Vår verksamhet i Region Stockholm Stockholms och Gotlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län"

Transkript

1 Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län

2

3 Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden för Trafikverkets verksamhet. Vår vision lyder Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi medverkar till att alla människor har en grundläggande tillgänglighet till resor och transporter. Detta är en utmaning i vår region, både på Gotland med dess enorma tillströmning av sommargäster och i Stockholmsområdet som växer så det knakar. För att klara att behålla en hög tillgänglighet i länen är det nödvändigt att transportsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt. I vårt uppdrag ingår också att se till att transportsystemet är trafiksäkert och att vi samtidigt bidrar till att klara uppställda miljömål och mål om ökad hälsa. Att klara målen för klimat och energi är en särskilt tuff utmaning, men att åstadkomma ett klimat- och energieffektivt transportsystem är också helt nödvändigt för att klara tillgängligheten i länen. Här har ju tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykelresor en central roll. För att klara utmaningarna är det avgörande att vi alla aktörer arbetar tillsammans. Verksamheten 202 och en blick framåt En av våra viktigaste uppgifter är att genomföra åtgärderna i Gotlands länsplan och Stockholms överenskommelsen. Men, de stora pågående infrastrukturprojekten påverkar framkomlig heten i Stockholmsregionen. Därför är en annan mycket viktig del i vårt och våra samarbetspartners arbete de kommande åren dels att i mesta möjliga mån minimera störningarna, dels att öka trafikinformationen för att möta invånarnas och näringslivets omedelbara behov. Trafikverket analyserar på regeringens uppdrag åtgärder för att öka kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet för olika tidshorisonter; för den nuvarande planen fram till 202, perioden och en utblick mot 200. Redovisningen kommer att ligga till grund för en proposition om infrastruktur hösten 202. Av remissmaterialet till utredningen framgår att det är angeläget att utnyttja transportsystemet smartare och effektivare och Trafikverket föreslår därför att den befintliga planen kompletteras med sådana åtgärder. Därutöver finns det förslag till olika relativt omfattande kapacitetsförstärkningar att genomföra på sikt för att möta den ökade efterfrågan, särskilt i storstadsregionerna. Under 202 fortsätter arbetet tillsammans med järnvägsföretagen för att förbättra punktligheten och trafik information vid olika störningar. Den här broschyren ger en övergripande bild av vår verksamhet och hur vi samverkar under 202. Dessutom redogör den för statlig medfinansiering, de planerade och pågående investerings projekten samt vissa drifts- och underhållsarbeten i Region Stockholm, Gotlands och Stockholms län 202. Helena Sundberg, regionchef

4 Storstadsfrågor att samverka kring Antalet Stockholmare ökar med per år. Den kraftiga befolk ningsökningen ställer stora krav på bostadsbyggande, som i sin tur förutsätter möjligheter att trafikera, inte minst med kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och satsningarna på infra struktur ger också förutsättningar för ökad tillväxt, och möjlighet för Stockholm att fortsätta vara landets tillväxtmotor. Därför har vi både kort- och långsikta aktiviteter där vi måste samverka med våra samarbetspartners för att lösa storstadsfrågorna. Här presenterar vi några av de viktigare. Storstadsplanering Under 202 ska Trafikverket satsa mer på planering i storstad, för att öka framkomligheten. Till detta knyter vi också medarbetare som dedikerat kommer att arbeta med att koordinera trafikstörande arbeten när vi bygger eller underhåller vägar och järnvägar. Detta arbete sker i nära samarbete med bland andra Stockholms stad och SL. Bara under 202 kommer ett 0-tal arbeten att genomföras i Stockholm av de tre parterna. Idag uppdaterar parterna varandra och informerar om störningarna till medborgare och media. I fortsättningen kommer vi att satsa mer på den långsiktiga planeringen, så att våra arbeten är mer koordinerade. 4

5 Omledningsvägnät Den snabba utvecklingen av regionen gör också att våra befintliga omledningsvägnät både behöver kompletteras och utvecklas. Detta för att vi snabbt ska kunna leda om trafiken vid planerade och oplanerade störningar. Dessutom behöver vi planera för hur vi ska hantera tung och farlig trafik vid överdäckningar av trafikleder, som blir en allt vanligare lösning i samband med förtätning av regionen. Diskussioner med berörda kommuner har påbörjats och kommer att fortsätta. Samverkanscentral Program för samverkan Stockholmsregionen är ett arbete som länsstyrelsen driver, där Trafikverket deltar. Övriga parter är brandförsvaret, polisen, landstinget, SOS-alarm, SL, regionens kommuner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att utveckla samverkan och öka samordningen av sam hällets resurser för att förhindra och lindra störningar i samhället. Trafik Stockholm kommer dessutom att flytta till gemensamma lokaler med bland annat blåljusmyndigheter i en så kallad samverkanscentral under Information Det är viktigt att kommunicera vad vi gör och varför, för att få acceptans för de störningar som människor drabbas av. Under de kommande åren kommer vi och våra samarbetspartners därför att satsa på kommunikation som ger en överblick över de satsningar som görs på infrastruktur, och på ett pedagogiskt sätt visar hur de hänger ihop med Sveriges tillväxt. Vi kommer att satsa mer på information om planerade bygg- och underhållsarbeten. Även vad gäller oplanerade akuta störningar finns fokus på förbättrad trafikinformation. Trafik Stockholm Trafik Stockholm drivs av Trafikverket och Stockholms stad och är den funktion som leder trafiken på vägar i Stockholmsregionen. Ett genomförandeavtal har tecknats mellan parterna för fortsatt arbete, och en operativ analysfunktion ska skapas. Analytikerna ska vara ett stöd till trafikledningen, ta fram bättre information och ge medarbetare förutsättningar för att hantera kända störningar som stora vägarbeten och evenemang. Funktionen ska också göra systematiska analyser av större händelser för att få till ett konsekvent förbättringsarbete. Gods och logistik Vi tror att ökad samverkan är en viktig framgångsfaktor när regionen växer samtidigt som utrymmet på väg och spår inte ökar i samma takt. Vi nätverkar därför med Göteborg och Malmö och har börjat utreda framtida citylogistiklösningar för Stockholm. Regionens varuförsörjning och övriga godstransporter diskuterar vi tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer i Godstransportrådet Östra Mellansverige. Vi driver också projekt för att få fram bättre kunskap om gods. Regional handlingsplan för Mobility Management En regional plan tas fram, med prioriterade stråk där regionens aktörer, genom att kraftsamla kring steg --åtgärder, gemensamt kan optimera transportsystemet och minska miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder som kan påverka transporterna, åtgärder som gör att systemet utnyttjas bättre samt ombyggnnad och trimning för ökad kapacitet. Ett projekt inom Interreg IVC- PIMMS CAPITAL (Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services)

6 Planen ska vara klar till halvårsskiftet 202 och peka ut aktiviteter, åtgärder och möjliga finansieringsformer. Projektet drivs av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen, Stockholms stad och SL. Mobility Management är en arbetsmetod som syftar till att minska behovet av resor totalt sett samt ensamåkande i bil specifikt. Metoden används även för att till exempel minska störningar i samband med byggprojekt. Regional cykelstrategi 2 Syftet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Projektet ska ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar en regional cykelplan. Ett steg på vägen är den inventering av cykelstråk som ska genomföras under våren 202. Projektet drivs av Tillväxt- miljö- och regionalplanering (Stockholms läns landsting), Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, SL och ett flertal kommuner inom länet, främst Stockholms stad. Andra viktiga frågor att samverka kring Hastigheter Trafikverket har under några år drivit projektet Hastighetsöversyn. Ett syfte har varit att stötta kommunerna i deras arbete att ta fram en hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Kommunerna har möjlighet att ansöka om statlig medfinanisering för åtgärder som är kopplade till hastighetsplanen. Projektet har också tagit fram underlag till målbilder för det statliga vägnätet. Nästa steg för det statliga vägnätet är att göra en trafikanalys ur ett framkomlighetsperspektiv med förslag på åtgärder. Sedan är en samordnad planering med kommunerna nödvändig så att vägnätet ses sammanhängande ur trafikanternas perspektiv. Säkerhet För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete där antalet dödade och skadade hela tiden minskar fokuserar vi på hela reskedjor. Utgångspunkten är att arbeta med förutsättningar för säkra resor för människor oavsett hur de väljer att transportera sig. Vi gör detta genom att kontinuerligt arbeta med analyser av olyckor och olycks statistik. Våra analyser leder till åtgärdsförslag om hur vi som infrastrukturhållare kan göra utformningen av väg- och järnvägsnätet säkrare. Analyserna ligger också till grund för vår samverkan med andra viktiga aktörer inom säkerhetsarbetet, bland annat kommuner och polisen. Miljö Trafikverket har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi ska nå målen inom klimat och energi när det gäller transportsektorn. Av detta framgår att vi måste arbeta med alla delar inom transportsystemet för att klara målen; med energieffektiva fordon och användning, energieffektivt byggande, drift och underhåll samt energieffektiv och transportsnål samhällsplanering där kollektivtrafik, gång och cykeltrafik prioriteras. I princip måste allt vi gör så långt som möjligt bidra till att minska klimatutsläpp och energiförbrukning om vi ska klara målen. Andra viktiga samarbetsfrågor handlar om luftkvalitet, buller, skydd av vattentäkter och vattenområden samt landskapsfrågor. 2 Ett delprojekt inom europeiska SATSA II (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen) 6

7 7

8 8

9 Statlig medfinansiering år 202 Statlig medfinansiering är det nya namnet på statsbidragen som kommunerna och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan söka för miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. I den länsplan som gäller har medlen i de så kallade potterna ökat. Regional plan Namngivna vägobjekt 76 förbi Norrtälje 268 Vallentuna 267 Rotebroleden Namngivna Spårobjekt Nynäsbanan Vega Kraft buller REGIONALA ÅTGÄRDSPOTTER Hastighetsöversynen Statlig 80 % Bidrag 20 % Trafiksäkerhet Statligt 66 % Bidrag % Kollektivtrafik Statligt 0 % Bidrag 0 % Gång och cykel Statligt 0 % Bidrag 0 % Spårobjekt bidrag Södertälje hamn Tvärspårväg Solna Roslagsbanan etapp Roslagsbanan etapp 2 Lidingöbanan Bostad Statligt 00 % Bidrag 0 % Miljö och klimat Statligt % Bidrag 66 % Enskilda vägar Bidrag 00 % En nyhet är att kommunerna kan söka statlig medfinansiering för objekt med en kostnad upp till 2 miljoner kronor (tidigare var taket 0 miljoner kronor) och att vi kan bevilja bidrag upp till 0 procent av kostnaderna. Nivåerna för statlig medfinansiering är fastställda i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län Värt att notera är också den förändring i nomenklaturen som skett i förordning SFS 2009:27, Trafikhuvudmän har ersatts med regionala kollektivtrafikmyndigheter och Regional kollektiv persontrafik respektive godstrafik har ersatts med regional kollektiv trafik. Väg 202 Kollektivtrafikpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och anslutande gångvägar längs det prioriterade nätet infartsparkeringar för bil och cykel framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på väg. Observera att det bara är regionala kollektivtrafikmyndigheter som kan söka medel inom denna pott. 9

10 Trafiksäkerhetspotten De trafiksäkerhetsåtgärder som vi prioriterar 202 inom potterna för trafiksäkerhet och hastighetsöversynen är de som bidrar till att minska antalet dödade och svårt skadade genom att: öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på huvudled eller vid skolor öka säkerhet för äldre och funktionshindrade öka säkerhet för bilister och mc-förare i tätort åtgärder som föreslås i kommunens hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Miljö- och klimatpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: bulleråtgärder som reducerar en för hög ekvivalentnivå enligt de normer som gäller och som ger en förbättring för bullerstörda till en låg kostnad projekt inom hållbart resande/mobility management. Projekten ska bidra till ett effektivare och mer hållbart transportsystem i Stockholms län. Gång- och cykelpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: cykelstråk som medför kontinuitet, det vill säga sammanhängande stråk säkra skolvägar som innebär att en sammanhängande säker skolväg skapas mellan skola och hem eller annan likvärdig målpunkt för barn. Många ansökningar i år Tjugo kommuner har ansökt om bidrag till en sammanlagd kostnad av ca 9 miljoner kronor. Samtliga har beviljats statlig medfinansiering och medlen har fördelats till objekt som får medfinansiering med 2-0 % av godkänd kostnad. Förslag på bidragsram (mnkr) Kollektivtrafik 7 4 Trafiksäkerhet 6 6 Hastighetsöversyn 4 7 Gång- och cykel Miljö och klimat 0 6 SUMMA Spårtrafik år 202 De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ansöka om statlig medfinansiering för spårtrafik. Det kan vara åtgärder i infrastruktur för regiontåg, tunnelbana eller spårväg med annan infrastrukturhållare än Trafikverket. Det kan även vara investeringar i kollektivtrafikanläggningar med regionalt och lokalt resande. Investeringar där den bidragsgrundande kostnaden är 2 miljoner kronor eller mer redovisas som namngivna objekt i planerna. (Den långsiktiga planeringen av statlig medfinansiering sker i samband med upprättandet av planer, den nationella investeringsplanen och länsplan för regional transportinfrastruktur.) Namngivna spårobjekt med statlig medfinansiering, pågående eller med planerad byggstart 202. Kostnad i Länsplan mnkr Förslag på bidragsram 202 mnkr Södertälje Hamn, bytespunkt 9 2,4 Förslag på bidragsram 20 mnkr Tvärspårväg Solna ,8 74 Roslagsbanan etapp kommunala följdinvesteringar 7 48,4 9 Roslagsbanan etapp Lidingöbanan, upprustning

11 Underhållsarbete Allt går inte att planera. Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta underhållsåtgärder till följd av en trafikolycka eller skada på till exempel väg, järnväg eller bro. I vissa fall kan en skada vara så omfattande att trafiken behöver stängas av eller ledas om. Men, för att livslängden på väg- och järnväg ska bli så lång som möjligt, genomför vi regelbundet förebyggande underhåll. Det utförs huvudsakligen på tider då det är litet trafik, till exempel under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret. Trafikverket samordnar i den mån det går de större underhållsarbetena tillsammans med andra parter, så att det inte krockar med andra stora arbeten och för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt. En liten del av vårt omfattande underhållsarbete redovisas nedan under rubriken Planerad och pågående verksamhet i Stockholms och Gotlands län.

12 Planerad verksamhet i nordvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Väg 26, Tappström Nockeby Smal fyrfältsväg med bussfält på Ekerövägen. För ökad tillgänglighet och kollektivtrafik. Nuläge: Arbetsplan påbörjas. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 267, Rotebro Stäket Utbyggnad av väg 267 mellan Stäket och Rotebro. Förslaget är att bygga ut sträckan till fyra körfält med en ny trafikplats vid Mälarvägen, sammanhängande cykelstråk mellan Stäket och Rotebro samt planskilda passager vid busshållsplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Nuläge: Förslagshandling bearbetas. Beräknat öppnande för trafik: 206. E8, Hjulsta Kista Cirka 9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 0 broar, 2 tunnlar à 00 m och en ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby. E8 får ny sträckning. För bättre framkomlighet, färre olyckor och ökad tillgänglighet till Järvafältet. Miljöåtgärder genomförs och förutsättningar för regional utveckling skapas. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kallhäll En ny av- och påfartsramp mot Enköping på E8 vid trafikplats Kallhäll. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kockbacka En ny trafikplats vid Kockbaka. För förbättrad trafikförsörjning i östra Upplands Bro för att ge bättre förutsättningar för nya exploateringsområden. Beräknat öppnande för trafik: E4, Trafikplats Måby Nya södergående ramper på Måby trafikplats. Södra Arlandaområdet har behov av bra anslutning till E4 då det planeras för många nya etableringar, som kommer att öka trafikbelastningen med framförallt tunga transporter. Den nya på- och avfarten kommer också att minska insatstiden avsevärt för Räddningstjänsten. Nuläge: Arbetsplan, bygghandling färdigställs under 202. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Rotebro nya broar över järnvägen Två nya broar över järnvägen. För ökad säkerhet och framkomlighet. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Trafikplats Rosersberg Ny trafikplats i Rosersberg. För förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 89, ökad tillgänglighet mellan E4 och Rosersberg, förbättrad gång- och cykelväg. Förbättrad miljö i minskat avgasutsläpp och buller. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Överlämningsbangård i Rosersberg, km bangård. För att tågen snabbt och säkert ska kunna åka från kombiterminalen och andra kommande trafikplatser ut på Ostkustbanan. Nuläge: Järnvägsplan. Beräknat öppnande för trafik: 204. Mälarbanan, Tomteboda Kallhäll 2 spår blir 4 på sträckan Tomteboda Kallhäll, totalt ca 20 km. Etapp, Barkarby Kallhäll, etapp 2 Tomteboda Barkarby. Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid. Nuläge: Förberedande arbeten har startat upp. Planerad byggstart: 202 (delen Barkarby-Kallhäll). 262, Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbets pendling, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning. 2

13 2 Solna, Nationalarenan Den befintliga plattformen på Solna station kommer att förlängas och en ny plattformsanslutning kommer att byggas i den norra ändan med direkt anslutning till gångbron över bangårdsområdet. För ökade förutsättningar för en hållbar trafiklösning och ökat trafikkollektivresande. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Tomteboda godsbangård En funktions- och utformningsanalys genomförs för att utreda den framtida användningen av godsbangården. Tomteboda bangård har ett eftersatt under håll och har en mycket sliten och ålder stigen infrastruktur

14 Planerad verksamhet i nordöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat Väg 76, Skolväg Svanberga En ny busslinga på skolans sida av vägen. För ökad trafiksäkerhet för skolbarn och andra trafikanter i Svanberga samhälle. Nuläge: Bygghandling och byggnation. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 76, Förbi Norrtälje En ny väg förbi Norrtälje. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 76 samt minskad trafikmängd i centrala Norrtälje. Nuläge: Förberedelser inför byggande av etapp 2. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 77, Länsgränsen Rösa Väg 77 och åtgärder i Rimbo tätort. För ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 209. Väg 77, Midsjö Rimbo En gång och cykelväg mellan Midsjö och Rimbo. För förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet främst för de oskyddade trafikanterna. Nuläge: Byggnation 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 268, Vallentuna Centrum Planskild cirkulationsplats byggs mellan väg 268 och Roslagsbanan i Vallentuna. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 268, E4 Grana Förbättra tvärförbindelsen mellan Vallentuna/nordostkommunerna och Upplands Väsby/E4-stråket. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Vägutredning. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 276, Rosenkälla Åkersberga Att i flera etapper förbättra trafiksäkerheten samt öka vägens kapacitet till motorvägsstandard. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Arbetsplan och bygghandling för etapp. Arbetsplan etapp. Beräknat öppnande för trafik: 20 etapp Väg 276, Roslagskulla Norrtälje Sidoområdesåtgärder längs sträckan Roslagskulla Norrtälje, väg 276. För ökad trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 48, Nysättra Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter i Nysättra. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. E8, Trafikplats Viggbyholm och Roslags Näsby Ombyggnad av trafikplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet speciellt för de oskyddade trafikanterna. Dessutom möjliggörs för framtida utveckling av området. Nuläge: Arbetsplan för Viggbyholm, Teknisk utredning för Roslags Näsby. Beräknat öppnande för trafik: Viggbyholm 204, Roslags Näsby 206. E8, Danderyd Viggbyholm Ett nytt kollektivkörfält på befintlig väg, mellan Danderyds kyrka och Viggbyholm i norrgående riktning. För ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Nuläge: Produktion 202. E8, Arninge Ny motorvägshållplats, bytespunkt, vid E8 i Arninge. Till Arninge station ska Roslagsbanan, motorväg-s och lokalbussar samordnas till ett resecentrum. För utveckling mot ett regionalt handelsoch bostadsområde. E8, Norrtälje Kapellskär Mötesfri väg på E8 mellan trafikplats mellan Norrtälje och Kapellskär. För ökad trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: , Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbetspendling samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning.

15 Väg 004 En ny gång- och cykelväg utreds i anslutning till väg 004 och koppling mot väg 274. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. 6 Väg 274, Kulla En etappvis ombyggnad av Kulla vägskäl, som är en viktig bytespunkt mellan bussar och mellan bil/buss. Det rör sig många oskyddade trafikanter i och i anslutning till korsningen. För ökad säkerhet och tillgänglighet. Nuläge: Samarbetsparterna Trafikverket, SL, Vaxholms och Österåkers kommun utreder. NORRTÄLJE SIGTUNA 8 VALLENTUNA 6 ÖSTERÅKER TÄBY DANDERYD 7 6 VAXHOLM Förstudie om cykelvägar i Nordost Geografisk utredning om förbättrad infrastruktur för gång- och cykelväg inom nordost. VÄRMDÖ LIDINGÖ

16 Planerad verksamhet i centrala Stockholm Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i centrala Stockholm under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Citybanan 6 km dubbelsprårig järnväg i tunnel. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Med Citybanan fördubblas kapaciteten för såväl pendeltåg som regional- och färrtåg till och från Stockholm samtidigt som tillgängligheten ökar med de nya stationerna. Nuläge: Byggnation pågår längs hela sträckan. Beräknat öppnande för trafik: 207. Stockholm Central En undersökning om den framtida utvecklingen av Stockholm Central. När Citybanan öppnas 207 kommer trafiken på centralen tillfälligt minska för att inom 20-0 år åter växa till dagens volym. För att möta utvecklingen utreds alternativa utformningar av Stockholm Central mellan Tegelbacken och Karlberg. E4/E20, Norra länken Norra Länken blir totalt km lång och går huvudsakligen i tunnlar. En del ska däckas över för att ge plats åt bostäder i Norra stationsområdet. Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och skapa nya möjligheter för regionen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: Delen Norrtull Freskati Värtan beräknas öppnas för trafik 20, delen Tomteboda Norrtull beräknas vara helt klar 209. E4/E20, Tomteboda Haga södra Kapacitetsförbättrande åtgärder mellan Tomteboda och Haga södra. Åtgärden är central för framkomligheten i hela länet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik: E4/E20, Essingeledens broar Ett ledverk byggs för att skydda Gröndalbrons bropelare för påsegling av stora fartyg. Beräknat färdigställande: 204. E4/E20, Trafikplats Lindhagensgatan Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan (även kallat Kristinebergsmotet) på Nordvästra Kungsholmen. För att frigöra mark för framtida bebyggelse i området. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4/E20, Mellan trafikplatserna Lindhagensgatan och Gröndal 6 st brofogar byts. För ökad säkerhet. Beräknat färdigställande: Sommaren 202. Trimningsåtgärder Trimningsåtgärder på det primära vägnätet i Stockholm. Ett samarbete mellan Trafikverket, SL, Stockholms stad och Solna stad. För förbättrad framkomlighet. Nuläge: Pågående. 6

17

18 Planerad verksamhet i sydvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under prodution i sydvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. Väg 7, Gnesta E4 Utreda vilka åtgärder som krävs för ökad framkomlighet och därmed kunna höja till högsta tillåtna hastighet 80 km i timmen. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Tumba Tullinge Förbättringsåtgärder på befintlig väg 226 mellan Tumba och Tullinge. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för gång- och cykeltrafikanter. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Skyttbrink Tullinge En ny gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Väg 22/69 Smällan En övergång vid befintlig gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226/7, Flaggplan Korsningen flaggplan i Botkyrka kommun får nya vävningssträckor och en ny gång- och cykelbro. För att ökad kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226, Förbifart Tullinge, etapp En ny sträckning förbi södra Tullinge, första etappen, infart Riksten. För att öka kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 226, Huddingevägen En utredning för att se hur man kan förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs vägen samt för att se hur trafikplatsens på- och avfartsramper kan förbättras. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 29, Södertörnsleden inkl Masmolänken 22 km tvärförbindelse på Södertörn, varav 2 km återstår att bygga. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, förbättrad boendemiljö och för att möjliggöra utveckling i södra Stockholmsregionen. Beräknat öppnande för trafik: Södertörnsleden delen Gladö kvarn 20. Södertörnsleden delen Masmolänken 209. Väg 09, Nykvarn Åtgärder för gång- och cykeltrafikanter samt korsningsåtgärder. För ökad trafiksäkerhet och tydligare trafikmiljö. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 84, Fiskarhagen Åtgärder för att bland annat separera gående och cyklister från fordonstrafik. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4, Förbifart Stockholm Ny sträckning för E4 mellan Kungens kurva och Häggvik. Cirka 8 av 2 km ny väg i tunnel. Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, knyter samman norr och söder, minskar sårbarheten i vägtrafiksystemet och avlastar infartsleder och centrala Stockholm. Nuläge: Förberedelser inför byggstart tidigast 202. E4/E20, Hallunda Vårby bron Installering av kövarningssystem, för detektering av stillastående och långsamtgående fordon, på sträckan E4/E20 Hallunda-Vårby bron. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik:

19 4 E4/E20, Södertälje Hallunda Breddning av befintlig väg till tre körfält i vardera riktningen. Ett kövarningssystem och radar för detektering av stillastående och långsamtgående fordon kommer att installeras på sträckan. För ökad framkomlighet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. E20, Trafikplats Almnäs En anslutning av Almnäs till E20 väster om Södertälje. För att Almnäs ska kunna byggas ut med bostäder och företagsverksamhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 2, Järna Hölö En ny gång- och cykelväg längs väg 2 mellan Järna och Hölö. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, korsningen med Glömstavägen UPPLANDS-BRO Högersvängsfickan ska förlängas på väg 226 i sydgående riktning. För ökad framkomlighet. Nuläge: Projektering och ledningsinventering. Beräknat öppnande för trafik: 202. TÄBY 6 Södertälje hamn godsutredning En utredning görs för att ta fram lösningar för hur godset ska tas till och från hamnen. För ökad effektivitet och kapacitet inom bangården. Beräknat öppnande för trafik: Södertälje centrum Södertälje hamn Utbyggnad till dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn och tillgänglighetsanpassning av stationen i Södertälje hamn. För att minska störningskänsligheten, förbättra punktligheten och skapa en station för alla i Södertälje hamn. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. NYKVARN 9 SÖDERTÄLJE 4 EKERÖ 7 6 SALEM BOTKYRKA HUDDINGE 8 NYNÄSHAMN 9

20 Planerad verksamhet för sydöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i sydöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 Väg 7, Trafikplats Vega En ny trafikplats på väg 7 är en förutsättning för att Haninge kommun ska kunna förverkliga sina planer för den nya Vegastaden. För bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Trafikplats Kvarnholmen Utredning om ny trafikplats på Värmdöleden. För att utreda hur trafiken från Kvarnholmen bäst tas om hand i det statliga vägnätet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 22, Spångbro Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan höjas för oskyddade trafikanter vid Spångbro. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. Väg 229, Norra Sköndal Ombyggnad av bytespunkt på väg 229, Norra Sköndal. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för bussresenärer. Skapa en tryggare och trevligare miljö vid busshållsplatser och gångpassager samt öka kapacitet och framkomlighet för busstrafiken. Beräknat öppnande för trafik: Väg 222, Trafikplats Lugnet Förändringar i trafiksystemet med ombyggnad av trafikplats Lugnet. För nya bostäder och verksamheter i Henriksdal, Sickla, Finnboda och Kvarnholmen. Nuläge: Beslutsprocess pågår inför fortsatt arbete. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Skurubron En ny bro på Värmdöleden, väg 222, med ombyggda trafikplatser i Skuru och Björknäs. Den gamla bron görs om för gång- och cykeltrafik samt lokaltrafik, och den omgivande natur- och kulturmiljön tas om hand. En ny påfartsramp kommer att byggas vid Björknäs för att förbättra trafiksituationen i avvaktan på en ny bro. För ökad framkomlighet, säkerhet och miljö för hela Värmdöleden. Nuläge: Arbetsplan under första kvartalet 202. Bygghandlingsskede för påfartsramp. Beräknat öppnande för trafik: Hela projektet beräknas vara färdigt Väg 222, Strömma Kanal En gång- och cykelväg ska byggas sträckan mellan Dalkroksstigen och Ripvägen, så att ett sammanhängande stråk bildas mellan Ålstäket och Strömma kanal. För ökad framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 229, Trafikplats Lindalen (Trafikplats Hedvigslund) Vi bygger en fullständig trafikplats med av- och påfartsramper, cirkulationsplatser norr och söder om den befintliga vägporten samt gång- och cykelbanor. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i Älta, Lindalen och Hedvigslund. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 29, Haningeleden, Gladö kvarn Jordbro Förbättringar på väg 29, Haningeleden, delen Gladö kvarn Jordbro, bland annat i form av omkörningsfält, korsningsåtgärder och sidoområdesåtgärder. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 6, Rangsta gård Ny dragning av väg 6 förbi Rangsta gård i Nynäshamns kommun. För ökad säkerhet främst för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 60, Årsta Brygga Ombyggnad av Årsta brygga. Större brygga med bättre möjligheter för fartygens angöring. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik:

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Nära 100 miljarder och ett 70-tal projekt

Nära 100 miljarder och ett 70-tal projekt Nära 100 miljarder och ett 70-tal projekt 2 Den 31 maj 2010 fastställde Länsstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021. Nedan (som är ett utdrag ur länsplanen) beskrivs

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2013-02-22 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Inventering

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 2014 Stockholms och Gotlands län Förord Stockholms län växer med 30-40 000 människor per år. Regionen står för en tredjedel av Sveriges bruttonationalprodukt och en fjärdedel

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål 3 Förstå situationen 3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp transportpolitiska mål som ska visa på de politiskt prioriterade områdena inom transportsystemet

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare rev

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare rev Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare 2016-11-17 rev. 2016-11-24 Kommunstyrelsen Gemensamt yttrande från Arlandaregionen - Ny länsplan

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Erfarenheter från ÅVS E18, väg 56 och väg 66 genom centrala Västerås. Seminarium om åtgärdsvalsstudier 2014-04-28

Erfarenheter från ÅVS E18, väg 56 och väg 66 genom centrala Västerås. Seminarium om åtgärdsvalsstudier 2014-04-28 Erfarenheter från ÅVS E18, väg 56 och väg 66 genom centrala Västerås Seminarium om åtgärdsvalsstudier 2014-04-28 Vi har gjort en Åtgärdsvalsstudie! Erfarenheter från ÅVS E18, väg 56 och väg 66 genom centrala

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

BanaVäg Flemingsberg

BanaVäg Flemingsberg BanaVäg Flemingsberg Vi bygger ett nytt järnvägsspår för att förbättra och utveckla järnvägen Du kanske redan märkt att det är stökigt, rörigt och bullrigt i området runt Flemingsbergs station. I september

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer