Vår verksamhet i Region Stockholm Stockholms och Gotlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län"

Transkript

1 Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län

2

3 Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden för Trafikverkets verksamhet. Vår vision lyder Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi medverkar till att alla människor har en grundläggande tillgänglighet till resor och transporter. Detta är en utmaning i vår region, både på Gotland med dess enorma tillströmning av sommargäster och i Stockholmsområdet som växer så det knakar. För att klara att behålla en hög tillgänglighet i länen är det nödvändigt att transportsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt. I vårt uppdrag ingår också att se till att transportsystemet är trafiksäkert och att vi samtidigt bidrar till att klara uppställda miljömål och mål om ökad hälsa. Att klara målen för klimat och energi är en särskilt tuff utmaning, men att åstadkomma ett klimat- och energieffektivt transportsystem är också helt nödvändigt för att klara tillgängligheten i länen. Här har ju tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykelresor en central roll. För att klara utmaningarna är det avgörande att vi alla aktörer arbetar tillsammans. Verksamheten 202 och en blick framåt En av våra viktigaste uppgifter är att genomföra åtgärderna i Gotlands länsplan och Stockholms överenskommelsen. Men, de stora pågående infrastrukturprojekten påverkar framkomlig heten i Stockholmsregionen. Därför är en annan mycket viktig del i vårt och våra samarbetspartners arbete de kommande åren dels att i mesta möjliga mån minimera störningarna, dels att öka trafikinformationen för att möta invånarnas och näringslivets omedelbara behov. Trafikverket analyserar på regeringens uppdrag åtgärder för att öka kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet för olika tidshorisonter; för den nuvarande planen fram till 202, perioden och en utblick mot 200. Redovisningen kommer att ligga till grund för en proposition om infrastruktur hösten 202. Av remissmaterialet till utredningen framgår att det är angeläget att utnyttja transportsystemet smartare och effektivare och Trafikverket föreslår därför att den befintliga planen kompletteras med sådana åtgärder. Därutöver finns det förslag till olika relativt omfattande kapacitetsförstärkningar att genomföra på sikt för att möta den ökade efterfrågan, särskilt i storstadsregionerna. Under 202 fortsätter arbetet tillsammans med järnvägsföretagen för att förbättra punktligheten och trafik information vid olika störningar. Den här broschyren ger en övergripande bild av vår verksamhet och hur vi samverkar under 202. Dessutom redogör den för statlig medfinansiering, de planerade och pågående investerings projekten samt vissa drifts- och underhållsarbeten i Region Stockholm, Gotlands och Stockholms län 202. Helena Sundberg, regionchef

4 Storstadsfrågor att samverka kring Antalet Stockholmare ökar med per år. Den kraftiga befolk ningsökningen ställer stora krav på bostadsbyggande, som i sin tur förutsätter möjligheter att trafikera, inte minst med kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och satsningarna på infra struktur ger också förutsättningar för ökad tillväxt, och möjlighet för Stockholm att fortsätta vara landets tillväxtmotor. Därför har vi både kort- och långsikta aktiviteter där vi måste samverka med våra samarbetspartners för att lösa storstadsfrågorna. Här presenterar vi några av de viktigare. Storstadsplanering Under 202 ska Trafikverket satsa mer på planering i storstad, för att öka framkomligheten. Till detta knyter vi också medarbetare som dedikerat kommer att arbeta med att koordinera trafikstörande arbeten när vi bygger eller underhåller vägar och järnvägar. Detta arbete sker i nära samarbete med bland andra Stockholms stad och SL. Bara under 202 kommer ett 0-tal arbeten att genomföras i Stockholm av de tre parterna. Idag uppdaterar parterna varandra och informerar om störningarna till medborgare och media. I fortsättningen kommer vi att satsa mer på den långsiktiga planeringen, så att våra arbeten är mer koordinerade. 4

5 Omledningsvägnät Den snabba utvecklingen av regionen gör också att våra befintliga omledningsvägnät både behöver kompletteras och utvecklas. Detta för att vi snabbt ska kunna leda om trafiken vid planerade och oplanerade störningar. Dessutom behöver vi planera för hur vi ska hantera tung och farlig trafik vid överdäckningar av trafikleder, som blir en allt vanligare lösning i samband med förtätning av regionen. Diskussioner med berörda kommuner har påbörjats och kommer att fortsätta. Samverkanscentral Program för samverkan Stockholmsregionen är ett arbete som länsstyrelsen driver, där Trafikverket deltar. Övriga parter är brandförsvaret, polisen, landstinget, SOS-alarm, SL, regionens kommuner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att utveckla samverkan och öka samordningen av sam hällets resurser för att förhindra och lindra störningar i samhället. Trafik Stockholm kommer dessutom att flytta till gemensamma lokaler med bland annat blåljusmyndigheter i en så kallad samverkanscentral under Information Det är viktigt att kommunicera vad vi gör och varför, för att få acceptans för de störningar som människor drabbas av. Under de kommande åren kommer vi och våra samarbetspartners därför att satsa på kommunikation som ger en överblick över de satsningar som görs på infrastruktur, och på ett pedagogiskt sätt visar hur de hänger ihop med Sveriges tillväxt. Vi kommer att satsa mer på information om planerade bygg- och underhållsarbeten. Även vad gäller oplanerade akuta störningar finns fokus på förbättrad trafikinformation. Trafik Stockholm Trafik Stockholm drivs av Trafikverket och Stockholms stad och är den funktion som leder trafiken på vägar i Stockholmsregionen. Ett genomförandeavtal har tecknats mellan parterna för fortsatt arbete, och en operativ analysfunktion ska skapas. Analytikerna ska vara ett stöd till trafikledningen, ta fram bättre information och ge medarbetare förutsättningar för att hantera kända störningar som stora vägarbeten och evenemang. Funktionen ska också göra systematiska analyser av större händelser för att få till ett konsekvent förbättringsarbete. Gods och logistik Vi tror att ökad samverkan är en viktig framgångsfaktor när regionen växer samtidigt som utrymmet på väg och spår inte ökar i samma takt. Vi nätverkar därför med Göteborg och Malmö och har börjat utreda framtida citylogistiklösningar för Stockholm. Regionens varuförsörjning och övriga godstransporter diskuterar vi tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer i Godstransportrådet Östra Mellansverige. Vi driver också projekt för att få fram bättre kunskap om gods. Regional handlingsplan för Mobility Management En regional plan tas fram, med prioriterade stråk där regionens aktörer, genom att kraftsamla kring steg --åtgärder, gemensamt kan optimera transportsystemet och minska miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder som kan påverka transporterna, åtgärder som gör att systemet utnyttjas bättre samt ombyggnnad och trimning för ökad kapacitet. Ett projekt inom Interreg IVC- PIMMS CAPITAL (Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services)

6 Planen ska vara klar till halvårsskiftet 202 och peka ut aktiviteter, åtgärder och möjliga finansieringsformer. Projektet drivs av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen, Stockholms stad och SL. Mobility Management är en arbetsmetod som syftar till att minska behovet av resor totalt sett samt ensamåkande i bil specifikt. Metoden används även för att till exempel minska störningar i samband med byggprojekt. Regional cykelstrategi 2 Syftet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Projektet ska ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar en regional cykelplan. Ett steg på vägen är den inventering av cykelstråk som ska genomföras under våren 202. Projektet drivs av Tillväxt- miljö- och regionalplanering (Stockholms läns landsting), Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, SL och ett flertal kommuner inom länet, främst Stockholms stad. Andra viktiga frågor att samverka kring Hastigheter Trafikverket har under några år drivit projektet Hastighetsöversyn. Ett syfte har varit att stötta kommunerna i deras arbete att ta fram en hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Kommunerna har möjlighet att ansöka om statlig medfinanisering för åtgärder som är kopplade till hastighetsplanen. Projektet har också tagit fram underlag till målbilder för det statliga vägnätet. Nästa steg för det statliga vägnätet är att göra en trafikanalys ur ett framkomlighetsperspektiv med förslag på åtgärder. Sedan är en samordnad planering med kommunerna nödvändig så att vägnätet ses sammanhängande ur trafikanternas perspektiv. Säkerhet För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete där antalet dödade och skadade hela tiden minskar fokuserar vi på hela reskedjor. Utgångspunkten är att arbeta med förutsättningar för säkra resor för människor oavsett hur de väljer att transportera sig. Vi gör detta genom att kontinuerligt arbeta med analyser av olyckor och olycks statistik. Våra analyser leder till åtgärdsförslag om hur vi som infrastrukturhållare kan göra utformningen av väg- och järnvägsnätet säkrare. Analyserna ligger också till grund för vår samverkan med andra viktiga aktörer inom säkerhetsarbetet, bland annat kommuner och polisen. Miljö Trafikverket har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi ska nå målen inom klimat och energi när det gäller transportsektorn. Av detta framgår att vi måste arbeta med alla delar inom transportsystemet för att klara målen; med energieffektiva fordon och användning, energieffektivt byggande, drift och underhåll samt energieffektiv och transportsnål samhällsplanering där kollektivtrafik, gång och cykeltrafik prioriteras. I princip måste allt vi gör så långt som möjligt bidra till att minska klimatutsläpp och energiförbrukning om vi ska klara målen. Andra viktiga samarbetsfrågor handlar om luftkvalitet, buller, skydd av vattentäkter och vattenområden samt landskapsfrågor. 2 Ett delprojekt inom europeiska SATSA II (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen) 6

7 7

8 8

9 Statlig medfinansiering år 202 Statlig medfinansiering är det nya namnet på statsbidragen som kommunerna och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan söka för miljö-, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. I den länsplan som gäller har medlen i de så kallade potterna ökat. Regional plan Namngivna vägobjekt 76 förbi Norrtälje 268 Vallentuna 267 Rotebroleden Namngivna Spårobjekt Nynäsbanan Vega Kraft buller REGIONALA ÅTGÄRDSPOTTER Hastighetsöversynen Statlig 80 % Bidrag 20 % Trafiksäkerhet Statligt 66 % Bidrag % Kollektivtrafik Statligt 0 % Bidrag 0 % Gång och cykel Statligt 0 % Bidrag 0 % Spårobjekt bidrag Södertälje hamn Tvärspårväg Solna Roslagsbanan etapp Roslagsbanan etapp 2 Lidingöbanan Bostad Statligt 00 % Bidrag 0 % Miljö och klimat Statligt % Bidrag 66 % Enskilda vägar Bidrag 00 % En nyhet är att kommunerna kan söka statlig medfinansiering för objekt med en kostnad upp till 2 miljoner kronor (tidigare var taket 0 miljoner kronor) och att vi kan bevilja bidrag upp till 0 procent av kostnaderna. Nivåerna för statlig medfinansiering är fastställda i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län Värt att notera är också den förändring i nomenklaturen som skett i förordning SFS 2009:27, Trafikhuvudmän har ersatts med regionala kollektivtrafikmyndigheter och Regional kollektiv persontrafik respektive godstrafik har ersatts med regional kollektiv trafik. Väg 202 Kollektivtrafikpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och anslutande gångvägar längs det prioriterade nätet infartsparkeringar för bil och cykel framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på väg. Observera att det bara är regionala kollektivtrafikmyndigheter som kan söka medel inom denna pott. 9

10 Trafiksäkerhetspotten De trafiksäkerhetsåtgärder som vi prioriterar 202 inom potterna för trafiksäkerhet och hastighetsöversynen är de som bidrar till att minska antalet dödade och svårt skadade genom att: öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på huvudled eller vid skolor öka säkerhet för äldre och funktionshindrade öka säkerhet för bilister och mc-förare i tätort åtgärder som föreslås i kommunens hastighetsplan enligt Rätt fart i staden. Miljö- och klimatpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: bulleråtgärder som reducerar en för hög ekvivalentnivå enligt de normer som gäller och som ger en förbättring för bullerstörda till en låg kostnad projekt inom hållbart resande/mobility management. Projekten ska bidra till ett effektivare och mer hållbart transportsystem i Stockholms län. Gång- och cykelpotten De åtgärder som vi prioriterar 202 är: cykelstråk som medför kontinuitet, det vill säga sammanhängande stråk säkra skolvägar som innebär att en sammanhängande säker skolväg skapas mellan skola och hem eller annan likvärdig målpunkt för barn. Många ansökningar i år Tjugo kommuner har ansökt om bidrag till en sammanlagd kostnad av ca 9 miljoner kronor. Samtliga har beviljats statlig medfinansiering och medlen har fördelats till objekt som får medfinansiering med 2-0 % av godkänd kostnad. Förslag på bidragsram (mnkr) Kollektivtrafik 7 4 Trafiksäkerhet 6 6 Hastighetsöversyn 4 7 Gång- och cykel Miljö och klimat 0 6 SUMMA Spårtrafik år 202 De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ansöka om statlig medfinansiering för spårtrafik. Det kan vara åtgärder i infrastruktur för regiontåg, tunnelbana eller spårväg med annan infrastrukturhållare än Trafikverket. Det kan även vara investeringar i kollektivtrafikanläggningar med regionalt och lokalt resande. Investeringar där den bidragsgrundande kostnaden är 2 miljoner kronor eller mer redovisas som namngivna objekt i planerna. (Den långsiktiga planeringen av statlig medfinansiering sker i samband med upprättandet av planer, den nationella investeringsplanen och länsplan för regional transportinfrastruktur.) Namngivna spårobjekt med statlig medfinansiering, pågående eller med planerad byggstart 202. Kostnad i Länsplan mnkr Förslag på bidragsram 202 mnkr Södertälje Hamn, bytespunkt 9 2,4 Förslag på bidragsram 20 mnkr Tvärspårväg Solna ,8 74 Roslagsbanan etapp kommunala följdinvesteringar 7 48,4 9 Roslagsbanan etapp Lidingöbanan, upprustning

11 Underhållsarbete Allt går inte att planera. Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta underhållsåtgärder till följd av en trafikolycka eller skada på till exempel väg, järnväg eller bro. I vissa fall kan en skada vara så omfattande att trafiken behöver stängas av eller ledas om. Men, för att livslängden på väg- och järnväg ska bli så lång som möjligt, genomför vi regelbundet förebyggande underhåll. Det utförs huvudsakligen på tider då det är litet trafik, till exempel under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret. Trafikverket samordnar i den mån det går de större underhållsarbetena tillsammans med andra parter, så att det inte krockar med andra stora arbeten och för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt. En liten del av vårt omfattande underhållsarbete redovisas nedan under rubriken Planerad och pågående verksamhet i Stockholms och Gotlands län.

12 Planerad verksamhet i nordvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Väg 26, Tappström Nockeby Smal fyrfältsväg med bussfält på Ekerövägen. För ökad tillgänglighet och kollektivtrafik. Nuläge: Arbetsplan påbörjas. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 267, Rotebro Stäket Utbyggnad av väg 267 mellan Stäket och Rotebro. Förslaget är att bygga ut sträckan till fyra körfält med en ny trafikplats vid Mälarvägen, sammanhängande cykelstråk mellan Stäket och Rotebro samt planskilda passager vid busshållsplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Nuläge: Förslagshandling bearbetas. Beräknat öppnande för trafik: 206. E8, Hjulsta Kista Cirka 9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 0 broar, 2 tunnlar à 00 m och en ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby. E8 får ny sträckning. För bättre framkomlighet, färre olyckor och ökad tillgänglighet till Järvafältet. Miljöåtgärder genomförs och förutsättningar för regional utveckling skapas. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kallhäll En ny av- och påfartsramp mot Enköping på E8 vid trafikplats Kallhäll. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. E8, Trafikplats Kockbacka En ny trafikplats vid Kockbaka. För förbättrad trafikförsörjning i östra Upplands Bro för att ge bättre förutsättningar för nya exploateringsområden. Beräknat öppnande för trafik: E4, Trafikplats Måby Nya södergående ramper på Måby trafikplats. Södra Arlandaområdet har behov av bra anslutning till E4 då det planeras för många nya etableringar, som kommer att öka trafikbelastningen med framförallt tunga transporter. Den nya på- och avfarten kommer också att minska insatstiden avsevärt för Räddningstjänsten. Nuläge: Arbetsplan, bygghandling färdigställs under 202. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Rotebro nya broar över järnvägen Två nya broar över järnvägen. För ökad säkerhet och framkomlighet. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 204. E4, Trafikplats Rosersberg Ny trafikplats i Rosersberg. För förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 89, ökad tillgänglighet mellan E4 och Rosersberg, förbättrad gång- och cykelväg. Förbättrad miljö i minskat avgasutsläpp och buller. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Överlämningsbangård i Rosersberg, km bangård. För att tågen snabbt och säkert ska kunna åka från kombiterminalen och andra kommande trafikplatser ut på Ostkustbanan. Nuläge: Järnvägsplan. Beräknat öppnande för trafik: 204. Mälarbanan, Tomteboda Kallhäll 2 spår blir 4 på sträckan Tomteboda Kallhäll, totalt ca 20 km. Etapp, Barkarby Kallhäll, etapp 2 Tomteboda Barkarby. Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid. Nuläge: Förberedande arbeten har startat upp. Planerad byggstart: 202 (delen Barkarby-Kallhäll). 262, Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbets pendling, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning. 2

13 2 Solna, Nationalarenan Den befintliga plattformen på Solna station kommer att förlängas och en ny plattformsanslutning kommer att byggas i den norra ändan med direkt anslutning till gångbron över bangårdsområdet. För ökade förutsättningar för en hållbar trafiklösning och ökat trafikkollektivresande. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Tomteboda godsbangård En funktions- och utformningsanalys genomförs för att utreda den framtida användningen av godsbangården. Tomteboda bangård har ett eftersatt under håll och har en mycket sliten och ålder stigen infrastruktur

14 Planerad verksamhet i nordöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i nordöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat Väg 76, Skolväg Svanberga En ny busslinga på skolans sida av vägen. För ökad trafiksäkerhet för skolbarn och andra trafikanter i Svanberga samhälle. Nuläge: Bygghandling och byggnation. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 76, Förbi Norrtälje En ny väg förbi Norrtälje. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 76 samt minskad trafikmängd i centrala Norrtälje. Nuläge: Förberedelser inför byggande av etapp 2. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 77, Länsgränsen Rösa Väg 77 och åtgärder i Rimbo tätort. För ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 209. Väg 77, Midsjö Rimbo En gång och cykelväg mellan Midsjö och Rimbo. För förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet främst för de oskyddade trafikanterna. Nuläge: Byggnation 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 268, Vallentuna Centrum Planskild cirkulationsplats byggs mellan väg 268 och Roslagsbanan i Vallentuna. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 268, E4 Grana Förbättra tvärförbindelsen mellan Vallentuna/nordostkommunerna och Upplands Väsby/E4-stråket. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Vägutredning. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 276, Rosenkälla Åkersberga Att i flera etapper förbättra trafiksäkerheten samt öka vägens kapacitet till motorvägsstandard. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Arbetsplan och bygghandling för etapp. Arbetsplan etapp. Beräknat öppnande för trafik: 20 etapp Väg 276, Roslagskulla Norrtälje Sidoområdesåtgärder längs sträckan Roslagskulla Norrtälje, väg 276. För ökad trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion 202. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 48, Nysättra Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter i Nysättra. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. E8, Trafikplats Viggbyholm och Roslags Näsby Ombyggnad av trafikplatserna. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet speciellt för de oskyddade trafikanterna. Dessutom möjliggörs för framtida utveckling av området. Nuläge: Arbetsplan för Viggbyholm, Teknisk utredning för Roslags Näsby. Beräknat öppnande för trafik: Viggbyholm 204, Roslags Näsby 206. E8, Danderyd Viggbyholm Ett nytt kollektivkörfält på befintlig väg, mellan Danderyds kyrka och Viggbyholm i norrgående riktning. För ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Nuläge: Produktion 202. E8, Arninge Ny motorvägshållplats, bytespunkt, vid E8 i Arninge. Till Arninge station ska Roslagsbanan, motorväg-s och lokalbussar samordnas till ett resecentrum. För utveckling mot ett regionalt handelsoch bostadsområde. E8, Norrtälje Kapellskär Mötesfri väg på E8 mellan trafikplats mellan Norrtälje och Kapellskär. För ökad trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: , Danderyd Sollentuna En gång- och cykelväg längs med väg 262. För arbetspendling samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Kompletterande vägutredning.

15 Väg 004 En ny gång- och cykelväg utreds i anslutning till väg 004 och koppling mot väg 274. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. 6 Väg 274, Kulla En etappvis ombyggnad av Kulla vägskäl, som är en viktig bytespunkt mellan bussar och mellan bil/buss. Det rör sig många oskyddade trafikanter i och i anslutning till korsningen. För ökad säkerhet och tillgänglighet. Nuläge: Samarbetsparterna Trafikverket, SL, Vaxholms och Österåkers kommun utreder. NORRTÄLJE SIGTUNA 8 VALLENTUNA 6 ÖSTERÅKER TÄBY DANDERYD 7 6 VAXHOLM Förstudie om cykelvägar i Nordost Geografisk utredning om förbättrad infrastruktur för gång- och cykelväg inom nordost. VÄRMDÖ LIDINGÖ

16 Planerad verksamhet i centrala Stockholm Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i centrala Stockholm under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 4 Citybanan 6 km dubbelsprårig järnväg i tunnel. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Med Citybanan fördubblas kapaciteten för såväl pendeltåg som regional- och färrtåg till och från Stockholm samtidigt som tillgängligheten ökar med de nya stationerna. Nuläge: Byggnation pågår längs hela sträckan. Beräknat öppnande för trafik: 207. Stockholm Central En undersökning om den framtida utvecklingen av Stockholm Central. När Citybanan öppnas 207 kommer trafiken på centralen tillfälligt minska för att inom 20-0 år åter växa till dagens volym. För att möta utvecklingen utreds alternativa utformningar av Stockholm Central mellan Tegelbacken och Karlberg. E4/E20, Norra länken Norra Länken blir totalt km lång och går huvudsakligen i tunnlar. En del ska däckas över för att ge plats åt bostäder i Norra stationsområdet. Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och skapa nya möjligheter för regionen. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: Delen Norrtull Freskati Värtan beräknas öppnas för trafik 20, delen Tomteboda Norrtull beräknas vara helt klar 209. E4/E20, Tomteboda Haga södra Kapacitetsförbättrande åtgärder mellan Tomteboda och Haga södra. Åtgärden är central för framkomligheten i hela länet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik: E4/E20, Essingeledens broar Ett ledverk byggs för att skydda Gröndalbrons bropelare för påsegling av stora fartyg. Beräknat färdigställande: 204. E4/E20, Trafikplats Lindhagensgatan Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan (även kallat Kristinebergsmotet) på Nordvästra Kungsholmen. För att frigöra mark för framtida bebyggelse i området. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4/E20, Mellan trafikplatserna Lindhagensgatan och Gröndal 6 st brofogar byts. För ökad säkerhet. Beräknat färdigställande: Sommaren 202. Trimningsåtgärder Trimningsåtgärder på det primära vägnätet i Stockholm. Ett samarbete mellan Trafikverket, SL, Stockholms stad och Solna stad. För förbättrad framkomlighet. Nuläge: Pågående. 6

17

18 Planerad verksamhet i sydvästra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under prodution i sydvästra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. Väg 7, Gnesta E4 Utreda vilka åtgärder som krävs för ökad framkomlighet och därmed kunna höja till högsta tillåtna hastighet 80 km i timmen. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Tumba Tullinge Förbättringsåtgärder på befintlig väg 226 mellan Tumba och Tullinge. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för gång- och cykeltrafikanter. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, Skyttbrink Tullinge En ny gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Väg 22/69 Smällan En övergång vid befintlig gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226/7, Flaggplan Korsningen flaggplan i Botkyrka kommun får nya vävningssträckor och en ny gång- och cykelbro. För att ökad kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Nuläge: Bygghandling. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 226, Förbifart Tullinge, etapp En ny sträckning förbi södra Tullinge, första etappen, infart Riksten. För att öka kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten samt möjliggöra byggnation av den nya statsdelen Riksten. Beräknat öppnande för trafik: 207. Väg 226, Huddingevägen En utredning för att se hur man kan förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs vägen samt för att se hur trafikplatsens på- och avfartsramper kan förbättras. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 29, Södertörnsleden inkl Masmolänken 22 km tvärförbindelse på Södertörn, varav 2 km återstår att bygga. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, förbättrad boendemiljö och för att möjliggöra utveckling i södra Stockholmsregionen. Beräknat öppnande för trafik: Södertörnsleden delen Gladö kvarn 20. Södertörnsleden delen Masmolänken 209. Väg 09, Nykvarn Åtgärder för gång- och cykeltrafikanter samt korsningsåtgärder. För ökad trafiksäkerhet och tydligare trafikmiljö. Beräknat öppnande för trafik: 204. Väg 84, Fiskarhagen Åtgärder för att bland annat separera gående och cyklister från fordonstrafik. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Beräknat öppnande för trafik: 20. E4, Förbifart Stockholm Ny sträckning för E4 mellan Kungens kurva och Häggvik. Cirka 8 av 2 km ny väg i tunnel. Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, knyter samman norr och söder, minskar sårbarheten i vägtrafiksystemet och avlastar infartsleder och centrala Stockholm. Nuläge: Förberedelser inför byggstart tidigast 202. E4/E20, Hallunda Vårby bron Installering av kövarningssystem, för detektering av stillastående och långsamtgående fordon, på sträckan E4/E20 Hallunda-Vårby bron. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Pågående. Beräknat öppnande för trafik:

19 4 E4/E20, Södertälje Hallunda Breddning av befintlig väg till tre körfält i vardera riktningen. Ett kövarningssystem och radar för detektering av stillastående och långsamtgående fordon kommer att installeras på sträckan. För ökad framkomlighet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. E20, Trafikplats Almnäs En anslutning av Almnäs till E20 väster om Södertälje. För att Almnäs ska kunna byggas ut med bostäder och företagsverksamhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 2, Järna Hölö En ny gång- och cykelväg längs väg 2 mellan Järna och Hölö. För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: Väg 226, korsningen med Glömstavägen UPPLANDS-BRO Högersvängsfickan ska förlängas på väg 226 i sydgående riktning. För ökad framkomlighet. Nuläge: Projektering och ledningsinventering. Beräknat öppnande för trafik: 202. TÄBY 6 Södertälje hamn godsutredning En utredning görs för att ta fram lösningar för hur godset ska tas till och från hamnen. För ökad effektivitet och kapacitet inom bangården. Beräknat öppnande för trafik: Södertälje centrum Södertälje hamn Utbyggnad till dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn och tillgänglighetsanpassning av stationen i Södertälje hamn. För att minska störningskänsligheten, förbättra punktligheten och skapa en station för alla i Södertälje hamn. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 20. NYKVARN 9 SÖDERTÄLJE 4 EKERÖ 7 6 SALEM BOTKYRKA HUDDINGE 8 NYNÄSHAMN 9

20 Planerad verksamhet för sydöstra länet Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under produktion i sydöstra länet under 202. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat. 2 Väg 7, Trafikplats Vega En ny trafikplats på väg 7 är en förutsättning för att Haninge kommun ska kunna förverkliga sina planer för den nya Vegastaden. För bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Trafikplats Kvarnholmen Utredning om ny trafikplats på Värmdöleden. För att utreda hur trafiken från Kvarnholmen bäst tas om hand i det statliga vägnätet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 22, Spångbro Utredning för att se hur trafiksäkerheten kan höjas för oskyddade trafikanter vid Spångbro. För ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: Idéstudie. Väg 229, Norra Sköndal Ombyggnad av bytespunkt på väg 229, Norra Sköndal. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för bussresenärer. Skapa en tryggare och trevligare miljö vid busshållsplatser och gångpassager samt öka kapacitet och framkomlighet för busstrafiken. Beräknat öppnande för trafik: Väg 222, Trafikplats Lugnet Förändringar i trafiksystemet med ombyggnad av trafikplats Lugnet. För nya bostäder och verksamheter i Henriksdal, Sickla, Finnboda och Kvarnholmen. Nuläge: Beslutsprocess pågår inför fortsatt arbete. Beräknat öppnande för trafik: 206. Väg 222, Skurubron En ny bro på Värmdöleden, väg 222, med ombyggda trafikplatser i Skuru och Björknäs. Den gamla bron görs om för gång- och cykeltrafik samt lokaltrafik, och den omgivande natur- och kulturmiljön tas om hand. En ny påfartsramp kommer att byggas vid Björknäs för att förbättra trafiksituationen i avvaktan på en ny bro. För ökad framkomlighet, säkerhet och miljö för hela Värmdöleden. Nuläge: Arbetsplan under första kvartalet 202. Bygghandlingsskede för påfartsramp. Beräknat öppnande för trafik: Hela projektet beräknas vara färdigt Väg 222, Strömma Kanal En gång- och cykelväg ska byggas sträckan mellan Dalkroksstigen och Ripvägen, så att ett sammanhängande stråk bildas mellan Ålstäket och Strömma kanal. För ökad framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: Väg 229, Trafikplats Lindalen (Trafikplats Hedvigslund) Vi bygger en fullständig trafikplats med av- och påfartsramper, cirkulationsplatser norr och söder om den befintliga vägporten samt gång- och cykelbanor. För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i Älta, Lindalen och Hedvigslund. Nuläge: Byggnation pågår. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 29, Haningeleden, Gladö kvarn Jordbro Förbättringar på väg 29, Haningeleden, delen Gladö kvarn Jordbro, bland annat i form av omkörningsfält, korsningsåtgärder och sidoområdesåtgärder. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Beräknat öppnande för trafik: 20. Väg 6, Rangsta gård Ny dragning av väg 6 förbi Rangsta gård i Nynäshamns kommun. För ökad säkerhet främst för oskyddade trafikanter. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik: 202. Väg 60, Årsta Brygga Ombyggnad av Årsta brygga. Större brygga med bättre möjligheter för fartygens angöring. Nuläge: Produktion. Beräknat öppnande för trafik:

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 3 11) CK2103-0327 Sida 75 RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Beslut Kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer