Moderaternas vision för NU-sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderaternas vision för NU-sjukvården"

Transkript

1 Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010

2 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård Utvecklade och bättre akutmottagningar 6 3. Utveckla närsjukvården 7 4. Utveckla egna specialiteter på Uddevalla Sjukhus och NÄL 8 5. Forskning och utveckling Mobila team som tar vården dit patienten finns Ökat samarbete med andra vårdnivåer 10 Lära av förr för en bättre framtid 11 C:\Documents and Settings\DAVJO4\Skrivbord\Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 (David Josefsson) 2 (12)

3 En vision för framtiden Detta är en vision för den framtida sjukvården i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad. En ambition att beskriva den sjukvård vi vill se för invånarna, för anhöriga, för de anställda för alla som berörs av sjukvården. Hur detta ska utformas beskrivs inte här. Själva huret tror vi sköts bäst av dem som är utbildade i sjukvårdsfrågor, hälsoekonomi mm, kort sagt av dem som arbetar professionellt i sjukvården. Vår roll som förtroendevalda är inte att rita upp organisationsscheman, fastställa antal vårdplatser, schemalägga personalen och så vidare. Vår roll är att ta tillvara invånarnas intressen genom att se till att erbjuda bästa möjliga sjukvård och samtidigt se till att skattepengarna används på bästa sätt. Här är vår vision av framtiden för sjukvården i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad. En framtid med två större sjukhus, tre närsjukhus och en mångfald av vårdcentraler som tillsammans tillgodoser invånarnas behov av vård på olika nivåer. Uddevalla sjukhus Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 3

4 Framtidens utmaningar De senaste årens turbulens i NU-sjukvården - orsakade av stora omflyttningar av personal och bristande politiskt ledarskap - har skapat stora problem för sjukvården i Fyrbodal och därmed för patienter och anhöriga. Problemen har stundtals varit så omfattande att det har ifrågasatts om den medicinska säkerheten kunnat garanteras. Arbetsmiljön har varit föremål för stark kritik. Sjukvården måste nu få utvecklas för att möta framtidens behov. En åldrande befolkning och samtidig inflyttning skapar nya och växande vårdbehov som kräver nya lösningar. Demografin kommer att förändras befolkningen i såväl kustområdena som Trestad kommer sannolikt att öka, dessutom kan flera av de mindre orterna växa i takt med att infrastrukturen förbättras. Parallellt med teknikutvecklingen skapas också nya arbetsformer inom sjukvården. Verksamheten blir allt med processinriktad och fokus går från de olika specialiteterna inom sjukvården till att bli ett teamarbete kring patienten och dennes behov. Allt mer av det som tidigare varit högspecialiserad sjukvård blir nu länssjukvård. Mycket av det som tidigare bedrivits som länssjukvård flyttas i sin tur nu över till närsjukvården, närmre patienterna. Samtidigt utvecklas primärvården och vårdcentralerna spelar en ovärderlig roll i det nära omhändertagandet, med kontinuitet och personkännedom som ledstjärnor. NU-sjukvården måste få tid och arbetsro för att förbereda sig för framtidens utmaningar. Vi vill därför undvika större "strukturförändringar" av det slag som den S-ledda majoriteten drivit igenom de senaste åren, med känt resultat. Hittills har besluten lett till stora ekonomiska underskott samtidigt som de förorsakat kaos i akutsjukvården, osäkerhet hos personalen och otrygghet hos befolkningen. NÄL Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 4

5 Moderaterna och NU-sjukvården Vi moderater har lyssnat på vad patienter, medarbetare och medborgare sagt och försökt hitta konstruktiva lösningar. Som opposition har vi dock haft små möjligheter att påverka besluten hittills. Förhoppningsvis kommer detta ändras efter valet nu i höst. Vi moderater hoppas på en alliansmajoritet - så att vi får chansen att göra vårt bästa för sjukvården i Fyrbodal. Vi kan inte ställa ut några vallöften om att backa alla strukturomvandlingar i NU-sjukvården. Att starta om flyttkarusellen - fast snurra åt andra hållet, är inte lösningen. Det enda vi kan lova är att framtiden kommer att bli bättre än historien. Det framtida arbetet med att utveckla sjukvården måste präglas av en vilja att uppnå tillgänglighet för patienter, kvalitet i vården och en trygghet för befolkningen. Vi är övertygade om att dessa ord kan bli vägledande i verksamheten genom att sätta patienten i fokus för allt förändringsarbete, aktivt arbeta för att höja kvaliteten och statusen i NU-sjukvården och göra det attraktivt för personal att arbeta i verksamheten. Grunden för oss är att alla invånare, i såväl Trestad som Bohuslän och Dalsland, ska ha nära till vården. Och att detta gäller såväl akutsjukvård som närsjukvård. Begreppet Gyllene Timmen är väl etablerat i sjukvården som ett mått på snabbhetens betydelse för en lyckad utgång. Sjukvårdsrådgivningen, 1177, spelar en viktig roll när det gäller att hänvisa patienterna till rätt sjukhus och även när det gäller att boka tider på jour- och vårdcentralerna. Patienten ska inte behöva ställa diagnos på sig själv eller hålla ordning på vilka verksamheter som är lokaliserade var. Vi vill öppna upp för entreprenörer att driva och utveckla verksamhet och därmed bejaka sjukhusens olika profiler. I samspel med kommunerna kan det finnas utrymme för viss slutenvård även på närsjukhusen. Genom att fördjupa samarbetet med kommunerna skulle vården för framför allt äldre kunna förbättras avsevärt. Ökad kvalitet och patientsäkerhet får vi genom att sätta fokus för det politiska ledarskapet på kvalitetsförbättringsarbete, snarare än ständig omorganisation. Genom att göra en omstart och låta respektive sjukhus utveckla egna profiler samt satsa på forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för sjukvårdsverksamheten höjer vi kvaliteten och statusen och kan ge personalen möjlighet till personlig utveckling och engagemang. En kvalitetshöjning som framför allt kommer patienterna till godo. Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 5

6 Vägen mot denna vision består av ett 7-punkts-program för en bättre och mer tillgänglig NU-sjukvård. Ett 7-punktsprogram som vi, om vi får väljarnas förtroende vill genomföra. 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. Debatten har tidigare varit fokuserad på att alla invånare skall ha nära rent geografiskt till en akutmottagning. Det avgörande är dock inte antalet kilometer till akutmottagningen, utan tiden till kvalificerad vård. Därför måste vården snabbt komma till patienten i form av en väl utbyggd och fungerande ambulanssjukvård. Den tekniska och medicinska utvecklingen innebär att fysisk närhet till en akutmottagning är mindre viktig än att ambulansen snabbt kan vara på plats för att påbörja behandling och köra patienten till rätt sjukhus. Därför lovar vi att förstärka ambulanssjukvården, framförallt genom ytterligare en ambulanshelikopter i Västra Götalandsregionen. Men vi skall också genomföra åtgärder för en mer effektiv vägburen ambulans. Ambulanssjukvården ska fortsätta sin pågående utveckling mot rullande akutmottagningar där behandlingen påbörjas redan när ambulansen anländer och där ambulansen kan föra patienten rätt: antingen till akutmottagningen eller direkt till en avdelning på sjukhuset. I vissa fall kan patientens valda vårdcentral vara det riktiga målet, då sjukhusvård inte är det mest lämpliga. 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar Akutmottagningen på NÄL kräver en upprustning. Genom en utvecklad ambulanssjukvård som kan ta ett större ansvar, och köra patienten till rätt vårdenhet direkt, avlastar vi akutmottagningen. Men det behövs också en satsning på att utveckla akutmottagningen, såväl vad gäller bemötande som ett snabbare omhändertagande av patienter. Patienter skall inte behöva sitta i timtal på akutmottagningen utan att få hjälp. Vi vill införa en tidsgräns på en timme för att få hjälp, och lovar att göra vad som krävs för att klara detta mål - till exempel genom stärkt bemanning, utvecklade triageringssystem och genom utveckling av akutmottagningens flöden och processer (exempelvis snabbspår för enkelt behandlade patienter, tillämpa Hjärnvägen för strokepatienter, direkttransport till röntgen för misstänkta höftledsfrakturer, direktinläggningar för kända medicinpatienter med mera). Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 6

7 I undantagsfall kan till exempel svårare olyckor leda till längre väntetider. Det tror vi alla har förståelse och acceptans för. För att akutmottagningen ska fungera krävs också att övrig verksamhet i sjukhuset fungerar väl och samordnat. Att röntgen inte blir en flaskhals, att avdelningar inte har överbeläggningar som gör att de inte kan ta emot nya patienter från akuten. För detta krävs goda kunskaper i logistik och en ledning med ingående kunskap om sjukvårdens processer. En akutmottagning ska även fortsatt finnas på Uddevalla Sjukhus. Patienter som kommer till sjukhuset ska mötas av en öppen dörr och möjlighet att snabbt bli omhändertagna på plats eller bli inlagda på de avdelningar som finns på Uddevalla Sjukhus utan att behöva ta omvägen via NÄLs akutmottagning Jourmottagningarna på primärvårdsnivå fyller en viktig funktion för att ge patienter som inte kräver det stora sjukhusets resurser ett snabbt omhändertagande. VG Primärvård är ett steg i riktningen mot att förbättra tillgången till sjukvård även på kvällar och helger. Sjukvårdsrådgivningen kan också boka tider direkt hos patientens valda vårdcentral när man inte behöver träffa läkare omgående. Det leder till minskade väntetider och en bättre kontinuitet när patienten får träffa sin ordinarie läkare som känner patientens sjukdomshistoria, familjesituation och så vidare. 3. Utveckla närsjukvården Närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors skall utvecklas och förstärkas i sin öppenvård. Här ska finnas tillgång till den vård som många i befolkningen behöver, men också vård för patienter vars behandlingar ges över långa tidsperioder. Exempelvis multisjuka äldre, diabetiker, dialyspatienter listan kan göras lång. För dessa är det viktigt att ha nära till sin sjukvård - och då är lokalsjukhusen betydelsefulla. Att medicinmottagningar finns på nära håll kommer att vara än viktigare i framtiden då en åldrande befolkning kommer att ställa krav på kvalificerad sjukvård nära hemmet, eller till och med i hemmet. En förstärkning av den geriatriska kompetensen behövs i framtiden. Sjukhusen skall få utvecklas efter sina egna förutsättningar och i sina egna riktningar. Även närsjukhusen bör ges möjlighet att specialisera sig utifrån sina förutsättningar och kompetenser. I grundutbudet måste dock alltid de breda folksjukdomarnas behandlingar finnas med. Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 7

8 Närsjukhusen ska ha möjlighet att erbjuda lokala mottagningar med hjälp av centrala resurser. Till exempel kan en specialist ha sin ordinarie arbetsplats på Uddevalla Sjukhus, men fungera som rådgivare för Strömstads, Lysekil och Bäckefors Sjukhus och kanske ha mottagning för svårare fall en dag i veckan på närsjukhusen. Närsjukhusen ska också ha en möjlighet att utveckla sina mottagningar i samklang med sin personal. Till exempel att driva sjusköterskebaserade mottagningar kring diabetes, astma/kol, uppföljningsbesök osv. Något som ökar tillgängligheten och tryggheten för patienterna och samtidigt frigör läkartid. Lokalsjukhusen är viktiga komponenter i att erbjuda befolkningen rehabilitering. Kvaliteten på närsjukhusen skulle också gynnas av att forskning bedrivs, till exempel kring bemötande, personcentrerad vård, åldrandets sjukdomar och psykiatri. 4. Utveckla egna specialiteter på Uddevalla Sjukhus och NÄL Som ett led i att NU-sjukvården måste få utvecklas skall också respektive sjukhus i Trollhättan och Uddevalla få utveckla egna specialiteter. Framförallt handlar det om att kunna möta framtidens utmaningar - till exempel med en åldrande befolkning och att kunna möta olika livsstilssjukdomar, till exempel övervikt och psykisk ohälsa. Men också om att utveckla rehabiliteringen, som ju är grunden för ett fortsatt tillfrisknande och återgång till normalt liv efter svårare sjukdom eller olycka. Vi ser NÄL som ett akutsjukhus med stark kompetens kring hjärtsjukvård (exempelvis PCI), och strokesjukvård och Uddevalla Sjukhus som ett centrum för planerad vård, med förutsättningar att möta befolkningens behov av sjukvård. Sjukhusen skall profileras utifrån patienterna och deras behov av vård, inte utifrån sjukvårdsbyråkraters behov av organisationsscheman. Ortopedin är den enda större huvudsakliga specialitet som finns kvar på Uddevalla Sjukhus efter den S-ledda flyttkarusellen. Vi vill ge ortopediverksamheten större frihet och möjligheter att utvecklas. Vi tror till exempel att det finns ett intresse från Uddevalla kommun och dess starka idrottsrörelse att tillsammans med NU-sjukvården skapa förutsättningar för ett kvalificerat Idrottsskadecentrum. Något som skulle ligga väl i linje med kommunens intentioner att marknadsföra sig som Idrottskommun. Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 8

9 Planerade ortopediska operationer kan bli en grundsten i bygget av det nya Uddevalla Sjukhus. Ögonsjukvården är ett annat exempel på planerad vård med erkänt goda resultat på Uddevalla Sjukhus, som skulle kunna ges förutsättningar att fortsätta utvecklas. Vi vill förstärka den geriatriska kompetensen och möjliggöra forskning på ett bättre sätt. Olika sjukdomar debuterar i olika åldrar, somliga är mer åldersrelaterade än andra. Äldre människor reagerar också annorlunda på läkemedel än yngre, sociala faktorer har stor betydelse vid vård och omsorg om äldre, här krävs såväl mer kompetens i sjukvården som mer forskning. Utvecklingen inom psykiatrin går allt snabbare. Nya rön och riktlinjer gör det möjligt att behandla patienter på ett mer individualiserat och effektivare sätt. Denna utveckling skulle gynnas om fler aktörer medverkade i arbetet. Erfarna, alternativa vårdgivare med kunskap om metodutveckling ger en större flexibilitet än enbart egen regi inom psykiatrin. Uddevalla Sjukhus attraktiva läge gör att vi ser stora möjligheter att utveckla sjukhuset tillsammans med andra aktörer. Dalslands sjukhus Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/2010 9

10 5. Forskning och utveckling Förutom att sjukhusen skall specialiseras och utvecklas i att bedriva sin vård i olika profiler - skall dessa profiler också följas av forskning-, utveckling och utbildning. Detta för att ytterligare stärka attraktiviteten för personal att arbeta inom NU-sjukvården, och på det sättet öka kvaliteten för patienterna. NU-sjukvården har till exempel redan idag ett framgångsrikt samarbete med Karlstad Universitet kring forskning om psykiska sjukdomar. Samarbetet med Högskolan i Väst kan också stärkas ytterligare, vilket är viktigt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Den forskning som bedrivs på Göteborgs Universitet och på Sahlgrenska Akademien måste också relateras till sjukvården i Fyrbodal. 6. Mobila team som tar vården dit patienten finns I hela NU-sjukvårdens område skall det finnas hembesöksteam med hög medicinsk kompetens. Hembesöksteamen ska kunna genomföra planerade besök hos äldre patienter, patienter med komplicerade sjukdomsbilder, multisjuka eller kroniker men också hos till exempel barnfamiljer. De ska också kunna larmas ut akut, exempelvis till äldre patienter som är i behov av medicinsk vård men som inte behöver ambulans och vård på sjukhus. Allt för att flytta sjukvården närmare patienten och undvika onödiga resor och väntetider för sjuka. Här finns stora utvecklingsmöjligheter i samarbete med kommunerna. Vilket för oss till punkt 7: 7. Ökat samarbete med andra vårdnivåer NU-sjukvården är en viktig del i hela närsjukvårdskedjan i såväl Trestad som Dalsland och Bohuslän. Dels i form av Närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors, men också som samarbetspartner med primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Moderaterna var med och skapade VG Primärvård. Det är ett arbete vi lovar fortsätta under nästa mandatperiod för att ytterligare stärka och utveckla primärvården. Primärvård brukar beskrivas som Första linjens sjukvård. Det är primärvården som är den naturliga första kontakten med sjukvården vid sjukdomar/skador som inte kräver sjukhusvård. Därför måste primärvården vara lättillgänglig och pålit- Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/

11 lig. Primärvården ska inte bara vara Första linjens sjukvård, utan också förstklassisk sjukvård i Västra Götaland. Vi tror att sjukvård bäst bedrivs där patienterna finns. För att motverka psykisk ohälsa bland unga vill vi stärka upp samarbetet med skolhälsovården genom särskilda team. För äldre som bor i särskilda boenden eller med kommunal sjukvård i hemmet blir de särskilda hembesöksteamen i punkt 6 en trygghet som minskar behovet av sjukhusbesök. Samverkan med kommunala verksamheter blir allt viktigare. För att till exempel färdigbehandlade patienter ska kunna skrivas ut på ett sätt som gör att mottagande kommun kan garantera ett fortsatt gott omhändertagande. För att barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder ska uppleva att vårdkedjan hänger ihop och att skolan förstår deras problematik och behov av stöd. För att personer med psykisk sjukdom ska kunna känna trygghet även efter att de skrivits ut från sjukhuset. För att missbrukare inte ska gå från en sjukhussäng ut i hemlöshet. Listan kan göras lång. Samverkan behövs för att inte de olika vårdgivarna ska dubbelarbeta eller försöka vältra över kostnader på den andra, med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa i centrum och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. För den lilla kommunen kan det vara svårt att skaffa rätt kompetens och resurser. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett om man bor i en stor eller liten kommun eller i norra eller södra delen av länet. Strömstads sjukhus Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/

12 Lära av förr för en bättre framtid Det enda vi vet är konstant är behovet av förändring i betydelsen utveckling. Även om ambitionen är, för såväl patienter som personal, att skapa lugn och arbetsro, kommer det alltid finnas behov av utveckling. Mycket av det som hittills gjorts inom NU-sjukvården är skolboksexempel på hur förändringar INTE ska göras. Alla invånare i Västra Götaland har rätt till likvärdig vår - oavsett bostadsort. Vårt löfte är att framtida förändringar ska ske i samklang med personal och invånare med syfte att utveckla sjukvården och med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet. Lysekils sjukhus Moderaternas vision för NU-sjukvården.doc/DJ/

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer