DET GÖR ONT. Länsövergripande omvårdnadsriktlinje för smärta. Reviderad , 2010,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET GÖR ONT. Länsövergripande omvårdnadsriktlinje för smärta. Reviderad 2007-05, 2010, 2012-09"

Transkript

1 1 DET GÖR ONT Länsövergripande omvårdnadsriktlinje för smärta. Reviderad , 2010,

2 2 Innehåll Inledning 3 Smärta 3 Professioners olika roller och ansvar 4 Självskattning/bedömning av smärta hos vuxna 5 Självskattning av smärta hos barn 6 Analys av smärta hos vuxna och barn 7 Arbetsgrupp 8 Referenser 8 Bilaga 1. Flödesschema för patienter med eller med risk för smärta 11 Bilaga 2. Edmonton System Assessment Scale 12 Bilaga 3. Beteendeförändringar vid smärta hos personer med demenssjukdom/kognitiv nedsättning 13 Bilaga 4. Underlag för smärtanalys 14

3 3 INLEDNING Den första versionen av Det gör ont sammanställdes av en arbetsgrupp, som av Qulturum fått i uppdrag att utarbeta en länsövergripande omvårdnadsriktlinje för smärta. Arbetet avslutades i maj 2005 och reviderades i maj Under 2009 framkom behovet av riktlinjer för bedömning av smärta hos personer med kognitiv nedsättning. På uppdrag av Profilområdet Äldres hälsa och vård inom Futurum/Akademin för hälsa och vård, bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från Forskning och Utveckling (FoU), Op/IVA kliniken, Geriatriska kliniken samt Kommunal äldreomsorg. Följande riktlinjer avser bedömning vid akut, postoperativ, tumörrelaterad och långvarig smärta. Riktlinjerna vänder sig till medicinsk, paramedicinsk samt vård- och omsorgspersonal i hela vårdkedjan, dvs. sluten vård, primärvård och kommunal omsorg inom Jönköpings läns landsting. Processen beskrivs översiktligt i flödesschema smärta, se bilaga 1. SMÄRTA Målsättning för smärtbehandling är att minska lidande, smärtrelaterade komplikationer och att öka livskvaliteten (1, 2). Alla har rätt att få sin smärta kontrollerad till en för personen acceptabel nivå och ska erbjudas en individuellt anpassad smärtbehandling. Med hjälp av patientinformation, smärtanalys och smärtskattning ges patienten en aktiv roll och därmed delaktighet i sin behandling/rehabilitering (2). Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (3). Hälso- och sjukvårdens målsättning med insatserna är att livskvalitet och hälsa förbättras genom att patienten tar kontroll över smärtan (4, 5). Idag är kunskapen om smärta och smärtbehandling stor och smärta som inte blir optimalt behandlad är att betrakta som en avvikelse i vården (6). Användning av validerade, kliniskt användbara instrument bidrar till gemensamt språk och synliggör smärtan (2, 7). Dokumentation bidrar till säkerhet och kontinuitet i vården (8). På varje enhet bör nedskrivna rutiner finnas för när var hur smärtskattning/bedömning ska utföras och dokumenteras. Definition Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (9) som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Kaasalainen (10) har formulerat följande definition på smärta som kan komplettera definitionen ovan Smärta är en obehaglig, subjektiv upplevelse som kan kommuniceras till andra, när det är möjligt genom egen rapportering eller genom en uppsättning av smärtrelaterade beteenden. Smärta är en mångdimensionell upplevelse som ska bedömas tillsammans med psykologiska, sociala, religiösa, existentiella och kulturella aspekter (2).

4 4 Akut och postoperativ smärta Akut och postoperativ smärta är att betrakta som en vitalparameter och ska därmed behandlas adekvat och skyndsamt. Obehandlad svår smärta ska betraktas som en avvikelse. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) (11) tillhandahåller riktlinjer för postoperativ smärtbehandling och övervakning. En allt mer uppmärksammad komplikation till kirurgi är att svår postoperativ smärta kan leda till långvariga smärttillstånd (12). Tumörrelaterad smärta Smärta vid malign sjukdom ger en ständig påminnelse om sjukdomens livshotande natur och orsakar ofta ångest. I den palliativa vården är utebliven eller otillräcklig smärtbehandling oacceptabel (6). Långvarig smärta Vid långvarig icke-malign smärta ska en utredning av smärttillståndet göras med ställningstagande till de behandlingsmöjligheter som finns. Då de möjligheterna är uttömda bör patienten få vägledning och information som syftar till att patienten återfår kontrollen över smärttillståndet (2, 4, 5). Psykologiska insatser ger ett långsiktigt resultat (5). PROFESSIONERS OLIKA ROLLER OCH ANSVAR Förutsättningar för ett bra omhändertagande vid smärta är att olika professioner samverkar och tar vara på varandras kunskaper (13). I samverkan ingår att vårdtagaren är delaktig i processen. Personal behöver dessutom tillgång till rådgivning av lokal smärtenhet. Arbetsterapeuten bedömer hur smärta påverkar patienten inom områden som personlig vård, arbete, intressen, roller, vanor samt familjerelationer (14). Arbetsterapi syftar till att öka patientens funktionella status samt minska förlusten av förmågor och roller (15). Behandlingen kan t.ex. bestå av utveckling av strategier vid påklädning, fördelning av aktiviteter under dagen och veckan, utprovning av hjälpmedel samt ortoser för övre extremitet (16). Smärtlindring vid rätt tidpunkt på dygnet kan vara viktig för att möjliggöra aktivitet. Kuratorns roll är att då behov finns stödja patienter med samtal, som kan omfatta relations-, kris-, bostads-, ekonomiska- eller juridiska frågor. Kurator med kunskap inom kognitiv beteendeterapi, arbetar också terapeutiskt (personlig kommunikation Christina Polland). Läkarens roll är att genomföra en djupare smärtanalys, ställa diagnos, informera om smärtans natur, konsekvenser och behandlingsmöjligheter. Läkaren ansvarar för farmakologisk och annan medicinsk behandling (2). Psykologens roll är att bedöma psykologiska faktorer och vid behov erbjuda terapier med kognitiv, beteendeterapeutisk eller psykodynamisk inriktning (2). Sjukgymnasten gör en smärtanalys för att rätt kunna bedöma lämpliga insatser. Behandlingen kan bestå av: fysisk aktivitet/träning, avspänning, träning kroppskännedom, massage, TENS, akupunktur, värme eller kyla. Sjukgymnasten kan även initiera utprovning av ortos/korsett. Det är lämpligt är att kombinera fysisk aktivitet och träning med beteendepåverkande behandlingsstrategier (4, 5,16). Sjuksköterskan gör en första smärtanalys, är delaktig i upprättande av vårdplan, initierar icke farmakologiska metoder såsom t. ex. musik, avslappning och lägesändring. Sjuksköterskan förmedlar och följer upp information om insatta åtgärder och utvärderar genom att följa smärtintensitet och eventuella biverkningar. Hon

5 5 ansvarar för dokumentation i patientens vårdplan och genomför och utvärderar omvårdnadsåtgärder (2). Undersköterskans roll är att vara delaktig i smärtskattning/bedömning och rapportera förändringar i patientens smärtupplevelse. Undersköterskan ska känna till patientens vårdplan, följa ordinerade omvårdnadsåtgärder och stödja patienten. SJÄLVSKATTNING/BEDÖMNING AV SMÄRTA HOS VUXNA Smärtskattning ger svar på smärtintensitet och bör efterfrågas i vila, vid aktivitet/ träning, smärtgenombrott och efter given behandling/åtgärd (1). I möjligaste mån skall samma skala användas under vårdtiden. Skattningar bör diskuteras med patienten för att denne ska kunna ta ställning till eventuell förändring av smärtintensitet.(2). Ändpunkterna (0-10) baseras på patientens erfarenheter, resultaten ska därför ej jämföras mellan patienter (5). Numeric Rating scale (NRS) NRS skala rekommenderas i första hand eftersom den är lätt att förstå och användbar i olika situationer t.ex. ambulans, vid telefonsamtal, postoperativt i uppvakningsskede. Patienten gör skattningen med hjälp av siffror, från 0 till 10 (17, 18). Ingen smärta Värsta tänkbara smärta Verbal Rating Scale Om patienten har svårt att skatta sin smärta med NRS används istället en verbal skala (VRS). Med hjälp av ord skattar patienten smärtintensitet. Orden som används är ingen, lindrig, obehaglig, besvärlig, fruktansvärd och outhärdlig smärta (19). Den verbala skalan översätts till siffror, som dokumenteras i patientjournalen. Skalan kan beställas på Tryckeri Ryhov, Länssjukhuset Ryhov. Edmonton Symtom Assessment Scale (ESAS) ESAS är ett instrument som används i den palliativa vården för att upptäcka och skatta smärta tillsammans med andra symtom i livets slutskede. Instrumentet använder NRS-skalan för nio förutbestämda symtom där smärta är det första. Skattning av patientens symtom med ESAS är ett underlag för att upptäcka och behandla onödigt lidande. Regelbunden skattning visar hur patienten vid mättillfället och över tid upplever sin situation (20). Bilaga 2. Bedömning av vuxna med kognitiv nedsättning Hos personer som inte klarar av ett självskattningsinstrument ska smärtan bedömas utifrån beteende. För en så korrekt smärtbedömning som möjligt är det viktigt att känna till patientens normala beteendemönster och samarbeta i personalteam (21, 22). Anhörigas/vårdares kunskap om hur patienten beter sig vid smärta ska efterfrågas (23, 24). Beteendeförändringar kan vara tecken på smärta eller annat obehag (10, 23, 25). Smärta ska dock alltid uteslutas (24). Desto längre en person kommit i sin demens eller desto svårare kognitiv nedsättning personen har ju färre tecken på smärta uppvisas. Smärta kan uttryckas via ansiktet, verbala ljud, kroppen och psykosocialt beteende. Att bedöma smärtintensitet utifrån beteende är inte möjligt (10, 21). För att underlätta upptäckten av smärta är noggrann dokumentation nödvändig (21, 22). Dokumentation av smärterfarenhet/beteende tidigt i förloppet av demenssjukdomar underlättar förståelsen av olika uttryck av smärta och underlättar därmed

6 6 vården. Teamarbete bidrar till att olika yrkeskategoriers kunskap om dessa patienter blir en tillgång i vården (25). I syfte att sammanställa beteendeförändring vid smärta hos personer med kognitiv nedsättning genomförde arbetsgruppen 2009 en litteratursökning via databaserna MEDLINE, CINAHL, Cochrane, British Medical Journal (BMJ;) Best Practice, Clinical Evidence, samt via nationella kunskapssammanställningar såsom Socialstyrelsen, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), SSF (Svensk Sjuksköterskeförening), Vårdalinstitutet och Vårdhandboken. Litteratursökningen resulterade i 22 publikationer av riktlinjer och vårdprogram för bedömning av smärta vid kognitiv nedsättning. Utifrån tre review artiklar (21, 33, 42) valdes sju instrument ut (23, 27-32). De uttryck för smärta som fanns i dessa instrument sammanställdes utifrån kategorierna observerade förändringar av fysiska tecken, såsom uttryck i ögonen, andning, rörelse, aktivitet samt ätstörningar och verbala uttryck och psykosociala tecken, såsom oro, stämningsläge, aggressivitet och sömnrubbningar. Därefter reviderades antal variabler eftersom samma beteendeförändring beskrevs på flera sätt. Vid en jämförelse med de instrument som baserats på klinisk erfarenhet i Uddevalla kommun (35, 36) och Vårdhandboken (26) fann vi att dem i stort överensstämmande med litteratursökningens variabler. I bilaga 4 beskrivs observerbara beteendeförändringar vid smärta utifrån arbetsgruppens litteratursökning samt Vårdhandbokens rekommendationer. SJÄLVSKATTNING AV SMÄRTA HOS BARN Barnets smärtupplevelse kan minskas om barnet möter en trygg och lugn miljö tillsammans med sina föräldrar. Vid smärtskattning av barn väljs ett instrument som är anpassat till barnets utvecklingsnivå. Komplettera med observation av fysiologiska tecken på smärta, barnets beteende och föräldrarnas bedömning av barnets smärta. (39, 40). Barn kan inte alltid i ord uttrycka smärta, var smärtan är lokaliserad eller hur intensiv den upplevs. Yngre barn kan ha svårt att skilja på smärta och obehag/olust. Inled därför inte med att fråga om barnet har ont. Fråga istället hur barnet mår och om barnet känner något från misstänkt smärtande område på kroppen. Då smärta bejakas, efterfråga var och hur det gör ont (37, 38). Bieri (Modifierad) FPS-R Ansiktsskalan kan användas av barn >3 år, ibland föredrar även äldre barn den här skalan (39). Barnet kan med hjälp av skalans ansikten beskriva smärtintensitet, observera att det inte alltid är enbart smärtintensitet barnet svarar på utan den totala upplevelsen. De yngre barnen pekar ofta på de ansikten som är längst ut på skalan (40). Förklara skalan för barnet och dess föräldrar. Det neutrala ansiktet motsvarar ingen smärta och det skrynkligaste värsta tänkbara smärta, använd ej orden glad och ledsen. På skalans baksida avläses barnets upplevda smärta med hjälp av jämna siffror, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta (40). Den viktigaste informationen skalan ger är om smärtintensiteten ökar eller minskar (39). Skalan kan beställas på Tryckeri Ryhov, Länssjukhuset Ryhov.

7 7 NRS NRS är användbar hos barn från och med 7-8 års ålder (41, 42). Observera att barnet ska kunna resonera kring matematiska tal, värdera och jämföra siffror och förstå turordningen 0-10 (42). Se användning under rubrik smärtskattning vuxna sid 4. ANALYS AV SMÄRTA HOS VUXNA OCH BARN En individuellt anpassad smärtbehandling baseras på en noggrann utredning av orsaker till smärta. Smärtanalys är en förutsättning för en systematisk utvärdering av behandlingens effekt. Samtal är ett viktigt verktyg där vårdarens roll är att lyssna och tro på patienten. Smärta är ingen statisk företeelse utan varierar över tid beroende på trötthet, rädsla och oro. Smärtbedömning och smärtanalys är en kontinuerlig process där följande komponenter bör beaktas (2): Lokalisation: Patienten beskriver smärtan genom att peka på sin kropp eller rita en smärtteckning, bilaga 3. Är smärtan vällokaliserad eller diffus, djup eller ytlig och utstrålande? Är smärtan lokaliserad till flera ställen, förekommer dessa smärtor samtidigt? Duration: Vad utlöser smärta och finns ev. dygnsvariation? Genombrottsmärta: Frekvens av genombrottsmärta är värdefull information vid akut och cancerrelaterad smärta. Orsak: Nociceptiv smärta från en ytlig skada är distinkt, intensiv och vällokaliserad. Djup nociceptiv inflammatorisk smärta från skada i muskler, senor, fascia och skelett är relativt vällokaliserad, intensiv, dov/diffus och eventuellt utstrålande. Dessa smärtor ger en tydlig palpationsömhet. Visceral smärta, som inte behöver bero på vävnadsskada, är diffus, djup, molande och svårlokaliserad. Refererad smärta är vanlig. Ger ofta illamående, kräkning, kallsvettning och låg puls. Intervallsmärta beror på uttänjning av organ eller hinder (organdistension eller obstruktion). Neuropatisk smärta är brännande, skärande eller elstötsliknande och är relaterad till skada i nervsystemet och neuroanatomisk smärtutbredning samt känselförändringar i utbredningsområdet. Lindrande och förvärrande faktorer: Påverkas smärtan av värme/kyla, aktivitet/vila, defekation/miktion, hosta, födointag, kroppsläge, läkemedel? Smärta kan orsaka/orsakas av sömnstörningar, rädsla och ångest. Funktionellt status: Leder smärta till begränsningar i det dagliga livet på grund av funktionshinder, sömnstörningar, rädsla och ångest? Klinisk undersökning Det smärtande området inspekteras avseende inflammatoriska eller cirkulatoriska förändringar. Kontroll av känsel görs med palpation. Farmakologisk analys: Vilka mediciner har patienten tagit tidigare mot smärta, vilken effekt och vilka eventuella biverkningar har de gett. Komplicerande faktorer: depression, arbetsplatskonflikt, familjebekymmer.

8 8 Arbetsgrupp 2005 Annica Fransson, bitr. vårdenhetschef, ortopedkliniken, Höglandssjukhuset. Magdalena Fritzon, sjuksköterska, palliativa teamet primärvården, Jönköping. Emma Georgsson, sjuksköterska, kirurgkliniken, Jönköping. Yvonne Jönsson, sjuksköterska, kirurgkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. Elisabeth Lundqvist, sjuksköterska, akutvårdsavdelningen, Ryhov. Eva Mårtensson, sjuksköterska, barnkliniken Ryhov. Ingrid Nilsson, sjuksköterska, medicinkliniken, Höglandssjukhuset. Eksjö. Göran Runesson, verksamhetsutvecklare, primärvården, Jönköping. Ann Helen Thorsson, sjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Värnamo. Lotta Wikström, sjuksköterska, smärtenheten, Ryhov. Reviderad 2007 Yvonne Jönsson, sjuksköterska, kirurgkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. Göran Runesson, verksamhetsutvecklare, primärvården, Jönköping. Ann Helen Thorsson, sjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Värnamo. Lotta Wikström, sjuksköterska, smärtenheten, Ryhov. Reviderad 2012 Kerstin Eriksson, sjuksköterska, Op/IVA kliniken Ryhov. Hanna Lindström, sjukgymnast, geriatriska kliniken, Ryhov Gunilla Nilsson, sjuksköterska. Tranås kommun Agneta Simmeborn, arbetsterapeut, Jönköpings kommun Märtha Sund-Levander, FoU samordnare, Höglandssjukhuset Eksjö Therese Teppen Sund, undersköterska Tranås kommun Lotta Wikström, sjuksköterska, Op/IVA kliniken, Ryhov Referenser 1. Gordon DB, Dahl JL, Miaskowski C, McCarberg B, Todd KH, Paice JA, Lipman AG, Bookbinder M, Sanders SH, Turk DC, Carr DB. American Pain Society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management. Archives of Internal Medicine. 2005;165: Werner M, Leden I. Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber AB; Patientsäkerhetslag. Socialstyrelsen [cited ]. Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag _sfs / 4. Josephson I, Karlsson M, Gustafsson H, Jorikson A-L. Vårdprogram för långvarig ickemalign muskuloskelettal smärta: Jönköpings läns landsting SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta Socialstyrelsen. Smärta i livets slutskede. Stockholm Rawal N. Postoperativ smärta. Behandling, kvalitetssäkring och organisation. Lund: Studentlitteratur Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården IASP. Classification of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain. 1986;(Suppl 3):217.

9 10. Kaasalainen S. Pain Assessment in Older Adults With Dementia Using Behavioral Observation Methods in Clinical Practice Careful use can guide decision making and improve care. Journal of Gerontological Nursing. 2007;June: SFAI. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. In: Seeman-Lodding H, editor. Stockholm: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2011 [cited ] Perkins F, Kehlet H. Chronic pain as outcome surgery: A review of predictive factors, Anesthesiology. 2000;93(4): Ponzer S, Faresjö T, Mogensen E. Framtidens vård kräver interprofessionellt samarbete. Läkartidningen. 2009;13: Strong J, Unruh A, Wright A, Baxter D. Pain: A textbook for therapists Müllersdorf M, Söderback I. Occupational therapist assessments of adults with long term pain. The Swedish experience. Occupational Therapy International. 2002;9(1): Steultjens E, Dekker J, Bouter L, Schaardenburg D, Kuyk M, Van den Ende E. Occupational therapy for rheumatoid arthritis Gagliese L, Weizblit N, Ellis W, Chan VWS. The measurement of postoperative pain: A comparison of intensity scales in younger and older surgical patients. Pain. 2005;117: Maio RF, Garrison HG, Spaite DW, Desmond JS, Gregor MA, Stiell IG, Cayten CG, Chew JL Jr, Mackenzie Ej, Miller DR, O Malleyg PJ. Emergency Medical services Outcomes Project (EMSOP) IV: Pain measurement in Out-of-Hospital Outcomes research. Annals of Emergency Medicine. 2002;40(2): Burckhardt C, Bjelle A. A Swedish version of the short-form McGill Pain Questionnaire. Scandinavian Journal of Rheumatology. 1994;23(2): Nekolaichuk C,Watanabe S, Beaumont C. The Edmonton symptom Assessment system: A 15-year retreospective eview of validation studies ( ). Palliative Medicine. 2008;22: Herr K, Bjoro K, Decker S. Tools for assessment of pain in nonverbal older adults with dementia: A state-of-the-science review. Journal of Pain and Symptom Management. 2006;31(2): Donovan J. Learing disability nurses expriences of being with clients who may be in pain. Journal of advanced nursing. 2002;38(5): Breau L, Finley G, McGrath P, Camfield C. Validation of the non-communicating children s pain checklist-postoperative version. Anesthesiology. 2002;8(3): McDonald M. Assessment and management of cancer pain in the cognitively impaired elderly. Geriatric Nursing. 1999;20: Blomqvist K. Smärta hos personer med demens. Långvarig smärta. Jakobsson U, editor. Lund: Vårdhandboken (Brantberg, A-L. Smärtskattning av akut och postoperativ smärta. I Vårdhandboken Feldt K. The Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI). Pain Management Nursing. 2000;1(1):13-21.Studentlitteratur; Kovach R, Noonan P, Griffie J, Muchka S, Weissamn D. The assessment of discomfort in dementia protocol. Pain Mangement Nursing. 2002;1: Lefebvre-Chapiro S. The DOLOPLUS 2 scale - evaluating pain in the elderly. European Journal of Palliative Care. 2001;8(5): Lotan M, Ljunggren E, Johnsen T, Defrin R, Chaim G, Strand L. A modified version of the non-communicating children pain checklist-revised, adapted to adults with 9

10 intellectual and developmental disabilities: sensitivity to pain and internal consistency. J Pain. 2009;10(4): Warden V, Hurley A, Volicer L. Development and psychometric evaluation of the pain assessment in advanced dementia (PAINAID) scale. J American Medical Directors Association. 2003;4: Villanueva M, Smith T, Janelle M, Erickson S, Lee A. Pain assessment for the dementing elderly (PADE): Reliability and validity of a new measure. J American Medical Directors Association. 2003;4: Zwakhalen SM, PH Hamers P, Abu-Saad H, Berger MP. Pain in elderly people with severe dementia: A systematic review of behavioural pain assessment tools. Bio Med Central Geratrics 2006; 27;6: Smith M. Pain assessment in nonverbal older adults with advanced dementia. Perspectives Psychiatric Care. 2005;41(13): Nilsson M, Franch G, Strömberg M, A-C H, Lundell S. Smärta & Demens. Hjälpmedel för Analys av Smärta och Obehag hos Demenssjuka. Slutrapport. Udevalla Lunde-Martinsson M, Andersson E, Granqvist T, Nilsson A, Selldén H. Smärta & utvecklingsstörning. Hjälpmedel för analys av smärta och obehag hos utvecklingstörda. Uddevalla Olsson G, Jylli L. Smärta hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur; Socialstyrelsen. Smärtbehandling hos barn. State of the Art document Stockholm Hicks C, von Baeyer CL, Spafford PA, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale - Revised. Toward a Common Metric in Pediatric Pain Measurement. Pain. 2001;83: Research CfPP. Painsourcebook In: Centre for Pediatric Pain Research; von Baeyer C, Spagrud LJ, McCormick JC, Choo E, Neville K, Connelly MA. Three new datasets supporting use of the Numerical Scale (NRS-11) for children`s selfreports of pain intensity. Pain. 2009;143: Miró J, Castarlenas E. Evidence for the use of a numerical rating scale to assess the intensity of pediatric pain. European Journal of Pain. 2009;13:

11 11 Flödesschema för patient med eller med risk för smärta Bilaga 1 Upplever patienten smärta? Finns misstanke om smärta vid kognitiv nedsättning? Finns risk för smärta? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Skattning med NRS*/ verbal skala Bedömning enligt standardvårdplan smärta ** Regelbunden smärtskattning/ bedömning enligt arbetsbeskrivning*** tills risk är över. Smärtanalys Lokalisation: Var gör det ont? Karaktär: Hur känns det? Duration: När och hur länge gör det ont? Lindrande och förvärrande faktorer Sömn Funktionellt status Klinisk undersökning Farmakologisk analys Komplicerande faktorer t.ex. depression Åtgärd Individuellt anpassad smärtbehandling/åtgärder vid behov Patient/anhörig/närstående information Preoperativ information Information inför undersökningar. Åtgärd Individuellt anpassad smärtbehandling/åtgärder vid behov Patient/anhörig/närstående information Individuellt anpassad. Dokumentation Dokumentation sker fortlöpande vid bedömning av risk, misstanke om smärta och vid smärta. Vid byte av vårdgivare skall information om aktuell smärtskattning, eventuell medicinering och behandlande åtgärder, påbörjade eller planerade överrapporteras skriftligen. * NRS Numeric Rating Scale ** Standardvårdplan för smärta är tvärprofessionell, se Cosmic *** Arbetsbeskrivning för smärtskattning och analys av postoperativ, procedur och annan akut smärta, publicerad på intranätet: Akut och postoperativ smärta Bilaga 2

12 12 2 ESAS (Edmonton System Assessment Scale) Bilaga Namn:.. Datum: Klockan. Markera din skattning av symtomet med ett kryss på linjen Ingen smärta Värsta tänkbara smärta Ej orkeslös Värsta tänkbara orkeslöshet Inget illamående Värsta tänkbara illamående Ingen nedstämdhet Värsta tänkbara nedstämdhet Ingen oro/ångest Värsta tänkbara oro/ångest Inte alls Värsta tänkbara smärta Ingen sömnlöshet Värsta tänkbara sömnlöshet Bästa möjliga aptit Ingen aptit Bästa möjliga Sämsta tänkbara välbefinnande välbefinnande Ingen andfåddhet Värsta tänkbara andfåddhet Bästa möjliga Sämsta tänkbara livskvalitet livskvalitet Skattat av Patient Personal Med hjälp av personal Med hjälp av anhöriga Modifierad version av Edmonton Symtom Assessment Scale Primärvården Jönköpings sjukvårdsområde 2010

13 13 Bilaga 3 Beteendeförändringar vid smärta hos personer med demenssjukdom/ kognitiv nedsättning Sammanställning gjord av arbetsgrupp vid revidering av riktlinjer för smärta 2010 BETEENDEFÖRÄNDRING VID SMÄRTA Fysiska symtom Psykosociala symtom Ögon Stirrande, matt blick vidöppna ögon ser sorgsen ut Oro Minskad social aktivitet. gungar, rastlös, upphetsad, mindre samarbetsvillig, bankar, ökad förvirring, masserar sig, klappar sig, agiterad Mimik Spänd käke, rynkad panna, grimaserar, rörelser av läppar/ tunga, gnisslar tänder, tuggar Stämningsläge Gråter, kräver uppmärksamhet på ett nytt sätt, ser sorgsen ut, söker tröst, svår att trösta/ distrahera Andning Förändrat andningsmönster Aggressivitet Slåss, rivs, aggressiv, kastar saker, sparkar, spottar, irriterad Rörelse/aktivitet Mer/ mindre aktiva rörelser, skyddande rörelser, vrider/ kramar händer, håller sig krampaktigt, förändrat rörelsemönster, ändrad gång, rör smärtande område, stel, spänd, spastisk Sömnrubbningar Förändrad sömn Ätstörningar Verbala uttryck Aptitlöshet, vill inte öppna Munnen säger att det gör ont, ropar, stönar, jämrar sig, verbalt aggressiv, säger fula ord, speciellt ljud/ord för smärta, tyst, upprepar samma ljud/ord med klagande ton

14 Bilaga 4 14

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Rapport-FoUrnalen

Läs mer

The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet

The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet Avancerad nivå Uppsatskurs 15 hp HT/VT 2014-2015 The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) at a neuro-icu A questionnaire-based

Läs mer

Instrument för bedömning av smärta inom intensivvård - en litteraturstudie om två mätinstruments validitet och reliabilitet

Instrument för bedömning av smärta inom intensivvård - en litteraturstudie om två mätinstruments validitet och reliabilitet Instrument för bedömning av smärta inom intensivvård - en litteraturstudie om två mätinstruments validitet och reliabilitet Marie Anth Josefin Sikström Höstterminen 212 Examensarbete, 15 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Smärta och obehag hos demenssjuka

Smärta och obehag hos demenssjuka Smärta och obehag hos demenssjuka Hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig Betty Spjuth Sara Lundell Ingrid Bergh

Läs mer

Att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom

Att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom C-uppsats Att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom - Det är ingen gissningslek Författare: Catrin Gustavsson, Sofie Olofsson och Jenny Sandell Skogsmo Termin: HT 2012 Kurskod: 2OM340 Sammanfattning

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Det lokala vårdprogrammet för Palliativ vård i livets slut (personal

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning

Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning Jukka Nopsanen Slutrapport Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2007 2008 Carl Johan Fürst, överläkare/professor

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder FoU-rapport 2003-01 Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder Marie Johansson Handikapp & Habilitering Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 INLEDNING... 6 TILLGÄNGLIGHET AV VÅRD, STÖD OCH SERVICE... 8 BEMÖTANDE... 10 DELAKTIGHET... 13

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Nutrition & Munhälsa

Nutrition & Munhälsa En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten. Nr 2 MAJ 2012 Professor Albert Westergren Datoriserat

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer