!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//"

Transkript

1 "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& & & CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

2

3 :;8;/<=>?/ "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& ;=4F7548C9B/G9H45/DG6;9:;9I/ CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

4 Kandidatarbete PPUX03 Produktutveckling av patientlarm Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Teknisk Design Sofie Andersson, Ida Dahlin, Rebecka Hallberg, Malin Karlsson, Linnéa Söderbom och Frida Tall Chalmers tekniska högskola SE Göteborg, Sverige Telefon +46(0) Omslagsfoto: Renderad bild på slutprodukt Tryck: Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling

5 Förord "#$$%&'()#*+#),-#&(''.#),/,#'#&0('($12$$,&#3#*4))%*#'/%) '&# 89'#-#), */, /)5'/'2'/%)() :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3 $1 7*()'#<.#L#'5M&/,+H$&%K(.'.%%&,/)#'%&H%<+N/&3/''#O-55%)H/,I'&#)5$%&'9&H J&1) 4))%*#'/%) J9&,(&#5 ()3#3(>#)3 %<+ ()'25/#5> 5#>' J9& >1)3# 3/*#),(,/5.255/%)(&E6/*/--%<.51'#<.#9*&/3#/,I'&#)5$%&'9&(&5%>)7&*#&#' */,$&%K(.'('5,(-&(,%*/5)/)3%<+.%>>/'>(,*7&,(J2--#5P)$2).'(&E Q''5'%&''#<.'/--#--#,(*1&,#)5'7--,#5%>>(,5'%&()'25/#5>,(-#'>(,5/3#* 15/.'(& %<+ (&J#&()+('(& */-.# *#&/' %*7&,(&-/3# J9& #''.2))# 3()%>J9&# $&%K(.'('E 6/*/--7*()'#<.#*1&+#),-(,#&(O5.#&"(RJ(-'J9&5'9,%<+*7&,(J2--#&1,2),(& $&%K(.'('531)3E?#<. '/-- O5<#& 8&#JJ %<+ G*() S%(-55%) J&1) 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25('E Q''5'%&''#<.7*()'/--.%)'#.'$(&5%)(&$1=+#->(&5/)5'/'2'/%)(&L#'(&/#-;%<+ '/--*(&.)/)35'(.)/. 5#>' :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3H U)'#- N%-,/V#&H J9&.%)52-'#'/%)%<+&1,J&13)/)32),(&$&%K(.'('E 6/ */-- 7*() '#<.# >#5'(&5'2,()'(&)# / *1& >()'%&3&2$$ $1?(.)/5. W(5/3)H (R#>/)#'%&X&K#)G9,(&0(&35#>'/),25'&/>()'%&U-(R#),&#"1)3(E 89'(0%&3DB>#KABCD G%J/( U),(&55%)H 4,# W#+-/)H L#-/) Y#&-55%)H F/))I# G9,(&0%>%<+M&/,#?#--E

6 Sammanfattning W(''#$&%K(.'+#&2'31''J&1)(''$#'/()'-#&>5%>J/))52'$-#<(&#'/*1&,&2>$1 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#-E Q'' 51,#)' +7& $#'/()'-#&> 0(5'1& #* (),%5# >(, 5-#,, 5%> $-#<(&#5 )7&# $#'/()'() J9& #'' -#&>(' #--'/, 5.#.2))# )15E W(' J/))5 %-/.# '/--*(&.#&( %<+ *(&5/%)(& #* $#'/()'-#&>>()2'31)35$2).'()J9&,('+7&$&%K(.'('+#&*#&/'(''$#'/()'-#&> J&1)'/--*(&.#&()NQG?E :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H */-.# +K7-$(&)P#H5>#&'#-95)/)3#&J&1)$(&5%)#-/)%>*1&,()#''&(#-/5(&#5EW('#& '/--*#&#$1/,I(&5%>5.2--(.2))#-95#5>(,+K7-$#*()$&%,2.'J9&#''5(,#) 5-255#,(>*/,#&('/--J9&('#3(--(&$&%,2.'2'*(<.-#&(5%>.#)J9&*(&.-/3#,(55# /,I(&E U&0('('+#&2'J9&'5/%-/.#J#5(&H,7&,()J9&5'#J#5()2'3K%&,(5#*,#'#/)5#>-/)3 %<+ #)#-P5E W(''# -(,,( J&#> '/-- () $&%0-(>; %<+.&#*0/-, 5%> 5(,#) -13 '/-- 3&2), J9& $&%,2.'2'*(<.-/)3()E 4 )75'# J#5 '%35,(-.%)<($' J&#> 3()%> /,I3()(&(&/)3 %<+ 2'*7&,(&/)3E W(-.%)<($'(),(-#,(5 2$$ / '*1 5$1&H ('' J9&,%5# %<+ ('' J9& 5-#,,E 4,() 5/5'# J#5() *#-,(5 ('' 5-2'.%)<($' J9& *#&K( 5$1&H */-.#5(,#)2'*(<.-#,(5*/,#&('/--'*1J7&,/3#$&%,2.'.%)<($'E :&%,2.'.%)<($'('J9&-#&>,%5#J%.25(&#&J&7>5'$1,%5#)5(&3%)%>/H2''&P<. %<+J((,0#<.EY%)<($'('5J&7>5'#(3()5.#$(&7&#''/)3('&P33+('J9&$#'/()'() 5#>'2),(&-7''#J9&$(&5%)#-()/,(55#&0('(>(,+K7-$#**/52(--1'(&.%$$-/)3E :&%,2.'.%)<($'(' J9& 5-#,, >/)5.#& 2$$.%>5' #* 5.#,%& $1 5-#,, 3()%> #'' (&0K2,# () (JJ(.'/* %<+ J-(R/0(- $%5/'/%)(&/)35-95)/)3E W( '*1.%)<($'().#) >(,J9&,(-#)*7),#5'/--5#>>#)5,1,(J%.25(&#&$1%-/.#$&%0-(>%>&1,()E

7 Abstract?+/5$&%K(<'/50#5(,%)#)2&5(<#--<%&,HZ+/<+<#)0(J%2),/)>%5'+%5$/'#- &%%>5E?+( #-#&> /5 25(, '% #-(&' '+( )2&5/)3 5'#JJ /) *#&/%25 5/'2#'/%)5E?+( $&%,2<'<%)5/5'5%J#+%25/)3<%)'#/)/)3(-(<'&%)/<<%>$%)()'5#),#<%&,Z/'+ # <%)'#<'E?+(&( #&( >#)P,/JJ(&()' >#)2J#<'2&(&5 #), *(&5/%)5 %J $#'/()' #-#&>502''+(%2'5('J%&'+/5$&%K(<'+#50(()#)#-#&>J&%>'+(>#)2J#<'2&(& NQG?E?+($&%K(<'+#50(()<#&&/(,%2'%)0(+#-J%J4))%*#'/%) '&#89'#-#),H Z+% +(-$5 />$-(>()'/)3 )(Z /))%*#'/*( 5%-2'/%)5 J&%> 5'#JJ Z/'+/) '+( <#&( 5(<'%&E?+(P $/<. 2$ /,(#5 #), $&%0-(>5H Z+/<+ >/3+' 0( 5%-*(, Z/'+ # )(Z $&%,2<'H#),+(-$J%&Z#&,/)3'+(>'%<%>$#)/(5%&$&%,2<',(*(-%$(&5E?+( Z%&. +#5 $&%3&(55(, '+&%23+,/JJ(&()' 5'#3(5H Z+(&( '+( J/&5' 5'#3( &($&(5()'(,,#'#<%--(<'/%)#),#)#-P5/5E?+/55'#3(-(,'%#-/5'%J$&%0-(>5#), &([2(5'5'+#'#)(Z$&%,2<'+#,'%>(('E4)'+()(R'5'#3(,/JJ(&()'<%)<($'5 Z+(&( 3()(&#'(, 0P >('+%,5 52<+ #5 0&#/)5'%&>/)3 #), (*#-2#'/%)E?+( <%)<($'5Z(&(,/*/,(,/)'%'Z%'&#<.5H%)(J%&#+%25/)35%-2'/%)#),%)(J%&# <%&,5%-2'/%)E4)'+(-#5'5'#3(#J/)#-<%)<($'J%&(#<+%J'+('&#<.5Z#5<+%5() #),J2&'+(&,(*(-%$(,/)'%'Z%$&%,2<'<%)<($'5E?+($&%,2<'<%)<($'J%&'+(+%25/)3J%<25(5>#/)-P%)(&3%)%>/<5H(R$&(55/%) #),J((,0#<.E?+(<%)<($'\5>#/)[2#-/'/(5#&('%<%)*(P5#J('PJ%&'+($#'/()' #),'%J#</-/'#'('+(5'#JJ\5Z%&.0P3/*/)3*/52#-J((,0#<.E?+($&%,2<'<%)<($' J%&'+(<%&,&(,2<(5'+()2>0(&%J<%&,0&(#.#3(50P%JJ(&/)3#)(JJ/</()'#), J-(R/0-($%5/'/%)/)35%-2'/%)E?+('Z%<%)<($'5>#P$&(J(&#0-P0(25(,'%3('+(& 5/)<('+(P'#&3(',/JJ(&()'$&%0-(>#&(#5E

8 Innehåll "#$%&'$($)******************************************************************************************************************************" "*"+,-)./$'***********************************************************************************************************************" "*01234&56789%*****************************************************************************************************************0 "*:;9%)./<<***********************************************************************************************************************: "*B+&).&<<(.,<<5.4&$******************************************************************************************************: "*CD.56&AA**************************************************************************************************************************= 0#$A,8%($)567,$,%2A,?',4,***********************************************************************************************B 0*";&45'&.3E.($A,8%($)567,$,%2A,?',4,********************************************************************B 0*0F&A/%4,4,?($A,8%($)567,$,%2A,?',4,**********************************************************************G :H.,84,)$($),?-5$6&<4****************************************************************************************************:I :*";&45'&.3E.3.,84,)$($),?-5$6&<4*************************************************************************:I :*0F&A/%4,4,?-5$6&<43.,84,)$($)*********************************************************************************:0 =J,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4********************************************************************************************=I =*";&45'&.3E.?,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4****************************************************************=I =*0F&A/%4,4,??,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4******************************************************************=: B1%/4)(%4()4-5$6&<4**************************************************************************************************************B: B*"K,.8'5A,;&'(L,%%*****************************************************************************************************B: B*01%,''%EA$($);&'(H%&M************************************************************************************************BG OP(A-/AA(5$**************************************************************************************************************************CO O*";&45'&.**********************************************************************************************************************CO O*0F&A/%4,4***********************************************************************************************************************CG O*:F&-588&$',4(5$&.3E.35.4A,44/4?&6-%($)****************************************************************OI G1%/4A,4A*******************************************************************************************************************************O0 Q*"+5-******************************************************************************************************************************O: "I+(%,)5.******************************************************************************************************************************O:

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Uppdragsgivare :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H () %&3#)/5#'/%)5%>'#&'/--*#&#$12$$>7&.5#>>#,($&%0-(>%<+-95)/)35/,I(& J&1) *1&,$(&5%)#-E 4))%*#'/%) K7-$(& $(&5%)#- 5%> +#& /,I(& '/-- J9&07''&/)3#& /)%> *1&,() #'' &(#-/5(&#,(>E 8&2),'#).() 7& #'',( 075'# /,I(&)#.%>>(&J&1),(>7))/5.%&5%>*('+2&#&0('('/)%>*1&,()J2)3(&#&E Q''#)'#-/,I'&#)5$%&'9&(&#&0('#&>(,4))%*#'/%)55-255J9&#''J1)3#2$$%<+ */,#&(J9&>(,-#,( /,I(& 5%> 2$$.%>>(& $1 5K2.+25()E 4))%*#'/%) /,I'&#)5$%&'9&(& 0(5'1& #* &($&(5()'#)'(& J&1) J-(&# 5K2.+25 &2)' %> / 675'&# 89'#-#),%<+/)%>J-(&#%-/.#P&.(5.#'(3%&/(&/)%>*1&,()E4,I73#&()'/--K25',('+7&$&%K(.'('+#&>1)31&/3#&0('5(&J#&()+('/)%>*1&,()5%>5.9'(&5.#$1 %-/.##*,(-)/)3#&E Patientlarmet idag W(' 0(J/)'-/3# -#&>5P5'(> 5%> $&%K(.'(' +2*2,5#.-/3() 2'31&J&1)'/--*(&.#5#*NQG? C %<+J/))5/,#3$1>1)3##* G*(&/3(5 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#- '/-- *1&,&2>>() %<+ '/--,(''# -#&>5P5'(> J/))5-#&>,%5%&#*5(,,#J9&$#'/()'(&EW%5%&)#2'39&5#* ('' */'',%5+25 >(, () &9, '&P<..)#$$H */-.().#) 5(5 / J/32&CECEM9&#''57),#(''-#&>'&P<.5.)#$$())(,%<+$1 51*/55./<.#5()5/3)#-*/,#&(2'/5P5'(>(''/--$(&5%)#-() */#.%&&/,%&5,/5$-#P(& %<+ $(&5%)59.#&(E W(' J/))5 7*() #),&# *#&/#)'(& #* $#'/()'-#&> >(, %-/.# 3&#, #* #*#)<(&#,( '/--7335J2).'/%)(& %<+,(5/3)E 8(>()5#>' J9& 5#>'-/3# -#&> 7& #'',( #--# /))(+#& -#&>J2).'/%)() ]'/--.#--#*1&,$(&5%)#-^E "#$%&'('&)*+",-+.*%/& 0%1-&2345 :#'/()'-#&>() J/))5 2'$-#<(&#,( &2)' %> $1 5K2.+25()5 *1&,&2>H %J'# / #)5-2')/)3 '/-- 5K )3#&)# >() 7*() /))( $1 *1&,&2>>()5 '%#-(''(&E :#'/()'().#)-#&>##*%-/.##)-(,)/)3#&H,('.#)*#&##--'J&1)#''*/-K#+#('' 3-#5*#''()'/--#.2'0(+%*#*+K7-$E6#)-/3'*/57&,('$#'/()'()5%>-#&>#&*/# -#&>,%5#) >() 7*() *1&,$(&5%)#-.#) -#&># J9& #'' '/--.#--# P''(&-/3#&( $(&5%)#-E " UUU*T&A4*A&V0I":WIBW"IX "

10 1.1.3 Ursprunglig problemsituation Q''$#'/()'-#&>5*/.'/3#5'(J2).'/%)7&#''3(>9K-/3+('#'''/--.#--#*1&,$(&5%)#- */,0(+%*EW('>(5'<()'&#-#$&%0-(>('>(,$#'/()'-#&>('/,#37&#'',('/)'(7& #)$#55#' (J'(&,() *#&/(&#),( #)*7),)/)3 5%> 5K2.+25>/-K9).&7*(&E :&%0-(>#'/.() -/33(& #--'51 / #'',#3()5 $&%,2.' /)'( 7& '/--&7<.-/3' J-(R/0(-E F#&>(' 0(+9*(& 5'7),/3' *#&# '/--37)3-/3' J9& $#'/()'() %<+ >15'(,7&>(,.2))# J-P''#5 %<+ J75'#5 $1 ('' J-(&'#- %-/.# $%5/'/%)(& %<+ 57''E 4,#3-95(5,(' (R(>$(-*/53()%>#''5-#,,()'(K$#5J#5'$157)3.-7,5(-)(--(&3()%>#'',().)P'5&2)'5K2.+252'&25')/)3515%>5K )3%<++7*#&>*/,57)3()H.#--#,,7*(&'E W1 01,( 5K2.+252'&25')/)3 %<+ $#'/()' %J'# J9&J-P''#5 -(,(& J#5'.)P')/)3() '/-- #'' &P<.; %<+.-7>5.#,%& 2$$.%>>(& $1 5-#,, %<+.%)'#.'2''#3E G.#,%&)# 2'39&()57.(&+('5&/5.%<+3(&()9.#,%>57'')/)3#*$#'/()'-#&>E"/5.()#'',('J/))5$#'/()'-#&>5%>7&2&J2).'/%)7&(''#--*#&-/3'$&%0-(>E6/,$-9'5-/3' #.2'# '/--5'1), 7&,(' */.'/3' #'' $#'/()'-#&>(' 7& / J2).'/%),1,('.#) *#&# -/*5#*39&#),(J9&$#'/()'()#''+/))#5./<.#(''-#&>E 1.2 Syfte och mål Syfte :&%K(.'(' 5PJ'#& '/-- #'' 2),(&59.# %<+ /,()'/J/(&# $&%0-(>%>&1,().&/)3,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>('E T'/J&1) #)#-P5 #*,(55# $&%0-(> 7& 5PJ'(' >(, $&%K(.'(' #'' 2'*(<.-# () -95)/)3 5%> 0/,&#& '/-- () 57.&#&( *1&,>/-K9 5#>' 2),(&-7''#&J9&*1&,$(&5%)#-()/,(55#&0('(E Mål L1-(' >(,,(' +7& $&%K(.'(' 7& #'' 2'/J&1) /,()'/J/(&#,( $&%0-(> 2'*(<.-# () (--(& J-(&# $&%,2.'(& 5%> >9K-/339& () 57.(& %<+ -7''/--37)3-/3 +#)'(&/)3 J9& 51*7- $#'/()' 5%> *1&,$(&5%)#-E L1-(' 7& #'' 39&#,(' >(, +7)5P) '/-- ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/*E :&%K(.'(' 5.# 3( 2),(&-#3 J9& J%&'5#'' #&0('( %<+ */,#&(2'*(<.-/)3J9&,()(--(&,(J&#>'#3)#$&%,2.'(&)#E Frågeställningar W(J&13%&5%>5.#--0(5*#&#5/$&%K(.'('7&J9-K#),(_ 6#, J/))5,(' J9& $&%0-(> >(,,(' (R/5'(&#),( $#'/()'-#&>('` 6#, 7& %&5#.(&)#'/--,(55#$&%0-(>` 6#,J9&'P$#*$&%,2.'-95)/)3.#)>/)/>(&#,()2*#&#),($&%0-(>() 2'#)#''%&5#.#)P#` 0

11 1.3 Målgrupp Q),(-#*>1-3&2$$()J9&$&%K(.'('7&,()$(&5%)#-5%>#&0('#&$15K2.+25%<+ J&7>5'+#)'(&#&-#&>('H(),(-5%>+2*2,5#.-/3()/))(J#''#&2),(&5.9'(&5.%& %<+5K2.5.9'(&5.%&E4),/*/,(&)#/,())#,(-#*>1-3&2$$()7&P&.(5*(&.5#>>#H */-.('/))(07&()1-,(&>(--#)Ca%<+bc1&EQ)#))#),(-#*>1-3&2$$()7&,( $#'/()'(& 5%>.%>>(& /.%)'#.' >(, -#&>('E 4),/*/,(&)# /,())#,(- #* >1-3&2$$()7&&($&(5()'(&#,(/#--#1-,&#&E 1.4 Avgränsningar :&%,2.'2'*(<.-/)3()+#&0(3&7)5#'5'/--,(),(-#*-#&>('5%>2'39&5#*,%5#H 5-#,, %<+.%)'#.'E M%.25 +#& 51-(,(5 /)'( -(3#' $1 +(-# -#&>5P5'(>(',1,(' 0(J/)'-/3# -#&>(' J&1) '/--*(&.#&() NQG? >() 7*() #),&# $#'/()'-#&> +#& 2),(&59.'5E :&%,2.'()5>/-K9$1*(&.#)+#&+#J'5/1'#).(>()J&#>J9&#--'+#&J%.25-(3#'$1 57.(&+(' %<+ #)*7),#&*7)-/3+('E Y%5')#,(& J9&,() 2'*(<.-#,( $&%,2.'() 5.# -/33#/)%>&/>-/3#&#>#&H>()$&%K(.'('#*5(&/)'(#'''#J&#>(R#.'2),(&-#3 J9&#''0(&7.)#,(''#E 1.5 Begrepp i rapporten W(0(3&($$5%>#)*7),5/&#$$%&'()J9&#''0()7>)#-#&>('5%-/.#,(-#&*/5#5/ '"()*+,"E &&&&&&&&&&&"#$%&'(6&)*+",-+.*%/,+ :

12 1.6 Process :&%K(.'('3()%>J9&,(5/J-(&#J#5(&E4)-(,)/)35*/55#''(5()$&%K(.'$-#)2$$,7& $&%K(.'('5 5PJ'( %<+ >1-5#>' #*3&7)5)/)3#& 2'#&0('#,(5E 4 $&%K(.'$-#)() 3K%&,(57*()()'/,5$-#)(&/)3J9&#'''P,-/3'*/5#*/-.#,(%-/.#5'(3()/$&%K(.'(' 5.2--(.%>># #'' 0-/ %<+ 7*() )7&,( 5.2--( *#&# 3()%>J9&,#E QJ'(& #'',() /)-(,#),($-#)(&/)3()2'J9&'5$109&K#,(5(),#'#/)5#>-/)3EW(,#'#5%>(&+9--5 #)#-P5(&#,(5J9&#''/,()'/J/(&#,($&%0-(>5%>$&%K(.'('5.2--('#+7)5P)'/--E T'/J&1)$&%0-(>/,()'/J/(&/)3()%<+#)#-P5()#&0('#,(5().&#*0/-,J&#>J9&#'' 'P,-/339&# */-.#.&#* () )P $&%,2.' 0%&,( 2$$JP--#E 4 )75'# J#5 $109&K#,(5 J&#>'#3)/)3() #*,(-.%)<($'() 3()%> %-/.# >('%,(& J9& 0&#/)5'%&>/)3E W( J&#>'#3)#.%)<($'() 2'*7&,(&#,(5 %<+ *73,(5 >%' *#&#),&# J9& #'' 5(,#) &(52-'(&#/(''5-2'3/-'/3'.%)<($'H*/-.('*/52#-/5(&#,(5%<+2'*7&,(&#,(5J9&#''.2))#*/,#&(2'*(<.-#5P''(&-/3#&(EQJ'(&#''(''5-2'&(52-'#'J&#>'#3/'52'J9&,(5 P''(&-/3#&(2'*7&,(&/)3#&E4J/32&CED*/5#5()0/-,$1,())#$&%<(55E "#$%&'(7&89,%:";+&<9,%&*%=,+:#1-#,- & =

13 2 Insamling och analys av data 4,(''##*5)/''0(5.&/*5,('#&0('(5%>/)-(,)/)35*/52'J9&,(5/$&%K(.'('EW(''# #&0('( >P))#,( 2' / () 'P,-/3#&( %<+ >(& 2'0&(,, $&%0-(>0/-, 7) *#, 5%> 2&5$&2)3-/3() 3(''5 5#>' ().&#*0/-, J9& #'' 3( &/.'-/)K(& '/-- */,#&( $&%,2.'2'*(<.-/)3E 2.1 Metoder för insamling och analys av data Datainsamling 4 ('' '/,/3' 5.(,( 3()%>J9&,(5 0&2.#&5'2,/(& %<+ J9&('#350(59. J9& #'' J1 () J9&5'1(-5(#*$#'/()'-#&>('%<+$&%0-(>5/'2#'/%)()E Företagsbesök M9& #'' J1 () /)31(),( $&(5()'#'/%) #*,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>(' %<+,(55 5P5'(>3K%&,(5(''0(59.+%5'/--*(&.#&()NQG?EW('3K%&,(57*()(''0(59.$1 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H */-.# #)5*#&#& J9&,() '(.)/5.# 52$$%&'(),7&E N(59.(' 3K%&,(5 J9& #'' 5#>-# /)J%&>#'/%) %> &($#&#'/%) 5#>' J9& #'' J1 () /)0-/<. #* %-/.# -#&>5P5'(> 5%> $#'/()'-#&>() *(&.#&/E Observationer och intervjuer O05(&*#'/%)(&%<+/)'(&*K2(&3K%&,(5$1J-(&##*,(-)/)3#&$1JP&#%-/.#5K2.+25E GK2.+25() 5%> 0(59.'(5 *#& G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H L9-),#-5 5K2.+25H G9,&# d-*50%&35 5K2.+25 / N%&15 5#>' T,,(*#--# 5K2.+25E :1 *#&K( #*,(-)/)3 3K%&,(5 01,( %05(&*#'/%)(& %<+ /)'(&*K2(& J9& #'' J1 () 0/-, #* +2& #)*7),)/)3()#*-#&>('5(&2'EO05(&*#'/%)(&)#5%>3K%&,(5*#&9$$)#-*/-.(' /))(07& #'' #)*7),#&)# *#& >(,*(')# %> #'',( 0-(* %05(&*(&#,(E 6#-(' #'' 3()%>J9&#9$$)#%05(&*#'/%)(&0(&%,,(J&7>5'$1#'',('/)'(J#))5>9K-/3+(' #'' &9&# 5/3 $1 () *1&,#*,(-)/)3 2'#) *1&,$(&5%)#-()5 *('5.#$E G(>/5'&2.'2&(&#,(/)'(&*K2(&H#--'51/)'(&*K2(&>(,2)3(J7&-/3'>#)25H3K%&,(5/ 5#>0#),>(,%05(&*#'/%)(&)#J9&#''J1(),K2$#&(J9&5'1(-5(J9&#)*7),#&()5 2$$-(*(-5( A E4)'(&*K2(&)#55'&2.'2&*/5#5/0/-#3#AECE4)'(&*K2(&)#2'J9&,(5>(, 01,($(&5%)#-%<+$#'/()'(&E?%'#-'/)'(&*K2#,(5AA$(&5%)(&2&$(&5%)#-()%<+ 5K2 $#'/()'(&E 4)'(&*K2(& >(, $(&5%)#-() 2'J9&,(5 5#>'/,/3' 5%>,(,(>%)5'&(&#,(()#)*7),)/)355(.*()5,1$(&5%)#-()+#,(0(3&7)5#'>(,'/, #'' #**#&#E M&7>5',%.2>()'(&#,(5 /)'(&*K2(& %<+ %05(&*#'/%)(& >(, #)'(<.)/)3#&%<+J%'%)'%35,1>9K-/3+('#''*/,(%,%.2>()'(&#*#&0(3&7)5#,E Enkäter Q).7'(&5./<.#,(52'*/#>#/-'/--%-/.##*,(-)/)3#&$1'/,/3#&(0(59.'#5K2.+25 J9&#''J1/)5P)/*#,(''5'9&&(#)'#-$(&5%)(&#)513%>$#'/()'-#&>('%<+,(55 #)*7),)/)3E Q).7'(&)# /))(+9-- ().%>0/)#'/%) #* 9$$)# %<+ 5-2')# J&13%&E 0 Y#&-55%)LeABBAf B

14 X$$)# J&13%& 3(& 2'&P>>( J9& 5*#&5$(&5%)() #'' J&/'' 5.&/*# )(&,(' 5%> 5$%)'#)',P.(&2$$>(,#),(5-2')#J&13%&)#3(&%-/.#5'P&,#5*#&5#-'(&)#'/* D E?*1%-/.#'P$(&#*().7'(&5./<.#,(52'H()&/.'#,'/--$(&5%)#-()J9&#''J1() 0/-,#*,(&#5/)5'7--)/)3'/--$#'/()'-#&>('5#>'+2&,(+#)'(&#&,('/5/'',#3-/3# #&0('(E:(&5%)#-().7'().#)-75#5/5/)+(-+('/0/-#3#AEAEW()#),&#().7'() &/.'#,(5/3'/--$#'/()'(&J9&#''5#>-#/),(&#515/.'(&%>-#&>('5J2).'/%)%<+ #)*7),#&*7)-/3+('E:#'/()'().7'()H/0/-#3#AEDH3K%&,(,('-7''#&(#'')12'7*() '/--,(55#0&2.#&(EQ).7'(&)#5#>>#)5'7--,(5/().*#-/'#'/*,(->(,</'#'%<+ ().*#)'/'#'/*,(->(,,/#3&#>EW('09&)7>)#5#''().7'(&)#5./<.#,(52''/-- #*,(-)/)3#& >(, %-/.# 5%&'(&5 -#&>,%5%&H #--'51 /)'( (),#5' J&1) '/--*(&.#&() NQG?EN-#),)/)3().#),%<.0/,&#'/--#''5P)$2).'(&5%>#))#&5.#)5.(/)'(.%>>/'J&#>7*().#)'#5/0(#.'#),(E Analys av insamlad data Q'' #)'#- #)#-P5(& 3()%>J9&,(5 J9& #'' J1 J9&5'1(-5( J9&,(,#'# 5%> (&+1--/'5E g(,#)-/5'#5*/-.#'p$(&#*#)#-p5>('%,(&5%>#)*7)'5%<++2&,()#)*7)'5e KJ-analys Q)YS;#)#-P5#)*7),(5J9&#''5'&2.'2&(&#%<+5#>>#)5'7--#,()5'9&&(>7)3,,#'#5%>(&+1--/'5J&1)0&2.#&5'2,/(&)#EU)#-P5()2'J9&,(5$15157''#''</'#' J&1),#'#/)5#>-/)3() 3&2$$(&#,(5 (J'(& <()'&#-# %>&1,() J9& #'' J9&().-# () J&#>'/,#.&#*57'')/)3 h E Hierarchical task analysis, HTA 0&P'5 )(& / >/),&(,(-#&H >(, 5PJ'(' #'' J1 () 9*(&0-/<. #* $&%,2.'()5 #)*7),)/)35$&%<(,2&E G%> J9&5'# 5'(3 /,()'/J/(&#5 +2*2,>1-('H,(' >1-5%> 9)5.#5 3()%>J9&#5 >(, $&%,2.'()E L1-(' 0&P'5 5(,#) )(& / +/(&#&./(& #*,(->1- %<+ +#),-/)3#& c E U)#-P5() 2'J9&,(5 J9& 2$$3/J'() ]$1.#--# 2$$>7&.5#>+('>(,-#&>,%5#^J9&#''*/5#$1,(%-/.#>%>()'5%>2$$3/J'().&7*(&E Översiktsdiagram Q'' 9*(&5/.'5,/#3&#> 3K%&,(5 J9& #'' J1 ().-#&#&( 0/-, #*,( J#.'%&(& 5%> $1*(&.#& $#'/()'-#&>('5 #)*7),)/)3E X*(&5/.'() 2),(&-7''#,( J%&'5#''# #)#-P5(&5 2$$-733H ('' (R(>$(- *#& #'' 3&2$$(&# 2$$'7<.'# $&%0-(> J9& #'' -7''#&(.2))#9*(&5.1,#,(>EX*(&5/.'5,/#3&#>>('5#>>#)5'7--,(53()%>() 2$$5'7--)/)3-/.'(''J/5.0()5,/#3&#>E Problemmatris Q) $&%0-(>>#'&/5 5'7--,(5 2$$ J9& #'' J%&>2-(&# %<+ 5'&2.'2&(&#,( $&%0-(> 5%>2$$>7&.5#>>#'52),(&,#'#/)5#>-/)3()EW(%-/.#$&%0-(>()3&#,(&#,(5 : Y#&-55%)LeABBAf = Y#&-55%)LeABBAf B N%+3#&,LHY#&-55%)G>J-eABCBf C

15 (J'(& +2& #--*#&-/3#.%)5(.*()5(&,( 3#*H J9& #'' 5.#$# &/.'-/)K(& J9& */-.# $&%0-(>5%>*#&*/.'/3#5'#''-95#>(,,())P#$&%,2.'()E Fiskbensdiagram QJ'(& #'' +# (&+1--/' ('' #)'#- $&%0-(>%>&1,() 5.#$#,(5 '&( J/5.0()5,/#3&#>H >(,%-/.#$&%0-(>%>&1,()/J%.25HJ9&#''J9&5'1*/-.#%&5#.(&5%>.#)0/,&# '/--,(55#$&%0-(>EW(%>&1,()5%>,/#3&#>>()2'3/<./J&1)*#&.(+/'%)-)%*- (%&'$01%#H 23"*+(- 4- "#$%&#'"() 5#>' 5#%/'$6%&- 78&3#$+&9 L('%,() 3#* >9K-/3+(' #'' 5'&2.'2&(&# %<+ $&(5()'(&# %&5#.;*(&.#)5#>0#), >(--#) $&%0-(>() %<+,(55 '&%-/3# %&5#.E 6#&K( %>&1,( 5%>.#) '7).#5 $1*(&.# $&%0-(>('#)#-P5(&#,(5%<+0&9'55(,#))(&'/--,(-%&5#.(& b E Träddiagram Q'''&7,,/#3&#>5#>>#)5'7--,(52'/J&1),($&%0-(>5%>2$$.%>>/'J9&#''3( 2),(&-#3 '/-- ().&#*0/-,E 4 ('' '&7,,/#3&#> 0&P'5 $&%0-(>() )(& / >/),&( 0(5'1),5,(-#& '/--5,(55 #'' () 51.#--#, /",&$64 2$$)1''5H */-.() 2'39&5 #* $&%,2.';(--(&>#'(&/#-(3()5.#$(&E?&7,,/#3&#>>('3(&()9*(&5.1,-/30/-,#* */-.#J#.'%&(&5%>$1*(&.#&(''*/55'$&%0-(> i E Persona M9&#''#)#-P5(&#/)5#>-#,,#'#.%$$-#,'/--#)*7),#&0('((),(/,()5$(</J/.# >/-K9)'%35'*1J/.'/*#$(&5%)(&J&#>3()%>()51.#--#,$(&5%)#E?/--5#>>#)5 >(,(''5<()#&/%,7&$(&5%)#)$1)13%'57''/)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()3(5() 0/-, 9*(& >9K-/3 #)*7),)/)3 5#>' (*()'2(--# $&%0-(> 5%>.#) 2$$.%>>#E :(&5%)#5 7& ('' 57'' #'' J1 () 07''&( J9&5'1(-5( 9*(& 5/'2#'/%)() %<+,( /)0-#),#,( >7))/5.%&)#E :(&5%)%&)# 3K%&,(5 2'/J&1) $#'/()'(),1,(' / () 5K2.+25>/-K97&*/.'/3'#''+#()0/-,#*K25'()$#'/()'52$$-(*(-5(E Hållbar utveckling :(&5$(.'/*('$1>/-K9%<++1--0#&2'*(<.-/)3+#&J9-K'$&%K(.'('2),(&,(5531)3 +#& #--'51 $1*(&.#',( *#- 5%> 3K%&'5E M9& #'' J1 () 0/-, #* $&%,2.'() 2& ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/* +#&,(' 2),(&59.'5 %> $&%,2.'() 1'(&*/))5 (--(& &($#&(&#5(J'(&#'',()5-2'#'J2)3(&#E Livscykelanalys M9& #'' 9.# J9&5'1(-5() J9& +2& () -#&>,%5# $1*(&.#& >/-K9) 2),(&,(55 -/*5<P.(-2'J9&,(5()-/*5<P.(-#)#-P5$1,('0(J/)'-/3#-#&>('EF/*5<P.(-#)#-P5() 2'J9&,(5 >(, +K7-$ #* $&%3&#>>('.(+*8:#- ;:+'+0<- =&'$&%E 4 $&%3&#>>(' #)3#*5,( %-/.# >#'(&/#- 5%> $&%,2.'() /))(+1--(& '/--5#>>#)5 >(, */.' J9& *#&K(.%>$%)()' 5#>' '/--*(&.)/)35>('%,E Q)(&3/J9&0&2.)/)3H '&#)5$%&'(&/)3 %<+ &(5'+#)'(&/)3 #)3#*5,7&(J'(& J9& #'' 5-2'-/3() 5.#$# () 0/-, 9*(& $&%,2.'()5 '%'#-' 0(&7.)#,(.%-,/%R/,2'5-7$$H *#''()J9&0&2.)/)3 %<+ #*J#--E 6/55##)'#3#),()#*5((),($&%,2.'()55#>>#)57'')/)3%<++#)'(&/)33K%&,(5,1'/--31)3'/--51,#)/)J%&>#'/%)*#&0&/5'J7--/3E C Y#&-55%)LeABBAf O Y#&-55%)LeABBAf O

16 2.1.4 Kravsättning T'/J&1)&(52-'#'()J&1)#)#-P5>('%,(&)#.2),(().&#*0/-,J#5'5'7--#5EM&7>5' *#&,(''&7,,/#3&#>>('5%>0/,&%3'/--#''.&#*5'&2.'2&(&#,(52$$(J'(&%-/.# %>&1,()EQJ'(&5%>$&%,2.'()#*5(&#''#)*7),#5/5K2.+25>/-K9J/))57*()() +(-,(-.&#*J&1)-7.(>(,(-5*(&.('#'''#+7)5P)'/--EU*,())#%&5#.5'2,(&#,(5-7.(>(,(-5*(&.('5 J9&(5.&/J'(& / 5#>0#), >(,.&#*57'')/)3()E Y&#*0/-,() J&#>5'7--,(5/()/'(&#'/*$&%<(55%<+*7R'(J&#>%<+J9&7),&#,(5J&7>5'2),(& $&%K(.'('5#)#-P5J#5E 2.2 Resultat av insamling och analys av data 4,('+7&#*5)/''('&(,%*/5#5,(&(52-'#'5%>J&#>.%>2&,#'#/)5#>-/)3()%<+,(55 #)#-P5E "(52-'#'() &(,%*/5#5 2),(&.#'(3%&/(&)# A"&#%($&0B- C&6D&*"(%B- E8&3#$+&- +:1-3+&,#(83#$+&H F$3&"&*%- (+*83#%(B-.(+/'%)- 6$*- "&6D&*&$&0HA4''/"(-8#6%:3'$&05#>'G("6/$'*EW(%*#)$&(5()'(&#,(&20&/.(&)# +#&0(#&0('#'5J&#>J&1)9*(&5/.'5,/#3&#>>('5%>.#)-75#5/0/-#3#AEhE Q) 5'%&,(- #*,(,#'# 5%> 5#>-#,(5 /) (&+9--5 J&1),( '%'#-' bi /)5#>-#,( ().7'(&)#H 1''# #*,(55# *#& $#'/()'().7'(& %<+ &(5'(&#),( cj *#& $(&5%)#-().7'(&E Q) 5#>>#)5'7--)/)3 #* $(&5%)#-().7'(&)# $&(5()'(&#5 / 0/-#3#AEc%<+$#'/()'().7'(&)#/0/-#3#AEbE Vårdmiljön T'J9&#),('#*0&2.#&5'2,/(&*/5#,($1#''5K2.+25>/-K9)5(&%-/.#2'37--#),( (R(>$(-*/5>90-(&/)3%<+&2>52'J%&>)/)3EU''>/-K9)7&51*#&/(&#),(5'7--(& +93#.&#*$1()$&%,2.'5J-(R/0/-/'('H,1,()>15'(.2))##)$#55#5(J'(&,())# 5./J'#),( >/-K9E W(' 7& 7*() #* */.' #'' */,+1--# () 'P5' *1&,>/-K9 J9& #'' 3( $#'/()'(&()-23)>/-K9#'''/--J&/5.)#/5#>'#''>/)5.#5'&(55+%5$(&5%)#-()E Vårdrum 61&,&2>.#) 5( >P<.(' %-/.# 2' 0(&%(),( $1 #*,(-)/)3E 6#&/#'/%)().#) +# 5/) 3&2), / 01,( >%,(&)/'(' / 2'&25')/)3 >() 7*() / */-.() 'P$ #* 0(+#),-/)35%>3(5$1#*,(-)/)3()EQ''*1&,&2>.#) +# *#&/(&#),( #)'#- 07,,#&H *#)-/3#5' 7& () '/-- JP&# 5'P<.()E G7)3 >(, '/--+9&#),( 57)33&/), 7& *#)-/3() 5'#),#&,E X*&/3 /)&(,)/)3 5%>.#) J/))#5 7& 57)3-#>$# %<+ 57)30%&, 5#>' #),&# +K7-$>(,(- 515%>,7*(&' %<+ >(,/</)5.# +K7-$>(,(-E W(' J/))5 J#5'# -#&>.)#$$#& >%)'(&#,( / *1&,&2>>() %J'#5' / #)5-2')/)3 '/-- 57)3() 5#>' */, &2>>('5 /)31)3E G( J/32&AECJ9&(''(R(>$(-$1+2&(''*1&,&2>.#)5(2'E "#$%&6('&3++&91%>%$/ G

17 Toalett?%#-(''J/))5#--'/,/#)5-2')/)3'/--(''*1&,&2>E4)&(,)/)3()2'39&5#*'%#-('' >(,'/--+9&#),(#&>5'9,H+#),J#'5#>'/0-#),7*(),25<+>(,'/--+9&#),(5'%-E G'%&-(.()$1&2>>()5#>'$-#<(&/)3()#*/)&(,)/)3()*#&/(&#&*/-.('/))(07& 5./--)#,(&/#*5'1),%<+5-#,,-7)3,(&Ed*()$-#<(&/)3#*-#&>,%5%&%<+#)'#-(' J#5'#-#&>.)#$$#&.#)*#&/(&#>(--#)%-/.#'%#-(''(&E Hantering F#&>(' 7& #* 5'%& */.' 37--#),( $#'/()'57.(&+('() %<+ +93#.&#* 5'7--5 $1 $&%,2.'()_ #'',() 5.# *#&# 57.(&H.2))# +#)'(&#5 J-(R/0(-' %<+ *#&# '1-/3E 2'J9&'5E Situationer då larmet används U)-(,)/)3()'/--#''-#&>#.#)*#&##--'J&1)#''()$#'/()'7&'9&5'/3(--(&2),&#& 9*(& )13%' '/-- #'' $(&5%)#- 0(+9*(& '/--.#--#5 J9& #.2' +K7-$E 4,( ().7'(& 5%> 5./<.#,(5 2' 5'7--,(5 () J&13# '/-- $#'/()'(&)# %> / */-.# 5/'2#'/%)(&,( 5.2--( *7-K##'''&P<.#$1-#&>.)#$$()EQ)-/.)#),(J&13#5'7--,(5'/--$(&5%)#-()%> &40+# 5#>' "#$%&#%&- 1"(- 6D(3H,)D(#+( e0/-#3# AEc %<+ AEbfE Q) 5#>>#)5'7--)/)3#*5*#&().#)5(5/,/#3&#>>()AEC%<+AEA)(,#)E F".;*&E%&>,&9*-."#*:+,&D%:*;,%-*&G..&*H&,-&B*G,-+&.*%/*%I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(&& $\BI A-+*.&:9*%& CI BI =I :I 0I "I I :: =O D,Y&$4&$?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ C"*#%*/&6('&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*; :Q D,Y&$4&$/$'.,. E?&.$9)54 =G Q

18 M&9".;*&:"+$*GD-,%&N*%&>$O&,..,%&:;$..,&>$&9E.J*&*H&+%PQ;*& B1&.*%/;-*BB,-I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(& $\G G O C = 0 " 0 : I _,)?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ _,)/$'.,.E?&.$9)54 C"*#%*/&6(6&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*;& N1,($#'/()'(&%<+$(&5%)#-#)3#**7&.k5>7&'%&5%>J&7>5'##)-(,)/)3'/--#'' -#&>#E F735' $&/%&/'(' +#,( ]$#'/()'() 7& '9&5'/3^E T'9*(&,(55# #-'(&)#'/* #)3#*5 7*() J-(&# #),&# #)-(,)/)3#& '/-- #'' -#&>#E N-#), #))#' -#&>#& */55# $#'/()'(& J9& #'',( 7& %&%-/3# %<+ */-- +# #$E W('.#) *#&# #),&# 5>1 5P55-%& 5%> 0(+9*(& 2'J9&#5 5%> #'' '/-- (R(>$(- 5'7)3# J9)5'(&H 0P'# 57)3-/))()%<+51*/,#&(EQ),(-$#'/()'(&>/55'#&%<.51.)#$$()J9&#''*#&# )13%'#))#'5%>'/--(R(>$(-.)#$$'/---#>$#)(--(&&#,/%)E %J'# $#'/()'-#&>(' #)*7),5 2),(&59.'(5 %<.51 / ().7'(&)#E :#'/()'(&)# '/--J&13#,(5 +2& %J'#,( #)*7),(& -#&>,%5#) %<+ $(&5%)#-() '/--J&13#,(5 +2& %J'#,(.%>>(&/.%)'#.'>(,-#&>,%5#)/5/''#&0('(E"(52-'#'()J9-K(&)(,#)/,/#3&#>AED%<+AEhE :I 0I *%=,+,I& $\BI I ]")).[',) "W"I)).[',) "IW:I)).[',) ^:I)).[',) C"*#%*/&6(7&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&;D-+*;+&/,>&.*%/>D:* "I

19 ?-#,0E%&N$%&DL*&*-9E->,%&>$&.*%/>D:*-I& $\G :`B : 0`B 0 "`B " I`B I ]")).[',) "W0)).[',) :WB)).[',) BW"I)).[',) ^"I)).[',) C"*#%*/&6(R&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&D/&N$%&D0+*&>,&*-9E->,%&.*%/>D:*- U*,('/--J&13#,($#'/()'(&)#7&,('*#)-/3#5'#'',(-#&>#&()'/--'*131)3(&$(&,#3EW(J-(5'#J&1)$(&5%)#-().%>>(&,7&(>%'/.%)'#.'>(,-#&>('>(--#)'/% %<+ '&(''/% 31)3(&,#3-/3()E W() 5'%&# 5./--)#,() / #)*7),#),( 39& #'',(' 7& */.'/3'#''5('/--*1&,$(&5%)#-()515/.'(&%<+$&%0-(>#'/.&2)'-#&>('E Placering av larmet T),(& %05(&*#'/%)(&,(>%)5'&(&#,( $(&5%)#-() *#&,( 0&2.#& $-#<(&# -#&>,%5%&)# %<+ +2&,( 0&2.#& J75'# 2$$ 5-#,,()E :1 3&2), #* 5./--)#,(& / /)&(,)/)3 5.(& $%5/'/%)(&/)3 #* $#'/()'-#&>(' $1 >1)3# %-/.# 57''E M9& #'' $-#<(&#,%5#)'/--()$#'/()'-/33#),(5/57)3().)P'5*#)-/3()5-#,,()J#5'&2)',7*(&' (--(& 57)3-#>$# 51 #'' -#&>,%5#) +7)3(& )(& J&#>J9& $#'/()'()E O> $#'/()'()5/''(&%<+7'(&/)(,&(,(-()#*57)3().#)5-#,,()'(K$#5/-#.#)() -7)35+(-#57)3()51#''$#'/()'()+#&,%5#))7&#'/--+#),5EF#&>,%5#)'(K$#5 %J'#7*()J#5'$157)30%&,('(--(&*/&#5&2)'57)33&/),()*/,5/,#)%>57)3()E "#$%&6(7&)D:"+"D-,%"-#&*9&.*%/>D:*&"&91%>%$//,+ :1 '%#-(''() $%5/'/%)(&#5 -#&>(' %J'# 3()%> #'' 5-#,,().)P'5 &2)' ('' #* '%#-(''()5 #&>5'9,E 6/, +#),J#'(' $-#<(&#5 -#&>(' %J'#5' 3()%> #'',('.)P'5 J#5'/'*1-$2>$()EG(J/32&AEDJ9&%-/.#$%5/'/%)(&/)3557''E ""

20 4 ().7'(&)# '/--J&13#,(5 $#'/()'(&)# %> *#& -#&>,%5#) 0&2.#& *#&# $-#<(&#,E G*#&() */5#,( #'',( *#)-/3#5'( $-#<(&/)3#&)# *#& J9-K#),(_ +7)3#),( 9*(& 57)3()H$157)30%&,('(--(&57)3.#)'()5#>'*/,'%#-(''e0/-#3#AEbfE d*()$(&5%)#-()'/--j&13#,(5/().7'()%>*#&,(0&2.#&$-#<(&#-#&>,%5#)j9& #'',()5.#*#&#51-7''/--37)3-/35%>>9K-/3'ET'9*(&,(5'7--()5%>J&#>.%>#* $#'/()'().7'(&)# %<+ %05(&*#'/%)(&)# #)3#*5_ / $#'/()'()5 +#), (--(& $1 $#'/()'()5 >#3(H J#5'.-7>, / -#.#)()H 0&(,*/, $#'/()'() / 57)3() (--(& / #&>5'9,()$1'%#-(''()%<+5'%-()/&2>>('e0/-#3#AEcfE Förflyttning av sjukhussäng 6/, /)'(&*K2(& >(, $(&5%)#- J&#>.%> #'',(' /0-#), 5.(& () J9&J-P'')/)3 #* 5K7-*# $#'/()'57)3(),1 () $#'/()' 0(+9*(& &9&# 5/3 >(--#),( %-/.# #*,(-)/)3#&)#E 6/, () 51,#) J9&J-P'')/)3.9&5 #--'51 +(-# 57)3() /*73E W(' +7),(& #'' $(&5%)#-() 3-9>>(& #'' $-%<.# 0%&' ('' J#5'.)2'(' -#&> */, J9&J-P'')/)3E 4 ('' *1&,&2> J/))5 >1)3# 5-#,,#& %<+ #))#) 5K2.+252'&25')/)3 5%>>(,J9&()5*1&/3+('#''2$$'7<.#$#'/()'-#&>('5(*()'2(--#$-#<(&/)3E 3()%> %-/.# '(.)/.(&E M9& #'' &()39&# -#&>(' #)*7),5,(' *#)-/3'*/5 ib; $&%<()'/3 P',(5/)J(.'/%) >() */, 3&%*&()39&/)3 #)*7),5 6/&<%) 5%> 7& ('' 5'#&.#&( &()39&/)35>(,(-E "()39&/)3() 31& '/-- $ '' #'',(5/)J/<(&/)35>(,-(' #$$-/<(&#5 $1 () $#$$(&55(&*('' 5%> 5(,#),&#5-7)35 &()39&5 *#&/(&#&,1,(' 5.(& */, 0(+%*H *#)-/3'*/5 /))(07&,(''# #'' -#&>(' &()39&5,#3-/3()E Q) #))#) >('%, J9& &()39&/)3 #* >(,/</)5. 2'&25')/)3 7&,/5.; %<+ 5$%-,(5/)J(.'%&(&E W(5/)J(.'/%)5'(>$(&#'2&() / () 51,#) #$$#&#'2& 7& %J'#5' jb C %<+,/5.)/)3()5.(&/'&(5'P<.()'&(;>/)2'(&5/)'(&*#--E Användare W( $&/>7&# #)*7),#&)# #* -#&>(' 7& $#'/()' %<+ *1&,$(&5%)#-,1,( J&7>5' /)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()EW(5(.2),7&##)*7),#&)#2'39&5#**#.'>75'#&(H 5(&*/<($(&5%)#-%<+#)+9&/3#E Patient GK2.+25()55'%&#.#$#</'('%<+.%>$('()50&(,,39&#''(''5'%&'#)'#-$#'/()'(&.%)'/)2(&-/3'0(+#),-#5J9&J-(&#%-/.#1.%>>%&EW(''#&(52-'(&#&/(''>P<.(' +93' J-9,( #* >7))/5.%& >(, %-/.# J9&2'57'')/)3#& 5%>,#3-/3().%>>(& /.%)'#.'>(,$#'/()'-#&>('E:#'/()'()7&,()#)*7),#&(5%>/)'(&#3(&#&>(5' >(, -#&>,%5#)5 3&7)55)/''E G-#,,().#) 2'39&# ('' 5'9&#),( >%>()' J9& $#'/()'(),1,().#)*#&#/*73()5#>'0(3&7)5#$#'/()'()5&9&-/3+('EW('7& /)'( #--# $#'/()'(& 5%> #)*7),(& $#'/()'-#&>(' 2),(& 5/) */5'(-5( %<+ *1&,$(&5%)#-() /)J%&>(&#& /)'( #--'/, %> +2& $#'/()'-#&>(' J2)3(&#& %<+ +2&,('5.#--#)*7),5E "0

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING Projektrapport Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 Grupp C1 Andreas Robertsson Jennie Nordkvist Augusta Sahlin

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Mälardalens Högskola Institutionen för Datavetenskap och Elektronik Examensarbete C nivå, 10p Utfört av: Johanna Andersson, Anna Larsson Handledare: Annika Jonsson

Läs mer

Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus

Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus Kandidatarbete i Teknisk Design CAROLINE FALL, SAMUEL NILSSON, MAKSIM HANSÉN GOOBAR RICHARD BODÉN, VICTOR LUNDGREN CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Examensarbete inom nyproduktutveckling Halmstad Högskola 22,5 hp Handledare & examinator: Leif Nordin Sekretess Denna rapport är under sekretess

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala

Läs mer

Value of audit trails as evidence 1

Value of audit trails as evidence 1 Value of audit trails as evidence 1 Per Falk & Roger Lindblom Department of Computer and System Sciences Stockholm University / Royal Institute of Technology February 2005 Abstract Within crime investigations

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman Kandidatuppsats i informatik, 15 hp KANDIDATUPPSATS Att stödja och förbättra kundrelationer - en förtroendefråga inom cloud computing Andrej Curcic och Jimmy Björkman Informatik, 15 hp Halmstad 2015-01-06

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer