STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01"

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun

2 Syfte: Att öka de lokala förutsättningarna för en introduktion som tillvaratar och utvecklar nyanländas barns resurser på ett sådant sätt, att inträdet i det svenska samhället kan ske så tidigt som möjligt och med god kvalitet. Syftet med skolintroduktionen, oavsett om den sker direktintegrerande med stöd eller i sin mottagningsklass är, att eleven ska kunna delta i undervisning i den klass där eleven har sin tillhörighet. Mål: Utbildningen ska utgå från de nyanlända elevernas individuella behov och förutsättningar Skapa förutsättningar för de nyanlända eleverna att nå kunskapsmålen i respektive ämne Ge nyanlända elever förutsättning för att på sikt utveckla aktiv flerspråkighet Att nyanlända elever introduceras i svensk skola och samhälle och får en god grund i svenska språket Skolan ansvarar för att samtliga elever ska få goda möjligheter att utveckla en förståelse för andra kulturer och samtidigt känns stolthet över sin egen kultur

3 INTRODUKTIONSPERIOD GRUNDSKOLAN Rutiner Aktiviteter Ansvarig Tid? INFORMATION Information till rektor om Flyktingsamordnare aktuella nyanlända elever kommer via flyktingsamordnaren Skolhälsovården informeras Rektor INSKRIVNINGS- och Till inskrivningssamtal kallas Rektor INFORMATIONSSAMTAL 1 (kan ev. delas upp på flera tillfällen) rektor, eleven, föräldrar/vårdnadshavare/ (ev. representant från HVB-hem), lärare i svenska som andra språk, tolk Rektor informerar elev/vårdnadshavare om det som rör skolgången, ex det svenska skolsystemet och det som rör skolan lokalt SKOLHÄLSOVÅRDEN Elev, föräldrar/vårdnadshavare, Skolsköterskan (ev representant från HVB-hem) kallas till hälsosamtal ARBETSPLATSINFORMATION Arbetslaget informeras om ny Rektor KLASSTILLHÖRIGHET/ SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP ÅTGÄRDSPROGRAM PSYKISK OHÄLSA SKOLSTART KARTLÄGGNING SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK/ SPRÅKINTRODUKTION elev Eleven får klasstillhörighet direkt. Om elevens kunskaper i svenska är i det närmaste obefintliga placeras elev i särskild undervisningsgrupp Om eleven har behov av särskilda stödåtgärder ska rektor se till att ett åtgärdsprogram upprättas Om eleven visar tecken på psykisk ohälsa ska skolans lokala team informeras Eleven deltar så snart som möjligt i ordinarie undervisning anpassat till elevens förkunskaper. Inledande kartläggning över elevernas kunskapsnivå görs för att se var de befinner sig för att kunna anpassa undervisningen Elever med annat modersmål än svenska har laglig rätt till undervisning i ämnet svenska som andraspråk Rektor/Lärare i svenska som andra språk Rektor/spec pedagog Rektor Rektor/lärare Lärare i svenska som andra språk/ spec pedagog Rektor

4 MODERSMÅLSUNDERVISNING INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN INFORMATIONSSAMTAL NR 2 UPPFÖLJNING SKRIFTLIGA OMDÖMEN Om fem elever med samma modersmål önskar modersmålsundervisning ansvarar rektor för att undervisningen genomförs. IUP upprättas för varje enskild elev i samband med utvecklingssamtal Rektor kallar till ett andra informationsmöte där det ges möjlighet att diskutera barnens skolgång svalärare, mentor, vårdnadshavare, elev Undervisande lärare upprättar fortlöpande skriftliga omdömen som information till elev och föräldrar Rektor Lärare/mentor Rektor Klasslärare/ämneslärare

5 FÖRTYDLIGANDE av tabell INFORMATION Flyktingsamordnaren meddelar den ansvarige rektorn på skolan när familjer med barn i skol/förskoleålder anländer. Skolhälsovården informeras Nödvändig information förmedlas till rektor (namn, ålder, nationalitet, språk, vårdnadshavare) Läggs in i Dexter Rektor informerar sin personal om hur många barn som kommer, ålder och när de anländer till kommunen Skolan planerar in och genomför ett inskrivningssamtal för de nya eleverna INSKRIVNINGS-OCH INFORMATIONSSAMTAL (kan/bör ev. ske vid flera tillfällen) Rektor bjuder in till ett inskrivningssamtal Där deltar rektor, lärare i svenska som andra språk, elev, tolk och vårdnadshavare (representant från HVB-hem) Vid detta samtal görs en kartläggning som omfattar bl. a elevens skolbakgrund, familjesituation och hälsa. Det är viktigt att lyssna till elevens intressen och lyfta fram hans/hennes förmågor Fyller i blanketten för inskrivning av nyanlända elever. Datum bestäms för skolstart Rektor informerar om skolgången, det svenska skolsystemet och det som rör skolan lokalt Föräldrar/vårdnadshavare ges utrymme att berätta om eleven och familjen Informationshäfte på modersmålet gå igenom materialet och låt vårdnadshavare ställa frågor (upprepa vid varje möte, svårt att ta till sig all information på en gång) Bilaga 1 (översättning till flera olika språk kan beställas) Elev och vårdnadshavare visas runt i skolan lokaler SKOLHÄLSOVÅRD Skolsköterskan kallar eleven, förälder/vårdnadshavare/(ev. representant från HVBhem)/till ett hälsosamtal ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärdsprogram ska upprättas om Eleven undervisas i särskild undervisningsgrupp t ex introduktionsklass Eleven har en anpassad studiegång dvs. om eleven enbart deltar i vissa ämnen PSYKISK OHÄLSA Om eleven visar tecken på psykisk ohälsa tas kontakt med skolans lokala team där elevens situation kartläggs

6 KLASSTILLHÖRIGHET/KLASSBESÖK SKOLSTART En fadder träffar eleven innan den ska besöka sin klass/grupp före skolstart Läraren förklarar hur undervisningen är upplagd, hur dagarna ser ut Läraren går igenom schemat noggrant med både elev och vårdnadshavare Undervisningen koncentreras på ett vardags-och skolspråk för att eleven så snabbt som möjligt ska kunna börja kommunicera med lärare och andra elever Skolan bör ha faddersystem där en eller flera elever kan stötta den nyanlända eleven Eleven introduceras så snart det är möjligt i hemklassen KARTLÄGGNING Kartläggningen av elevens förkunskaper påbörjas under elevens första skolveckor Kartläggningsmaterialet syftar till att bedöma elevens kunskapsnivå med fokus på begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning Kartläggning genomförs Även lästest/diagnos på modersmålet kan vara aktuellt MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning) Om eleven har grundläggande kunskaper i språket Om eleven önskar få sådan undervisning INFORMATIONSSAMTAL NR 2 UPPFÖLJNING Rektor kallar vårdnadshavarna till ett nytt möte (efter ca 1 mån) informationen från skolan upprepas information om kartläggningens resultat diskutera barnens skolgång SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP Ge bra förutsättningar att lära sig svenska språket i mindre grupp Ge språkstöd Hur fungerar skolan, grundläggande svenska kunskaper, begreppsbildning som behövs för att kunna tillgodogöra sig ordinarie undervisning Begränsad tid påverkas av tidigare skolerfarenheter och läs-och skrivkunskaper Samtidigt är eleven i sin hemklass för att delta i klassaktiviteter utifrån sina förutsättningar

7 BEGREPP Andraspråk Språk som lärs in sedan eleven helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) Asylsökande Nyanländ som kommit till Sverige och begärt skydd mot till exempel förföljelse men som inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Migrationsverket ansvarar för beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) eller avvisning. Ensamkommande barn Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare Flykting Person från annat land som sökt asyl och som fått tillstånd att som flykting vistas eller bosätta sig i Sverige. Dessa personer har uppehållstillstånd som kan vara tillfälligt eller permanent. Anknytningsfall Person som har uppehållstillstånd direkt och inte asylsökande. ( barnet har då de sista fyra siffrorna i personnumret Kvotflykting Person som överförts till Sverige och som har uppehållstillstånd vid ankomsten Arbetskraftsinvandring Medborgare som flyttar pga. arbete Kartläggning En kartläggning av elevens ämneskunskaper och andra kunskaper påbörjad under introduktionsåret av ämneslärare och modersmålslärare Modersmål Det språk som barn lär sig först Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning) Mångkulturell och interkulturell Med begreppet mångkulturell menas att en verksamhet har många olika livsstilar, språk och erfarenheter. Med begreppet interkulturell menas samverkansprocesser där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med och påverkar varandra

8 Nyanländ Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket (Skolverkets definition)

9 BILAGA 1 INFORMATIONSHÄFTE INFORMATION TILL ELEV OCH VÅRDNADSHAVARE

10 SJUKANMÄLAN Om eleven är sjuk och måste vara hemma från skolan ska vårdnadshavaren alltid kontakta skolan. Uppge elevnamn, klass och datum. Myndig elev kontaktar skolan själv ORDNINGSREGLER Varje skola har egna ordningsregler som gäller för alla elever. Läraren går igenom dessa med eleverna. ANHÅLLAN OM LEDIGHET Elevs ledighet Enligt skollagen (2010:800) får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor beslutar om ledighet. Om synnerliga skäl finns får rektor bevilja länge ledighet. Så här går det till vid ansökan om ledighet Alla ledighetsansökningar görs på särskild blankett av båda vårdnadshavarna eller myndig elev Alla ledighetsansökningar ska lämnas till klassföreståndaren för beviljande Ange tydligt skälen till önskad ledighet Lämna in ansökan i god tid Det eleven missar under ledigheten måste tas igen på fritiden. SKOLPERSONAL Rektor Klasslärare/mentor SYV Kurator Rektor har högsta ansvar för skolan Den lärare som har huvudansvaret för eleven i skolan Studie och yrkesvägledare hjälper till med t ex gymnasieval och praktikplats När eleven behöver någon att pratat med. Det kan handla om skolsituationen eller privatlivet. Kurator har sekretess Skolsköterska Skolsköterskan kallar eleverna till hälsosamtal. Då kontrolleras syn, hörsel, längd och vikt samt genomför vaccinationer. Om eleven blir sjuk eller skadad under skoltid kan han/hon söka upp skolsköterskan Specialpedagog Lärare som är utbildad för att hjälpa elev i behov av särskilt stöd i undervisningen

11 SKOLÄMNEN FÖRKORTNINGAR Grundskolan NO SO Tk Sv Sva En Ma Id Mu Hk Tmsl Txsl Bl Spr Ml Sth Naturorienterande ämnen: biologi, kemi och fysik Samhällsorienterande ämnen: historia, religion, samhällskunskap och geografi Teknik Svenska svenska som andra språk Engelska Matematik (ofta förkortat matte ) Idrott och hälsa Musik Hem- och konsumentkunskap (ofta förkortat hemkunskap ) Trä och metallslöjd Textilslöjd Bild Språkval (tyska, franska, spanska) Modersmål Studiehandledning E- val Elevens val

12 SKOLÄMNEN Svenska som andra språk (sva) Elev med annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i svenska som andraspråk. Eleven deltar då i undervisning av ämnet svenska som andra språk istället för svenska i grundskolan. I gymnasiet kan båda ämnena läsas. Svenska som andra språk ger elever med annat modersmål fördjupande kunskaper i svenska vilka är nödvändiga för att bygga upp ett nyanserat språk med ett stort ordförråd. Svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen kursplan/ämnesplan och är betygsgrundande. Modersmål Syftet med modersmålsundervisning är att eleven ska bibehålla och utveckla sitt modersmål. Om eleven har en god grund i sitt modersmål underlättas inlärningen av andra språk. En aktiv tvåspråkighet är också viktig för elevens identitetskänsla samt kognitiva utveckling. Undervisningen är frivillig och kostnadsfri. Ansökan till modersmålsundervisning ska ske varje år. Eleven får betyg i ämnet. Elev erbjuds undervisning i sitt modersmål om fem elever i samma kommun med samma språk önskar undervisning. Idrott och hälsa Idrott är ett obligatoriskt ämne i skolan enligt. läroplan Eleven skall vara omklädd till idrottskläder inför varje lektion och duscha efter varje lektion. Pojkar och flickor byter om i olika omklädningsrum, men har idrott tillsammans. För den elev som inte vill/kan duscha tillsammans med andra finns möjlighet till enskild dusch på skolan. Religion Religionsundervisningen är obligatorisk enl. läroplanen. I religionsundervisningen ingår etiska samtal samt övergripande kunskap om de olika religionerna. Ett viktigt inslag i detta är förståelse för andra tankar och sätt att leva. Den svenska skolan tar inte ställning för eller emot någon religion. Bad Simundervisning är obligatorisk enligt läroplanen. Pojkar och flickor byter om i olika omklädningsrum, men badar tillsammans i simhallen. I vissa kommuner kan finnas möjlighet för separat simundervisning pojkar/flickor. Elevens val Eleverna arbetar med något ämne som de själva valt. Det kan vara ett vanligt skolämne eller något speciellt matlagning, dans eller friluftsliv Hem- och konsumentkunskap (Hemkunskap) Här får eleverna kunskap i att sköta ett hem och skapa en fungerande vardag när det gäller arbete, konsumtion och ekonomi. De får också lära sig att göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

13 BEGREPP I SKOLAN Betyg Första betyget ges i de olika ämnena efter höstterminen i årskurs 6. Därefter får eleven betyg varje termin. Minimikrav, för inträde till gymnasiet, är godkända slutbetyg i åtta ämnen för yrkesprogram och i tolv ämnen för högskoleförberedande program. I de åtta/tolv ämnen ska ämnena svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik ingår. Bön Bön kan ske efter överenskommelse med personalen om tid och plats (där så finns möjlighet). Skolpersonalen hjälper till i möjligaste mån. Bönen får inte ske under lektionstid. Elevinflytande Alla elever har rätt till inflytande och ansvar. Det gäller både undervisningens utformning och innehåll, förhållandena i skolan och arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna kan se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. Elevråd Elevrådet har två representanter från varje klass på skolan och träffas med jämna mellanrum för att diskutera förhållande på skolan. Syftet är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. En viktig fråga för elevrådet är elevdemokrati. Fasta Erfarenheten visar att barn och ungdomar har svårt att orka med skoldagen när de fastar. Om eleven ska fasta är det viktigt att personalen informeras. Friluftsdag På friluftsdagar ställs ordinarie undervisning in och elever ägnar sig åt olika former av motion och idrott. Friluftsdagen är betygsgrundande. Var noga med att eleven är rätt klädd för aktiviteten och vädret. Möte med vårdnadshavare En gång per termin är det föräldramöte/möte med vårdnadshavare tillsammans med lärare. Då informerar lärarna om saker som är viktiga för alla föräldrar i klassen. På gymnasiet har man ett informationsmöte vid höstterminens början. Handlingsplaner Skolorna arbetat för att förebygga och förhindra mobbing, kränkande behandling, hot och våld. Handlingsplanerna finns på skolorna. Kontakta klasslärare/mentor vid behov. Individuell utvecklingsplan, IUP En individuell utvecklingsplan är ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling som innehåller skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling och en framåtsyftande planering.

14 Skriftligt omdöme Samtliga elever får skriftliga omdömen en gång per termin i de ämnen som de enligt åtgärdsprogrammet deltar i Jämställdhet I den svenska skolan arbetar flickor och pojkar tillsammans och har samma rättigheter och skyldigheter PRAO (praktisk arbetslivsorientering) Två veckor i årskurs praktiserar eleverna på en arbetsplats. De ska själva ordna plats men kan få hjälp av skolan om det behövs. Syftet är att få erfarenheter från arbetslivet. Eleven följer arbetsplatsens ordinarie arbetstider. Efter PRAO- perioden får eleverna ett intyg som kan användas när de söker sommarjobb. PRAO är betygsgrundande. Studiehandledning Syftet med studiehandledning är att eleven ska kunna utveckla sina ämneskunskaper innan de fått en fullgod behärskning i svenska. Modersmålsläraren ger studiehandledning på elevens modersmål under skoldagen. Tema Tema innebär att eleverna jobbar med ett särskilt ämne under en period. Det kan vara från en dag upp till flera veckor. Ibland är det tema för hela skolan och ibland för en klass eller årskurs. Tolk Skolan ska anlita tolk när det behövs till möten och samtal. Tolkarna har sekretess vilket betyder tystnadsplikt. Obs! Barn får aldrig tolka samtal. Utflyttning Om familjen/eleven ska flytta och byta skola ska rektor kontaktas. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Då är vårdnadshavare, elev och lärare med. Vid samtalet informeras elev och vårdnadshavare om elevens kunskaper och situation i skolan. Tillsammans vid samtalet sätt mål upp för det kommande halvåret. Målen samlas i en individuell utvecklingsplan. På gymnasiet erbjuds vårdnadshavaren att vara med. Årskurs, läsår, termin och lov Ett läsår i skolan kallas årskurs (förkortas åk ) och är uppdelat in hösttermin och vårtermin. Den svenska skolan har nio obligatoriska årskurser eller läsår. Mellan vår- och hösttermin har eleverna sommarlov. Skolstarten till ny årskurs sker i augusti. Se aktuella tider för terminsstart och lovdagar. Åtgärdsprogram När skolan vidtar särskilda åtgärder för en elev ansvarar rektor för att ett åtgärdsprogram upprättas i samråd med lärare och vårdnadshavare. Det kan handla om extra åtgärder på grund av språkbrister eller annat stöd som eleven behöver. Åtgärdsprogrammet kan överklagas av vårdnadshavare.

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun.

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DEFINITIONER... 4 FÖRSTA MÖTET... 5 RIKTLINJER FRÅN ALLMÄNNA RÅD GÄLLANDE

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN Grästorps kommun Bildningsverksamheten 2014-08-21 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN SKOLAN När skolan får kännedom om att ett nyanlänt barn har flyttat till kommunen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium DATUM 2012-03-12 GN 2012/45.636 1 Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium 2 Innehåll sida Inledning s 3 Definitioner

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-08-11 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola

Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola Dokumentinformation: Fastställd/upprättad: 2010-03-01

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2012-06-05 Familje- och utbildningsnämnden

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2012-06-05 Familje- och utbildningsnämnden HANDLINGSPLAN OCH RIKTLINJER FÖR NYANLÄNDA BARN/ELEVER INOM SMEDJEBACKENS KOMMUN. Bakgrund: Smedjebackens kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket, där man åtar sig att ta emot 33 flyktingar från

Läs mer

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Tanja Božić Chef Språkcentrum Mölndal Skolförvaltningen Besöksadress: Nämndemansgatan 3, våning 4 431 33 Mölndal Epost: tanja.bozic@molndal.se Tel: 031-315 20 47/mobil

Läs mer

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun 2012-10-26 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 NYANLÄNDA ELEVER... 4 VILKA ÄR DE NYANLÄNDA

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2016-11-16 Innehåll Förord sidan 3 Bakgrund sidan 3 Syfte sidan 3 Definitioner och begrepp sidan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Rekommendationer från projekt Barnintroduktion i Jämtlands län. Dessa rekommendationer är ett förslag på hur mottagande och inskolning av nyanlända flyktingbarn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning 2015-03-01 Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner och begrepp... 2 Bakgrund... 5 Nyanlända elever och skolan nationellt... 5 Att möta nyanlända där de befinner sig...

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Mottagningsrutiner - gymnasieskolan 8/25/2009 Diarienummer Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Barn, elever

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Dokumentinformation: Upprättad: 2011-02-07 Dokumentansvariga: Annechatrin Brandén, Anna Malmström,

Läs mer

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen Nyheter 2011 Pedagogiska institutionen 2010-11-04 Alla gör olika Likvärdig utbildning: 1994 Alla elever ska få möjlighet 2010 Alla elevers möjlighet att uppnå alla målen Resultatkontroll Pedagogisk frihet

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Grundskoleförordning (1994:1194)

Grundskoleförordning (1994:1194) SFS 1994:1194 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-06-23 Omtryck: SFS 1997:599 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:303 Grundskoleförordning (1994:1194) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 I denna förordning

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun MOTTAGANDE Mål: Skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och hem, där vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten Kommunens

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända

Handlingsplan för mottagande av nyanlända Handlingsplan för mottagande av nyanlända BRICKEBACKENS SKOLA 2015-2016 Maggan Candemo, Nermina Prndelj, Daniel Poignant FÖRSTELÄRARE BRICKEBACKENS SKOLA Handlingsplan för nyanlända på Brickebackens skola

Läs mer

Överlämnande till Gymnasiesärskolan

Överlämnande till Gymnasiesärskolan Överlämnande till Gymnasiesärskolan Skickas senast i samband med att eleven slutar på grundsärskolan till: Alléskolan, 694 80 Hallsberg. Personuppgifter: Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende 1/10 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Utbildningschef BUN/2017:319-003 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar GYMNASIESKOLAN Namn: I det här dokumentet finns fyra olika mallar för samtal med nyanlända barn och ungdomar i gymnasieskolan. Tanken

Läs mer

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutiner för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Söderhamns kommun arbetar för att alla

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Augusti Tyresö kommun

Augusti Tyresö kommun Augusti 2009 Tyresö kommun Tyresö kommun/modersmål Ann-Charlotte Strand Bitr. rektor Mångfaldsfrågor Lotta.strand@tyreso.se 08-5782 90 90 070-488 90 90 1 Dokument som styr vår verksamhet Nationell nivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer