Vår verksamhet i Region Stockholm Stockholms och Gotlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län"

Transkript

1 Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län

2

3 Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden för Trafikverkets verksamhet. Vår vision lyder Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi medverkar till att alla människor har en grundläggande tillgänglighet till resor och transporter. Detta är en utmaning i vår region, både på Gotland med dess enorma tillströmning av sommargäster och i Stockholmsområdet som växer så det knakar. För att klara att behålla en hög tillgänglighet i länen är det nödvändigt att transportsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt. I vårt uppdrag ingår också att se till att transportsystemet är trafiksäkert och att vi samtidigt bidrar till att klara uppställda miljömål och mål om ökad hälsa. Att klara målen för klimat och energi är en särskilt tuff utmaning, men att åstadkomma ett klimat- och energieffektivt transportsystem är också helt nödvändigt för att klara tillgängligheten i länen. Här har ju tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykelresor en central roll. För att klara utmaningarna är det avgörande att vi alla aktörer arbetar tillsammans. Verksamheten 202 och en blick framåt En av våra viktigaste uppgifter är att genomföra åtgärderna i Gotlands länsplan och Stockholms överenskommelsen. Men, de stora pågående infrastrukturprojekten påverkar framkomlig heten i Stockholmsregionen. Därför är en annan mycket viktig del i vårt och våra samarbetspartners arbete de kommande åren dels att i mesta möjliga mån minimera störningarna, dels att öka trafikinformationen för att möta invånarnas och näringslivets omedelbara behov. Trafikverket analyserar på regeringens uppdrag åtgärder för att öka kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet för olika tidshorisonter; för den nuvarande planen fram till 202, perioden och en utblick mot 200. Redovisningen kommer att ligga till grund för en proposition om infrastruktur hösten 202. Av remissmaterialet till utredningen framgår att det är angeläget att utnyttja transportsystemet smartare och effektivare och Trafikverket föreslår därför att den befintliga planen kompletteras med sådana åtgärder. Därutöver finns det förslag till olika relativt omfattande kapacitetsförstärkningar att genomföra på sikt för att möta den ökade efterfrågan, särskilt i storstadsregionerna. Under 202 fortsätter arbetet tillsammans med järnvägsföretagen för att förbättra punktligheten och trafik information vid olika störningar. Den här broschyren ger en övergripande bild av vår verksamhet och hur vi samverkar under 202. Dessutom redogör den för statlig medfinansiering, de planerade och pågående investerings projekten samt vissa drifts- och underhållsarbeten i Region Stockholm, Gotlands och Stockholms län 202. Helena Sundberg, regionchef

4 Storstadsfrågor att samverka kring Antalet Stockholmare ökar med per år. Den kraftiga befolk ningsökningen ställer stora krav på bostadsbyggande, som i sin tur förutsätter möjligheter att trafikera, inte minst med kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och satsningarna på infra struktur ger också förutsättningar för ökad tillväxt, och möjlighet för Stockholm att fortsätta vara landets tillväxtmotor. Därför har vi både kort- och långsikta aktiviteter där vi måste samverka med våra samarbetspartners för att lösa storstadsfrågorna. Här presenterar vi några av de viktigare. Storstadsplanering Under 202 ska Trafikverket satsa mer på planering i storstad, för att öka framkomligheten. Till detta knyter vi också medarbetare som dedikerat kommer att arbeta med att koordinera trafikstörande arbeten när vi bygger eller underhåller vägar och järnvägar. Detta arbete sker i nära samarbete med bland andra Stockholms stad och SL. Bara under 202 kommer ett 0-tal arbeten att genomföras i Stockholm av de tre parterna. Idag uppdaterar parterna varandra och informerar om störningarna till medborgare och media. I fortsättningen kommer vi att satsa mer på den långsiktiga planeringen, så att våra arbeten är mer koordinerade. 4

5 Omledningsvägnät Den snabba utvecklingen av regionen gör också att våra befintliga omledningsvägnät både behöver kompletteras och utvecklas. Detta för att vi snabbt ska kunna leda om trafiken vid planerade och oplanerade störningar. Dessutom behöver vi planera för hur vi ska hantera tung och farlig trafik vid överdäckningar av trafikleder, som blir en allt vanligare lösning i samband med förtätning av regionen. Diskussioner med berörda kommuner har påbörjats och kommer att fortsätta. Samverkanscentral Program för samverkan Stockholmsregionen är ett arbete som länsstyrelsen driver, där Trafikverket deltar. Övriga parter är brandförsvaret, polisen, landstinget, SOS-alarm, SL, regionens kommuner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att utveckla samverkan och öka samordningen av sam hällets resurser för att förhindra och lindra störningar i samhället. Trafik Stockholm kommer dessutom att flytta till gemensamma lokaler med bland annat blåljusmyndigheter i en så kallad samverkanscentral under Information Det är viktigt att kommunicera vad vi gör och varför, för att få acceptans för de störningar som människor drabbas av. Under de kommande åren kommer vi och våra samarbetspartners därför att satsa på kommunikation som ger en överblick över de satsningar som görs på infrastruktur, och på ett pedagogiskt sätt visar hur de hänger ihop med Sveriges tillväxt. Vi kommer att satsa mer på information om planerade bygg- och underhållsarbeten. Även vad gäller oplanerade akuta störningar finns fokus på förbättrad trafikinformation. Trafik Stockholm Trafik Stockholm drivs av Trafikverket och Stockholms stad och är den funktion som leder trafiken på vägar i Stockholmsregionen. Ett genomförandeavtal har tecknats mellan parterna för fortsatt arbete, och en operativ analysfunktion ska skapas. Analytikerna ska vara ett stöd till trafikledningen, ta fram bättre information och ge medarbetare förutsättningar för att hantera kända störningar som stora vägarbeten och evenemang. Funktionen ska också göra systematiska analyser av större händelser för att få till ett konsekvent förbättringsarbete. Gods och logistik Vi tror att ökad samverkan är en viktig framgångsfaktor när regionen växer samtidigt som utrymmet på väg och spår inte ökar i samma takt. Vi nätverkar därför med Göteborg och Malmö och har börjat utreda framtida citylogistiklösningar för Stockholm. Regionens varuförsörjning och övriga godstransporter diskuterar vi tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer i Godstransportrådet Östra Mellansverige. Vi driver också projekt för att få fram bättre kunskap om gods. Regional handlingsplan för Mobility Management En regional plan tas fram, med prioriterade stråk där regionens aktörer, genom att kraftsamla kring steg --åtgärder, gemensamt kan optimera transportsystemet och minska miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder som kan påverka transporterna, åtgärder som gör att systemet utnyttjas bättre samt ombyggnnad och trimning för ökad kapacitet. Ett projekt inom Interreg IVC- PIMMS CAPITAL (Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services)

6 Planen ska vara klar till halvårsskiftet 202 och peka ut aktiviteter, åtgärder och möjliga finansieringsformer. Projektet drivs av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen, Stockholms stad och SL. Mobility Management är en arbetsmetod som syftar till att minska behovet av resor totalt sett samt ensamåkande i bil specifikt. Metoden används även för att till exempel minska störningar i samband med byggprojekt. Regional cykelstrategi 2 Syftet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Projektet ska ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar en regional cykelplan. Ett steg på vägen är den inventering av cykelstråk som ska genomföras under våren 202. Projektet drivs av Tillväxt- miljö- och regionalplanering (Stockholms läns landsting), Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, SL och ett flertal kommuner inom länet, främst Stockholms stad. Andra viktiga frågor att samverka kring Hastigheter Trafikverket har under några år drivit projektet Hastighetsöversyn. Ett syfte har varit att stötta kommunerna i deras arbete att ta fram en hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Kommunerna har möjlighet att ansöka om statlig medfinanisering för åtgärder som är kopplade till hastighetsplanen. Projektet har också tagit fram underlag till målbilder för det statliga vägnätet. Nästa steg för det statliga vägnätet är att göra en trafikanalys ur ett framkomlighetsperspektiv med förslag på åtgärder. Sedan är en samordnad planering med kommunerna nödvändig så att vägnätet ses sammanhängande ur trafikanternas perspektiv. Säkerhet För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete där antalet dödade och skadade hela tiden minskar fokuserar vi på hela reskedjor. Utgångspunkten är att arbeta med förutsättningar för säkra resor för människor oavsett hur de väljer att transportera sig. Vi gör detta genom att kontinuerligt arbeta med analyser av olyckor och olycks statistik. Våra analyser leder till åtgärdsförslag om hur vi som infrastrukturhållare kan göra utformningen av väg- och järnvägsnätet säkrare. Analyserna ligger också till grund för vår samverkan med andra viktiga aktörer inom säkerhetsarbetet, bland annat kommuner och polisen. Miljö Trafikverket har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi ska nå målen inom klimat och energi när det gäller transportsektorn. Av detta framgår att vi måste arbeta med alla delar inom transportsystemet för att klara målen; med energieffektiva fordon och användning, energieffektivt byggande, drift och underhåll samt energieffektiv och transportsnål samhällsplanering där kollektivtrafik, gång och cykeltrafik prioriteras. I princip måste allt vi gör så långt som möjligt bidra till att minska klimatutsläpp och energiförbrukning om vi ska klara målen. Andra viktiga samarbetsfrågor handlar om luftkvalitet, buller, skydd av vattentäkter och vattenområden samt landskapsfrågor. 2 Ett delprojekt inom europeiska SATSA II (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen) 6

7 7

8 8

9 Statlig medfinansiering år 202 Statlig medfinansiering är det nya namnet på statsbidragen som kommunerna och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan söka för miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. I den länsplan som gäller har medlen i de så kallade potterna ökat. Regional plan Namngivna vägobjekt 76 förbi Norrtälje 268 Vallentuna 267 Rotebroleden Namngivna Spårobjekt Nynäsbanan Vega Kraft buller REGIONALA ÅTGÄRDSPOTTER Hastighetsöversynen Statlig 80 % Bidrag 20 % Trafiksäkerhet Statligt 66 % Bidrag % Kollektivtrafik Statligt 0 % Bidrag 0 % Gång och cykel Statligt 0 % Bidrag 0 % Spårobjekt bidrag Södertälje hamn Tvärspårväg Solna Roslagsbanan etapp Roslagsbanan etapp 2 Lidingöbanan Bostad Statligt 00 % Bidrag 0 % Miljö och klimat Statligt % Bidrag 66 % Enskilda vägar Bidrag 00 % En nyhet är att kommunerna kan söka statlig medfinansiering för objekt med en kostnad upp till 2 miljoner kronor (tidigare var taket 0 miljoner kronor) och att vi kan bevilja bidrag upp till 0 procent av kostnaderna. Nivåerna för statlig medfinansiering är fastställda i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län Värt att notera är också den förändring i nomenklaturen som skett i förordning SFS 2009:27, Trafikhuvudmän har ersatts med regionala kollektivtrafikmyndigheter och Regional kollektiv persontrafik respektive godstrafik har ersatts med regional kollektiv trafik. Väg 202 Kollektivtrafikpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och anslutande gångvägar längs det prioriterade nätet infartsparkeringar för bil och cykel framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på väg. Observera att det bara är regionala kollektivtrafikmyndigheter som kan söka medel inom denna pott. 9

10 Trafiksäkerhetspotten De trafiksäkerhetsåtgärder som vi prioriterar 202 inom potterna för trafiksäkerhet och hastighetsöversynen är de som bidrar till att minska antalet dödade och svårt skadade genom att: öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på huvudled eller vid skolor öka säkerhet för äldre och funktionshindrade öka säkerhet för bilister och mc-förare i tätort åtgärder som föreslås i kommunens hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Miljö- och klimatpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: bulleråtgärder som reducerar en för hög ekvivalentnivå enligt de normer som gäller och som ger en förbättring för bullerstörda till en låg kostnad projekt inom hållbart resande/mobility management. Projekten ska bidra till ett effektivare och mer hållbart transportsystem i Stockholms län. Gång- och cykelpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: cykelstråk som medför kontinuitet, det vill säga sammanhängande stråk säkra skolvägar som innebär att en sammanhängande säker skolväg skapas mellan skola och hem eller annan likvärdig målpunkt för barn. Många ansökningar i år Tjugo kommuner har ansökt om bidrag till en sammanlagd kostnad av ca 9 miljoner kronor. Samtliga har beviljats statlig medfinansiering och medlen har fördelats till objekt som får medfinansiering med 2-0 % av godkänd kostnad. Förslag på bidragsram (mnkr) Kollektivtrafik 7 4 Trafiksäkerhet 6 6 Hastighetsöversyn 4 7 Gång- och cykel Miljö och klimat 0 6 SUMMA Spårtrafik år 202 De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ansöka om statlig medfinansiering för spårtrafik. Det kan vara åtgärder i infrastruktur för regiontåg, tunnelbana eller spårväg med annan infrastrukturhållare än Trafikverket. Det kan även vara investeringar i kollektivtrafikanläggningar med regionalt och lokalt resande. Investeringar där den bidragsgrundande kostnaden är 2 miljoner kronor eller mer redovisas som namngivna objekt i planerna. (Den långsiktiga planeringen av statlig medfinansiering sker i samband med upprättandet av planer, den nationella investeringsplanen och länsplan för regional transportinfrastruktur.) Namngivna spårobjekt med statlig medfinansiering, pågående eller med planerad byggstart 202. Kostnad i Länsplan mnkr Förslag på bidragsram 202 mnkr Södertälje Hamn, bytespunkt 9 2,4 Förslag på bidragsram 20 mnkr Tvärspårväg Solna ,8 74 Roslagsbanan etapp kommunala följdinvesteringar 7 48,4 9 Roslagsbanan etapp Lidingöbanan, upprustning

11 Underhållsarbete Allt går inte att planera. Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta underhållsåtgärder till följd av en trafikolycka eller skada på till exempel väg, järnväg eller bro. I vissa fall kan en skada vara så omfattande att trafiken behöver stängas av eller ledas om. Men, för att livslängden på väg- och järnväg ska bli så lång som möjligt, genomför vi regelbundet förebyggande underhåll. Det utförs huvudsakligen på tider då det är litet trafik, till exempel under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret. Trafikverket samordnar i den mån det går de större underhållsarbetena tillsammans med andra parter, så att det inte krockar med andra stora arbeten och för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt. En liten del av vårt omfattande underhållsarbete redovisas nedan under rubriken Planerad och pågående verksamhet i Stockholms och Gotlands län.

12 Planerad verksamhet i nordvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Väg 26, Tappström Nockeby Smal fyrfältsväg med bussfält på Ekerövägen. För ökad tillgänglighet och kollektivtrafik. Nuläge: Arbetsplan påbörjas. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 267, Rotebro Stäket Utbyggnad av väg 267 mellan Stäket och Rotebro. Förslaget är att bygga ut sträckan till fyra körfält med en ny trafikplats vid Mälarvägen, sammanhängande cykelstråk mellan Stäket och Rotebro samt planskilda passager vid busshållsplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Nuläge: Förslagshandling bearbetas. Beräknat öppnande för trafik: 206. E8, Hjulsta Kista Cirka 9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 0 broar, 2 tunnlar à 00 m och en ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby. E8 får ny sträckning. För bättre framkomlighet, färre olyckor och ökad tillgänglighet till Järvafältet. Miljöåtgärder genomförs och förutsättningar för regional utveckling skapas. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kallhäll En ny av- och påfartsramp mot Enköping på E8 vid trafikplats Kallhäll. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kockbacka En ny trafikplats vid Kockbaka. För förbättrad trafikförsörjning i östra Upplands Bro för att ge bättre förutsättningar för nya exploateringsområden. Beräknat öppnande för trafik: E4, Trafikplats Måby Nya södergående ramper på Måby trafikplats. Södra Arlandaområdet har behov av bra anslutning till E4 då det planeras för många nya etableringar, som kommer att öka trafikbelastningen med framförallt tunga transporter. Den nya på- och avfarten kommer också att minska insatstiden avsevärt för Räddningstjänsten. Nuläge: Arbetsplan, bygghandling färdigställs under 202. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Rotebro nya broar över järnvägen Två nya broar över järnvägen. För ökad säkerhet och framkomlighet. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Trafikplats Rosersberg Ny trafikplats i Rosersberg. För förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 89, ökad tillgänglighet mellan E4 och Rosersberg, förbättrad gång- och cykelväg. Förbättrad miljö i minskat avgasutsläpp och buller. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Överlämningsbangård i Rosersberg, km bangård. För att tågen snabbt och säkert ska kunna åka från kombiterminalen och andra kommande trafikplatser ut på Ostkustbanan. Nuläge: Järnvägsplan. Beräknat öppnande för trafik: 204. Mälarbanan, Tomteboda Kallhäll 2 spår blir 4 på sträckan Tomteboda Kallhäll, totalt ca 20 km. Etapp, Barkarby Kallhäll, etapp 2 Tomteboda Barkarby. Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid. Nuläge: Förberedande arbeten har startat upp. Planerad byggstart: 202 (delen Barkarby-Kallhäll). 262, Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbets pendling, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning. 2

13 2 Solna, Nationalarenan Den befintliga plattformen på Solna station kommer att förlängas och en ny plattformsanslutning kommer att byggas i den norra ändan med direkt anslutning till gångbron över bangårdsområdet. För ökade förutsättningar för en hållbar trafiklösning och ökat trafikkollektivresande. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Tomteboda godsbangård En funktions- och utformningsanalys genomförs för att utreda den framtida användningen av godsbangården. Tomteboda bangård har ett eftersatt under håll och har en mycket sliten och ålder stigen infrastruktur

14 Planerad verksamhet i nordöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat Väg 76, Skolväg Svanberga En ny busslinga på skolans sida av vägen. För ökad trafiksäkerhet för skolbarn och andra trafikanter i Svanberga samhälle. Nuläge: Bygghandling och byggnation. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 76, Förbi Norrtälje En ny väg förbi Norrtälje. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 76 samt minskad trafikmängd i centrala Norrtälje. Nuläge: Förberedelser inför byggande av etapp 2. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 77, Länsgränsen Rösa Väg 77 och åtgärder i Rimbo tätort. För ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 209. Väg 77, Midsjö Rimbo En gång och cykelväg mellan Midsjö och Rimbo. För förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet främst för de oskyddade trafikanterna. Nuläge: Byggnation 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 268, Vallentuna Centrum Planskild cirkulationsplats byggs mellan väg 268 och Roslagsbanan i Vallentuna. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 268, E4 Grana Förbättra tvärförbindelsen mellan Vallentuna/nordostkommunerna och Upplands Väsby/E4-stråket. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Vägutredning. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 276, Rosenkälla Åkersberga Att i flera etapper förbättra trafiksäkerheten samt öka vägens kapacitet till motorvägsstandard. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Arbetsplan och bygghandling för etapp. Arbetsplan etapp. Beräknat öppnande för trafik: 20 etapp Väg 276, Roslagskulla Norrtälje Sidoområdesåtgärder längs sträckan Roslagskulla Norrtälje, väg 276. För ökad trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 48, Nysättra Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter i Nysättra. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. E8, Trafikplats Viggbyholm och Roslags Näsby Ombyggnad av trafikplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet speciellt för de oskyddade trafikanterna. Dessutom möjliggörs för framtida utveckling av området. Nuläge: Arbetsplan för Viggbyholm, Teknisk utredning för Roslags Näsby. Beräknat öppnande för trafik: Viggbyholm 204, Roslags Näsby 206. E8, Danderyd Viggbyholm Ett nytt kollektivkörfält på befintlig väg, mellan Danderyds kyrka och Viggbyholm i norrgående riktning. För ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Nuläge: Produktion 202. E8, Arninge Ny motorvägshållplats, bytespunkt, vid E8 i Arninge. Till Arninge station ska Roslagsbanan, motorväg-s och lokalbussar samordnas till ett resecentrum. För utveckling mot ett regionalt handelsoch bostadsområde. E8, Norrtälje Kapellskär Mötesfri väg på E8 mellan trafikplats mellan Norrtälje och Kapellskär. För ökad trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: , Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbetspendling samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning.

15 Väg 004 En ny gång- och cykelväg utreds i anslutning till väg 004 och koppling mot väg 274. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. 6 Väg 274, Kulla En etappvis ombyggnad av Kulla vägskäl, som är en viktig bytespunkt mellan bussar och mellan bil/buss. Det rör sig många oskyddade trafikanter i och i anslutning till korsningen. För ökad säkerhet och tillgänglighet. Nuläge: Samarbetsparterna Trafikverket, SL, Vaxholms och Österåkers kommun utreder. NORRTÄLJE SIGTUNA 8 VALLENTUNA 6 ÖSTERÅKER TÄBY DANDERYD 7 6 VAXHOLM Förstudie om cykelvägar i Nordost Geografisk utredning om förbättrad infrastruktur för gång- och cykelväg inom nordost. VÄRMDÖ LIDINGÖ

16 Planerad verksamhet i centrala Stockholm Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i centrala Stockholm under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Citybanan 6 km dubbelsprårig järnväg i tunnel. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Med Citybanan fördubblas kapaciteten för såväl pendeltåg som regional- och färrtåg till och från Stockholm samtidigt som tillgängligheten ökar med de nya stationerna. Nuläge: Byggnation pågår längs hela sträckan. Beräknat öppnande för trafik: 207. Stockholm Central En undersökning om den framtida utvecklingen av Stockholm Central. När Citybanan öppnas 207 kommer trafiken på centralen tillfälligt minska för att inom 20-0 år åter växa till dagens volym. För att möta utvecklingen utreds alternativa utformningar av Stockholm Central mellan Tegelbacken och Karlberg. E4/E20, Norra länken Norra Länken blir totalt km lång och går huvudsakligen i tunnlar. En del ska däckas över för att ge plats åt bostäder i Norra stationsområdet. Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och skapa nya möjligheter för regionen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: Delen Norrtull Freskati Värtan beräknas öppnas för trafik 20, delen Tomteboda Norrtull beräknas vara helt klar 209. E4/E20, Tomteboda Haga södra Kapacitetsförbättrande åtgärder mellan Tomteboda och Haga södra. Åtgärden är central för framkomligheten i hela länet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik: E4/E20, Essingeledens broar Ett ledverk byggs för att skydda Gröndalbrons bropelare för påsegling av stora fartyg. Beräknat färdigställande: 204. E4/E20, Trafikplats Lindhagensgatan Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan (även kallat Kristinebergsmotet) på Nordvästra Kungsholmen. För att frigöra mark för framtida bebyggelse i området. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4/E20, Mellan trafikplatserna Lindhagensgatan och Gröndal 6 st brofogar byts. För ökad säkerhet. Beräknat färdigställande: Sommaren 202. Trimningsåtgärder Trimningsåtgärder på det primära vägnätet i Stockholm. Ett samarbete mellan Trafikverket, SL, Stockholms stad och Solna stad. För förbättrad framkomlighet. Nuläge: Pågående. 6

17

18 Planerad verksamhet i sydvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under prodution i sydvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. Väg 7, Gnesta E4 Utreda vilka åtgärder som krävs för ökad framkomlighet och därmed kunna höja till högsta tillåtna hastighet 80 km i timmen. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Tumba Tullinge Förbättringsåtgärder på befintlig väg 226 mellan Tumba och Tullinge. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för gång- och cykeltrafikanter. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Skyttbrink Tullinge En ny gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Väg 22/69 Smällan En övergång vid befintlig gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226/7, Flaggplan Korsningen flaggplan i Botkyrka kommun får nya vävningssträckor och en ny gång- och cykelbro. För att ökad kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226, Förbifart Tullinge, etapp En ny sträckning förbi södra Tullinge, första etappen, infart Riksten. För att öka kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 226, Huddingevägen En utredning för att se hur man kan förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs vägen samt för att se hur trafikplatsens på- och avfartsramper kan förbättras. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 29, Södertörnsleden inkl Masmolänken 22 km tvärförbindelse på Södertörn, varav 2 km återstår att bygga. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, förbättrad boendemiljö och för att möjliggöra utveckling i södra Stockholmsregionen. Beräknat öppnande för trafik: Södertörnsleden delen Gladö kvarn 20. Södertörnsleden delen Masmolänken 209. Väg 09, Nykvarn Åtgärder för gång- och cykeltrafikanter samt korsningsåtgärder. För ökad trafiksäkerhet och tydligare trafikmiljö. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 84, Fiskarhagen Åtgärder för att bland annat separera gående och cyklister från fordonstrafik. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4, Förbifart Stockholm Ny sträckning för E4 mellan Kungens kurva och Häggvik. Cirka 8 av 2 km ny väg i tunnel. Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, knyter samman norr och söder, minskar sårbarheten i vägtrafiksystemet och avlastar infartsleder och centrala Stockholm. Nuläge: Förberedelser inför byggstart tidigast 202. E4/E20, Hallunda Vårby bron Installering av kövarningssystem, för detektering av stillastående och långsamtgående fordon, på sträckan E4/E20 Hallunda-Vårby bron. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik:

19 4 E4/E20, Södertälje Hallunda Breddning av befintlig väg till tre körfält i vardera riktningen. Ett kövarningssystem och radar för detektering av stillastående och långsamtgående fordon kommer att installeras på sträckan. För ökad framkomlighet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. E20, Trafikplats Almnäs En anslutning av Almnäs till E20 väster om Södertälje. För att Almnäs ska kunna byggas ut med bostäder och företagsverksamhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 2, Järna Hölö En ny gång- och cykelväg längs väg 2 mellan Järna och Hölö. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, korsningen med Glömstavägen UPPLANDS-BRO Högersvängsfickan ska förlängas på väg 226 i sydgående riktning. För ökad framkomlighet. Nuläge: Projektering och ledningsinventering. Beräknat öppnande för trafik: 202. TÄBY 6 Södertälje hamn godsutredning En utredning görs för att ta fram lösningar för hur godset ska tas till och från hamnen. För ökad effektivitet och kapacitet inom bangården. Beräknat öppnande för trafik: Södertälje centrum Södertälje hamn Utbyggnad till dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn och tillgänglighetsanpassning av stationen i Södertälje hamn. För att minska störningskänsligheten, förbättra punktligheten och skapa en station för alla i Södertälje hamn. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. NYKVARN 9 SÖDERTÄLJE 4 EKERÖ 7 6 SALEM BOTKYRKA HUDDINGE 8 NYNÄSHAMN 9

20 Planerad verksamhet för sydöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i sydöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 Väg 7, Trafikplats Vega En ny trafikplats på väg 7 är en förutsättning för att Haninge kommun ska kunna förverkliga sina planer för den nya Vegastaden. För bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Trafikplats Kvarnholmen Utredning om ny trafikplats på Värmdöleden. För att utreda hur trafiken från Kvarnholmen bäst tas om hand i det statliga vägnätet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 22, Spångbro Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan höjas för oskyddade trafikanter vid Spångbro. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. Väg 229, Norra Sköndal Ombyggnad av bytespunkt på väg 229, Norra Sköndal. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för bussresenärer. Skapa en tryggare och trevligare miljö vid busshållsplatser och gångpassager samt öka kapacitet och framkomlighet för busstrafiken. Beräknat öppnande för trafik: Väg 222, Trafikplats Lugnet Förändringar i trafiksystemet med ombyggnad av trafikplats Lugnet. För nya bostäder och verksamheter i Henriksdal, Sickla, Finnboda och Kvarnholmen. Nuläge: Beslutsprocess pågår inför fortsatt arbete. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Skurubron En ny bro på Värmdöleden, väg 222, med ombyggda trafikplatser i Skuru och Björknäs. Den gamla bron görs om för gång- och cykeltrafik samt lokaltrafik, och den omgivande natur- och kulturmiljön tas om hand. En ny påfartsramp kommer att byggas vid Björknäs för att förbättra trafiksituationen i avvaktan på en ny bro. För ökad framkomlighet, säkerhet och miljö för hela Värmdöleden. Nuläge: Arbetsplan under första kvartalet 202. Bygghandlingsskede för påfartsramp. Beräknat öppnande för trafik: Hela projektet beräknas vara färdigt Väg 222, Strömma Kanal En gång- och cykelväg ska byggas sträckan mellan Dalkroksstigen och Ripvägen, så att ett sammanhängande stråk bildas mellan Ålstäket och Strömma kanal. För ökad framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 229, Trafikplats Lindalen (Trafikplats Hedvigslund) Vi bygger en fullständig trafikplats med av- och påfartsramper, cirkulationsplatser norr och söder om den befintliga vägporten samt gång- och cykelbanor. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i Älta, Lindalen och Hedvigslund. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 29, Haningeleden, Gladö kvarn Jordbro Förbättringar på väg 29, Haningeleden, delen Gladö kvarn Jordbro, bland annat i form av omkörningsfält, korsningsåtgärder och sidoområdesåtgärder. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 6, Rangsta gård Ny dragning av väg 6 förbi Rangsta gård i Nynäshamns kommun. För ökad säkerhet främst för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 60, Årsta Brygga Ombyggnad av Årsta brygga. Större brygga med bättre möjligheter för fartygens angöring. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik:

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/95 2013-08-15 Samhällsbyggnadskontoret Hans-Erik Eriksson Tel. 0156-520 35 Fax. 0156-520 17 hans-erik.eriksson@trosa.se Yttrande angående förslag till nationell

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret På väg mot hållbara transporter

Samhällsbyggnadskontoret På väg mot hållbara transporter Samhällsbyggnadskontoret På väg mot hållbara transporter sammanfattning av seminarium för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030

Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030 Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030 Trafiklösning för Stockholmsregionen Här presenteras kortfattat Stockholmsförhandlingens överenskommelse om en samlad trafiklösning för

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Region Mitt Östersund Härnösand Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Dalarna/Gävleborg under 2015. Vissa objekt

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer