Mitt i. prioriteringsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt i. prioriteringsprocessen"

Transkript

1 April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar

2 Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) antog den 21 juni 2001 en strategi för regiongemensamma prioriteringar. Förslaget till vertikala prioriteringar skall tillsammans med de lokala hälso- och sjukvårdsnämndernas behovsprioriteringar utgöra underlag för horisontella prioriteringar i regionen. Målet med prioriteringsarbetet är att ta fram principer och anvisningar för prioriteringar som skall gälla generellt inom vården i regionen. Resultatet från prioriteringsarbetet skall integreras i budgetarbetet och budgetbeslut liksom i frågor som rör besparingar och resurstillskott samt i verksamhetsplanering på lång och kort sikt på olika nivåer. Prioriteringar handlar om att rangordna, att sätta gränser, att göra avvägningar mellan behov och åtgärder, att mäta effekter och nytta, att se både helheten och det specifika utifrån begränsade resurser och växande krav. Bland annat den tekniska utvecklingen, demografin, ökade kunskaper och valfrihet är faktorer som påverkar. Samtidigt ökar utbudet av information och medicinsk kunskap kraftigt. Behovet av prioriteringar har blivit allt mer påtagligt och prioriteringsfrågorna har kommit allt mer i fokus på grund av begränsade resurser och växande krav. Sektorsrådens arbete med de vertikala prioriteringarna följs med stort intresse inte bara i regionen utan även på andra håll i landet. Föreliggande rapport ger en mycket intressant bild av arbetet hittills. Sektorsråden befinner sig nu mitt i processen, uppdraget skall redovisas först till årsskiftet. Man har kommit olika långt i sitt arbete vilket är naturligt med tanke på specialistområdenas olika omfattning och förutsättningar. En strukturerad systematisk redovisning har utmejslats i processen, vilket gör det möjligt att belysa prioriteringsnivåer och inbördes ordning inom respektive specialitet. Dessa redovisningar kommer att utgöra basen för det fortsatta prioriteringsarbetet. Stegen i de regionala sektorsrådens vertikala prioriteringsarbete Nationell Prio-grupp (I-IV) Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Rapporten belyser läget i april Utan att vara klart för slutredovisning i något av sektorsråden finns en del exempel hämtade från några olika sektorsråd. Rapportens syfte är att ge stöd för dem som är mitt i processen av det omfattande prioriteringsarbetet och samtidigt en redovisning till uppdragsgivarna om hur arbetet fortskrider och en förberedelse inför nästa steg. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSENS KANSLI Johan Calltorp Hälso- och sjukvårdsdirektör Evy Bergh Koordinator för de regionala medicinska sektorsråden

3 Innehåll Prioriteringsprocessen - vertikala prioriteringar Inledning 2 Prioriteringsprocessen - vertikala prioriteringar 4 HSS strategi för prioriteringsarbetet 5 Uppdrag Vertikala prioriteringar 5 Uppdragstagare - sektorsråden 6 Begreppen vertikala och horisontella prioriteringar 6 Etik och prioriteringar 7 Stödjande instanser 8 Utgångsläget 9 Arbets- och angreppssätt 10 Nyttan för verksamheterna 12 Att beakta 13 Redovisningsmetodik 14 Redovisning 15 Överväganden - kommentarer 24 Exempel 26 Fortsatt prioriteringsarbete 27 Referenser och stödlitteratur 31 Bilaga 1 Regiongemensamma prioriteringar Bilaga 2 Ledamöter i de regionala medicinska sektorsråden Bilaga 3 Definitioner av vårdnivåer

4 RAPPORT Prioriteringsprocessen vertikala prioriteringar Prioriteringens grundvalar Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (2:a paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen). Riksdagen fattade i april 1997 beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Beslutet fattades efter Prioriteringsutredningens slutbetänkande, Vårdens svåra val, SOU 1995:5. En särskild delegation, Prioriteringsdelegationen, tillsattes samtidigt med uppgift att följa tillämpningen av riktlinjerna ett huvudansvar som vilar på sjukvårdshuvudmännen. Prioriteringsdelegationen lämnade sitt slutbetänkande, Prioriteringar i vården, Perspektiv för politiker, profession och medborgare i januari 2001, SOU 2001:8. I riksdagens beslut om etisk plattform och riktlinjer för prioriteringar, markeras tydligt behovet av öppenhet. Medicinska prioriteringar måste uppfattas som rimliga och rättfärdiga. De medicinska möjligheterna växer snabbare än ekonomin Hälso- och sjukvården står inför ett växande resursgap mellan vad som medicinskt sett kan utföras och vad som ekonomiskt sett finns offentliga medel till. Den snabba medicinska och teknologiska utvecklingen ökar ständigt våra möjligheter att hjälpa allt sjukare och allt fler äldre patienter. Kunskapen om nya behandlingsmetoder sprids allt snabbare. Parallellt ökar också behov/efterfrågan, krav och förväntningar på sjukvården, inte minst på grund av en åldrande befolkning och demografiska trender. Större krav ställs på omvårdnad och omhändertagande. Att prioritera vissa sjukdomsgrupper före andra kan möta betydande problem. Att välja bort en grupp kan vara ännu svårare. Samtidigt vet vi att prioriteringar alltid gjorts och dagligen sker inom vården. Vid prioriteringar sätts något före något annat. Konsekvensen av detta kan bli att något annat inte kommer att kunna utföras. Svårast sjuka går alltid före. På politisk nivå, framförallt i budgetbeslut eller ställningstagande till enskilda patientgruppers behov, görs prioriteringar. På ledningsnivå inom sjukhus och inom olika verksamhetsområden görs en annan typ av prioriteringar som närmast synes vara en kombination av medicinska prioriteringar och resursprioriteringar. Socialstyrelsen konstaterade i en rapport i november 1999, att inget landsting dittills arbetat efter riksdagens riktlinjer på ett systematiskt, öppet och genomtänkt sätt. En förklaring härtill är att uppgiften är svår och frågeställningarna komplexa. Vårdpersonalen lämnas att hantera konsekvenserna. Socialstyrelsen konstaterar också att vägen till en genomtänkt, systematisk och öppen tillämpning är lång

5 HSS strategi för prioriteringsarbetet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) antog den 21 juni 2001 en strategi för regiongemensamma prioriteringar. Förslaget till vertikala prioriteringar skall tillsammans med de lokala hälso- och sjukvårdsnämndernas behovsprioriteringar utgöra underlag för de horisontella prioriteringarna i regionen. De horisontella prioriteringarna görs mellan olika verksamheter eller mellan sjukdomsområden. HSS svarar för de horisontella prioriteringarna med stöd av sektorsråden som företrädare för de vertikala prioriteringarna och de lokala hälsooch sjukvårdsnämnderna som svarar för befolkningens behov. Målet med prioriteringsarbetet är att ta fram principer och anvisningar för prioriteringar som skall gälla generellt inom vården i regionen. Resultatet från prioriteringsarbetet skall integreras i budgetarbete och budgetbeslut liksom i frågor som rör besparingar och resurstillskott samt i verksamhetsplanering på lång och kort sikt på olika nivåer. HSS och EPV s (Kommittén för etik-, prioriteringar och vårdgaranti) presidier utgör referenspersoner i arbetet med de vertikala prioriteringarna. Uppdrag - Vertikala prioriteringar Uppdraget till sektorsråden att utarbeta förslag till vertikala prioriteringar lämnades av hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Calltorp i juni 2001 efter beslut av HSS. Resultatet skall redovisas efter 18 månader, dvs vid årsskiftet 2002/2003. Uppdrag HSS Dnr (Bilaga 1). Inriktningen i sektorsrådens vertikala prioriteringsarbete är att ta fram väl förankrade förslag till regiongemensamma prioriteringar inom respektive specialitet. Att ge uppdraget till samtliga sektorsråd medför att en samlad bild kan presenteras. Hittills har delbeslut tvingats tas utan möjlighet att se konsekvenser för andra verksamheter eller helheten. Det samlade resultatet av samtliga verksamheters beskrivningar av de sjukdomsgrupper, diagnosgrupper och behandlingar som ges kommer att utgöra ett värdefullt underlag för att få en samlad bild av den vård som ges i regionen. Materialet kommer därmed att utgöra underlag för en Regional vårdkatalog. Avsikten är att resultatet från respektive sektorsråds prioriteringsöversyn ska utgöra underlag för den politiska horisontella prioriteringen tillsammans med behovsprioriteringarna. Den samlade bedömningen skall därefter kunna redovisas öppet för befolkningen i regionen. Öppna prioriteringar innebär således att de överväganden som görs avseende prioriteringar skall vara offentliga och därmed tillgängliga för befolkningen

6 Uppdragstagare - Sektorsråden Prioriteringsprocessen bedrivs och ägs av de regionala medicinska sektorsråden som är rådgivare till politiker och ledande tjänstemän i medicinska frågor. Det finns 24 sektorsråd representerande följande specialiteter; Allmänmedicin Barnsjukvård Barn- och ungdomspsykiatri Dermatologi och venereologi Geriatrik Hjärtsjukvård Infektion Internmedicin Kirurgi och plastikkirurgi Kvinnosjukvård Käkkirurgi Neurosjukvård Njursjukvård Onkologi Operation/anestesi/IVA Ortopedi och handkirurgi Psykiatri Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Urologi Ögon ÖNH (Öron, näs- och hals) Dessutom finns sektorsråd inom laboratoriemedicin och radiologi. (Dessa berörs senare i prioriteringsprocessen). Under året inrättas ett sektorsråd i klinisk genetik. I varje sektorsråd ingår läkare i ledande ställning från specialiteten med en representant från varje sjukhus samt en representant för berörd specialitets medicinska fakultet. Ledamöter som ingår i sektorsråden framgår av bilaga 2. I sektorsrådens uppgifter ingår att verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning samt för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården. Begreppen vertikala och horisontella prioriteringar Vertikala prioriteringar avser val inom respektive specialitet/verksamhet och är ett verksamhetsansvar. Prioriteringen handlar om hur vården ska utformas, enligt vilka principer patientgrupper ska få vård och val av insats för respektive grupp. De vertikala prioriteringarna påverkas givetvis av hur den horisontella görs, d v s vilken inriktning det politiska systemet vill ge verksamheten och hur mycket resurser som avsätts. På motsvarande sätt kommer den horisontella prioriteringen att påverkas av den vertikala prioriteringen. Ansvaret för prioriteringsprinciperna och förslag till prioriteringar inom respektive verksamhetsområde åvilar de regionala medicinska sektorsråden. Prioriteringar i det enskilda fallet är en fråga för de medicinskt verksamma yrkesgrupperna

7 Horisontella prioriteringar görs mellan olika verksamheter eller mellan olika sjukdomsområden. Dessa är i allmänhet befolkningsinriktade och inte individinriktade. Besluten rör resursfördelning mellan olika verksamhetsområden och mellan stora sjukdomsgrupper. Denna typ av prioritering görs huvudsakligen i det politiska systemet, d v s det är i första hand politikerna som fattar beslut om avvägningen mellan verksamhetsområden. Etik och prioriteringar Etik och prioriteringar går hand i hand Seminarieserier har tidigare anordnats inom regionen, och även före regionens bildande, där framförallt svårigheterna med att prioritera belysts. Syftet har varit att åstadkomma en djupare förståelse bland beställare och utförare för varandras roller och uppgifter i prioriteringsarbetet. Olika fallbeskrivningar har diskuterats i grupper med läkare, politiker och administratörer, med olika resultat och som därmed lett till intressanta diskussioner. Lena Eckerström, Landstingsförbundet, har i en rapport beskrivit det som att Läkare, politiker och administratörer lever i skilda världar. Vid seminarierna konstaterades att man har olika perspektiv på prioriteringsfrågorna. Behovet av förtroende, lyhördhet, engagemang och att avsätta tid i arbetet med prioriteringsfrågorna sågs som nödvändigt och angeläget. Etiska problem handlar inte bara om livsavgörande beslut och unika situationer. Etiken hör till vardagen och vården tvingas varje dag fatta beslut som bör vila på etisk grund. Primärt i detta avseende är då att vi lär oss att identifiera etiska dilemma, konstaterar professor Stefan Einhorn i en artikel i Läkartidningen Etiska ställningstaganden går som en röd tråd tillsammans med medicinska ställningstaganden och är därmed invävt i all prioritering. Ibland behövs en medicinsk-etisk analys för att förtydliga, lyfta fram och klargöra motiven. Sektorsråden har att tillkalla etisk expertis om någon prioriteringsfråga känns angeläget att särskilt få belyst. Attityder till prioriteringar i vården finns undersökta i en nyligen presenterad doktorsavhandling av Per Rosén vid Nordiska Hälsovårdshögskolan. Patienter och befolkningen i allmänhet har mycket höga förväntningar på hälso- och sjukvården. Fyra av fem medborgare anser att bästa möjliga vård oberoende av kostnad alltid bör erbjudas. Medborgarnas förväntningar överensstämmer inte med vad beslutsfattarna anser bör erbjudas inom den offentligt finansierade vården: Bland läkarna instämmer bara en fjärdedel

8 Stödjande instanser Sektorsrådens politiska referenspersoner I HSS beslut den 21 juni 2001 utsågs hälso- och sjukvårdsstyrelsens och EPV-kommitténs presidier till sektorsrådens referensorgan för prioriteringsarbetet. Att det finns fyra namngivna politiker som är intresserade av att följa prioriteringsarbetet värdesätts av sektorsråden. När sektorsråden har ett preliminärt förslag, eller känner behov av att kommunicera prioriteringarna eller etiska frågeställningar inbjudes politikerna till sektorsrådens möten. Hittills har sektorsrådet inom operation/antestesi/iva aviserat om ett möte i slutet av maj 2002 och sektorsrådet inom urologi i början av oktober Stödjande och kompletterande instanser på nationell nivå Ett nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg, PrioriteringsCentrum i Linköping etablerades i maj Föreståndaren för PrioriteringsCentrum, Per Carlsson, har beskrivit verksamheten vid en ordförandekonferens inom regionen PrioriteringsCentrum bedriver och stimulerar såväl teoretisk som praktisk kunskaps- och metodutveckling när det gäller prioriteringar och bidrar härmed till utveckling inom området. PrioriteringsCentrum skall även verka för kunskapsspridning gällande forskning och utveckling. PrioriteringsCentrum bygger upp en referensdatabas, producerar kunskapsöversikter och kartlägger pågående projekt. Ett nationellt nätverk för att stimulera kunskapsutbyte har bildats. Svenska Läkarsällskapets sektioner, motsvarande specialistföreningar, har i uppdrag sedan hösten 2000 att ta fram en tänkbar metod för prioriteringar. I dessa arbeten ingår flera ledamöter från Västra Götalandsregionen. Inom Svenska Läkarsällskapet ser man arbetet med prioriteringar som en av de viktigaste frågorna inför framtiden. Ordföranden Thomas Ihre har på en ordförandekonferens beskrivit Läkarsällskapets arbete med prioriteringar som bland annat föregicks av intervjuer med politiker, landstingsdirektörer/ sjukhusdirektörer samt verksamhetschefer/motsvarande. Tidplanerna i sektionernas arbete är längre än den tidplan som sektorsråden har. Socialstyrelsen bedrev ett projekt tillsammans med Landstingsförbundet maj nov 1999 som resulterade i rapporten Prioriteringar i sjukvården. Beslut och tillämpning. Därefter har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för prioriteringar avseende kranskärlssjukvård och just nu pågår ett arbete med prioriteringar inom hjärtsjukvården. Detta arbete skall vara klart vid årsskiftet 2002/2003 och stämmer därmed med sektorsrådens tidplan

9 Landstinget i Östergötland har lång erfarenhet av programarbetet och har tagit fram en modell för kunskapsbaserad prioritering och resursfördelning. Överläkare Erling Karlsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har utgjort inspirationskälla till vårt prioriteringsarbete, dels i samband med en ordförandekonferens den 1 febr 2001, dels underhand och vid besök i sektorsrådet för hjärtsjukvård. Utgångsläget Det finns alldeles för lite forskning om hur prioriteringar görs på sjukhusnivå konstaterade professor Douglas K Martin från Toronto vid en prioriteringskonferens 1-2 oktober 2001 i Linköping, vilket han tyckte var synd eftersom så mycket av prioriteringsarbetet sker där. Att nå legitimitet och rättvisa såg han som viktiga mål i prioriteringsarbetet. Prioriteringar görs och har alltid gjorts ständigt varje minut, varje dag, året om - inom sjukvården. Uppdraget är att beskriva hur och vilka avvägningar som görs vid dessa prioriteringar. Enligt uppgift görs prioriteringar utifrån en kombination av medicinska bedömningar vetenskap och beprövad erfarenhet, praxis och egna erfarenheter samt resurser, såväl ekonomiska som personella. De regionala sektorsråden är överens om (ordförandekonferensen 1 febr 2001) att det är sektorsråden som är mest lämpade att göra de vertikala prioriteringarna, d v s prioriteringar inom sin egen specialitet, och att prioriteringarna måste vara öppna. Inom flera sektorsråd uttrycks dock oro för att inte politiken klarar att göra de horisontella prioriteringarna. För att uppdraget verkligen skall beskriva de medicinska prioriteringarna har uppdraget efterhand förtydligats med att det i det vertikala prioriteringsarbetet är strikt medicinska prioriteringar som beskrivs i första hand. I nästa etapp skall resultatet kompletteras med behovs- och resursprioriteringar inför slutetappen med horisontella prioriteringar. Initialt verkade uppgiften för sektorsråden inte alltför svår, men i takt med att man försöker finna en struktur i hur man egentligen prioriterar idag, blir det uppenbart att uppdraget är komplext, men det bedöms ändå av sektorsråden som möjligt

10 Arbets- och angreppssätt Arbetssätt Det finns inget känt idealiskt sätt eller accepterad metod för att arbeta med vertikala prioriteringar som täcker samtliga specialiteter. Sektorsråden beslutar om arbetssättet och har därvid angripit arbetet på olika sätt. Vilka uppgifter som skall redovisas finns angivet i uppdraget. Det vanligaste arbetssättet är att sektorsrådet utser särskilda kunskaps- /intressegrupper för att fördjupa sig inom en sjukdoms-/diagnosgrupp. Deltagare från samtliga sjukhus brukar ingå. Resultaten från dessa grupper redovisas i sektorsrådet. Härefter sker inom sektorsrådet prioriteringsdiskussioner mellan de olika sjukdoms-/diagnosgrupperna. Inom några sektorsråd har någon/några personer känt sig kallade att ta fram ett förslag som diskuteras i sektorsrådet och som underhand förankras/diskuteras inom respektive verksamhet och presenteras åter i sektorsråden. Sektorsrådet inom psykiatri har valt att vidga gruppen till att omfatta chefsöverläkarna i sitt prioriteringsarbete. På motsvarande sätt har sektorsrådet i allmänmedicin utökat gruppen bland annat med representant från privatpraktiserande. Sektorsrådet inom operation/anestesi och IVA har delegerat prioriteringsarbetet till en läkare som adjungerats till sektorsrådet och som i sin tur har valt att även involvera IVA-sjuksköterskor. Sektorsrådet inom ögonsjukvården har ingått i ett nationellt prioriteringsarbete som startade tidigare och är därmed klara med vissa delar av uppdraget. Några sektorsråd förlitar sig på det nationella arbetet och försöker antingen som deltagare eller på annat sätt hålla sig á jour med dessa arbeten. Angreppssätt Angreppssätt och intensitet i prioriteringsarbetet varierar mellan sektorsråden. Några av specialiteterna har en mycket stor andel oplanerad ( akut ) vård vilket innebär att man tar emot de flesta patienter direkt och ser inte det egna behovet av prioriteringar utan är mer fokuserade på tillgången på vårdplatser. Andra har större andel planerad vård med stort antal köande patienter, där frågorna rörande prioriteringar är angelägnare. Förståelsen för värdet av att få en samlad bild av alla prioriteringar finns dock inom alla sektorsråden. Sektorsrådet i allmänmedicin påtalar att man har ett brett spektrum av vårdsökande som tas omhand av olika personalgrupper inom primärvården. Sektorsrådet har därför valt att göra intervjuer, med stöd av medicinska fakulteten, för att få en klar och enhetlig bild av hur prioriteringarna sker idag. Det vanligaste angreppssättet är att man börjar med att identifiera de stora sjukdoms-/diagnos-grupperna. Därefter har man identifierat grupperna enligt den nationella prioriteringsordningen (I-IV), varvid konstaterats att samma sjukdomsgrupp kan förekomma både i grupp I och III. Här fortsätter arbetet med att bryta ned sjukdoms/diagnosgrupperna på indikations/ tillståndsnivå

11 Sektorsråden har därefter försökt att beskriva en rangordning efter angelägenhetsgrad i en tiogradig skala, där den med högst prioritet har prioritetsordning 1. Detta har varit och är det svåraste steget i processen. Något sektorsråd har utgått från en femgradig skala. Ett annat sektorsråd har utgått från en tiogradig skala men arbetar nu med att få ned antalet nivåer till en sjugradig skala, för att få en bättre överskådlighet. Inom den psykiatriska vården, såväl vuxenpsykiatrin som barn- och ungdomspsykiatrin, har man använt sig av kända funktionsskalor, (GAF respektive C-GAS), som har en tiogradig skala, som i sig har en variationsbredd på 10, alltså ett intervall på 100. Sektorsrådets inom internmedicin förslag till rangordning efter angelägenhetsgrad i en tiogradig skala har kommunicerats med andra sektorsråd, framförallt inom de medicinska specialiteterna. Dessa prövar om nivåerna även kan användas inom den egna specialiteten, då man ser fördelar med gemensamma prioriteringsnivåer. Något sektorsråd har, efter att man identifierat åtgärdsgrupperna, angripit arbetet med att söka efter dokumentation om evidens och kostnadseffektivitet. De samlade intrycken av prioriteringsprocessen så här långt är att prioriteringsarbetet är svårt men nödvändigt. De sektorsråd som har kommit längst i prioriteringsarbetet har spontant uttryckt att det är ett mycket värdefullt arbete även för den egna specialiteten

12 Nyttan för verksamheterna Syftena med prioriteringsarbetet är även att ge verksamheterna och den enskilde vårdgivaren ett verktyg för hur man kan prioritera i vardagen. Med samma prioriteringar i regionen skall det vara möjligt att ge patienterna samma vård och behandling i samma turordning oavsett var man söker i regionen. Även privata vårdgivare avtalas att följa prioriteringsreglerna. Nyttan med prioriteringsarbetet behöver diskuteras ute i verksamheterna. Mer eller mindre givna utgångspunkter för dessa diskussioner är till exempel att prioriteringsarbetet behövs för att underlätta att vård ges i första hand till de patienter/patientgrupper som bäst behöver vården patienten erbjuds vård på lika villkor i regionen erbjuda rätt vård på rätt nivå få en helhetsbild av respektive specialitets åtgärder för respektive diagnos/ sjukdomsgrupp få underlag för att beskriva resursbrist få underlag till diskussionerna rörande köer tillgänglighet resursanvändning d v s om resurser läggs på rätt patienter få ett komplement till ransoneringsmetoden, osthyvling, vid minskade resurser få stöd i dialogen med patienten om gällande prioriteringsprinciper dialogen i fortsättningen kan fokuseras på patientgrupper och åtgärder med låg prioritet informera befolkningen om hur vi prioriterar och varför - öppna prioriteringar politikerna tar rätt beslut vid ställningstagande till enskilda resursökningar ge utrymme till nya behandlingsmetoder inklusive nya läkemedel Sektorsråden och verksamheterna måste uppleva och se att de har egen nytta av det omfattande prioriteringsarbetet. Sektorsråden bör ha konsensus i de förslag som arbetats fram. Förslagen bör även vara processade och väl förankrade hos övrig personal. Föreligger konsensus har sektorsråden att följa prioriteringarna eftersom det ligger inom ramen för det medicinska ansvaret och för detta krävs inget politiskt beslut förutsatt att inte prioriteringarna innebär ökade resurser. Prioriteringsarbetet är en levande process och därmed inget statiskt resultat, man måste hela tiden vara beredd på ändringar t ex efter nationella och politiska direktiv eller på grund av strukturförändringar. Politikerna har även ett samhällsansvar att ta hänsyn till som måste beaktas

13 Att beakta Patientens helhetsbild bedöms - ibland flera sjukdomar Vertikala prioriteringar avser prioriteringar för grupper av patienter. I mötet med den enskilde patienten har läkaren eller andra medicinska yrkesgrupper prioriteringsansvaret. Dessa har att ta hänsyn till den enskilda patientens hela livssituation. Alla patienter har inte enbart ett besvär, patienten kan ha flera sjukdomar/ besvär - s k multipla sjukdomar respektive kognitiva funktionsrubbningar. Den medicinska prioriteringen utgår ifrån den huvudsakliga orsaken till behov av vård. Här kan jämföras med val av huvuddiagnos enligt Socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem Som huvuddiagnos definierar man det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts eller behandlats under sjukhusvistelsen. Om någon sjukdomsdiagnos inte ställts, gäller att det viktigaste symtomet eller problemet väljs som huvuddiagnos. I nästa steg, där resurser skall vägas in, måste det beaktas att patienter med en diagnos, som i sig inte innebär behov av vårdplats, kan kompliceras av andra sjukdomar som gör att patienten är i behov av vårdplats. Prioritering vid flera tillfällen Enligt riksdagens prioriteringsbeslut skall prioritering utgå ifrån tillstånd/diagnos. Detta förutsätter att för att prioritera bör en kontakt ha skett. I verkligheten har man inte alltid uppgift om diagnos, möjligen antagen preliminär diagnos eller symtombeskrivning. Den första prioriteringen kan ske innan patienten besöker vårdinrättningen, antingen efter uppgifter per telefon (egen vårdbegäran) eller efter remiss, alternativt när patienten kommer till vårdinrättningen med akuta besvär. Uppgifterna utgör underlag för en antagen preliminär diagnos och/eller uppgift om patientens tillstånd/besvär. Nästa prioritering sker vid besöket utifrån en antagen/misstänkt/verifierad diagnos som antingen åtgärdas med en gång eller som kräver vidare utredning/behandling/åtgärd och då prioriteras denna behandling/åtgärd. Vid varje kontakt görs någon form av prioritering inför den fortsatta utredningen/behandlingen. Medicinsk terminologi Under prioriteringsprocessen används den medicinska terminologi som är bruklig. I diskussioner med politikerna kan förtydligande och vissa översättningar göras underhand. Först senare när materialet skall presenteras offentligt skall översättningar göras så att det blir begripligt för allmänheten. Enhetliga prioriteringsbegrepp och termer Inom PrioriteringsCentrum pågår en studie i syfte att analysera begreppen prioritering, fördelning och ransonering samt att föreslå en konsistent begreppsstruktur. ( Vad innebär det att prioritera inom vård och omsorg? En studie av de centrala begreppen Per-Erik Liss). Studien är planerad att vara klar i maj månad 2002 och resultatet kan beaktas i vårt fortsatta prioriteringsarbete

14 Redovisningsmetodik Redovisning av vertikala prioriteringar För att göra det möjligt att sammanställa de olika vertikala prioriteringarna som underlag för den horisontella prioriteringen förutsätts i uppdraget att redovisningen sker skriftligt. Priogrupper 1. Prioriteringsgrupper I - IV. Nationella prioriteringsgrupper. Grundläggande etiska principer och prioriteringsriktlinjer enligt riksdagens prioriteringsbeslut. 2. Sjukdoms- eller besvärsgrupper. De stora sjukdoms-/diagnos-/besvärsgrupperna identifieras. Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning 3. Prioriteringsordning efter angelägenhetsgrad. Evidens Nytta/Risk Kostnadseffektivitet Sjukdomsgrupper i prioordning 4. Sjukdoms- eller diagnosgrupperna enligt punkt 2 ovan inordnas i prioriteringsordningen enligt punkt 3. Indikation - åtgärd per grupp 5. Indikationer/åtgärder per sjukdoms-/diagnosgrupp. Behandlingar/ åtgärder kan även avse läkemedel. Väntetid 6. Medicinsk acceptabel väntetid maximal väntetid för respektive grupp/åtgärd. Vårdnivå 7. Vårdnivån. Primärvård, länssjukvård, regionsjukvård eller högspecialiserad vård. Ej offentlig vård eller egen vård. Övriga överväganden - kommentarer Finns vetenskapliga belägg för bedömningen. Sjukdomens konsekvenser för patientgruppen. Stor nytta/liten risk eller Stor risk/liten nytta. Livskvalitet. Åtgärdens effekt på hälsan. Finns antagen eller verifierad kostnadseffektivitet. Under pågående prioriteringsarbete, som sträcker sig över en lång tid, bör uppgifter om de överväganden som görs kommenteras och därmed underlätta för andra, som har att verka efter prioriteringsordningen

15 Redovisning Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Grundläggande etiska principer och prioriteringsriktlinjer Riksdagens beslut om de tre grundläggande principerna som skall bära upp den etiska plattformen är vägledande för varje prioritering; människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället behovs-solidaritetsprincipen, som innebär att resurserna bör satsas på områden (verksamheter, individer) där behoven är störst och med störst möjligheter att göra nytta kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att man vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt mätt i hälsa och livskvalitet. Principerna är rangordnade i nämnd ordning (svåra sjukdomar går före lindrigare även om vården av de svårare tillstånden kostar mer). Det är oförenligt med de etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden. Det är däremot förenligt med de etiska principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar nyttan av de medicinska åtgärderna. Prioriteringsgrupper Prioriteringsgrupperingen enligt riksdagens prioriteringsbeslut är etiska principer omsatta på sjukdomstillstånd och patientgrupper med olika behov. Prioriteringsgrupp I Vård av livshotande akuta sjukdomar Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller till för tidig död Vård av svåra kroniska sjukdomar Palliativ vård och vård i livets slutskede Vård av människor med nedsatt autonomi Prioriteringsgrupp II Prevention Habilitering/rehabilitering

16 Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Prioriteringsgrupp III Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar Prioriterinsgrupp IV Vård av andra skäl än sjukdom eller skada Enligt riksdagsbeslutet ska behoven i respektive prioriteringsgrupp täckas i fallande ordning, dvs behoven ska täckas i högre grad i den högsta än i den andra gruppen och högre i den andra än i den tredje, o s v. Prioriteringsbeslutets grupperingar är kliniskt tillämpbar konstaterar Ingemar Månsson och Barbara Rubinstein i en artikel i Läkartidningen 1997:16. Grupperingen bedömdes vara lätt; endast fyra procent av kontakterna var svåra eller mycket svåra att placera i prioriteringsgrupp. I studien ingick läkare i ett sjukvårdsområde som totalt bedömde drygt patientkontakter. Generella prioriteringsriktlinjer har ingen inverkan på prioriteringar i dagligt arbete konstateras i det av Socialstyrelsen initierade projektet Hur fördela resurser till prevention och behandling av kranskärlssjukdom. De grundäggande principerna är så allmänt formulerade att man har föga hjälp av dem vid den vardagliga praktiska prioriteringen, som på olika nivåer krävs i dagens sjukvård och som sannolikt i ännu större utsträckning kommer att krävas i framtiden. Riksdagens prioriteringsgrupper går att tillämpa men är inte tillfyllest i det praktiska arbetet. Det stora antalet patienter framförallt där tillgängligheten är besvärande återfinns i prioritetsgrupp III, men det har visat sig i sektorsrådens arbete att man även behöver prioritera grupper av patienter med prioritet I

17 Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Identifiering av diagnos-, besvärs-, sjukdoms- eller patientgrupper Uppdraget är att i första hand inventera de stora patientgrupperna. Det vanligaste är att man utgår från sjukdoms- och eller diagnosgrupperna. Vid identifiering är det inte nödvändigt att rangordna grupperna. De mindre diagnosgrupperna kompletteras efterhand. Exempel på grupperingar (ej i angelägenhetsordning): Barn- och ungdomspsykiatrin Självmordsrisk Psykotiska tillstånd Förvirringstillstånd Ätstörningar Förstämningstillstånd Ångesttillstånd Kristillstånd Självdestruktivt beteende Beteendestörning Neuropsykiatriska tillstånd Posttraumatiskt stresstillstånd Psykosomatiska symtom Ögonsjukvården Glaukom (Grön starr) Grå starr Näthinne- /glaskroppssjukdom Tumörsjukdom Rörelserubbning, ögonlocksfelställning Skada Diabetes med komplikationer Inflammation, infektion, immunologisk rubbning Ögonlockssjukdom Ärftlig degenerativ sjukdom Rehabilitering vid synskada Refraktionsavvikelser Urologi Urinvägsinfektioner hos vuxna Prostatacancer Urinblåsecancer Njursten Benign prostatahypertrofi Njur-, testis och peniscancer Funktionsstörningar av nedre urinvägar Penis + skrotums sjukdomar inklusive sterilitet Annan sexuell störning Reumatologi Akutartriter Kroniska artriter Artros Reumatiska systemsjukdomar och primära vaskuliter Mjukdelsreumatism

18 Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Prioriteringsordning efter angelägenhetsgrad Som konstaterats ger prioriteringsgrupperna en liten praktisk vägledning. Uppdraget är därför att bryta ner prioriteringar i en tiogradig angelägenhetsskala. Sektorsrådet inom internmedicin har utarbetat Kategorisering efter tillståndets angelägenhetsgrad i en tiogradig skala (som internmedicin diskuterar att eventuellt reducera till sju). Sektorsrådet inom reumatologi har bearbetat denna och den används som exempel till övriga sektorsråd. Prioriteringsordningen är inte fastställd utan skall ses som ett arbetsinstrument under processen. Prioriteringsordning efter angelägenhet, FÖRSLAG Patienten befinner sig i ett tillstånd som om vårdinsats inte görs innebär: 1. omedelbart livshot 2. risk för allvarlig skada/betydande invaliditet 3. risk för skada/bestående men 4. förväntad försämring/ej vidmakthållen funktion/adl-nivå 5. betydande olägenhet/ökad sjuklighet/förlängd sjukdomsperiod 6. förväntad försämring av livskvaliteten 7. olägenhet/obehag 8. möjlig ökad risk för sjuklighet/försämrad funktionsnivå/försämrad livskvalitet Patienten befinner sig i ett tillstånd som: 9. är sådant att patienten uppfattar att vårdinsats leder till förbättrad livssituation/ högre livskvalitet 10. är sådant att önskemål om vård föreligger utan att kategori 1-9 är tillämpbara Skalorna följer prioriteringsgrupperna på så sätt att 1 har högsta prioritet - och 10 i exemplen lägsta prioritet. Skalan byggs upp efter angelägenhetsgrad om inget görs (utan åtgärd) i enlighet med Socialstyrelsens prioriteringar för kranskärlssjukdom

19 Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk I uppdraget ingick att redovisa en tiogradig prioriteringsordning för varje prioritetsgrupp. För vissa specialiteter fordras att prioriteringsordning både ges till prioritetsgrupp I respektive III. För vissa specialitet räcker en tiogradig prioriteringsordning som täcker både prioritetsgrupp I och III, dessa faller ut av sig självt, d v s de första i graderingen ingår i prioriteringsordning I och resterande i III:an. Sektorsrådet inom Barn- och ungdomspsykiatrin har i sitt arbete föreslagit användande av en befintlig funktionsskala, C-GAS (Children s Global Assesment Scale) Enligt Shaffer D m fl, Psychopharmacology Bulletin 1985, Anpassning av the Global Assesment Scale for Adults Spitzer R L m fl i Archives of General Psychiatry Svensk översättning april 2001 av Marianne Helgesson och Per Gustafsson, BUP, Linköping. Barn- och ungdomspsykiatri, FÖRSLAG 1. Kräver ständig tillsyn och övervakning (24 timmars vård) 2. Kräver ansenlig tillsyn och övervakning 3. Oförmögen att fungera inom nästan alla områden 4. Allvarligt nedsatt funktionsförmåga inom flera områden och oförmögen att fungera inom ett av dessa områden 5. Måttlig påverkan av funktionsförmågan inom de flesta sociala områden eller allvarlig störning av funktionsförmågan inom ett område 6. Varierande funktionsförmåga med sporadiska svårigheter eller symtom inom flera, men inte alla sociala områden 7. En del svårigheter inom ett enstaka område, men fungerar allmänt sett ganska väl 8. Endast obetydliga funktionssvårigheter 9. God funktionsförmåga på alla områden 10. Synnerligen god funktionsförmåga på alla områden

20 Priogrupper Sjukdomsgrupper Prioriteringsordning Sjd-grupp i prioritetsordning Indikation - åtgärd per grupp Maximal väntetid Vårdnivå Nytta/Risk Sjukdomsgrupperna i prioriteringsordning De identifierade sjukdomsdiagnosgrupperna grupperas nu i den fastställda prioriteringsordningen. På grund av den stora spännvidden i sjukdomars yttringar kommer en och samma diagnosgrupp att hamna i olika grupper i skalan. Nedanstående exempel är hämtat från ögonsjukvården: Prioriterings- Glaukom (Grön starr) ordning *) Kraftigt förhöjt intraokulärt tryck av olika genes 1 Känt glaukom med dålig tryckreglering och progredierande synfältsdefekter 2 Nyupptäckt glaukom med papill och synfältsskada 2 Glaukom med välreglerat tryck och stabilt synfält 4 Kontroll av intraokulärt tryck på grund av hereditet för glaukom (nära släkting) 5 Dito (avlägsna släktingar) 9 Grå starr Dubbelsidig tät grå starr 2 Kongenital grå starr 2 Dubbelsidig måttlig grå starr 4 Ensidig grå starr vilken ger påtagliga besvär 4 Ensidig grå starr vilken ger måttliga besvär/ god syn på andra ögat 6 *) Observera ögonsjukvården tillämpar inte prioriteringsordningen som beskrivits i tidigare angivna exempel

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Reviderad version Mari Broqvist Maria Branting Elgstrand Per Carlsson

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag Läkemedel När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög SNS Förlag Läkemedel när är det rimligt att betala själv? Läkemedel när är det rimligt att betala själv? per carlsson och

Läs mer

Subventionering av läkemedel förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden

Subventionering av läkemedel förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden Subventionering av läkemedel förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden Sandra Jansson Anders Anell PrioriteringsCentrum Rapport 2005:1 ISSN 1650-8475 Författarna

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer