RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS"

Transkript

1 RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård och omsorg BEHOVSOMRÅDEN FÖR EN MER SAMMAN- HÅLLEN VÅRD OCH OMSORG FÖR MEST SJUKA ÄLDRE PERSONER I HALLAND 1

2 2 BEHOVSOMRÅDEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Inledning... 4 Målgruppen mest sjuka äldre personer...5 Analyser för en rätt vård- och omsorgsnivå...5 Webbkollen återinskrivna/hemma...7 Översiktsbild - Behovsområden för en mer sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre personer i Halland...8 Behovsområden 1. Behov av akuta/oplanerade hembesök av läkare Behov av gemensamt bedömningsverktyg för sjuksköterskor inom kommun, ambulanssjukvård och akutmottagning Behov av uppföljning efter besök på akutmottagningen Behov av snabbspår och geriatriska platser Behov av stöd till anhöriga Behov av mellanvårdsenhet Behov av planerade hembesök av läkare/vårdteam Behov av checklista för ett tryggt kontaktsamtal inom arbetsmodell Trygg Hemgång Behov av anpassad vård och omsorg efter sjukhusvistelse Behov av gemensamt triageverktyg Trygg Hemgång för identifiering av de mest sjuka äldre personerna i hela vårdkedjan Behov av Samordnad Individuell Plan (SIP) Behov av erbjudande Fast vårdkontakt inom Region Halland...38 Projektgrupp Rätt vård och omsorgsnivå för Anna och Lars

4 INLEDNING Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars Inledning Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars har tagits fram av en projektgrupp med representanter från Hallands sjukhus, Vårdval Halland, Ambulanssjukvården och de halländska kommunerna. Avsikten är att beskriva nuläget och synliggöra en gemensam behovsbild i länet för en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre personerna. I arbetet har 12 olika behovsområden identifierats. Arbetet är ett fokusområde i den regionala satsningen Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland som utgår från den regionala stödstrukturen för samverkan i Halland. Styrgrupp är Taktisk grupp programområde äldre. Modell Anna och Lars hälsa Senior Alert register Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars kommer att fungera som ett arbetsmaterial för det fortsatta regionala arbetet under Fokus är att genomföra/testa en del av de åtgärder som bör göras i Halland för att kunna ge vård och insatser på rätt vårdnivå i en sammanhållen vårdkedja. Det finns inte en enskild åtgärd som är lösningen på de problem som finns för att ge de mest sjuka äldre den vård och omsorg de behöver. Det krävs flera samverkande åtgärder och att man angriper problemet på flera olika nivåer. Materialet kan även ses som ett inspirationsunderlag med erfarenheter av förbättringsåtgärder som idag görs runt om i landet inom ramen för satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Förebyggande hembesök Preventivt arbetssätt God vård i livets slutskede Vårdval Halland Rehabilitering för äldre Hallands sjukhus Ledningskraft Kommunerna i Halland Rätt vård- och omsorgsnivå Rätt nivå God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling Läkemedelsgenomgångar till äldre Modell Halland Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Läkemedel mot psykos * För att tydligt beskriva den mest sjuka äldre personens behov inom de olika områdena används en fiktiv berättelseserie om Anna och Lars. Eftersom varje person har individuella behov är berättelserna endast exempel på olika situationer inom vården och omsorgen. Vision Halland I Halland ska man kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg genom en nära samverkan mellan berörda parter 4

5 INLEDNING Målgruppen mest sjuka äldre personerna Andelen äldre i Sverige ökar och allt fler når en hög ålder. Med ökad ålder ökar risken för att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning. I Halland är 20,5 % 65 år eller äldre och jämförbara siffror för riket är 19,1 % 65 år och äldre. (Källa: Statistiska centralbyrån, folkmängd 2012) En liten grupp äldre har särskilt omfattande och sammansatta behov av vård och omsorg. Denna grupp personer brukar benämnas multisjuka äldre eller mest sjuka äldre. Enligt Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre omfattas 17 % av befolkningen över 65 år av antingen omfattande omsorg, omfattande sjukvård eller båda delar. Det skulle motsvara ca personer i Halland. (Källa: Statistiska centralbyrån, folkmängd 2012) Även begreppet sköra äldre används för att definiera äldre med stort behov av vård och omsorg. De flesta studier sammanfattar skörhet som ett tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och sjuklighet. Syftet med försök till avgränsningar är att identifiera en särskild utsatt grupp som är liten till antalet individer men betydande med avseende den totala vård- och omsorgskonsumtionen. Gruppen kan betraktas som utsatt då den utgörs av individer som ofta faller mellan stolarna i dagens vård- och omsorgssystem (utdrag ur Bättre liv för sjuka äldre, en kvalitativ uppföljning, SKL, 2012) Analyser för en rätt vård- och omsorgsnivå Inom överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting om vården av de mest sjuka äldre används två indikatorer för att mäta en sammanhållen vård och omsorg för äldre. Syftet med indikatorn Undvikbar slutenvård är att bland patienter i slutenvård mäta förekomsten av diagnoser som borde kunna förhindras med en optimal fungerande öppenvård. Indikatorn Återinskrivningar inom 30 dagar syftar till att mäta patienter som blir återinskrivna kort efter ett avslutat slutenvårdstillfälle. Både planerade och oplanerade vårdtillfällen mäts. Preliminära siffror från SKL:s kvalitetsportal visar att (mätperiod 1 september 2012 till 31 augusti 2013) Region Halland ligger över riksgenomsnittet för båda indikatorerna Återinskrivningar inom 30 dagar och Undvikbar slutenvård. (se figur nedan) Undvikbar slutenvård Antal förekomster per 100 vårdtillfällen Återinskrivningar Antal förekomster per 100 vårdtillfällen Västerbotten Blekinge Stockholm Uppsala Jämtland Riket Gävleborg Skåne Östergötland Dalarna Jönköping Halland Sörmland Värmland Västmanland Kalmar Örebro Norrbotten Gotland Kronoberg Uppsala Stockholm Dalarna Skåne Blekinge Norrbotten Värmland Riket Jönköping Gävleborg Örebro Sörmland Gotland Kronoberg Halland Jämtland 5

6 INLEDNING Kravet för prestationsersättning enligt överenskommelsen 2013 var att de två indikatorerna skulle ligga under föregående års nivå under minst 4 av 6 månader mellan april och september (se figur nedan). Halland klarade kravet för indikatorn Återinskrivningar inom 30 dagar men inte för indikatorn Undvikbar slutenvård. Prestationsersättningen blev för Halland totalt kr (Region Halland: kr, de sex kommunerna i Halland totalt: kr). Health navigator har under 2013 genomfört ett analysarbete med samkörning av vård- och omsorgsstatistik från slutenvården och kommunerna i Halland. Det har resulterat i en kartläggning av personer 65 år och äldre med återinskrivningar och undvikbara slutenvårdstillfällen i Halland. Resultatet visar bland annat att: en mycket liten grupp 1 % (ca 630 personer) konsumerar 25 % av vårddagarna. Medelåldern för dessa patienter är 78 år. >1 % - 10 % av invånarna (ca personer) konsumerar 85 % av vårddagarna. Medelåldern för dessa patienter är 79 år. vart femte vårdtillfälle som producerats för patienter över 65 år är en återinskrivning inom 30 dagar och ungefär vart sjätte tillfälle är ett undvikbart slutenvårdstillfälle. en individs vårdtyngd avgörs inte av den diagnos som individen har. nästan alla personer som återinskrivs eller har ett undvikbart slutenvårdstillfälle bor i det ordinära boendet. inom den första veckan efter det föregående slutenvårdstillfället sker nästan 40 % av alla återinskrivningar. återinskrivningar sker inom en mängd olika diagnoser och tycks inte vara kopplat till någon enskild diagnos. de tre vanligaste diagnoserna inom undvikbar slutenvård är hjärtsvikt, andra sjukdomar i urinorganen och KOL. det finns stora skillnader när det gäller återinskrivningar och undvikbara slutenvårdstillfällen mellan vårdcentraler, särskilda boenden och hemtjänst/hemsjukvårdsutförare. 6

7 INLEDNING Webbkollen återinskrivna/hemma fråga den äldre personen i samband med sjukhusvistelse Webbkollen är en webbenkät som vänder sig till patienter över 65 år i samband med sjukhusvistelse. Verktyget är framtaget av SKL och har ingått som en del i analysarbetet. Det stora flertalet av länen i Sverige har testat verktygen. Webbkollen återinskrivna har prövats på Hallands sjukhus Halmstad för att undersöka orsaker till oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. Totalt har 20 personer intervjuats. Kommunerna har prövat Webbkollen hemma för att följa upp patienter som skrivs ut till hemmet efter sjukhusvistelse. Totalt har 76 personer intervjuats i länet. Sammantaget visar resultatet i Halland att det följer resultatet i riket. Resultaten från Webbkollen återinskrivna visar bland annat att: andfåddhet (56 %) var den största anledningen till sjukhusvistelse i Halland, vilket också gäller för riket. sjuttio procent upplevde att de fick den hjälp de behövde vid förra sjukhusvistelsen, vilket är något färre än för riket. hälften fick med sig information hem om vad som planerats, vilket är något fler än för riket. Resultaten från Webbkollen hemma visar bland annat att: de allra flesta i Halland svarade att planeringen av vården och omsorgen hade fungerat bra. i Halland svarade 66 % att det fungerade bra hemma, vilket stämmer överens med siffrorna i riket. i Halland svarade 76 % att de fick ny medicin eller ändring av medicineringen vid förra sjukhusvistelsen, vilket är något fler än för riket. 7

8 Översiktsbild Behovsområden för en mer sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre personer i Halland. A Slutenvård - Hallands sjukhus 5 B 6 C 4 På väg in till sjukhus 7 På väg ut från sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer 10 D 2 11 E 1 12 F Översiktsbilden visar tolv identifierade behovsområden med gula punkter. De gröna punkterna visar arbetsmodell Trygg Hemgång, som breddinförs i länet under Arbetsmodell Trygg Hemgång togs fram inom Region Halland och utvecklades i samverkan med Hallands kommuner i projektet Rätt vård- och omsorgsnivå för Anna och Lars. 8 Behovsområden Behov av akuta/oplanerade hembesök av läkare. 2. Behov av gemensamt bedömningsverktyg för sjuksköterskor inom kommun/ambulanssjukvård/ akutmottagning. 3. Behov av uppföljning efter besök på akutmottagningen. 4. Behov av snabbspår och geriatriska platser. 5. Behov av stöd till anhöriga. 6. Behov av mellanvårdsenhet. 7. Behov av planerade hembesök av läkare/vårdteam. 8. Behov av checklista för ett tryggt kontaktsamtal inom arbetsmodell Trygg Hemgång. 9. Behov av anpassad vård och omsorg efter sjukhusvistelse. 10. Behov av gemensamt triageverktyg Trygg Hemgång för identifiering av de mest sjuka äldre personerna i hela vårdkedjan 11. Behov av Samordnad Individuell Plan (SIP) 12. Behov av erbjudande Fast vårdkontakt inom Region Halland Arbetsmodell Trygg Hemgång A-F Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård och omsorg Arbetsmodellen innebär i korthet att patienter med hög risk för återinskrivningar identifieras på sjukhuset med stöd av triageverktyg Trygg Hemgång. En förstärkt utskrivningsprocess sker på sjukhuset med en snabb rapportering mellan vårdnivåer. Patienten kontaktas av sjuksköterskan på vårdvalsenheten/kommunen efter några dagar. Detta för att följa upp hur det fungerar för personen efter sjukhusvistelsen.

9 1. Behov av akuta/oplanerade hembesök av läkare Sjuksköterskan Nora från kommunen kommer till Anna på ett besök. Hon upptäcker att Anna andas tungt och inte känner sig bra. Nora ringer till vårdcentralen för att komma i kontakt med Annas läkare för att rådfråga om vad som ska göras. Nuläge Läkare som arbetar på vårdcentraler är inbokade med patientbesök, oftast under hela dagen. Det kan vara svårt för läkaren att med kort varsel bryta en bokad mottagning för att göra akuta/halvakuta hembesök även om behovet finns. Föreskrifter/Avtal Modellbeskrivning Vårdval Halland 2014, Hembesök Individer som omfattas av ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar ska vid behov erbjudas hembesök inom ett dygn. Studier/Rapporter Bättre liv för sjuka äldre, en kvalitativ uppföljning SKL (2012) Studien konstaterar att det medicinska ansvaret för den stora majoriteten av gruppen mest sjuka äldre ligger på vårdcentralen. Trots det så träffar de multisjuka äldre endast läkare vid vårdcentral i genomsnitt fyra gånger på 18 månader. Erfarenheter från andra delar av landet Mobil läkare i Ljungby, Landstinget Kronoberg Mobil läkare i Ljungby var först ett projekt med bl.a. bakgrunden att öka tryggheten och servicen till patienten, hembesök var svårt att göra p.g.a. läkarbrist och ett önskemål från kommunens hemsjukvård att ha mer läkare. Sedan mars 2011 är det en permanent verksamhet. Läkarbesök i hemmet sker tillsammans med hemsjukvårdens distriktssköterskor. Det är läkarbesök i ordinära boenden och akutbesök i särskilda boenden. Vinster är framför allt en ökad trygghet och bättre service till patienten samtidigt som besöken till vårdcentralen och akuten minskar. De mobila läkarna ska ses som ett komplement till primärvården när behov finns och då primärvården av någon anledning inte kan tillgodose föreliggande behov. Name=Kjell+Pettersson+Ljungby.pdf 9

10 Mobil läkare i Östersund Under en försöksperiod kunde äldre och svårt sjuka få hembesök av en mobil läkare. Därefter startade 2011 en permanent verksamhet med mobil läkare på 50 % i Östersund. För att få ett hembesök måste man bo i hemmet och vara minst 70 år. Ett samtal från en sköterska kan leda till ett hembesök. Andra gånger räcker det med rådgivning per telefon. d6d6912ea34e83fc html Mobila äldreakuten, Uppsala län/uppsala kommun Mobila äldreakuten är ett hembesöksteam med läkare och sjuksköterska. Verksamheten permanentas från 1 januari 2014 och drivs av landstinget i Uppsala län samt finansieras i samverkan med Uppsala kommun. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling för patienter som är akut sjuka som är 65 år och äldre, i det ordinära boendet. Mobila äldreakuten har också samarbetat med särskilda boenden, ambulanssjukvården och sjukvårdsrådgivningen Den utvärdering av Mobila äldreakuten som enheten för vårdvetenskap vid Uppsala Universitet gjort visar att de äldre och sjuksköterskor inom Uppsala kommun som intervjuats samtliga är mycket nöjda och lovordar MHT. 10

11 2. Behov av gemensamt bedömningsverktyg för sjuksköterskor inom kommun, ambulanssjukvård och akutmottagning Kommunsjuksköterskan Roger kommer till Anna. Hon har de senaste dagarna blivit mer andfådd och benen har svullnat upp. Roger gör en bedömning av situationen och kallar på ambulans. Ambulanspersonalen gör, i samråd med Roger och Anna, en så kallad ambulant bedömning. Det sker med hjälp av en checklista och utrustning i ambulansen. Anna känner sig väl omhändertagen och hon förstår att ibland kan vårdcentralen vara ett alternativ istället för att åka till akuten. Nuläge Hemsjukvårdens sjuksköterskor/distriktssköterskor saknar idag bedömningsverktyg/beslutsstöd som ett stöd för bedömning och behandling på optimal vårdnivå utifrån situation och behov. Ambulanssjukvården i Halland har infört en arbetsmodell Ambulant bedömning för patienter som är 75 år och äldre med omfattande vårdbehov. Modellen innebär att patientens tillstånd bedöms av en ambulanssjuksköterska, så kallad triage* enligt RETTS*. Det är samma bedömningsverktyg som används på akutmottagningarna på Hallands sjukhus. Föreskrifter/Avtal Patientsäkerhetslag (2010:659) (PSL) 6 kap. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. *Triage= Triage är en process för att sortera och prioritera patienter. *RETTS = (Rapid Emergency Triage and Treatment System), RETTS är ett beslutsstöd för det första omhändertagandet av patienten, antingen av personalen på ambulanssjukvården eller av personalen på akutmottagningen på sjukhuset. Arbetssättet består i att man mäter puls, blodtryck, vakenhetsgrad, temp, andningsfrekvens och blodets syrehalt. Utifrån vad värdena visar blir det olika allvarlighetsgrad på patientens tillstånd och patienten klassificeras med olika färger. 11

12 Studier/Rapporter Ambulant bedömning, Region Halland Sedan arbetsmodell Ambulant bedömning infördes 2012 har fler patienter fått vård på rätt vårdnivå vilket har inneburit minskade kostnader och onödigt lidande har kunnat undvikas för patienter, t ex transport till och väntan på akutmottagningarna på sjukhusen. Med modell Ambulant bedömning stannade 74 % kvar i hemmet, i jämförelsestudie för 2011 var siffran 3%. Andelen transporter till vårdcentralerna ökade från 11 % 2011 till 16 % Transporter till akutmottagning minskade från 86 % 2011 till 10 % Studier internationellt Evidens finns från olika delar av världen som påvisar att med rätt och säkra bedömningsinstrument och utbildning av personal kan man hitta rätt vårdnivå för patienterna. Artiklar: 1. Widgren, B., & Jourak, M. Medical emergency triage and treatment system (METTS): A new protocol in primary triage and secondary priority decision in emergency medicine. The Journal of Emergency Medicine. 2008, vol. 4 (3), page Hjälte, L., Suserud, B., Herlitz, J., & Karlberg, I. Initial emergency medical dispatching and prehospital needs assessment. A prospective study of Swedish ambulance service. European Journal of Emergency Medicine. 2007, vol. 14, page Erfarenheter från andra delar av landet ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell, Örebro län ViSam är en modell med syftet att skapa kontinuitet och sammanhang i vård- och omsorgskedjan för de mest sjuka äldre. Modellen innehåller även beslutsstöd vid försämrat hälsotillstånd i hemmet. Det är ett instrument som är baserat på RETTS och som används av den kommunala sjuksköterskan för att avgöra vad som är optimal vårdnivå för den enskilde patienten. Analys av test av beslutsstödet visar att sjuksköterskorna och distriktsläkarna finner beslutsstödet värdefullt. Det framkommer även att anhöriga och den enskilde patienten/brukaren upplever en högre grad av trygghet i samband med användningen av beslutsstödet. Rapportering till nästa vårdnivå blir strukturerad genom att kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) används. 12

13 Projekt In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projektet har arbetat med att ta fram en checklista innehållande kontrollpunkter som används av vårdare i kommunen vid en akut händelse i det egna hemmet eller på Särskilt boende (SÄBO). Checklistan baseras på medicinska vitalparametrar. Färger och gränsvärden är inspirerade av RETTS för att underlätta kommunikationen mellan olika aktörer i vårdkedjan. Syftet är att kvalitetssäkra omhändertagandet av den sjuke i en akut situation genom ett standardiserat rapporteringsunderlag. Checklistan har testats, både i hemtjänsten och på SÄBO och har fått ett mer positivt mottagande bland vårdarna än beräknat. Vårdarna känner sig tryggare när de vet vad de ska kontrollera och rapportera vidare till nästa vårdnivå, vilket även bekräftas av distriktssköterskorna. Under hösten genomförs instruktörsutbildning för hemsjukvårdens sjuksköterskor inom projektet. Med kunskap om triage enligt RETTS kan sjuksköterskorna bli bättre på att ge rätt vård i rätt tid och på rätt vårdnivå. Ett gemensamt bedömningsverktyg ger bättre kvalitet vid nästa vårdnivå och risken för missförstånd minskar. 13

14 3. Behov av uppföljning efter besök på akutmottagningen. Lars har under en tid stöttat Anna med de dagliga aktiviteterna i hemmet och alltmer fått ta över hela ansvaret. Dottern kommer hem varannan vecka och storhandlar. Anna har tappat i vikt sedan en längre tid, blivit mer glömsk och har nu fallit i hemmet. Lars ringer ambulansen som kommer och tar med Anna till akutmottagningen på sjukhuset. På akutmottagningen konstateras ingen fraktur och Anna skickas hem med en elastisk binda. Lars är orolig för hur det ska gå, men Anna säger till läkaren att Vi klarar oss. Efter några dagar kommer Anna tillbaka till akutmottagningen efter ett nytt fall i hemmet. Nuläge Det saknas en samordning för kommunikation mellan akutmottagningen och öppenvården för de mest sjuka äldre. Det kan medföra en svårighet att möta deras sammansatta behov med risk för hög vårdkonsumtion. Vårdcentralen får ingen information om att patienten har sökt på akuten. Vårdcentralen får endast information via Meddix* om patienten varit inskriven och kan även få kännedom om patienten om det kommer remiss från akuten angående en åtgärd som ska utföras. Om och när Lars och Anna upplever behov av hjälp får de själva kontakta kommunen som hänvisar till exempelvis biståndshandläggare, äldrelots och hälsovårdskonsulent som har uppsökande verksamhet. I Halland pågår ett utvecklings- och implementeringsarbete för införandet av arbetsmodell Trygg Hemgång under Patienter med hög risk för återinskrivningar ska identifieras på sjukhuset och erbjudas en förstärkt utskrivnings- och uppföljningsprocess. Målet är att undvika onödiga sjukhusvistelser och att patienten ska få vård och insatser på rätt nivå. *Meddix = Meddix är ett webbaserat IT-stöd för samordnad vårdplanering. Det är ett system för informationsöverföring mellan Region Halland och kommunerna i Halland. 14

15 Föreskrifter/Avtal I samarbetsavtalet avseende Hälso- och Sjukvårdsansvaret 1 Grundläggande utgångspunkter. Den enskilde patienten skall ges kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannen som svarar för insatserna skiftar under vårdperioden. Socialtjänstlagen 1 Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Studier/Rapporter Interventionsstudie Vårdkedja från akutmottagning till eget boende, Vårdalinstitutet Interventionsstudien syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja för äldre sårbara personer, från akutmottagning till det egna hemmet, och därmed ett bättre omhändertagande med ökad vårdkvalitet för den enskilde och ökad kostnadseffektivitet för samhället. Interventionen består bland annat av geriatrisk sjuksköterska på akuten, vård- och stödsamordnare och multiprofessionellt team i kommunen. Interventionsstudien visar på mycket lovande resultat. Redan vid 3-månadersuppföljningen var statistiskt fler deltagare i interventionsgruppen nöjda med den vård och omsorg de fått jämfört med kontrollgruppen. Erfarenheter från andra delar i landet Försöksverksamhet: De mest sjuka äldre i Örnsköldsvik, landstinget Västernorrland Projektet har berört alla delar av vårdkedjan och visar att andelen äldre på akutmottagningen minskar. En specifik del av förbättringsarbetet är optimering av den tid de mest sjuka äldre spenderar på akutmottagningen. En orsak till väntan, och ibland även inläggning, är när akutens medarbetare inte kan skriva ut patienter som inte är i direkt behov av sjukhusets vård men har tveksam förmåga att klara sig själva i hemmet. Utifrån det startade arbetet med trygg hemgång där akutmottagningen har samverkat med kommunens hemtjänst och primärvårdens distriktssköterska för att säkerställa att ingen patient blir hemskickad från akutmottagningen utan att mottagandet i hemmet är tryggat (där detta behövs). Den vårdplaneringssjuksköterska som anställts av projektet har arbetat tillsammans med akutmottagningens medarbetare för att ta fram rutinerna kring trygg hemgång. Delprojektet trygg hemgång har resulterat i en process där ingen patient skickas hem utan att det är säkerställt att patienten blir omhändertagen vid hemkomst. 15

16 Projekt In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre PRIMUS primärvårdspatient ut från sjukhuset Är en omvårdnadsmodell som är framtagen inom projektet In-och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre. Projektet har arbetat för att samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun ska ge trygg, säker vård och omsorg för personer i LGS-området, Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. PRIMUS - primärvårdspatient ut från sjukhus - är en omvårdnadsmodell som bygger på ett personcentrerat arbetssätt för sjuksköterskor. Syftet är att genom partnerskap identifiera och säkerställa patientens fortsatta omvårdnadsbehov och därmed göra en informationsöverföring i form av en omvårdnadsremiss och omvårdnadsepikris till vårdcentralen från såväl sjukhusets avdelningar som akutintag/mottagningar. Omsorgskoordinator på akutmottagning Är en aktivitet som pågår inom projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre. På akuten görs en identifikation av alla sköra äldre genom ett screeningsförfarande som erbjuds alla (undantag de som bor på SÄBO). För dem som bedöms som sköra äldre och sedan blir inlagda i slutenvården överförs information till vårdenheten. Detta möjliggör en tidig signal om att det kan finnas behov av insatser av primärvård/kommun. De som identifieras som sköra äldre, och inte bedöms vara i behov av slutenvård, får en fördjupad kartläggning av omsorgskoordinator för att identifiera behov av vård och stöd. Vårdcoacher - Aktiv hälsostyrning, Stockholms läns landsting Tanken med aktiv hälsostyrning med specifika vårdcoacher är att hitta och stötta de patienter som har många återkommande akuta besök och sjukhusvistelser, så att vårdbehovet hos dessa patienter i vissa fall kan förebyggas och att vården när den behövs kan göras mer planerad. Vårdcoachen är en erfaren och specialutbildad sjuksköterska. Vårdcoachen gör en helhetsbedömning av patientens situation och tar reda på patientens behov, som sedan resulterar i en personlig åtgärdsplan. En särskild anpassning av vårdcoachens uppdrag har gjorts för patienter 65 år och äldre. Vid den senaste utvärderingen i augusti 2013 avseende 5135 patienter som erhöll aktivt stöd av vårdcoach var mångbesökare den dominerande gruppen med 2931 mångbesökare, 1032 patienter hade hjärtsvikt, 818 patienter hade KOL och 354 var småbarn. Målgrupperna är till övervägande del äldre patienter med medianålder runt 65 år för mångbesökare och runt 75 år för patienter med hjärtsvikt eller KOL 16

17 4. Behov av snabbspår och geriatriska platser Lars kommer till akutmottagningen efter att ha kräkts i hemmet. Han är förvirrad och har feber. Då det är fullt med andra patienter på akuten så får Lars vänta på att bli undersökt. Han får dock ligga ned. Det tas prover och han får lämna ett urinprov. Då dottern inte har dykt upp ännu så känner han sig ensam och övergiven. När dottern kommer några timmar senare är Lars kvar på akuten, fortsatt förvirrad och trött. Dottern pratar med en sjuksköterska och undrar varför pappa fortfarande är kvar. - Det är inte första gången pappa får vänta så här länge, finns det verkligen ingen möjlighet att få komma direkt till en avdelning? Nuläge Det finns i dagsläget två snabbspår* på Hallands sjukhus, vid misstanke om stroke och vid höftfraktur. I revisionsrapporten Granskning av akuta omhändertagandet av höftfrakturer i Region Halland framkommer att utvecklingen av ett sk snabbspår har lett till att det akuta omhändertagandet i vårdkedjan för höftfrakturer förbättrats. För patienten innebär detta en avsevärd förbättring när det gäller förkortad väntetid inför röntgenundersökning, smärtstillning och en snabbare väg till vårdavdelning. I brist på snabbspår får många äldre kroniskt sjuka/multisjuka personer vara på akuten med ibland långa handläggningstider. Behov finns av att man får ett snabbare omhändertagande av denna patientgrupp där helhetssyn, teamarbete och ökad geriatrisk läkarmedverkan finns. Likväl som en ökad kompetens inom äldreområdet. I Halland finns inga geriatriska vårdplatser på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg. På Hallands sjukhus Kungsbacka finns en avdelning med plats för patienter med behov av geriatrisk rehabilitering. *snabbspår = att personen inte behöver gå via akuten utan kommer direkt till vårdavdelningen. Studier/Rapporter Varför kan inte doktorn komma? - Läkarförbundets rapport. Studien visar att det vid djupintervjuer med 22 läkare inom primärvården, från fem olika landsting, framkommer att det behövs möjlighet att göra direktinläggningar, vilket framhålls som betydelsefullt för patientgruppen sköra äldre, likväl som observationsplatser i särskilda boenden. Allt för att undvika besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus. 17

18 Onödig slutenvård av sköra äldre FoU Väst har gjort en flervetenskaplig kunskapsöversikt om varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan. Geriatriska vårdenheter kan förbättra sköra äldres fysiska och psykiska funktionsförmåga genom att ta hänsyn till patienternas sammantagna behovsbild med flera parallella vård- och sjukdomsprocesser. Det multiprofessionella samarbetet är centralt. SBU-rapport: Omhändertagande av äldre som kommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre. SBU december 2013 SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)har granskat den samlade forskningen om olika arbetssätt som kan förbättra omhändertagandet av äldre personer, särskilt sköra äldre, som kommer akut till sjukhus. Rapporten visar att äldre personer som kommer till sjukhus med akuta problem tas bäst om hand med en strukturerad metod där vården ges av ett tvärprofessionellt geriatrikteam bestående av flera olika yrkesgrupper. Teamet ska inte bara vara rådgivande utan ha ett direkt patientansvar. Äldre patienter får då bättre funktionsförmåga och kan oftare bo kvar hemma efter vistelsen på sjukhus. I rapporten slås fast att det idag saknas en nationell strategi för behov av geriatrisk kompetens i det akuta omhändertagandet av sköra äldre på sjukhus. Erfarenheter från andra delar i landet MÄVA Medicinsk akutvårdsavdelning för äldre, Uddevalla sjukhus NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av fem sjukhus: de båda större sjukhusen NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, samt lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland. De har utvecklat ett vårdkoncept som kallas för MÄVA, vilket står för medicinsk äldrevårdsavdelning. Avdelningen finns på Uddevalla sjukhus och är till för kroniskt sjuka patienter som är äldre än 75 år och som återkommande behöver akutsjukvård därför att kroppen sviktar. På MÄVA erbjuds en helhetssyn som utgår från såväl specialistvård som ett samlat omhändertagande. Avdelningen syftar till att bidra med ökad tillgänglighet och trygghet, samt minska oro och bekymmer för patienten. Vården på MÄVA har till uppgift att behandla aktuella sjukdomssymtom och planera, i samarbete med övriga vårdgivare, så att patienterna även fortsättningsvis får den hjälp de behöver. 18

19 Geriatriska Mälva Västmanlands sjukhus i Västerås Inom ramen för projektet Ny vårdbyggnad gjordes en översyn av vården för de mest sjuka äldre. Detta resulterade i att medicinkliniken år 2010 öppnade en medicinsk äldrevårdsavdelning och förstärkte vården om denna patientgrupp. Sexton vårdplatser har därefter flyttats från Medicinkliniken till Geriatriska kliniken och bildar Geriatrisk medicinsk äldrevård (G-Mälva). Detta innebär en förstärkning av den geriatriska vården. Den får en inriktning mot mer akutgeriatrisk vård, inte enbart geriatrisk rehabilitering. Akademiska sjukhuset Geriatriska medicinavdelningen 30A Geriatriska medicinavdelningen 30A är en avdelning med 26 vårdplatser fördelade på 13 geriatriska och 13 internmedicinska vårdplatser. Till de geriatriska platserna kommer patienter från övriga sjukhuset, Mobila Hembesöksteamet och Hemvårdsenheten. Man har även direktintag som innebär att ambulanssjuksköterskan kan ta kontakt med avdelningsläkaren och den äldre patienten kan läggas in på avdelningen utan att först passera akutmottagningen. De intermedicinska platserna beläggs av medicinpatienter från i första hand akutmottagningen. I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten individuellt anpassad vård och behandling. Ålderstigen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet har pågått i Göteborg sedan våren 2010 och är ett samarbete mellan Geriatrik Sahlgrenska och Ambulans och Prehospital akutsjukvård. Äldre sjuka patienter, över 80 år gamla, kommer direkt från ambulansen till en säng på en vårdavdelning. De slipper en lång och ofta tärande väntan på en brits på akuten och att flytta mellan olika vårdavdelningar. Det är ett samarbete som sker inom ett robust och etablerat system och innebär inga risker för patienten (Eva Sixt, processansvarig för Vård av sköra äldre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Efter ett år och 120 patienter gjordes en utvärdering. De vanligaste sjukdomarna var nedsatt allmäntillstånd, fall i hemmet och andfåddhet samt yrsel och förvirring. Utvärderingen visade att patienterna genom direktintaget blir bedömda av läkare i genomsnitt en och en halv timme tidigare än de patienter som kommit via akuten. Totalt hade dessa patienter vunnit fem timmar från hemmet till sängen på vårdavdelningen medan ambulanstransporten endast blivit tio minuter längre. 19

20 5. Behov av stöd till anhöriga Sonen Anders ringer till sin pappa Lars, som varit inlagd på sjukhuset, för att fråga hur han mår. Lars säger att han fortfarande är trött och har legat mest i sin säng. Anders är orolig för sin pappa om han kommer att klara sig hemma eftersom han bor själv och blivit mer glömsk. Anders får inte av samtalet fram om pappan fått sin nya medicin eller om hemtjänsten varit hos honom. Efter samtalet så känner sig Anders nedstämd och tycker det är tungt att bo så långt ifrån sin pappa och inte veta vad som händer eller hur han ska kunna hjälpa honom på bästa sätt. Imorgon måste han försöka hinna ringa till både hemtjänsten och vårdcentralen. Nuläge Anhöriga känner att det saknas helhetssyn och samarbete mellan vårdgivare vilket gör att de får ett för stort ansvar för att samordna vården och omsorgen. Kartläggningen som gjordes av anhörigstödet i Halland hösten 2012 visade att länets samtliga kommuner har svårt att nå ut med information om anhörigstödet till närsjukvården och Hallands sjukhus. Personalen inom hälso- och sjukvården kommer oftast först i kontakt med anhöriga. Resultaten från både Webbkollen hemma och Webbkollen återinskrivna i Halland visar att cirka hälften av de intervjuade anger att de inte får med sig någon skriftlig information hem om vad som planerats. Föreskrifter/Avtal Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen som tydliggör kommunernas ansvar för anhörigstödet inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. Den nya ordalydelsen är Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. I Hälso- och sjukvårdslagen finns ingen motsvarande bestämmelse till den nya bestämmelsen i Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvården ska dock enligt 2 c HSL, arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 20

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Trygg hemgång Halland 2014

Trygg hemgång Halland 2014 Trygg hemgång Halland 2014 Tillämpningsområde: Hallands sjukhus, Vårdval Halland, Kommunerna Halland Bakgrund och syfte Utskrivnings- och uppföljningskedjan Trygg hemgång i korthet Identifiering av patienter

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

För en välfungerande vårdkedja. Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016

För en välfungerande vårdkedja. Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016 För en välfungerande vårdkedja Patientsäkerhetskonferensen 22 september 2016 1 Syftet med arbetet var att öka kunskaperna kring överbeläggningar och utlokaliseringar Syfte Att öka kunskaperna kring hur

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Örebro 16 november 2017 Maj Rom September 2017 Avdelningen för vård och omsorg 1 Möjliga vinster med nya lagen - Vården blir mer proaktiv (planeringen

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

15. Högt pris för bristande samverkan. Välkomna!

15. Högt pris för bristande samverkan. Välkomna! 15. Högt pris för bristande samverkan Välkomna! 14.30 15.30 Ställ gärna frågor I webbläsaren - gå in på kommek.se Klicka på ikonen högst upp till höger Välj program Välj sedan seminarium 15. Högt pris

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Region Skåne och kommunerna har båda stora sjukvårdsuppdrag Utvecklingen vi möter är dynamisk och det går väldigt snabbt. Nuvarande avtal håller inte! Demografiska, tekniska

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm

GERIATRISKT FORUM september Läkaresällskapet, Stockholm GERIATRISKT FORUM 2012 13-14 september Läkaresällskapet, Stockholm Tack för inbjudan! 2 : En samverkan mellan ambulanssjukvården och geriatrik Berit Larsson, ST-läkare i Geriatrik och Akutsjukvård. Eva

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk

Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk NORRBOTTENS LÄNS LANDSTINGS OCH KOMMUNERNA I NORRBOTTEN 1(7) Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk Berörda enheter Jokkmokks Hälsocentral, Psykiatrin Gällivare, Hemtjänsten, Socialpsykiatrin,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Bättre liv för sjuka äldre 11 oktober 2013 Maj Rom Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk

Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk Jokkmokks kommun och hälsocentral, Pontus Albertsson och Kajsa Björnström 1 av 5 Trygg hemma- förstärkt samarbete i öppenvård Jokkmokk Berörda enheter Jokkmokks Hälsocentral,, Hemtjänsten, Socialpsykiatrin,

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Sammanfattning av slutrapporter från projekt med analysmedel i Göteborgsområdet 2014 2015-01-19 Sammanfattning av slutrapporter Göteborgsområdet

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Mobil närvård Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Röster från vård- och omsorgstagarna Jag har inte varit inlagd sen jag fick kontakt med närsjukvårdsteamet och jag har inte behövt larma

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Den geriatriska patienten vem är det?

Den geriatriska patienten vem är det? Den geriatriska patienten vem är det? Jenny Österman Lars Sonde Oktober 2016 Geriatrisk klink Brommageriatriken AB Södertälje geriatriken Handengeriatriken Löwetgeriatriken Huddinge sjukhus Geriatriken

Läs mer

Befolkningen i Kalmar län

Befolkningen i Kalmar län Analysarbete Kalmar län 213 Befolkningen i Kalmar län Andelen äldre ökar i Sverige och prognoser visar att år 225 kommer en stor del av Sveriges befolkning vara mellan 5 till 9 år. Kalmar län har i nuläget

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer