VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas"

Transkript

1 VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Under tiden april 2004 september 2005 pågick ett genombrottsbrottsprojekt i syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. 21 team fördelade över 9 landsting/regioner deltog. Denna skrift är en sammanställning av teamens slutrapporter. Rapporterna finns i elektronisk form på Klicka på VRISS Slutrapporter omgång 1. Mer information om projektet kan även lämnas av Sonia Wallin, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting tel nr Innehållsförteckning - Team Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Neurokirurgiska kliniken. 3 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Thoraxkirurgiska kliniken 7 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Transplantationskir. kliniken. 13 Nacka Närsjukvård Proxima AB Capio S:t Göran. 23 Södersjukhuset, Intensivvårdsavd. 29 Kullbergska sjukhuset, Ortopedi Nyköpings lasarett, Ortopedkliniken 43 Universitetssjukhuset i Linköping, Neurokirurgiska klin. 49 Västerviks sjukhus, Ortopedkliniken 55 Sjukhuset i Varberg, Intensivvårdsavd. 63 Sjukhuset i Varberg, Ortopedkliniken.. 67 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Kirurgkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Omr Hjärta-kärl med thoraxkirurgi.. 79 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Omr Sahlgrenska Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Peritonealdialys, Njurmedicin.. 93 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Geriatrik NU-sjukvården i Uddevalla, Geriatrik Länsverksamheten Ortopedi i Värmland Kalix sjukhus, Intensivvårdsavd Gällivare sjukhus, Intensivvårdsavd (111)

2 Team: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Neurokirurgiska kliniken Syfte med deltagandet i Genombrott: Teammedlemmar: Syftet var att minska förekomsten av Leg sjuksköterska Mona Eriksson, kontaktperson ventrikeldränagerelaterade meningiter på neurokirurgiska kliniken i Stockholm Leg sjuksköterska Frida Olsson, Läkare Annika Sunesson, Verksamhetschef Lars Wallstedt Bakgrund och problem: Neurokirurgiska kliniken i Solna har cirka 320 anställda och består av två vårdavdelningar, en veckovårdsavdelning en operationsavdelning samt en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning. Varje år får cirka 200 patienter på kliniken ett dränage inopererat i hjärnans ventrikelsystem ett ventrikeldränage. Detta görs för att man måste dränera ut likvor för att minska ett högt intrakraniellt tryck och/eller för att den normala likvorcirkulationen helt eller delvis är satt ur funktion till följd av t ex en subarachnoidal hjärnblödning. Problemet är att cirka 20% av dessa patienter drabbas av meningit till följd av sin dränagebehandling. Mål: Att minska frekvensen ventrikeldränagerelaterade meningiter med 50%. under perioden till Mått: Andel patienter som till följd av ventrikeldränagebehandling drabbats av meningit. Diagnostiska kriterier för meningit är: 1. inflammatorisk reaktion i likvor -Sp-LPK >5x106/L eller Sp-LPK/Sp-EPK >1:500 -laktat >2,8 mm/l 2. mikrobiologiska fynd, något av följande -växt av bakterier i likvor -positiv blododling 3. histopatologisk diagnos För säkerställd meningit krävs 1 (ettdera)+2 (ettdera) eller 3. För sannolik meningit vid negativ odling krävs Sp-LPK >50x106/L. Hur gjordes mätningarna? Varje månad granskades journalerna på samtliga patienter som fått ventrikeldränage. Utifrån våra meningitkriterier fastställdes sedan av läkare hur många procent av patienterna som drabbats av meningit. 2(111)

3 Resultat: Förekomst ventrikeldränage relaterad meningit uttryckt i procent. n= 136 Målvärde: < 10 % ventrikeldränagerelaterade meningiter. Vårt utgångsvärde (1), baserat på tre månaders mätningar 2004, var 20 % meningiter. Därefter har frekvensen varierat med ett högsta värde på 33 % (endast 6 patienter i april varav 2 st fick meningit) och som lägst 0 %. Dock kan inte någon säker minskning av meningitfrekvensen fastställas under mätperioden. Förändringar som testats: Tidig upptäckt av likvor läckage genom frekvent inspektion av huvudförbandet. Detta utförs av sjuksköterska. Utvärdering av test: görs, men kan förbättras. Vid likvor läckage ska läkare omedelbart kontaktas för snabb åtgärd av läckaget, t ex suturering eller justering av ventrikeldränaget. Utvärdering av test: läkare kontaktas nu snabbare än tidigare. Beroende på läkare och arbetsbelastning åtgärdas läckaget olika snabbt. Ett ventrikeldränage ska aldrig höjas för funktionskontroll. Utvärdering av test: följs, men görs ändå i något enstaka fall. Handsprit används minst en gång per arbetspass på alla patienter med ventrikeldränage. Utvärdering av test: följs delvis, kan förbättras. Tidigare tvätt runt ventrikeldränagets ingång/hårtvätt dag 3 efter operation och därefter var tredje dag. Utvärdering av test: bra följsamhet på vårdavdelning, kan förbättras på neurointensiven. Inläggning/byte av ventrikeldränage sker på operationsbord och inte i patientens säng. Utvärdering av test: de flesta ventrikeldränage läggs nu på operationsbord. Vi använder längre ventrikeldränage som tunneleras minst 15 cm under huden. Utvärdering av test: beroende på kirurg tunneleras ventrikeldränagen olika långt. Följsamheten kan förbättras. Nya rutiner för rakning vid inläggning av ventrikeldränage. Utvärdering av test: följs. 3(111)

4 Stor återhållsamhet för spolning av ventrikeldränage. Om det ändå görs ska det dokumenteras i patientens journal. Utvärdering av test: spolning görs fortfarande, dock dokumenteras det bättre i patientjournalen. Olika förändringar för att underlätta barriärvård och hygienrutiner hos personalen, t ex handsprit på varje säng och krokar för läkarrockar utanför patientsalarna. Utvärdering av test: bra barriärvård på neurointensiven, kan förbättras på vårdavdelning. Krokar för läkarrockar finns och används delvis. Olika förändringar för att underlätta barriärvård och hygienrutiner. Utvärdering av test: uppsatta krokar för läkarrockar utanför patientsalarna används delvis. Handsprit på varje patientsäng används. Aktiviteter: Informationen om projektet och åtgärderna delades upp så att varje teammedlem ansvarade för en viss del av kliniken. Muntlig och skriftlig information gavs Ny ventrikeldränagemodell köptes in. Rutiner reviderades angående hårtvätt och övrig skötsel av ventrikeldränage. Krokar för läkarrockar utanför patientsalarna sattes upp. Sammanfattning kring måluppfyllelse: Vi anser att patientantalet och tiden för mätningarna är för kort för att kunna fastställa några säkra slutsatser beträffande meningitfrekvensen hos patienterna med ventrikeldränage. Dock verkar projektet ha lett till en ökad medvetenhet om problemet hos medarbetarna och vi planerar att fortsätta mätningarna i framtiden och även med åtgärderna, om än i modifierad form. Kommentarer: Det vi lärt oss av projektet är att vi i ett tidigt skede borde ha utökat vår arbetsgrupp på hemmaplan, framför allt med representanter från operationsavdelningen. Operationsavdelningen fick till skillnad från de andra avdelningarna information om projektet i ett senare skede. Detta ledde enligt vår uppfattning till att följsamheten där blev sämre. Att arbeta med Genombrott: Fördelar Bra metod för förbättringsarbete. Nackdelar Den är mycket resurs- och tidskrävande. Lärdomar Vi hade behövt vara fler i arbetsgruppen för att bättre kunna genomföra och utvärdera varje testcykel. 4(111)

5 Team: Karolinska Universitetsjukhuset Solna Thoraxintensiven Thoraxkliniken Syfte med deltagandet Att minska förekomst av ventilatorrelaterade pneumonier (VAP) på Thoraxintensiven, Karolinska Universitets Sjukhuset Teammedlemmar: Chefsjuksköterska, med. dr. Gunilla Barr, Leg sjuksköterska Susanne Hylander, Överläkare, Docent Anders Öwall, Överläkare, Prof. Jan van der Linden, Bakgrund och problem Under år 2004 slogs Thoraxenheterna vid Huddinge respektive Solna samman till en gemensam klinik vid Karolinska Universitetsjukhuset i Solna. Den tillhörande thoraxintensiven (THIVA) ombesörjer i huvudsaken postoperativ intensivvård för Thoraxkliniken (hjärt- och lungkirurgi) samt för Kärlkirurgiska Kliniken. Dessutom sköter THIVA intensivvårdspatienter för Kardiologkliniken i Solna. Därmed är THIVA en av Stockholms största intensivvårdsavdelningar. Flertalet av patienterna som vårdas vid THIVA behöver ventileras under en kortare eller längre tid via en ventilator. Därmed finns risken för att de drabbas av en VentilatorAssocierad Pneumoni (VAP) som inte skall förväxlas med definitionen av hospital aquired pneumonia (HAP). Incidens för HAP är 5-10/1000 inläggningar och därmed utgör HAP den näst vanligaste nosokomiala infektionen. HAP och VAP har en hög mortalitet, varierande mellan 20 och 70% enligt litteraturen. Vi genomförde en retrospektiv analys som visade att pneumonieincidensen vid THIVA i Solna år 2003 var 5.4 % (48/1076 patienter) respektive 5.3% mellan januari och oktober 2004 (43/801 patienter). Under år 2004 har rekommendationer publicerats i renommerade internationella medicinska tidskrifter för profylax mot HAP och VAP. För att kunna implementera dessa rekommendationer krävs utbildning, adekvat registrering och uppföljning. Vi tyckte att implementeringen av dessa rekommendationer sammanföll med intentionerna för VRISS och valde därför att sikta på att minska incidensen för VAP vid THIVA. Definition av VAP: Vi har följt svenskt intensivvårdsregisters (SIR) definition för VAP och som kräver att följande fem kriterier måsta vara uppfyllda: 1. Klinisk misstanke om pneumoni hos patient med invasiv ventilatorbehandling, uppkommen mer än 48 timmar efter intubation. 2. Nytillkommen eller tilltagande infiltrat på lungröntgen. 3. Temperatur > 38.5 C eller < 35.0 C 4. LPK > 10 x 10 9 /L eller < 3 x 10 9 /L 5. Purulent sekret från djupa luftvägar eller isolering av signifikant mängd patogena bakterier från luftvägssekret: > CFU/mL eller > CFU/mL BAL eller > 1000 CFU/mL skyddad borste 5(111)

