr är kortfattad och övergripande och inte täcker alla frågor. Därför finns hänvisningar i de olika avsnitten till vem du kan ringa för att få veta mer. Rätt till bistånd Du har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, rätt till bistånd/insats av socialnämnden om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få hjälp på annat sätt. Bistånd/insatser kan ges i många olika former och är alltid behovsprövat. Du ansöker om bistånd/insatser genom att kontakta någon av kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och därefter fattar ett beslut om ansökan kan beviljas. Beviljad insats planeras i samråd med dig. Om din ansökan avslås skall det tydligt framgå i beslutet varför ansökan avslagits. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten som kan ändra beslutet om den anser att det är felaktigt. 3

4 Sekretess Personal och politiker som är verksamma inom socialtjänst är enligt offentlighets- och sekretesslagen belagda med sekretess (har tystnadsplikt) om saker de fått kännedom om i sin verksamhet. Det betyder att känsliga uppgifter om personer inte får föras vidare. Sekretess gäller även efter att man har avslutat sin anställning eller sin politiska gärning inom socialtjänsten. Klagomål/ synpunkter på verksamheten Om du är missnöjd med något inom socialnämndens verksamhet finns olika sätt att framföra detta: Socialnämnden har utfärdat riktlinjer för hur klagomål och synpunkter ska hanteras inom förvaltningen. Det är viktigt att sådan information kommer fram till personal och ansvariga för verksamheten för att de ska kunna rätta till felaktigheter och förbättra verksamheten. En blankett för klagomål finns. Se bilaga: Lämna dina synpunkter på vård och omsorg! Socialstyrelsen Socialstyrelsen har tillsynsansvar för socialtjänsten på lokal nivå. Dit kan man vända sig skriftligt, till: Socialstyrelsen, Box 53148, Göteborg, eller på telefon för att tala om vad du är missnöjd med. Socialstyrelsen handlägger sedan klagomålet som ett ärende i sin verksamhet. Patientnämnden Den som upplever att vården inte fungerar så bra som den borde kan vända sig till patientnämnden i Uddevalla, Telefon Telefontid: ; Patientnämnden ger vägledning, stöd och hjälp till vårdtagare eller närstående som inte är nöjda med vården, oavsett vårdgivaren är kommun eller region. Patientnämnden hjälper också till vid försäkrings- och skadeståndsfrågor. 4

5 Avgifter Kommunen har rätt att ta ut avgifter för omsorgs-, sjukvårds- och serviceinsatser. Samtliga avgifter följer reglerna för maxtaxa. Vid förskrivning (ordination) av hjälpmedel tas en avgift på 80: - ut per tillfälle. Denna ingår inte i maxtaxan. Information om avgifter: telefon och måndag torsdag kl Se bilaga 2 Avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och service. Du kan också beräkna hemvårds- eller vårdboendeavgift på kommunens hemsida under fliken verksamheter väljer du Vård och Omsorg välj sedan biståndsenheten. Där kan du välja om du vill beräkna för hemvårds- eller vårdboendeavgifter. Direktlänkar är: Övrigt Färdtjänst Om man inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av varaktig funktionsnedsättning av något slag, är man berättigad till färdtjänst. Läkarintyg ska bifogas ansökan. Ärendet kräver handläggningstid. Förfrågningar ansökan färdtjänst Vid förfrågningar, kontakta färdtjänsthandläggare på medborgarkontoret, telefon Sjukresor Beställs genom Västtrafik och gäller för besök på vårdcentral, sjukhus eller någon annan av regionens vårdinrättningar. I första hand gäller resa med Ronden (före detta Jumbolans). Om man av medicinska skäl behöver åka taxi måste detta intygas av läkare. Beställning Sjukresor Mer information och beställning: kontakta Västtrafik, telefon

6 Bostadsanpassning Kommunalt bidrag kan i vissa fall lämnas till anpassning av permanentbostad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som underlättar dagligt liv för personer med funktionsnedsättning som till exempel att förflytta sig i bostaden, sova, sköta hygienen, laga mat samt att komma ut. Funktionsnedsättningen ska vara av bestående eller långvarig art. Innan bidraget beviljas, görs en utredning beträffande behovet, samt vilken åtgärd som bedöms lämplig. Ansökan förmedlas genom arbetsterapeuten. Information Bostadsanpassning Handläggare av ansökan om bostadsanpassning nås via kommunens växel, telefon Bostadstillägg Pensionsmyndigheten ansvarar för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Information Bostadstillägg Kontakta pensionsmyndigheten för mer information telefon Lägenheter Melleruds Bostäder AB har i sitt bostadsbestånd ett fyrtiotal lägenheter med viss anpassning som är lämpliga för äldre och personer med funktionsnedsättning. Information/ansökan lägenheter Mellerudsbostäder, telefon Lunchservering Dagcentralen Karolinen erbjuder dagligen lunch till pensionärer. Beställning lunch Beställning sker dagen före på telefon Fotvård Kommunen har inget ansvar för specialiserad/ medicinsk fotvård, för medicinsk fotvård ansvarar regionen (Vårdcentralen). Vårdcentralen Telefon I telefonkatalogens gula sidor finns lokala företag som erbjuder fotvård. 6

7 VÅRD OCH OMSORG Hemtjänst stöd och hjälp i egen bostad När en ansökan om bistånd kommer in gör biståndshandläggaren ett hembesök och utreder, i samråd med dig, vilka behov du har och vilka olika insatser som bäst kan tillgodose dina behov. I egen bostad kan följande former av insatser komma ifråga: Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad är de insatser som är direkt riktade till person och insatserna beviljas utifrån dina behov. När omvårdnadsinsatser ges ska din egen förmåga i första hand tas till vara och uppmuntras. I omvårdnadsinsatser ingår: - Personlig hygien, på- och avklädning, toalettbestyr, skötsel av glasögon, hörhjälpmedel och dylikt. - Dusch och hårtvätt, i regel en gång per vecka. - Hjälp vid måltid (gäller ej matlagning, se under Måltider/matdistribution). - Förflyttningar inomhus. Serviceinsatser Serviceinsatser är praktisk hjälp som behövs i hemmet. Insatser beviljas om det framkommit att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I serviceinsatser ingår: Bäddning. Dagligt behov skall föreligga. Byte och vädring av sängkläder görs varannan vecka. Tvätt. Innebär tvätt i maskin, som kan utföras i den enskildes bostad eller i Hemvårdsenhetens tvättstugor. Tvätt sker högst 4 timmar i månaden. Gäller ej handtvätt av textiler, mattvätt, mangling eller strykning (undantag gångkläder). 7

8 Städning. Utförs varannan vecka, högst två timmar per tillfälle, förutom när röd dag infaller på planerad städdag. Städningen får omfatta som mest två rum och kök, hall och badrum. I beslutet bestäms vilka rum som ska städas. Städinsatsen kan omfatta dammsugning, våttorkning av golv och damning. Tunga mattor dammsugs endast. Den enskilde ansvarar för att en användbar städutrustning finns tillgänglig. Inköp av livsmedel. Inköp sker som regel en gång per vecka och i endast en affär. Hjälp med uppackning av varor ingår i insatsen om den enskilde har behov av det. Fönsterputs. Kan beviljas efter särskild prövning. Den enskilde kan som regel inte få bistånd för: - Storstädning - Arbete i källare och vind - Våttorkning av tak - Stortvätt - Flyttstädning - Putsning av silver, koppar och kristallkronor - Städning, blomvattning eller andra insatser när den enskilde är bortrest - Avfrostning av frys - Utomhussysslor till exempel snöskottning och trädgårdsarbete utförs inte som hemtjänst. Dock kan man alltid ansöka om insatsen och man har rätt att överklaga vid avslag. Måltider/matleverans. För dig som inte själv kan tillaga din lunch/middag och som inte på egen hand kan ta dig till matservering kan få matleverans. Alla som får matleverans kan välja mellan två rätter. För övriga måltider, kan du få hjälp med framtagning eller enklare tillagning. Bakning eller måltidsförberedelse gäller endast för den som beviljats insatsen. 8

9 Trygghetstelefon Trygghetstelefon fungerar dygnet runt. För att kunna ha trygghetstelefon krävs att ett fast telefonabonnemang finns i bostaden och att den enskilde har förmåga att hantera trygghetstelefonen (veta i vilka situationer den ska användas och veta hur den fungerar). Trygghetstelefon kan beviljas för: - personer med stor otrygghet - personer som löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma på annat sätt För att kommunens personal ska kunna bistå vid larm krävs att personen lämnar minst en nyckel. Detta kan påverka försäkringsskyddet. Det är därför viktigt att den enskilde kontaktar sitt försäkringsbolag för besked. OBS! Den som har IP-telefoni kan för närvarande inte få trygghetstelefon. Trygghetstelefon ersätter inte SOS nr 112. Ledsagning När den enskilde har en funktionsnedsättning tillfälligt eller bestående och behöver hjälp med att ta sig till och från olika aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning beviljas om den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt. Det kan, förutom den rent fysiska hjälpen, också innebära att man får praktisk hjälp i samband med besöket för att man ska kunna tillgodogöra sig aktiviteten eller att kommunicera. Ledsagning beviljas för enstaka tillfällen eller tidsbegränsad period och anges alltid i timmar. 9

10 Social kontakt Vid behov av social kontakt och samvaro ska biståndshandläggaren i första hand uppmuntra till kontakter med de organisationer och föreningar som erbjuder aktiviteter. För personer som har omvårdnadsinsatser och helt saknar naturligt socialt nätverk kan insatsen social kontakt beviljas. Insatsen beviljas till personer som har en uttalad ensamhetsproblematik och innebär att särskild tid avsätts till exempelvis samtal och högläsning. Tillsyns- och trygghetsbesök Tillsyns- och trygghetsbesök kan beviljas en enskild som behöver en tidsmässigt kort kontakt och detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Motiv till att bevilja kan vara ett behov av att observera personen på grund av tilltagande glömska, försämrat hälsotillstånd eller osäkerhet kring vilka insatser som behövs. Motiv kan även vara ett omfattande omvårdnadsbehov eller stark oro. Som alternativ till tillsyns- och trygghetsbesök kan insats i form av telefonkontakt beviljas. Beslut om tillsyns- och trygghetsbesök ska följas upp och omprövas med täta intervaller. Biståndenheten För ansökan om bistånd i form av stöd och hjälp i hemmet kontakta biståndsenheten på telefon , eller Stöd till anhörig Stöd till anhörig kan beviljas för att möjliggöra för den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov att bo kvar i ordinärt boende. I utredningen skall det framgå vilka behov den enskilde har av omvårdnadsinsatser och hur insatsen kan underlätta den närståendes situation. Stöd till anhörig kan beviljas i form av: - akut, planerad eller regelbunden avlösning i hemmet - akut eller planerad avlösning genom korttidsplats 10

11 - växelboende för den enskilde. Den enskilde beviljas korttidsplats med regelbundna intervaller. För att beviljas växelvård skall det finnas ett stort och omfattande behov av omvårdnadsinsatser alternativt en uttalad demensproblematik. Avbeställning av insats Om Du blivit beviljad insats och av olika anledningar inte vill få den utförd måste du avbeställa i god tid. Du måste meddela verksamheten under telefontid dagen före planerad utförandetid. Om Du inte meddelar att Du vill ställa in planerade insatser kommer debitering att ske för den planerade tiden. Information hemtjänst/hemvård För mer information om hemtjänst/hemvård, kontakta respektive hemtjänstområde. Telefonlista, se bilaga1. Särskilt boende Vid ansökan om plats i särskilt boende görs en bedömning av behovet av en biståndshandläggare. Korttidsplats i särskilt boende Korttidsplats kan beviljas då vård- och omsorgsbehovet tillfälligt inte kan tillgodoses i den enskildes hem. Korttidsplats kan beviljas om den enskilde: - har, i samband med utskrivning från sjukhus, behov av fortsatt omsorg/omvårdnad/träning, av tillfällig karaktär, som inte kan tillgodoses i ordinärt boende och/eller är under utredning om hemtjänst eller särskilt boende. - har behov av särskilt stöd eller hjälp under en rehabiliteringsperiod som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. 11

12 - har kraftigt försämrat hälsotillstånd men inte behöver akutsjukvård/sjukhusvård. - lever i en svår social situation. - väntar på bostadsanpassning och/eller hjälpmedel. - har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning för närstående, utanför hemmet. - har beslut om särskilt boende och väntar på erbjudande om lägenhet och kan under väntetiden inte bo i ordinärt boende. - har behov av vård i livets slutskede som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Permanent plats i särskilt boende Särskilt boende kan beviljas vid följande tillstånd: - Personen har betydande omvårdnadsinsatser eller ett stort och varaktigt medicinskt behov och omvårdnadsinsatser som kräver sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under hela dygnet. - Personen kan inte påkalla hjälp vid behov och har ett stort och varaktigt hjälpbehov. - Personen uttrycker stark oro, är störande och/eller en fara för sig själv. Tillräcklig tillsyn/eller trygghetsskapande åtgärder bedöms inte kunna ges i ordinärt boende. - Personen har en utredd demens med fastställd diagnos. Efter att beslut om särskilt boende är beviljat ska plats/lägenhet erbjudas inom rimlig tid, normalt inom tre månader. Biståndshandläggaren bevakar att den enskilde får en plats så snart som möjligt. För inflyttning i demensboende ska den enskilde ha fastställd diagnos och ha behov av speciellt anpassad vård- och omsorgsmetodik. 12

13 Byte av särskilt boende kan, i samråd med den enskilde, bli aktuellt om särskilda skäl föreligger eller om det finns önskemål om annat boende. Särskilda skäl är om trygghet och säkerhet (medicinskt och/eller omvårdnadsmässigt), inte kan tillgodoses för den enskilde eller för övriga boende. Ett hyresavtal tecknas mellan Melleruds kommun, socialnämnden och den enskilde. Vid överenskommen flyttning eller vid dödsfall skall lägenheten snarast tömmas, dock senast inom sju dagar. Melleruds kommun tillämpar en parboendegaranti som innebär att makar eller sammanboende garanteras gemensamt boende även om bara en av dem behöver insatser i särskilt boende. Garantin gäller så länge behovet finns. Ansökan om plats särskilt boende För ansökan om plats kontakta biståndshandläggare på telefon , eller Melleruds särskilda boendeformer I Mellerud finns flera särskilda boendeformer. Den enskilde bor i egen lägenhet eller rum (på särskilda boendet Bergs förekommer tvåbäddsrum) och alla har tillgång till boendets gemensamma lokaler. I boendet finns tillgång till den hjälp man behöver för personlig omvårdnad och till serviceinsatser (exempelvis serverade måltider och städning). Kommunens biståndshandläggare utreder och beslutar om särskilt boende. Följande särskilda boenden finns i Melleruds kommun: Kroppefjällshemmet i Dals Rostock. Kroppefjällshemmet är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. I anslutning till rummen finns gemensamma utrymmen för samvaro och aktivitet med tillgång till en trädgård här finns specialutbildad personal som arbetar utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Boendet ligger i ett naturskönt område med närhet till vilda djur och fåglar. Här finns fina promenadvägar som ger stora möjligheter till olika utevistelser. Fagerlids gruppboende i Mellerud Fagerlids gruppboende är en särskild boendeform för personer med demenssjukdom. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma 13

14 utrymmen för samvaro och aktivitet med tillgång till en stor trädgård och två atriumgårdar. Här finns specialutbildad personal som arbetar utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det finns tillgång till hobbyverksamhet på Fagerlidshemmet där det anordnas aktiviteter utifrån den boendes intresse. Fagerlidshemmet i Mellerud Förutom omvårdnad och serviceinsatser erbjuds hobbyverksamhet fem dagar i veckan. Där anordnas stor variation av aktiviteter för gemenskap och social samvaro. Exempel på aktiviteter är läsecirklar, café, bingo, boule, musikunderhållning och gudstjänst. Hobbyverksamheten bedriver också anpassad verksamhet för boende på Fagerlids Gruppboende. Skållerudshemmet i Åsensbruk Förutom ordinarie omvårdnad erbjuds hobbyverksamhet tisdag, torsdag och fredag. Den är inriktad på gemenskap och social samvaro Det finns också möjlighet att arbeta med både hårda och mjuka alster. Man spelar bingo varje fredag och det är gudstjänst en gång i månaden. I övrigt är det underhållning vid flera tillfällen under året. Bergs särskilda boende Ligger på Bergs övre plan. De allra flesta rum är tvåbäddsrum så möjligheten till egen möblering är liten. På Bergs har vi i nuläget en projektanställd som arbetar halvtid med aktiviteter och social samvaro för de boende. Hon kan även erbjuda enskilda aktiviteter för de som inte orkar/vill delta i gruppaktiviteter Bergs korttid Ligger på Bergs nedre plan. De allra flesta rum är tvåbäddsrum. På korttidsenheten kan antalet boende variera. Aktiviteter och social samvaro kan erbjudas i samma omfattning som på Bergs boende. Särskilt boende För mer information om särskilt boende, kontakta respektive boendechef. Telefonlista, se bilaga1. 14

15 Hälso- och sjukvård, hemsjukvård/rehab Hälso- och sjukvårdsenheten består av Hemsjukvården och Rehabteametet. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-/arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå för personer som - bor i särskilt boende - bor i ordinärt boende och har en diagnos/funktionsnedsättning som motiverar att vården ges i hemmet. Kan inte utan stora svårigheter ta sig till en mottagning och behovet är varaktigt. - har planerade sjukvårdsinsatser som måste ske kväll eller natt - deltar i biståndsbedömd dagverksamhet Kan man normalt ta sig till en mottagning med buss, bil eller taxi har regionen (Vårdcentralen) ansvaret. Inskrivning i Hemsjukvården sker oftast i samband med en vårdplanering på sjukhuset eller via Vårdcentralen, hemvårdspersonal, den enskilde eller närstående. Hemsjukvården ger sjukvård i hemmet. Det kan variera från till exempel enklare sårvård och provtagningar till vård av svårt sjuka med stora sjukvårdsinsatser. Rehabteamet tränar tillsammans med den enskilde för att bibehålla och utveckla de funktioner som den enskilde har. Rehabiliteringspersonalen bedömer också behov av, provar ut och förskriver hjälpmedel. För telefonnummer till ansvarig sjuksköterska eller Rehabpersonal Telefonlista, se bilaga1. Det kan ibland vara svårt att nå sjuksköterskorna på mobiltelefonerna på grund av att täckning saknas eller att de är upptagna med insatser. Oftast kan sjuksköterskorna nås på kontoret kl Rehabteamet har telefontid kl Övrig tid kan ni lämna meddelande på telefonsvarare så ringer de upp så fort de kan. 15

16 Inkontinenshjälpmedel För de personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen tillhandahålls dessa hjälpmedel av kommunen. Sjuksköterska ordinerar inkontinenshjälpmedel som är kostnadsfritt för den enskilde. Information inkontinenshjälpmedel Kontakta Hemsjukvårdens enhetschef för mer information. Telefonlista, se bilaga1. 16

17 STÖD OCH SERVICE Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Det finns två lagar som ger personer med funktionsnedsättning rätt till stöd i sin livsföring; socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS riktar sig specifikt till dem som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Den enskilde skall genom insatserna enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ansökan om insats görs till kommunens biståndsenhet. LSS gäller för: - Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknade tillstånd. - Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. - Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Nio insatser man kan få om man tillhör personkrets enligt LSS 1 Rådgivning och annat personligt stöd Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd beslutas av Västra Götalands Regionens vuxenhabilitering/barnhabilitering i Vänersborg. En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t ex habilitering, rehabilitering och socialtjänst. 17

18 2 Personlig assistans Personer med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela ansvaret. Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Beslut om detta fattas av Försäkringskassan. 3 Ledsagarservice Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. 4 Kontaktperson En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter, bryta vanor samt ge råd i vardagssituationer. 5 Avlösarservice i hemmet Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet. 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj (stödfamilj) eller på något annat sätt t ex läger eller kolonivistelse. 7 FSO Förlängd skolbarnomsorg Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Insatsen söks hos skolansvarig. 8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta kan vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls. 18

19 9 Daglig verksamhet Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Omvårdnad fritid kultur Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem eller bostad med särskild service omfattar även omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Vad kostar insatserna? De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde. Däremot betalar man för sin bostad, måltider, fritidsaktiviteter och liknande. Inflytande och medbestämmande Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges enligt LSS. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (tom 17 år) god man eller förvaltare begär detta. Individuell plan Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerad insatser upprättas. Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. 19

20 Rätten att överklaga Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i förvaltningsdomstol, i första hand i Förvaltningsrätten i Göteborg. Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning stärktes i samband med att psykiatrireformen genomfördes Avsikten var att förbättra den enskildes livssituation på flera viktiga områden. Kommunens utökade ansvar avser boende, sysselsättning/arbete och rehabilitering. Deltagande i psykiatriverksamheten förutsätter en begäran om vårdplanering från regionens slutenpsykiatri, alternativt psykiatriska öppenvårdsmottagningen eller socialtjänsten, varefter en individuell vårdplan upprättas. Bistånd kan ges i form av SoL eller LSS-beslut. Psykiatriverksamheten består av tre verksamheter. Villa Kvarnen, dagverksamhet Individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, fysisk träning, sysselsättning, resor/studiebesök, stödsamtal, massage, utbildning, social ADL. Stöd kan ges vid besök hos Försäkringskassa, arbetsförmedling samt läkare mm. Det finns även beroendegrupp för deltagare i verksamheten med drogproblem samt temagrupp med bearbetning av ångest, oro mm. Axet, trygghetsboende/satellitstöd I stödet ingår individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, stöd och träning i boendet samt deltagande i Villa Kvarnens verksamhet. Satellitstöd har samma innehåll men ges i brukares egna bostad. Boendestöd Boendestöd är beslut enligt SOL och ges i brukarens egna bostad utan att man har tillgång till Axets gemensamhetslokaler. 20

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 130618. Avsnitt Stöd & service reviderad 150710 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER:

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer