Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014"

Transkript

1 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4

2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan laddas ner som PDF. Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:50 Copyright: ESV Rapportansvarig: Stefan Gehlin

3 FÖRORD Förord Det här är den fjärde analysen i Ekonomistyrningsverkets (ESV) serie med fördjupade analyser inom olika områden. Analysen är en uppföljning och vidareutveckling av ESV:s rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44). Analysen visar hur de statliga myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg har förändrats mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Analysen har utarbetats inom avdelningen Analys och prognoser. I detta ärende har ställföreträdande generaldirektör Kristina Lundqvist beslutat. Funktionsansvarig Stefan Gehlin har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också avdelningschef Matts Karlson och utredare Björn Andersson deltagit. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Utgångspunkt Underlag Avgränsningar Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och Jämförelse mellan 2013 och Större förändringar mellan 2013 och Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till Jämförelse mellan 2014 och Större förändringar mellan 2014 och Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering Bilaga 1. Redovisning av myndigheternas lokaler 2013 och Bilaga 2. Större förändringar till Bilaga 3. Myndigheternas lokalisering i det inre området Bilaga 4. Myndigheternas lokalisering i mellanområdet och det yttre området 34 Bilaga 5. Myndigheternas lokalisering utanför tullarna

5 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning I rapporten Statens lokalförsörjning (ESV 2013:36) gjorde ESV en karläggning av myndigheternas lokaler i första hand inom området Stockholm innanför tullarna men delvis också inom området Stockholm utanför tullarnas samt Solna och Sundbyberg. I kartläggningen undersökte vi i första hand förändringen mellan 2006 och Vi gjorde också en framåtblick till I rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 (ESV 2014:44) gjorde ESV en första uppföljning av den tidigare karläggningen. I den uppföljningen utökade vi det kartlagda området till att omfatta hela Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Denna analys ska i första hand ses som en uppföljning av den tidigare kartläggningen och omfattar samma område som föregående uppföljningsrapport. I denna analys har tidshorisonten dock flyttats fram ett år och avser förändringen mellan 2013 och 2014 med en framåtblick till Uppföljningen visar att myndigheternas lokaler för hela området har minskat mellan 2013 och 2014 och att detta i första hand skett i Stockholm innanför tullarna. Regeringskansliet har lämnat m 2, vilket dock kan vara tillfälligt, och Försäkringskassan har lämnat m 2 i det inre området samtidigt som Skatteverket har lämnat m 2 i det yttre området. Samtidigt har lokalerna ökat i Stockholm utanför tullarna och främst i det södra området där Försäkringskassan hyrt in m 2. I övriga områden samt Solna och Sundbyberg har det endast skett mindre förändringar av lokalarean. Andelen lokaler innanför tullarna är nu något mindre än andelen utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg. De uppgifter som fanns tillgängliga i början av 2015 indikerar att lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt mellan 2014 och Lokalerna i Stockholm innanför tullarna kommer fortsätta att minska och främst i mellanområdet. Samtidigt kommer lokalerna i Stockholm utanför tullarna öka och främst i det norra området. I Solna och Sundbyberg sker ingen förändring av lokalerna. Andelen lokaler innanför tullarna forsätter att minska. Flera myndigheter har flyttat till ett mindre centralt läge och några till ett mer centralt läge. Sammantaget medför genomförda omlokaliseringar en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på omlokaliseringen av Försäkringskassan. 5

6 INLEDNING 2 Inledning 2.1 Bakgrund. ESV fick i regeringsbeslut i uppdrag att utreda och lämna förslag på en rad punkter inom området statens lokalförsörjning. I uppdraget ingick även att kartlägga myndigheterna lokalisering till centrala Stockholm 2006 och ESV skulle samråda med Socialdepartementet vid definitionen av centrala Stockholm samt vilka myndigheter som skulle omfattas av kartläggningen. Efter samråd med Socialdepartementet bestämdes att centrala Stockholm skulle definieras som samma område som ESV, vid beräkningen av omräkningstal för pris- och löneomräkning av lokalkostnader, benämner Rikthyresområde 1 Stockholm innanför tullarna. Vidare bestämdes att samtliga myndigheter inom detta område skulle ingå i kartläggningen. För att öka flexibiliteten i kartläggningen delades centrala Stockholm in i ett yttre, ett mellan och ett inre område. Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg inkluderades i delar av kartläggningen. Förutom kartläggningen avseende 2006 och 2012 gjordes en framåtblick till Under 2014 lämnades rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 som även omfattade en framåtblick till Området utökades till att omfatta hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg delades in i fyra geografiska områden, södra området, nordvästra området, norra området samt Solna och Sundbyberg. 2.2 Utgångspunkt I ESV:s instruktion anges i 5 bland annat att Myndigheten ska särskilt samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna. Som ett led i uppdraget att följa upp uppgifterna om den statliga lokalförsörjningen har ESV gjort en uppföljning av myndigheternas lokalisering i Stockholm, Solna och Sundbyberg. 2.3 Underlag Kartläggningen baseras helt på uppgifter som hämtats från ESV:s KAR-databas. Databasen uppdateras löpande med det underlag myndigheterna redovisar till ESV med hänvisningen till förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning och ESV:s föreskrifter till denna. Enligt förordningen och föreskriften ska myndigheterna löpande överlämna uppgifter om sina hyresavtal till ESV. Uppgifterna bedöms ge en mycket god bild av myndigheternas lokaliseringar. 6

7 INLEDNING 2.4 Avgränsningar Kartläggningen av de statliga myndigheternas lokalisering omfattar hela Stockholm, Solna och Sundbyberg. Uppdelningen av centrala Stockholm är densamma som i föregående rapport. Karta över Stockholms centrala delar Gräns för Stockholm innanför tullarna Gräns mellan det yttre området och mellanområdet Gräns mellan det inre området och mellanområdet Även området Stockholm utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg har samma avgränsningar som föregående rapport. 7

8 INLEDNING Karta över Stockholm med uppdelning mellan olika områden samt Solna och Sundbyberg Stockholm, Solna och Sundbyberg Solna och Sundbyberg Stockholm utanför tullarna, nordvästra området Stockholm utanför tullarna, norra området Stockholm utanför tullarna, södra området Kartläggningen har gjorts på det underlag som fanns tillgängligt i mitten av januari 2015, med något undantag, och avser i första hand situationen 2013 och 2014 men även en framåtblick till Vid kartläggningen har värdetidpunkten den 1 december använts för respektive år. Detta innebär att vi inte tagit hänsyn till organisatoriska förändringar som skett efter denna tidpunkt, som exempelvis polisväsendets nya organisation från Samtliga statliga myndigheters lokaler inom området ingår i kartläggningen med vissa undantag. För Försvarsmaktens lokaler finns knapphändiga uppgifter. Det finns även 8

9 INLEDNING ofullständiga uppgifter för Statens Fastighetsverk och andra myndigheter som disponerar lokaler i av respektive myndighet förvaltade byggnader. Vidare finns inte uppgifter om de lokaler som Sveriges Riksdag disponerar. I kartläggningen har all area inkluderats oavsett om den ligger ovan eller under mark. De redovisade hyrorna inkluderar alla de hyreskomponenter som är kända, förutom hyrestillägg för fastighetsskatt. Det innebär att driftkostnader för värme, vatten och avlopp ingår i varierande grad. I vissa fall ingår även tillägg för ombyggnader när de regleras genom hyran. Vidare redovisas hyran per kvadratmeter och förändringen mellan åren. Uppgifterna gäller de lokaler som myndigheten själv disponerar. Lokaler som myndigheter hyr in och sedan hyr ut till annan statlig verksamhet redovisas för den myndighet som disponerar lokalerna medan lokalerna som hyrs ut till privat verksamhet inte ingår. I bilagorna 1 och 2 redovisas lokalerna per myndighet i tabellform. I bilagorna 3, 4 och 5 finns myndigheternas lokaler utplacerade på kartor som de disponerades den 1 december

10 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH Kartläggning av myndigheternas lokalförsörjning 2013 och 2014 Kartläggningen visar att den hyrda lokalarean har minskat inom hela området och i först hand i de inre och yttre områdena av Stockholm innanför tullarna. Samtidigt har en ökning skett i området Stockholm utanför tullarna och då främst i det södra området. 3.1 Jämförelse mellan 2013 och 2014 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden samt förändring mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-3,3 0,2 -innanför tullarna ,9-6,5-0,4 -inre område ,9-21,5 5,9 -mellanområde ,0-0,3 1,3 -yttre område ,5-3,4-3,2 -utanför tullarna ,7 2,4 3,2 -södra området ,4 27,9 8,2 -nordvästra området ,2-5,9 6,0 -norra området ,0-0,3 2,3 Solna, Sundbyberg ,1 0,5 10,5 Summa utanför tullarna ,0 1,7 6,3 Totalt ,6-2,6 2,1 I Stockholm innanför tullarna har lokalerna minskat med m 2 och hyran med 208 miljoner kronor mellan 2013 och Detta beror till stor del på att Försäkringskassan har lämnat m 2 lokaler i det inre området och flyttat till det södra området. Även Regeringskansliet har minskat sina lokaler i det inre området med m 2 vilket eventuellt endast är en tillfällig minskning på grund av ombyggnader. Dessa förändringar medför också en minskning av hyreskostnaderna med 132 miljoner kronor. Att hyran per m 2 samtidigt ökat beror på att hyran för de lokaler som Försäkringskassan lämnat var avsevärt lägre än de genomsnittliga hyrorna inom det inre området. I det yttre området har lokalarean och hyran minskat då Skatteverket lämnat m 2 lokaler efter att tidigare ha flyttat till Solna. Effekten minskas dock genom att Försvarets materielverk, Inspektionen för vård och omsorg och Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter tal/språk har ökat sina lokaler i området med sammanlagt m 2. 10

11 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 I Stockholm utanför tullarna har lokalerna ökat främst i det södra området med m 2 samtidigt som hyrorna ökat med 54 miljoner kronor. Förändringen i det södra området beror nästan helt på att Försäkringskassan ökat sina lokaler i det södra området med m 2 vilket också förklarar den kraftiga ökningen av hyran och hyran per m 2 i detta område. I det nordvästra området har lokalarean minskat vilket i första hand beror på att Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med m 2 i Kista-området. Att hyran per m 2 ökat beror huvudsakligen på att Stockholms universitet bytt lokaler i Kistaområdet och fått en ökad hyra för en mindre lokalarea. Inom Solna och Sundbyberg har lokalarean endast ökat marginellt medan hyreskostnaderna ökat med 106 miljoner kronor. Att hyreskostnaderna ökat beror till stor del på att hyran för Skatteverkets lokaler ökat då vissa rabatter försvunnit vilket också förklarar ökningen av hyran per m 2. Andel hyra och lokalarea i olika områden 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2013 Procent 2014 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 81,9 80,9 79,8 80,3-2,1-0,6 -innanför tullarna 57,4 52,0 53,8 49,9-3,7-2,1 -inre område 17,3 12,3 14,5 9,9-2,8-2,4 -mellanområde 20,8 19,2 21,2 19,7 0,3 0,5 -yttre område 19,3 20,4 18,1 20,2-1,2-0,2 -utanför tullarna 24,5 29,0 26,0 30,5 1,5 1,5 -södra området 2,7 3,5 3,7 4,6 1,0 1,1 -nordvästra området 2,7 3,5 2,7 3,4 0,0-0,1 -norra området 19,1 22,0 19,6 22,5 0,5 0,5 Solna, Sundbyberg 18,1 19,1 20,2 19,7 2,1 0,6 Summa utanför tullarna 42,6 48,0 46,2 50,1 3,7 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Av tabellen framgår att hälften av lokalerna som de statliga myndigheterna hyr är lokaliserade till Stockholm innanför tullarna och drygt 30 procent är lokaliserade till Stockholm utanför tullarna. Resterande lokaler är lokaliserade till Solna och Sundbyberg. Andelen lokaler i Stockholm innanför tullarna har minskat mellan 2013 och 2014 medan lokalerna både i Stockholm utanför tullarna och i Solna och Sundbyberg har ökat. Huvuddelen av de lokaler som hyrs utanför tullarna är lokaliserade till det norra området samt Solna och Sundbyberg vilket beror på att flera stora universitet och högskolor är lokaliserade till dessa områden. 3.2 Större förändringar mellan 2013 och 2014 De större förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området har minskat, är bland annat följande. 11

12 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 ehälsomyndigheten är en helt ny myndighet från den 1 januari 2014 som tog över uppgifter från Apotekens Service AB. I samband med detta överfördes även två hyresavtal om sammanlagt m 2 på Ringvägen 100 från Apotekens Service AB. Ekonomistyrningsverket har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror huvudsakligen på att verket efter en ombyggnad flyttat tillbaka till lokaler om m 2 på Drottninggatan 89 från och samtidigt lämnat tillfälliga ersättningslokaler om m 2 på Adolf Fredriks Kyrkogata 8. Försvarets materielverk har utökat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen 31 från Försäkringskassan har minskat sina lokaler med m 2. Detta beror i huvudsak på att myndigheten lämnat lokaler om m 2 på Klara Västra Kyrkogata 11 efter och flyttat till lokaler om m 2 på LM Ericsons väg 30 från och Tellusgången 1 och 5 från Myndigheten har även lämnat lokaler om 982 m 2 på Palmfeltsvägen 5 samt lokaler om 401 m 2 på Önskehemsgatan 15. Inspektionen för vård och omsorg har ökat sina lokaler med m 2. Inspektionen är en ny myndighet från som övertog lokaler från Socialstyrelsen, däribland en lokal om m 2 på Primusgatan 18. Myndigheten har hyrt nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Lokalerna på Primusgatan lämnades dock först vilket innebär att lokalerna har ökat med m 2 vid mättidpunkten. Om hänsyn även tas till att lokalerna på Primusgatan avvecklades under våren 2015 blir ökningen m 2. Statens institutionsstyrelse har ökat sina lokaler med m 2. Ökningen beror huvudsakligen på att myndigheten hyrt nya lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från som ersättning för huvuddelen av de tidigare lokalerna på Drottninggatan 29 som avvecklas först Om hänsyn även tas till att huvuddelen av lokalerna på Drottninggatan avvecklats blir ökningen endast 207 m 2. Konkurrensverket har ökat sina lokaler med m 2 genom inhyrning av tre nya lokaler på Torsgatan från och Kriminalvården har ökat sina lokaler för häktet i Kronberg med m 2 från Kronofogdemyndighet har ökat sina lokaler med m 2 på Löfströms allé 5 i Sundbyberg från Kungl. Tekniska högskolan har minskat sina lokaler med totalt m 2. Minskningen har huvudsakligen skett i Kista-området med m 2 där lokaler om m 2 lokaler lämnats på Isafjordsgatan 22 och 39, huvudsakligen efter , samtidigt som m 2 lokaler hyrts in på Kistagången 16 från Myndigheten för delaktighet har ökat sina lokaler med m 2. Myndigheten bildades genom att Hjälpmedelsinstitutet, som disponerade m 2 lokaler på Sturegatan 3-7 i Sundbyberg, inordnades i Myndigheten för handikap- 12

13 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 politisk samordning, som disponerade 773 m 2 lokaler på Arenavägen 63. Samtidigt byte myndigheten namn till Myndigheten för delaktighet. Lokalerna på Arenavägen 63 har avvecklats Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde har ökat sina lokaler med m 2. Museets huvudlokaler om m 2 på Södra Blasieholmshamnen 2 är för närvarande evakuerade för renovering men avtalen för lokalerna gäller formellt fortfarande och redovisas därmed. Under renoveringen disponerar museet bland annat lokaler om m 2 för magasinering samt 850 m 2 vid Sergels torg. I praktiken disponerar museet därmed lokaler om m 2 mindre än föregående år. Polismyndigheten i Stockholms län har utökat sina lokaler med totalt m 2. Huvudsakligen genom att hyra in utökade lokaler om 936 m 2 på Torkel Knutssonsgatan från , m 2 lokaler på Fleminggatan 14 från och m 2 lokaler på Polhemsgatan 30 som överförts från Rikspolisstyrelsen från Vissa mindre lokaler har också lämnats mellan 2013 och Regeringskansliet har minskat sina lokaler med totalt m 2 på Drottninggatan 21 efter Sannolikt är detta endast en tillfällig minskning under en ombyggnadstid. Rikspolisstyrelsen har minskat sina lokaler med m 2 varav m 2 på Polhemsgatan 30 efter Delar av lokalerna har tagits över av Polismyndigheten i Stockholm. Sannolikt avser dock minskningen på Polhemsgatan 30 lokaler som Säkerhetspolisen lämnat i samband med flytt till Solna men som redovisats under Rikspolisstyrelsen. Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32. Samtidigt har lokalerna i Sigtuna minskat med m 2 mellan 2013 och Skatteverket har minskat sina lokaler med totalt m 2 varav m 2 lokaler på Magnus Ladulåsgatan 65 och m 2 lokaler på Västgötagatan 1-5 efter Detta beror på att myndigheten hyrt dubbla lokaler under en övergångsperiod i samband med flytt till Solna. Statens historiska museer har minskat sina lokaler med m 2 på Storgatan 41 från Stockholms konstnärliga högskola har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra in en ny lokal på Linnégatan 87 från Stockholms universitet har minskat sina lokaler med m 2. Huvudsakligen beror minskningen på flera mindre ändringar av lokalerna som hyrs inom Universitetsområdet som medför minskade lokaler om sammanlagt m 2. Minskningen beror även på att universitetet har lämnat lokaler om 266 m 2 i Kistaområdet vid flytt från Isafjordsgatan 39 till Borgarfjordsgatan från Svea hovrätt har ökat sina lokaler med m 2, huvudsakligen beroende på att lokaler om m 2 hyrts in på Birger Jarls Torg 14 för Mark- och Miljööverdomstolen från

14 KARTLÄGGNING AV MYNDIGHETERNAS LOKALFÖRSÖRJNING 2013 OCH 2014 Säkerhetspolisen har minskat sina lokaler med m 2, vilket beror på att myndigheten har lämnat m 2 lokaler på Atlasmuren 1 och 451 m 2 på Agnegatan 1 efter De nya lokalerna i Solna disponeras redan från augusti Sammanlag motsvarar ovanstående förändringar i stort sett hela minskningen om m 2 mellan mättidpunkterna för 2013 och Av förändringen beror en ökning om m 2 på att verksamhet som tidigare inte var statlig har inordnats i staten. Samtidigt beror en minskning om m 2 på att dubbla lokaler disponerats under en övergångstid. 14

15 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL Flera myndigheter kommer att förändra sina lokaler till 2016 De uppgifter ESV hade tillgång till i början av januari 2015 indikerade att de förhyda lokalerna inom hela området endast kommer att minska marginellt till Lokalerna inom området innanför tullarna fortsätter att minska samtidigt som lokalerna i området utanför tullarna ökar något. Lokalerna i Solna och Sundbyberg förändras inte nämnvärt. Hyrorna är beräknade med förutsättningen att konsumentprisindex ökar med två procent per år från januari Uppgifterna ska närmast ses som en indikation på utvecklingen. I vissa fall kan avtal för nya lokaler ha tecknats utan att ESV ännu fått kännedom om vilka lokaler myndigheten lämnar i samband med flytt. Sannolikt har också uppgifter om ytterligare förändringar kommit in till ESV efter det att underlaget togs fram. Dessa uppgifter har dock inte beaktat i underlaget. 4.1 Jämförelse mellan 2014 och 2016 Hyra, lokalarea och hyra per m 2 i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Konsekvens av kända förändringar t.o.m Procentuell ändring Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 Hyra Area Hyra/m 2 mnkr 1000 m 2 mnkr 1000 m 2 Stockholm ,2-0,8 4,1 -innanför tullarna ,6-2,2 3,9 -inre område ,0 1,6 3,3 -mellanområde ,0-5,6 4,9 -yttre område ,0-0,8 2,8 -utanför tullarna ,4 1,4 4,9 -södra området ,7-0,2 3,0 -nordvästra området ,2 1,3 8,8 -norra området ,0 1,7 4,8 Solna, Sundbyberg ,3 0,0 0,3 Summa utanför tullarna ,7 0,9 2,9 Summa ,6-0,7 3,3 Ökningen av arean och den totala hyran i det inre delområdet beror främst på att Länsstyrelsen i Stockholm flyttar till området och hyr 8 221m 2 lokaler. Effekten minskas dock genom att Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för strategiska produkter och Styrelsen för teknisk ackreditering flyttar från området och sammanlagt lämnar m 2 lokaler. 1 Beräkningarna baseras på Riksbankens långsiktiga mål att inflationen ska ligga på 2 procent. Kortsiktigt kan dock inflationen antas bli mellan 0 och 1 procent. 15

16 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Minskningen av arean i mellanområdet beror till stor del på att Länsstyrelsen i Stockholm lämnar lokaler om m 2, Kungl. Tekniska högskolan lämnat lokaler om m 2 på Östermalm och till en mindre del på att Svenska ESF-rådet flyttar från området och lämnar 803 m 2 lokaler. Ökningen av arean och den totala hyran i Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Kungl. Tekniska högskolan ökat sina lokaler med m 2 i det norra området samtidigt som Stockholms universitet minskar sina lokaler med m 2 i samma område. Ökningen av hyreskostnaderna samt hyran per m 2 i det nordvästra området inom Stockholm utanför tullarna beror till stor del på att Försvarets forskningsinstitut tecknat om sitt avtal för lokalerna i Kista till en väsentligt högre hyra från Andel hyra och lokalarea i olika områden 2014 och kända förändringar fram till slutet av 2016 för statliga myndigheter i Stockholm, Solna och Sundbyberg Grupp 2014 Procent 2016 Procent Ändring i procentenheter Hyra andel Area andel Hyra andel Area andel Hyra Area Stockholm 79,8 80,3 80,2 80,2 0,5-0,1 -innanför tullarna 53,8 49,9 53,3 49,1-0,5-0,8 -inre område 14,5 9,9 14,8 10,2 0,3 0,2 -mellanområde 21,2 19,7 20,4 18,7-0,7-1,0 -yttre område 18,1 20,2 18,0 20,2-0,1-0,0 -utanför tullarna 26,0 30,5 27,0 31,1 1,0 0,6 -södra området 3,7 4,6 3,7 4,6 0,0 0,0 -nordvästra området 2,7 3,4 2,9 3,5 0,2 0,1 -norra området 19,6 22,5 20,4 23,1 0,8 0,5 Solna, Sundbyberg 20,2 19,7 19,8 19,8-0,5 0,1 Summa utanför tullarna 46,2 50,1 46,7 50,9 0,5 0,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 Andelen lokaler som hyrs i Stockholm innanför tullarna fortsätter att minska medan andelen som hyrs utanför tullarna fortsätter att öka. Andelen lokaler i Solna och Sundbyberg förändras endast marginellt. 4.2 Större förändringar mellan 2014 och 2016 De större kända förändringarna, som huvudsakligen medför att den hyrda lokalarean för hela området kan förväntas minska något, är bland annat följande. Arbetsförmedlingen har ökat sina lokaler med m 2 genom att hyra ytterligare en lokal på S:t Eriksgatan 117 från Statens historiska museer har ökat sina lokaler med m 2 i samband med att den arkeologiska uppdragsverksamheten, och även en lokal på Instrumentvägen 19, togs över från Riksantikvarieämbetet från , se även under Riksantikvarieämbetet. 16

17 FLERA MYNDIGHETER KOMMER ATT FÖRÄNDRA SINA LOKALER TILL 2016 Inspektionen för vård och omsorg har minskat sina lokaler med m 2 genom att en lokal på Primusgatan 18 har avvecklats Inspektionen har tidigare hyrt in nya lokaler om m 2 på Solnavägen 4 i Stockholm, huvudsakligen från Statens institutionsstyrelse har minskat sina lokaler med m 2 genom att lokaler på Drottninggatan 29 har avvecklats Myndigheten har hyrt nya lokaler på Lindhagensgatan 126 från Kungl. Tekniska högskolan har utökat sina lokaler med sammanlagt m 2. Inom KTH-området har flera lokaler hyrts in om sammanlagt m 2 med varierande datum för hyrestidens början mellan och samtidig som lokaler om sammanlagt m 2 på Östermalmsgatan 26 kommer att avvecklas Länsstyrelsen i Stockholm kommer att minska sina lokaler med m 2. Nya lokaler om m 2 har hyrts in på Regeringsgatan 66, preliminärt från Lokalerna om m 2 på Hantverkargatan 29 kommer preliminärt att avvecklas Riksantikvarieämbetet har minskat sina lokaler med m 2 vilket i huvudsak beror på att verksamhet överförts till Statens historisk museer, se ovan under Statens historiska museer. Stockholms universitet minskar sina lokaler med sammanlagt m 2 genom omteckning av flera avtal inom universitetsområdet under Tullverket har minskat sina lokaler med m 2 på Tegeluddsvägen från

18 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 5 Flera myndigheter har eller kommer att ändra sin lokalisering Sedan december 2013 har flera myndigheter flyttat till ett mindre centralt område. Samtidigt har några myndigheter flytta till ett mer centralt område. Sammantaget innebär de omlokaliseringar som redan gjorts en minskning av de hyrda lokalerna med m 2 och en minskning av årshyrorna med drygt 50 miljoner kronor. Effekterna beror huvudsakligen på omlokaliseringen av Försäkringskassan. I detta kapitel redogör vi för de myndigheter som har förändrat sin lokalisering till ett mindre eller mer centralt område. Myndigheter som endast omlokaliserar mindre delar av sin verksamt har dock inte beaktats. Förändringar av hyra, lokalarea och hyra per m 2 för myndigheter som har flyttat avser skillnader mellan 2013 och Det innebär att även förändringar på grund av kostnadsläge kan ha påverkat beräkningarna förutom effekterna av de förändrade lokalerna. För de myndigheter som kommer att omlokalisera verksamheten har jämförelserna gjorts mellan senare år. 5.1 Myndigheter som har flyttat till ett mindre centralt område. Arbetsgivarverket har flyttat till lokaler om m 2 på Sveavägen 44 från Lokalerna om m 2 på Kungsgatan har avvecklats Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,1 miljoner kronor. Samtidigt ökar hyran per m 2 med cirka 12 procent. Även om omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet så är ändringen av lokaliseringen endast marginell. Boverket har flyttat till lokaler om 453 m 2 på Karlavägen 108 från och lämnar lokaler om 207 m 2 på Norrlandsgatan 11 som har avvecklats Flytten ger en höjning av årshyran med cirka 0,5 miljoner kronor samtidigt som hyran per m 2 minskar med cirka 22 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlskrona. Försäkringskassan har flyttat huvuddelen av verksamheten i Stockholm till lokaler om m 2 på L M Ericsons väg 30 samt Tellusgången 1-7 från Lokalerna om m 2 på Klara Västra Kyrkogatan 11 har avvecklats Vid en jämförelse mellan 2013 och 2014 ger flytten en höjning av årshyran med cirka 5 miljoner kronor och en höjning av hyran per m 2 med cirka 50 procent. För att få en korrekt uppfattning bör dock en jämförelse istället göras av årshyrorna för 2012 och Denna jämförelse visar i stället på en sänkning av årshyran med cirka 48 miljoner kronor och en minskning av hyran per m 2 med cirka 18

19 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING 27 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det södra området. Inspektionen för strategiska produkter har flyttat till lokaler om 918 m 2 på Gullfossgatan 6 i Kista från och lämnat lokaler om 901 m 2 på Klarabergsviadukten 90 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med 16 procent. För de första månaderna har dock hyresgästen en väsentlig rabatt som inte beaktats i ovanstående beräkningar. I hyran för den nya lokalen ingår bland annat receptions- och vaktmästeritjänst. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Konsumentverket har flyttat till lokaler om 194 m 2 på Dalagatan 5 från men lämnar lokaler om 195 m 2 på Vasagatan 52 redan Flytten ger endast en mindre sänkning av årshyran och hyran per m 2. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till mellanområdet. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Karlstad. Statens institutionsstyrelse har flyttat huvudkontoret till lokaler om m 2 på Lindhagensgatan 126 från I samband med detta har lokaler om m 2 på Drottninggatan 29 lämnats Några mindre lokaler om 271 m 2 behålls på Klara Östra Kyrkogata 6. Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 1,2 miljoner kronor samt av hyran per m 2 med cirka 16 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det yttre området. Styrelsen för teknisk ackreditering har flyttat till lokaler om m 2 på Gustavslundsvägen 151 från och lämnat lokaler om m 2 på Kungsbron 1 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 2,4 miljoner kronor och en sänkning av hyran per m 2 med cirka 52 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från det inre området till det nordvästra området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Borås. 5.2 Myndigheter som har flyttat till ett mer centralt område. Energimarknadsinspektionen har flyttat till lokaler om 349 m 2 på Drottninggatan 26 från I samband med detta lämnades tidigare lokaler om 393 m 2 på Torsgatan 13 efter Flytten ger en mindre sänkning av årshyran men en höjning av hyran per m 2 med cirka 10 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Huvuddelen av myndigheten är dock lokaliserad till Eskilstuna. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har flyttat till lokaler om 517 m 2 på Östra Järnvägsgatan 27 från och lämnat lokaler om 878 m 2 på Wallingatan 2 efter Flytten ger en sänkning av årshyran med cirka 0,8 miljoner kronor men en höjning av hyran per m 2 med cirka 13 procent. Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. 19

20 FLERA MYNDIGHETER HAR ELLER KOMMER ATT ÄNDRA SIN LOKALISERING Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal/språk har ökat sina lokaler med m 2 på Rålambsvägen 32 från samtidigt som lokalerna i Sigtuna minskat med m 2. Detta innebär en omlokalisering av verksamhet från området utanför Stockholm, Solna och Sundbyberg till det yttre området. 5.3 Myndigheter som kommer att förändra sin lokalisering. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer preliminärt att flytta till lokaler om m 2 på Regeringsgatan 66 under december 2015 och därefter avveckla lokaler om m 2 på Hantverkargatan 29 efter Omlokaliseringen innebär en flytt från mellanområdet till det inre området. Kungl. Tekniska högskolan kommer att lämna lokaler om m 2 på Östermalmsgatan 26 efter Nya lokaler kommer att hyras inom KTH-området. Det är dock svårt att säga exakt vilka lokaler som ersätter lokalerna på Östermalmsgatan. Omlokaliseringen innebär en flytt från det yttre området till det norra området.. 20

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Botkyrka AB84620001 Botkyrka 2002-04-01 Moderna museet Tumba 7:150, 7:234 2012-12-31 2022-12-31 magasin Riksantikvarieämb/Svensk Musei

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Kontraktsförteckning Urval: Län: län Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Enköping C 60550001 Enköping 2015-07-01 BAC01.02 universitet Backbrunna 1:1 2020-06-30 2020-06-30 aut. seismolog Enskild Backbrunna 12 /

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 12

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 12 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 12 I 43010001 2011-02-01 Lantmäteriet i s län Mullvaden 41 2017-01-31 2017-01-31 715-103,04 Lönnbacken er AB Artillerigatan 11 36 / 9 (2016-04-30)

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

2012-02-07 L2011/3138

2012-02-07 L2011/3138 Remiss 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2. Hovrätten för Västra Sverige 3. Uppsala

Läs mer

Svenska myndigheters anseende 2015

Svenska myndigheters anseende 2015 Svenska myndigheters anseende 2015 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj 27 maj 2015. Totalt genomfördes 6000 intervjuer via webbpanel. Vad vi tänkte prata om 1 Myndigheternas

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

2011-12-23 N2011/7477/E

2011-12-23 N2011/7477/E Remiss 2011-12-23 N2011/7477/E Näringsdepartementet Energi Per Högström Telefon +46 8 405 18 27 Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Stockholm Lokalhyresmarknaden i Stockholm har präglats av hård konkurrens. Sysselsättningen har inte ökat trots ekonomisk tillväxt.

Stockholm Lokalhyresmarknaden i Stockholm har präglats av hård konkurrens. Sysselsättningen har inte ökat trots ekonomisk tillväxt. REGION STOCKHOLM Hyres- Driftöver- Vakansgrad Marknads- Antal register- Lokalarea intäkter, Mkr skott, Mkr hyra, % område fastigheter 1 000 m 2 2004 2003 2004 2003 2004 2003 Centrum 14 172 465 517 239

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 35

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 35 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 35 Aneby F 45160001 Aneby 1995-03-01 Skogsstyrelsen Fabriken 1 1999-12-31 2016-12-31 AB Hags Mekaniska Grännavägen 11 12 / 12 () Skogsstyrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

Beröringspunkter och potentiella samverkansparter

Beröringspunkter och potentiella samverkansparter Beröringspunkter och potentiella samverkansparter På följande sidor finns samtliga JiM-myndigheters uppdrag beskrivna. Med hjälp av dessa beskrivningar ska ni identifiera beröringspunkter myndigheterna

Läs mer

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD 2 kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 2 Stockholm Jericho

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2012 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Miljöledning i staten 2012. En redovisning

Miljöledning i staten 2012. En redovisning Miljöledning i staten 2012 En redovisning rapport 6565 april 2013 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 169

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 169 Kontraktsförteckning Urval: Urvalsdatum: Sidan 1 av 169 Ale O 71750002 Ale 2008-01-01 2014-10-01 Arbetsförmedlingen, HK Nödinge 38:14 2017-09-30 2017-09-30 1142-5175-02 Balder Ale Torg AB Ale Torg 10 36

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 46

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 46 Kontraktsförteckning Urval: Urvalsdatum: Sidan 1 av 46 Avesta W 53270001 Avesta 2012-11-01 rum 03.1.45 Försäkringskassan, Huvudkontoret Lasarettet 1 2015-12-31 4000308:2 Landstinget Dalarna Avesta lasarett

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2008-12-19 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M. FL.

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 25

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 25 Kontraktsförteckning Urval: Urvalsdatum: Sidan 1 av 25 Alvesta G 46030001 Af Alvesta Alvesta 2009-02-15 178 50 70% 181 959 kr 181 959 kr 255 m² Arbetsförmedlingen, HK 64-Stg 1187 2012-02-28 2018-02-28

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

2010-11-30 Dnr J2010/1768/DISK

2010-11-30 Dnr J2010/1768/DISK Remiss 2010-11-30 Dnr J2010/1768/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Maria Jontén Telefon +4694051878 E-post maria.jonten@integration.ministry.se Slutbetänkande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC . I- REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-07-18 U2013/4442/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Elisabet Modee Telefon 08-405 1694 Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Läs mer