Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting"

Transkript

1 Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Innehåll, flikar: 1. Tabell: 11 indikatorer efter utbildningslängd på länsnivå 2. Profildiagram: landsting välj ditt landsting/region/län 3. Profildiagram: kommun välj din kommun 4. Tabell: ett landsting välj ditt landsting/region/län 5. Tabell: en kommun välj din kommun 6. Tabell: alla länsdata och riket, inkl. bakgrundsvariabler jämför med riket och andra landsting 7. Tabell: alla kommundata, inkl. bakgrundsvariabler jämför med kommuner med liknande förutsättningar INFORMATION: Indikatorbeskrivningar, datahantering och datakällor Av utrymmesskäl är måtten för indikatorerna förkortade och källor utelämnade i tabeller och diagram, detta och mer om indikatorerna finns i huvudrapporten. Ingående beskrivning av indikatorerna och hantering av data finna i bilagorna: 1. Hantering av data från folkhälsoenkäter. 2. Indikatorbeskrivningar. Tabell med indikatordata uppdelat på utbildningslängd och län Här visas data för indikatorerna från den nationella folkhälsoenkäten (HLV). Till skillnad från huvudrapportens diagram, med utbildningskategorier på riksnivå, har här en annan åldersavgränsning används dessutom ingår de tilläggsurval som kommuner och landsting finansierar. Orsaken är att kunna visa uppgifter för så många län som möjligt. Tabellen har formaterats så att värdena även visas som en stapel i cellerna. Staplarna för respektive indikator har samma skala för totalvärdet, kvinnor och män. (Alla skalor börjar från noll och maxvärdet anges på rad 74.) Om Profildiagram Diagrammen visar kommunens/länets/landstingets procentuella avvikelse från riket. Alla avvikelser i önskvärd riktning visas som positiva värden (+) och i ej önskvärd riktning med negativa värden (-). Exempelvis visas fler hjärtinfarkter än riket som ett negativt värde (t.ex. -5%). En färgad stapel visar det senaste mättillfället och en grå den tidigare jämförelseperioden. Även jämförelseperioden relateras till rikets senaste värde. Genom att använda samma referens för båda perioderna kan faktiska förbättringar och försämringar ses direkt i diagrammet (istället för relativt rikets förändring). OBS! notera att storleken på de procentuella avvikelserna för olika indikatorer inte är direkt jämförbara med varandra. I första hand bör därför riktningen på avvikelsen och förändringen mot föregående period noteras framför att jämföra storleken på avvikelserna mellan olika indikatorer. Till exempel har förväntad medellivslängd i genomsnitt små procentuella avvikelser jämfört med andelen med fetma - eftersom de relateras till helt olika storheter. Dessutom: om indikatorn för exempelvis fetma istället skulle anges som andelen som inte hade fetma skulle de faktiska avvikelserna förbli lika stora, men de %-avvikelserna skulle bli mycket mindre (eftersom värdet den faktiska avvikelsen relateras till är större). För Värmlands och Skånes kommuner förekommer i vissa fall data från deras regionala folkhälsoenkäter, vilken enkät som används var framgår genom kommentarer på flik 5 (på länsnivå används nationella folkhälsoenkäten genomgående). För mer om hantering av data från folkhälsoenkäter se bilaga 1. Om ingen stapel syns kan det bero på att värdet är det samma som riket ELLER att värdet saknas i redovisningen, vilket det är framgår på flik 4 resp. 5. Diagrammen kan med fördel markeras och klistras över till Power-Point. Diagrammens skala är fast till +/- 50%. För att se värdet för större avvikelser kan man föra markören över stapeln. Till höger om diagrammen finns även sifferunderlaget till diagrammen (som i sin tur bygger på uppgifter i flik 4 och 5). Tabellerna "Välj en kommun/landsting" Här visas alla indikatordata för en kommun eller landsting grupperat efter respektive kön/totalt. Samt rikets värde för senaste perioden. Exakt vilken mätperiod som avses för respektive indikator med "senaste" och "tidigare" framgår i tabellerna "Alla kommuner/landsting". Tabellerna "Alla kommuner/landsting" - hitta liknande utifrån bakrundsvariabler eller grupperingar. Här finns alla indikatordata på ett ställe: könsuppdelat och totalvärden med angivna mätperioder samt i förekommande fall felmarginaler och även bakgrundsvariabler. Du kan sortera och filtrera på olika bakgrundsvariabler. Hitta liknande kommuner/landsting genom att klicka på filtreringsknappen och sortera stigande eller fallande. Eller välj alternativet "Talfilter" för att filtrera efter ett intervall. I kommuntabellen kan du även sortera resultaten utifrån att hitta liknande kommuner/landsting utifrån; kommunstorlek, alla kommuner inom ett landsting, eller kommungrupp. Inget värde i tabellerna?

2 US = Uppgift saknas (I cellen står texten "us" med vit text. Anledningen är att förhindra att värdet förväxlas med "0" vid vidare bearbetning.) * =För litet underlag För att en uppgift ska tas med i jämförelsen krävs ett minsta underlag om 30 "observationer" (för ett andelsvärde är det antalet fall i nämnaren). Undantaget är data från folkhälsoenkäter där det krävs minst 100 besvarade enkäter (se bilaga 1 för mer information om hantering av data från folkhälsoenkäter). För antal fall i "täljaren" krävs minst 4 stycken, t. ex. antal hjärtinfarkter (i förhållande till befolkningen). Konfidensintervall och felmarginal I tabellerna visas uppgift om felmarginal i de fall det finns beräknade konfidensintervall. en är det samma som halva konfidensintervallets längd vilket också är det samma som utbredningen av intervallet i respektive riktning +/- från indikatorvärdet, I profildiagrammen redovisas konfidensintervall i de fall sådana uppgifter finns. Intervallet för avvikelserna från riket utgår då enbart från kommunen/landstingets konfidensintervall och inte rikets. Mer om konfidensintervall står i inledningen till huvudrapporten. Rättningar i filen sedan första publicering ( ) Indikator 5. Insjuknande - Hjärtinfarkt: rättat värde för riket ( ) Indikator 38. Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal: rättade värden för landsting/regioner 2011

3 Indikatorer efter utbildningsnivå och län/landsting år Län/landsting Utbildning Andel 2. Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Totalt Kvinnor Andel 01 Stockholm 1. Förgymnasial 63 3,7 61 5,4 01 Stockholm 2. Gymnasial 72 1,8 70 2,4 01 Stockholm 3. Eftergymnasial 81 1,3 80 1,8 03 Uppsala 1. Förgymnasial 58 2,9 56 4,4 03 Uppsala 2. Gymnasial 70 1,6 67 2,3 03 Uppsala 3. Eftergymnasial 81 1,3 79 1,8 04 Sörmland 1. Förgymnasial 58 2,9 53 4,2 04 Sörmland 2. Gymnasial 70 1,6 67 2,3 04 Sörmland 3. Eftergymnasial 79 1,7 78 2,2 05 Östergötland 1. Förgymnasial 57 3,1 53 4,6 05 Östergötland 2. Gymnasial 69 1,7 64 2,5 05 Östergötland 3. Eftergymnasial 81 1,5 80 2,1 06 Jönköping 1. Förgymnasial 64 5,3 57 8,9 06 Jönköping 2. Gymnasial 76 3,0 72 4,3 06 Jönköping 3. Eftergymnasial 83 3,1 86 3,7 07 Kronoberg 1. Förgymnasial 63 3,1 61 4,8 07 Kronoberg 2. Gymnasial 74 1,7 70 2,4 07 Kronoberg 3. Eftergymnasial 83 1,9 82 2,4 08 Kalmar 1. Förgymnasial 60 3,1 55 4,8 08 Kalmar 2. Gymnasial 69 1,9 67 2,6 08 Kalmar 3. Eftergymnasial 81 2,0 78 2,8 09 Gotland 1. Förgymnasial 61 5,2 64 7,3 09 Gotland 2. Gymnasial 69 2,9 65 4,2 09 Gotland 3. Eftergymnasial 77 3,2 74 4,4 10 Blekinge 1. Förgymnasial 61 3,3 55 5,0 10 Blekinge 2. Gymnasial 68 2,1 64 3,0 10 Blekinge 3. Eftergymnasial 80 2,1 77 3,0 12 Region Skåne 1. Förgymnasial 62 4,2 57 6,3 12 Region Skåne 2. Gymnasial 70 2,2 67 3,1 12 Region Skåne 3. Eftergymnasial 81 1,8 77 2,5 13 Halland 1. Förgymnasial 65 2,7 60 4,2 13 Halland 2. Gymnasial 75 1,5 73 2,1 13 Halland 3. Eftergymnasial 82 1,5 81 1,9 14 Västra Götaland 1. Förgymnasial 58 1,0 55 1,5 14 Västra Götaland 2. Gymnasial 71 0,6 68 0,9 14 Västra Götaland 3. Eftergymnasial 81 0,6 80 0,8 17 Värmland 1. Förgymnasial 59 7,9 * 17 Värmland 2. Gymnasial 68 4,5 65 6,4 17 Värmland 3. Eftergymnasial 80 4,5 80 5,9 18 Örebro 1. Förgymnasial 59 2,5 59 3,6 18 Örebro 2. Gymnasial 71 1,5 68 2,1 18 Örebro 3. Eftergymnasial 79 1,6 80 2,0 19 Västmanland 1. Förgymnasial 62 3,2 58 4,6 19 Västmanland 2. Gymnasial 69 1,8 65 2,6 19 Västmanland 3. Eftergymnasial 79 1,9 78 2,5 20 Dalarna 1. Förgymnasial 58 2,2 54 3,4 20 Dalarna 2. Gymnasial 68 1,2 67 1,6 20 Dalarna 3. Eftergymnasial 79 1,3 79 1,7 21 Gävleborg 1. Förgymnasial 62 2,9 58 4,5 21 Gävleborg 2. Gymnasial 67 1,7 67 2,5 21 Gävleborg 3. Eftergymnasial 78 1,9 78 2,5 22 Västernorrland 1. Förgymnasial 58 3,9 58 5,7

4 22 Västernorrland 2. Gymnasial 65 2,0 60 2,9 22 Västernorrland 3. Eftergymnasial 78 2,2 76 2,9 23 Jämtland 1. Förgymnasial 62 4,0 59 6,4 23 Jämtland 2. Gymnasial 65 2,0 64 2,8 23 Jämtland 3. Eftergymnasial 79 2,1 77 2,7 24 Västerbotten 1. Förgymnasial 59 3,4 52 5,2 24 Västerbotten 2. Gymnasial 68 1,6 64 2,4 24 Västerbotten 3. Eftergymnasial 76 1,8 76 2,3 25 Norrbotten 1. Förgymnasial 59 3,3 61 5,0 25 Norrbotten 2. Gymnasial 66 1,5 64 2,1 25 Norrbotten 3. Eftergymnasial 79 1,6 77 2,1 46 RIKET 1. Förgymnasial 61 0,6 57 0,9 46 RIKET 2. Gymnasial 70 0,3 68 0,5 46 RIKET 3. Eftergymnasial 81 0,3 79 0,4 Staplarnas "värdeaxel" är samma för totalvärdet och könen för respektive indikator, de börjar på noll med maxvärde: 86

5 Källa: Hälsa på lika villkor - inklusive tilläggsurval, Folkhälsomyndigheten. 3. Fetma Män Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 65 5,0 20 3,1 19 4, ,6 15 1,4 16 1, ,9 7 0,8 6 1, ,9 21 2,4 21 3, ,3 19 1,4 19 1, ,0 9 1,0 10 1, ,9 23 2,5 24 3, ,3 20 1,4 20 2, ,6 14 1,4 14 1, ,2 24 2,7 24 3, ,3 18 1,4 17 2, ,3 10 1,2 9 1, ,6 23 4,7 22 7, ,0 17 2,7 19 3, ,3 12 2,7 11 3, ,0 19 2,6 22 4, ,3 15 1,4 16 2, ,0 13 1,6 12 2, ,1 22 2,7 26 4, ,7 18 1,6 18 2, ,9 10 1,5 10 2, ,6 23 4,5 22 6, ,0 18 2,4 20 3, ,7 10 2,3 11 3, ,3 23 2,8 23 4, ,0 18 1,8 20 2, ,0 11 1,6 10 2, ,5 20 3,5 20 5, ,2 17 1,9 18 2, ,6 10 1,4 9 1, ,4 21 2,3 21 3, ,1 15 1,2 15 1, ,3 10 1,2 10 1, ,4 21 0,8 20 1, ,9 17 0,5 17 0, ,9 10 0,4 10 0,6 9 * 19 6,3 * * 70 6,3 18 3,7 17 5, ,0 11 3,6 11 4, ,4 23 2,1 24 3, ,0 20 1,3 20 1, ,6 13 1,3 12 1, ,5 23 2,8 23 3, ,6 22 1,6 22 2, ,9 12 1,5 12 2, ,9 24 1,9 25 3, ,7 20 1,0 19 1, ,1 12 1,1 12 1, ,8 22 2,5 19 3, ,4 22 1,5 21 2, ,1 13 1,6 12 1, ,3 23 3,4 24 5,1 22 Andel

6 69 2,9 21 1,7 20 2, ,3 13 1,8 14 2, ,1 24 3,5 27 5, ,8 19 1,7 20 2, ,2 11 1,6 13 2, ,4 23 2,9 28 4, ,3 21 1,4 23 2, ,0 11 1,4 10 1, ,3 20 2,7 17 3, ,1 20 1,3 19 1, ,5 14 1,4 13 1, ,8 22 0,5 22 0, ,5 17 0,3 18 0, ,5 10 0,2 9 0,

7 4. Tandhälsa Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 4,2 63 3,7 71 5,0 56 5,3 2,1 69 1,8 73 2,3 65 2,8 1,3 76 1,4 79 1,8 73 2,2 3,3 67 2,8 70 4,0 65 3,8 2,0 70 1,6 75 2,1 66 2,4 1,5 76 1,4 79 1,8 73 2,3 3,4 62 2,8 62 4,1 62 3,9 2,0 69 1,6 72 2,2 66 2,4 2,3 77 1,7 78 2,2 76 2,9 3,8 63 3,1 64 4,4 61 4,2 2,1 71 1,7 75 2,2 68 2,5 1,9 76 1,7 79 2,1 73 2,7 6,1 68 5,1 76 7,6 63 6,8 3,8 77 2,9 80 3,8 74 4,4 4,5 77 3,4 84 3,9 69 6,0 3,3 69 3,0 70 4,5 69 3,9 2,0 76 1,7 78 2,2 73 2,5 2,7 82 1,9 83 2,3 81 3,2 3,5 64 3,1 66 4,5 63 4,2 2,3 71 1,9 75 2,4 67 2,8 2,4 76 2,2 77 2,8 76 3,5 6,5 69 5,0 72 6,8 66 7,2 3,3 70 2,9 75 3,8 65 4,3 3,5 77 3,2 75 4,4 80 4,8 3,8 69 3,1 73 4,5 67 4,2 2,5 71 2,1 72 2,8 69 3,1 2,5 82 2,0 85 2,6 79 3,3 4,7 64 4,1 68 5,8 62 5,6 2,7 68 2,3 67 3,1 69 3,3 2,4 78 1,9 79 2,4 75 3,1 3,0 73 2,5 76 3,7 70 3,4 1,8 75 1,5 77 2,0 73 2,2 1,9 82 1,5 84 1,8 80 2,4 1,1 64 1,0 66 1,5 63 1,4 0,7 71 0,6 75 0,8 68 0,9 0,7 78 0,6 80 0,8 76 1,0 73 7,1 * * 5,4 78 3,9 80 5,3 76 5,8 5,7 84 4,2 87 5,0 80 7,0 2,9 67 2,4 71 3,3 63 3,3 1,8 70 1,5 74 1,9 68 2,2 2,2 78 1,6 79 2,0 76 2,7 4,0 67 3,1 67 4,4 67 4,4 2,4 72 1,8 76 2,3 68 2,7 2,5 79 1,9 80 2,4 77 3,0 2,5 71 2,0 73 3,0 69 2,8 1,5 73 1,1 77 1,5 71 1,7 1,7 81 1,3 82 1,6 80 2,1 3,4 66 2,8 70 4,2 63 3,8 2,2 72 1,7 75 2,3 68 2,4 2,6 78 1,9 79 2,4 77 3,2 4,5 69 3,7 74 5,2 65 5,2

8 2,6 74 1,9 78 2,4 70 2,8 2,8 82 2,0 84 2,5 80 3,3 4,4 71 3,7 76 5,6 68 5,0 2,3 74 1,9 75 2,6 72 2,7 2,1 80 2,0 83 2,4 77 3,5 3,6 69 3,2 67 5,0 70 4,2 2,0 73 1,6 74 2,2 72 2,3 2,3 79 1,8 83 2,1 74 3,1 3,6 64 3,2 68 4,8 62 4,3 1,8 71 1,4 76 1,9 66 2,1 2,2 77 1,7 80 2,0 74 2,8 0,7 66 0,6 70 0,8 63 0,8 0,4 72 0,3 75 0,4 68 0,5 0,4 78 0,3 79 0,4 76 0,6 88

9 9. Nedsatt psykiskt välbefinnande 27. Avstått från a Totalt Kvinnor Män Totalt Andel Andel Andel 20 3,0 22 4,5 18 4, ,5 21 2,1 17 2, ,2 19 1,7 16 1, ,1 16 3,2 13 2, ,2 16 1,8 11 1, ,3 21 1,8 19 2, ,1 19 3,2 15 2, ,2 16 1,8 13 1, ,5 19 2,1 11 2, ,2 18 3,5 13 2, ,3 20 2,1 12 1, ,5 19 2,0 15 2, ,5 15 6,4 9 4, ,4 18 3,6 11 3, ,7 12 3,4 15 4, ,0 10 2,9 11 2, ,3 16 2,0 10 1, ,7 17 2,3 10 2, ,9 11 2,9 9 2, ,4 15 2,0 11 1, ,8 17 2,5 9 2, ,6 8 4,1 17 5, ,2 18 3,4 12 2, ,9 18 3,9 16 4, ,2 17 3,7 11 2, ,6 17 2,3 14 2, ,0 18 2,7 14 2, ,2 24 5,4 12 3, ,9 23 2,8 15 2, ,8 23 2,5 13 2, ,8 16 3,1 10 2, ,2 17 1,7 14 1, ,3 16 1,8 12 1, ,7 18 1,2 13 0, ,5 17 0,7 13 0, ,6 19 0,7 14 0, ,3 * * ,2 17 4,9 10 4, ,4 22 6,1 16 6, ,6 14 2,6 10 2, ,1 18 1,7 11 1, ,5 21 2,0 12 2, ,3 15 3,3 16 3, ,4 18 2,0 14 2, ,8 20 2,4 16 2, ,5 17 2,5 12 1, ,9 17 1,3 13 1, ,2 19 1,6 14 1, ,1 14 3,1 15 2, ,4 19 2,0 15 1, ,7 20 2,4 13 2, ,6 12 3,8 13 3,6 17 Andel

10 13 1,4 16 2,1 10 1, ,9 18 2,6 11 2, ,6 13 4,2 12 3, ,5 15 2,1 13 2, ,9 19 2,5 14 2, ,5 19 4,0 13 3, ,1 15 1,7 10 1, ,7 22 2,2 20 2, ,1 11 3,2 11 2, ,1 17 1,7 10 1, ,3 15 1,8 13 2, ,4 18 0,7 13 0, ,3 18 0,4 14 0, ,3 19 0,4 14 0,

11 att gå ut ensam 28. Avsaknad av tillit till an Kvinnor Män Totalt Andel Andel Andel 3,3 38 5,3 17 4,0 36 3,7 1,7 36 2,5 12 1,9 28 1,8 1,2 27 1,9 6 1,2 19 1,3 2,4 33 4,1 10 2,4 30 2,7 1,3 28 2,2 7 1,4 24 1,5 1,2 24 1,9 6 1,2 17 1,3 2,5 45 4,2 10 2,5 34 2,7 1,4 32 2,3 8 1,4 26 1,5 1,6 28 2,4 7 1,7 17 1,6 2,7 39 4,5 11 2,7 29 2,9 1,5 34 2,5 11 1,6 27 1,6 1,5 28 2,3 5 1,4 20 1,6 4,1 34 8,5 6 3,4 32 5,2 2,6 29 4,3 6 2,3 25 3,0 3,0 24 4,5 5 2,9 16 3,0 2,6 42 4,9 7 2,2 24 2,7 1,5 28 2,4 6 1,4 24 1,7 1,8 25 2,7 4 1,6 18 1,9 2,4 30 4,4 6 2,1 27 2,9 1,6 28 2,5 8 1,6 26 1,8 1,8 22 2,7 5 1,7 16 1,9 3,8 26 6,5 5 3,2 23 4,5 2,2 25 3,8 4 1,8 19 2,5 2,6 21 4,1 4 2,3 16 2,8 2,8 38 4,9 12 2,9 32 3,2 1,8 32 2,9 8 1,8 32 2,1 2,0 28 3,2 6 1,9 20 2,1 3,9 47 6,3 17 4,3 41 4,2 2,1 38 3,3 11 2,2 32 2,3 1,8 29 2,7 7 1,8 23 1,9 2,3 37 4,1 10 2,2 29 2,5 1,3 28 2,1 8 1,4 25 1,5 1,4 26 2,2 5 1,3 16 1,4 0,9 41 1,5 14 1,0 31 1,0 0,6 36 0,9 10 0,6 27 0,6 0,6 31 0,9 8 0,6 18 0,6 6,9 * * 31 7,6 3,3 25 5,7 5 3,0 26 4,2 4,1 27 6,6 3 2,7 17 4,3 2,1 40 3,6 9 1,9 29 2,3 1,3 36 2,1 8 1,2 26 1,4 1,6 36 2,4 5 1,3 19 1,5 3,0 47 4,6 14 3,2 32 3,1 1,7 42 2,6 13 1,9 30 1,8 1,9 37 2,9 7 1,8 19 1,8 1,6 29 3,1 6 1,4 29 2,0 0,9 26 1,5 6 0,8 24 1,1 1,2 23 1,7 5 1,1 17 1,2 2,5 38 4,4 14 2,7 28 2,7 1,4 32 2,4 7 1,3 25 1,6 1,8 29 2,7 4 1,5 18 1,8 3,0 31 5,4 5 2,3 27 3,6

12 1,5 25 2,5 7 1,5 26 1,9 1,8 21 2,8 4 1,6 17 2,0 3,0 28 5,7 8 2,8 27 3,6 1,4 22 2,4 5 1,3 23 1,8 1,7 20 2,6 4 1,5 15 1,8 2,6 31 4,9 4 1,7 19 2,7 1,0 16 1,8 4 1,0 16 1,3 1,5 21 2,2 5 1,6 15 1,6 2,3 23 4,3 6 2,1 28 3,0 1,1 26 2,0 5 1,0 23 1,3 1,4 23 2,1 3 1,0 16 1,5 0,5 40 0,9 12 0,5 32 0,6 0,3 33 0,5 9 0,3 27 0,3 0,3 27 0,5 6 0,3 19 0,3 42

13 ndra 31. Stillasittande fritid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Andel Andel Andel 35 5,3 37 5,1 22 3, ,4 28 2,6 17 1, ,7 18 1,9 11 1, ,9 31 3,7 18 2, ,1 24 2,2 12 1, ,6 19 2,0 8 0, ,0 34 3,8 20 2, ,1 28 2,3 13 1, ,9 19 2,6 10 1, ,2 28 3,9 23 2, ,3 26 2,3 14 1, ,0 20 2,4 10 1, ,8 28 6,4 13 3, ,1 24 4,3 10 2, ,6 19 5,1 10 2, ,2 24 3,6 14 2, ,3 24 2,4 11 1, ,3 17 3,0 8 1, ,3 26 3,8 15 2, ,4 30 2,7 11 1, ,5 16 3,0 8 1, ,5 21 6,3 13 3, ,4 20 3,6 11 2, ,5 18 4,6 10 2, ,6 34 4,3 16 2, ,9 32 3,1 15 1, ,8 21 3,3 8 1, ,2 40 5,7 21 3, ,1 32 3,3 15 1, ,5 24 3,1 8 1, ,9 29 3,3 16 2, ,9 27 2,2 12 1, ,7 18 2,3 8 1, ,4 30 1,3 21 0, ,8 28 0,9 14 0, ,7 19 0,9 9 0,4 9 * * 16 5,9 * 24 5,7 27 6,1 12 3, ,6 18 6,7 3 2, ,4 27 3,0 18 1, ,0 25 2,0 13 1, ,9 19 2,5 9 1, ,4 29 4,2 15 2, ,4 30 2,6 16 1, ,3 19 2,9 10 1, ,1 28 2,7 19 1, ,4 25 1,6 13 0, ,5 18 2,0 8 0, ,0 29 3,6 21 2, ,3 25 2,2 15 1, ,2 19 3,0 9 1, ,1 28 4,9 17 3,0 16 Andel

14 23 2,5 28 2,8 15 1, ,6 17 3,1 10 1, ,7 27 4,7 18 3, ,5 24 2,5 12 1, ,2 17 3,1 8 1, ,3 18 3,5 20 2, ,7 17 1,9 14 1, ,9 16 2,6 10 1, ,7 27 4,0 17 2, ,9 23 1,9 16 1, ,8 18 2,5 10 1, ,9 31 0,8 19 0, ,4 27 0,5 14 0, ,4 19 0,5 9 0,2 9 26

15 32. Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 4,5 23 4,5 57 3,8 57 5,4 1,9 18 2,2 62 1,9 61 2,5 1,3 12 1,6 70 1,5 70 2,0 3,3 19 3,1 58 2,9 58 4,3 1,6 13 1,7 64 1,7 63 2,3 1,2 9 1,5 70 1,5 71 2,0 3,2 21 3,3 57 2,9 55 4,2 1,7 13 1,7 64 1,7 61 2,4 1,6 10 2,0 69 1,9 69 2,4 3,8 23 3,7 56 3,1 55 4,5 1,8 14 1,8 64 1,8 63 2,5 1,5 10 1,8 69 1,8 68 2,4 5,9 14 4,9 58 5,4 53 8,9 2,7 11 3,1 64 3,3 63 4,6 3,1 10 3,9 71 3,7 71 4,8 3,5 14 2,9 67 3,0 63 4,8 1,7 11 1,8 70 1,8 68 2,5 1,7 7 2,1 73 2,1 71 2,8 3,6 14 3,0 60 3,1 58 4,7 1,7 13 2,0 67 1,9 68 2,6 1,8 7 2,1 72 2,3 71 3,0 5,0 14 5,3 66 5,1 68 7,0 2,6 12 2,9 69 2,9 68 4,1 3,0 10 3,6 69 3,5 68 4,7 3,4 19 3,5 64 3,2 60 4,9 2,1 16 2,5 65 2,1 65 2,9 1,6 10 2,4 70 2,4 70 3,2 5,6 17 4,3 55 4,2 53 6,3 2,3 16 2,6 65 2,3 64 3,2 1,7 7 1,9 71 2,1 69 2,8 3,0 17 2,8 61 2,7 59 4,2 1,4 13 1,7 67 1,6 66 2,2 1,3 9 1,8 72 1,7 70 2,2 1,3 21 1,2 58 1,0 57 1,5 0,6 15 0,7 64 0,6 62 0,9 0,5 10 0,7 70 0,7 68 0,9 * 60 7,8 * 4,2 12 4,5 65 4,5 64 6,4 2,2 5 3,8 73 5,0 74 6,5 2,9 18 2,6 60 2,5 57 3,7 1,5 13 1,6 63 1,5 61 2,1 1,3 11 2,0 71 1,8 70 2,2 3,5 14 3,2 60 3,2 56 4,6 1,9 17 2,1 60 1,9 60 2,6 1,8 9 2,1 70 2,1 68 2,8 2,7 18 2,3 61 2,2 56 3,4 1,1 14 1,3 65 1,2 65 1,6 1,1 8 1,5 74 1,4 72 1,8 3,7 20 3,2 57 2,9 56 4,5 1,8 16 1,9 61 1,8 61 2,5 1,7 7 2,0 68 2,1 69 2,7 4,3 18 4,2 61 3,9 62 5,6

16 2,1 16 2,3 62 2,1 60 2,8 2,0 10 2,4 69 2,4 67 3,2 4,9 18 4,1 62 3,9 62 6,2 1,8 13 2,0 63 2,0 63 2,9 1,7 9 2,4 72 2,3 72 2,9 4,4 18 3,5 57 3,4 61 5,1 1,8 12 1,6 64 1,7 65 2,3 1,4 12 2,3 68 2,0 67 2,6 4,0 17 3,4 60 3,3 59 5,0 1,6 16 1,7 61 1,5 61 2,1 1,5 10 1,9 71 1,8 69 2,3 0,7 19 0,6 58 0,6 56 0,9 0,3 15 0,4 64 0,3 63 0,5 0,3 10 0,4 70 0,4 69 0,5 76

17 34. Konsumtion av frukt och grönt Män Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 58 5,2 21 3,1 25 4, ,8 25 1,7 31 2, ,3 30 1,5 38 2, ,9 17 2,2 21 3, ,5 20 1,4 29 2, ,4 31 1,5 39 2, ,0 18 2,2 25 3, ,4 20 1,4 26 2, ,1 31 1,9 38 2, ,3 15 2,2 21 3, ,5 21 1,5 30 2, ,8 29 1,8 37 2, ,8 19 4,3 29 8, ,8 21 2,8 27 4, ,9 25 3,5 32 4, ,8 26 2,8 38 4, ,5 23 1,6 30 2, ,4 32 2,3 40 3, ,2 18 2,4 24 4, ,9 20 1,6 29 2, ,6 29 2,3 38 3, ,3 20 4,3 28 6, ,1 22 2,6 32 4, ,5 30 3,5 39 4, ,2 21 2,7 27 4, ,1 22 1,9 31 2, ,7 31 2,4 41 3, ,7 21 3,5 27 5, ,3 22 2,0 31 3, ,2 30 2,1 38 2, ,6 18 2,1 27 3, ,3 22 1,4 31 2, ,7 29 1,7 37 2, ,4 18 0,8 23 1, ,9 21 0,5 28 0, ,1 30 0,7 39 0,9 20 * 16 5,9 * * 66 6,5 20 3,8 28 5, ,9 27 5,0 38 7, ,3 16 1,8 22 3, ,2 19 1,3 28 2, ,9 30 1,8 39 2, ,5 19 2,6 22 3, ,8 20 1,6 28 2, ,2 29 2,1 38 2, ,8 18 1,7 24 2, ,7 18 1,0 27 1, ,3 31 1,5 40 2, ,8 15 2,1 22 3, ,5 19 1,4 26 2, ,5 29 2,1 37 2, ,3 16 2,9 26 5,1 8 Andel

18 64 3,0 18 1,6 25 2, ,8 25 2,3 36 3, ,1 12 2,7 20 5, ,9 18 1,6 25 2, ,7 30 2,3 39 3, ,6 17 2,6 25 4, ,4 18 1,3 28 2, ,3 30 2,0 42 2, ,3 14 2,3 19 3, ,2 18 1,2 26 1, ,8 29 1,8 38 2, ,8 18 0,5 24 0, ,5 22 0,3 29 0, ,6 30 0,4 38 0,

19 35. Daglig rökning Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 3,9 24 3,2 24 4,6 25 4,5 2,2 14 1,3 14 1,8 13 2,0 2,0 6 0,8 6 1,1 6 1,2 2,7 20 2,3 21 3,5 19 3,1 1,7 13 1,2 15 1,7 11 1,6 2,1 6 0,8 6 1,0 7 1,3 2,5 25 2,5 24 3,6 26 3,5 1,8 16 1,3 17 1,8 15 1,8 2,8 7 1,1 7 1,4 8 1,8 2,5 24 2,7 23 3,8 24 3,7 1,8 15 1,3 17 1,9 13 1,7 2,4 5 0,9 5 1,1 6 1,4 4,7 19 4,3 19 7,0 19 5,5 3,6 11 2,2 12 3,1 10 3,0 4,8 4 1,6 4 2,0 4 2,6 3,3 19 2,5 15 3,5 22 3,4 2,1 12 1,3 16 1,9 9 1,6 3,2 8 1,3 7 1,5 10 2,4 2,9 16 2,3 18 3,6 15 3,1 1,9 15 1,5 16 2,1 15 2,1 3,1 8 1,4 9 1,9 6 2,0 5,0 20 4,3 19 5,9 21 6,2 3,0 15 2,2 17 3,3 13 3,0 4,7 9 2,2 7 2,5 11 3,7 3,3 21 2,7 21 4,0 22 3,7 2,2 13 1,5 17 2,3 9 1,9 3,2 8 1,4 8 1,9 8 2,2 4,3 22 3,5 25 5,4 19 4,6 2,5 17 1,8 19 2,6 15 2,5 3,0 6 1,1 6 1,4 5 1,6 2,3 17 2,1 20 3,4 14 2,5 1,7 12 1,1 13 1,6 11 1,5 2,4 5 0,9 6 1,1 5 1,3 1,0 23 0,9 24 1,3 22 1,2 0,7 15 0,5 17 0,7 13 0,7 0,9 7 0,4 7 0,5 7 0,6 24 6,8 * * 4,4 14 3,2 18 5,1 10 4,0 6,1 4 2,3 3 2,6 6 4,0 2,2 22 2,1 24 3,1 20 2,7 1,5 15 1,1 16 1,6 13 1,6 2,5 6 0,9 6 1,2 5 1,4 3,4 21 2,7 23 3,9 19 3,6 1,9 15 1,4 18 2,0 13 1,9 2,8 6 1,1 7 1,5 6 1,7 2,0 19 1,7 23 2,8 15 2,1 1,1 12 0,8 14 1,2 10 1,1 2,1 6 0,8 6 1,0 5 1,2 2,4 18 2,3 18 3,5 18 3,0 1,7 13 1,2 16 1,9 9 1,5 2,9 5 1,0 5 1,3 5 1,6 3,0 16 2,9 17 4,4 16 3,9

20 1,9 11 1,3 13 1,9 9 1,8 2,8 5 1,1 5 1,5 5 1,8 2,8 17 3,1 17 4,8 17 3,9 1,9 11 1,3 12 1,9 10 1,8 3,2 4 1,0 4 1,2 5 1,7 2,7 18 2,6 18 3,9 18 3,5 1,5 10 1,0 9 1,4 10 1,5 2,8 4 0,8 3 1,0 4 1,3 2,7 21 2,7 24 4,3 18 3,4 1,3 14 1,1 16 1,6 12 1,4 2,4 6 0,9 7 1,3 4 1,2 0,6 21 0,5 22 0,7 19 0,6 0,4 14 0,2 16 0,4 12 0,3 0,5 6 0,2 6 0,3 5 0,3 26

21 37. Riskkonsumtion av alkohol Totalt Kvinnor Män Andel Andel Andel 19 3,0 15 3,9 22 4,3 19 1,5 16 1,9 23 2,5 17 1,2 15 1,5 19 2,0 15 2,1 11 2,7 19 3,1 16 1,3 9 1,4 23 2,2 16 1,2 13 1,5 20 2,0 14 2,0 9 2,3 19 3,1 17 1,3 12 1,6 21 2,1 12 1,4 9 1,5 16 2,5 11 1,9 7 2,3 14 3,0 16 1,3 10 1,6 21 2,1 12 1,3 9 1,5 16 2,2 14 3,8 10 5,2 17 5,2 14 2,4 10 2,9 17 3,8 12 2,6 7 2,7 18 4,9 7 1,6 3 1,7 9 2,4 14 1,3 10 1,6 18 2,2 11 1,5 9 1,7 14 2,8 9 1,9 4 1,9 13 2,9 14 1,4 9 1,6 19 2,4 15 1,8 12 2,2 18 3,1 9 3,0 7 3,7 10 4,6 16 2,3 12 2,9 20 3,6 11 2,4 8 2,6 15 4,2 8 1,8 4 1,9 10 2,7 12 1,5 8 1,6 16 2,4 10 1,6 8 1,9 13 2,7 10 2,6 7 3,2 13 3,9 13 1,6 8 1,8 18 2,7 15 1,6 12 1,9 18 2,8 14 1,9 10 2,5 17 2,7 16 1,3 10 1,4 22 2,1 13 1,3 10 1,5 16 2,2 13 0,7 8 0,8 18 1,1 16 0,5 11 0,6 21 0,8 14 0,5 11 0,6 18 0,9 15 5,7 * * 15 3,4 8 3,6 22 5,6 16 4,1 10 4,4 22 7,3 11 1,6 9 2,1 13 2,3 18 1,2 12 1,4 24 2,0 12 1,2 9 1,4 14 2,2 12 2,1 10 2,7 13 3,1 17 1,5 12 1,7 22 2,4 13 1,5 10 1,8 15 2,6 14 1,5 8 1,9 18 2,3 15 0,9 9 1,0 20 1,5 11 1,0 8 1,1 16 1,9 13 1,9 7 2,3 16 2,9 17 1,4 12 1,7 20 2,1 14 1,6 11 1,8 19 2,9 10 2,4 5 2,5 15 3,8

22 17 1,6 9 1,6 24 2,6 13 1,7 11 2,1 15 2,9 12 2,6 9 3,6 13 3,5 15 1,5 10 1,8 19 2,3 10 1,5 7 1,7 14 2,8 13 2,3 15 3,7 10 2,8 17 1,3 12 1,6 21 2,0 15 1,5 13 1,8 17 2,7 12 2,2 10 3,0 14 3,0 13 1,0 8 1,2 17 1,7 12 1,3 7 1,3 19 2,5 14 0,4 9 0,5 17 0,6 16 0,3 11 0,3 22 0,4 14 0,3 12 0,3 18 0,5 25

23 Tips! Klistra in diagrammen i ett bildspel - bakg Valt landsting/region: Diagrammens skalor är låsta till +/- 50% - om a Indikatordiagaram med avvikelse från riket: #SAKNAS! Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel Självmord och dödsfall med oklart uppsåt Skador bland barn Fallskador bland äldre MPR-vaccination av barn Barns deltagande i förskoleverksamhet Pedagogisk utbildning inom förskolan Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Långvarigt ekonomiskt bistånd Valdeltagande Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal Oskyddat sex Klamydia bland unga Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Obs! storleken på procentuella avvikelser är int (Landstingets värdet för den tidigare mätperiod Ej önskvärd riktning Ö Procentuellt bättre/sämre, än rikets se Bakgrundsvariabler (cirklarnas area motsvarar invånarantalet): 51 Könsfördelning (% kvinnor i befolkning) Medelålder (år) Utrikes födda (% av åringar) F (

24 Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! A

25 grundsdiagrammen (nedan på rad 50) får plats fyra på en bild. avvikelserna är större går det att se värdet genom att föra markören över stapeln, klicka på stapeln för att se dess längd utanför d te direkt jämförbar mellan indikatorerna, notera i första hand riktningen och förändringen sedan tidigare mätperiod (läs mer und den relateras också till rikets senaste värde för att faktisk förbättring/försämring ska gå att utläsa). Önskvärd riktning enaste mätperiod #SAKNAS! Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel Självmord och dödsfall med oklart uppsåt Skador bland barn Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande mammor Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal Gynekologisk cellprovtagning Oskyddat sex Klamydia bland unga Oskyddat sex Tonårsaborter Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Ej önskvärd riktning Procentuellt bättre/s Förvärvsarbetande (% av åringar) Eftergymnasial utbildning (% av åringar) Medianinkomst (Kr åringar) Ekonomiskt barn (% av 0 17-åring

26 Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner

27 iagrammet. er fliken Information och innehåll). g Önskvärd riktning sämre, än rikets senaste mätperiod #SAKNAS! Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel Självmord och dödsfall med oklart uppsåt Skador bland barn Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal Oskyddat sex Klamydia bland unga Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Ej ö Proc utsatta ngar) Ekonomiskt utsatta äldre (% av pensionärshushåll)

28 #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS!

29 Underlag indikatordiagram: önskvärd riktning Önskvärd riktning centuellt bättre/sämre, än rikets senaste mätperiod Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjä Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lu Självmord och dödsfall med oklart Skador bland barn Fallskador bland äldre MPR-vaccination av barn Barns deltagande i förskoleverksam Pedagogisk utbildning inom försko Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud Långtidsarbetslöshet Långvarigt ekonomiskt bistånd Valdeltagande Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsva Oskyddat sex Klamydia bland ung Invånarantal Andel kvinnor Medelålder Utrikes födda Förvärvsarbetande Eftergymnasial utbildning Medianinkomst Ekonomiskt utsatta barn Ekonomiskt utsatta äldre Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjä Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lu Självmord och dödsfall med oklart Skador bland barn Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud

30 Långtidsarbetslöshet Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsva Gynekologisk cellprovtagning Oskyddat sex Klamydia bland ung Oskyddat sex Tonårsaborter Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Insjuknande - Lungcancer Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjä Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn-/lu Självmord och dödsfall med oklart Skador bland barn Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud Långtidsarbetslöshet Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Patienter som diskuterat levnadsva Oskyddat sex Klamydia bland ung

31 Procentuellt "bättre"/"sämre" än rikets senaste mätperiod. Senaste mätperitidigare mätper felmarg t0 felmarg t-1 Riktning #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #DIVISION/0! #SAKNAS! #DIVISION/0! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1

32 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1

33 Tips! Klistra in diagrammen i ett bildspel - bakg Vald kommun: Diagrammens skalor är låsta till +/- 50% - om a Indikatordiagaram med avvikelse från riket: #SAKNAS! Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- och lugnande medel Fallskador bland äldre MPR-vaccination av barn Barns deltagande i förskoleverksamhet Pedagogisk utbildning inom förskolan Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Långvarigt ekonomiskt bistånd Valdeltagande Upplevelse av möjlighet till inflytande på kommunen Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden och natur Trygg i skolan Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Obs! storleken på procentuella avvikelser är int Även värdet för den tidigare mätperioden relat Ej önskvärd riktning Ö Procentuellt bättre/sämre, än rikets se Bakgrundsvariabler (cirklarnas area motsvarar invånarantalet): 52 Könsfördelning (% kvinnor i befolkning) Medelålder (år) Utrikes födda (% av åringar) F (

34 Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! A

35 grundsdiagrammen (nedan på rad 50) får plats fyra på en bild. avvikelserna är större går det att se värdet genom att föra markören över stapeln, klicka på stapeln för att se dess längd utanför d te direkt jämförbar mellan indikatorerna, notera i första hand riktningen och förändringen sedan tidigare mätperiod (läs mer und teras till rikets värde den senaste mätperioden (för att den faktiska utvecklingen ska framgå vid jämföerelse av staplarna). Önskvärd riktning enaste mätperiod #SAKNAS! Ej önskvärd riktning Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- och lugnande medel Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Upplevelse av möjlighet till inflytande på kommunen Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden och natur Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande mammor Riskkonsumtion av alkohol Oskyddat sex Tonårsaborter Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Procentuellt bättre/s Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Förvärvsarbetande (% av åringar) Eftergymnasial utbildning (% av åringar) Medianinkomst (Kr åringar) Ekonomiskt barn (% av 0 17-åring

36 Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS! Alla kommuner

37 iagrammet. er fliken Information och innehåll). g Önskvärd riktning #SAKNAS! Ej ö sämre, än rikets senaste mätperiod Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- och lugnande medel Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar Långtidsarbetslöshet Upplevelse av möjlighet till inflytande på kommunen Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden och natur Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Tidigare mätperiod Senaste mätperiod Proc Öppna jämförelser folkhälsa 2014 utsatta ngar) Ekonomiskt utsatta äldre (% av pensionärshushåll)

38 #SAKNAS! Alla kommuner #SAKNAS!

39 Underlag indikatordiagram: önskvärd riktning Önskvärd riktning centuellt bättre/sämre, än rikets senaste mätperiod Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Insjuknande - Hjärtinfarkt Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- oc Fallskador bland äldre MPR-vaccination av barn Barns deltagande i förskoleverksam Pedagogisk utbildning inom försko Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud Långtidsarbetslöshet Långvarigt ekonomiskt bistånd Valdeltagande Upplevelse av möjlighet till inflytan Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden o Trygg i skolan Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol Invånarantal Andel kvinnor Medelålder Utrikes födda Förvärvsarbetande Eftergymnasial utbildning Medianinkomst Ekonomiskt utsatta barn Ekonomiskt utsatta äldre Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- oc Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud Långtidsarbetslöshet Upplevelse av möjlighet till inflytan Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden o Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme

40 Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande Riskkonsumtion av alkohol Oskyddat sex Tonårsaborter Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillst Fetma Tandhälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling, sömn- oc Fallskador bland äldre Behörighet till gymnasieskolan Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller stud Långtidsarbetslöshet Upplevelse av möjlighet till inflytan Tillgång till gång- och cykelvägar Tillgång till parker, grönområden o Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra Besvär av ensamhet bland äldre Stillasittande fritid Fysisk aktivitet minst en halvtimme Deltagartillfällen i idrottsföreninga Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Riskkonsumtion av alkohol

41 Procentuellt "bättre"/"sämre" än rikets senaste mätperiod. Senaste mätperitidigare mätper felmarg t0 felmarg t-1 Riktning #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #DIVISION/0! #SAKNAS! #DIVISION/0! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1

42 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1

43 Valt landsting/region: Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn Hälsan i befolkningen 2 Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 3 Fetma 4 Tandhälsa 5 Insjuknande - Hjärtinfarkt 6 Insjuknande - Lungcancer 7 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 9 Nedsatt psykiskt välbefinnande 10 Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel 11 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt 12 Skador bland barn 13 Fallskador bland äldre Livsvillkor & 14 MPR-vaccination av barn levnadsförehållanden 15 Barns deltagande i förskoleverksamhet 16 Pedagogisk utbildning inom förskolan 17 Behörighet till gymnasieskolan 18 Slutförda gymnasiestudier 19 Unga som varken arbetar eller studerar 20 Långtidsarbetslöshet 21 Långvarigt ekonomiskt bistånd 22 Valdeltagande 27 Avstått från att gå ut ensam 28 Avsaknad av tillit till andra 29 Besvär av ensamhet bland äldre Levnadsvanor 31 Stillasittande fritid 32 Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen 33 Deltagartillfällen i idrottsföreningar 34 Konsumtion av frukt och grönt 35 Daglig rökning 37 Riskkonsumtion av alkohol 38 Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal 40 Oskyddat sex Klamydia bland unga Bakgrundsvariabler B1 Invånarantal B2 Andel kvinnor B3 Medelålder B4 Utrikes födda B5 Förvärvsarbetande B6 Eftergymnasial utbildning B7 Medianinkomst B8 Ekonomiskt utsatta barn B9 Ekonomiskt utsatta äldre Hälsan i befolkningen 1 Medellivslängd 2 Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 3 Fetma 4 Tandhälsa 5 Insjuknande - Hjärtinfarkt 6 Insjuknande - Lungcancer 7 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 9 Nedsatt psykiskt välbefinnande 10 Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel 11 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt 12 Skador bland barn 13 Fallskador bland äldre nor Totalt

44 Kvinn Män Livsvillkor & 17 Behörighet till gymnasieskolan levnadsförehållanden 18 Slutförda gymnasiestudier 19 Unga som varken arbetar eller studerar 20 Långtidsarbetslöshet 27 Avstått från att gå ut ensam 28 Avsaknad av tillit till andra 29 Besvär av ensamhet bland äldre Levnadsvanor 31 Stillasittande fritid 32 Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen 33 Deltagartillfällen i idrottsföreningar 34 Konsumtion av frukt och grönt 35 Daglig rökning 36 Rök- och snusvanor bland blivande mammor 37 Riskkonsumtion av alkohol 38 Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal 39 Gynekologisk cellprovtagning 40 Oskyddat sex Klamydia bland unga 41 Oskyddat sex Tonårsaborter Hälsan i befolkningen 1 Medellivslängd 2 Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 3 Fetma 4 Tandhälsa 5 Insjuknande - Hjärtinfarkt 6 Insjuknande - Lungcancer 7 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 9 Nedsatt psykiskt välbefinnande 10 Regelbunden behandling, sömn-/lugnande medel 11 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt 12 Skador bland barn 13 Fallskador bland äldre Livsvillkor & 17 Behörighet till gymnasieskolan levnadsförehållanden 18 Slutförda gymnasiestudier 19 Unga som varken arbetar eller studerar 20 Långtidsarbetslöshet 27 Avstått från att gå ut ensam 28 Avsaknad av tillit till andra 29 Besvär av ensamhet bland äldre Levnadsvanor 31 Stillasittande fritid 32 Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen 33 Deltagartillfällen i idrottsföreningar 34 Konsumtion av frukt och grönt 35 Daglig rökning 37 Riskkonsumtion av alkohol 38 Patienter som diskuterat levnadsvana med vårdpersonal 40 Oskyddat sex Klamydia bland unga

45 Senaste mätperiod #SAKNAS! Tidigare mätperiod #SAKNAS! Rikets Värde värde Värde #SAKNAS! #SAKNAS! 73 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 14 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 73 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 239 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,53 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 39,3 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 49,4 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 17 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 32,4 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 15,6 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 824 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 97,3 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 83,8 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 53,5 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 87,8 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 77,2 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 9,3 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,80 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 36,7 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 82,8 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 21 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 27 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 55 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 13 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 66 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 30 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 24 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 11 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 16 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 43 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 1652 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 83,6 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 71 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 14 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 76 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 141 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,34 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 32,0 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 26,7 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 20 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 39,4 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 9,4 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 720 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS!

46 #SAKNAS! #SAKNAS! 89,1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 79,7 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 9,4 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,69 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 33 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 27 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 58 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 13 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 65 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 23 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 31 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 12 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 7,0 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 13 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 41 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 80,5 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 18,8 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 79,7 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 75 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 14 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 70 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 342 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,83 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 47,2 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 73,8 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 14 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 25,1 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 22,2 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 922 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 86,6 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 74,9 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 9,2 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 3,91 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 8,6 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 27 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 50 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 14 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 67 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 36 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 16 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 10 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 20 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! 46 #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! #SAKNAS! * För litet underlag Upppgift saknas

47 Vald kommun: Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn innor Totalt Hälsan i befolkningen 2 Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 3 Fetma 4 Tandhälsa 5 Insjuknande - Hjärtinfarkt 9 Nedsatt psykiskt välbefinnande 10 Regelbunden behandling, sömn- och lugnande medel 13 Fallskador bland äldre 14 MPR-vaccination av barn Livsvillkor & 15 Barns deltagande i förskoleverksamhet levnadsförehållanden 16 Pedagogisk utbildning inom förskolan 17 Behörighet till gymnasieskolan 18 Slutförda gymnasiestudier 19 Unga som varken arbetar eller studerar 20 Långtidsarbetslöshet 21 Långvarigt ekonomiskt bistånd 22 Valdeltagande 23 Upplevelse av möjlighet till inflytande på kommunen 24 Tillgång till gång- och cykelvägar 25 Tillgång till parker, grönområden och natur 26 Trygg i skolan 27 Avstått från att gå ut ensam 28 Avsaknad av tillit till andra 29 Besvär av ensamhet bland äldre Levnadsvanor 31 Stillasittande fritid 32 Fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen 33 Deltagartillfällen i idrottsföreningar 34 Konsumtion av frukt och grönt 35 Daglig rökning 37 Riskkonsumtion av alkohol Bakgrundsvariabler B1 Invånarantal B2 Andel kvinnor B3 Medelålder B4 Utrikes födda B5 Förvärvsarbetande B6 Eftergymnasial utbildning B7 Medianinkomst B8 Ekonomiskt utsatta barn B9 Ekonomiskt utsatta äldre Hälsan i befolkningen 1 Medellivslängd 2 Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 3 Fetma 4 Tandhälsa 9 Nedsatt psykiskt välbefinnande 10 Regelbunden behandling, sömn- och lugnande medel 13 Fallskador bland äldre Livsvillkor & 17 Behörighet till gymnasieskolan levnadsförehållanden 18 Slutförda gymnasiestudier 19 Unga som varken arbetar eller studerar 20 Långtidsarbetslöshet 23 Upplevelse av möjlighet till inflytande på kommunen 24 Tillgång till gång- och cykelvägar 25 Tillgång till parker, grönområden och natur 27 Avstått från att gå ut ensam 28 Avsaknad av tillit till andra

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation Vald kommun: Variation Variation bland bland Rikets kommuner kommuner Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn Värde Felmarginal värde Min - Max Värde Felmarginal Min - Max Hälsan i befolkningen 2 72 2,9 73 6-82

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

RMPG Hälsofrämjande strategier

RMPG Hälsofrämjande strategier RMPG Hälsofrämjande strategier Ordförande Jolanda van Vliet, Östergötland Sekreterare Anna Bengtsson, Östergötland Jesper Ekberg och Anne Wilderoth, Jönköping Ylva Gorton och Anna-Maria Norén, Kalmar Maria

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp Folkhälsoplan 2016-2017 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2015 11 13 2.1 Dnr 383/2015 En god samhällsutveckling gynnar Grästorp Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens

Läs mer

Vem har Samordnade behov? Och hur många är det? Får de tillgång till samordning? Riket Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Vem har Samordnade behov? Och hur många är det? Får de tillgång till samordning? Riket Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Vem har Samordnade behov? Och hur många är det? Får de tillgång till samordning? Riket Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,, Vem har samordnade behov? 5% av befolkningen? Öppna jämförelser SKL Unga som varken arbetar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Indikatorerna redovisas i tabeller för livsvillkor och levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall.

Indikatorerna redovisas i tabeller för livsvillkor och levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall. Inledning Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden och en god hälsa. I detta arbete finns många aktörer som har ansvar för utvecklingen offentliga

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Sammanställning Uddevalla 1 (6) Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon 0522-69 61 48 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppna

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Skillnader i folkhälsa hur kan vi förklara hälsoklyftorna? Medellivslängden år Sid 2. Sjukdomsutfall

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer