!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//"

Transkript

1 "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& & & CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

2

3 :;8;/<=>?/ "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--& ;=4F7548C9B/G9H45/DG6;9:;9I/ CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Avdelningen för Design & Human Factors

4 Kandidatarbete PPUX03 Produktutveckling av patientlarm Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Teknisk Design Sofie Andersson, Ida Dahlin, Rebecka Hallberg, Malin Karlsson, Linnéa Söderbom och Frida Tall Chalmers tekniska högskola SE Göteborg, Sverige Telefon +46(0) Omslagsfoto: Renderad bild på slutprodukt Tryck: Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling

5 Förord "#$$%&'()#*+#),-#&(''.#),/,#'#&0('($12$$,&#3#*4))%*#'/%) '&# 89'#-#), */, /)5'/'2'/%)() :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3 $1 7*()'#<.#L#'5M&/,+H$&%K(.'.%%&,/)#'%&H%<+N/&3/''#O-55%)H/,I'&#)5$%&'9&H J&1) 4))%*#'/%) J9&,(&#5 ()3#3(>#)3 %<+ ()'25/#5> 5#>' J9& >1)3# 3/*#),(,/5.255/%)(&E6/*/--%<.51'#<.#9*&/3#/,I'&#)5$%&'9&(&5%>)7&*#&#' */,$&%K(.'('5,(-&(,%*/5)/)3%<+.%>>/'>(,*7&,(J2--#5P)$2).'(&E Q''5'%&''#<.'/--#--#,(*1&,#)5'7--,#5%>>(,5'%&()'25/#5>,(-#'>(,5/3#* 15/.'(& %<+ (&J#&()+('(& */-.# *#&/' %*7&,(&-/3# J9& #''.2))# 3()%>J9&# $&%K(.'('E 6/*/--7*()'#<.#*1&+#),-(,#&(O5.#&"(RJ(-'J9&5'9,%<+*7&,(J2--#&1,2),(& $&%K(.'('531)3E?#<. '/-- O5<#& 8&#JJ %<+ G*() S%(-55%) J&1) 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25('E Q''5'%&''#<.7*()'/--.%)'#.'$(&5%)(&$1=+#->(&5/)5'/'2'/%)(&L#'(&/#-;%<+ '/--*(&.)/)35'(.)/. 5#>' :&%,2.'; %<+ $&%,2.'/%)52'*(<.-/)3H U)'#- N%-,/V#&H J9&.%)52-'#'/%)%<+&1,J&13)/)32),(&$&%K(.'('E 6/ */-- 7*() '#<.# >#5'(&5'2,()'(&)# / *1& >()'%&3&2$$ $1?(.)/5. W(5/3)H (R#>/)#'%&X&K#)G9,(&0(&35#>'/),25'&/>()'%&U-(R#),&#"1)3(E 89'(0%&3DB>#KABCD G%J/( U),(&55%)H 4,# W#+-/)H L#-/) Y#&-55%)H F/))I# G9,(&0%>%<+M&/,#?#--E

6 Sammanfattning W(''#$&%K(.'+#&2'31''J&1)(''$#'/()'-#&>5%>J/))52'$-#<(&#'/*1&,&2>$1 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#-E Q'' 51,#)' +7& $#'/()'-#&> 0(5'1& #* (),%5# >(, 5-#,, 5%> $-#<(&#5 )7&# $#'/()'() J9& #'' -#&>(' #--'/, 5.#.2))# )15E W(' J/))5 %-/.# '/--*(&.#&( %<+ *(&5/%)(& #* $#'/()'-#&>>()2'31)35$2).'()J9&,('+7&$&%K(.'('+#&*#&/'(''$#'/()'-#&> J&1)'/--*(&.#&()NQG?E :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H */-.# +K7-$(&)P#H5>#&'#-95)/)3#&J&1)$(&5%)#-/)%>*1&,()#''&(#-/5(&#5EW('#& '/--*#&#$1/,I(&5%>5.2--(.2))#-95#5>(,+K7-$#*()$&%,2.'J9&#''5(,#) 5-255#,(>*/,#&('/--J9&('#3(--(&$&%,2.'2'*(<.-#&(5%>.#)J9&*(&.-/3#,(55# /,I(&E U&0('('+#&2'J9&'5/%-/.#J#5(&H,7&,()J9&5'#J#5()2'3K%&,(5#*,#'#/)5#>-/)3 %<+ #)#-P5E W(''# -(,,( J&#> '/-- () $&%0-(>; %<+.&#*0/-, 5%> 5(,#) -13 '/-- 3&2), J9& $&%,2.'2'*(<.-/)3()E 4 )75'# J#5 '%35,(-.%)<($' J&#> 3()%> /,I3()(&(&/)3 %<+ 2'*7&,(&/)3E W(-.%)<($'(),(-#,(5 2$$ / '*1 5$1&H ('' J9&,%5# %<+ ('' J9& 5-#,,E 4,() 5/5'# J#5() *#-,(5 ('' 5-2'.%)<($' J9& *#&K( 5$1&H */-.#5(,#)2'*(<.-#,(5*/,#&('/--'*1J7&,/3#$&%,2.'.%)<($'E :&%,2.'.%)<($'('J9&-#&>,%5#J%.25(&#&J&7>5'$1,%5#)5(&3%)%>/H2''&P<. %<+J((,0#<.EY%)<($'('5J&7>5'#(3()5.#$(&7&#''/)3('&P33+('J9&$#'/()'() 5#>'2),(&-7''#J9&$(&5%)#-()/,(55#&0('(>(,+K7-$#**/52(--1'(&.%$$-/)3E :&%,2.'.%)<($'(' J9& 5-#,, >/)5.#& 2$$.%>5' #* 5.#,%& $1 5-#,, 3()%> #'' (&0K2,# () (JJ(.'/* %<+ J-(R/0(- $%5/'/%)(&/)35-95)/)3E W( '*1.%)<($'().#) >(,J9&,(-#)*7),#5'/--5#>>#)5,1,(J%.25(&#&$1%-/.#$&%0-(>%>&1,()E

7 Abstract?+/5$&%K(<'/50#5(,%)#)2&5(<#--<%&,HZ+/<+<#)0(J%2),/)>%5'+%5$/'#- &%%>5E?+( #-#&> /5 25(, '% #-(&' '+( )2&5/)3 5'#JJ /) *#&/%25 5/'2#'/%)5E?+( $&%,2<'<%)5/5'5%J#+%25/)3<%)'#/)/)3(-(<'&%)/<<%>$%)()'5#),#<%&,Z/'+ # <%)'#<'E?+(&( #&( >#)P,/JJ(&()' >#)2J#<'2&(&5 #), *(&5/%)5 %J $#'/()' #-#&>502''+(%2'5('J%&'+/5$&%K(<'+#50(()#)#-#&>J&%>'+(>#)2J#<'2&(& NQG?E?+($&%K(<'+#50(()<#&&/(,%2'%)0(+#-J%J4))%*#'/%) '&#89'#-#),H Z+% +(-$5 />$-(>()'/)3 )(Z /))%*#'/*( 5%-2'/%)5 J&%> 5'#JJ Z/'+/) '+( <#&( 5(<'%&E?+(P $/<. 2$ /,(#5 #), $&%0-(>5H Z+/<+ >/3+' 0( 5%-*(, Z/'+ # )(Z $&%,2<'H#),+(-$J%&Z#&,/)3'+(>'%<%>$#)/(5%&$&%,2<',(*(-%$(&5E?+( Z%&. +#5 $&%3&(55(, '+&%23+,/JJ(&()' 5'#3(5H Z+(&( '+( J/&5' 5'#3( &($&(5()'(,,#'#<%--(<'/%)#),#)#-P5/5E?+/55'#3(-(,'%#-/5'%J$&%0-(>5#), &([2(5'5'+#'#)(Z$&%,2<'+#,'%>(('E4)'+()(R'5'#3(,/JJ(&()'<%)<($'5 Z+(&( 3()(&#'(, 0P >('+%,5 52<+ #5 0&#/)5'%&>/)3 #), (*#-2#'/%)E?+( <%)<($'5Z(&(,/*/,(,/)'%'Z%'&#<.5H%)(J%&#+%25/)35%-2'/%)#),%)(J%&# <%&,5%-2'/%)E4)'+(-#5'5'#3(#J/)#-<%)<($'J%&(#<+%J'+('&#<.5Z#5<+%5() #),J2&'+(&,(*(-%$(,/)'%'Z%$&%,2<'<%)<($'5E?+($&%,2<'<%)<($'J%&'+(+%25/)3J%<25(5>#/)-P%)(&3%)%>/<5H(R$&(55/%) #),J((,0#<.E?+(<%)<($'\5>#/)[2#-/'/(5#&('%<%)*(P5#J('PJ%&'+($#'/()' #),'%J#</-/'#'('+(5'#JJ\5Z%&.0P3/*/)3*/52#-J((,0#<.E?+($&%,2<'<%)<($' J%&'+(<%&,&(,2<(5'+()2>0(&%J<%&,0&(#.#3(50P%JJ(&/)3#)(JJ/</()'#), J-(R/0-($%5/'/%)/)35%-2'/%)E?+('Z%<%)<($'5>#P$&(J(&#0-P0(25(,'%3('+(& 5/)<('+(P'#&3(',/JJ(&()'$&%0-(>#&(#5E

8 Innehåll "#$%&'$($)******************************************************************************************************************************" "*"+,-)./$'***********************************************************************************************************************" "*01234&56789%*****************************************************************************************************************0 "*:;9%)./<<***********************************************************************************************************************: "*B+&).&<<(.,<<5.4&$******************************************************************************************************: "*CD.56&AA**************************************************************************************************************************= 0#$A,8%($)567,$,%2A,?',4,***********************************************************************************************B 0*";&45'&.3E.($A,8%($)567,$,%2A,?',4,********************************************************************B 0*0F&A/%4,4,?($A,8%($)567,$,%2A,?',4,**********************************************************************G :H.,84,)$($),?-5$6&<4****************************************************************************************************:I :*";&45'&.3E.3.,84,)$($),?-5$6&<4*************************************************************************:I :*0F&A/%4,4,?-5$6&<43.,84,)$($)*********************************************************************************:0 =J,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4********************************************************************************************=I =*";&45'&.3E.?,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4****************************************************************=I =*0F&A/%4,4,??,%567/4?&6-%($),?-5$6&<4******************************************************************=: B1%/4)(%4()4-5$6&<4**************************************************************************************************************B: B*"K,.8'5A,;&'(L,%%*****************************************************************************************************B: B*01%,''%EA$($);&'(H%&M************************************************************************************************BG OP(A-/AA(5$**************************************************************************************************************************CO O*";&45'&.**********************************************************************************************************************CO O*0F&A/%4,4***********************************************************************************************************************CG O*:F&-588&$',4(5$&.3E.35.4A,44/4?&6-%($)****************************************************************OI G1%/4A,4A*******************************************************************************************************************************O0 Q*"+5-******************************************************************************************************************************O: "I+(%,)5.******************************************************************************************************************************O:

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Uppdragsgivare :&%K(.'(' +#& 2'J9&'5 $1 2$$,&#3 #* 4))%*#'/%) '&# 89'#-#),H () %&3#)/5#'/%)5%>'#&'/--*#&#$12$$>7&.5#>>#,($&%0-(>%<+-95)/)35/,I(& J&1) *1&,$(&5%)#-E 4))%*#'/%) K7-$(& $(&5%)#- 5%> +#& /,I(& '/-- J9&07''&/)3#& /)%> *1&,() #'' &(#-/5(&#,(>E 8&2),'#).() 7& #'',( 075'# /,I(&)#.%>>(&J&1),(>7))/5.%&5%>*('+2&#&0('('/)%>*1&,()J2)3(&#&E Q''#)'#-/,I'&#)5$%&'9&(&#&0('#&>(,4))%*#'/%)55-255J9&#''J1)3#2$$%<+ */,#&(J9&>(,-#,( /,I(& 5%> 2$$.%>>(& $1 5K2.+25()E 4))%*#'/%) /,I'&#)5$%&'9&(& 0(5'1& #* &($&(5()'#)'(& J&1) J-(&# 5K2.+25 &2)' %> / 675'&# 89'#-#),%<+/)%>J-(&#%-/.#P&.(5.#'(3%&/(&/)%>*1&,()E4,I73#&()'/--K25',('+7&$&%K(.'('+#&>1)31&/3#&0('5(&J#&()+('/)%>*1&,()5%>5.9'(&5.#$1 %-/.##*,(-)/)3#&E Patientlarmet idag W(' 0(J/)'-/3# -#&>5P5'(> 5%> $&%K(.'(' +2*2,5#.-/3() 2'31&J&1)'/--*(&.#5#*NQG? C %<+J/))5/,#3$1>1)3##* G*(&/3(5 5K2.+25E F#&>(' #)*7),5 J9& #'' '/--.#--# *1&,$(&5%)#- '/-- *1&,&2>>() %<+ '/--,(''# -#&>5P5'(> J/))5-#&>,%5%&#*5(,,#J9&$#'/()'(&EW%5%&)#2'39&5#* ('' */'',%5+25 >(, () &9, '&P<..)#$$H */-.().#) 5(5 / J/32&CECEM9&#''57),#(''-#&>'&P<.5.)#$$())(,%<+$1 51*/55./<.#5()5/3)#-*/,#&(2'/5P5'(>(''/--$(&5%)#-() */#.%&&/,%&5,/5$-#P(& %<+ $(&5%)59.#&(E W(' J/))5 7*() #),&# *#&/#)'(& #* $#'/()'-#&> >(, %-/.# 3&#, #* #*#)<(&#,( '/--7335J2).'/%)(& %<+,(5/3)E 8(>()5#>' J9& 5#>'-/3# -#&> 7& #'',( #--# /))(+#& -#&>J2).'/%)() ]'/--.#--#*1&,$(&5%)#-^E "#$%&'('&)*+",-+.*%/& 0%1-&2345 :#'/()'-#&>() J/))5 2'$-#<(&#,( &2)' %> $1 5K2.+25()5 *1&,&2>H %J'# / #)5-2')/)3 '/-- 5K )3#&)# >() 7*() /))( $1 *1&,&2>>()5 '%#-(''(&E :#'/()'().#)-#&>##*%-/.##)-(,)/)3#&H,('.#)*#&##--'J&1)#''*/-K#+#('' 3-#5*#''()'/--#.2'0(+%*#*+K7-$E6#)-/3'*/57&,('$#'/()'()5%>-#&>#&*/# -#&>,%5#) >() 7*() *1&,$(&5%)#-.#) -#&># J9& #'' '/--.#--# P''(&-/3#&( $(&5%)#-E " UUU*T&A4*A&V0I":WIBW"IX "

10 1.1.3 Ursprunglig problemsituation Q''$#'/()'-#&>5*/.'/3#5'(J2).'/%)7&#''3(>9K-/3+('#'''/--.#--#*1&,$(&5%)#- */,0(+%*EW('>(5'<()'&#-#$&%0-(>('>(,$#'/()'-#&>('/,#37&#'',('/)'(7& #)$#55#' (J'(&,() *#&/(&#),( #)*7),)/)3 5%> 5K2.+25>/-K9).&7*(&E :&%0-(>#'/.() -/33(& #--'51 / #'',#3()5 $&%,2.' /)'( 7& '/--&7<.-/3' J-(R/0(-E F#&>(' 0(+9*(& 5'7),/3' *#&# '/--37)3-/3' J9& $#'/()'() %<+ >15'(,7&>(,.2))# J-P''#5 %<+ J75'#5 $1 ('' J-(&'#- %-/.# $%5/'/%)(& %<+ 57''E 4,#3-95(5,(' (R(>$(-*/53()%>#''5-#,,()'(K$#5J#5'$157)3.-7,5(-)(--(&3()%>#'',().)P'5&2)'5K2.+252'&25')/)3515%>5K )3%<++7*#&>*/,57)3()H.#--#,,7*(&'E W1 01,( 5K2.+252'&25')/)3 %<+ $#'/()' %J'# J9&J-P''#5 -(,(& J#5'.)P')/)3() '/-- #'' &P<.; %<+.-7>5.#,%& 2$$.%>>(& $1 5-#,, %<+.%)'#.'2''#3E G.#,%&)# 2'39&()57.(&+('5&/5.%<+3(&()9.#,%>57'')/)3#*$#'/()'-#&>E"/5.()#'',('J/))5$#'/()'-#&>5%>7&2&J2).'/%)7&(''#--*#&-/3'$&%0-(>E6/,$-9'5-/3' #.2'# '/--5'1), 7&,(' */.'/3' #'' $#'/()'-#&>(' 7& / J2).'/%),1,('.#) *#&# -/*5#*39&#),(J9&$#'/()'()#''+/))#5./<.#(''-#&>E 1.2 Syfte och mål Syfte :&%K(.'(' 5PJ'#& '/-- #'' 2),(&59.# %<+ /,()'/J/(&# $&%0-(>%>&1,().&/)3,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>('E T'/J&1) #)#-P5 #*,(55# $&%0-(> 7& 5PJ'(' >(, $&%K(.'(' #'' 2'*(<.-# () -95)/)3 5%> 0/,&#& '/-- () 57.&#&( *1&,>/-K9 5#>' 2),(&-7''#&J9&*1&,$(&5%)#-()/,(55#&0('(E Mål L1-(' >(,,(' +7& $&%K(.'(' 7& #'' 2'/J&1) /,()'/J/(&#,( $&%0-(> 2'*(<.-# () (--(& J-(&# $&%,2.'(& 5%> >9K-/339& () 57.(& %<+ -7''/--37)3-/3 +#)'(&/)3 J9& 51*7- $#'/()' 5%> *1&,$(&5%)#-E L1-(' 7& #'' 39&#,(' >(, +7)5P) '/-- ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/*E :&%K(.'(' 5.# 3( 2),(&-#3 J9& J%&'5#'' #&0('( %<+ */,#&(2'*(<.-/)3J9&,()(--(&,(J&#>'#3)#$&%,2.'(&)#E Frågeställningar W(J&13%&5%>5.#--0(5*#&#5/$&%K(.'('7&J9-K#),(_ 6#, J/))5,(' J9& $&%0-(> >(,,(' (R/5'(&#),( $#'/()'-#&>('` 6#, 7& %&5#.(&)#'/--,(55#$&%0-(>` 6#,J9&'P$#*$&%,2.'-95)/)3.#)>/)/>(&#,()2*#&#),($&%0-(>() 2'#)#''%&5#.#)P#` 0

11 1.3 Målgrupp Q),(-#*>1-3&2$$()J9&$&%K(.'('7&,()$(&5%)#-5%>#&0('#&$15K2.+25%<+ J&7>5'+#)'(&#&-#&>('H(),(-5%>+2*2,5#.-/3()/))(J#''#&2),(&5.9'(&5.%& %<+5K2.5.9'(&5.%&E4),/*/,(&)#/,())#,(-#*>1-3&2$$()7&P&.(5*(&.5#>>#H */-.('/))(07&()1-,(&>(--#)Ca%<+bc1&EQ)#))#),(-#*>1-3&2$$()7&,( $#'/()'(& 5%>.%>>(& /.%)'#.' >(, -#&>('E 4),/*/,(&)# /,())#,(- #* >1-3&2$$()7&&($&(5()'(&#,(/#--#1-,&#&E 1.4 Avgränsningar :&%,2.'2'*(<.-/)3()+#&0(3&7)5#'5'/--,(),(-#*-#&>('5%>2'39&5#*,%5#H 5-#,, %<+.%)'#.'E M%.25 +#& 51-(,(5 /)'( -(3#' $1 +(-# -#&>5P5'(>(',1,(' 0(J/)'-/3# -#&>(' J&1) '/--*(&.#&() NQG? >() 7*() #),&# $#'/()'-#&> +#& 2),(&59.'5E :&%,2.'()5>/-K9$1*(&.#)+#&+#J'5/1'#).(>()J&#>J9&#--'+#&J%.25-(3#'$1 57.(&+(' %<+ #)*7),#&*7)-/3+('E Y%5')#,(& J9&,() 2'*(<.-#,( $&%,2.'() 5.# -/33#/)%>&/>-/3#&#>#&H>()$&%K(.'('#*5(&/)'(#'''#J&#>(R#.'2),(&-#3 J9&#''0(&7.)#,(''#E 1.5 Begrepp i rapporten W(0(3&($$5%>#)*7),5/&#$$%&'()J9&#''0()7>)#-#&>('5%-/.#,(-#&*/5#5/ '"()*+,"E &&&&&&&&&&&"#$%&'(6&)*+",-+.*%/,+ :

12 1.6 Process :&%K(.'('3()%>J9&,(5/J-(&#J#5(&E4)-(,)/)35*/55#''(5()$&%K(.'$-#)2$$,7& $&%K(.'('5 5PJ'( %<+ >1-5#>' #*3&7)5)/)3#& 2'#&0('#,(5E 4 $&%K(.'$-#)() 3K%&,(57*()()'/,5$-#)(&/)3J9&#'''P,-/3'*/5#*/-.#,(%-/.#5'(3()/$&%K(.'(' 5.2--(.%>># #'' 0-/ %<+ 7*() )7&,( 5.2--( *#&# 3()%>J9&,#E QJ'(& #'',() /)-(,#),($-#)(&/)3()2'J9&'5$109&K#,(5(),#'#/)5#>-/)3EW(,#'#5%>(&+9--5 #)#-P5(&#,(5J9&#''/,()'/J/(&#,($&%0-(>5%>$&%K(.'('5.2--('#+7)5P)'/--E T'/J&1)$&%0-(>/,()'/J/(&/)3()%<+#)#-P5()#&0('#,(5().&#*0/-,J&#>J9&#'' 'P,-/339&# */-.#.&#* () )P $&%,2.' 0%&,( 2$$JP--#E 4 )75'# J#5 $109&K#,(5 J&#>'#3)/)3() #*,(-.%)<($'() 3()%> %-/.# >('%,(& J9& 0&#/)5'%&>/)3E W( J&#>'#3)#.%)<($'() 2'*7&,(&#,(5 %<+ *73,(5 >%' *#&#),&# J9& #'' 5(,#) &(52-'(&#/(''5-2'3/-'/3'.%)<($'H*/-.('*/52#-/5(&#,(5%<+2'*7&,(&#,(5J9&#''.2))#*/,#&(2'*(<.-#5P''(&-/3#&(EQJ'(&#''(''5-2'&(52-'#'J&#>'#3/'52'J9&,(5 P''(&-/3#&(2'*7&,(&/)3#&E4J/32&CED*/5#5()0/-,$1,())#$&%<(55E "#$%&'(7&89,%:";+&<9,%&*%=,+:#1-#,- & =

13 2 Insamling och analys av data 4,(''##*5)/''0(5.&/*5,('#&0('(5%>/)-(,)/)35*/52'J9&,(5/$&%K(.'('EW(''# #&0('( >P))#,( 2' / () 'P,-/3#&( %<+ >(& 2'0&(,, $&%0-(>0/-, 7) *#, 5%> 2&5$&2)3-/3() 3(''5 5#>' ().&#*0/-, J9& #'' 3( &/.'-/)K(& '/-- */,#&( $&%,2.'2'*(<.-/)3E 2.1 Metoder för insamling och analys av data Datainsamling 4 ('' '/,/3' 5.(,( 3()%>J9&,(5 0&2.#&5'2,/(& %<+ J9&('#350(59. J9& #'' J1 () J9&5'1(-5(#*$#'/()'-#&>('%<+$&%0-(>5/'2#'/%)()E Företagsbesök M9& #'' J1 () /)31(),( $&(5()'#'/%) #*,(' 0(J/)'-/3# $#'/()'-#&>(' %<+,(55 5P5'(>3K%&,(5(''0(59.+%5'/--*(&.#&()NQG?EW('3K%&,(57*()(''0(59.$1 675'J#5'/3+('(& $1 G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H */-.# #)5*#&#& J9&,() '(.)/5.# 52$$%&'(),7&E N(59.(' 3K%&,(5 J9& #'' 5#>-# /)J%&>#'/%) %> &($#&#'/%) 5#>' J9& #'' J1 () /)0-/<. #* %-/.# -#&>5P5'(> 5%> $#'/()'-#&>() *(&.#&/E Observationer och intervjuer O05(&*#'/%)(&%<+/)'(&*K2(&3K%&,(5$1J-(&##*,(-)/)3#&$1JP&#%-/.#5K2.+25E GK2.+25() 5%> 0(59.'(5 *#& G#+-3&()5.# T)/*(&5/'('55K2.+25H L9-),#-5 5K2.+25H G9,&# d-*50%&35 5K2.+25 / N%&15 5#>' T,,(*#--# 5K2.+25E :1 *#&K( #*,(-)/)3 3K%&,(5 01,( %05(&*#'/%)(& %<+ /)'(&*K2(& J9& #'' J1 () 0/-, #* +2& #)*7),)/)3()#*-#&>('5(&2'EO05(&*#'/%)(&)#5%>3K%&,(5*#&9$$)#-*/-.(' /))(07& #'' #)*7),#&)# *#& >(,*(')# %> #'',( 0-(* %05(&*(&#,(E 6#-(' #'' 3()%>J9&#9$$)#%05(&*#'/%)(&0(&%,,(J&7>5'$1#'',('/)'(J#))5>9K-/3+(' #'' &9&# 5/3 $1 () *1&,#*,(-)/)3 2'#) *1&,$(&5%)#-()5 *('5.#$E G(>/5'&2.'2&(&#,(/)'(&*K2(&H#--'51/)'(&*K2(&>(,2)3(J7&-/3'>#)25H3K%&,(5/ 5#>0#),>(,%05(&*#'/%)(&)#J9&#''J1(),K2$#&(J9&5'1(-5(J9&#)*7),#&()5 2$$-(*(-5( A E4)'(&*K2(&)#55'&2.'2&*/5#5/0/-#3#AECE4)'(&*K2(&)#2'J9&,(5>(, 01,($(&5%)#-%<+$#'/()'(&E?%'#-'/)'(&*K2#,(5AA$(&5%)(&2&$(&5%)#-()%<+ 5K2 $#'/()'(&E 4)'(&*K2(& >(, $(&5%)#-() 2'J9&,(5 5#>'/,/3' 5%>,(,(>%)5'&(&#,(()#)*7),)/)355(.*()5,1$(&5%)#-()+#,(0(3&7)5#'>(,'/, #'' #**#&#E M&7>5',%.2>()'(&#,(5 /)'(&*K2(& %<+ %05(&*#'/%)(& >(, #)'(<.)/)3#&%<+J%'%)'%35,1>9K-/3+('#''*/,(%,%.2>()'(&#*#&0(3&7)5#,E Enkäter Q).7'(&5./<.#,(52'*/#>#/-'/--%-/.##*,(-)/)3#&$1'/,/3#&(0(59.'#5K2.+25 J9&#''J1/)5P)/*#,(''5'9&&(#)'#-$(&5%)(&#)513%>$#'/()'-#&>('%<+,(55 #)*7),)/)3E Q).7'(&)# /))(+9-- ().%>0/)#'/%) #* 9$$)# %<+ 5-2')# J&13%&E 0 Y#&-55%)LeABBAf B

14 X$$)# J&13%& 3(& 2'&P>>( J9& 5*#&5$(&5%)() #'' J&/'' 5.&/*# )(&,(' 5%> 5$%)'#)',P.(&2$$>(,#),(5-2')#J&13%&)#3(&%-/.#5'P&,#5*#&5#-'(&)#'/* D E?*1%-/.#'P$(&#*().7'(&5./<.#,(52'H()&/.'#,'/--$(&5%)#-()J9&#''J1() 0/-,#*,(&#5/)5'7--)/)3'/--$#'/()'-#&>('5#>'+2&,(+#)'(&#&,('/5/'',#3-/3# #&0('(E:(&5%)#-().7'().#)-75#5/5/)+(-+('/0/-#3#AEAEW()#),&#().7'() &/.'#,(5/3'/--$#'/()'(&J9&#''5#>-#/),(&#515/.'(&%>-#&>('5J2).'/%)%<+ #)*7),#&*7)-/3+('E:#'/()'().7'()H/0/-#3#AEDH3K%&,(,('-7''#&(#'')12'7*() '/--,(55#0&2.#&(EQ).7'(&)#5#>>#)5'7--,(5/().*#-/'#'/*,(->(,</'#'%<+ ().*#)'/'#'/*,(->(,,/#3&#>EW('09&)7>)#5#''().7'(&)#5./<.#,(52''/-- #*,(-)/)3#& >(, %-/.# 5%&'(&5 -#&>,%5%&H #--'51 /)'( (),#5' J&1) '/--*(&.#&() NQG?EN-#),)/)3().#),%<.0/,&#'/--#''5P)$2).'(&5%>#))#&5.#)5.(/)'(.%>>/'J&#>7*().#)'#5/0(#.'#),(E Analys av insamlad data Q'' #)'#- #)#-P5(& 3()%>J9&,(5 J9& #'' J1 J9&5'1(-5( J9&,(,#'# 5%> (&+1--/'5E g(,#)-/5'#5*/-.#'p$(&#*#)#-p5>('%,(&5%>#)*7)'5%<++2&,()#)*7)'5e KJ-analys Q)YS;#)#-P5#)*7),(5J9&#''5'&2.'2&(&#%<+5#>>#)5'7--#,()5'9&&(>7)3,,#'#5%>(&+1--/'5J&1)0&2.#&5'2,/(&)#EU)#-P5()2'J9&,(5$15157''#''</'#' J&1),#'#/)5#>-/)3() 3&2$$(&#,(5 (J'(& <()'&#-# %>&1,() J9& #'' J9&().-# () J&#>'/,#.&#*57'')/)3 h E Hierarchical task analysis, HTA 0&P'5 )(& / >/),&(,(-#&H >(, 5PJ'(' #'' J1 () 9*(&0-/<. #* $&%,2.'()5 #)*7),)/)35$&%<(,2&E G%> J9&5'# 5'(3 /,()'/J/(&#5 +2*2,>1-('H,(' >1-5%> 9)5.#5 3()%>J9&#5 >(, $&%,2.'()E L1-(' 0&P'5 5(,#) )(& / +/(&#&./(& #*,(->1- %<+ +#),-/)3#& c E U)#-P5() 2'J9&,(5 J9& 2$$3/J'() ]$1.#--# 2$$>7&.5#>+('>(,-#&>,%5#^J9&#''*/5#$1,(%-/.#>%>()'5%>2$$3/J'().&7*(&E Översiktsdiagram Q'' 9*(&5/.'5,/#3&#> 3K%&,(5 J9& #'' J1 ().-#&#&( 0/-, #*,( J#.'%&(& 5%> $1*(&.#& $#'/()'-#&>('5 #)*7),)/)3E X*(&5/.'() 2),(&-7''#,( J%&'5#''# #)#-P5(&5 2$$-733H ('' (R(>$(- *#& #'' 3&2$$(&# 2$$'7<.'# $&%0-(> J9& #'' -7''#&(.2))#9*(&5.1,#,(>EX*(&5/.'5,/#3&#>>('5#>>#)5'7--,(53()%>() 2$$5'7--)/)3-/.'(''J/5.0()5,/#3&#>E Problemmatris Q) $&%0-(>>#'&/5 5'7--,(5 2$$ J9& #'' J%&>2-(&# %<+ 5'&2.'2&(&#,( $&%0-(> 5%>2$$>7&.5#>>#'52),(&,#'#/)5#>-/)3()EW(%-/.#$&%0-(>()3&#,(&#,(5 : Y#&-55%)LeABBAf = Y#&-55%)LeABBAf B N%+3#&,LHY#&-55%)G>J-eABCBf C

15 (J'(& +2& #--*#&-/3#.%)5(.*()5(&,( 3#*H J9& #'' 5.#$# &/.'-/)K(& J9& */-.# $&%0-(>5%>*#&*/.'/3#5'#''-95#>(,,())P#$&%,2.'()E Fiskbensdiagram QJ'(& #'' +# (&+1--/' ('' #)'#- $&%0-(>%>&1,() 5.#$#,(5 '&( J/5.0()5,/#3&#>H >(,%-/.#$&%0-(>%>&1,()/J%.25HJ9&#''J9&5'1*/-.#%&5#.(&5%>.#)0/,&# '/--,(55#$&%0-(>EW(%>&1,()5%>,/#3&#>>()2'3/<./J&1)*#&.(+/'%)-)%*- (%&'$01%#H 23"*+(- 4- "#$%&#'"() 5#>' 5#%/'$6%&- 78&3#$+&9 L('%,() 3#* >9K-/3+(' #'' 5'&2.'2&(&# %<+ $&(5()'(&# %&5#.;*(&.#)5#>0#), >(--#) $&%0-(>() %<+,(55 '&%-/3# %&5#.E 6#&K( %>&1,( 5%>.#) '7).#5 $1*(&.# $&%0-(>('#)#-P5(&#,(5%<+0&9'55(,#))(&'/--,(-%&5#.(& b E Träddiagram Q'''&7,,/#3&#>5#>>#)5'7--,(52'/J&1),($&%0-(>5%>2$$.%>>/'J9&#''3( 2),(&-#3 '/-- ().&#*0/-,E 4 ('' '&7,,/#3&#> 0&P'5 $&%0-(>() )(& / >/),&( 0(5'1),5,(-#& '/--5,(55 #'' () 51.#--#, /",&$64 2$$)1''5H */-.() 2'39&5 #* $&%,2.';(--(&>#'(&/#-(3()5.#$(&E?&7,,/#3&#>>('3(&()9*(&5.1,-/30/-,#* */-.#J#.'%&(&5%>$1*(&.#&(''*/55'$&%0-(> i E Persona M9&#''#)#-P5(&#/)5#>-#,,#'#.%$$-#,'/--#)*7),#&0('((),(/,()5$(</J/.# >/-K9)'%35'*1J/.'/*#$(&5%)(&J&#>3()%>()51.#--#,$(&5%)#E?/--5#>>#)5 >(,(''5<()#&/%,7&$(&5%)#)$1)13%'57''/)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()3(5() 0/-, 9*(& >9K-/3 #)*7),)/)3 5#>' (*()'2(--# $&%0-(> 5%>.#) 2$$.%>>#E :(&5%)#5 7& ('' 57'' #'' J1 () 07''&( J9&5'1(-5( 9*(& 5/'2#'/%)() %<+,( /)0-#),#,( >7))/5.%&)#E :(&5%)%&)# 3K%&,(5 2'/J&1) $#'/()'(),1,(' / () 5K2.+25>/-K97&*/.'/3'#''+#()0/-,#*K25'()$#'/()'52$$-(*(-5(E Hållbar utveckling :(&5$(.'/*('$1>/-K9%<++1--0#&2'*(<.-/)3+#&J9-K'$&%K(.'('2),(&,(5531)3 +#& #--'51 $1*(&.#',( *#- 5%> 3K%&'5E M9& #'' J1 () 0/-, #* $&%,2.'() 2& ('' +1--0#&+('5$(&5$(.'/* +#&,(' 2),(&59.'5 %> $&%,2.'() 1'(&*/))5 (--(& &($#&(&#5(J'(&#'',()5-2'#'J2)3(&#E Livscykelanalys M9& #'' 9.# J9&5'1(-5() J9& +2& () -#&>,%5# $1*(&.#& >/-K9) 2),(&,(55 -/*5<P.(-2'J9&,(5()-/*5<P.(-#)#-P5$1,('0(J/)'-/3#-#&>('EF/*5<P.(-#)#-P5() 2'J9&,(5 >(, +K7-$ #* $&%3&#>>('.(+*8:#- ;:+'+0<- =&'$&%E 4 $&%3&#>>(' #)3#*5,( %-/.# >#'(&/#- 5%> $&%,2.'() /))(+1--(& '/--5#>>#)5 >(, */.' J9& *#&K(.%>$%)()' 5#>' '/--*(&.)/)35>('%,E Q)(&3/J9&0&2.)/)3H '&#)5$%&'(&/)3 %<+ &(5'+#)'(&/)3 #)3#*5,7&(J'(& J9& #'' 5-2'-/3() 5.#$# () 0/-, 9*(& $&%,2.'()5 '%'#-' 0(&7.)#,(.%-,/%R/,2'5-7$$H *#''()J9&0&2.)/)3 %<+ #*J#--E 6/55##)'#3#),()#*5((),($&%,2.'()55#>>#)57'')/)3%<++#)'(&/)33K%&,(5,1'/--31)3'/--51,#)/)J%&>#'/%)*#&0&/5'J7--/3E C Y#&-55%)LeABBAf O Y#&-55%)LeABBAf O

16 2.1.4 Kravsättning T'/J&1)&(52-'#'()J&1)#)#-P5>('%,(&)#.2),(().&#*0/-,J#5'5'7--#5EM&7>5' *#&,(''&7,,/#3&#>>('5%>0/,&%3'/--#''.&#*5'&2.'2&(&#,(52$$(J'(&%-/.# %>&1,()EQJ'(&5%>$&%,2.'()#*5(&#''#)*7),#5/5K2.+25>/-K9J/))57*()() +(-,(-.&#*J&1)-7.(>(,(-5*(&.('#'''#+7)5P)'/--EU*,())#%&5#.5'2,(&#,(5-7.(>(,(-5*(&.('5 J9&(5.&/J'(& / 5#>0#), >(,.&#*57'')/)3()E Y&#*0/-,() J&#>5'7--,(5/()/'(&#'/*$&%<(55%<+*7R'(J&#>%<+J9&7),&#,(5J&7>5'2),(& $&%K(.'('5#)#-P5J#5E 2.2 Resultat av insamling och analys av data 4,('+7&#*5)/''('&(,%*/5#5,(&(52-'#'5%>J&#>.%>2&,#'#/)5#>-/)3()%<+,(55 #)#-P5E "(52-'#'() &(,%*/5#5 2),(&.#'(3%&/(&)# A"&#%($&0B- C&6D&*"(%B- E8&3#$+&- +:1-3+&,#(83#$+&H F$3&"&*%- (+*83#%(B-.(+/'%)- 6$*- "&6D&*&$&0HA4''/"(-8#6%:3'$&05#>'G("6/$'*EW(%*#)$&(5()'(&#,(&20&/.(&)# +#&0(#&0('#'5J&#>J&1)9*(&5/.'5,/#3&#>>('5%>.#)-75#5/0/-#3#AEhE Q) 5'%&,(- #*,(,#'# 5%> 5#>-#,(5 /) (&+9--5 J&1),( '%'#-' bi /)5#>-#,( ().7'(&)#H 1''# #*,(55# *#& $#'/()'().7'(& %<+ &(5'(&#),( cj *#& $(&5%)#-().7'(&E Q) 5#>>#)5'7--)/)3 #* $(&5%)#-().7'(&)# $&(5()'(&#5 / 0/-#3#AEc%<+$#'/()'().7'(&)#/0/-#3#AEbE Vårdmiljön T'J9&#),('#*0&2.#&5'2,/(&*/5#,($1#''5K2.+25>/-K9)5(&%-/.#2'37--#),( (R(>$(-*/5>90-(&/)3%<+&2>52'J%&>)/)3EU''>/-K9)7&51*#&/(&#),(5'7--(& +93#.&#*$1()$&%,2.'5J-(R/0/-/'('H,1,()>15'(.2))##)$#55#5(J'(&,())# 5./J'#),( >/-K9E W(' 7& 7*() #* */.' #'' */,+1--# () 'P5' *1&,>/-K9 J9& #'' 3( $#'/()'(&()-23)>/-K9#'''/--J&/5.)#/5#>'#''>/)5.#5'&(55+%5$(&5%)#-()E Vårdrum 61&,&2>.#) 5( >P<.(' %-/.# 2' 0(&%(),( $1 #*,(-)/)3E 6#&/#'/%)().#) +# 5/) 3&2), / 01,( >%,(&)/'(' / 2'&25')/)3 >() 7*() / */-.() 'P$ #* 0(+#),-/)35%>3(5$1#*,(-)/)3()EQ''*1&,&2>.#) +# *#&/(&#),( #)'#- 07,,#&H *#)-/3#5' 7& () '/-- JP&# 5'P<.()E G7)3 >(, '/--+9&#),( 57)33&/), 7& *#)-/3() 5'#),#&,E X*&/3 /)&(,)/)3 5%>.#) J/))#5 7& 57)3-#>$# %<+ 57)30%&, 5#>' #),&# +K7-$>(,(- 515%>,7*(&' %<+ >(,/</)5.# +K7-$>(,(-E W(' J/))5 J#5'# -#&>.)#$$#& >%)'(&#,( / *1&,&2>>() %J'#5' / #)5-2')/)3 '/-- 57)3() 5#>' */, &2>>('5 /)31)3E G( J/32&AECJ9&(''(R(>$(-$1+2&(''*1&,&2>.#)5(2'E "#$%&6('&3++&91%>%$/ G

17 Toalett?%#-(''J/))5#--'/,/#)5-2')/)3'/--(''*1&,&2>E4)&(,)/)3()2'39&5#*'%#-('' >(,'/--+9&#),(#&>5'9,H+#),J#'5#>'/0-#),7*(),25<+>(,'/--+9&#),(5'%-E G'%&-(.()$1&2>>()5#>'$-#<(&/)3()#*/)&(,)/)3()*#&/(&#&*/-.('/))(07& 5./--)#,(&/#*5'1),%<+5-#,,-7)3,(&Ed*()$-#<(&/)3#*-#&>,%5%&%<+#)'#-(' J#5'#-#&>.)#$$#&.#)*#&/(&#>(--#)%-/.#'%#-(''(&E Hantering F#&>(' 7& #* 5'%& */.' 37--#),( $#'/()'57.(&+('() %<+ +93#.&#* 5'7--5 $1 $&%,2.'()_ #'',() 5.# *#&# 57.(&H.2))# +#)'(&#5 J-(R/0(-' %<+ *#&# '1-/3E 2'J9&'5E Situationer då larmet används U)-(,)/)3()'/--#''-#&>#.#)*#&##--'J&1)#''()$#'/()'7&'9&5'/3(--(&2),&#& 9*(& )13%' '/-- #'' $(&5%)#- 0(+9*(& '/--.#--#5 J9& #.2' +K7-$E 4,( ().7'(& 5%> 5./<.#,(5 2' 5'7--,(5 () J&13# '/-- $#'/()'(&)# %> / */-.# 5/'2#'/%)(&,( 5.2--( *7-K##'''&P<.#$1-#&>.)#$$()EQ)-/.)#),(J&13#5'7--,(5'/--$(&5%)#-()%> &40+# 5#>' "#$%&#%&- 1"(- 6D(3H,)D(#+( e0/-#3# AEc %<+ AEbfE Q) 5#>>#)5'7--)/)3#*5*#&().#)5(5/,/#3&#>>()AEC%<+AEA)(,#)E F".;*&E%&>,&9*-."#*:+,&D%:*;,%-*&G..&*H&,-&B*G,-+&.*%/*%I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(&& $\BI A-+*.&:9*%& CI BI =I :I 0I "I I :: =O D,Y&$4&$?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ C"*#%*/&6('&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*; :Q D,Y&$4&$/$'.,. E?&.$9)54 =G Q

18 M&9".;*&:"+$*GD-,%&N*%&>$O&,..,%&:;$..,&>$&9E.J*&*H&+%PQ;*& B1&.*%/;-*BB,-I&FE.J&,H&,..,%&K,%*&*.+,%-*G9(& $\G G O C = 0 " 0 : I _,)?(%%T&AE-, 45,%&Z&$ _,)/$'.,.E?&.$9)54 C"*#%*/&6(6&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&#E..*->,&.*%/D%:*;& N1,($#'/()'(&%<+$(&5%)#-#)3#**7&.k5>7&'%&5%>J&7>5'##)-(,)/)3'/--#'' -#&>#E F735' $&/%&/'(' +#,( ]$#'/()'() 7& '9&5'/3^E T'9*(&,(55# #-'(&)#'/* #)3#*5 7*() J-(&# #),&# #)-(,)/)3#& '/-- #'' -#&>#E N-#), #))#' -#&>#& */55# $#'/()'(& J9& #'',( 7& %&%-/3# %<+ */-- +# #$E W('.#) *#&# #),&# 5>1 5P55-%& 5%> 0(+9*(& 2'J9&#5 5%> #'' '/-- (R(>$(- 5'7)3# J9)5'(&H 0P'# 57)3-/))()%<+51*/,#&(EQ),(-$#'/()'(&>/55'#&%<.51.)#$$()J9&#''*#&# )13%'#))#'5%>'/--(R(>$(-.)#$$'/---#>$#)(--(&&#,/%)E %J'# $#'/()'-#&>(' #)*7),5 2),(&59.'(5 %<.51 / ().7'(&)#E :#'/()'(&)# '/--J&13#,(5 +2& %J'#,( #)*7),(& -#&>,%5#) %<+ $(&5%)#-() '/--J&13#,(5 +2& %J'#,(.%>>(&/.%)'#.'>(,-#&>,%5#)/5/''#&0('(E"(52-'#'()J9-K(&)(,#)/,/#3&#>AED%<+AEhE :I 0I *%=,+,I& $\BI I ]")).[',) "W"I)).[',) "IW:I)).[',) ^:I)).[',) C"*#%*/&6(7&49*%&0%1-&B,%:D-*.,-;E+&#E..*->,&;D-+*;+&/,>&.*%/>D:* "I

19 ?-#,0E%&N$%&DL*&*-9E->,%&>$&.*%/>D:*-I& $\G :`B : 0`B 0 "`B " I`B I ]")).[',) "W0)).[',) :WB)).[',) BW"I)).[',) ^"I)).[',) C"*#%*/&6(R&49*%&0%1-&B*+",-+,-;E+&D/&N$%&D0+*&>,&*-9E->,%&.*%/>D:*- U*,('/--J&13#,($#'/()'(&)#7&,('*#)-/3#5'#'',(-#&>#&()'/--'*131)3(&$(&,#3EW(J-(5'#J&1)$(&5%)#-().%>>(&,7&(>%'/.%)'#.'>(,-#&>('>(--#)'/% %<+ '&(''/% 31)3(&,#3-/3()E W() 5'%&# 5./--)#,() / #)*7),#),( 39& #'',(' 7& */.'/3'#''5('/--*1&,$(&5%)#-()515/.'(&%<+$&%0-(>#'/.&2)'-#&>('E Placering av larmet T),(& %05(&*#'/%)(&,(>%)5'&(&#,( $(&5%)#-() *#&,( 0&2.#& $-#<(&# -#&>,%5%&)# %<+ +2&,( 0&2.#& J75'# 2$$ 5-#,,()E :1 3&2), #* 5./--)#,(& / /)&(,)/)3 5.(& $%5/'/%)(&/)3 #* $#'/()'-#&>(' $1 >1)3# %-/.# 57''E M9& #'' $-#<(&#,%5#)'/--()$#'/()'-/33#),(5/57)3().)P'5*#)-/3()5-#,,()J#5'&2)',7*(&' (--(& 57)3-#>$# 51 #'' -#&>,%5#) +7)3(& )(& J&#>J9& $#'/()'()E O> $#'/()'()5/''(&%<+7'(&/)(,&(,(-()#*57)3().#)5-#,,()'(K$#5/-#.#)() -7)35+(-#57)3()51#''$#'/()'()+#&,%5#))7&#'/--+#),5EF#&>,%5#)'(K$#5 %J'#7*()J#5'$157)30%&,('(--(&*/&#5&2)'57)33&/),()*/,5/,#)%>57)3()E "#$%&6(7&)D:"+"D-,%"-#&*9&.*%/>D:*&"&91%>%$//,+ :1 '%#-(''() $%5/'/%)(&#5 -#&>(' %J'# 3()%> #'' 5-#,,().)P'5 &2)' ('' #* '%#-(''()5 #&>5'9,E 6/, +#),J#'(' $-#<(&#5 -#&>(' %J'#5' 3()%> #'',('.)P'5 J#5'/'*1-$2>$()EG(J/32&AEDJ9&%-/.#$%5/'/%)(&/)3557''E ""

20 4 ().7'(&)# '/--J&13#,(5 $#'/()'(&)# %> *#& -#&>,%5#) 0&2.#& *#&# $-#<(&#,E G*#&() */5#,( #'',( *#)-/3#5'( $-#<(&/)3#&)# *#& J9-K#),(_ +7)3#),( 9*(& 57)3()H$157)30%&,('(--(&57)3.#)'()5#>'*/,'%#-(''e0/-#3#AEbfE d*()$(&5%)#-()'/--j&13#,(5/().7'()%>*#&,(0&2.#&$-#<(&#-#&>,%5#)j9& #'',()5.#*#&#51-7''/--37)3-/35%>>9K-/3'ET'9*(&,(5'7--()5%>J&#>.%>#* $#'/()'().7'(&)# %<+ %05(&*#'/%)(&)# #)3#*5_ / $#'/()'()5 +#), (--(& $1 $#'/()'()5 >#3(H J#5'.-7>, / -#.#)()H 0&(,*/, $#'/()'() / 57)3() (--(& / #&>5'9,()$1'%#-(''()%<+5'%-()/&2>>('e0/-#3#AEcfE Förflyttning av sjukhussäng 6/, /)'(&*K2(& >(, $(&5%)#- J&#>.%> #'',(' /0-#), 5.(& () J9&J-P'')/)3 #* 5K7-*# $#'/()'57)3(),1 () $#'/()' 0(+9*(& &9&# 5/3 >(--#),( %-/.# #*,(-)/)3#&)#E 6/, () 51,#) J9&J-P'')/)3.9&5 #--'51 +(-# 57)3() /*73E W(' +7),(& #'' $(&5%)#-() 3-9>>(& #'' $-%<.# 0%&' ('' J#5'.)2'(' -#&> */, J9&J-P'')/)3E 4 ('' *1&,&2> J/))5 >1)3# 5-#,,#& %<+ #))#) 5K2.+252'&25')/)3 5%>>(,J9&()5*1&/3+('#''2$$'7<.#$#'/()'-#&>('5(*()'2(--#$-#<(&/)3E 3()%> %-/.# '(.)/.(&E M9& #'' &()39&# -#&>(' #)*7),5,(' *#)-/3'*/5 ib; $&%<()'/3 P',(5/)J(.'/%) >() */, 3&%*&()39&/)3 #)*7),5 6/&<%) 5%> 7& ('' 5'#&.#&( &()39&/)35>(,(-E "()39&/)3() 31& '/-- $ '' #'',(5/)J/<(&/)35>(,-(' #$$-/<(&#5 $1 () $#$$(&55(&*('' 5%> 5(,#),&#5-7)35 &()39&5 *#&/(&#&,1,(' 5.(& */, 0(+%*H *#)-/3'*/5 /))(07&,(''# #'' -#&>(' &()39&5,#3-/3()E Q) #))#) >('%, J9& &()39&/)3 #* >(,/</)5. 2'&25')/)3 7&,/5.; %<+ 5$%-,(5/)J(.'%&(&E W(5/)J(.'/%)5'(>$(&#'2&() / () 51,#) #$$#&#'2& 7& %J'#5' jb C %<+,/5.)/)3()5.(&/'&(5'P<.()'&(;>/)2'(&5/)'(&*#--E Användare W( $&/>7&# #)*7),#&)# #* -#&>(' 7& $#'/()' %<+ *1&,$(&5%)#-,1,( J&7>5' /)'(&#3(&#&>(,$&%,2.'()EW(5(.2),7&##)*7),#&)#2'39&5#**#.'>75'#&(H 5(&*/<($(&5%)#-%<+#)+9&/3#E Patient GK2.+25()55'%&#.#$#</'('%<+.%>$('()50&(,,39&#''(''5'%&'#)'#-$#'/()'(&.%)'/)2(&-/3'0(+#),-#5J9&J-(&#%-/.#1.%>>%&EW(''#&(52-'(&#&/(''>P<.(' +93' J-9,( #* >7))/5.%& >(, %-/.# J9&2'57'')/)3#& 5%>,#3-/3().%>>(& /.%)'#.'>(,$#'/()'-#&>('E:#'/()'()7&,()#)*7),#&(5%>/)'(&#3(&#&>(5' >(, -#&>,%5#)5 3&7)55)/''E G-#,,().#) 2'39&# ('' 5'9&#),( >%>()' J9& $#'/()'(),1,().#)*#&#/*73()5#>'0(3&7)5#$#'/()'()5&9&-/3+('EW('7& /)'( #--# $#'/()'(& 5%> #)*7),(& $#'/()'-#&>(' 2),(& 5/) */5'(-5( %<+ *1&,$(&5%)#-() /)J%&>(&#& /)'( #--'/, %> +2& $#'/()'-#&>(' J2)3(&#& %<+ +2&,('5.#--#)*7),5E "0

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele Dragningsresultat den 14 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Linköpings Kommun Läsåret 2008-2009. Utskriftsdatum: 2008-10-03 Ansvarig lärare: Helena Silvero, Maggan Olsson. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Linköpings Kommun Läsåret 2008-2009. Utskriftsdatum: 2008-10-03 Ansvarig lärare: Helena Silvero, Maggan Olsson. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Linköpings Kommun Läsåret 08-09 Klass: 7A Utskriftsdatum: 08-10-03 Ansvarig lärare: Helena Silvero, Maggan Olsson 08. : Vårtermin Klassråd MÅ A2,, 10.05, ämnen IK D113a 11. BF C118 15. 08. Idrott ZJ ID1

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015295-BEF7EC Kod: 35015296-0A887A Kod: 35015297-D69FEB Kod: 35015298-D339D0 Kod: 35015299-1848BE Kod: 35015300-89350C Kod: 35015301-CE93A2 Kod: 35015302-125C8A Kod: 35015303-B05080 Kod: 35015304-CFABB3

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 09 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

E N L Ä S E B O K F Ö R N Y B Ö R J A R E. Nina Backlund

E N L Ä S E B O K F Ö R N Y B Ö R J A R E. Nina Backlund E N L Ä S E B O K F Ö R N Y B Ö R J A R E Nina Backlund Aa Aa Bb Bb Cc Cc Gg Gg Hh Hh Ii Ii Mm Mm Nn Nn Oo Oo Ss Ss Tt Tt Uu Uu Yy Yy Zz Zz Åå Aå Dd Dd Ee Ee Ff Ff Jj Jj Kk Kk Ll Ll Pp Pp Qq Qq Rr Rr Vv

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15 ATL Victoriastadions Squashstege. Vill du flytta din tid? Ring då receptionen på tel: 046-35 05 60 Matcherna skall vara färdigspelade senast: 2016-03-20 Lundaeliten/POOL 1 Emil Gunnarsson 0705-750487 emilgunnarsson@fastmail.fm

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid & '' (')*)* Beslutande +,-./ 0.1/./ 2./ 3!2./ 14 5./ +2./ 6783./ - -./ &9.8/.8/ 96./!./ :. / ;./ 9%./')* :

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Systematiskt vetenskapligt tänkande

Systematiskt vetenskapligt tänkande ')!"#$%&#'() Systematiskt vetenskapligt tänkande rev ere *+),-../0)%1)23)/&)456/7,8%9)8/,:-&);+&,8)%885).%5/0+%8>04../5?)2=0)%1)>5%05%) &@%)5%&,/>A1)-7B)%0C/5>>A1D) ) ) ) E-%,+.)F+88C/0G)

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp)

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) ,,..I' 1(1). '0!nirtyreISen LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlingsprocessen 2005-12-05 EKB-99-1646/05 Fredrik Pettersson Upphandlare Upphandling av Översättningstjänster för statliga

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer