!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//"

Transkript

1 "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& & & CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

2

3 :;8;/<=>?/ "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& ;=4F7548C9B/G9H45/DG6;9:;9I/ CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

4 Kandidatarbete PPUX03 Produktutveckling av patientlarm Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Teknisk Design Sofie Andersson, Ida Dahlin, Rebecka Hallberg, Malin Karlsson, Linnéa Söderbom och Frida Tall Chalmers tekniska högskola SE Göteborg, Sverige Telefon +46(0) Omslagsfoto: Renderad bild på slutprodukt Tryck: Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling

5 Förord "#$$%&'()#*+#),-#&(''.#),/,#'#&0('($12$$,&#3#*4))%*#'/%) '&# 89'#-#), */, /)5'/'2'/%)() :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3 $1 7*()'#<.#L#'5M&/,+H$&%K(.'.%%&,/)#'%&H%<+N/&3/''#O-55%)H/,I'&#)5$%&'9&H J&1) 4))%*#'/%) J9&,(&#5 ()3#3(>#)3 %<+ ()'25/#5> 5#>' J9& >1)3# 3/*#),(,/5.255/%)(&E6/*/--%<.51'#<.#9*&/3#/,I'&#)5$%&'9&(&5%>)7&*#&#' */,$&%K(.'('5,(-&(,%*/5)/)3%<+.%>>/'>(,*7&,(J2--#5P)$2).'(&E Q''5'%&''#<.'/--#--#,(*1&,#)5'7--,#5%>>(,5'%&()'25/#5>,(-#'>(,5/3#* 15/.'(& %<+ (&J#&()+('(& */-.# *#&/' %*7&,(&-/3# J9& #''.2))# 3()%>J9&# $&%K(.'('E 6/*/--7*()'#<.#*1&+#),-(,#&(O5.#&"(RJ(-'J9&5'9,%<+*7&,(J2--#&1,2),(& $&%K(.'('531)3E?#<. '/-- O5<#& 8&#JJ %<+ G*() S%(-55%) J&1) 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25('E Q''5'%&''#<.7*()'/--.%)'#.'$(&5%)(&$1=+#->(&5/)5'/'2'/%)(&L#'(&/#-;%<+ '/--*(&.)/)35'(.)/. 5#>' :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3H U)'#- N%-,/V#&H J9&.%)52-'#'/%)%<+&1,J&13)/)32),(&$&%K(.'('E 6/ */-- 7*() '#<.# >#5'(&5'2,()'(&)# / *1& >()'%&3&2$$ $1?(.)/5. W(5/3)H (R#>/)#'%&X&K#)G9,(&0(&35#>'/),25'&/>()'%&U-(R#),&#"1)3(E 89'(0%&3DB>#KABCD G%J/( U),(&55%)H 4,# W#+-/)H L#-/) Y#&-55%)H F/))I# G9,(&0%>%<+M&/,#?#--E

6 Sammanfattning W(''#$&%K(.'+#&2'31''J&1)(''$#'/()'-#&>5%>J/))52'$-#<(&#'/*1&,&2>$1 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#-E Q'' 51,#)' +7& $#'/()'-#&> 0(5'1& #* (),%5# >(, 5-#,, 5%> $-#<(&#5 )7&# $#'/()'() J9& #'' -#&>(' #--'/, 5.#.2))# )15E W(' J/))5 %-/.# '/--*(&.#&( %<+ *(&5/%)(& #* $#'/()'-#&>>()2'31)35$2).'()J9&,('+7&$&%K(.'('+#&*#&/'(''$#'/()'-#&> J&1)'/--*(&.#&()NQG?E :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H */-.# +K7-$(&)P#H5>#&'#-95)/)3#&J&1)$(&5%)#-/)%>*1&,()#''&(#-/5(&#5EW('#& '/--*#&#$1/,I(&5%>5.2--(.2))#-95#5>(,+K7-$#*()$&%,2.'J9&#''5(,#) 5-255#,(>*/,#&('/--J9&('#3(--(&$&%,2.'2'*(<.-#&(5%>.#)J9&*(&.-/3#,(55# /,I(&E U&0('('+#&2'J9&'5/%-/.#J#5(&H,7&,()J9&5'#J#5()2'3K%&,(5#*,#'#/)5#>-/)3 %<+ #)#-P5E W(''# -(,,( J&#> '/-- () $&%0-(>; %<+.&#*0/-, 5%> 5(,#) -13 '/-- 3&2), J9& $&%,2.'2'*(<.-/)3()E 4 )75'# J#5 '%35,(-.%)<($' J&#> 3()%> /,I3()(&(&/)3 %<+ 2'*7&,(&/)3E W(-.%)<($'(),(-#,(5 2$$ / '*1 5$1&H ('' J9&,%5# %<+ ('' J9& 5-#,,E 4,() 5/5'# J#5() *#-,(5 ('' 5-2'.%)<($' J9& *#&K( 5$1&H */-.#5(,#)2'*(<.-#,(5*/,#&('/--'*1J7&,/3#$&%,2.'.%)<($'E :&%,2.'.%)<($'('J9&-#&>,%5#J%.25(&#&J&7>5'$1,%5#)5(&3%)%>/H2''&P<. %<+J((,0#<.EY%)<($'('5J&7>5'#(3()5.#$(&7&#''/)3('&P33+('J9&$#'/()'() 5#>'2),(&-7''#J9&$(&5%)#-()/,(55#&0('(>(,+K7-$#**/52(--1'(&.%$$-/)3E :&%,2.'.%)<($'(' J9& 5-#,, >/)5.#& 2$$.%>5' #* 5.#,%& $1 5-#,, 3()%> #'' (&0K2,# () (JJ(.'/* %<+ J-(R/0(- $%5/'/%)(&/)35-95)/)3E W( '*1.%)<($'().#) >(,J9&,(-#)*7),#5'/--5#>>#)5,1,(J%.25(&#&$1%-/.#$&%0-(>%>&1,()E

7 Abstract?+/5$&%K(<'/50#5(,%)#)2&5(<#--<%&,HZ+/<+<#)0(J%2),/)>%5'+%5$/'#- &%%>5E?+( #-#&> /5 25(, '% #-(&' '+( )2&5/)3 5'#JJ /) *#&/%25 5/'2#'/%)5E?+( $&%,2<'<%)5/5'5%J#+%25/)3<%)'#/)/)3(-(<'&%)/<<%>$%)()'5#),#<%&,Z/'+ # <%)'#<'E?+(&( #&( >#)P,/JJ(&()' >#)2J#<'2&(&5 #), *(&5/%)5 %J $#'/()' #-#&>502''+(%2'5('J%&'+/5$&%K(<'+#50(()#)#-#&>J&%>'+(>#)2J#<'2&(& NQG?E?+($&%K(<'+#50(()<#&&/(,%2'%)0(+#-J%J4))%*#'/%) '&#89'#-#),H Z+% +(-$5 />$-(>()'/)3 )(Z /))%*#'/*( 5%-2'/%)5 J&%> 5'#JJ Z/'+/) '+( <#&( 5(<'%&E?+(P $/<. 2$ /,(#5 #), $&%0-(>5H Z+/<+ >/3+' 0( 5%-*(, Z/'+ # )(Z $&%,2<'H#),+(-$J%&Z#&,/)3'+(>'%<%>$#)/(5%&$&%,2<',(*(-%$(&5E?+( Z%&. +#5 $&%3&(55(, '+&%23+,/JJ(&()' 5'#3(5H Z+(&( '+( J/&5' 5'#3( &($&(5()'(,,#'#<%--(<'/%)#),#)#-P5/5E?+/55'#3(-(,'%#-/5'%J$&%0-(>5#), &([2(5'5'+#'#)(Z$&%,2<'+#,'%>(('E4)'+()(R'5'#3(,/JJ(&()'<%)<($'5 Z+(&( 3()(&#'(, 0P >('+%,5 52<+ #5 0&#/)5'%&>/)3 #), (*#-2#'/%)E?+( <%)<($'5Z(&(,/*/,(,/)'%'Z%'&#<.5H%)(J%&#+%25/)35%-2'/%)#),%)(J%&# <%&,5%-2'/%)E4)'+(-#5'5'#3(#J/)#-<%)<($'J%&(#<+%J'+('&#<.5Z#5<+%5() #),J2&'+(&,(*(-%$(,/)'%'Z%$&%,2<'<%)<($'5E?+($&%,2<'<%)<($'J%&'+(+%25/)3J%<25(5>#/)-P%)(&3%)%>/<5H(R$&(55/%) #),J((,0#<.E?+(<%)<($'\5>#/)[2#-/'/(5#&('%<%)*(P5#J('PJ%&'+($#'/()' #),'%J#</-/'#'('+(5'#JJ\5Z%&.0P3/*/)3*/52#-J((,0#<.E?+($&%,2<'<%)<($' J%&'+(<%&,&(,2<(5'+()2>0(&%J<%&,0&(#.#3(50P%JJ(&/)3#)(JJ/</()'#), J-(R/0-($%5/'/%)/)35%-2'/%)E?+('Z%<%)<($'5>#P$&(J(&#0-P0(25(,'%3('+(& 5/)<('+(P'#&3(',/JJ(&()'$&%0-(>#&(#5E

8 Innehåll "#$%&'$($)******************************************************************************************************************************" "*"+,-)./$'***********************************************************************************************************************" "*01234&56789%*****************************************************************************************************************0 "*:;9%)./<<***********************************************************************************************************************: "*B+&).&<<(.,<<5.4&$******************************************************************************************************: "*CD.56&AA**************************************************************************************************************************= 0#$A,8%($)567,$,%2A,?',4,***********************************************************************************************B 0*";&45'&.3E.($A,8%($)567,$,%2A,?',4,********************************************************************B 0*0F&A/%4,4,?($A,8%($)567,$,%2A,?',4,**********************************************************************G :H.,84,)$($),?-5$6&<4****************************************************************************************************:I :*";&45'&.3E.3.,84,)$($),?-5$6&<4*************************************************************************:I :*0F&A/%4,4,?-5$6&<43.,84,)$($)*********************************************************************************:0 =J,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4********************************************************************************************=I =*";&45'&.3E.?,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4****************************************************************=I =*0F&A/%4,4,??,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4******************************************************************=: B1%/4)(%4()4-5$6&<4**************************************************************************************************************B: B*"K,.8'5A,;&'(L,%%*****************************************************************************************************B: B*01%,''%EA$($);&'(H%&M************************************************************************************************BG OP(A-/AA(5$**************************************************************************************************************************CO O*";&45'&.**********************************************************************************************************************CO O*0F&A/%4,4***********************************************************************************************************************CG O*:F&-588&$',4(5$&.3E.35.4A,44/4?&6-%($)****************************************************************OI G1%/4A,4A*******************************************************************************************************************************O0 Q*"+5-******************************************************************************************************************************O: "I+(%,)5.******************************************************************************************************************************O:

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Uppdragsgivare :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H () %&3#)/5#'/%)5%>'#&'/--*#&#$12$$>7&.5#>>#,($&%0-(>%<+-95)/)35/,I(& J&1) *1&,$(&5%)#-E 4))%*#'/%) K7-$(& $(&5%)#- 5%> +#& /,I(& '/-- J9&07''&/)3#& /)%> *1&,() #'' &(#-/5(&#,(>E 8&2),'#).() 7& #'',( 075'# /,I(&)#.%>>(&J&1),(>7))/5.%&5%>*('+2&#&0('('/)%>*1&,()J2)3(&#&E Q''#)'#-/,I'&#)5$%&'9&(&#&0('#&>(,4))%*#'/%)55-255J9&#''J1)3#2$$%<+ */,#&(J9&>(,-#,( /,I(& 5%> 2$$.%>>(& $1 5K2.+25()E 4))%*#'/%) /,I'&#)5$%&'9&(& 0(5'1& #* &($&(5()'#)'(& J&1) J-(&# 5K2.+25 &2)' %> / 675'&# 89'#-#),%<+/)%>J-(&#%-/.#P&.(5.#'(3%&/(&/)%>*1&,()E4,I73#&()'/--K25',('+7&$&%K(.'('+#&>1)31&/3#&0('5(&J#&()+('/)%>*1&,()5%>5.9'(&5.#$1 %-/.##*,(-)/)3#&E Patientlarmet idag W(' 0(J/)'-/3# -#&>5P5'(> 5%> $&%K(.'(' +2*2,5#.-/3() 2'31&J&1)'/--*(&.#5#*NQG? C %<+J/))5/,#3$1>1)3##* G*(&/3(5 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#- '/-- *1&,&2>>() %<+ '/--,(''# -#&>5P5'(> J/))5-#&>,%5%&#*5(,,#J9&$#'/()'(&EW%5%&)#2'39&5#* ('' */'',%5+25 >(, () &9, '&P<..)#$$H */-.().#) 5(5 / J/32&CECEM9&#''57),#(''-#&>'&P<.5.)#$$())(,%<+$1 51*/55./<.#5()5/3)#-*/,#&(2'/5P5'(>(''/--$(&5%)#-() */#.%&&/,%&5,/5$-#P(& %<+ $(&5%)59.#&(E W(' J/))5 7*() #),&# *#&/#)'(& #* $#'/()'-#&> >(, %-/.# 3&#, #* #*#)<(&#,( '/--7335J2).'/%)(& %<+,(5/3)E 8(>()5#>' J9& 5#>'-/3# -#&> 7& #'',( #--# /))(+#& -#&>J2).'/%)() ]'/--.#--#*1&,$(&5%)#-^E "#$%&'('&)*+",-+.*%/& 0%1-&2345 :#'/()'-#&>() J/))5 2'$-#<(&#,( &2)' %> $1 5K2.+25()5 *1&,&2>H %J'# / #)5-2')/)3 '/-- 5K )3#&)# >() 7*() /))( $1 *1&,&2>>()5 '%#-(''(&E :#'/()'().#)-#&>##*%-/.##)-(,)/)3#&H,('.#)*#&##--'J&1)#''*/-K#+#('' 3-#5*#''()'/--#.2'0(+%*#*+K7-$E6#)-/3'*/57&,('$#'/()'()5%>-#&>#&*/# -#&>,%5#) >() 7*() *1&,$(&5%)#-.#) -#&># J9& #'' '/--.#--# P''(&-/3#&( $(&5%)#-E " UUU*T&A4*A&V0I":WIBW"IX "

10 1.1.3 Ursprunglig problemsituation Q''$#'/()'-#&>5*/.'/3#5'(J2).'/%)7&#''3(>9K-/3+('#'''/--.#--#*1&,$(&5%)#- */,0(+%*EW('>(5'<()'&#-#$&%0-(>('>(,$#'/()'-#&>('/,#37&#'',('/)'(7& #)$#55#' (J'(&,() *#&/(&#),( #)*7),)/)3 5%> 5K2.+25>/-K9).&7*(&E :&%0-(>#'/.() -/33(& #--'51 / #'',#3()5 $&%,2.' /)'( 7& '/--&7<.-/3' J-(R/0(-E F#&>(' 0(+9*(& 5'7),/3' *#&# '/--37)3-/3' J9& $#'/()'() %<+ >15'(,7&>(,.2))# J-P''#5 %<+ J75'#5 $1 ('' J-(&'#- %-/.# $%5/'/%)(& %<+ 57''E 4,#3-95(5,(' (R(>$(-*/53()%>#''5-#,,()'(K$#5J#5'$157)3.-7,5(-)(--(&3()%>#'',().)P'5&2)'5K2.+252'&25')/)3515%>5K )3%<++7*#&>*/,57)3()H.#--#,,7*(&'E W1 01,( 5K2.+252'&25')/)3 %<+ $#'/()' %J'# J9&J-P''#5 -(,(& J#5'.)P')/)3() '/-- #'' &P<.; %<+.-7>5.#,%& 2$$.%>>(& $1 5-#,, %<+.%)'#.'2''#3E G.#,%&)# 2'39&()57.(&+('5&/5.%<+3(&()9.#,%>57'')/)3#*$#'/()'-#&>E"/5.()#'',('J/))5$#'/()'-#&>5%>7&2&J2).'/%)7&(''#--*#&-/3'$&%0-(>E6/,$-9'5-/3' #.2'# '/--5'1), 7&,(' */.'/3' #'' $#'/()'-#&>(' 7& / J2).'/%),1,('.#) *#&# -/*5#*39&#),(J9&$#'/()'()#''+/))#5./<.#(''-#&>E 1.2 Syfte och mål Syfte :&%K(.'(' 5PJ'#& '/-- #'' 2),(&59.# %<+ /,()'/J/(&# $&%0-(>%>&1,().&/)3,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>('E T'/J&1) #)#-P5 #*,(55# $&%0-(> 7& 5PJ'(' >(, $&%K(.'(' #'' 2'*(<.-# () -95)/)3 5%> 0/,&#& '/-- () 57.&#&( *1&,>/-K9 5#>' 2),(&-7''#&J9&*1&,$(&5%)#-()/,(55#&0('(E Mål L1-(' >(,,(' +7& $&%K(.'(' 7& #'' 2'/J&1) /,()'/J/(&#,( $&%0-(> 2'*(<.-# () (--(& J-(&# $&%,2.'(& 5%> >9K-/339& () 57.(& %<+ -7''/--37)3-/3 +#)'(&/)3 J9& 51*7- $#'/()' 5%> *1&,$(&5%)#-E L1-(' 7& #'' 39&#,(' >(, +7)5P) '/-- ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/*E :&%K(.'(' 5.# 3( 2),(&-#3 J9& J%&'5#'' #&0('( %<+ */,#&(2'*(<.-/)3J9&,()(--(&,(J&#>'#3)#$&%,2.'(&)#E Frågeställningar W(J&13%&5%>5.#--0(5*#&#5/$&%K(.'('7&J9-K#),(_ 6#, J/))5,(' J9& $&%0-(> >(,,(' (R/5'(&#),( $#'/()'-#&>('` 6#, 7& %&5#.(&)#'/--,(55#$&%0-(>` 6#,J9&'P$#*$&%,2.'-95)/)3.#)>/)/>(&#,()2*#&#),($&%0-(>() 2'#)#''%&5#.#)P#` 0

11 1.3 Målgrupp Q),(-#*>1-3&2$$()J9&$&%K(.'('7&,()$(&5%)#-5%>#&0('#&$15K2.+25%<+ J&7>5'+#)'(&#&-#&>('H(),(-5%>+2*2,5#.-/3()/))(J#''#&2),(&5.9'(&5.%& %<+5K2.5.9'(&5.%&E4),/*/,(&)#/,())#,(-#*>1-3&2$$()7&P&.(5*(&.5#>>#H */-.('/))(07&()1-,(&>(--#)Ca%<+bc1&EQ)#))#),(-#*>1-3&2$$()7&,( $#'/()'(& 5%>.%>>(& /.%)'#.' >(, -#&>('E 4),/*/,(&)# /,())#,(- #* >1-3&2$$()7&&($&(5()'(&#,(/#--#1-,&#&E 1.4 Avgränsningar :&%,2.'2'*(<.-/)3()+#&0(3&7)5#'5'/--,(),(-#*-#&>('5%>2'39&5#*,%5#H 5-#,, %<+.%)'#.'E M%.25 +#& 51-(,(5 /)'( -(3#' $1 +(-# -#&>5P5'(>(',1,(' 0(J/)'-/3# -#&>(' J&1) '/--*(&.#&() NQG? >() 7*() #),&# $#'/()'-#&> +#& 2),(&59.'5E :&%,2.'()5>/-K9$1*(&.#)+#&+#J'5/1'#).(>()J&#>J9&#--'+#&J%.25-(3#'$1 57.(&+(' %<+ #)*7),#&*7)-/3+('E Y%5')#,(& J9&,() 2'*(<.-#,( $&%,2.'() 5.# -/33#/)%>&/>-/3#&#>#&H>()$&%K(.'('#*5(&/)'(#'''#J&#>(R#.'2),(&-#3 J9&#''0(&7.)#,(''#E 1.5 Begrepp i rapporten W(0(3&($$5%>#)*7),5/&#$$%&'()J9&#''0()7>)#-#&>('5%-/.#,(-#&*/5#5/ '"()*+,"E &&&&&&&&&&&"#$%&'(6&)*+",-+.*%/,+ :

12 1.6 Process :&%K(.'('3()%>J9&,(5/J-(&#J#5(&E4)-(,)/)35*/55#''(5()$&%K(.'$-#)2$$,7& $&%K(.'('5 5PJ'( %<+ >1-5#>' #*3&7)5)/)3#& 2'#&0('#,(5E 4 $&%K(.'$-#)() 3K%&,(57*()()'/,5$-#)(&/)3J9&#'''P,-/3'*/5#*/-.#,(%-/.#5'(3()/$&%K(.'(' 5.2--(.%>># #'' 0-/ %<+ 7*() )7&,( 5.2--( *#&# 3()%>J9&,#E QJ'(& #'',() /)-(,#),($-#)(&/)3()2'J9&'5$109&K#,(5(),#'#/)5#>-/)3EW(,#'#5%>(&+9--5 #)#-P5(&#,(5J9&#''/,()'/J/(&#,($&%0-(>5%>$&%K(.'('5.2--('#+7)5P)'/--E T'/J&1)$&%0-(>/,()'/J/(&/)3()%<+#)#-P5()#&0('#,(5().&#*0/-,J&#>J9&#'' 'P,-/339&# */-.#.&#* () )P $&%,2.' 0%&,( 2$$JP--#E 4 )75'# J#5 $109&K#,(5 J&#>'#3)/)3() #*,(-.%)<($'() 3()%> %-/.# >('%,(& J9& 0&#/)5'%&>/)3E W( J&#>'#3)#.%)<($'() 2'*7&,(&#,(5 %<+ *73,(5 >%' *#&#),&# J9& #'' 5(,#) &(52-'(&#/(''5-2'3/-'/3'.%)<($'H*/-.('*/52#-/5(&#,(5%<+2'*7&,(&#,(5J9&#''.2))#*/,#&(2'*(<.-#5P''(&-/3#&(EQJ'(&#''(''5-2'&(52-'#'J&#>'#3/'52'J9&,(5 P''(&-/3#&(2'*7&,(&/)3#&E4J/32&CED*/5#5()0/-,$1,())#$&%<(55E "#$%&'(7&89,%:";+&<9,%&*%=,+:#1-#,- & =

13 2 Insamling och analys av data 4,(''##*5)/''0(5.&/*5,('#&0('(5%>/)-(,)/)35*/52'J9&,(5/$&%K(.'('EW(''# #&0('( >P))#,( 2' / () 'P,-/3#&( %<+ >(& 2'0&(,, $&%0-(>0/-, 7) *#, 5%> 2&5$&2)3-/3() 3(''5 5#>' ().&#*0/-, J9& #'' 3( &/.'-/)K(& '/-- */,#&( $&%,2.'2'*(<.-/)3E 2.1 Metoder för insamling och analys av data Datainsamling 4 ('' '/,/3' 5.(,( 3()%>J9&,(5 0&2.#&5'2,/(& %<+ J9&('#350(59. J9& #'' J1 () J9&5'1(-5(#*$#'/()'-#&>('%<+$&%0-(>5/'2#'/%)()E Företagsbesök M9& #'' J1 () /)31(),( $&(5()'#'/%) #*,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>(' %<+,(55 5P5'(>3K%&,(5(''0(59.+%5'/--*(&.#&()NQG?EW('3K%&,(57*()(''0(59.$1 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H */-.# #)5*#&#& J9&,() '(.)/5.# 52$$%&'(),7&E N(59.(' 3K%&,(5 J9& #'' 5#>-# /)J%&>#'/%) %> &($#&#'/%) 5#>' J9& #'' J1 () /)0-/<. #* %-/.# -#&>5P5'(> 5%> $#'/()'-#&>() *(&.#&/E Observationer och intervjuer O05(&*#'/%)(&%<+/)'(&*K2(&3K%&,(5$1J-(&##*,(-)/)3#&$1JP&#%-/.#5K2.+25E GK2.+25() 5%> 0(59.'(5 *#& G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H L9-),#-5 5K2.+25H G9,&# d-*50%&35 5K2.+25 / N%&15 5#>' T,,(*#--# 5K2.+25E :1 *#&K( #*,(-)/)3 3K%&,(5 01,( %05(&*#'/%)(& %<+ /)'(&*K2(& J9& #'' J1 () 0/-, #* +2& #)*7),)/)3()#*-#&>('5(&2'EO05(&*#'/%)(&)#5%>3K%&,(5*#&9$$)#-*/-.(' /))(07& #'' #)*7),#&)# *#& >(,*(')# %> #'',( 0-(* %05(&*(&#,(E 6#-(' #'' 3()%>J9&#9$$)#%05(&*#'/%)(&0(&%,,(J&7>5'$1#'',('/)'(J#))5>9K-/3+(' #'' &9&# 5/3 $1 () *1&,#*,(-)/)3 2'#) *1&,$(&5%)#-()5 *('5.#$E G(>/5'&2.'2&(&#,(/)'(&*K2(&H#--'51/)'(&*K2(&>(,2)3(J7&-/3'>#)25H3K%&,(5/ 5#>0#),>(,%05(&*#'/%)(&)#J9&#''J1(),K2$#&(J9&5'1(-5(J9&#)*7),#&()5 2$$-(*(-5( A E4)'(&*K2(&)#55'&2.'2&*/5#5/0/-#3#AECE4)'(&*K2(&)#2'J9&,(5>(, 01,($(&5%)#-%<+$#'/()'(&E?%'#-'/)'(&*K2#,(5AA$(&5%)(&2&$(&5%)#-()%<+ 5K2 $#'/()'(&E 4)'(&*K2(& >(, $(&5%)#-() 2'J9&,(5 5#>'/,/3' 5%>,(,(>%)5'&(&#,(()#)*7),)/)355(.*()5,1$(&5%)#-()+#,(0(3&7)5#'>(,'/, #'' #**#&#E M&7>5',%.2>()'(&#,(5 /)'(&*K2(& %<+ %05(&*#'/%)(& >(, #)'(<.)/)3#&%<+J%'%)'%35,1>9K-/3+('#''*/,(%,%.2>()'(&#*#&0(3&7)5#,E Enkäter Q).7'(&5./<.#,(52'*/#>#/-'/--%-/.##*,(-)/)3#&$1'/,/3#&(0(59.'#5K2.+25 J9&#''J1/)5P)/*#,(''5'9&&(#)'#-$(&5%)(&#)513%>$#'/()'-#&>('%<+,(55 #)*7),)/)3E Q).7'(&)# /))(+9-- ().%>0/)#'/%) #* 9$$)# %<+ 5-2')# J&13%&E 0 Y#&-55%)LeABBAf B

14 X$$)# J&13%& 3(& 2'&P>>( J9& 5*#&5$(&5%)() #'' J&/'' 5.&/*# )(&,(' 5%> 5$%)'#)',P.(&2$$>(,#),(5-2')#J&13%&)#3(&%-/.#5'P&,#5*#&5#-'(&)#'/* D E?*1%-/.#'P$(&#*().7'(&5./<.#,(52'H()&/.'#,'/--$(&5%)#-()J9&#''J1() 0/-,#*,(&#5/)5'7--)/)3'/--$#'/()'-#&>('5#>'+2&,(+#)'(&#&,('/5/'',#3-/3# #&0('(E:(&5%)#-().7'().#)-75#5/5/)+(-+('/0/-#3#AEAEW()#),&#().7'() &/.'#,(5/3'/--$#'/()'(&J9&#''5#>-#/),(&#515/.'(&%>-#&>('5J2).'/%)%<+ #)*7),#&*7)-/3+('E:#'/()'().7'()H/0/-#3#AEDH3K%&,(,('-7''#&(#'')12'7*() '/--,(55#0&2.#&(EQ).7'(&)#5#>>#)5'7--,(5/().*#-/'#'/*,(->(,</'#'%<+ ().*#)'/'#'/*,(->(,,/#3&#>EW('09&)7>)#5#''().7'(&)#5./<.#,(52''/-- #*,(-)/)3#& >(, %-/.# 5%&'(&5 -#&>,%5%&H #--'51 /)'( (),#5' J&1) '/--*(&.#&() NQG?EN-#),)/)3().#),%<.0/,&#'/--#''5P)$2).'(&5%>#))#&5.#)5.(/)'(.%>>/'J&#>7*().#)'#5/0(#.'#),(E Analys av insamlad data Q'' #)'#- #)#-P5(& 3()%>J9&,(5 J9& #'' J1 J9&5'1(-5( J9&,(,#'# 5%> (&+1--/'5E g(,#)-/5'#5*/-.#'p$(&#*#)#-p5>('%,(&5%>#)*7)'5%<++2&,()#)*7)'5e KJ-analys Q)YS;#)#-P5#)*7),(5J9&#''5'&2.'2&(&#%<+5#>>#)5'7--#,()5'9&&(>7)3,,#'#5%>(&+1--/'5J&1)0&2.#&5'2,/(&)#EU)#-P5()2'J9&,(5$15157''#''</'#' J&1),#'#/)5#>-/)3() 3&2$$(&#,(5 (J'(& <()'&#-# %>&1,() J9& #'' J9&().-# () J&#>'/,#.&#*57'')/)3 h E Hierarchical task analysis, HTA 0&P'5 )(& / >/),&(,(-#&H >(, 5PJ'(' #'' J1 () 9*(&0-/<. #* $&%,2.'()5 #)*7),)/)35$&%<(,2&E G%> J9&5'# 5'(3 /,()'/J/(&#5 +2*2,>1-('H,(' >1-5%> 9)5.#5 3()%>J9&#5 >(, $&%,2.'()E L1-(' 0&P'5 5(,#) )(& / +/(&#&./(& #*,(->1- %<+ +#),-/)3#& c E U)#-P5() 2'J9&,(5 J9& 2$$3/J'() ]$1.#--# 2$$>7&.5#>+('>(,-#&>,%5#^J9&#''*/5#$1,(%-/.#>%>()'5%>2$$3/J'().&7*(&E Översiktsdiagram Q'' 9*(&5/.'5,/#3&#> 3K%&,(5 J9& #'' J1 ().-#&#&( 0/-, #*,( J#.'%&(& 5%> $1*(&.#& $#'/()'-#&>('5 #)*7),)/)3E X*(&5/.'() 2),(&-7''#,( J%&'5#''# #)#-P5(&5 2$$-733H ('' (R(>$(- *#& #'' 3&2$$(&# 2$$'7<.'# $&%0-(> J9& #'' -7''#&(.2))#9*(&5.1,#,(>EX*(&5/.'5,/#3&#>>('5#>>#)5'7--,(53()%>() 2$$5'7--)/)3-/.'(''J/5.0()5,/#3&#>E Problemmatris Q) $&%0-(>>#'&/5 5'7--,(5 2$$ J9& #'' J%&>2-(&# %<+ 5'&2.'2&(&#,( $&%0-(> 5%>2$$>7&.5#>>#'52),(&,#'#/)5#>-/)3()EW(%-/.#$&%0-(>()3&#,(&#,(5 : Y#&-55%)LeABBAf = Y#&-55%)LeABBAf B N%+3#&,LHY#&-55%)G>J-eABCBf C

15 (J'(& +2& #--*#&-/3#.%)5(.*()5(&,( 3#*H J9& #'' 5.#$# &/.'-/)K(& J9& */-.# $&%0-(>5%>*#&*/.'/3#5'#''-95#>(,,())P#$&%,2.'()E Fiskbensdiagram QJ'(& #'' +# (&+1--/' ('' #)'#- $&%0-(>%>&1,() 5.#$#,(5 '&( J/5.0()5,/#3&#>H >(,%-/.#$&%0-(>%>&1,()/J%.25HJ9&#''J9&5'1*/-.#%&5#.(&5%>.#)0/,&# '/--,(55#$&%0-(>EW(%>&1,()5%>,/#3&#>>()2'3/<./J&1)*#&.(+/'%)-)%*- (%&'$01%#H 23"*+(- 4- "#$%&#'"() 5#>' 5#%/'$6%&- 78&3#$+&9 L('%,() 3#* >9K-/3+(' #'' 5'&2.'2&(&# %<+ $&(5()'(&# %&5#.;*(&.#)5#>0#), >(--#) $&%0-(>() %<+,(55 '&%-/3# %&5#.E 6#&K( %>&1,( 5%>.#) '7).#5 $1*(&.# $&%0-(>('#)#-P5(&#,(5%<+0&9'55(,#))(&'/--,(-%&5#.(& b E Träddiagram Q'''&7,,/#3&#>5#>>#)5'7--,(52'/J&1),($&%0-(>5%>2$$.%>>/'J9&#''3( 2),(&-#3 '/-- ().&#*0/-,E 4 ('' '&7,,/#3&#> 0&P'5 $&%0-(>() )(& / >/),&( 0(5'1),5,(-#& '/--5,(55 #'' () 51.#--#, /",&$64 2$$)1''5H */-.() 2'39&5 #* $&%,2.';(--(&>#'(&/#-(3()5.#$(&E?&7,,/#3&#>>('3(&()9*(&5.1,-/30/-,#* */-.#J#.'%&(&5%>$1*(&.#&(''*/55'$&%0-(> i E Persona M9&#''#)#-P5(&#/)5#>-#,,#'#.%$$-#,'/--#)*7),#&0('((),(/,()5$(</J/.# >/-K9)'%35'*1J/.'/*#$(&5%)(&J&#>3()%>()51.#--#,$(&5%)#E?/--5#>>#)5 >(,(''5<()#&/%,7&$(&5%)#)$1)13%'57''/)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()3(5() 0/-, 9*(& >9K-/3 #)*7),)/)3 5#>' (*()'2(--# $&%0-(> 5%>.#) 2$$.%>>#E :(&5%)#5 7& ('' 57'' #'' J1 () 07''&( J9&5'1(-5( 9*(& 5/'2#'/%)() %<+,( /)0-#),#,( >7))/5.%&)#E :(&5%)%&)# 3K%&,(5 2'/J&1) $#'/()'(),1,(' / () 5K2.+25>/-K97&*/.'/3'#''+#()0/-,#*K25'()$#'/()'52$$-(*(-5(E Hållbar utveckling :(&5$(.'/*('$1>/-K9%<++1--0#&2'*(<.-/)3+#&J9-K'$&%K(.'('2),(&,(5531)3 +#& #--'51 $1*(&.#',( *#- 5%> 3K%&'5E M9& #'' J1 () 0/-, #* $&%,2.'() 2& ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/* +#&,(' 2),(&59.'5 %> $&%,2.'() 1'(&*/))5 (--(& &($#&(&#5(J'(&#'',()5-2'#'J2)3(&#E Livscykelanalys M9& #'' 9.# J9&5'1(-5() J9& +2& () -#&>,%5# $1*(&.#& >/-K9) 2),(&,(55 -/*5<P.(-2'J9&,(5()-/*5<P.(-#)#-P5$1,('0(J/)'-/3#-#&>('EF/*5<P.(-#)#-P5() 2'J9&,(5 >(, +K7-$ #* $&%3&#>>('.(+*8:#- ;:+'+0<- =&'$&%E 4 $&%3&#>>(' #)3#*5,( %-/.# >#'(&/#- 5%> $&%,2.'() /))(+1--(& '/--5#>>#)5 >(, */.' J9& *#&K(.%>$%)()' 5#>' '/--*(&.)/)35>('%,E Q)(&3/J9&0&2.)/)3H '&#)5$%&'(&/)3 %<+ &(5'+#)'(&/)3 #)3#*5,7&(J'(& J9& #'' 5-2'-/3() 5.#$# () 0/-, 9*(& $&%,2.'()5 '%'#-' 0(&7.)#,(.%-,/%R/,2'5-7$$H *#''()J9&0&2.)/)3 %<+ #*J#--E 6/55##)'#3#),()#*5((),($&%,2.'()55#>>#)57'')/)3%<++#)'(&/)33K%&,(5,1'/--31)3'/--51,#)/)J%&>#'/%)*#&0&/5'J7--/3E C Y#&-55%)LeABBAf O Y#&-55%)LeABBAf O

16 2.1.4 Kravsättning T'/J&1)&(52-'#'()J&1)#)#-P5>('%,(&)#.2),(().&#*0/-,J#5'5'7--#5EM&7>5' *#&,(''&7,,/#3&#>>('5%>0/,&%3'/--#''.&#*5'&2.'2&(&#,(52$$(J'(&%-/.# %>&1,()EQJ'(&5%>$&%,2.'()#*5(&#''#)*7),#5/5K2.+25>/-K9J/))57*()() +(-,(-.&#*J&1)-7.(>(,(-5*(&.('#'''#+7)5P)'/--EU*,())#%&5#.5'2,(&#,(5-7.(>(,(-5*(&.('5 J9&(5.&/J'(& / 5#>0#), >(,.&#*57'')/)3()E Y&#*0/-,() J&#>5'7--,(5/()/'(&#'/*$&%<(55%<+*7R'(J&#>%<+J9&7),&#,(5J&7>5'2),(& $&%K(.'('5#)#-P5J#5E 2.2 Resultat av insamling och analys av data 4,('+7&#*5)/''('&(,%*/5#5,(&(52-'#'5%>J&#>.%>2&,#'#/)5#>-/)3()%<+,(55 #)#-P5E "(52-'#'() &(,%*/5#5 2),(&.#'(3%&/(&)# A"&#%($&0B- C&6D&*"(%B- E8&3#$+&- +:1-3+&,#(83#$+&H F$3&"&*%- (+*83#%(B-.(+/'%)- 6$*- "&6D&*&$&0HA4''/"(-8#6%:3'$&05#>'G("6/$'*EW(%*#)$&(5()'(&#,(&20&/.(&)# +#&0(#&0('#'5J&#>J&1)9*(&5/.'5,/#3&#>>('5%>.#)-75#5/0/-#3#AEhE Q) 5'%&,(- #*,(,#'# 5%> 5#>-#,(5 /) (&+9--5 J&1),( '%'#-' bi /)5#>-#,( ().7'(&)#H 1''# #*,(55# *#& $#'/()'().7'(& %<+ &(5'(&#),( cj *#& $(&5%)#-().7'(&E Q) 5#>>#)5'7--)/)3 #* $(&5%)#-().7'(&)# $&(5()'(&#5 / 0/-#3#AEc%<+$#'/()'().7'(&)#/0/-#3#AEbE Vårdmiljön T'J9&#),('#*0&2.#&5'2,/(&*/5#,($1#''5K2.+25>/-K9)5(&%-/.#2'37--#),( (R(>$(-*/5>90-(&/)3%<+&2>52'J%&>)/)3EU''>/-K9)7&51*#&/(&#),(5'7--(& +93#.&#*$1()$&%,2.'5J-(R/0/-/'('H,1,()>15'(.2))##)$#55#5(J'(&,())# 5./J'#),( >/-K9E W(' 7& 7*() #* */.' #'' */,+1--# () 'P5' *1&,>/-K9 J9& #'' 3( $#'/()'(&()-23)>/-K9#'''/--J&/5.)#/5#>'#''>/)5.#5'&(55+%5$(&5%)#-()E Vårdrum 61&,&2>.#) 5( >P<.(' %-/.# 2' 0(&%(),( $1 #*,(-)/)3E 6#&/#'/%)().#) +# 5/) 3&2), / 01,( >%,(&)/'(' / 2'&25')/)3 >() 7*() / */-.() 'P$ #* 0(+#),-/)35%>3(5$1#*,(-)/)3()EQ''*1&,&2>.#) +# *#&/(&#),( #)'#- 07,,#&H *#)-/3#5' 7& () '/-- JP&# 5'P<.()E G7)3 >(, '/--+9&#),( 57)33&/), 7& *#)-/3() 5'#),#&,E X*&/3 /)&(,)/)3 5%>.#) J/))#5 7& 57)3-#>$# %<+ 57)30%&, 5#>' #),&# +K7-$>(,(- 515%>,7*(&' %<+ >(,/</)5.# +K7-$>(,(-E W(' J/))5 J#5'# -#&>.)#$$#& >%)'(&#,( / *1&,&2>>() %J'#5' / #)5-2')/)3 '/-- 57)3() 5#>' */, &2>>('5 /)31)3E G( J/32&AECJ9&(''(R(>$(-$1+2&(''*1&,&2>.#)5(2'E "#$%&6('&3++&91%>%$/ G

17 Toalett?%#-(''J/))5#--'/,/#)5-2')/)3'/--(''*1&,&2>E4)&(,)/)3()2'39&5#*'%#-('' >(,'/--+9&#),(#&>5'9,H+#),J#'5#>'/0-#),7*(),25<+>(,'/--+9&#),(5'%-E G'%&-(.()$1&2>>()5#>'$-#<(&/)3()#*/)&(,)/)3()*#&/(&#&*/-.('/))(07& 5./--)#,(&/#*5'1),%<+5-#,,-7)3,(&Ed*()$-#<(&/)3#*-#&>,%5%&%<+#)'#-(' J#5'#-#&>.)#$$#&.#)*#&/(&#>(--#)%-/.#'%#-(''(&E Hantering F#&>(' 7& #* 5'%& */.' 37--#),( $#'/()'57.(&+('() %<+ +93#.&#* 5'7--5 $1 $&%,2.'()_ #'',() 5.# *#&# 57.(&H.2))# +#)'(&#5 J-(R/0(-' %<+ *#&# '1-/3E 2'J9&'5E Situationer då larmet används U)-(,)/)3()'/--#''-#&>#.#)*#&##--'J&1)#''()$#'/()'7&'9&5'/3(--(&2),&#& 9*(& )13%' '/-- #'' $(&5%)#- 0(+9*(& '/--.#--#5 J9& #.2' +K7-$E 4,( ().7'(& 5%> 5./<.#,(5 2' 5'7--,(5 () J&13# '/-- $#'/()'(&)# %> / */-.# 5/'2#'/%)(&,( 5.2--( *7-K##'''&P<.#$1-#&>.)#$$()EQ)-/.)#),(J&13#5'7--,(5'/--$(&5%)#-()%> &40+# 5#>' "#$%&#%&- 1"(- 6D(3H,)D(#+( e0/-#3# AEc %<+ AEbfE Q) 5#>>#)5'7--)/)3#*5*#&().#)5(5/,/#3&#>>()AEC%<+AEA)(,#)E F".;*&E%&>,&9*-."#*:+,&D%:*;,%-*&G..&*H&,-&B*G,-+&.*%/*%I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(&& $\BI A-+*.&:9*%& CI BI =I :I 0I "I I :: =O D,Y&$4&$?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ C"*#%*/&6('&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*; :Q D,Y&$4&$/$'.,. E?&.$9)54 =G Q

18 M&9".;*&:"+$*GD-,%&N*%&>$O&,..,%&:;$..,&>$&9E.J*&*H&+%PQ;*& B1&.*%/;-*BB,-I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(& $\G G O C = 0 " 0 : I _,)?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ _,)/$'.,.E?&.$9)54 C"*#%*/&6(6&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*;& N1,($#'/()'(&%<+$(&5%)#-#)3#**7&.k5>7&'%&5%>J&7>5'##)-(,)/)3'/--#'' -#&>#E F735' $&/%&/'(' +#,( ]$#'/()'() 7& '9&5'/3^E T'9*(&,(55# #-'(&)#'/* #)3#*5 7*() J-(&# #),&# #)-(,)/)3#& '/-- #'' -#&>#E N-#), #))#' -#&>#& */55# $#'/()'(& J9& #'',( 7& %&%-/3# %<+ */-- +# #$E W('.#) *#&# #),&# 5>1 5P55-%& 5%> 0(+9*(& 2'J9&#5 5%> #'' '/-- (R(>$(- 5'7)3# J9)5'(&H 0P'# 57)3-/))()%<+51*/,#&(EQ),(-$#'/()'(&>/55'#&%<.51.)#$$()J9&#''*#&# )13%'#))#'5%>'/--(R(>$(-.)#$$'/---#>$#)(--(&&#,/%)E %J'# $#'/()'-#&>(' #)*7),5 2),(&59.'(5 %<.51 / ().7'(&)#E :#'/()'(&)# '/--J&13#,(5 +2& %J'#,( #)*7),(& -#&>,%5#) %<+ $(&5%)#-() '/--J&13#,(5 +2& %J'#,(.%>>(&/.%)'#.'>(,-#&>,%5#)/5/''#&0('(E"(52-'#'()J9-K(&)(,#)/,/#3&#>AED%<+AEhE :I 0I *%=,+,I& $\BI I ]")).[',) "W"I)).[',) "IW:I)).[',) ^:I)).[',) C"*#%*/&6(7&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&;D-+*;+&/,>&.*%/>D:* "I

19 ?-#,0E%&N$%&DL*&*-9E->,%&>$&.*%/>D:*-I& $\G :`B : 0`B 0 "`B " I`B I ]")).[',) "W0)).[',) :WB)).[',) BW"I)).[',) ^"I)).[',) C"*#%*/&6(R&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&D/&N$%&D0+*&>,&*-9E->,%&.*%/>D:*- U*,('/--J&13#,($#'/()'(&)#7&,('*#)-/3#5'#'',(-#&>#&()'/--'*131)3(&$(&,#3EW(J-(5'#J&1)$(&5%)#-().%>>(&,7&(>%'/.%)'#.'>(,-#&>('>(--#)'/% %<+ '&(''/% 31)3(&,#3-/3()E W() 5'%&# 5./--)#,() / #)*7),#),( 39& #'',(' 7& */.'/3'#''5('/--*1&,$(&5%)#-()515/.'(&%<+$&%0-(>#'/.&2)'-#&>('E Placering av larmet T),(& %05(&*#'/%)(&,(>%)5'&(&#,( $(&5%)#-() *#&,( 0&2.#& $-#<(&# -#&>,%5%&)# %<+ +2&,( 0&2.#& J75'# 2$$ 5-#,,()E :1 3&2), #* 5./--)#,(& / /)&(,)/)3 5.(& $%5/'/%)(&/)3 #* $#'/()'-#&>(' $1 >1)3# %-/.# 57''E M9& #'' $-#<(&#,%5#)'/--()$#'/()'-/33#),(5/57)3().)P'5*#)-/3()5-#,,()J#5'&2)',7*(&' (--(& 57)3-#>$# 51 #'' -#&>,%5#) +7)3(& )(& J&#>J9& $#'/()'()E O> $#'/()'()5/''(&%<+7'(&/)(,&(,(-()#*57)3().#)5-#,,()'(K$#5/-#.#)() -7)35+(-#57)3()51#''$#'/()'()+#&,%5#))7&#'/--+#),5EF#&>,%5#)'(K$#5 %J'#7*()J#5'$157)30%&,('(--(&*/&#5&2)'57)33&/),()*/,5/,#)%>57)3()E "#$%&6(7&)D:"+"D-,%"-#&*9&.*%/>D:*&"&91%>%$//,+ :1 '%#-(''() $%5/'/%)(&#5 -#&>(' %J'# 3()%> #'' 5-#,,().)P'5 &2)' ('' #* '%#-(''()5 #&>5'9,E 6/, +#),J#'(' $-#<(&#5 -#&>(' %J'#5' 3()%> #'',('.)P'5 J#5'/'*1-$2>$()EG(J/32&AEDJ9&%-/.#$%5/'/%)(&/)3557''E ""

20 4 ().7'(&)# '/--J&13#,(5 $#'/()'(&)# %> *#& -#&>,%5#) 0&2.#& *#&# $-#<(&#,E G*#&() */5#,( #'',( *#)-/3#5'( $-#<(&/)3#&)# *#& J9-K#),(_ +7)3#),( 9*(& 57)3()H$157)30%&,('(--(&57)3.#)'()5#>'*/,'%#-(''e0/-#3#AEbfE d*()$(&5%)#-()'/--j&13#,(5/().7'()%>*#&,(0&2.#&$-#<(&#-#&>,%5#)j9& #'',()5.#*#&#51-7''/--37)3-/35%>>9K-/3'ET'9*(&,(5'7--()5%>J&#>.%>#* $#'/()'().7'(&)# %<+ %05(&*#'/%)(&)# #)3#*5_ / $#'/()'()5 +#), (--(& $1 $#'/()'()5 >#3(H J#5'.-7>, / -#.#)()H 0&(,*/, $#'/()'() / 57)3() (--(& / #&>5'9,()$1'%#-(''()%<+5'%-()/&2>>('e0/-#3#AEcfE Förflyttning av sjukhussäng 6/, /)'(&*K2(& >(, $(&5%)#- J&#>.%> #'',(' /0-#), 5.(& () J9&J-P'')/)3 #* 5K7-*# $#'/()'57)3(),1 () $#'/()' 0(+9*(& &9&# 5/3 >(--#),( %-/.# #*,(-)/)3#&)#E 6/, () 51,#) J9&J-P'')/)3.9&5 #--'51 +(-# 57)3() /*73E W(' +7),(& #'' $(&5%)#-() 3-9>>(& #'' $-%<.# 0%&' ('' J#5'.)2'(' -#&> */, J9&J-P'')/)3E 4 ('' *1&,&2> J/))5 >1)3# 5-#,,#& %<+ #))#) 5K2.+252'&25')/)3 5%>>(,J9&()5*1&/3+('#''2$$'7<.#$#'/()'-#&>('5(*()'2(--#$-#<(&/)3E 3()%> %-/.# '(.)/.(&E M9& #'' &()39&# -#&>(' #)*7),5,(' *#)-/3'*/5 ib; $&%<()'/3 P',(5/)J(.'/%) >() */, 3&%*&()39&/)3 #)*7),5 6/&<%) 5%> 7& ('' 5'#&.#&( &()39&/)35>(,(-E "()39&/)3() 31& '/-- $ '' #'',(5/)J/<(&/)35>(,-(' #$$-/<(&#5 $1 () $#$$(&55(&*('' 5%> 5(,#),&#5-7)35 &()39&5 *#&/(&#&,1,(' 5.(& */, 0(+%*H *#)-/3'*/5 /))(07&,(''# #'' -#&>(' &()39&5,#3-/3()E Q) #))#) >('%, J9& &()39&/)3 #* >(,/</)5. 2'&25')/)3 7&,/5.; %<+ 5$%-,(5/)J(.'%&(&E W(5/)J(.'/%)5'(>$(&#'2&() / () 51,#) #$$#&#'2& 7& %J'#5' jb C %<+,/5.)/)3()5.(&/'&(5'P<.()'&(;>/)2'(&5/)'(&*#--E Användare W( $&/>7&# #)*7),#&)# #* -#&>(' 7& $#'/()' %<+ *1&,$(&5%)#-,1,( J&7>5' /)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()EW(5(.2),7&##)*7),#&)#2'39&5#**#.'>75'#&(H 5(&*/<($(&5%)#-%<+#)+9&/3#E Patient GK2.+25()55'%&#.#$#</'('%<+.%>$('()50&(,,39&#''(''5'%&'#)'#-$#'/()'(&.%)'/)2(&-/3'0(+#),-#5J9&J-(&#%-/.#1.%>>%&EW(''#&(52-'(&#&/(''>P<.(' +93' J-9,( #* >7))/5.%& >(, %-/.# J9&2'57'')/)3#& 5%>,#3-/3().%>>(& /.%)'#.'>(,$#'/()'-#&>('E:#'/()'()7&,()#)*7),#&(5%>/)'(&#3(&#&>(5' >(, -#&>,%5#)5 3&7)55)/''E G-#,,().#) 2'39&# ('' 5'9&#),( >%>()' J9& $#'/()'(),1,().#)*#&#/*73()5#>'0(3&7)5#$#'/()'()5&9&-/3+('EW('7& /)'( #--# $#'/()'(& 5%> #)*7),(& $#'/()'-#&>(' 2),(& 5/) */5'(-5( %<+ *1&,$(&5%)#-() /)J%&>(&#& /)'( #--'/, %> +2& $#'/()'-#&>(' J2)3(&#& %<+ +2&,('5.#--#)*7),5E "0

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb,

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb, Amosparkens skola utskrivningsanvisningar Flickor: Pojkar: s va ra ren 35 (51 %) 34 (49 %) Skolans utrymmen och verksamhet Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna Klassrummet är

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes.

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes. LIV OCH DÖD i det tidigmedeltida Västerås En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes Lisa Hartzell, 2010 Fou rapport 8 !"#$%&'$!"#$%&#'#()*%$#+,-.-(#/$0*$("#$1)"-**#%$2'),&3$45%(#67%3$6#86#%#*($8-6($)9$-*$#-6':$;#/0#.-'$

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Fälttest - Pilot MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Vad är det värt...? 500 x 10 x 200 = 1.000.000 1.000.000 x 0.30 = 300.000 Om en organisation med 500 anställda drabbas av 10 minuters användbarhetsproblem

Läs mer

Att avgöra prediktionsprecision av ett verktyg. 12 M aking process predictions. Uppskattning av kostnad och arbetsinsats för ett projekt

Att avgöra prediktionsprecision av ett verktyg. 12 M aking process predictions. Uppskattning av kostnad och arbetsinsats för ett projekt 12 M aking process predictions Att avgöra prediktionsprecision av ett verktyg Vad är en uppskatning? Kostnadsuppskatning av projekt COCOMO Vad är en bra uppskatning? PPL och Predictor E = uppskattning

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

1/59 /THE GAPS MIND/ TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING. Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09.

1/59 /THE GAPS MIND/ TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING. Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09. 1/59 MIND/ /THE GAPS TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING Anna Gustafsson and Sofia Park 2015.09.16 2/59 3/59 1960 2010 2050 (Global footprint network, 2015)

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Vecka Dag Datum Börjar Slutar Aktivitet Sign Lokal Ändrat * Tis 21-aug 09:00 17:00 Registrering Receptionen 36 Mån 04-sep Introduktionsdag

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

STOCKHOLMS- RAPPORTEN

STOCKHOLMS- RAPPORTEN Sigtuna 28 % Täby 23 % Danderyd 23 % Spånga - Järva 31 % Norrmalm 21 % Stockholms innerstads7 20 % Sergels torg Lidingö 26 % Nybroplan Kungsträdgården Styrmansgatan Djurgårdsbron Liljevalchs/Gröna Lund

Läs mer

Beskrivning Ver Datum Konto Benämning Debet Kredit Auto. 1940 Bank 550,00 6570 Bankkostnader 550,00

Beskrivning Ver Datum Konto Benämning Debet Kredit Auto. 1940 Bank 550,00 6570 Bankkostnader 550,00 Sid 1 (av 18) Räkenskapsår: 0601-0612 Grundbok: A - Löpande bokföring Period: 0601-0612 (verifikat 1-195) Utskriven: 070227 10:37 av JohnL 1 060101 Servicepris 2006 2 060103 kopiatorhyra 3 060103 Rep av

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system Innovationer för morgondagen. Geberit Omega WC-system Låga krav på utrymme, hög flexibilitet. Geberits nya WC-system Omega. Vid montering av en vägghängd WC under ett fönster eller ett lutande tak är cisternens

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektors utseende. Tack vare den låga bygghöjden passar Lisa utmärkt vid installationer med låga bröstningshöjder

Läs mer