Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014"

Transkript

1 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4

2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan laddas ner som PDF. Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:50 Copyright: ESV Rapportansvarig: Stefan Gehlin

3 FÖRORD Förord Det här är den fjärde analysen i Ekonomistyrningsverkets (ESV) serie med fördjupade analyser inom olika områden. Analysen är en uppföljning och vidareutveckling av ESV:s rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44). Analysen visar hur de statliga myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg har förändrats mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Analysen har utarbetats inom avdelningen Analys och prognoser. I detta ärende har ställföreträdande generaldirektör Kristina Lundqvist beslutat. Funktionsansvarig Stefan Gehlin har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också avdelningschef Matts Karlson och utredare Björn Andersson deltagit. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Utgångspunkt Underlag Avgränsningar Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och Jämförelse mellan 2013 och Större förändringar mellan 2013 och Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till Jämförelse mellan 2014 och Större förändringar mellan 2014 och Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering Bilaga 1. Redovisning av myndigheternas lokaler 2013 och Bilaga 2. Större förändringar till Bilaga 3. Myndigheternas lokalisering i det inre området Bilaga 4. Myndigheternas lokalisering i mellanområdet och det yttre området 34 Bilaga 5. Myndigheternas lokalisering utanför tullarna

5 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning I rapporten Statens lokalförsörjning (ESV 2013:36) gjorde ESV en karläggning av myndigheternas lokaler i första hand inom området Stockholm innanför tullarna men delvis också inom området Stockholm utanför tullarnas samt Solna och Sundbyberg. I kartläggningen undersökte vi i första hand förändringen mellan 2006 och Vi gjorde också en framåtblick till I rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44) gjorde ESV en första uppföljning av den tidigare karläggningen. I den uppföljningen utökade vi det kartlagda området till att omfatta hela Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Denna analys ska i första hand ses som en uppföljning av den tidigare kartläggningen och omfattar samma område som föregående uppföljningsrapport. I denna analys har tidshorisonten dock flyttats fram ett år och avser förändringen mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Uppföljningen visar att myndigheternas lokaler för hela området har minskat mellan 2013 och 2014 och att detta i första hand skett i Stockholm innanför tullarna. Regeringskansliet har lämnat m 2, vilket dock kan vara tillfälligt, och Försäkringskassan har lämnat m 2 i det inre området samtidigt som Skatteverket har lämnat m 2 i det yttre området. Samtidigt har lokalerna ökat i Stockholm utanför tullarna och främst i det södra området där Försäkringskassan hyrt in m 2. I övriga områden samt Solna och Sundbyberg har det endast skett mindre förändringar av lokalarean. Andelen lokaler innanför tullarna är nu något mindre än andelen utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg. De uppgifter som fanns tillgängliga i början av 2015 indikerar att lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt mellan 2014 och Lokalerna i Stockholm innanför tullarna kommer fortsätta att minska och främst i mellanområdet. Samtidigt kommer lokalerna i Stockholm utanför tullarna öka och främst i det norra området. I Solna och Sundbyberg sker ingen förändring av lokalerna. Andelen lokaler innanför tullarna forsätter att minska. Flera myndigheter har flyttat till ett mindre centralt läge och några till ett mer centralt läge. Sammantaget medför genomförda omlokaliseringar en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på omlokaliseringen av Försäkringskassan. 5

6 INLEDNING 2 Inledning 2.1 Bakgrund. ESV fick i regeringsbeslut i uppdrag att utreda och lämna förslag på en rad punkter inom området statens lokalförsörjning. I uppdraget ingick även att kartlägga myndigheterna lokalisering till centrala Stockholm 2006 och ESV skulle samråda med Socialdepartementet vid definitionen av centrala Stockholm samt vilka myndigheter som skulle omfattas av kartläggningen. Efter samråd med Socialdepartementet bestämdes att centrala Stockholm skulle definieras som samma område som ESV, vid beräkningen av omräkningstal för pris- och löneomräkning av lokalkostnader, benämner Rikthyresområde 1 Stockholm innanför tullarna. Vidare bestämdes att samtliga myndigheter inom detta område skulle ingå i kartläggningen. För att öka flexibiliteten i kartläggningen delades centrala Stockholm in i ett yttre, ett mellan och ett inre område. Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg inkluderades i delar av kartläggningen. Förutom kartläggningen avseende 2006 och 2012 gjordes en framåtblick till Under 2014 lämnades rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 som även omfattade en framåtblick till Området utökades till att omfatta hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg delades in i fyra geografiska områden, södra området, nordvästra området, norra området samt Solna och Sundbyberg. 2.2 Utgångspunkt I ESV:s instruktion anges i 5 bland annat att Myndigheten ska särskilt samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna. Som ett led i uppdraget att följa upp uppgifterna om den statliga lokalförsörjningen har ESV gjort en uppföljning av myndigheternas lokalisering i Stockholm, Solna och Sundbyberg. 2.3 Underlag Kartläggningen baseras helt på uppgifter som hämtats från ESV:s KAR-databas. Databasen uppdateras löpande med det underlag myndigheterna redovisar till ESV med hänvisningen till förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning och ESV:s föreskrifter till denna. Enligt förordningen och föreskriften ska myndigheterna löpande överlämna uppgifter om sina hyresavtal till ESV. Uppgifterna bedöms ge en mycket god bild av myndigheternas lokaliseringar. 6

7 INLEDNING 2.4 Avgränsningar Kartläggningen av de statliga myndigheternas lokalisering omfattar hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Uppdelningen av centrala Stockholm är densamma som i föregående rapport. Karta över Stockholms centrala delar Gräns för Stockholm innanför tullarna Gräns mellan det yttre området och mellanområdet Gräns mellan det inre området och mellanområdet Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg har samma avgränsningar som föregående rapport. 7

8 INLEDNING Karta över Stockholm med uppdelning mellan olika områden samt Solna och Sundbyberg Stockholm, Solna och Sundbyberg Solna och Sundbyberg Stockholm utanför tullarna, nordvästra området Stockholm utanför tullarna, norra området Stockholm utanför tullarna, södra området Kartläggningen har gjorts på det underlag som fanns tillgängligt i mitten av januari 2015, med något undantag, och avser i första hand situationen 2013 och 2014 men även en framåtblick till Vid kartläggningen har värdetidpunkten den 1 december använts för respektive år. Detta innebär att vi inte tagit hänsyn till organisatoriska förändringar som skett efter denna tidpunkt, som exempelvis polisväsendets nya organisation från Samtliga statliga myndigheters lokaler inom området ingår i kartläggningen med vissa undantag. För Försvarsmaktens lokaler finns knapphändiga uppgifter. Det finns även 8

9 INLEDNING ofullständiga uppgifter för Statens Fastighetsverk och andra myndigheter som disponerar lokaler i av respektive myndighet förvaltade byggnader. Vidare finns inte uppgifter om de lokaler som Sveriges Riksdag disponerar. I kartläggningen har all area inkluderats oavsett om den ligger ovan eller under mark. De redovisade hyrorna inkluderar alla de hyreskomponenter som är kända, förutom hyrestillägg för fastighetsskatt. Det innebär att driftkostnader för värme, vatten och avlopp ingår i varierande grad. I vissa fall ingår även tillägg för ombyggnader när de regleras genom hyran. Vidare redovisas hyran per kvadratmeter och förändringen mellan åren. Uppgifterna gäller de lokaler som myndigheten själv disponerar. Lokaler som myndigheter hyr in och sedan hyr ut till annan statlig verksamhet redovisas för den myndighet som disponerar lokalerna medan lokalerna som hyrs ut till privat verksamhet inte ingår. I bilagorna 1 och 2 redovisas lokalerna per myndighet i tabellform. I bilagorna 3, 4 och 5 finns myndigheternas lokaler utplacerade på kartor som de disponerades den 1 december

10 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och 2014 Kartläggningen visar att den hyrda lokalarean har minskat inom hela området och i först hand i de inre och yttre områdena av Stockholm innanför tullarna. Samtidigt har en ökning skett i området Stockholm utanför tullarna och då främst i det södra området. 3.1 Jämförelse mellan 2013 och 2014 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden samt förändring mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-3,3 0,2 -innanför tullarna ,9-6,5-0,4 -inre område ,9-21,5 5,9 -mellanområde ,0-0,3 1,3 -yttre område ,5-3,4-3,2 -utanför tullarna ,7 2,4 3,2 -södra området ,4 27,9 8,2 -nordvästra området ,2-5,9 6,0 -norra området ,0-0,3 2,3 Solna, Sundbyberg ,1 0,5 10,5 Summa utanför tullarna ,0 1,7 6,3 Totalt ,6-2,6 2,1 I Stockholm innanför tullarna har lokalerna minskat med m 2 och hyran med 208 miljoner kronor mellan 2013 och Detta beror till stor del på att Försäkringskassan har lämnat m 2 lokaler i det inre området och flyttat till det södra området. Även Regeringskansliet har minskat sina lokaler i det inre området med m 2 vilket eventuellt endast är en tillfällig minskning på grund av ombyggnader. Dessa förändringar medför också en minskning av hyreskostnaderna med 132 miljoner kronor. Att hyran per m 2 samtidigt ökat beror på att hyran för de lokaler som Försäkringskassan lämnat var avsevärt lägre än de genomsnittliga hyrorna inom det inre området. I det yttre området har lokalarean och hyran minskat då Skatteverket lämnat m 2 lokaler efter att tidigare ha flyttat till Solna. Effekten minskas dock genom att Försvarets materielverk, Inspektionen för vård och omsorg och Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter tal/språk har ökat sina lokaler i området med sammanlagt m 2. 10

11 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 I Stockholm utanför tullarna har lokalerna ökat främst i det södra området med m 2 samtidigt som hyrorna ökat med 54 miljoner kronor. Förändringen i det södra området beror nästan helt på att Försäkringskassan ökat sina lokaler i det södra området med m 2 vilket också förklarar den kraftiga ökningen av hyran och hyran per m 2 i detta område. I det nordvästra området har lokalarean minskat vilket i första hand beror på att Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med m 2 i Kista-området. Att hyran per m 2 ökat beror huvudsakligen på att Stockholms universitet bytt lokaler i Kistaområdet och fått en ökad hyra för en mindre lokalarea. Inom Solna och Sundbyberg har lokalarean endast ökat marginellt medan hyreskostnaderna ökat med 106 miljoner kronor. Att hyreskostnaderna ökat beror till stor del på att hyran för Skatteverkets lokaler ökat då vissa rabatter försvunnit vilket också förklarar ökningen av hyran per m 2. Andel hyra och lokalarea i olika områden 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2013 Procent 2014 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 81,9 80,9 79,8 80,3-2,1-0,6 -innanför tullarna 57,4 52,0 53,8 49,9-3,7-2,1 -inre område 17,3 12,3 14,5 9,9-2,8-2,4 -mellanområde 20,8 19,2 21,2 19,7 0,3 0,5 -yttre område 19,3 20,4 18,1 20,2-1,2-0,2 -utanför tullarna 24,5 29,0 26,0 30,5 1,5 1,5 -södra området 2,7 3,5 3,7 4,6 1,0 1,1 -nordvästra området 2,7 3,5 2,7 3,4 0,0-0,1 -norra området 19,1 22,0 19,6 22,5 0,5 0,5 Solna, Sundbyberg 18,1 19,1 20,2 19,7 2,1 0,6 Summa utanför tullarna 42,6 48,0 46,2 50,1 3,7 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Av tabellen framgår att hälften av lokalerna som de statliga myndigheterna hyr är lokaliserade till Stockholm innanför tullarna och drygt 30 procent är lokaliserade till Stockholm utanför tullarna. Resterande lokaler är lokaliserade till Solna och Sundbyberg. Andelen lokaler i Stockholm innanför tullarna har minskat mellan 2013 och 2014 medan lokalerna både i Stockholm utanför tullarna och i Solna och Sundbyberg har ökat. Huvuddelen av de lokaler som hyrs utanför tullarna är lokaliserade till det norra området samt Solna och Sundbyberg vilket beror på att flera stora universitet och högskolor är lokaliserade till dessa områden. 3.2 Större förändringar mellan 2013 och 2014 De större förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området har minskat, är bland annat följande. 11

12 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 ehälsomyndigheten är en helt ny myndighet från den 1 januari 2014 som tog över uppgifter från Apotekens Service AB. I samband med detta överfördes även två hyresavtal om sammanlagt m 2 på Ringvägen 100 från Apotekens Service AB. Ekonomistyrningsverket har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror huvudsakligen på att verket efter en ombyggnad flyttat tillbaka till lokaler om m 2 på Drottninggatan 89 från och samtidigt lämnat tillfälliga ersättningslokaler om m 2 på Adolf Fredriks Kyrkogata 8. Försvarets materielverk har utökat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen 31 från Försäkringskassan har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror i huvudsak på att myndigheten lämnat lokaler om m 2 på Klara Västra Kyrkogata 11 efter och flyttat till lokaler om m 2 på LM Ericsons väg 30 från och Tellusgången 1 och 5 från Myndigheten har även lämnat lokaler om 982 m 2 på Palmfeltsvägen 5 samt lokaler om 401 m 2 på Önskehemsgatan 15. Inspektionen för vård och omsorg har ökat sina lokaler med m 2. Inspektionen är en ny myndighet från som övertog lokaler från Socialstyrelsen, däribland en lokal om m 2 på Primusgatan 18. Myndigheten har hyrt nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Lokalerna på Primusgatan lämnades dock först vilket innebär att lokalerna har ökat med m 2 vid mättidpunkten. Om hänsyn även tas till att lokalerna på Primusgatan avvecklades under våren 2015 blir ökningen m 2. Statens institutionsstyrelse har ökat sina lokaler med m 2. Ökningen beror huvudsakligen på att myndigheten hyrt nya lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från som ersättning för huvuddelen av de tidigare lokalerna på Drottninggatan 29 som avvecklas först Om hänsyn även tas till att huvuddelen av lokalerna på Drottninggatan avvecklats blir ökningen endast 207 m 2. Konkurrensverket har ökat sina lokaler med m 2 genom inhyrning av tre nya lokaler på Torsgatan från och Kriminalvården har ökat sina lokaler för häktet i Kronberg med m 2 från Kronofogdemyndighet har ökat sina lokaler med m 2 på Löfströms allé 5 i Sundbyberg från Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med totalt m 2. Minskningen har huvudsakligen skett i Kista-området med m 2 där lokaler om m 2 lokaler lämnats på Isafjordsgatan 22 och 39, huvudsakligen efter , samtidigt som m 2 lokaler hyrts in på Kistagången 16 från Myndigheten för delaktighet har ökat sina lokaler med m 2. Myndigheten bildades genom att Hjälpmedelsinstitutet, som disponerade m 2 lokaler på Sturegatan 3-7 i Sundbyberg, inordnades i Myndigheten för handikap- 12

13 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 politisk samordning, som disponerade 773 m 2 lokaler på Arenavägen 63. Samtidigt byte myndigheten namn till Myndigheten för delaktighet. Lokalerna på Arenavägen 63 har avvecklats Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde har ökat sina lokaler med m 2. Museets huvudlokaler om m 2 på Södra Blasieholmshamnen 2 är för närvarande evakuerade för renovering men avtalen för lokalerna gäller formellt fortfarande och redovisas därmed. Under renoveringen disponerar museet bland annat lokaler om m 2 för magasinering samt 850 m 2 vid Sergels torg. I praktiken disponerar museet därmed lokaler om m 2 mindre än föregående år. Polismyndigheten i Stockholms län har utökat sina lokaler med totalt m 2. Huvudsakligen genom att hyra in utökade lokaler om 936 m 2 på Torkel Knutssonsgatan från , m 2 lokaler på Fleminggatan 14 från och m 2 lokaler på Polhemsgatan 30 som överförts från Rikspolisstyrelsen från Vissa mindre lokaler har också lämnats mellan 2013 och Regeringskansliet har minskat sina lokaler med totalt m 2 på Drottninggatan 21 efter Sannolikt är detta endast en tillfällig minskning under en ombyggnadstid. Rikspolisstyrelsen har minskat sina lokaler med m 2 varav m 2 på Polhemsgatan 30 efter Delar av lokalerna har tagits över av Polismyndigheten i Stockholm. Sannolikt avser dock minskningen på Polhemsgatan 30 lokaler som Säkerhetspolisen lämnat i samband med flytt till Solna men som redovisats under Rikspolisstyrelsen. Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32. Samtidigt har lokalerna i Sigtuna minskat med m 2 mellan 2013 och Skatteverket har minskat sina lokaler med totalt m 2 varav m 2 lokaler på Magnus Ladulåsgatan 65 och m 2 lokaler på Västgötagatan 1-5 efter Detta beror på att myndigheten hyrt dubbla lokaler under en övergångsperiod i samband med flytt till Solna. Statens historiska museer har minskat sina lokaler med m 2 på Storgatan 41 från Stockholms konstnärliga högskola har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra in en ny lokal på Linnégatan 87 från Stockholms universitet har minskat sina lokaler med m 2. Huvudsakligen beror minskningen på flera mindre ändringar av lokalerna som hyrs inom Universitetsområdet som medför minskade lokaler om sammanlagt m 2. Minskningen beror även på att universitetet har lämnat lokaler om 266 m 2 i Kistaområdet vid flytt från Isafjordsgatan 39 till Borgarfjordsgatan från Svea hovrätt har ökat sina lokaler med m 2, huvudsakligen beroende på att lokaler om m 2 hyrts in på Birger Jarls Torg 14 för Mark- och Miljööverdomstolen från

14 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 Säkerhetspolisen har minskat sina lokaler med m 2, vilket beror på att myndigheten har lämnat m 2 lokaler på Atlasmuren 1 och 451 m 2 på Agnegatan 1 efter De nya lokalerna i Solna disponeras redan från augusti Sammanlag motsvarar ovanstående förändringar i stort sett hela minskningen om m 2 mellan mättidpunkterna för 2013 och Av förändringen beror en ökning om m 2 på att verksamhet som tidigare inte var statlig har inordnats i staten. Samtidigt beror en minskning om m 2 på att dubbla lokaler disponerats under en övergångstid. 14

15 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till 2016 De uppgifter ESV hade tillgång till i början av januari 2015 indikerade att de förhyda lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt till Lokalerna inom området innanför tullarna fortsätter att minska samtidigt som lokalerna i området utanför tullarna ökar något. Lokalerna i Solna och Sundbyberg förändras inte nämnvärt. Hyrorna är beräknade med förutsättningen att konsumentprisindex ökar med två procent per år från januari Uppgifterna ska närmast ses som en indikation på utvecklingen. I vissa fall kan avtal för nya lokaler ha tecknats utan att ESV ännu fått kännedom om vilka lokaler myndigheten lämnar i samband med flytt. Sannolikt har också uppgifter om ytterligare förändringar kommit in till ESV efter det att underlaget togs fram. Dessa uppgifter har dock inte beaktat i underlaget. 4.1 Jämförelse mellan 2014 och 2016 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Konsekvens av kända förändringar t.o.m Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-0,8 4,1 -innanför tullarna ,6-2,2 3,9 -inre område ,0 1,6 3,3 -mellanområde ,0-5,6 4,9 -yttre område ,0-0,8 2,8 -utanför tullarna ,4 1,4 4,9 -södra området ,7-0,2 3,0 -nordvästra området ,2 1,3 8,8 -norra området ,0 1,7 4,8 Solna, Sundbyberg ,3 0,0 0,3 Summa utanför tullarna ,7 0,9 2,9 Summa ,6-0,7 3,3 Ökningen av arean och den totala hyran i det inre delområdet beror främst på att Länsstyrelsen i Stockholm flyttar till området och hyr 8 221m 2 lokaler. Effekten minskas dock genom att Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för strategiska produkter och Styrelsen för teknisk ackreditering flyttar från området och sammanlagt lämnar m 2 lokaler. 1 Beräkningarna baseras på Riksbankens långsiktiga mål att inflationen ska ligga på 2 procent. Kortsiktigt kan dock inflationen antas bli mellan 0 och 1 procent. 15

16 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Minskningen av arean i mellanområdet beror till stor del på att Länsstyrelsen i Stockholm lämnar lokaler om m 2, Kungl. Tekniska högskolan lämnat lokaler om m 2 på Östermalm och till en mindre del på att Svenska ESF-rådet flyttar från området och lämnar 803 m 2 lokaler. Ökningen av arean och den totala hyran i Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Kungl. Tekniska högskolan ökat sina lokaler med m 2 i det norra området samtidigt som Stockholms universitet minskar sina lokaler med m 2 i samma område. Ökningen av hyreskostnaderna samt hyran per m 2 i det nordvästra området inom Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Försvarets forskningsinstitut tecknat om sitt avtal för lokalerna i Kista till en väsentligt högre hyra från Andel hyra och lokalarea i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Procent 2016 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 79,8 80,3 80,2 80,2 0,5-0,1 -innanför tullarna 53,8 49,9 53,3 49,1-0,5-0,8 -inre område 14,5 9,9 14,8 10,2 0,3 0,2 -mellanområde 21,2 19,7 20,4 18,7-0,7-1,0 -yttre område 18,1 20,2 18,0 20,2-0,1-0,0 -utanför tullarna 26,0 30,5 27,0 31,1 1,0 0,6 -södra området 3,7 4,6 3,7 4,6 0,0 0,0 -nordvästra området 2,7 3,4 2,9 3,5 0,2 0,1 -norra området 19,6 22,5 20,4 23,1 0,8 0,5 Solna, Sundbyberg 20,2 19,7 19,8 19,8-0,5 0,1 Summa utanför tullarna 46,2 50,1 46,7 50,9 0,5 0,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 Andelen lokaler som hyrs i Stockholm innanför tullarna fortsätter att minska medan andelen som hyrs utanför tullarna fortsätter att öka. Andelen lokaler i Solna och Sundbyberg förändras endast marginellt. 4.2 Större förändringar mellan 2014 och 2016 De större kända förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området kan förväntas minska något, är bland annat följande. Arbetsförmedlingen har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra ytterligare en lokal på S:t Eriksgatan 117 från Statens historiska museer har ökat sina lokaler med m 2 i samband med att den arkeologiska uppdragsverksamheten, och även en lokal på Instrumentvägen 19, togs över från Riksantikvarieämbetet från , se även under Riksantikvarieämbetet. 16

17 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Inspektionen för vård och omsorg har minskat sina lokaler med m 2 genom att en lokal på Primusgatan 18 har avvecklats Inspektionen har tidigare hyrt in nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Statens institutionsstyrelse har minskat sina lokaler med m 2 genom att lokaler på Drottninggatan 29 har avvecklats Myndigheten har hyrt nya lokaler på Lindhagensgatan 126 från Kungl. Tekniska högskolan har utökat sina lokaler med sammanlagt m 2. Inom KTH-området har flera lokaler hyrts in om sammanlagt m 2 med varierande datum för hyrestidens början mellan och samtidig som lokaler om sammanlagt m 2 på Östermalmsgatan 26 kommer att avvecklas Länsstyrelsen i Stockholm kommer att minska sina lokaler med m 2. Nya lokaler om m 2 har hyrts in på Regeringsgatan 66, preliminärt från Lokalerna om m 2 på Hantverkargatan 29 kommer preliminärt att avvecklas Riksantikvarieämbetet har minskat sina lokaler med m 2 vilket i huvudsak beror på att verksamhet överförts till Statens historisk museer, se ovan under Statens historiska museer. Stockholms universitet minskar sina lokaler med sammanlagt m 2 genom omteckning av flera avtal inom universitetsområdet under Tullverket har minskat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen från

18 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 5 Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Sedan december 2013 har flera myndigheter flyttat till ett mindre centralt område. Samtidigt har några myndigheter flytta till ett mer centralt område. Sammantaget innebär de omlokaliseringar som redan gjorts en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Effekterna beror huvudsakligen på omlokaliseringen av Försäkringskassan. I detta kapitel redogör vi för de myndigheter som har förändrat sin lokalisering till ett mindre eller mer centralt område. Myndigheter som endast omlokaliserar mindre delar av sin verksamt har dock inte beaktats. Förändringar av hyra, lokalarea och hyra per m 2 för myndigheter som har flyttat avser skillnader mellan 2013 och Det innebär att även förändringar på grund av kostnadsläge kan ha påverkat beräkningarna förutom effekterna av de förändrade lokalerna. För de myndigheter som kommer att omlokalisera verksamheten har jämförelserna gjorts mellan senare år. 5.1 Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område. Arbetsgivarverket har flyttat till lokaler om m 2 på Sveavägen 44 från Lokalerna om m 2 på Kungsgatan har avvecklats Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,1 miljoner kronor. Samtidigt ökar hyran per m 2 med cirka 12 procent. Även om omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet så är ändringen av lokaliseringen endast marginell. Boverket har flyttat till lokaler om 453 m 2 på Karlavägen 108 från och lämnar lokaler om 207 m 2 på Norrlandsgatan 11 som har avvecklats Flytten ger en höjning av årshyran med cirka 0,5 miljoner kronor samtidigt som hyran per m 2 minskar med cirka 22 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlskrona. Försäkringskassan har flyttat huvuddelen av verksamheten i Stockholm till lokaler om m 2 på L M Ericsons väg 30 samt Tellusgången 1-7 från Lokalerna om m 2 på Klara Västra Kyrkogatan 11 har avvecklats Vid en jämförelse mellan 2013 och 2014 ger flytten en höjning av årshyran med cirka 5 miljoner kronor och en höjning av hyran per m 2 med cirka 50 procent. För att få en korrekt uppfattning bör dock en jämförelse istället göras av årshyrorna för 2012 och Denna jämförelse visar i stället på en sänkning av årshyran med cirka 48 miljoner kronor och en minskning av hyran per m 2 med cirka 18

19 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 27 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det södra området. Inspektionen för strategiska produkter har flyttat till lokaler om 918 m 2 på Gullfossgatan 6 i Kista från och lämnat lokaler om 901 m 2 på Klarabergsviadukten 90 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med 16 procent. För de första månaderna har dock hyresgästen en väsentlig rabatt som inte beaktats i ovanstående beräkningar. I hyran för den nya lokalen ingår bland annat receptions- och vaktmästeritjänst. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Konsumentverket har flyttat till lokaler om 194 m 2 på Dalagatan 5 från men lämnar lokaler om 195 m 2 på Vasagatan 52 redan Flytten ger endast en mindre sänkning av årshyran och hyran per m 2. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlstad. Statens institutionsstyrelse har flyttat huvudkontoret till lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från I samband med detta har lokaler om m 2 på Drottninggatan 29 lämnats Några mindre lokaler om 271 m 2 behålls på Klara Östra Kyrkogata 6. Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,2 miljoner kronor samt av hyran per m 2 med cirka 16 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det yttre området. Styrelsen för teknisk ackreditering har flyttat till lokaler om m 2 på Gustavslundsvägen 151 från och lämnat lokaler om m 2 på Kungsbron 1 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 2,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med cirka 52 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Borås. 5.2 Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område. Energimarknadsinspektionen har flyttat till lokaler om 349 m 2 på Drottninggatan 26 från I samband med detta lämnades tidigare lokaler om 393 m 2 på Torsgatan 13 efter Flytten ger en mindre sänkning av årshyran men en höjning av hyran per m 2 med cirka 10 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Eskilstuna. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har flyttat till lokaler om 517 m 2 på Östra Järnvägsgatan 27 från och lämnat lokaler om 878 m 2 på Wallingatan 2 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,8 miljoner kronor men en höjning av hyran per m 2 med cirka 13 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. 19

20 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32 från samtidigt som lokalerna i Sigtuna minskat med m 2. Detta innebär en omlokalisering av verksamhet från området utanför Stockholm, Solna och Sundbyberg till det yttre området. 5.3 Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer preliminärt att flytta till lokaler om m 2 på Regeringsgatan 66 under december 2015 och därefter avveckla lokaler om m 2 på Hantverkargatan 29 efter Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Kungl. Tekniska högskolan kommer att lämna lokaler om m 2 på Östermalmsgatan 26 efter Nya lokaler kommer att hyras inom KTH-området. Det är dock svårt att säga exakt vilka lokaler som ersätter lokalerna på Östermalmsgatan. Omlokaliseringen innebär en flytt från det yttre området till det norra området.. 20

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 Rapport Avgifter om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2011

Sjukfrånvaron i staten 2011 Dnr 2012/60-5 Sjukfrånvaron i staten 2011 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-03 2012/60-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-22 S2011/11264/VS (slutligt) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård rolu@implement.se 072-5555 273 Välkommen! AGENDA

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2015 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017.

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017. Metodbilaga Vårt material har vi i huvudsak samlat in genom intervjuer, viss skriftlig dokumentation från myndigheter samt genom en enkät riktad till myndigheter. De olika underlagen beskrivs i de följande

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Botkyrka AB84620001 Botkyrka 2002-04-01 Moderna museet Tumba 7:150, 7:234 2012-12-31 2022-12-31 magasin Riksantikvarieämb/Svensk Musei

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

---------ii5i---------

---------ii5i--------- ~ Remiss ---------ii5i--------- REG ERI NGSKANSLI ET 2013-03-13 S2013/ 1826/ RU Socialdepartementet Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SO U 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

REGERINGSKANSLIET Ju2016/04398/L6

REGERINGSKANSLIET Ju2016/04398/L6 Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-07-04 Ju2016/04398/L6 J ustitiedepartementet Grundlagsenheten Sara Ahmed sara. ahmed@regeringskansliet. 08-405 13 59 se Hur står det till med den personliga integriteten?

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2009

Sjukfrånvaron i staten 2009 2010/43-5 Sjukfrånvaron i staten 2009 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-06 2010/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 44

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 44 Kontraktsförteckning Urval: Urvalsdatum: Sidan 1 av 44 Arvika S 50890001 Arvika 1999-08-01 garagepl. nr 1 Lantmäteriet i Värmlands län Bagarn 2 2016-03-31 342 001 6017 9 s AB L E Lundberg Hantverksgatan

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Remiss 2016-12-02 M2016/00838/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Lina Oskarsson lina.oskarsson@regeringskansliet.se 08-405 53 72 Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statliga myndigheters lokaler utveckling av lokalhyror och areor...3 Inledning...3 Den samlade bilden...3 Hyreskostnadsutveckling

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende:

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2016-12-14 Underprotokoll A Nr 42 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ledamöter

Läs mer

Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor.

Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor. 1/27 Datum 29-12-3 Rev A 211-1-7 ESV-dnr Handläggare Stefan Gehlin Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor. Innehållsförteckning Revidering A... 2 Inledning... 2 Den samlade

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN

MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN (1/10-16 - 30/9-17) Affärsverket svenska kraftnät Ulla Sandborgh 121500 Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 90400 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 114100 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Lantmäteriet. Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. lnk z Z Dnr :.~~~. ~~. ~.!.a..~~!... Remiss instanser.

Lantmäteriet. Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. lnk z Z Dnr :.~~~. ~~. ~.!.a..~~!... Remiss instanser. e Regeringskansliet Justitiedepartementet Grund lagsenheten Rättssakkunnig Manne Heimer 08-4 05 43 45 072-237 85 05 Remiss 2017-05-15 Ju2017/04264/L6 Lantmäteriet lnk. 2017 05-.z Z Dnr :.~~~. ~~. ~.!.a..~~!...

Läs mer

Myndighetschefernas nya löner och löneökningar efter regeringens beslut i maj Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015.

Myndighetschefernas nya löner och löneökningar efter regeringens beslut i maj Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015. Trafikverket Lena Erixon 155 000 159 000 4 000 2,6% Tillträdde 1 september 2015 Polismyndigheten Dan Eliasson 153 000 156 500 3 500 2,3% Försäkringskassan Ann-Marie Begler 150 000 153 300 3 300 2,2% Tillträdde

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Polismyndigheten Dan Eliasson ej anställd 153 000 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Försvarsmakten Sverker Göranson (ÖB) 138 500 141 400 2,09 Skatteverket Ingemar Hansson 134 000 136

Läs mer

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Ärendeförteckning regeringssammanträde 2015-12-17 Underprotokoll A Nr 44 1 (11) Föredragande: statsrådet A Bah Kuhnke Ärende: 1 Fortsatt vikariat som

Läs mer