6 Patogenes av HAP och VAP Faktorer som ökar sannolikheten för a) kolonisering av luftvägarna och magtarmkanalen b) Aspiration av kontaminerade vätskor och sekret ökar risken för VAP och HAP. Huvudsakligen rör det sig om infektioner med gramnegativa bakterier. Följande faktorer anses vara av betydelse för VAP och HAP: Aspiration Tracheotomi Patienttransporter Kronisk obstruktiv lungsjukdom ARDS Koma Tidigare antibiotika behandling Ålder > 60 år Skalltrauma Enteral nutrition Liggande position Nasogastrisk tub Reintubation Tillförsel av antacida eller H2-blockerare Figur 1 ovan sammanfattar patogenesen för VAP och HAP. Icke-farmakologiska åtgärder som har betydelse för att minska VAP och HAP: Undvikande av tracheal intubation/nippv 6(111)

7 Förkorta ventilationstiden Adekvat skolning av personal inkl. pedantisk handhygien Subglottisk sugning Oral ickenasal intubation Undvik onödiga manipulationer eller byten av ventilatorlangar Töm kondensat i ventilatorslangar/använd värmebefukare Halvsittande position Undvik stora volymer i magsäcken Handtvätt/desinfektion Farmakologiska åtgärder som har betydelse för att minska VAP och HAP: Undvikande av onödig H2-blockare och antacida (hellre sucralfat) Daglig dekolonisering av munhålan (klorhexidin) Profylaktisk antibiotikaanvändning Planerade byten av antibiotikaklass Kortare behandling med empiriskt antibiotikum Vaccinering mot ffa haemofilus influensa Att i möjligaste mån undvika blodtransfusioner Referens: Crit Care Med 2004;32: Mål: 1. Att minska förekomsten av ventilator associerad pneumoni med 50 % från till Minska förekomsten av pneumonier vid THIVA Mått: 1. Incidensen av VAP vid THIVA 2. Incidensen av pneumonier vid THIVA Hur gjordes mätningarna? Vi genomförde studien i två delar. Under första delen som varade mellan 19/10 19/ registrerades alla patienter som var inskrivna på THIVA tre gånger per dag enligt ett särskilt protokoll där diagnoskriterier för VAP prickades av ansvarig sjuksköterska vid varje arbetspass så länge patienten var inskriven på THIVA. Efter information och undervisning på THIVA om profylaktiska åtgärder mot VAP utfördes den andra registreringsperioden mellan Under den andra perioden användes det fulla protokollet där även de profylaktiska åtgärderna avprickas: Datum: Tid/Signatur: Pass/ fm Pass/em Pass/natt Definition: 0/X 0/X 0/X Klinisk misstanke Rtg diag Temp > Temp < LPK > 10 Purulent sekret Förebyggande: Pedantisk Handdesinfektion 7(111)

8 Tömning av kondens-resp.slangar Slangbyte Halvsittande 30C 0 Magsäck tömd Sugning: Alltid rena handskar Subglottis sugning Munhygien: Klorhexidinrengöring Andapsin Annat: Blodtransfusion Antibiotika Resultat: Förstudien under den första perioden före information och utbildning (19/10 19/ ) omfattade 110 patienter som kontrollerats efter ett förutbestämt protokoll. Av dessa 110 patienter utvecklade 8 st pneumonier (7.3%) och dessa fördelade sig på 4 stycken pneumonier per månad. Endast 2 av dessa 8 pneumonier kunde klassificeras som VAP (1.8%). Den andra studieperioden ( ) omfattade 286 patienter konsekutiva patienter som genomgått: Bukaortaneurysm (7), Koronaroperationer (129), Hjärtklaffoperationer (33), Kombinerade Klaff- och kranskärlsoperationer (117). Av dessa 286 patienter var 12 patienter intuberade > 48 h (4.1 %). Sammanlagt 21 pneumonier registrerades hos de 286 patienterna vilket ger en incidens på 7.3 %. Endast hos 3 patienter med pneumonier definierades som VAP vilket motsvarar en incidens på 1.0 %. Såldes hade 18 patienter (6.3 %) andra former av pneumonier. VAP inkluderar definitionsmässigt intubation > 48 timmar vilket ger en incidens av VAP på 25 % hos patienter som var intuberade > 48 timmar. Även om den sammanlagd incidensen för pneumoni var något högre under studieperioden 7.3 %, var den inte signifikant skild mot perioden jan 2003-okt 2004 (incidens 5.3 %). Förändringar som testats: Hypotesen var att vi genom information och kontroll av de profylaktiska åtgärder mot VAP enligt ett noggrant protokoll skulle kunna minska incidensen av VAP och andra typer av pneumonier. 8(111)

9 Sammanfattning för måluppfyllelse: Vårt mål har inte infriats. Kommentar: Resultaten visar att incidensen av VAP låg relativt konstant med en incidens på 1.8 % under förstudien och 1% under studieperioden (ingen signifikant skillnad). Inte heller incidensen av alla pneumonier skilde sig mellan förstudien och studieperioden med en incidens 7.3 % för båda. Dock var incidensen för andra typer av pneumonier mycket högre än för VAP, 6.3 % mot 1 % under studieperioden och därmed utgör VAP en liten del av vårdrelaterade pneumonier på THIVA (14 %). För de patienter som var intuberade mer än 48 timmar var dock incidensen för VAP hög, 25 %. Man kan spekulera över förklaringarna till dessa fynd. Några möjliga förklaringar kan vara: Vi uppnådde ingen effekt av informationen och åtgärdspaketet mot VAP. Detta kan i sin tur t.ex. bero på att a) många faktorer redan var införda före studien b) informationen och åtgärdspaketer var otillräcklig från VRISS-teamet c) en bristande förändringsvilja hos sjuksköterskor och läkare vid THIVA. För att bevisa eventuella effekter av ett åtgärdspaket mot VAP krävs en mycket stort antal patienter som passerar THIVA dvs. nuvarande underlag är för litet. Den mycket snäva tidsram som gavs för förstudien och studien av åtgärder ger inte utrymme för att kunna belägga effekten av åtgärderna ifall inte incidensen av infektionerna kan minskas drastiskt samtidigt som man utgår från en mycket hög incidensnivå. Andra reflektioner är att: vi bör ha kontinuerlig uppföljning av våra komplikationer i form av Q-sum analys. vi kanske bör förändra vårt sätt att använda antibiotika hos de patienter som ligger i respirator > 48 timmar eftersom incidensen här var så hög som 25%. vi bör överväga åtgärder för att korta respirator tiden och kanske därmed sänka VAP incidensen. incidensen av andra pneumonier än VAP var 6.3%. Detta bör föranleda reflektion över hur vi använder antibiotikaprofylax vid thoraxoperationer generellt, samt om någon av de andra åtgärderna som anses profylaktisk i att kunna minska HAP/VAP kan optimeras. Att arbeta med genombrott: Fördelar Det är ett incitament till att genomföra förändringsarbete där man kan hämta inspiration och idéer från andra grupper. Nackdelar Om man sätter för höga mål i relation till tidsramar och patientunderlag riskerar man att misslyckas med måluppfyllelsen vilket kan skapa negativa återverkningar i arbetsgruppen. 9(111)

10 Team: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Transplantationskirurgiska kliniken Syfte med deltagandet i Genombrott: Att förebygga överföring av meticillinresistenta staphylokocker (MRSA) inom enheten och att undvika onödig isoleringsvård vid överflyttning till hemsjukhusen. Teammedlemmar: Koordinator/sjuksköterska Lotta Edman, kontaktperson Chefsjuksköterska Gunilla Axén-Nyqvist Läkare William Bennet Bakgrund och problem: Vid Transplantationskirurgiska kliniken vårdas flera patientgrupper: immunhämmade som därför är extra utsatta för infektioner, patienter som har långa komplicerade vårdförlopp och upprepade antibiotikabehandlingar och dialysaccesspatienter som är en grupp med återkommande antibiotikabehandlingar och frekventa sjukvårdskontakter. Patienter av utländsk härkomst utgör en relativt stor andel av våra patienter, de har ibland kontakt med sjukvård i sina tidigare hemländer där problem med multiresistenta bakterier i vissa fall är stora. Vid enheten vårdar vi utomlänspatienter, framförallt vid levertransplantationer och barnnjurtransplantationer, det gäller vård både vid transplantationstillfället och vid uppföljning. Vissa inremitterande sjukhus uttrycker oro för MRSA och vid överflyttning till hemsjukhusen förekommer ibland onödig isoleringsvård i väntan på svar på MRSA-odling. Mål: Mått: % av patienterna skall odlas vid inläggning på avdelningen. Målet skall vara uppnått % följsamhet av sjukhusets klädregler. Målet skall vara uppnått Ökad användning av handdesinfektionsmedel. Målet skall vara uppnått % av utomlänspatienterna skall odlas inför utskrivning. Målet skall vara uppnått Andel patienter odlade vid inläggning på avdelningen mätt per tvåveckorsperiod. 2. Andel personal som följer sjukhusets klädregler mätt vid punktprevalenskontroller. 3. Beställd mängd handdesinfektionsmedel. 4. Andel utomlänspatienter odlade vid utskrivning mätt per månad. 10(111)

11 Hur gjordes mätningarna? 1. Samtliga patienter, exklusive dagvårdspatienterna, som lagts in per två veckor har granskats i datajournalen för att se huruvida de MRSA-odlats. 2. Fr.o.m har punktprevalenskontroller gjorts varje månad för att registrera hur stor andel av personal i patientnära arbete som följer sjukhusets klädregler. 3. Beställd mängd handdesinfektionsmedel enligt följesedlar per kvartal har räknats och anges i genomsnitt per månad. 4. Efter varje månad har de utomlänspatienter som varit aktuella för utskrivning granskats i datajournalen för att se huruvida de MRSA-odlats. Resultat: 1. Andel patienter odlade vid inläggning på avdelningen Målvärde: 100% Notering 1: Calicievirus på avd 2. Andel personal som följer sjukhusets klädregler Målvärde: 100% Mätningarna är gjorda vid punktprevalenskontroller 11(111)

12 3. Beställd mängd handdesinfektionsmedel rapporterat i genomsnitt per månad 4. Andel utomlänspatienter odlade vid utskrivning rapporterat månadsvis. Målvärde: 100% Förändringar som testats: Test 1. Införande av ny rutin - inodlingar Samtliga patienter (ej dagvårdspatienter, enligt PM) ska odlas från svalg, yttre delen av näsan samt från ljumsken, (samt vid riskfaktorer enligt vårdprogrammet) vid inläggning på avdelningen. Utvärdering av test: följss bra men kan förbättras ytterligare något Test 2. Införande av ny rutin utodlingar Samtliga utomlänspatienter med en vårdtid på mer än sju dagar ska odlas inför utskrivning. Utvärdering av test: fungerar inte bra, följsamheten behöver förbättras väsentligt. Test 3. Införande av patientbunden checklista Inledningsvis användes checklistan som påminnelse för alla patienter. Inodlandet kom igång på en bra nivå och vi beslutade att sluta använda den. Enligt personalens önskemål återinfördes checklistan men då fungerade det inte riktigt bra. Nu används den istället som påminnelse för utodling av utomlänspatienterna. Utvärdering av test: följsamheten behöver förbättras. 12(111)

13 Aktiviteter: * Muntlig och skriftlig information, inklusive affischering, PM och vårdprogram med signeringslista. Vårdhygien har informerat i olika personalgrupper om basala hygienrutiner och MRSA. * Hygienrond tillsammans med Vårdhygien är genomförd på avdelningen. * Vi har deltagit i sjukhusets punktprevalenskontroller av dels andel MRSA-odlade patienter med riskfaktorer dels handspritflaskor på patientsängarna. * Vi har monterat klädkrokar i anslutning till patientsalarna och värdeskåp invid skåpen för personalkläder, handspritflaskor uppsatta vid entredörren till avdelningen och till patientmatsalen. Sammanfattning kring måluppfyllelse: Sammanfattningsvis så talar det för att vi har uppnått syftet; att bibehålla noll-nivån av överföring av MRSA inom enheten. Mål 1 har vi inte nått fullt ut, odlingsfrekvensen är i snitt 86 %. Räknar vi bort dalen under perioden med calicie så är andelen odlade 90 %. Odlingar är tagna vid cirka 250 vårdtillfällen och några tvärsäkra slutsatser kan vi inte dra, men vi har inte funnit några MRSA-bärare och det finns inget som talar för att incidensen är högre hos våra patienter. Fortsättningsvis kommer vi inrikta oss på att nå sjukhusets mål: 90 % odlade enligt vårdprogrammet (patienter med riskfaktorer). Mål 2 Klädreglerna följs väl av samtliga i avdelningspersonalen och de flesta av läkarna. Arbetet med information och påminnelser kommer att fortsätta och förhoppningsvis förbättras följsamheten ytterligare. Mål 3 Trenden är att handspritbeställningarna ökar, som vi antog. Under det senaste kvartalet inföll calicieutbrottet och det har antagligen ytterligare påverkat ökningen under denna period. Att använda handspritbeställning som mått är förstås grovt men visar förhoppningsvis en tendens. Mål 4 Kurvan för utodlingarna talar sitt tydliga språk. Vi är en bra bit ifrån målet. Möjligen påverkas resultatet av att det är relativt få patienter. Att checklistans (test 3) användande ändrats fram och tillbaka har troligen också påverkat. Diskussion pågår hur vi ska göra framåt och tydliga rutiner behöver tas fram. Att arbeta med Genombrott: Fördelar Metoden ger en struktur till att bedriva förbättringsarbete och är en hjälp att driva arbetet framåt. Nackdelar Projekttiden har varit lite för kort. Mest givande Seminarierna, både föredragen och erfarenhetsutbytet med de andra teamen. Svårast Att hitta tiden. Lärdomar Att vi skulle utökat gruppen och vi blev återigen påminda om vikten av tydlighet och ihärdighet. 13(111)

14 Team: Nacka Närsjukhus Proxima AB Syfte med deltagandet i Genombrott: Teammedlemmar: Att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter som genomgår kirurgisk legal abort och öka patienttryggheten hos dessa. Op.sjuksköterska/ Hygienansvarig Cecilia Nilsson, Kontaktperson Chefssjuksköterska Vårdavd. Lena Bengtsson Vice VD / Gynekolog Håkan Baehrendtz Bakgrund och problem: Nacka Närsjukhus Proxima är ett modernt närsjukhus som bedriver en prisvärd specialistvård av hög kvalitet. Vi bedriver vår verksamhet i huvudsak på uppdrag av Stockholms läns landsting. Verksamheten involverar bland annat ett femton tal specialistmottagningar, en Närakut, ett Ryggcentrum och en operationsenhet med vårdavdelning. Operationsavdelningen utför kirurgisk verksamhet inom gynekologi, allmänkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi samt öron-näsa-hals. Operationsavdelningen består av två delar. En är specialiserad på dagkirurgi, det vill säga mindre ingrepp med hemgång redan efter några timmar. Den andra är en avdelning för större kirurgiska ingrepp. De inneliggande patienterna tas om hand på vår vårdavdelning med plats för 20 patienter. Det utförs ca operationer/år. År 2004 utfördes 436 kirurgiska legala aborter. När vi inför VRISS-projektet tittade på förekomsten av infektioner fann vi genom befintlig infektionsregistrering och journalgranskning en del infektioner hos patienter som genomgått kirurgisk legal abort. Större delen var misstänkt bakteriell vaginos vilket kan leda till endometrit (inflammation av livmoderslemhinnan). Det ledde till att vi inriktade projektet på att minska andelen infektioner hos denna patientgrupp. Vi har sedan tidigare en infektionsregistrering, dels en enkät som patienterna skickar in 1 vecka efter operation och även en blankett som fylls i av läkare vid misstanke om infektion t.ex. vid återbesök eller akutbesök på vår Närakut. Mål: Mål:1.Minska andelen infektioner efter kirurgisk legal abort med 50%. Målet ska vara uppnått senast Nytt Mål 1 (050331): Att komma ner på en 0-nivå av infektioner efter kirurgisk legal abort. Målet ska vara uppnått senast Mål 2. 90% av patienterna ska känna sig trygga med det bemötande samt den vård och behandling de fått. Målet ska vara uppnått senast (111)

15 Mått: Balanserande mått: Är att det krävs extra personalresurser för återbesöken och telefonuppföljningen. Även att det tar extra tid att göra ett ultraljud peroperativt, dels att genomföra det och att hämta in ultraljudsapparat. Hur gjordes mätningarna? Mål 1: Vi har räknat andel infektioner via journalgranskning och via enkäter som fyllts i vid återbesök hos sjuksköterska och telefonuppföljning. Mål 2: Vi har räknat andel trygga patienter enligt nöjdhets enkät som fyllts i vid återbesök och telefonuppföljning. I enkäten fick patienterna fylla i en 4-gradig skala, mycket bra- bra- mindre bra- dåligt. De kunde även skriva dit eventuella kommentarer. Frågorna handlade både om bemötandet och om upplevelse på operation, återbesöket och telefonuppföljningen. Resultat: Infektioner efter kirurgisk legal abort Målvärde 6 %. Nytt målvärde fr o m = 0 % Notering: 1 Nytt målvärde fr o m (111)

16 Upplevelse av bemötande. Målvärde: 90 % Djupdykningen i början av diagrammet beror på att det endast var 1 patient och denna var missnöjd med bemötande. Upplevelse av återbesök till sjuksköterska. Målvärde 90 % Återbesök till sjuksköterska har inte permanentats då det inte fyllde någon särskild funktion. Upplevelse av uppföljningssamtal per telefon. Målvärde 90 % 16(111)

17 Telefonuppföljningen har inte permanentats då det var svårt att nå patienterna under lämpliga tider Förändringar som testats: Tester som utförts för att nå mål 1: 1. Ultraljud preoperativt, detta innebar att i samband med ingreppet görs ett vaginalt ultraljud för att konstatera att uterus är helt tömd. 2. Kaliumhydroxid test, vilket innebär att man droppar medlet på ett speculum innan man för in det i vagina. Kaliumhydroxidet fungerar så att det frisätter en odör ( anjovisdoft ) om det föreligger en bakteriell vaginos. 3. Undervisning i basala hygienrutiner. 4. Användning av plastförkläden vid kirurgisk legal abort, detta har permanentats. Tester som utförts för att nå mål 2 är: 1. Återbesök hos sjuksköterska, vid detta besök togs CRP, temp och man tog en klinisk anamnes. Dessutom fyllde patienten i enkät om infektion och bemötande. 2. Telefonkontakt efter 1 vecka, detta innebar att en sjuksköterska ringde upp patienten mobilt och ställde förutbestämda frågor om infektion och bemötande. Ingen av dessa tester har permanentats. Aktiviteter: Datainsamling av tidigare infektioner under år Information till samtliga personalkategorier via Proximabladet och på APT. Särskild information till berörda gynekologer. Redigering av patientenkäter. Redigering av infektionsregistreringsblankett. Redigering av Patientrådspapper. Redigering av abortjournalen. Hygienföreläsning för samtliga personalkategorier inom Proxima. 17(111)

18 Sammanfattning kring måluppfyllelse: Mål:1.Minska förekomsten av infektioner efter kirurgisk legal abort med 50 %. Målet ska vara uppnått senast Nytt Mål 1 (050331): Att komma ner på en 0-nivå av infektioner efter kirurgisk legal abort. Målet ska vara uppnått senast Dessa mål har vi uppnått och har lyckats hålla oss på 0-nivå under ett antal månader. Mål 2: 90 % av patienterna ska känna sig trygga med det bemötande samt den vård och behandling de fått. Målet ska vara uppnått senast Här har inga tester permanentats p.g.a. att det krävs extra personalresurser till detta, däremot genomför vi årligen 4 patientenkäter där nöjdhetsgraden har en stor del så vi kan följa upp nöjdhetsgraden via denna. Detta ingår i styrkortet för Proxima AB. Kommentarer: Det är alltid svårt i alla organisationer att får tillräckligt med tid för att till 100 % genomföra tester och projekt, men vi tycker ändå att vi fått ganska bra gehör för att testa olika förändringar. En del har permanentats och andra har förkastats. Att arbeta med Genombrott: Fördelar Att man gör något åt situationen och man får input från andra, nya tankebanor och arbetssätt. Dessutom att man i projektet kan testa i liten skala innan man inför en förändring. T.ex. genombrottsmetodiken som man kan applicera i andra sammanhang. Vi upplever vår arbetsplats som en förändringsvillig organisation. Nackdelar Vi har inte upplevt några större nackdelar på berörda enheter vid de olika testerna, alla har varit samarbetsvilliga och hjälpt till med de olika testerna. En nackdel är att man kan känna sig stressad inför månadsrapporter. Mest givande Att ha fått bolla idéer med andra team. Svårast Att formulera sig och att sätta ord på det man gör och tänker. Lärdomar Att man inte behöver blåsa på så stort utan börja i liten skala och nå bra resultat, även göra en test och sedan förkasta den utan att det blir problem. 18(111)

19 Team: Capio S:t Görans sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott: Att minska antal patienter med vårdrelaterade urinvägsinfektioner vid kateter behandling på ett akutsjukhus i Stockholm. Teammedlemmar: Läkare Gunilla Wahlström, kontaktperson Bitr chefssjuksköt op. Viveka Lundén Ekelund Hygiensjuksköterska Monica Ling-Roos Diagram gjorda i samarbete med Anders Persson Bakgrund och problem: Capio S: t Görans sjukhus är ett av Stockholms akutsjukhus med 260 vårdplatser och ca medarbetare. I upptagningsområdet bor ca personer. Det flesta patienter inkommer akut och år 2004 besökte patienter akutmottagningen. Den vanligaste vårdrelaterade infektionen både nationellt och internationellt är urinvägsinfektion. Den dominerande orsaken till vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) anses vara kvarliggande kateter i urinblåsan. Vi har därför valt att studera detta område och har i vårt projekt definierat VUVI som de patienter som fått verifierade bakterier i urinen efter urinkateterbehandling och som dessutom behandlats med antibiotika. Vårt mål var initialt att minska antalet VUVI med 50 % på medicinklinikens 5 avdelningar. Resultatet av en första kartläggning på medicinkliniken visade att tre patienter fått VUVI under en två veckors period. Med en 50 % minskning enligt vårt mål, bedömdes detta som ett alltför litet material. Därför utökade vi vårt projekt att även omfatta klinikerna för kirurgi, ortopedi, och då katetrar på dessa kliniker ofta sätts inför operation även avdelningen för operation, narkos och akuten, dvs. sjukhusövergripande. Eftersom vårt projekt omfattade totalt 2600 patienter varav 215 fick kateter, har vi funnit det intressant att jämföra våra resultat med de nationella siffror som nyligen presenterats av A. Tammelin, Läkartidningen, 2005, 6: Mål: Övergripande Mål: Minska andel kateterrelaterad VUVI (vårdrelaterad urinvägsinfektion) med 50 % vid klinikerna för Medicin, Kirurgi och Ortopedi under perioden Mått: Övergripande Mått: Andel patienter med VUVI vid behandling med kvarliggande urinkateter. Andra Mått: Andel där analys med urinsticka före KAD (kvarliggande urinkateter) sättning utförts Andel där indikation är angiven vid KAD sättning Median liggtid för KAD Andel satta slutna urinuppsamlingssystem Följsamhet till basala hygienrutiner vid KAD sättning Hur gjordes mätningarna? - Förändringsidéer: tillfälliga rutiner med 1) urinstickeanalys innan KAD 2) angiven indikation 3) planerad liggtid 4) slutet urinuppsamlingssystem 5) ökad information kring basala hygienrutiner vid KAD sättning. - Samtliga testades i ett flertal PDSA cykler på alla kliniker, några av idéerna löpte parallellt 19(111)

20 - Utvärdering gjordes med prevalensmätningar (mätning under en specifik period). - För varje förändringsidé fyllde klinikerna i ett testformulär/protokoll. - Vid förändringsidé kring kontroll med urinsticka, inlånades mätapparatur för att undvika eventuella felläsningar och individuella tolkningar. - Inför aktiviteten/förändringsidén, följsamhet till basala hygienrutiner vid KAD sättning, valdes representanter som bedömde följsamheten på varje avdelning. - Alla våra resultat visas i grafer eller diagram. Första mätpunkten representerar kartläggningsmätning. Den nästkommande visar tre mätningar som är hopslagna för förändringsidéerna; urinsticka, indikation och liggtid. Den sista mätpunkten representerar prövandet av en tillfällig rutin med slutet urinuppsamlingssystem. Mätningarna är presenterade klinikvis. Den totala VUVI frekvensen samt följsamhet till basala hygienrutiner presenteras sjukhusövergripande. Resultat: Övergripande mål och resultat. Vårt projekt som var sjukhusövergripande (kirurgen, medicin, ortopeden och även avdelningen för narkos/operation samt akuten) hade mål satt till en 50 % minskning av vårdrelaterade urinvägsinfektioner vid KAD behandling under en tidsperiod av 9 månader, vilket vi även i stort sett uppnådde. Resultatet visar att mellan tidsperioden har infektionsfrekvensen gått från 6.9 % till 3.8 %. Infektionsfrekvensen på sjukhuset var totalt sett låg redan från början av projektet och är nu lägre än de siffror som analyserats nationellt. En stor del av sjukhusets ortopedpatienter opereras i ryggbedövning och ej full narkos. Detta medför att ett större antal patienter erhåller urinkateter inför operation jämfört med sjukhusets övriga avdelningar/klinker. Dock visar teamets resultat att totala andel patienter med KAD på ovanstående kliniker var låg. I snitt får ca 10 % av de inneliggande på sjukhuset KAD, vilket kan jämföras med nationella studier, som visat att KAD sätts vid motsvarande kliniker 2-3 ggr oftare. Under våra prevalensstudier var det totala antalet inneliggande patienter på klinikerna för kirurgi 691, medicin 1312 och ortopedi 604. Då patientunderlaget i våra tester således var relativt stort, bedömer vi våra data t.ex. den låga frekvensen patienter med KAD som signifikanta. Andel patienter med Vårdrelaterad Urinvägsinfektion Målvärde: < 3,5 % Kommentar: I figuren visas andel VUVI beräknade vid respektive mätpunkt på; 7 patienter med VUVI av 88 patienter med KAD, 3 patienter av 74 samt 2 patienter av (111)

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral.

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral. Examensuppsatser 2006 Moderator: Arja Lehti Föreläsare 1:Anna Barnéus: ST dagarna i allmänmedicin en kick off? Eller konsten att blåsa liv i en yrkeskår. St dagarna i allmänmedicin har arrangeras fyra

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kvalitetsutveckling 2008

Kvalitetsutveckling 2008 Kvalitetsutveckling 2008 Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvalitetsutveckingsarbeten 2008 Kvalitetsutvecklingsarbeten inom Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer