Askgravlundar i Sverige. GRÖNA FAKTA 1/2007 Gröna Fakta produceras i ett samarbete mellan Utemiljö och Movium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Askgravlundar i Sverige. GRÖNA FAKTA 1/2007 Gröna Fakta produceras i ett samarbete mellan Utemiljö och Movium"

Transkript

1 Foto: Ann-Britt Sörensen Askgravlundar i Sverige Askgravlundar har etablerats på många kyrkogårdar i vårt land, som svar på människors önskemål om ett mindre anonymt gravskick än den traditionella minneslunden. Askgravlundarna har fått en stor variation i utformning och uppsatta villkor beroende på att begreppet inte är rättsligt definierat. För att undvika konflikter och missförstånd kring det nya gravskicket bör det så långt som möjligt tillämpas gemensamma bestämmelser. I detta Gröna Fakta beskriver vi de principer som ligger till grund för begreppet askgravlund. Syftet och målet med faktabladet är att skapa en vägledning och rikslikare till hur man bör förhålla sig till olika önskemål och aspekter när en askgravlund skall etableras. Vi presenterar också fyra exempel på väl planerade och tilltalande askgravlundar, med olika karaktär. Av Carin Nilsson GRÖNA FAKTA 1/2007 Gröna Fakta produceras i ett samarbete mellan Utemiljö och Movium

2 Askgravlund ett efterfrågat k Många människor är tveksamma till minneslunden som gravskick, eftersom de upplevs vara för ano - nyma. Askgravlunden är ett mera personligt alternativ. Det var länge endast möjligt att begravas i kista. I slutet av 1800-talet blev det tillåtet att kremera, ett av skälen var att detta an - sågs mera hygieniskt, ett annat att det inte skulle krävas så mycket kyrkogårdsmark. År 1958 blev det tillåtet med nedgrävning av aska inom ett gemensamt område, som därefter kom att kallas minneslund, och det blev möjligt att erbjuda ett anonymt och för de anhöriga skötselfritt gravskick. Inledningsvis anlades minneslundar främst i de stora städerna men på 1970-talet bör - j ade de etableras även i mindre orter. Det nya gravskicket blev populärt mycket på grund av att det inte krävdes skötsel från de anhörigas sida gravarna skulle aldrig behöva se vanvårdade ut. Med tiden blev anonymiteten i minneslunden otillfreds ställande och på en del ställen sattes någon form av minnestavla upp med de bortgång nas namn. Under de senaste åren har det uppkommit en efterfrågan på varierande former av minneslundar och alternativa gravplatser på de svenska kyrkogårdarna. Studie visade önskemål De nya önskemålen framkom bland annat i en studie som landskapsarkitekten Inger Berglund genomförde i slutet av 1980-tal - et. Syftet med studien var bland annat att utröna hur kyrkogårdens meditativa rum bör gestaltas och vilka faktorer som är vikt - iga ur arkitektoniska, sociala och kulturella perspektiv. Resultaten publicerades 1994 i boken Kyrkogårdens meditativa rum och slutsatserna påskyndade utvecklingen av nya gravskick på begravningsplatserna. Enligt Berglunds studie efterfrågade många människor en plats som var mindre anonym, där man kan minnas den bort - gångne med en namnskylt. Man ville veta var den avlidne gravsatts och gärna få möj - lighet att övervara gravsättningen. Det fanns önskemål om samma möjlighet till smyckning med blommor och ljus, som det är i en minneslund. Den för kunden ansvarsfria skötseln var också efterfrågad. Studiens budskap gav inspiration till för - valtningarna och olika varianter av ask - gravlundar började anläggas, som en blandform av minneslund och gravplats. Många varianter När kyrkogårdsförvaltningar etablerat nya anläggningar har variationen varit stor mellan olika platser hur man förhåller sig till namnsättningen, möjligheten till när - varo vid gravsättningen och andra villkor som förvaltningen vill sätta upp för den nya anläggningen. Detta leder till förvir - ring och medför att begrepp blir svåra att hålla isär. Risken för missuppfattningar är stor och bör naturligtvis reduceras så långt det går. Det är viktigt att utforma platser på kyrkogården som ger utrymme för meditation och eftertanke. Foto: Lennart Angselius. II

3 omplement till minneslund I askgravlunden finns namnen på de bortgångna angivna på en gemensam plats. Foto: Ann- Britt Sörensen. Ett sätt att göra det enklare i framtiden är att nya anläggningar som etableras hålls in - om ramarna för respektive gravskick. För redan befintliga anläggningar är det mycket viktigt att det finns tydliga regler och be - stämmelser som anhöriga får kännedom om och gärna skriftligen godkänner. Speciellt viktigt är detta om man upplåter med gravrätt, så att missförstånd undviks och tvister inte uppkommer. Askgravlund som begrepp Begravningslagen anger i huvudsak tre typer av gravskick; gravplats, minneslund och spridning av aska på annan plats än begravningsplats. Askgravlund får ses som en form av minneslund och när efterfrågan fått en större omfattning är det huvudman - nens skyldighet enligt lag att möta behov - en och önskemålen från kunder genom att inrätta nya möjligheter för gravsättning. Begreppet askgravlund är dock inte rätts - ligt definierat och det har lett till varieran - de benämningar, villkor och tolkningar. Det finns således stora skillnader mellan de redan anlagda askgravlundarna och det är svårt att sätta en gemensam etikett på dem. Ämnet är i högsta grad en aktuell fråga inom begravningsverksamheten och många har uppfattningar i frågan. Diskus - sionerna har pågått länge och försök görs på olika håll för att komma fram till en hållbar begreppsförklaring av det nya grav - skicket. Det är önskvärt att det i största mån utformas lika villkor för askgravlundar, oavsett var de är belägna, och att begreppet i framtiden blir rättsligt definierat. Ett brett samarbete inom begravningsbranschen ledde för knappt två år sedan fram till publiceringen av Gröna Fakta-bladet Begrepp i begravningsverksamheten Där be - skrivs bland annat hur olika gravskick bör tolkas och skriften ska fungera som en riks - likare för att få en gemensam begreppsde - finition. Framöver bör nya etableringar av askgravlundar följa den definition som an - ges i Fakta-bladet (läs mer i rutan här in - till.) Definition av begrepp Minneslund Gemensamt område för nedgrävning eller utströende av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där upplåtaren har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare. Askgravlund Ej rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma. Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Gemensam plats för namn och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen, makar ligger inte tillsammans. Ej gravrätt. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Askgravplats Ej rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma. Gravplats för askor med eller utan hölje som möjliggör att makar kan vila tillsammans. Den upplåts med gravrätt med starka restriktioner vad avser gravvårdens utformning. De anhöriga betalar för gravvården och den kollektiva skötseln som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. Gravskick uppdelade utifrån gravrätt eller ej gravrätt, samt spridning av aska. Källa: Begrepp i begravningsverksamheten 2005 III

4 Vägledning till utformning av askgravlunden Askgravlunden och askgravplatsen är båda en kombination av grav - plats och minneslund men åtskiljs som begrepp i frågan om det sker upplåtelse av gravplats eller ej. Asklund, askgravlund och askgravplatser är de benämningar som använts för de nya typerna av gravar. Varje år tillkommer flera nya sådana anläggningar runt om i landet. Eftersom den här typen av gravar inte är rättsligt definierade är det extra viktigt att huvudmannen upprättar noggranna bestämmelser och särskild information om vad som gäller i de enskilda fallen. Beskrivningarna som följer kan lämpligen användas som underlag när man upprättar föreskrift - er för respektive anläggning. Askgravlund utan gravrätt Askgravlunden har utvecklats från minnes - lunden. Ibland möter man beteckningen asklund. Det är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättning sker utan upplåtel - se med gravrätt. Vid gravsättningen görs no tering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i minneslund. Askan grävs ner med eller utan hölje, som i så fall skall vara av lätt förgängligt material. Enskilda gravvårdar får inte förekomma. Huvud - man nen svarar för skötseln och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som huvudmannen anvisar. Huvudmannen svarar för en gemensam plats/anläggning där namnen på de grav - satta kan anges. Uppsättning och utform - ning av namnbrickorna sköts av förvalt - ning en mot avgift som betalas av döds - boet/anhöriga. Askgravlunden ger kunden samma frihet från skötselansvar som i minneslunden, men har inte dess krav på anonymitet. In - nan gravsättning sker bör den som ordnar med begravningen skriva på ett medgiv - ande om att askan/urnan skall gravsättas i askgravlunden. Askgravplats har gravrätt I en askgravplats upplåter man med grav - rätt men med strikta bestämmelser som innehavaren skriftligen bör acceptera. An - höriga får delta vid gravsättningen och får sedan möjlighet att sätta upp en platta av brons eller annat material, med namnet på den bortgångne. Plattan anskaffas vanligen av kyrkogårdsförvaltningen men bekostas av gravrättsinnehavaren. Gravrättstiden är 25 år. Även för askgravplatsen är tanken att grav skicket skall bespara innehavaren skötseln av gravplatsen. Innehavaren har ofta ett enskilt område kring platsen för namn - brickan, där ljus och lösa blommor kan sättas. Inga kransar eller planteringsväxter är tillåtna. Istället har man en gemensam I askgravplatsen tillåts enskilda minnesplattor och lösa blommor men inga kransar eller utplanteringsväxter får förekomma. Foto: Ann-Britt Sörensen. plantering av vedartade och perenna växter som sköts av förvaltningen. Lokalt skiljer det sig om den enskilda platsen rymmer två eller flera askor men i vilket fall möjlig - gör detta att makar kan vila tillsammans. Denna skötsel får innehavaren betala till i samband med upplåtelsen. Tillgodose olika behov Enligt begravningslagens andra kapitel har varje förvaltning skyldighet att se till att det finns begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och andra allmänna typer av gravanläggningar. Detta innebär för kyrkorådet och kyrkogårdsförvaltningen att man måste följa tidens förändringar, behov och önskemål när det gäller grav skick och uppmärksamma olika trossam funds behov och önskemål angående grav platser. Den lagliga skyldigheten att nyan lägga träder i kraft först när efterfrågan uppnått en viss omfattning. Minneslund fortfarande aktuell Det är viktigt att den ursprungliga formen av minneslund finns kvar som alternativ när nya anläggningar diskuteras. Många önskar trots allt att detta gravskick skall finnas med i framtiden. Men när människor valt minneslund har det många gånger varit frihet från skötselansvar snarare än anonymiteten som efterfrågats. Många tvekar inför anonymiteten, att inte gravsättningsplatsen är känd och att inte kunna ha gravanordningar och gravsmyck ning så som de önskar. Man vill ha en per sonlig plats att gå till och få en namnskylt uppsatt intill gravanläggningen. Att valet ändå har fallit på minneslund beror främst på att de efterlevande får del av den kollektiva skötseln av gravplatsen. Dock kan skötseln av en grav vara betydelsefull för att bearbeta sorgen. Ibland kan dessa önskemål bli synliga när man hittar blommor och ljus med mera utplacerade på minneslundens gräsyta. De anhöriga tror sig veta platsen för gravsättningen och bryter därmed omedvetet mot villkoren som gäller för minneslunden. Beteendet ger signaler om att de egentligen borde ha valt en annan typ av gravsättningsplats. Gravrätt eller ej? Normalt upplåts alla individuella gravplatser med gravrätt. I minneslunden förekom - IV

5 mer inte gravrätt och eftersom askgrav - lund en är sprungen ur minneslunden skall där inte heller upplåtas med gravrätt. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt - igheter och skyldigheter enligt begravningslagen. En rättighet är att få sätta upp grav - anordning, en annan att få upplåtelsetiden förlängd och förnyad. Ytterligare en rättig - het är att bestämma vem som gravsätts i gravplatsen. Bland skyldigheterna är att hålla gravplatsen i vårdat skick. Så länge gravplatsen är upplåten med gravrätt är det enligt lagen den enskilde som bestämmer hur platsen skall utformas och smyckas. När ingen gravrätt utfärdats finns heller ingen förpliktelse att sköta platsen. När det gäller askgravlunden är det sär - skilt viktigt att ha en policy för vad som gäller för platsen och att göra dessa be - stämmelser kända. Ett avtal, eller en över - enskommelse med bestämmelserna för platsen, gentemot den som väljer askgrav - lund är synnerligen angeläget. Eventuella lokala bestämmelser bör finnas tillgängliga för vad som gäller beträffande smyckning, skötsel etc. Det är viktigt att den som teck - nar ett sådant avtal eller en överenskommelse skriftligen bekräftar att man tagit del av bestämmelserna och avser att följa dessa. Makar och gravrätt Begravningsbyråerna möter många män - niskor i sorg. En viktig och återkommande fråga för efterlevande är att makar får vila sida vid sida på gravplatsen. Det är även betydelsefullt för sorgearbetet att en sådan önskan kan uppfyllas. Frågan är inte helt problemfri eftersom man egentligen endast kan sammanföra makar på individuella gravplatser med gravrätt. I en kollektiv gravplats, som till exempel minneslunden, är detta inte möj - ligt på grund av att gravsättningsplatsen är anonym. I många av de askgravlundar som anlagts har ansvariga ändå valt att tillmötesgå denna önskan att makar får vila vid sid - an om varandra. Platsen för gravsättningen känd Troligen skulle flera människor acceptera minneslunden om bara platsen för gravsätt - ningen var känd. I Danmark har kyrkogårdsförvaltningarna som rutin att noggrant no - tera var varje gravsättning sker och vem som ligger i respektive grav, även i den så kallade fællesgraven. När sedan Personupp - giftslagen, PUL, trädde i kraft inom EU kunde anhöriga med åberopande av denna lag få vetskap om platsen för gravsättning. En bild från Danmark som visar hur en utspridd blomsterutsmyckning kan försvåra förvaltningens skötsel av ett gravsättningsområde. Foto: Ann-Britt Sörensen. Detta har lett till en situation i Danmark att blomstersmyckningen nu är spridd över hela gravsättningsområdet med försvårad skötsel som följd. I askgravlunden är gravsättningsplatsen känd för den enskilde anhörige. Det kan finnas en oro från anhöriga för vad som händer med askan och då är det viktigt att få vara med vid gravsättningen. Men det är den enskilde som skall avgöra om de vill delta eller ej vid gravsättningen, sedan kan det vara positivt för sorgearbetet att det finns en plats att gå till så fort som möjligt. Grundtanken med anonymt gravskick, så som det är i en minneslund, är att det inte ska vara känt var askan grävts ner och att platsen inte heller registreras i en gravbok, som man gör i Danmark. Eftersom många har dålig kunskap om vad som gäller, är det viktigt att informera anhöriga om att de inte får närvara vid gravsättningen i minneslund och även informera om huru - vida man tillämpar gravsättning med eller utan urna och vad det innebär att gravsätta en aska utan urna, det vill säga hur det praktiskt går till. Minnesplatta istället för egen gravvård I minneslunden tillåts inte enskilda grav - vårdar, men i en askgravlund anordnar för - samlingen en gemensam plats där namnen på de gravsatta kan anges om så önskas. På detta vis minskar behovet av enskilda grav - vårdar. Bruket att sätta upp en gravvård har en lång tradition och i en askgravlund ersätter minnesplattan den vanliga grav - stenen. Kostnaden är betydligt lägre för en minnesplatta jämfört med en gravsten och det är dessutom lätt för utomstående att hitta namnet på en avliden, eftersom alla kan se vilka som är gravsatta på platsen. I de gravskick där man använder sig av namnbricka kommer den oftast på plats tidigare än vad en större gravsten gör, vilket är positivt för sorgarbetet. Härledning av begreppet Det finns olika orsaker till att man inte bör kalla anläggningen för asklund. Per - soner med efternamnet Asklund har in - vändningar och vill inte att deras namn används som ett gravskick och vill inte möta sitt efternamn på skyltar vid kyrko - gårdsbesök. Begreppet skall inte heller för - växlas med minneslund. Orden asklund och minneslund påminner alltför starkt om varandra och kan lätt förväxlas av allmänheten. Då gör ordet askgravlund större åtskillnad och torde öka förståelsen för att det är något annat än minneslund. Namnet är inte framtaget av en slump. Begreppet kommer naturligt eftersom platsen endast är avsedd för askor och är en kombination av gravplats och minneslund. Att infoga ordet grav i begreppet markerar att askan grävs ner på ett speci fikt ställe och att anhöriga får kännedom om den exakta platsen. Symboler i anläggningen Huvudmannen är skyldig att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla folkbokförda inom huvudmannens upp - V

6 Askgravlundens utformning skall ge en individuell upplevelse. Växter och annan gestaltning kan användas för att skapa rumslighet. Foto: Ann- Britt Sörensen. tag ningsområde, oavsett tillhörighet till något trossamfund eller inte. Vid anlägg - ning av till exempel en askgravlund bör den hållas öppen för alla trosinriktningar. Det finns sålunda en risk med att använda symboler i sin anläggning. Exempelvis har korset en stark kristen anknytning, vilket kan begränsa utrymmet för andra religiösa inriktningar. Begravningsombudet kan spela en roll i dessa frågor. Ombudet skall granska hur huvudmannen tar tillvara de personers in - tressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet har rätt att ta del av allt som angår begravningsverksamheten och skyl - dighet att påverka denna, så att icke kyrko - tillhörigas intressen tillvaratas. Därmed kan ombudet ta ställning till symbolers vara eller icke vara när till exempel en ny ask - gravlund skall iordningställas. Lokala skillnader När det gäller askgravlundar finns redan idag lokala skillnader. I nya anläggningar bör de lokala skillnaderna dock inte omfat - ta huruvida platsen upplåts med eller utan gravrätt, utan ifall plats kan reserveras till make/maka. Respektive förvaltnings beslut i denna fråga kan tas in i bestämmelserna för askgravlunden, eller så kan det kanske räcka med att endast notera att dessa önske - mål finns. Frågan hör inte till den mest väsentliga när man sätter upp villkoren för askgravlunden, men kan likväl bli den av - görande faktorn inför valet av gravplats. Efter att Begrepp i begravningsverksam - heten 2005 gavs ut, är önskemålet att för - valt ningarna vid nyanläggningar använder de nu vedertagna definitionerna. Om ytterligare nya variationer uppstår skapas otrygghet och det blir en grund för miss - uppfattningar för både huvudman, begrav - ningsverksamhet i övrigt och enskilda. Det bör således ställas lika villkor i anläggning - arna, dock kan starkt begränsad möjlighet till lokala skillnader tillåtas, vilka måste re - dovisas i lokala bestämmelser. Skillnaderna får dock inte gå så långt, att upplåtelse sker med gravrätt. Exempel på föreskrift för gravsättning i askgravlund: Upplåts utan gravrätt. Anhöriga har rätt att delta vid gravsättningen. Gravsättningsplatsens läge får inte markeras. Efter gravsättning läggs begravningsblommor på avsedd plats. Församlingen ordnar mot betalning en platta med den bortgångnes namn, vilken sätts upp på en gemensam plats. Smyckning endast med snittblommor och ljus som placeras på avsedd smyckningsplats. Ingen plantering eller annan utsmyckning är tillåten. Förvaltningen svarar för skötseln och planteringen av askgravlunden. Minnesplatta med de gravsattas namn tas bort efter 25 år. Det är lämpligt att anhöriga noggrant informeras och helst skriftligen godkänner att de accepterat bestämmelserna för askgravlunden. Anläggningens storlek Att definiera måtten på en lagom stor askgravlund är omöjligt. Anläggningens storlek måste sättas i förhållande dels till antalet folkbokförda i upptagningsom råd et, dels till den totala kyrkogårdens dimen sion så att den kan smälta in i miljön på ett bra sätt. Dessutom skall platsen ge en individ - uell upplevelse. Överdrivet stora anläggning - ar mister en del av sin skydd ande karaktär som är så viktig för att be sökaren skall känna trygghet. Med växtlig het kan man skapa rumslighet och få en större anläggning att verka mindre. Minnes lundar och askgravlundar bör hellre vara små och många än stora och få. Det statistika underlaget bristfälligt Församlingsförbundet skickade i december 2005 ut en enkät, Särskilda gravplatser m.m, Dnr 381/2005, till samtliga kyrko - gårdsförvaltningar för att få fram statistik över hur verksamheterna ser ut i olika delar av Sverige. En av frågorna i enkäten berör - de nya gravskick. Eftersom det finns så många variationer på askgravlund och askgravplats har det varit vissa svårigheter att sammanställa enkätsvaren, som ofta varit kortfattade och svårtydda. Förvaltningarna har tolkat frågorna olika och därför lämnat svar som inte alltid varit jämförbara eller som kunnat ge en heltäck - ande och korrekt bild. Beskrivningarna av de olika gravskicken kan kanske ibland till och med gälla en minneslund som finns på förvaltningen. Av enkäten kan man åtmin - stone konstatera att de nya gravplatserna står under utveckling och det kommer att resultera i en ökning av nya anläggningar. VI

7 En inblick i fyra askgravlundar GRÖNA FAKTA 1/2007 Södra Sandby kyrkogård Askgravlunden i Södra Sandby i närheten av Lund i Skåne har varit i bruk sedan Den följer den allmänt förespråkade definitionen på askgravlund, enligt Begrepp i begravningsverksamheten 2005, med ett lokalt undantag möjlighet finns att bereda plats för makar att vila intill varandra trots att plats inte upplåts med gravrätt och att anläggningen lokalt kallas för asklunden. Man kan också vid grav sättningen få lägga en handbukett på plats en, detta är enda tillfället som man får smycka gräsmattan och överhuvudtaget beträda den. Övriga begravningsblommor läggs på därför avsedd plats liksom kransar, ljus och snittblommor. Bakgrunden till anläggandet av denna plats var att önskemål om en mindre ano - nym men kollektiv gravplats hade noter - ats, liksom önskemål om en lugnare pla - cering än vad kyrkogårdens minneslund har. När beslut fattats om en askgravlund, utgick förvaltningen från minneslundens koncept, bortsett från anonymiteten. Namnbrickor sätts upp på fyrkantiga granitpelare och kommer att sitta kvar i 25 år, precis som en vanlig gravsten. Idag finns plats för 240 brickor och det kommer förmodligen att räcka en tid framöver. I övrig utformning har man valt teak - bänkar och enklare betongkrukor till de uppstammade träden. Det är sparsmakat, småskaligt och ger en intim känsla. Vattenarrangemang valdes medvetet bort efter - som den angränsande naturmarken har ett Kristinehamn Södra Sandby naturligt vattenspel i form av en bäck, vars porlande tydligt hörs. De sinnliga upplevel - serna är viktiga och i Södra Sandbys ask - grav lund råder verkligen en naturlig, frid - full känsla. Kristinehamns nya kyrkogård Kristinehamns nya kyrkogård i Värmland fick under hösten 2005 en askgravlund som komplement till kist- och urngravar samt minneslund. Man känner till att det är betydelsefullt för anhöriga att få vara med vid gravsättningen och att få en namnbricka. Askgravlunden följer den vedertagna definitionen, men har den Foto: Kristinehamns kyrkogårdsförvaltning. lokala avvikelsen att makar kan få plats bredvid varandra eftersom man begraver efter ett rutmönster. Dock är det inte säkert att deras namn kan fästas bredvid varandra då varje namn gjuts för sig på enskilda plattor. Idag finns det sex olika granitstenar som man en efter en, i ordningsföljd, fyller med namn. Dock försöker man spara plats på stenen för den efterlevande partnern. Namnbrickorna kan möjligen få sitta kvar på sina platser i evig tid men förvaltningen vill se vad som sker och menar att man kanske tänker annorlunda om 25 år. Askgravlunden ligger i kanten av kyrkogården och i kulissen finns en mindre skogspark. En idegranshäck har planterats och ska med åren ge den rätta inramningen för att skapa en rumslig avgränsning. Platsen är lugn och stilla och när årstiden tillåter finns det möjlighet att sitta här och lyssna till tallträdens sus. Smyckning med snittblommor och ljuslyktor görs i en granitsten med galler. Dock är det inte tillåtet att lägga kransar på platsen. En större sten, som lyftes fram när expeditionen byggdes till, står uppställd i mitten av askgravlunden. Förvaltningen har valt att inte använda sig av symboler för att ta hänsyn till alla människor, oavsett religiös tillhörighet. Intresset är väldigt stort för askgravlunden och det märks också på antalet besökare. Under året vill man gravsätta så länge som möjligt men under vintern är klimatet och tjälen ett hinder. Foto: Ann-Britt Sörensen. VII

8 Bromma kyrkogård Bromma kyrkogård i Sövestadbygdens församling utanför Ystad i Skåne har ett förslag på askgravlund, som kan passa för de allra minsta förvaltningarna. Den är ett exempel på att det inte behövs något stort område och att det går att ta tillvara återlämnade familjegravplatser, inklusive eventuell återlämnad gravanordning. Utform - ning en är enkel, sparsmakad och funktionell. Platsen är lugn med en vacker vy mot naturlandskapet intill och utgör en utmärkt grund för utvecklingsmöjligheter. Askgravlunden blev klar 2006 och följer den vedertagna definitionen. Den upplåts utan gravrätt och har en gemensam smyckningsplats framför den gemensamma grav - stenen, där de enskilda namnbrickorna efterhand fästs. Anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättningen. I villkoren skrivs inget om att det kan beredas plats för make/maka att vila tillsammans, men förvaltningen beaktar eventuella önskemål om detta genom en enkel notering. Namn - brickorna kommer förmodligen alltid att sitta kvar eftersom det är så få begravningar i denna lilla församling. De ser gärna sin anläggning som ett kulturarv för framtiden. Grevie kyrkogård På Grevie kyrkogård på Bjärehalvön i Skåne har det under 2006 anlagts en askgravlund som följer den vedertagna definitionen. Den har formen av en cirkel och i den står tolv högresta stenar, tre och tre tillsammans med öppningar i alla väderstrecken, samt en solitär sten som Grevie Bromma den som vill kan ge en symbolisk tolkning. Alla stenarna har fått varsin klätterväxt som med tiden skall klänga över dem. Det finns cirka 400 platser på det iordningställda gravsättningsområdet och även här finns det lokala särdraget att makar kan få vila tillsammans då möjlighet finns att använda dubbelt grävdjup. De stora stenarna, som väger mellan kg per styck, är fastdubbade i stenramar för att inte välta. På varje sten finns det plats för namnbrickor. De anhöriga väljer själva vilken sten de vill att namnbrickan ska fästas på. Därmed blir det spridning på både brickor, blommor och ljuslyktor. Skulle behov finnas kan man i framtiden anskaffa en vas- och ljusbärare. I cirkeln kommer det under våren 2007 Foto: Carin Nilsson. att planteras ett träd av arten korstörne och runt detta skall det placeras en sexkantig bänk. Här finns också ett exemplar av det så kallade nordiska olivträdet, vilket egentligen heter silverpäron. Under hösten 2006 har omkring 500 krokus planterats, vilket blir en härlig syn till våren. Askgravlunden ligger i bakre delen av kyrkogården och från detta något upphöjda markområde ser man tydligt kyrkan och från kyrkporten ser man den översta stenen i anläggningen. Placeringen på kyrkogården är väl genomtänkt, här är lugnt och lagom avskilt. Lästips Andersson, Jan-Olof m.fl., Begrepp i begravningsverksamheten Gröna Fakta 5/2005, Movium, SLU. Arvidsson, Johan, Minnesplatsens betydelse för sorgearbetet. Gröna Fakta 4/2001, Movium, SLU. Berglund, Inger, Kyrkogårdens meditativa rum. Verbum Förlag. Johnsson, Carin, Askgravlund ett nytt gravskick. Examensarbete inom landskapsingenjörsprogrammet 2006:5, SLU. Klintborg Ahlklo, Åsa, Mellan trädkrans och minneslund. Stad & Land nr 167, Movium, SLU. Åkesson, Lynn, Inför döden. Edition Andersson. Foto: Carin Nilsson. Detta Gröna Fakta har skrivits av Carin Nilsson (f. Johnsson), Båstad, som är landskapsingenjör och som arbetat vid Movium SLU Alnarp i Partnerskapsprojektet Svenska Askgravlundar. Arbetet bygger på och är en vidareutveckling av Carin Nilssons examensarbete. Projektet har finansierats av SLU Partnerskap Landskap Alnarp, Movium SLU, Fonus, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska Kyrkans församlingsförbund, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, Sveriges Stenindustriförbund, Sveriges Begravningsbyråers Förbund samt Riksantikvarieämbetet. Dessa har också fungerat som referensgrupp och granskare av arbetet. Gröna Fakta sammanställs av Movium, SLU, Box 54, Alnarp. Telefon Redaktör: Göran Nilsson. ISSN Publicerat i Utemiljö 1/2007.

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Kyrkogårdens begravningsplatser

Kyrkogårdens begravningsplatser Kyrkogårdens begravningsplatser En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Vår ambition är att församlingens begravningsplatser ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp och

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Askgravlund ett nytt gravskick

Askgravlund ett nytt gravskick Examensarbete inom Landskapsingenjörsprogrammet. 2006:5 ISSN 1651-8160 Askgravlund ett nytt gravskick Carin Johnsson Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik Box 66 230 53 ALNARP Förord Detta examensarbete

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen i Falun Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser som vi sköter med stor omsorg. Vårt ansvarsområde omfattar elva kyrkogårdar: Aspeboda, Grycksbo,

Läs mer

MOVIUM FAKTA #

MOVIUM FAKTA # MOVIUM FAKTA # 7 2014 Triangeln, Malmö. Limhamns kyrkogård. Foto: Erik Ljungberg. förtätning av kyrkogårdar Ett växande problem på många kyrkogårdar är att återlämnade gravplatser inte utnyttjas. Rätt

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar, askgravplatser, gravskötsel och gravvårdar mm samt krav på kistor och urnor.

Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar, askgravplatser, gravskötsel och gravvårdar mm samt krav på kistor och urnor. Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-10-17 Handläggare Karin Söderling Telefon: +46 (0)8 508 30121 Till KN 2013-11-05 Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar,

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Definitionen av askgravplats och askgravlund

FÖRBUNDSINFO. Definitionen av askgravplats och askgravlund Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 37 december 2009 Definitionen av askgravplats och askgravlund I Begravningsutredningen som nyligen presenterades föreslås att de i Sverige förekommande gravskicken

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: Svar på remiss. Förslag till beslut

Kyrkogårdsförvaltningen. Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: Svar på remiss. Förslag till beslut Sida 1 (6) 2015-06-01 Handläggare Mats Larsson/Göran Höglund Telefon: 508 301 00 Till Kyrkogårdsnämnden Betänkande (SOU 2015:26) Begravningsclearing. Svar på remiss Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:51

Regeringens proposition 2011/12:51 Regeringens proposition 2011/12:51 Några begravningsfrågor Prop. 2011/12:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2011 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall (Socialdepartementet)

Läs mer

Välkommen till tävling

Välkommen till tävling Välkommen till tävling Ny design för återlämnade gravplatser Tävlingsperiod 11 februari 15 april. Priser: 1:a pris 10 000:-, 2:a och 3:e pris vardera 5 000:-. Kontakt: Ann- Britt.Sorensen@slu.se Medverkan

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Frågan om variationerna i begravningsavgiften mellan olika huvudmän Begravningsavgifterna Det införs en ny regel i begravningslagen om

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna Begravningslag (1990:1144) SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:552 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag avses med - begravningsverksamhet:

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamhet

Begrepp i begravningsverksamhet 2014 Begrepp i begravningsverksamhet Stad och Land nr 186 ISBN : 978-91-576-9221-4 ISSN: 028-4549 Juni 2014 Begrepp i begravningsverksamhet 2014 Förord Ett så kallat terminologiprojekt initierades i februari

Läs mer

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel Observera nr 16 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kammarrätten har i dom medgivit delning av aska

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamhet

Begrepp i begravningsverksamhet 2014 Begrepp i begravningsverksamhet Stad och Land nr 186 ISBN : 978-91-576-9221-4 ISSN: 028-4549 Begrepp i begravningsverksamhet 2014 Förord Ett så kallat terminologiprojekt initierades i februari 2004

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 16 september 2007 Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Det finns testamentshandläggare knutna till olika frivilligorganisationer som återkommande

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning Begravningspastoral Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Riskanalys vid gravsättning Etiska riktlinjer vid gravgrävning 091031 Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Instruktioner

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Några begravningsfrågor

Några begravningsfrågor Några begravningsfrågor Betänkande av Begravningsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

AVTAL MED JUDISKA FÖRSAMLINGEN OM UPPDRAG ATT UTFÖRA DRIFT OCH ANLÄGGNING AV NYA GRAVKVARTER PÅ DE JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSERNA I STOCKHOLM

AVTAL MED JUDISKA FÖRSAMLINGEN OM UPPDRAG ATT UTFÖRA DRIFT OCH ANLÄGGNING AV NYA GRAVKVARTER PÅ DE JUDISKA BEGRAVNINGSPLATSERNA I STOCKHOLM KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Handläggare Datum Sidnummer Roland Palm Tfn: 08-508 30108 2007-10-24 1 (3) Diarienummer KNs sammanträde Ärendenummer 24-1259/07 2007-10-30 11 AVTAL MED JUDISKA

Läs mer

Begravning & begravningsplatser i Borås

Begravning & begravningsplatser i Borås Begravning & begravningsplatser i Borås 17 Att mista en anhörig eller nära vän är svårt. Samtidigt som man upplever sorg måste en rad praktiska problem lösas. Med denna skrift vill vi försöka underlätta

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Återanvändning av gravvårdar Manual

Återanvändning av gravvårdar Manual DATUM DNR 12-06-27 Återanvändning av gravvårdar Manual Kulturminneslagens 4:e kapitel 11 : I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna

Läs mer

en del av mitt hjärta

en del av mitt hjärta en del av mitt hjärta ASKGRAVLUNDEN ett undersökande arbete med utgångspunkt i efterlevandes behov och ett gestaltningsförslag för Flädie kyrkogård av J o h a n n a B i l f e l d t Självständigt arbete

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Hovdestalund kl

Hovdestalund kl s kyrkogårdsutskott 2017-03-14 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hovdestalund kl.13.30-14.40 Ordförande Asta Matikainen Lecklin, Rune Vikman, Lars Ericson, Anita Thunberg,

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt

Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt - Biournans möjligheter som gravskick Författare Kajsa Nilsson Självständigt arbete

Läs mer

Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter

Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr1.4.1-994-2015 Sida 1 (5) 2015-10-27 Handläggare Elisabeth Tollsten Telefon: 08 508 30107 Till KN 2015-11-12 Hantering av frågor kring övertagande av

Läs mer

KYRKOGÅRDSinformation

KYRKOGÅRDSinformation KYRKOGÅRDSinformation Överkalix Församling Foto: Susanne Isaksson Bästa Församlingsbo, Sommaren närmar sig när allt spirar och gror och växer i naturen. Det blir dags att plantera och sköta om häckar och

Läs mer

Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015

Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015 PM 2015:124 RVII (Dnr 110-880/2015) Begravningsclearing (SOU 2015:26) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 28 augusti 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

INVIGNING AV KYRKOGÅRDAR ELLER? Guds åker? Begravningsplatsen i ett mångkulturellt Sverige

INVIGNING AV KYRKOGÅRDAR ELLER? Guds åker? Begravningsplatsen i ett mångkulturellt Sverige INVIGNING AV KYRKOGÅRDAR ELLER? Guds åker? Begravningsplatsen i ett mångkulturellt Sverige SYFTE Det första syftet är att undersöka hur Svenska kyrkan som ett evangelisk-lutherskt trossamfund, teologiskt

Läs mer

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-04-19 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 30101 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften,

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

Askgravlunden kyrkogården Arvika

Askgravlunden kyrkogården Arvika Askgravlunden kyrkogården Arvika Ett familjeföretag med lång tradition och erfarenhet. Vi på Bröderna Bäckmans Stenuggeri i Karlstad har haft förmånen att leverera sten till många av de vackraste och mest

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Allmänna gravplatsbestämmelser -för kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bollnäs Ovanåkers kyrkliga samfällighet

Allmänna gravplatsbestämmelser -för kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bollnäs Ovanåkers kyrkliga samfällighet Kyrkogårdsförvaltningen Allmänna gravplatsbestämmelser -för kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bollnäs Ovanåkers kyrkliga samfällighet Målsättning Målsättningen med dessa gravplatsbestämmelser är:

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren:

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren: Sten som minne 2010 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men även relationerna

Läs mer