Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service"

Transkript

1 Reviderad Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE Kommunens växel Medborgarkontoret Övriga telefonnummer, se telefonlista, bilaga 1 Kommunens hemsida: Socialtjänsten Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Postgiro: Orgnr:

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM SOCIALFÖRVALTNINGEN... 3 KOMMUNENS ANSVAR... 3 RÄTT TILL BISTÅND... 3 SEKRETESS... 4 KLAGOMÅL/ SYNPUNKTER PÅ VERKSAMHETEN... 4 AVGIFTER... 5 ÖVRIGT... 5 FÄRDTJÄNST... 5 SJUKRESOR... 5 BOSTADSANPASSNING... 6 BOSTADSTILLÄGG... 6 LÄGENHETER... 6 LUNCHSERVERING... 6 FOTVÅRD... 6 VÅRD OCH OMSORG... 7 HEMTJÄNST STÖD OCH HJÄLP I EGEN BOSTAD... 7 PERSONLIG OMVÅRDNAD... 7 SERVICEINSATSER... 7 TRYGGHETSTELEFON... 9 LEDSAGNING... 9 SOCIAL KONTAKT TILLSYNS- OCH TRYGGHETSBESÖK STÖD TILL ANHÖRIG AVBESTÄLLNING AV INSATS SÄRSKILT BOENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, HEMSJUKVÅRD/REHAB STÖD OCH SERVICE STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bilagor Telefonlista, bilaga 1 Information om avgifter, bilaga 2 Blankett för klagomål och synpunkter, bilaga 3 2

3 ALLMÄNT OM SOCIALFÖRVALTNINGEN Kommunens ansvar Kommunens skyldighet att hjälpa och stödja invånarna under livets olika skiften regleras bland annat i socialtjänstlagen. Socialnämnden är ansvarig för socialtjänstens verksamhet i Mellerud. Insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar sker inom organisationen Vård och omsorg. Insatser ges också via Individ- och familjeomsorgen och Stöd- och servicesektorn (LSS-verksamhet). Socialnämnden har, genom avtal med Västra Götalandsregionen, ansvar för sjukvård även i ordinärt (eget) boende upp till och med sjuksköterskenivå, för den som inte utan stora svårigheter kan ta sig till en mottagning. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt att själva bestämma över sina liv. Det innebär bland annat att den person som beviljats bistånd ska ha stort inflytande över hur insatsen utformas. I följande avsnitt förklaras några viktiga begrepp som hjälper dig att förstå hur det går till att få hjälp med sådant man inte klarar själv. Det är viktigt att komma ihåg att informationen i denna broschyr är kortfattad och övergripande och inte täcker alla frågor. Därför finns hänvisningar i de olika avsnitten till vem du kan ringa för att få veta mer. Rätt till bistånd Du har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, rätt till bistånd/insats av socialnämnden om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få hjälp på annat sätt. Bistånd/insatser kan ges i många olika former och är alltid behovsprövat. Du ansöker om bistånd/insatser genom att kontakta någon av kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och därefter fattar ett beslut om ansökan kan beviljas. Beviljad insats planeras i samråd med dig. Om din ansökan avslås skall det tydligt framgå i beslutet varför ansökan avslagits. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten som kan ändra beslutet om den anser att det är felaktigt. 3

4 Sekretess Personal och politiker som är verksamma inom socialtjänst är enligt offentlighets- och sekretesslagen belagda med sekretess (har tystnadsplikt) om saker de fått kännedom om i sin verksamhet. Det betyder att känsliga uppgifter om personer inte får föras vidare. Sekretess gäller även efter att man har avslutat sin anställning eller sin politiska gärning inom socialtjänsten. Klagomål/ synpunkter på verksamheten Om du är missnöjd med något inom socialnämndens verksamhet finns olika sätt att framföra detta: Socialnämnden har utfärdat riktlinjer för hur klagomål och synpunkter ska hanteras inom förvaltningen. Det är viktigt att sådan information kommer fram till personal och ansvariga för verksamheten för att de ska kunna rätta till felaktigheter och förbättra verksamheten. En blankett för klagomål finns. Se bilaga: Lämna dina synpunkter på vård och omsorg! Socialstyrelsen Socialstyrelsen har tillsynsansvar för socialtjänsten på lokal nivå. Dit kan man vända sig skriftligt, till: Socialstyrelsen, Box 53148, Göteborg, eller på telefon för att tala om vad du är missnöjd med. Socialstyrelsen handlägger sedan klagomålet som ett ärende i sin verksamhet. Patientnämnden Den som upplever att vården inte fungerar så bra som den borde kan vända sig till patientnämnden i Uddevalla, Telefon Telefontid: ; Patientnämnden ger vägledning, stöd och hjälp till vårdtagare eller närstående som inte är nöjda med vården, oavsett vårdgivaren är kommun eller region. Patientnämnden hjälper också till vid försäkrings- och skadeståndsfrågor. 4

5 Avgifter Kommunen har rätt att ta ut avgifter för omsorgs-, sjukvårds- och serviceinsatser. Samtliga avgifter följer reglerna för maxtaxa. Vid förskrivning (ordination) av hjälpmedel tas en avgift på 80: - ut per tillfälle. Denna ingår inte i maxtaxan. Information om avgifter: telefon och måndag torsdag kl Se bilaga 2 Avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och service. Du kan också beräkna hemvårds- eller vårdboendeavgift på kommunens hemsida under fliken verksamheter väljer du Vård och Omsorg välj sedan biståndsenheten. Där kan du välja om du vill beräkna för hemvårds- eller vårdboendeavgifter. Direktlänkar är: Övrigt Färdtjänst Om man inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av varaktig funktionsnedsättning av något slag, är man berättigad till färdtjänst. Läkarintyg ska bifogas ansökan. Ärendet kräver handläggningstid. Förfrågningar ansökan färdtjänst Vid förfrågningar, kontakta färdtjänsthandläggare på medborgarkontoret, telefon Sjukresor Beställs genom Västtrafik och gäller för besök på vårdcentral, sjukhus eller någon annan av regionens vårdinrättningar. I första hand gäller resa med Ronden (före detta Jumbolans). Om man av medicinska skäl behöver åka taxi måste detta intygas av läkare. Beställning Sjukresor Mer information och beställning: kontakta Västtrafik, telefon

6 Bostadsanpassning Kommunalt bidrag kan i vissa fall lämnas till anpassning av permanentbostad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som underlättar dagligt liv för personer med funktionsnedsättning som till exempel att förflytta sig i bostaden, sova, sköta hygienen, laga mat samt att komma ut. Funktionsnedsättningen ska vara av bestående eller långvarig art. Innan bidraget beviljas, görs en utredning beträffande behovet, samt vilken åtgärd som bedöms lämplig. Ansökan förmedlas genom arbetsterapeuten. Information Bostadsanpassning Handläggare av ansökan om bostadsanpassning nås via kommunens växel, telefon Bostadstillägg Pensionsmyndigheten ansvarar för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Information Bostadstillägg Kontakta pensionsmyndigheten för mer information telefon Lägenheter Melleruds Bostäder AB har i sitt bostadsbestånd ett fyrtiotal lägenheter med viss anpassning som är lämpliga för äldre och personer med funktionsnedsättning. Information/ansökan lägenheter Mellerudsbostäder, telefon Lunchservering Dagcentralen Karolinen erbjuder dagligen lunch till pensionärer. Beställning lunch Beställning sker dagen före på telefon Fotvård Kommunen har inget ansvar för specialiserad/ medicinsk fotvård, för medicinsk fotvård ansvarar regionen (Vårdcentralen). Vårdcentralen Telefon I telefonkatalogens gula sidor finns lokala företag som erbjuder fotvård. 6

7 VÅRD OCH OMSORG Hemtjänst stöd och hjälp i egen bostad När en ansökan om bistånd kommer in gör biståndshandläggaren ett hembesök och utreder, i samråd med dig, vilka behov du har och vilka olika insatser som bäst kan tillgodose dina behov. I egen bostad kan följande former av insatser komma ifråga: Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad är de insatser som är direkt riktade till person och insatserna beviljas utifrån dina behov. När omvårdnadsinsatser ges ska din egen förmåga i första hand tas till vara och uppmuntras. I omvårdnadsinsatser ingår: - Personlig hygien, på- och avklädning, toalettbestyr, skötsel av glasögon, hörhjälpmedel och dylikt. - Dusch och hårtvätt, i regel en gång per vecka. - Hjälp vid måltid (gäller ej matlagning, se under Måltider/matdistribution). - Förflyttningar inomhus. Serviceinsatser Serviceinsatser är praktisk hjälp som behövs i hemmet. Insatser beviljas om det framkommit att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I serviceinsatser ingår: Bäddning. Dagligt behov skall föreligga. Byte och vädring av sängkläder görs varannan vecka. Tvätt. Innebär tvätt i maskin, som kan utföras i den enskildes bostad eller i Hemvårdsenhetens tvättstugor. Tvätt sker högst 4 timmar i månaden. Gäller ej handtvätt av textiler, mattvätt, mangling eller strykning (undantag gångkläder). 7

8 Städning. Utförs varannan vecka, högst två timmar per tillfälle, förutom när röd dag infaller på planerad städdag. Städningen får omfatta som mest två rum och kök, hall och badrum. I beslutet bestäms vilka rum som ska städas. Städinsatsen kan omfatta dammsugning, våttorkning av golv och damning. Tunga mattor dammsugs endast. Den enskilde ansvarar för att en användbar städutrustning finns tillgänglig. Inköp av livsmedel. Inköp sker som regel en gång per vecka och i endast en affär. Hjälp med uppackning av varor ingår i insatsen om den enskilde har behov av det. Fönsterputs. Kan beviljas efter särskild prövning. Den enskilde kan som regel inte få bistånd för: - Storstädning - Arbete i källare och vind - Våttorkning av tak - Stortvätt - Flyttstädning - Putsning av silver, koppar och kristallkronor - Städning, blomvattning eller andra insatser när den enskilde är bortrest - Avfrostning av frys - Utomhussysslor till exempel snöskottning och trädgårdsarbete utförs inte som hemtjänst. Dock kan man alltid ansöka om insatsen och man har rätt att överklaga vid avslag. Måltider/matleverans. För dig som inte själv kan tillaga din lunch/middag och som inte på egen hand kan ta dig till matservering kan få matleverans. Alla som får matleverans kan välja mellan två rätter. För övriga måltider, kan du få hjälp med framtagning eller enklare tillagning. Bakning eller måltidsförberedelse gäller endast för den som beviljats insatsen. 8

9 Trygghetstelefon Trygghetstelefon fungerar dygnet runt. För att kunna ha trygghetstelefon krävs att ett fast telefonabonnemang finns i bostaden och att den enskilde har förmåga att hantera trygghetstelefonen (veta i vilka situationer den ska användas och veta hur den fungerar). Trygghetstelefon kan beviljas för: - personer med stor otrygghet - personer som löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma på annat sätt För att kommunens personal ska kunna bistå vid larm krävs att personen lämnar minst en nyckel. Detta kan påverka försäkringsskyddet. Det är därför viktigt att den enskilde kontaktar sitt försäkringsbolag för besked. OBS! Den som har IP-telefoni kan för närvarande inte få trygghetstelefon. Trygghetstelefon ersätter inte SOS nr 112. Ledsagning När den enskilde har en funktionsnedsättning tillfälligt eller bestående och behöver hjälp med att ta sig till och från olika aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning beviljas om den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt. Det kan, förutom den rent fysiska hjälpen, också innebära att man får praktisk hjälp i samband med besöket för att man ska kunna tillgodogöra sig aktiviteten eller att kommunicera. Ledsagning beviljas för enstaka tillfällen eller tidsbegränsad period och anges alltid i timmar. 9

10 Social kontakt Vid behov av social kontakt och samvaro ska biståndshandläggaren i första hand uppmuntra till kontakter med de organisationer och föreningar som erbjuder aktiviteter. För personer som har omvårdnadsinsatser och helt saknar naturligt socialt nätverk kan insatsen social kontakt beviljas. Insatsen beviljas till personer som har en uttalad ensamhetsproblematik och innebär att särskild tid avsätts till exempelvis samtal och högläsning. Tillsyns- och trygghetsbesök Tillsyns- och trygghetsbesök kan beviljas en enskild som behöver en tidsmässigt kort kontakt och detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Motiv till att bevilja kan vara ett behov av att observera personen på grund av tilltagande glömska, försämrat hälsotillstånd eller osäkerhet kring vilka insatser som behövs. Motiv kan även vara ett omfattande omvårdnadsbehov eller stark oro. Som alternativ till tillsyns- och trygghetsbesök kan insats i form av telefonkontakt beviljas. Beslut om tillsyns- och trygghetsbesök ska följas upp och omprövas med täta intervaller. Biståndenheten För ansökan om bistånd i form av stöd och hjälp i hemmet kontakta biståndsenheten på telefon , eller Stöd till anhörig Stöd till anhörig kan beviljas för att möjliggöra för den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov att bo kvar i ordinärt boende. I utredningen skall det framgå vilka behov den enskilde har av omvårdnadsinsatser och hur insatsen kan underlätta den närståendes situation. Stöd till anhörig kan beviljas i form av: - akut, planerad eller regelbunden avlösning i hemmet - akut eller planerad avlösning genom korttidsplats 10

11 - växelboende för den enskilde. Den enskilde beviljas korttidsplats med regelbundna intervaller. För att beviljas växelvård skall det finnas ett stort och omfattande behov av omvårdnadsinsatser alternativt en uttalad demensproblematik. Avbeställning av insats Om Du blivit beviljad insats och av olika anledningar inte vill få den utförd måste du avbeställa i god tid. Du måste meddela verksamheten under telefontid dagen före planerad utförandetid. Om Du inte meddelar att Du vill ställa in planerade insatser kommer debitering att ske för den planerade tiden. Information hemtjänst/hemvård För mer information om hemtjänst/hemvård, kontakta respektive hemtjänstområde. Telefonlista, se bilaga1. Särskilt boende Vid ansökan om plats i särskilt boende görs en bedömning av behovet av en biståndshandläggare. Korttidsplats i särskilt boende Korttidsplats kan beviljas då vård- och omsorgsbehovet tillfälligt inte kan tillgodoses i den enskildes hem. Korttidsplats kan beviljas om den enskilde: - har, i samband med utskrivning från sjukhus, behov av fortsatt omsorg/omvårdnad/träning, av tillfällig karaktär, som inte kan tillgodoses i ordinärt boende och/eller är under utredning om hemtjänst eller särskilt boende. - har behov av särskilt stöd eller hjälp under en rehabiliteringsperiod som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. 11

12 - har kraftigt försämrat hälsotillstånd men inte behöver akutsjukvård/sjukhusvård. - lever i en svår social situation. - väntar på bostadsanpassning och/eller hjälpmedel. - har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning för närstående, utanför hemmet. - har beslut om särskilt boende och väntar på erbjudande om lägenhet och kan under väntetiden inte bo i ordinärt boende. - har behov av vård i livets slutskede som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Permanent plats i särskilt boende Särskilt boende kan beviljas vid följande tillstånd: - Personen har betydande omvårdnadsinsatser eller ett stort och varaktigt medicinskt behov och omvårdnadsinsatser som kräver sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under hela dygnet. - Personen kan inte påkalla hjälp vid behov och har ett stort och varaktigt hjälpbehov. - Personen uttrycker stark oro, är störande och/eller en fara för sig själv. Tillräcklig tillsyn/eller trygghetsskapande åtgärder bedöms inte kunna ges i ordinärt boende. - Personen har en utredd demens med fastställd diagnos. Efter att beslut om särskilt boende är beviljat ska plats/lägenhet erbjudas inom rimlig tid, normalt inom tre månader. Biståndshandläggaren bevakar att den enskilde får en plats så snart som möjligt. För inflyttning i demensboende ska den enskilde ha fastställd diagnos och ha behov av speciellt anpassad vård- och omsorgsmetodik. 12

13 Byte av särskilt boende kan, i samråd med den enskilde, bli aktuellt om särskilda skäl föreligger eller om det finns önskemål om annat boende. Särskilda skäl är om trygghet och säkerhet (medicinskt och/eller omvårdnadsmässigt), inte kan tillgodoses för den enskilde eller för övriga boende. Ett hyresavtal tecknas mellan Melleruds kommun, socialnämnden och den enskilde. Vid överenskommen flyttning eller vid dödsfall skall lägenheten snarast tömmas, dock senast inom sju dagar. Melleruds kommun tillämpar en parboendegaranti som innebär att makar eller sammanboende garanteras gemensamt boende även om bara en av dem behöver insatser i särskilt boende. Garantin gäller så länge behovet finns. Ansökan om plats särskilt boende För ansökan om plats kontakta biståndshandläggare på telefon , eller Melleruds särskilda boendeformer I Mellerud finns flera särskilda boendeformer. Den enskilde bor i egen lägenhet eller rum (på särskilda boendet Bergs förekommer tvåbäddsrum) och alla har tillgång till boendets gemensamma lokaler. I boendet finns tillgång till den hjälp man behöver för personlig omvårdnad och till serviceinsatser (exempelvis serverade måltider och städning). Kommunens biståndshandläggare utreder och beslutar om särskilt boende. Följande särskilda boenden finns i Melleruds kommun: Kroppefjällshemmet i Dals Rostock. Kroppefjällshemmet är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. I anslutning till rummen finns gemensamma utrymmen för samvaro och aktivitet med tillgång till en trädgård här finns specialutbildad personal som arbetar utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Boendet ligger i ett naturskönt område med närhet till vilda djur och fåglar. Här finns fina promenadvägar som ger stora möjligheter till olika utevistelser. Fagerlids gruppboende i Mellerud Fagerlids gruppboende är en särskild boendeform för personer med demenssjukdom. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma 13

14 utrymmen för samvaro och aktivitet med tillgång till en stor trädgård och två atriumgårdar. Här finns specialutbildad personal som arbetar utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det finns tillgång till hobbyverksamhet på Fagerlidshemmet där det anordnas aktiviteter utifrån den boendes intresse. Fagerlidshemmet i Mellerud Förutom omvårdnad och serviceinsatser erbjuds hobbyverksamhet fem dagar i veckan. Där anordnas stor variation av aktiviteter för gemenskap och social samvaro. Exempel på aktiviteter är läsecirklar, café, bingo, boule, musikunderhållning och gudstjänst. Hobbyverksamheten bedriver också anpassad verksamhet för boende på Fagerlids Gruppboende. Skållerudshemmet i Åsensbruk Förutom ordinarie omvårdnad erbjuds hobbyverksamhet tisdag, torsdag och fredag. Den är inriktad på gemenskap och social samvaro Det finns också möjlighet att arbeta med både hårda och mjuka alster. Man spelar bingo varje fredag och det är gudstjänst en gång i månaden. I övrigt är det underhållning vid flera tillfällen under året. Bergs särskilda boende Ligger på Bergs övre plan. De allra flesta rum är tvåbäddsrum så möjligheten till egen möblering är liten. På Bergs har vi i nuläget en projektanställd som arbetar halvtid med aktiviteter och social samvaro för de boende. Hon kan även erbjuda enskilda aktiviteter för de som inte orkar/vill delta i gruppaktiviteter Bergs korttid Ligger på Bergs nedre plan. De allra flesta rum är tvåbäddsrum. På korttidsenheten kan antalet boende variera. Aktiviteter och social samvaro kan erbjudas i samma omfattning som på Bergs boende. Särskilt boende För mer information om särskilt boende, kontakta respektive boendechef. Telefonlista, se bilaga1. 14

15 Hälso- och sjukvård, hemsjukvård/rehab Hälso- och sjukvårdsenheten består av Hemsjukvården och Rehabteametet. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-/arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå för personer som - bor i särskilt boende - bor i ordinärt boende och har en diagnos/funktionsnedsättning som motiverar att vården ges i hemmet. Kan inte utan stora svårigheter ta sig till en mottagning och behovet är varaktigt. - har planerade sjukvårdsinsatser som måste ske kväll eller natt - deltar i biståndsbedömd dagverksamhet Kan man normalt ta sig till en mottagning med buss, bil eller taxi har regionen (Vårdcentralen) ansvaret. Inskrivning i Hemsjukvården sker oftast i samband med en vårdplanering på sjukhuset eller via Vårdcentralen, hemvårdspersonal, den enskilde eller närstående. Hemsjukvården ger sjukvård i hemmet. Det kan variera från till exempel enklare sårvård och provtagningar till vård av svårt sjuka med stora sjukvårdsinsatser. Rehabteamet tränar tillsammans med den enskilde för att bibehålla och utveckla de funktioner som den enskilde har. Rehabiliteringspersonalen bedömer också behov av, provar ut och förskriver hjälpmedel. För telefonnummer till ansvarig sjuksköterska eller Rehabpersonal Telefonlista, se bilaga1. Det kan ibland vara svårt att nå sjuksköterskorna på mobiltelefonerna på grund av att täckning saknas eller att de är upptagna med insatser. Oftast kan sjuksköterskorna nås på kontoret kl Rehabteamet har telefontid kl Övrig tid kan ni lämna meddelande på telefonsvarare så ringer de upp så fort de kan. 15

16 Inkontinenshjälpmedel För de personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen tillhandahålls dessa hjälpmedel av kommunen. Sjuksköterska ordinerar inkontinenshjälpmedel som är kostnadsfritt för den enskilde. Information inkontinenshjälpmedel Kontakta Hemsjukvårdens enhetschef för mer information. Telefonlista, se bilaga1. 16

17 STÖD OCH SERVICE Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Det finns två lagar som ger personer med funktionsnedsättning rätt till stöd i sin livsföring; socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS riktar sig specifikt till dem som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Den enskilde skall genom insatserna enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ansökan om insats görs till kommunens biståndsenhet. LSS gäller för: - Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknade tillstånd. - Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. - Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Nio insatser man kan få om man tillhör personkrets enligt LSS 1 Rådgivning och annat personligt stöd Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd beslutas av Västra Götalands Regionens vuxenhabilitering/barnhabilitering i Vänersborg. En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t ex habilitering, rehabilitering och socialtjänst. 17

18 2 Personlig assistans Personer med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela ansvaret. Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Beslut om detta fattas av Försäkringskassan. 3 Ledsagarservice Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. 4 Kontaktperson En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter, bryta vanor samt ge råd i vardagssituationer. 5 Avlösarservice i hemmet Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet. 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj (stödfamilj) eller på något annat sätt t ex läger eller kolonivistelse. 7 FSO Förlängd skolbarnomsorg Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Insatsen söks hos skolansvarig. 8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta kan vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls. 18

19 9 Daglig verksamhet Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Omvårdnad fritid kultur Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem eller bostad med särskild service omfattar även omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Vad kostar insatserna? De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde. Däremot betalar man för sin bostad, måltider, fritidsaktiviteter och liknande. Inflytande och medbestämmande Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges enligt LSS. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (tom 17 år) god man eller förvaltare begär detta. Individuell plan Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerad insatser upprättas. Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. 19

20 Rätten att överklaga Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i förvaltningsdomstol, i första hand i Förvaltningsrätten i Göteborg. Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning stärktes i samband med att psykiatrireformen genomfördes Avsikten var att förbättra den enskildes livssituation på flera viktiga områden. Kommunens utökade ansvar avser boende, sysselsättning/arbete och rehabilitering. Deltagande i psykiatriverksamheten förutsätter en begäran om vårdplanering från regionens slutenpsykiatri, alternativt psykiatriska öppenvårdsmottagningen eller socialtjänsten, varefter en individuell vårdplan upprättas. Bistånd kan ges i form av SoL eller LSS-beslut. Psykiatriverksamheten består av tre verksamheter. Villa Kvarnen, dagverksamhet Individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, fysisk träning, sysselsättning, resor/studiebesök, stödsamtal, massage, utbildning, social ADL. Stöd kan ges vid besök hos Försäkringskassa, arbetsförmedling samt läkare mm. Det finns även beroendegrupp för deltagare i verksamheten med drogproblem samt temagrupp med bearbetning av ångest, oro mm. Axet, trygghetsboende/satellitstöd I stödet ingår individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, stöd och träning i boendet samt deltagande i Villa Kvarnens verksamhet. Satellitstöd har samma innehåll men ges i brukares egna bostad. Boendestöd Boendestöd är beslut enligt SOL och ges i brukarens egna bostad utan att man har tillgång till Axets gemensamhetslokaler. 20

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer