Ett 70-tal personer deltog i konferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett 70-tal personer deltog i konferensen"

Transkript

1 Idékonferens om äldre och läkemedel Det råder ingen tvekan om att många äldre behöver sina läkemedel. Men det är inte ovanligt att man har för många olika mediciner och det saknas en hel del kunskap om äldres läkemedelsanvändning. Detta och mycket annat diskuterades vid denna idékonferens. Ett 70-tal personer deltog i konferensen som arrangerades av KOALAgruppen. KOALA är en förkortning för Kommunikation, Organisation och Attityder kring äldres LäkemedelsAnvändning. Gruppen består av representanter från Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionens läkemedelskommitté, Apoteket AB, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, primärvården i Göteborg och FoU i Väst/GR. Gruppen har påbörjat och planerar att starta fler forskningsprogram kring äldres läkemedelsanvändning. Nollvision Konferensen inleddes av SU:s kvalitetsdirektör Marianne Olsson och Barbro Westerholm, före detta generaldirektör vid Socialstyrelsen och ordförande i SPF. - I definitionen om våld och övergrepp av äldre har man lagt in vanvård och vanvård kan även röra läkemedelsbehandling. Från patientens utgångspunkt blir det fel alltför ofta och då upplever man det som vanvård. Via skattesedeln lägger vi årligen 20 miljarder på läkemedel. Konsekvenserna för skattepåsen av felaktig läkemedelsbehandling är uppskattningsvis cirka 17 miljarder kronor, säger Barbro Westerholm. Hon efterlyser en nollvision i läkemedelssäkerhetsarbetet. För att nå dit finns en hel del att göra. Hon hänvisade till landstingsrevisorerna i Stockholm, som pekar på att läkarna inte verkar ha klart för sig vilka läkemedel, doser och läkemedelskombinationer som utgör en risk för äldre patienter. Barbro Westerholm vill ha en nollvision för läkemedelssäkerhetsarbetet, på samma sätt som redan fi nns på trafi kområdet. - Läkare har inte fått utbildning i att göra rätt! Sedan 1995 behöver inte allmänläkare ha utbildning i geriatrik, trots att det är den största patientgrupp man har i primärvården. Mindre än fem procent av läkarnas utbildningstid ägnas åt läkemedel. Utbildningen är dessutom stuprörsbetonad, man får ingen utbildning i att behandla patienter med psykiska, neurologiska och hjärt-kärlsjukdomar samtidigt och då är det inte så konstigt att det blir fel. Tiden att gå igen läkemedelsbehandlingen tillsammans med patienten är också begränsad, säger Barbro Westerholm. Hon avslutade sitt inledningsanförande med en fallbeskrivning av en 88-årig kvinna. - Vi trodde att hon skulle dö förra sommaren. Men när vi kom på besök efter semestern var hon inte på sitt rum och vi fick höra att hon nog var nere på gården och tränade! En ny doktor, som hade gått igenom läkemedelslistorna, hade minskat ner så att hon bara hade kvar ett läkemedel. Inga sömn- eller smärtlindrande preparat längre. Nu hade hon vaknat, personalen sa att hon nu var riktigt trevlig! Denna kvinna har någon gång under resans gång fått sömnmedel och sedan lugnade medel och så rutschade det utför. Den äldres möte med systemet - Vems behov tillgodoses: producentens eller konsumentens? Uppföljning och utvärdering ägnas oftast verksamheter ur ett producentperspektiv eller professionsperspektiv, inom ett lagsystem eller med fokus på sjukdomar/behandling/ rehabinsatser. Detta är visst kunskap men snuttifierad ur den funktionsnedsatta, sjuka, svaga och beroende människans perspektiv, säger Ulla Gurner, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm. I hennes studier karakteriseras hemtjänsten av regel- och tidsbestämda insatser, utförda av utbytbar personal. Hemtjänsten får svårt att svara upp mot konsumenternas behov, utan sammankoppling med husläkare och distriktssköterskor. Primärvården är inte organiserad att tillsammans med hemtjänst ansvara för medicinska, omvårdnads- och omsorgsbehov i kvarbo, ta helhetsansvar för behandling och uppföljning av läkemedel. Ulla Gurner efterlyser verklighetsbeskrivningar ur konsumentens perspektiv, om sammantagna effekter och konsekvenser av hur vårdens och omsorgens producenter organiserar. Rapporten Styckevis och delt handlar om vård och omsorg för multisjuka äldre i kvarbo (människor som har behov av samlat omhändertagande där man bor). Metoden som användes gick ut på att intervjua en grupp multisjuka äldre och med deras tillåtelse ta kontakt med anhöriga, vårdpersonal, använda ett särskilt läkemedelsenkätformulär, läkemedelslistor, registerdata, journaler, signeringslistor, dokumentation vid utskrivning med mera. Personerna i den undersökta gruppen hade tio läkemedel i snitt och i medeltal tre läkemedelsrelaterade problem per person. Problemorsakerna var brister i ordination och uppföljning, brist på överensstämmelse i läkemedelslistan

2 mellan olika huvudmän och patientens faktiska läkemedelsanvändning. Ulla Gurner beskrev ett fall med en 80- årig man med en lång läkemedelslista: - En reflektion var att indikation saknades för vissa preparat. Flera av hans läkemedel framkallar yrsel och blodtrycksfall, mannen saknar adekvat behandling mot hjärtsvikt, han lider av obehandlad yrsel, behandlingslängd saknas i journalen, och det finns behov av uppföljning och omprövning. Den här mannen behöver särskilt boende och social samvaro, hans oro leder honom till sjukvårdens akutmottagning och så behöver han en läkemedelsgenomgång. Hennes åtgärdsförslag handlar både om kompetensutveckling och organisation: - Den person som arbetar med äldre med sammansatta behov (vårdbiträden, distriktssköterskor, primärvårdsläkare och så vidare) behöver tillåtas att utveckla kompetens. Det krävs en helhetslösning med gemensam styrning, prioritering, finansiering och kompetensutveckling med god arbetsledning där de går och står, inte att de skickas iväg och sedan kommer tillbaka till samma bristande organisation, säger Ulla Gurner. - Detta verkar handla om dålig organisation. Hur går man vidare? Det krävs ett politisk initiativ för att ändra detta systemfel, säger en person i publiken. - Närvårdscentralen i Hökarängen är ett exempel på att det inte handlar om några stora organisationsförändringar. Där har landsting och kommun skjutit till resurser båda två och tillsatt en gemensam verksamhetschef. Det går att fixa till inom den struktur vi har idag, säger Ulla Gurner. - Vi omprövar varje biståndsbeslut var sjätte månad för då tror vi att vi rider spärr mot vissa överdrifter. Vi har ett jättestort arbete när vi ställer om mot att bo hemma längre, vi har lagt ut boservicen på åtta företag, våra anställda ska bara ägna sig åt omvårdnad. Vi ser ett jättearbete framför oss med läkemedel, det är därför vi är här idag, säger Ralf Lorentzon som sitter i publiken. Han är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Mölndal. - Mitt arbete har förändrats under senare år. Tidigare var jag hos brukaren och kunde se förändringar som yrsel och dålig Ulla Gurner aptit, idag får jag bara den informationen via andra personer. Därför tycker jag att man ska satsa mer på undersköterskans och sjukvårdsbiträdets kompetens, säger en annan person i publiken. - Det här systemet måste bygga på baslinjepersonalen. De måste hitta kompisarna som jobbar i de andra stuprören och mötas i gemensamma diskussioner. Och avvikelserapporteringen måste lyftas fram. Ni vet i luftrummet bland flygplanen, där blir man hyllad om man upptäcker ett fel. I hemtjänsten blir man inte upplyft och betraktad som duktig när man rapporterar att något inte funkar, det behövs goda ledare som ser detta och kan ta kontakt med andra ledare i andra stuprör, avslutar Ulla Gurner. Hur ser problemet ut från läkarens horisont? - Vi utbildas till att behärska vårt specialistområde. De gamla med många diagnoser går till många specialiserade doktorer som kan sitt område perfekt. Men det finns inte tillräckligt med kunskap på tvären och då är det en skyldighet för oss som har allmänperspektivet att hjälpa våra kollegor att vidga sitt seende. Jag som läkare har fri förskrivningsrätt till den som söker och har behov. Jag har en skyldighet att informera, dokumentera och följa upp. Men hur kan jag som läkare ta enskilt ansvar när jag inte ens vet om patienten kommer att köpa ut läkemedlet, om patienten alls kommer att ta det och i så fall så som jag ordinerat? Vad säger att patienten inte går till andra läkare också och får andra läkemedel? Det får jag aldrig veta, men som doktor måste jag våga bygga förtroende och öppenhet mellan mig och patienten, säger Kerstin Hulter Åsberg som är överläkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län. Hon beskriver idealbilden för hur kommunikationen mellan läkare och patient går till i fråga om läkemedel och behovet av en ny idealbild: - Det finns en idealbild som bygger på öppen dialog. Men det förutsätter att patienten kan medverka, samtala och också träffar samma läkare. Vid återförandet till samma person säkras kvaliteten och kunskapsutveckling sker. Får jag inte se patienten igen har jag inte lärt mig något av fallet. Vi lär oss så länge vi lever i detta yrke av de människor vi möter och de resultat vi får.

3 - Jag brukar säga till våra underläkare att de ofta kan göra stora förändringar bara de tar ansvar för uppföljningen, säger Kerstin Hulter Åsberg. Äldre, sjuka patienter lever inte upp till den här idealbilden och många doktorer kan inte ersätta idealbilden med en annan bild. Därför behövs en ny idealbild. Själva läkemedelsbehandlingen och uppföljningen kommer att se annorlunda ut med den nya idealbilden, även för den svårbehandlade gruppen multisjuka med många diagnoser och behov av läkemedel. En annan aspekt på insamling av kunskap om läkemedelsanvändning handlar om att man tidigare talat om att kvinnor inte rekryterats till läkemedelsstudier, men det stämmer inte längre. Däremot är äldre fortfarande underrepresenterade och det kan vara svårt att rekrytera dem till läkemedelsforskning. - Men då behöver vi skaffa kunskap på andra sätt! Ulla Gurner har beskrivit hur man med kartläggning kan beskriva hur det ser ut för den här gruppen, hur man lyfter fram och synliggör och får idéer om var de springande punkterna är. En annan bra metod är biverkningsrapporter. Det är ett oslagbart sätt för att skaffa mer kunskap om läkemedel. Men vi har en stor underrapportering av biverkningar. Detta är en kunskapskälla som vem som helst av oss kan ta initiativ till att öka på genom att rapportera mera. Vi kan också använda fallbeskrivningar mycket mer. Det är ett urgammalt sätt för att öka kunskapen i vården. Jag brukar också säga till våra underläkare att de ofta kan göra stora förändringar bara de tar ansvar för uppföljningen. Följ upp för att se hur det går, i och med att man gör uppföljning kan man rätta till om det inte lyckas, säger Kerstin Hulter Åsberg. Ointresse Ett annat problem är läkares (o)intresse för äldres läkemedelsanvändning: - En vanlig attityd är att jag är ortopedkirurg och jag skriver inte ut några läkemedel till äldre. Men inom kirurgi, ortopedi, psykiatri, medicin och andra specialiteter vårdar man ofta personer som är 80 år och äldre. De patienterna står redan på läkemedel när de kommer in och de får mer när de ligger inne. Det är en resa att få folk som tror att de inte behandlar dessa människor och ordinerar läkemedel att se att de faktiskt gör det, säger Kerstin Hulter Åsberg. Hon önskar också att läkare i högre utsträckning tänkte på andra alternativ än läkemedel. Och så efterlyser hon en helhetsbild av patienten. - Min grundläggande uppgift som läkare är att bota sjukdom och lindra lidande. Så fort jag möter någon som klagar vill jag åtgärda, varför inte då ett läkemedel som jag fått mycket information och marknadsföring kring? Men kanske ska vi försöka med en ny tanke kan det finnas en icke-farmakologisk lösning? Den här förstoppningen kanske beror på mat och inaktivitet? Oron kanske inte ska behandlas med lugnande medel utan istället ska den medicin som ger oron tas bort? Samtidigt är det självklart så att många gamla människor som har många sjukdomar har nytta av medicinerna - i perioder, men inte alltid. Antibiotika ordinerar vi på det sättet, tidsbegränsat. Så borde vi göra oftare. Eller snabbt utvärdera effekter och bieffekter men då måste vi ha en ordning som stödjer denna uppföljning. Vi måste överbrygga den subspecialisering som skett och som är bra i andra sammanhang, men följden blir att de här doktorerna sitter med olika pusselbitar av information om mig och vem har då helhetsbilden? Socialstyrelsen säger att gamla har rätt till en doktor som har helhetsansvar. Då säger den enskilda allmänläkaren: hur ska jag kunna ta ansvar för vad alla specialister hittar på? - Man ska pressa läkare på om det finns indikation för den här behandlingen. Det kanske fanns för fem år sedan, men idag? Ett lösenord som jag ska inpränta är:

4 Ompröva! Det är alltid rätt att ompröva, patienten blir bättre ibland och sämre ibland och det är viktigt att följa de olika skeendena. Saknas indikation ska ett läkemedel inte förskrivas, säger Kerstin Hulter Åsberg. - De flesta rider på att sjuksköterskan ska titta på läkemedel och ge indikationer till läkare. Hur ska vi få läkarna att brinna för detta, undrar Annika Linder som sitter i publiken. Hon arbetar som MAS i Backa. - Verksamhetschefer måste skapa kommunikationskanaler. Enskilda läkare kan berätta att med en bra sjuksköterska funkar det jättebra, på ett ställe med hög personalomsättning händer ingenting och då är man som doktor ganska hjälplös, säger Kerstin Hulter Åsberg. - SPF har gjort en bra insats kring läkemedelskunskap. En idé var att de bad medlemmar att ta med ett litet kort med fem frågor till läkaren: Varför får jag? Vilken effekt? Hur länge ska jag ta det? Vilken dos? Kan jag ta det som naturläkemedel? Då får man svar på viktiga frågor, framhåller Sten Landahl, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin och medlem i KOALAnätverket. - Hur söker man de här stimulansmedlen för att genomföra läkemedelsgenomgångar, undrar en person i publiken. - Propositionen behandlas av riksdagen i maj eller juni, därefter ska frågan om finansiering lösas, säger Barbro Westerholm. - Jag hade en patient som ville att jag skulle komma och rensa bland medicinerna. När jag tittade genom listan kunde jag kanske se indikationen för några preparat. Vissa läkare hade förlängt vad andra gjort. Det krävs mod som allmänläkare att stryka vad specialister förskrivit, berättar Karin Fröjd i publiken. Hon är geriatriker och har tidigare verkat som allmänläkare. Vad är kommunens roll egentligen? - Min lärdom är att det hjälper inte att tycka att de andra ska ändra sig. Det börjar med mig själv och det jag kan göra här och nu. Sedan jag började som vårdlärare på 70-talet har jag varit intresserad av för vem. För vems skull gör vi det vi gör i vår verksamhet? Icke sällan gör vi det för kunskapsområdet, professionen eller oss själva. På ålderdomshemmet vattnar man blommorna medan gummorna vissnar. Det är viktigt att inte bara tänka på att göra saker rätt utan satsa på att göra rätt saker i vår snuttifierade värld där mycket handlar om att studera detaljer och göra det rätt. MAS-funktionen kvalitetssäkrar för att det ska bli rätt i delen och ska så göra, men i vår iver att göra små saker rätt kanske vi ibland tappar bort att göra rätt saker: Att göra det lilla rätt kan ibland leda till fel i helheten, säger Lisa Källén som är socialchef i Kungälv. Hon gav därefter ett kommunalt perspektiv på äldres läkemedelsanvändning: - Kommunen har ett stort ansvar för multisjuka äldre idag. I Kungälv ger vi läkemedel mer än en halv miljon gånger per år - lågt räknat - i hemmet eller särskilda boenden. På det har vi knappt 200 avvikelserapporteringar. En stor utmaning för oss är anhöriga som vill ta ansvar. Det är svårt av integritetsskäl att lägga sig i hur man ska göra med utdelande av läkemedel när anhöriga vill dela ut medicin. Ett annat problem är läkartillgången, läkarbyte och läkares kompetens. De brukare vi har i särskilda boenden idag är sjukare än de som bodde på sjukhem på 90-talet. Allmänläkarkompetens är nog bra, men den särskilda kompetens som de här väldigt sjuka behöver har allmänläkarna inte. Det krävs gedigen geriatrisk kompetens för att klara de här patienterna. Den bästa hävstång vi kan få för bättre läkemedelsbehandling för äldre är regelbundna läkemedelsgenomgångar. Alla doser vi delar ut varje dag är en personalkrävande arbetsinsats. Därför har vi ställt frågan till primärvården: Kan man inte använda preparat som man inte behöver använda så ofta? Primärvården säger att de pillren är dyrare och tar därför det som passar deras läkemedelsbudget bäst, men det får alltså konsekvenser i andra delar av verksamheten, säger Lisa Källén. För att kommunerna ska klara sin del av uppgiften krävs ökad kunskap. - Jag tror på att lyssna på en berättelse. Att ringa in det riktigt viktiga istället för det potentiellt enkla. Det potentiellt enkla är att studera delar utifrån frågor vi tycker är adekvata. Genom berättelser får vi oerhört mycket information och fångar då det riktigt viktiga. I det riktigt viktiga lyssnar man på berättelser från vårdpersonal, patienter och anhöriga. Detta måste kombineras med ökad grad av evidensbaserat arbete och där har socialtjänsten inte någon god tradition. Vi måste ta reda på resultat från andra håll och utforska verkligheten där vi är och så som den uppfattas av patienten. Inom kommunen behöver vi bli bättre på vad det är man inte kan. Socialtjänsten har en tradition av att vara självtillräcklig. Behöver vi andra är det utifrån en bild vi gjort. Vi behöver ta in kunskap om sånt vi själva inte kan, säger Lisa Källén. - Kan inte vi MASar få öronmärkta pengar från regeringshåll för att göra läkemedelsgenomgångar? Hur har Kungälv finansierat sina genomgångar, frågar en person i publiken. - Vi har haft det i projektform. Jag kan arbeta med den budgetram jag har men även ta upp frågan i GR som ett viktigt utvecklingsområde. Och naturligtvis jobba med den lokala nämnden och förvaltningen. Flera av er andra som är här idag kan lyfta frågan på nationell nivå, säger Lisa Källén. - Vi har sett sjukhem där man gjort läkemedelsgenomgångar. Efter ett år är man tillbaka i samma situation igen. När vi sätter in ett läkemedel måste vi också ha en plan för hur vi sätter ut det, säger Ulla Gurner. - Egentligen blir läkemedelsgenomgångarna en kompensation för brist på läkarkontinuitet. Vem ska göra uppföljning? Genomgångar är inte dåliga men ersätter inte det som är grundproblemet, säger en läkare i publiken. - I min organisation önskar man sig genomgångar men också specialistkompetenta läkare som ger kontinuitet. Jag tror inte att läkemedelsgenomgångar kan ersätta allt annat, säger Lisa Källén. - Jag saknar riskanalyser i vardagen, som man har i akutvården. När man skriver ut ett preparat måste de som är närmast patienten veta vad de ska leta efter och när de ska signalera till sjuksköterskan, säger Orica Lundgren som sitter i publiken. Hon är MAS i Härryda. - Äldrevården fungerar som slasktratt för dåligt utbildad personal. Vi har ingen möjlighet att studera det vi ska, undersköterskorna har inte alltid möjlighet idag att göra de observationer som krävs, säger en annan person i publiken. - Det finns en del till i detta, ett visst motstånd i socialtjänsten sedan Ädel-reformen att inse att många av brukarna är så sjuka som

5 de är. Det får inte vara den maktkamp som varit mellan sjukvård och socialtjänst och kanske att man haft en boendeideologi med starkt fokus på boende och fått gott och blandat i särskilda boendeformer, med allsköns människor med olika behov där, säger Lisa Källén. - Vi har jobbat med läkemedelsgenomgångar och haft inne en doktor och apotekare och de pengarna var snabbt intjänade. Det bör vara ett incitament för de som bestämmer, säger en person i publiken som är sjuksköterska på ett äldreboende. - Ett annat problem är att våra elever undrar varför de ska ha kunskaper om farmaka: Ingen lyssnar ju på oss på den nivån vi är, säger en vårdlärare i publiken. Parallella idéseminarier Under eftermiddagen erbjöds fyra parallella idéseminarier. Vid en återsamling redogjordes kort för de presentationer och diskussioner som förts där. Hur ser äldres upplevelser av läkemedelsanvändning ut? Det här seminariet baserades på en intervjustudie med äldre som vårdats på Alingsås lasarett. Studien har genomförts av Rebecka Arman vid FoU i Väst/GR. Carina Löfström, seminarievärd vid detta seminarium, är forskare vid FoU i Väst/ GR och Handelshögskolan i Göteborg. - Personerna som ingår i studien var ganska aktiva, vilket påverkat resultaten. Alla intervjupersoner hade stor tillit till läkemedlen, de såg inga andra alternativ, hade stor tillit till läkarnas kompetens och ibland tilltro endast till läkare men inte den övriga sjukvården. Personerna i studien upplevde inte så många problem, möjligen logistiken när man åkte in akut och medicinerna var kvar hemma. Och detta med att komma ihåg att ta tabletter. Många hade kommit på olika knep för att lösa det. Vid seminariet diskuterade vi att det hade varit bra om överrapporteringssystem eller dylikt fungerade bättre läkarna emellan. Vi pratade också om fortsatt forskning, en aspekt kan vara genusperspektivet. Kan det skilja sig åt hur man blir bemött? Vi pratade också om att fokusera andra grupper, detta var 75+, kanske de som är yngre med många läkemedel eller gruppen ännu äldre? Vi var mycket inne på om detta är en generationsfråga och om vi själva kommer att göra annorlunda? När vi är sjuka är vi i en annan position än nu när vi är friska, avslutade Carina Löfström. Läkemedelsberättelse ett redskap för att minimera risker för överföringsfel? Vid det här seminariet var Anders Carlsten, forskningschef vid Apoteket AB, seminarievärd och han redogjorde för seminariet: - Åsa Bondesson, apotekare och doktorand vid Lunds universitet och Lydia Holmdahl, läkare vid akutsjukvården vid Lunds universitetssjukhus presenterade ett arbetssätt för överföring av information om varför ändringar gjorts i läkemedelsordinationen när patienten varit inne på sjukhus. Innan systemet med läkemedelsberättelser infördes så ringde patienter och anhöriga hela tiden, nu har det slutat ringa. En läkemedelsberättelse är tillgänglig för både patienten och dennes primärvårdsläkare. Läkemedelsberättelsen minskar risken för att fel och missförstånd uppkommer. Tiden är inne för en gemensam läkemedelslista och tydlig beskrivning och motivering till alla ändringar som gjorts. Ett dokument som patienten också har tillgång till. Åsa och Lydia har också lyckats sälja in metoden på ett bra sätt. - Vi presenterade metoden som en studie. En fördel med universitetssjukhus är att om man kan visa vetenskapliga data så har man öppet mål. Vi har kunnat visa att om patienten får en läkemedelsberättelse så halveras antal fel och antal besök i vården, berättade de. Äldrecentrum ett sätt att i praktiken hantera läkemedelsfrågor? Ingegerd Foss, projektledare för Äldrecentrum och Christer Johansson, geriatriker vid Östra sjukhuset, höll i seminariet. Seminarievärd var Sten Landahl, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin. - Äldrecentrum har funnits under cirka ett år. Det är en samverkan mellan två stadsdelar, primärvården och Östra sjukhuset i Göteborg, främst geriatriken. Tanken från början var att skapa en kontaktpunkt för äldre personer över 65 år som har svårt att hitta till läkare och snurrar runt i systemet och till slut Anders Carlsten, Sten Landahl, Carina Löfström och Lisa Källén redogjorde för de parallella seminarier där de varit seminarievärdar.

6 hamnar på akutintaget. Syftet var att minska akutintagen och skapa ökad trygghet. Under normal arbetstid finns ett telefonnummer att ringa och man får cirka 12 telefonsamtal per dag i nuläget. Samtalen handlar om felaktigheter i fråga om läkemedel, att man glömt att ta medicin eller feldoserat. Det kan också handla om att man behöver ha hjälp med förlängning av recept för att man inte fått tag på ordinarie läkare. Många behöver bara stödsamtal, de ringer och frågar om läkemedel som de vet allt om men de tycker att det är trevligt att ha någon att prata med. På seminariet såg många Äldrecentrum som en nödlösning för att ordinarie system inte fungerar som det ska. Man önskar istället bättre kommunikation, till exempel mellan hemtjänst och hemsjukvård. Brister i informationsöverföringen diskuterades också, berättade seminarievärden Sten Landahl. Fungerar läkemedelsgenomgångar även i hemsjukvården? Seminariet hölls av Åke Eriksson, distriktsläkare och geriatriker vid vårdcentralen i Stenungsund, Susanne Mirshahi, apotekare Apoteket AB region Väst och Kjersti Revling, sjuksköterska vid hemsjukvården i Stenungsund. I Stenungsund har man provat att göra läkemedelsgenomgångar inom hemsjukvården hos patienter i ordinärt boende. Seminarievärden Lisa Källén berättade: - Det man lärt sig är att det är krångligare i eget boende för där är aktörerna fler. En allmän omprövning måste göras oavsett läkemedelsgenomgång eller ej. Genom genomgångarna har man kunnat minska på läkemedlen. Det går inte att se att det var stora nackdelar med att sänka läkemedelsantalet. Läkemedelskostnaderna sjönk också. Genomgångarna har lett till ökad medvetenhet om läkemedel, dess effekter och användning. Det är en pedagogisk vinst, personalen blir mer medveten och alert och rapporterar mer. En viktig lärdom är också att allt inte behöver behandlas med läkemedel. Annat kan göras också: stödstrumpor, stavgång, insatser från sjukgymnaster med mera. Summering av dagen - När man arbetar för att nå en nollvision när det gäller läkemedelssäkerheten måste man bygga det man gör på kunskap. I den politiska sfären är det pengar som talar mer än medmänsklighet, tyvärr. Ska man nå en vision ska man identifiera hindren. Vi har talat om stuprör, snuttifiering, frånvaro av diagnos, den egna budgeten e t c. Debatten har tidigare handlat så mycket om vårdkedjor, men det har fört oss bort från att insatser behöver göras samtidigt av flera. Mycket är bra i äldrepropositionen, men återigen är det ett duttande med pengar lite här och var. Kommer de pengarna att göra avsedd nytta? Den stora nyttan kanske är hur vi samordnar de professionella resurser vi har, säger Barbro Westerholm. - Vi har ett bra system för mig som i grunden är vid god hälsa. Blir jag akut sjuk får jag den hjälp jag behöver. Men det löpande bandet passar inte för de äldre multisjuka. Vi har det så fint arrangerat Styckevis och delt (vilket är namnet på en rapport som Ulla Gurner skrivit). En annan av hennes rapporter heter Dirigent saknas. Hon liknar patienterna vid en konsertpublik som kommit för att lyssna till Beethovens femma: - Vi har hela orkestern; slutenvård, öppenvård e t c. De behärskar respektive uppgift till fullo, men de spelar inte tillsammans. Hemtjänsten har dålig utbildning på sina instrument, biståndshandläggarna spelar på men avskärmade från primärvården. Primärvården å sin sida spelar lite jazzigt och stort och har ett omfattande uppdrag. Det är problem i olika orkestersektioner och i ett sådant läge skulle man inte spara in på dirigenten. En dirigent där vi lägger pengar, bedriver verksamhet gemensamt, prioriterar och så vidare. Har vi en dirigent kan vi lära oss att spela tillsammans. Text & Bild: Märit Malmberg Nord och Nicholas Singleton, FoU i Väst/GR.

7 - Läkemedel är viktigare än man trodde. Egentligen borde man kontrollera mera. Det kostar mycket pengar också, det är möjligt att man bör ta upp det i nämnden, säger Margareta Krakowski som sitter i vård- och omsorgsnämnden i Mölndal. - Efter en sådan här dag förstår man terminologin bättre och det gör det lättare att föra en diskussion. Det är en komplex bild, men jag är här för att lära, säger Ralf Lorentzon, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Mölndal. - Det här var en viktig dag som gav många tankeställare. Vi är beroende av varandra i landsting och kommun! När vi på sjukhuset för över patienter måste vi ha ett helhetstänk och se till att vi skickar med tillräckligt med information. Där har vi stora påverkansmöjligheter. Samtidigt känns mycket svårt att omsätta i praktiken. Det finns så mycket bra forskning men hur ska man få ut det, säger Kerstin Hagström och Karolina Bengtsson som är sjuksköterskor på Uddevalla sjukhus. Vad tar du med dig hem från den här idékonferensen? - Det har varit en trevlig och nyttig dag som bjudit på flera infallsvinklar. Idag har det blivit tydligt hur bred frågan är, hur många olika verksamheter som är berörda, säger Åke Eriksson som är distriktsläkare och geriatriker vid Vårdcentralen i Stenungsund. Han medverkade vid ett av eftermiddagens parallellseminarier. - Jag tar med mig de goda idéerna. Seminariet var helt rätt för mig som ska jobba med ett nationellt projekt med fokus på äldre och läkemedel och hur man går från ord till handling. Vi har en stor kunskap men vad ser vi av det i praktiken? Teamsamverkan är en absolut framgångsfaktor, inte minst de personalgrupper som jobbar närmast de äldre. Det är viktigt med användbara vardagliga verktyg och att utvärdera systematiskt, säger Eva Estling som är projektledare vid Sveriges kommuner och landsting.

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer