SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014"

Transkript

1 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Sveriges humanitära bistånd skiljer sig från utvecklingssamarbetet i att det har ett särskilt syfte - att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Det humanitära biståndet utgår från internationell humanitär rätt (IHR), humanitära principer (se bild 1) och principer om gott humanitärt givarskap (GHD). Sveriges humanitära bistånd ska motsvara globala humanitära behov, vara snabbt, flexibelt och samordnat samt främja ökat deltagande, lärande och innovation. Katastrofförebyggande och tidig återhämtning ska integreras i det humanitära biståndet, liksom ett jämställdhetsperspektiv. Bild 1: Humanitära principer Humanitet mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår. Opartiskhet det humanitära biståndet ska ges på grundval av nödlidande människors behov, utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Neutralitet det humanitära biståndet och de som genomför stödet får inte ta ställning i väpnad konflikt eller politiskt betonad meningsmotsättning där en humanitär biståndsinsats genomförs. Oberoende det humanitära biståndet ska vara oavhängigt från ickehumanitära hänsyn. Under 2014 eskalerade de humanitära behoven till rekordhöga nivåer 1, vilket satte stor press på det humanitära biståndet. Detta papper ger en översikt över det svenska humanitära biståndet 2014 vad gäller volym, kanaler och inriktning. 1. UTVECKLING & VOLYM Sveriges samlade humanitära bistånd uppgick 2014 till 5,2 miljarder kronor (5198 miljoner kronor) 2, vilket utgör cirka 4,7 % av globalt humanitärt bistånd. Det gjorde Sverige till den femte största humanitära bilaterala givaren efter USA, Storbritannien, Tyskland och Japan Bild 2: Sveriges samlade humanitära bistånd (MKR) Humanitära appeller steg från 12,9 till 17,9 miljarder USD under året. 2 Därutöver har även andra -anslag, främst Afrika och Irak, finansierat humanitär verksamhet för drygt 695MKR under året. 3 OCHA Financial Tracking Service (FTS). 1

2 Det humanitära biståndet utgjorde cirka 13 % av Sveriges totala bistånd Sveriges humanitära bistånd har ökat från 3,3 till 5,2 miljarder kronor sedan 2005 (Se bild 2). Sveriges humanitära finansiering utgår från Utrikesdepartementet () i form av ickeöronmärkt kärnstöd och från främst i form av land- och regions-baserade stöd. Under tioårsperioden har 44,1 miljarder kronor betalats ut för humanitär verksamhet av och. 2. KANALER Sverige kanaliserar det humanitära biståndet genom olika humanitära organisationer baserat på deras komparativa fördelar: - Multilaterala organisationer för deras förmåga att leda, samordna och genomföra humanitära insatser och administrera humanitära fonder, - Rödakors-rörelsen för dess unika roll inom internationell humanitär rätt (IHR) och dess lokala kapacitet, -Organisationer i det civila samhället (CSO) för deras kompetens och kunskap om lokalbefolkning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för dess roll i att stödja FNinsatser. Bild 4 : Fördelning av det humanitära biståndet - / 42% 58% Bild 3: Översikt över Sveriges humanitära bistånd Totalt 1. Multilaterala organisationer UNHCR WFP OCHA/CERF UNDP/CHF UNRWA OCHA/ERF OCHA UNICEF IOM FAO UNISDR WHO UNDP Organisationer i det civila samhället (CSO) NRC MSF Rädda Barnen ACF Oxfam Sv. Kyrkan Isl. Relief IRC Diakonia Plan DRC SMR Övriga CSOer Rödakorsrörelsen ICRC SRK MSB MSB Totalt Under 2014 utgick 42 % eller drygt 2,1 miljarder kronor av Sveriges humanitära bistånd i form av kärnstöd från och 58 % eller drygt 3 miljarder kronor i form av land- och regionbaserat stöd från (se bild 4). Kärnstödet gick främst till multilaterala organisationer medan det land- och regionbaserade stödet fördelades mellan multilaterala organisationer, rödakors-rörelsen, organisationer i det civila samhället (CSO) och MSB. 2

3 Bild 3 ger en översikt över Sveriges samlade humanitära bistånd 2014 enligt finansieringskanaler. Bild 5 ger en översikt över fördelning av svenskt humanitärt bistånd per kanal Under 2014 fördelades, i likhet med tidigare år, den större delen (67 %) av Sveriges humanitära bistånd genom multilaterala organisationer, 18 % genom civilsamhällesorganisationer (CSO), 13 % genom Rödakors-rörelsen och 2 % genom svenska myndigheter (MSB). Bild 5: Fördelning av Sveriges humanitära bistånd per kanal 2014 Rödakors -rörelsen 13% CSO 18% Svenska myndighet er 2% Multilaterala org. 67% Den största delen av det -administrerade stödet (97 %) kanaliserades via multilaterala organisationer och 2 % till Rödakorsrörelsen. En stor del av det humanitära stödet genom kanaliserades via multilaterala organisationer (45 %), 31 % via CSO-er, 21 % via Rödakorsrörelsen och 3 % via MSB. A. STÖRSTA KANALER De fem organisationer/kanaler som mottog mest humanitära medel 2014 inkluderade: FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s världslivsmedelsprogram (WFP), FN:s katastroffond (CERF) 4 som administreras av FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA), Internationella rödakorskommittén (ICRC) och större humanitära land-fonder (s.k. Common Humanitarian Funds, CHF) 5 som administreras av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) (bild 6). 208 Bild 6: Största svenska humanitära kanalerna 2014 (MKR) B. STÖD TILL MULTILATERALA ORGANISATIONER Sverige kanaliserade den största delen (67 %) av det humanitära biståndet genom multilaterala organisationer såsom FN och Internationella organisationen för migration (IOM). Biståndet uppgick totalt till drygt 3,4 miljarder kronor. Sverige ger stöd till multilaterala organisationer för dess roll att leda, samordna och genomföra humanitära insatser samt administrera humanitära fonder. De 5 multilaterala organisationer/kanaler som mottog mest humanitärt stöd under 2014 var UNHCR, WFP, humanitära fonder såsom CERF och CHF som administreras av OCHA och UNDP samt FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA). 61 % av det multilaterala stödet utgick från i form av kärnstöd. Kärnstödet ger organisationerna flexibilitet och förutsägbarhet. De största kärnstöden utgick till UNHCR, WFP, CERF/OCHA, UNRWA och OCHA. 4 CERF är en global humanitär fond som ger snabb finansiering till FN-organ för att svara upp mot humanitära behov i underfinansierade och större plötsligt uppkomna kriser. 5 CHF är en större land-baserad humanitär fond som ger snabb och förutsägbar finansiering till CSO-er och FN-organ för att svara upp mot prioriterade humanitära behov i utdragna humanitära kriser. 3

4 SS AFG SOM SYR S DRC PAK YEM CAR AFG ETH PALEST HAITI MYAN COL Av det multilaterala stödet utgjordes 39 % av s land- och regionbaserade stöd som går till specifika insatser i fält. De största land- och regionbaserade multilaterala stöden utgjordes av humanitära land-fonder (UNDP/CHF och OCHA/ERF), UNHCR respektive Unicef (se bild 7). Ett mindre FN-stöd utgick även till IOM, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO), FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker (UNISDR), FN:s världshälsoorganisation (WHO) och UNDP. Gemensamma humanitära fonder utgör en allt större del av Sveriges humanitära bistånd uppgick stöd till humanitära fonder till 1157 miljoner kronor 6 eller 22 % av det totala humanitära biståndet, vilket är en ökning med drygt 170 miljoner kronor jämfört med 2013 (985 mkr). Det största humanitära fond-stödet gick till den globala katastroffonden (CERF) (510 mkr), följt av stöd till större land-fonder, s.k. CHF (415 mkr) samt till mindre humanitära landfonder s.k. Emergency Response Funds (ERF) 7 (232 mkr). 105 Bild 7: Humanitärt stöd till multilaterala organisationer 2014 (MKR) , Bild 8: Stöd till humanitära landfonder 2014 (mkr) CHF stödet gick till 6 kriskontexter såsom Sydsudan, Afghanistan, Somalia, Sudan, Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska republiken och ERF-stödet till 9 kriskontexter såsom Syrien (både inom Syrien och regionalt), Pakistan, Jemen, Afghanistan, Etiopien, Palestina, Haiti, Myanmar och Colombia (se bild 8). Vad gäller fördelning av stöd genom de humanitära fonderna gick 100 % av CERF-stödet och 41 % av land-fond stödet till FN organisationer och cirka 60 % av CHF/ERF-stödet till CSO-er. De humanitära organisationer som mottog mest medel från humanitära fonder var WFP, Unicef, IOM och WHO. C. STÖD TILL ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET Sverige stödjer civilsamhällesorganisationer (CSO-er) för deras specifika kompetens samt deras närhet till och kunskap om lokalbefolkning och lokala förhållanden. Sverige kanaliserade 18 % (930 mkr) av det humanitära biståndet till CSO-er. Svenskt stöd till CSO-er betalas ut av. Därutöver gick 53 % av stödet via CHF och 78 % av stöd till ERF till nationella och internationella CSO-er. 6 Därtill har s Afrikaanslag get ytterligare stöd till CHF I Sydsudan om 105 miljoner kronor under ERF är en mindre land-baserad humanitär fond som ger snabb och flexibel finansiering till CSO-er (både nationella och internationella) och FN-organ för att svara upp mot oförutsägbara humanitära behov. 4

5 Norska flyktingrådet (NRC), Läkare utan gränser (MSF) och Rädda Barnen var de CSO-er som mottog mest humanitära medel från Sverige 2014 (liksom 2013). Totalt gav stöd till 27 CSOer under Bild 10: Största stöd till CSO:er ( MKR) Flera av CSO-stöden innefattade även stöd som syftade till att stärka det humanitära systemet inom olika områden såsom gender och behovsbedömningar 8. D. STÖD TILL RÖDAKORSRÖRELSEN Sverige stödjer den internationella Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen för dess unika mandat och roll inom IHR, för dess högkvalitativa humanitära insatser i fält med unika möjligheter till humanitärt tillträde (Internationella Rödakorskommittén, ICRC) samt dess arbete med att stärka lokal kapacitet (Internationella Rödakorsfederationen, IFRC och Svenska Röda korset, SRK). Under 2014 kanaliserade Sverige 13 % (680 mkr) av det totala humanitära biståndet till Rödakorsrörelsen. Den största delen 79 % - av stödet till Röda Korset kanaliserades via ICRC (500 mkr) och 21 % via IFRC och SRK (180 mkr). Bild 9: Stöd till Rödakorsrörelsen 2014 (mkr) ICRC 180 SRK E. STÖD GENOM MYNDIGHETER Svenskt humanitärt bistånd stödjer MSB för sin stödjande roll till FN-operationer inom olika områden såsom logistik och IT. Under 2014 uppgick MSB-stödet till 100 mkr (ca 2 %). 3. INRIKTNING A. PER SEKTOR Det är svårt att identifiera hur Sveriges humanitära bistånd fördelades per sektor på grund av att en stor del är icke-öronmärkt stöd (55 %) det vill säga kärnstöd som ger organisationer flexibilitet att bäst bistå med hjälp där behoven är som störst och humanitära fonder som svarar upp mot prioriterade humanitära behov i kris-kontexter. Dessutom är en stor del av det humanitära stödet fler-sektoriellt stöd (15 %), det vill säga svarar mot behov i flera sektorer (såsom stöd till ICRC, Unicef, UNHCR). 8 Assessment Capacities (ACAPS) med behovsbedömningar, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) med internflyktingar (NRC) och Humanitarian Innovation Fund (HIF) för humanitära innovationer (Rädda Barnen), Harward Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) med IHR, Active Learning Network for Accountability and Partnership (ALNAP) med lärande, Humanitarian Accountability Partnership (HAP) med ansvarsutkrävande, Humanitarian Policy Group (HPG) för policyutveckling, och International Council of Voluntary Organisations (ICVA) för lokala CSOer. 5

6 Därutöver hade Sverige ett relativt stort humanitärt stöd till sektorer såsom hälsa och samordning (bild 11). Sverige hade också, även om det är svårt att mäta, en relativt stor integrerad ansats för att stärka människors och samhällens kapacitet att skydda sig mot och återhämta sig från olika typer av kriser och katastrofer inom olika sektorer. B. PER REGION/LAND Det land- och regionbaserade stödet utgjorde 58 % av det totala svenska humanitära stödet För att säkerställa att stödet fördelas i enlighet med humanitära behov och sårbarhet, identifierar varje år ett antal större humanitära kriser och fördelar en del av den årliga budgeten till dessa kriser på basis av ett antal kriterier. VATSAN 2% Bild 11: Sveriges humanitära bistånd per sektor 2014 (FTS) Samordni ng 10% Hälsa 11% Flersektor 15% Skydd 2% Mat 2% Asien 20% Jordbruk 1% Icke specifik sektor 57% Bild 12: Regional fördelning 2014 Europa Amerika 1% 5% Afrika 49% avsätter också en reserv för uppkomna kriser under året. För att säkerställa snabb finansiering i dessa kriser, har utvecklat en snabbinsatsmekanism som möjliggör Mellanöst ern 25% humanitär finansiering inom alla livräddande sektorer globalt inom 24 timmar. Under året bidrog till att 248 snabba insatser utfördes i 35 länder. Under året gick merparten av Sveriges land och regionbaserade stöd gick till humanitära kriser i Afrika (49 %), följt av Mellanöstern (25 %) och Asien (20 %) (se bild 12). Bild 13: Humanitära kriser med störst humanitärt stöd 2014 (mkr) HUM anslag Annat anslag De 5 humanitära kriser som mottog mest humanitärt stöd under året var i storleksordning: Syrien-krisen, Sydsudan-krisen, Sahel-krisen, följt av Somalia och Demokratiska republiken Kongo. Om stöd för humanitär verksamhet från utvecklingsanslag, såsom Afrika och Irak inkluderas, var Ebolaepidemin i Västafrika, Sydsudan-krisen, Syrien-krisen de kriser som mottog mest stöd för humanitär verksamhet (bild 13). Uppdaterad

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Sidas humanitära bistånd 2014

Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som utsätts för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND

PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Stockholm 2013-06-26 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Globala humanitära behov, resurser

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Det övergripande målet ska uppnås genom effektivt, dvs. snabbt, flexibelt och kvalitetssäkrat, stöd till humanitära insatser.

Det övergripande målet ska uppnås genom effektivt, dvs. snabbt, flexibelt och kvalitetssäkrat, stöd till humanitära insatser. Regeringsbeslut III:2 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 Stockholm Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida)

Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida) Bilaga till regeringsbeslut 2017-01-26 (UD2017/01299/KH) Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020 1. Inriktning Syftet med

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2016 2015 Ärendenummer: 16/000565 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig

Läs mer

Rädda liv och lindra nöd

Rädda liv och lindra nöd Rädda liv och lindra nöd POLICY FÖR SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2010 2016 Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:Ung kvinna i flyktingläger

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM 6b/2005 FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM Finland ger stöd till utvecklingsländerna både bilateralt

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

Statsbudgeten Dispositionsplan (euro)

Statsbudgeten Dispositionsplan (euro) 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 891 844 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet Räntestödsinstrumentet Sammanlagt

(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet Räntestödsinstrumentet Sammanlagt 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 801 422 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

Finlands utvecklingssamarbete

Finlands utvecklingssamarbete Finlands utvecklingssamarbete 2010 UTRIKESMINISTERIET Fattigdomen har minskat Huvudmålet för Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. Vad får

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform 2014-02-12 Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm ud-plattformen@gov.se Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Svenska Röda Korset välkomnar att regeringen

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser

Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser 1(9) Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser 1. Inledning Dessa riktlinjer syftar till att fastställa övergripande mål och inriktning för Svenska

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 1 Stockholm 2016-06-27 Till: Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Ref. UD2016/09273/IU Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Bakgrund Förslaget till policyramverk

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Effektrapport från Svenska Röda Korset för 2013 Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda Korset, 2012) Vad vill

Läs mer

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND Rädda liv och minska mänskligt lidande Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ETT UTTRYCK FÖR SOLIDARITET Genom att tillhandahålla humanitärt bistånd försöker

Läs mer

Strategi för Sidas humanitära bistånd

Strategi för Sidas humanitära bistånd www.sida.se Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika,

Läs mer

Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida

Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 1(12) Humanitära enheten 2016-09-30 Ärendenummer: Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2019 1. INLEDNING Det humanitära biståndet utgår från humanitära

Läs mer

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.6.2017 COM(2017) 323 final ANNEX 2 BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Sjätte lägesrapporten om genomförandet

Läs mer

Beviljade VB-projekt 2017

Beviljade VB-projekt 2017 Beviljade VB-projekt 2017 Här kan du se vilka projekt som beviljats medel under 2017: Organisation: Projekt: Land: Belopp (SEK): SIRA Utbildning för barn med funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak 2006-12-21 Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak Sammanfattning Syftet med dessa reviderade referensramar är att uppdatera och komplettera den förenklade landstrategin

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23 Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia Inledning Samtidigt som den politiska utvecklingen har gått

Läs mer

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga organisationer till med humanitärt bistånd. De humanitära insatserna

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform.

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. 2014-02-10 Till Utrikesdepartementet Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. Sammanfattning Läkare Utan Gränser

Läs mer

Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 FN:s generalförsamling har valt in Sverige som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Prop. 2007/08:157 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan Europeisering av civil protection - civilskydd Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan När kan EU spela en roll som krishanterare? Politiska kriser där

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2015 COM(2015) 419 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mot världstoppmötet om humanitära frågor: ett globalt partnerskap för effektiva

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

Världens framtida livsmedelsförsörjning problem och

Världens framtida livsmedelsförsörjning problem och Världens framtida livsmedelsförsörjning problem och utmaningar foto: Petter Bolme, Global Reporting Tomas Dahlman Departementsråd EUI-sekretariatet, 2009-11-26 26 1Glblli 1. Global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Foto: Åke E:son Lindman. PROGRAM FÖR SVERIGES MEDLEMSKAP I FN:s SÄKERHETSRÅD

Foto: Åke E:son Lindman. PROGRAM FÖR SVERIGES MEDLEMSKAP I FN:s SÄKERHETSRÅD Foto: Åke E:son Lindman PROGRAM FÖR SVERIGES MEDLEMSKAP I FN:s SÄKERHETSRÅD 2017 2018 FN:s generalförsamling har valt in Sverige som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 18. Platsen

Läs mer

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund Göteborgs universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2011 Lena Widefjäll lenawidefjall@hotmail.com Praktikrapport Praktikplats FN:s livsmedels-

Läs mer

Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm

Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm eredskap att bistå andra länder och organisationer med humanitär hjälp, minhantering och kapacitetsutredning ständigt färre olyckor och skador Skapar

Läs mer

Regeringens internationella narkotikasamarbete

Regeringens internationella narkotikasamarbete Regeringens internationella narkotikasamarbete Lina Pastorek, Narkotikafrågorna samordnas av ANDT-strategin, Gabriel Wikström Missbruks- och behandlingsfrågor, Åsa Regnér Berör hela Regeringskansliet men

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Utrikesdepartementet Protokoll I:13 vid regeringssammanträde 2006-06-29 UD2006/30189/PLAN (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Riksdagen

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Flyktingkampanjen. - Bakgrund, syfte och mål - Kampanjen i Sverige - Fokus: Kenya - Viktiga datum och händelser

Flyktingkampanjen. - Bakgrund, syfte och mål - Kampanjen i Sverige - Fokus: Kenya - Viktiga datum och händelser Flyktingkampanjen - Bakgrund, syfte och mål - Kampanjen i Sverige - Fokus: Kenya - Viktiga datum och händelser AMNESTY INTERNATIONAL - Svenska sektionen 2017 FLYKTINGSITUATIONEN I VÄRLDEN Ca 65 miljoner

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

Krisen på Medelhavet

Krisen på Medelhavet Krisen på Medelhavet Läkare utan gränser Sök och räddningsinsats Juni-dec 2015 Astrid Börjesson-leg ssk/leg bm astrid.borjeson@gmail.com The biggest displacement of people since the Second World War (UNHCR)

Läs mer

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE ICRC RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella rörelse är världens största humanitära nätverk. Dess syfte är att lindra mänsklig nöd och

Läs mer

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter Stockholm, 5 oktober 2016 Ju 2015/05069/L5 Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju.L5@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över delbetänkandet av utredningen om genomförande av vissa

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.050 Regeringsbeslut för

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan När människor tvingas återvända Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan 1. Självmant återvändande MVs rutiner - återvändandesamtal Om inga id-handlingar besök hos ambassad Tidsfrister

Läs mer

MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA. Sidas Landrapport 2006. Sudan

MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA. Sidas Landrapport 2006. Sudan MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA Sidas Landrapport 2006 Sudan Innehåll 1. Det pågående svenska stödet... 3 2. Humanitära insatser... 4 3. MDTF Gemensamma givarfonder... 6 4. UNIFEM... 9 5. Foundation

Läs mer

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 535 195 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Pressmeddelande 151106: Så räddar bistånd liv

Pressmeddelande 151106: Så räddar bistånd liv Pressmeddelande 151106: Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Effektrapport War Child 802479-5828 Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred. Med möjlighet och stöd att utvecklas till den person de

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Regeringen har beslutat att öka avräkningarna på biståndet med upp till 30 procent. Effekterna av en neddragning av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset (Siffror i parentes avser 2013) Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan Justin MacDermott FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2004/05:52

Regeringens skrivelse 2004/05:52 Regeringens skrivelse 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Skr. 2004/05:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 december 2004 Göran Persson Carin Jämtin

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING Inledning 1. Europeiska unionen har ett djupt engagemang för Förenta nationerna, för att upprätthålla och utveckla folkrätten

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs?

Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs? Lägesbild Haiti Läget 2010-02-05 kl. 19.00 Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs? Innehåll: Humanitära insatser Sverige, EU, FN och andra aktörer och länder Konsulära läget Sverige och EU Bakgrund:

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer