Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014"

Transkript

1 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4

2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan laddas ner som PDF. Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:50 Copyright: ESV Rapportansvarig: Stefan Gehlin

3 FÖRORD Förord Det här är den fjärde analysen i Ekonomistyrningsverkets (ESV) serie med fördjupade analyser inom olika områden. Analysen är en uppföljning och vidareutveckling av ESV:s rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44). Analysen visar hur de statliga myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg har förändrats mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Analysen har utarbetats inom avdelningen Analys och prognoser. I detta ärende har ställföreträdande generaldirektör Kristina Lundqvist beslutat. Funktionsansvarig Stefan Gehlin har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också avdelningschef Matts Karlson och utredare Björn Andersson deltagit. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Utgångspunkt Underlag Avgränsningar Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och Jämförelse mellan 2013 och Större förändringar mellan 2013 och Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till Jämförelse mellan 2014 och Större förändringar mellan 2014 och Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering Bilaga 1. Redovisning av myndigheternas lokaler 2013 och Bilaga 2. Större förändringar till Bilaga 3. Myndigheternas lokalisering i det inre området Bilaga 4. Myndigheternas lokalisering i mellanområdet och det yttre området 34 Bilaga 5. Myndigheternas lokalisering utanför tullarna

5 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning I rapporten Statens lokalförsörjning (ESV 2013:36) gjorde ESV en karläggning av myndigheternas lokaler i första hand inom området Stockholm innanför tullarna men delvis också inom området Stockholm utanför tullarnas samt Solna och Sundbyberg. I kartläggningen undersökte vi i första hand förändringen mellan 2006 och Vi gjorde också en framåtblick till I rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44) gjorde ESV en första uppföljning av den tidigare karläggningen. I den uppföljningen utökade vi det kartlagda området till att omfatta hela Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Denna analys ska i första hand ses som en uppföljning av den tidigare kartläggningen och omfattar samma område som föregående uppföljningsrapport. I denna analys har tidshorisonten dock flyttats fram ett år och avser förändringen mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Uppföljningen visar att myndigheternas lokaler för hela området har minskat mellan 2013 och 2014 och att detta i första hand skett i Stockholm innanför tullarna. Regeringskansliet har lämnat m 2, vilket dock kan vara tillfälligt, och Försäkringskassan har lämnat m 2 i det inre området samtidigt som Skatteverket har lämnat m 2 i det yttre området. Samtidigt har lokalerna ökat i Stockholm utanför tullarna och främst i det södra området där Försäkringskassan hyrt in m 2. I övriga områden samt Solna och Sundbyberg har det endast skett mindre förändringar av lokalarean. Andelen lokaler innanför tullarna är nu något mindre än andelen utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg. De uppgifter som fanns tillgängliga i början av 2015 indikerar att lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt mellan 2014 och Lokalerna i Stockholm innanför tullarna kommer fortsätta att minska och främst i mellanområdet. Samtidigt kommer lokalerna i Stockholm utanför tullarna öka och främst i det norra området. I Solna och Sundbyberg sker ingen förändring av lokalerna. Andelen lokaler innanför tullarna forsätter att minska. Flera myndigheter har flyttat till ett mindre centralt läge och några till ett mer centralt läge. Sammantaget medför genomförda omlokaliseringar en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på omlokaliseringen av Försäkringskassan. 5

6 INLEDNING 2 Inledning 2.1 Bakgrund. ESV fick i regeringsbeslut i uppdrag att utreda och lämna förslag på en rad punkter inom området statens lokalförsörjning. I uppdraget ingick även att kartlägga myndigheterna lokalisering till centrala Stockholm 2006 och ESV skulle samråda med Socialdepartementet vid definitionen av centrala Stockholm samt vilka myndigheter som skulle omfattas av kartläggningen. Efter samråd med Socialdepartementet bestämdes att centrala Stockholm skulle definieras som samma område som ESV, vid beräkningen av omräkningstal för pris- och löneomräkning av lokalkostnader, benämner Rikthyresområde 1 Stockholm innanför tullarna. Vidare bestämdes att samtliga myndigheter inom detta område skulle ingå i kartläggningen. För att öka flexibiliteten i kartläggningen delades centrala Stockholm in i ett yttre, ett mellan och ett inre område. Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg inkluderades i delar av kartläggningen. Förutom kartläggningen avseende 2006 och 2012 gjordes en framåtblick till Under 2014 lämnades rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 som även omfattade en framåtblick till Området utökades till att omfatta hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg delades in i fyra geografiska områden, södra området, nordvästra området, norra området samt Solna och Sundbyberg. 2.2 Utgångspunkt I ESV:s instruktion anges i 5 bland annat att Myndigheten ska särskilt samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna. Som ett led i uppdraget att följa upp uppgifterna om den statliga lokalförsörjningen har ESV gjort en uppföljning av myndigheternas lokalisering i Stockholm, Solna och Sundbyberg. 2.3 Underlag Kartläggningen baseras helt på uppgifter som hämtats från ESV:s KAR-databas. Databasen uppdateras löpande med det underlag myndigheterna redovisar till ESV med hänvisningen till förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning och ESV:s föreskrifter till denna. Enligt förordningen och föreskriften ska myndigheterna löpande överlämna uppgifter om sina hyresavtal till ESV. Uppgifterna bedöms ge en mycket god bild av myndigheternas lokaliseringar. 6

7 INLEDNING 2.4 Avgränsningar Kartläggningen av de statliga myndigheternas lokalisering omfattar hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Uppdelningen av centrala Stockholm är densamma som i föregående rapport. Karta över Stockholms centrala delar Gräns för Stockholm innanför tullarna Gräns mellan det yttre området och mellanområdet Gräns mellan det inre området och mellanområdet Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg har samma avgränsningar som föregående rapport. 7

8 INLEDNING Karta över Stockholm med uppdelning mellan olika områden samt Solna och Sundbyberg Stockholm, Solna och Sundbyberg Solna och Sundbyberg Stockholm utanför tullarna, nordvästra området Stockholm utanför tullarna, norra området Stockholm utanför tullarna, södra området Kartläggningen har gjorts på det underlag som fanns tillgängligt i mitten av januari 2015, med något undantag, och avser i första hand situationen 2013 och 2014 men även en framåtblick till Vid kartläggningen har värdetidpunkten den 1 december använts för respektive år. Detta innebär att vi inte tagit hänsyn till organisatoriska förändringar som skett efter denna tidpunkt, som exempelvis polisväsendets nya organisation från Samtliga statliga myndigheters lokaler inom området ingår i kartläggningen med vissa undantag. För Försvarsmaktens lokaler finns knapphändiga uppgifter. Det finns även 8

9 INLEDNING ofullständiga uppgifter för Statens Fastighetsverk och andra myndigheter som disponerar lokaler i av respektive myndighet förvaltade byggnader. Vidare finns inte uppgifter om de lokaler som Sveriges Riksdag disponerar. I kartläggningen har all area inkluderats oavsett om den ligger ovan eller under mark. De redovisade hyrorna inkluderar alla de hyreskomponenter som är kända, förutom hyrestillägg för fastighetsskatt. Det innebär att driftkostnader för värme, vatten och avlopp ingår i varierande grad. I vissa fall ingår även tillägg för ombyggnader när de regleras genom hyran. Vidare redovisas hyran per kvadratmeter och förändringen mellan åren. Uppgifterna gäller de lokaler som myndigheten själv disponerar. Lokaler som myndigheter hyr in och sedan hyr ut till annan statlig verksamhet redovisas för den myndighet som disponerar lokalerna medan lokalerna som hyrs ut till privat verksamhet inte ingår. I bilagorna 1 och 2 redovisas lokalerna per myndighet i tabellform. I bilagorna 3, 4 och 5 finns myndigheternas lokaler utplacerade på kartor som de disponerades den 1 december

10 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och 2014 Kartläggningen visar att den hyrda lokalarean har minskat inom hela området och i först hand i de inre och yttre områdena av Stockholm innanför tullarna. Samtidigt har en ökning skett i området Stockholm utanför tullarna och då främst i det södra området. 3.1 Jämförelse mellan 2013 och 2014 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden samt förändring mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-3,3 0,2 -innanför tullarna ,9-6,5-0,4 -inre område ,9-21,5 5,9 -mellanområde ,0-0,3 1,3 -yttre område ,5-3,4-3,2 -utanför tullarna ,7 2,4 3,2 -södra området ,4 27,9 8,2 -nordvästra området ,2-5,9 6,0 -norra området ,0-0,3 2,3 Solna, Sundbyberg ,1 0,5 10,5 Summa utanför tullarna ,0 1,7 6,3 Totalt ,6-2,6 2,1 I Stockholm innanför tullarna har lokalerna minskat med m 2 och hyran med 208 miljoner kronor mellan 2013 och Detta beror till stor del på att Försäkringskassan har lämnat m 2 lokaler i det inre området och flyttat till det södra området. Även Regeringskansliet har minskat sina lokaler i det inre området med m 2 vilket eventuellt endast är en tillfällig minskning på grund av ombyggnader. Dessa förändringar medför också en minskning av hyreskostnaderna med 132 miljoner kronor. Att hyran per m 2 samtidigt ökat beror på att hyran för de lokaler som Försäkringskassan lämnat var avsevärt lägre än de genomsnittliga hyrorna inom det inre området. I det yttre området har lokalarean och hyran minskat då Skatteverket lämnat m 2 lokaler efter att tidigare ha flyttat till Solna. Effekten minskas dock genom att Försvarets materielverk, Inspektionen för vård och omsorg och Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter tal/språk har ökat sina lokaler i området med sammanlagt m 2. 10

11 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 I Stockholm utanför tullarna har lokalerna ökat främst i det södra området med m 2 samtidigt som hyrorna ökat med 54 miljoner kronor. Förändringen i det södra området beror nästan helt på att Försäkringskassan ökat sina lokaler i det södra området med m 2 vilket också förklarar den kraftiga ökningen av hyran och hyran per m 2 i detta område. I det nordvästra området har lokalarean minskat vilket i första hand beror på att Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med m 2 i Kista-området. Att hyran per m 2 ökat beror huvudsakligen på att Stockholms universitet bytt lokaler i Kistaområdet och fått en ökad hyra för en mindre lokalarea. Inom Solna och Sundbyberg har lokalarean endast ökat marginellt medan hyreskostnaderna ökat med 106 miljoner kronor. Att hyreskostnaderna ökat beror till stor del på att hyran för Skatteverkets lokaler ökat då vissa rabatter försvunnit vilket också förklarar ökningen av hyran per m 2. Andel hyra och lokalarea i olika områden 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2013 Procent 2014 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 81,9 80,9 79,8 80,3-2,1-0,6 -innanför tullarna 57,4 52,0 53,8 49,9-3,7-2,1 -inre område 17,3 12,3 14,5 9,9-2,8-2,4 -mellanområde 20,8 19,2 21,2 19,7 0,3 0,5 -yttre område 19,3 20,4 18,1 20,2-1,2-0,2 -utanför tullarna 24,5 29,0 26,0 30,5 1,5 1,5 -södra området 2,7 3,5 3,7 4,6 1,0 1,1 -nordvästra området 2,7 3,5 2,7 3,4 0,0-0,1 -norra området 19,1 22,0 19,6 22,5 0,5 0,5 Solna, Sundbyberg 18,1 19,1 20,2 19,7 2,1 0,6 Summa utanför tullarna 42,6 48,0 46,2 50,1 3,7 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Av tabellen framgår att hälften av lokalerna som de statliga myndigheterna hyr är lokaliserade till Stockholm innanför tullarna och drygt 30 procent är lokaliserade till Stockholm utanför tullarna. Resterande lokaler är lokaliserade till Solna och Sundbyberg. Andelen lokaler i Stockholm innanför tullarna har minskat mellan 2013 och 2014 medan lokalerna både i Stockholm utanför tullarna och i Solna och Sundbyberg har ökat. Huvuddelen av de lokaler som hyrs utanför tullarna är lokaliserade till det norra området samt Solna och Sundbyberg vilket beror på att flera stora universitet och högskolor är lokaliserade till dessa områden. 3.2 Större förändringar mellan 2013 och 2014 De större förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området har minskat, är bland annat följande. 11

12 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 ehälsomyndigheten är en helt ny myndighet från den 1 januari 2014 som tog över uppgifter från Apotekens Service AB. I samband med detta överfördes även två hyresavtal om sammanlagt m 2 på Ringvägen 100 från Apotekens Service AB. Ekonomistyrningsverket har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror huvudsakligen på att verket efter en ombyggnad flyttat tillbaka till lokaler om m 2 på Drottninggatan 89 från och samtidigt lämnat tillfälliga ersättningslokaler om m 2 på Adolf Fredriks Kyrkogata 8. Försvarets materielverk har utökat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen 31 från Försäkringskassan har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror i huvudsak på att myndigheten lämnat lokaler om m 2 på Klara Västra Kyrkogata 11 efter och flyttat till lokaler om m 2 på LM Ericsons väg 30 från och Tellusgången 1 och 5 från Myndigheten har även lämnat lokaler om 982 m 2 på Palmfeltsvägen 5 samt lokaler om 401 m 2 på Önskehemsgatan 15. Inspektionen för vård och omsorg har ökat sina lokaler med m 2. Inspektionen är en ny myndighet från som övertog lokaler från Socialstyrelsen, däribland en lokal om m 2 på Primusgatan 18. Myndigheten har hyrt nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Lokalerna på Primusgatan lämnades dock först vilket innebär att lokalerna har ökat med m 2 vid mättidpunkten. Om hänsyn även tas till att lokalerna på Primusgatan avvecklades under våren 2015 blir ökningen m 2. Statens institutionsstyrelse har ökat sina lokaler med m 2. Ökningen beror huvudsakligen på att myndigheten hyrt nya lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från som ersättning för huvuddelen av de tidigare lokalerna på Drottninggatan 29 som avvecklas först Om hänsyn även tas till att huvuddelen av lokalerna på Drottninggatan avvecklats blir ökningen endast 207 m 2. Konkurrensverket har ökat sina lokaler med m 2 genom inhyrning av tre nya lokaler på Torsgatan från och Kriminalvården har ökat sina lokaler för häktet i Kronberg med m 2 från Kronofogdemyndighet har ökat sina lokaler med m 2 på Löfströms allé 5 i Sundbyberg från Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med totalt m 2. Minskningen har huvudsakligen skett i Kista-området med m 2 där lokaler om m 2 lokaler lämnats på Isafjordsgatan 22 och 39, huvudsakligen efter , samtidigt som m 2 lokaler hyrts in på Kistagången 16 från Myndigheten för delaktighet har ökat sina lokaler med m 2. Myndigheten bildades genom att Hjälpmedelsinstitutet, som disponerade m 2 lokaler på Sturegatan 3-7 i Sundbyberg, inordnades i Myndigheten för handikap- 12

13 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 politisk samordning, som disponerade 773 m 2 lokaler på Arenavägen 63. Samtidigt byte myndigheten namn till Myndigheten för delaktighet. Lokalerna på Arenavägen 63 har avvecklats Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde har ökat sina lokaler med m 2. Museets huvudlokaler om m 2 på Södra Blasieholmshamnen 2 är för närvarande evakuerade för renovering men avtalen för lokalerna gäller formellt fortfarande och redovisas därmed. Under renoveringen disponerar museet bland annat lokaler om m 2 för magasinering samt 850 m 2 vid Sergels torg. I praktiken disponerar museet därmed lokaler om m 2 mindre än föregående år. Polismyndigheten i Stockholms län har utökat sina lokaler med totalt m 2. Huvudsakligen genom att hyra in utökade lokaler om 936 m 2 på Torkel Knutssonsgatan från , m 2 lokaler på Fleminggatan 14 från och m 2 lokaler på Polhemsgatan 30 som överförts från Rikspolisstyrelsen från Vissa mindre lokaler har också lämnats mellan 2013 och Regeringskansliet har minskat sina lokaler med totalt m 2 på Drottninggatan 21 efter Sannolikt är detta endast en tillfällig minskning under en ombyggnadstid. Rikspolisstyrelsen har minskat sina lokaler med m 2 varav m 2 på Polhemsgatan 30 efter Delar av lokalerna har tagits över av Polismyndigheten i Stockholm. Sannolikt avser dock minskningen på Polhemsgatan 30 lokaler som Säkerhetspolisen lämnat i samband med flytt till Solna men som redovisats under Rikspolisstyrelsen. Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32. Samtidigt har lokalerna i Sigtuna minskat med m 2 mellan 2013 och Skatteverket har minskat sina lokaler med totalt m 2 varav m 2 lokaler på Magnus Ladulåsgatan 65 och m 2 lokaler på Västgötagatan 1-5 efter Detta beror på att myndigheten hyrt dubbla lokaler under en övergångsperiod i samband med flytt till Solna. Statens historiska museer har minskat sina lokaler med m 2 på Storgatan 41 från Stockholms konstnärliga högskola har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra in en ny lokal på Linnégatan 87 från Stockholms universitet har minskat sina lokaler med m 2. Huvudsakligen beror minskningen på flera mindre ändringar av lokalerna som hyrs inom Universitetsområdet som medför minskade lokaler om sammanlagt m 2. Minskningen beror även på att universitetet har lämnat lokaler om 266 m 2 i Kistaområdet vid flytt från Isafjordsgatan 39 till Borgarfjordsgatan från Svea hovrätt har ökat sina lokaler med m 2, huvudsakligen beroende på att lokaler om m 2 hyrts in på Birger Jarls Torg 14 för Mark- och Miljööverdomstolen från

14 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 Säkerhetspolisen har minskat sina lokaler med m 2, vilket beror på att myndigheten har lämnat m 2 lokaler på Atlasmuren 1 och 451 m 2 på Agnegatan 1 efter De nya lokalerna i Solna disponeras redan från augusti Sammanlag motsvarar ovanstående förändringar i stort sett hela minskningen om m 2 mellan mättidpunkterna för 2013 och Av förändringen beror en ökning om m 2 på att verksamhet som tidigare inte var statlig har inordnats i staten. Samtidigt beror en minskning om m 2 på att dubbla lokaler disponerats under en övergångstid. 14

15 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till 2016 De uppgifter ESV hade tillgång till i början av januari 2015 indikerade att de förhyda lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt till Lokalerna inom området innanför tullarna fortsätter att minska samtidigt som lokalerna i området utanför tullarna ökar något. Lokalerna i Solna och Sundbyberg förändras inte nämnvärt. Hyrorna är beräknade med förutsättningen att konsumentprisindex ökar med två procent per år från januari Uppgifterna ska närmast ses som en indikation på utvecklingen. I vissa fall kan avtal för nya lokaler ha tecknats utan att ESV ännu fått kännedom om vilka lokaler myndigheten lämnar i samband med flytt. Sannolikt har också uppgifter om ytterligare förändringar kommit in till ESV efter det att underlaget togs fram. Dessa uppgifter har dock inte beaktat i underlaget. 4.1 Jämförelse mellan 2014 och 2016 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Konsekvens av kända förändringar t.o.m Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-0,8 4,1 -innanför tullarna ,6-2,2 3,9 -inre område ,0 1,6 3,3 -mellanområde ,0-5,6 4,9 -yttre område ,0-0,8 2,8 -utanför tullarna ,4 1,4 4,9 -södra området ,7-0,2 3,0 -nordvästra området ,2 1,3 8,8 -norra området ,0 1,7 4,8 Solna, Sundbyberg ,3 0,0 0,3 Summa utanför tullarna ,7 0,9 2,9 Summa ,6-0,7 3,3 Ökningen av arean och den totala hyran i det inre delområdet beror främst på att Länsstyrelsen i Stockholm flyttar till området och hyr 8 221m 2 lokaler. Effekten minskas dock genom att Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för strategiska produkter och Styrelsen för teknisk ackreditering flyttar från området och sammanlagt lämnar m 2 lokaler. 1 Beräkningarna baseras på Riksbankens långsiktiga mål att inflationen ska ligga på 2 procent. Kortsiktigt kan dock inflationen antas bli mellan 0 och 1 procent. 15

16 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Minskningen av arean i mellanområdet beror till stor del på att Länsstyrelsen i Stockholm lämnar lokaler om m 2, Kungl. Tekniska högskolan lämnat lokaler om m 2 på Östermalm och till en mindre del på att Svenska ESF-rådet flyttar från området och lämnar 803 m 2 lokaler. Ökningen av arean och den totala hyran i Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Kungl. Tekniska högskolan ökat sina lokaler med m 2 i det norra området samtidigt som Stockholms universitet minskar sina lokaler med m 2 i samma område. Ökningen av hyreskostnaderna samt hyran per m 2 i det nordvästra området inom Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Försvarets forskningsinstitut tecknat om sitt avtal för lokalerna i Kista till en väsentligt högre hyra från Andel hyra och lokalarea i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Procent 2016 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 79,8 80,3 80,2 80,2 0,5-0,1 -innanför tullarna 53,8 49,9 53,3 49,1-0,5-0,8 -inre område 14,5 9,9 14,8 10,2 0,3 0,2 -mellanområde 21,2 19,7 20,4 18,7-0,7-1,0 -yttre område 18,1 20,2 18,0 20,2-0,1-0,0 -utanför tullarna 26,0 30,5 27,0 31,1 1,0 0,6 -södra området 3,7 4,6 3,7 4,6 0,0 0,0 -nordvästra området 2,7 3,4 2,9 3,5 0,2 0,1 -norra området 19,6 22,5 20,4 23,1 0,8 0,5 Solna, Sundbyberg 20,2 19,7 19,8 19,8-0,5 0,1 Summa utanför tullarna 46,2 50,1 46,7 50,9 0,5 0,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 Andelen lokaler som hyrs i Stockholm innanför tullarna fortsätter att minska medan andelen som hyrs utanför tullarna fortsätter att öka. Andelen lokaler i Solna och Sundbyberg förändras endast marginellt. 4.2 Större förändringar mellan 2014 och 2016 De större kända förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området kan förväntas minska något, är bland annat följande. Arbetsförmedlingen har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra ytterligare en lokal på S:t Eriksgatan 117 från Statens historiska museer har ökat sina lokaler med m 2 i samband med att den arkeologiska uppdragsverksamheten, och även en lokal på Instrumentvägen 19, togs över från Riksantikvarieämbetet från , se även under Riksantikvarieämbetet. 16

17 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Inspektionen för vård och omsorg har minskat sina lokaler med m 2 genom att en lokal på Primusgatan 18 har avvecklats Inspektionen har tidigare hyrt in nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Statens institutionsstyrelse har minskat sina lokaler med m 2 genom att lokaler på Drottninggatan 29 har avvecklats Myndigheten har hyrt nya lokaler på Lindhagensgatan 126 från Kungl. Tekniska högskolan har utökat sina lokaler med sammanlagt m 2. Inom KTH-området har flera lokaler hyrts in om sammanlagt m 2 med varierande datum för hyrestidens början mellan och samtidig som lokaler om sammanlagt m 2 på Östermalmsgatan 26 kommer att avvecklas Länsstyrelsen i Stockholm kommer att minska sina lokaler med m 2. Nya lokaler om m 2 har hyrts in på Regeringsgatan 66, preliminärt från Lokalerna om m 2 på Hantverkargatan 29 kommer preliminärt att avvecklas Riksantikvarieämbetet har minskat sina lokaler med m 2 vilket i huvudsak beror på att verksamhet överförts till Statens historisk museer, se ovan under Statens historiska museer. Stockholms universitet minskar sina lokaler med sammanlagt m 2 genom omteckning av flera avtal inom universitetsområdet under Tullverket har minskat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen från

18 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 5 Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Sedan december 2013 har flera myndigheter flyttat till ett mindre centralt område. Samtidigt har några myndigheter flytta till ett mer centralt område. Sammantaget innebär de omlokaliseringar som redan gjorts en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Effekterna beror huvudsakligen på omlokaliseringen av Försäkringskassan. I detta kapitel redogör vi för de myndigheter som har förändrat sin lokalisering till ett mindre eller mer centralt område. Myndigheter som endast omlokaliserar mindre delar av sin verksamt har dock inte beaktats. Förändringar av hyra, lokalarea och hyra per m 2 för myndigheter som har flyttat avser skillnader mellan 2013 och Det innebär att även förändringar på grund av kostnadsläge kan ha påverkat beräkningarna förutom effekterna av de förändrade lokalerna. För de myndigheter som kommer att omlokalisera verksamheten har jämförelserna gjorts mellan senare år. 5.1 Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område. Arbetsgivarverket har flyttat till lokaler om m 2 på Sveavägen 44 från Lokalerna om m 2 på Kungsgatan har avvecklats Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,1 miljoner kronor. Samtidigt ökar hyran per m 2 med cirka 12 procent. Även om omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet så är ändringen av lokaliseringen endast marginell. Boverket har flyttat till lokaler om 453 m 2 på Karlavägen 108 från och lämnar lokaler om 207 m 2 på Norrlandsgatan 11 som har avvecklats Flytten ger en höjning av årshyran med cirka 0,5 miljoner kronor samtidigt som hyran per m 2 minskar med cirka 22 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlskrona. Försäkringskassan har flyttat huvuddelen av verksamheten i Stockholm till lokaler om m 2 på L M Ericsons väg 30 samt Tellusgången 1-7 från Lokalerna om m 2 på Klara Västra Kyrkogatan 11 har avvecklats Vid en jämförelse mellan 2013 och 2014 ger flytten en höjning av årshyran med cirka 5 miljoner kronor och en höjning av hyran per m 2 med cirka 50 procent. För att få en korrekt uppfattning bör dock en jämförelse istället göras av årshyrorna för 2012 och Denna jämförelse visar i stället på en sänkning av årshyran med cirka 48 miljoner kronor och en minskning av hyran per m 2 med cirka 18

19 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 27 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det södra området. Inspektionen för strategiska produkter har flyttat till lokaler om 918 m 2 på Gullfossgatan 6 i Kista från och lämnat lokaler om 901 m 2 på Klarabergsviadukten 90 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med 16 procent. För de första månaderna har dock hyresgästen en väsentlig rabatt som inte beaktats i ovanstående beräkningar. I hyran för den nya lokalen ingår bland annat receptions- och vaktmästeritjänst. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Konsumentverket har flyttat till lokaler om 194 m 2 på Dalagatan 5 från men lämnar lokaler om 195 m 2 på Vasagatan 52 redan Flytten ger endast en mindre sänkning av årshyran och hyran per m 2. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlstad. Statens institutionsstyrelse har flyttat huvudkontoret till lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från I samband med detta har lokaler om m 2 på Drottninggatan 29 lämnats Några mindre lokaler om 271 m 2 behålls på Klara Östra Kyrkogata 6. Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,2 miljoner kronor samt av hyran per m 2 med cirka 16 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det yttre området. Styrelsen för teknisk ackreditering har flyttat till lokaler om m 2 på Gustavslundsvägen 151 från och lämnat lokaler om m 2 på Kungsbron 1 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 2,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med cirka 52 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Borås. 5.2 Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område. Energimarknadsinspektionen har flyttat till lokaler om 349 m 2 på Drottninggatan 26 från I samband med detta lämnades tidigare lokaler om 393 m 2 på Torsgatan 13 efter Flytten ger en mindre sänkning av årshyran men en höjning av hyran per m 2 med cirka 10 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Eskilstuna. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har flyttat till lokaler om 517 m 2 på Östra Järnvägsgatan 27 från och lämnat lokaler om 878 m 2 på Wallingatan 2 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,8 miljoner kronor men en höjning av hyran per m 2 med cirka 13 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. 19

20 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32 från samtidigt som lokalerna i Sigtuna minskat med m 2. Detta innebär en omlokalisering av verksamhet från området utanför Stockholm, Solna och Sundbyberg till det yttre området. 5.3 Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer preliminärt att flytta till lokaler om m 2 på Regeringsgatan 66 under december 2015 och därefter avveckla lokaler om m 2 på Hantverkargatan 29 efter Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Kungl. Tekniska högskolan kommer att lämna lokaler om m 2 på Östermalmsgatan 26 efter Nya lokaler kommer att hyras inom KTH-området. Det är dock svårt att säga exakt vilka lokaler som ersätter lokalerna på Östermalmsgatan. Omlokaliseringen innebär en flytt från det yttre området till det norra området.. 20

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE RAPPORT 2014-05-20 NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE EN STUDIE AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 1 Pelle Edmark Erik Gauffin Erik Kärnekull rev. 2014-06-17 TOM SIDA 2 3 SAMMANFATTNING Denna rapport visar att resultaten

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 1/09 Rapport Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-18 2002/338-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-08-29 Ju2002/6114/KO Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer