Flyttningar till, från och inom Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyttningar till, från och inom Västerbotten"

Transkript

1 Flyttningar till, från och inom Västerbotten Flöden och åldersfördelning år 2009 Fredrik Garli CERUM Report Nr 32/2011 ISBN ISSN

2 CERUM Report Nr 32/2011 ISBN: ISSN: CERUM; Umeå universitet; Umeå Tel Fax: E-post: ISBN XXXX ISSN

3 Förord Vikande befolkningstal i de flesta delarna av Västerbotten aktualiserar frågan om var Västerbottens befolkning flyttar samt varifrån de som flyttar in till Västerbotten kommer ifrån. Som en del i kartläggningen av länets tillgångar redovisar denna rapport i vilka riktningar dessa migrationsflöden går samt vid vilken ålder människor flyttar in och ut ur Västerbotten. Vidare har användandet av en statistisk modell beräknat olika faktorers inverkan på beslutet att flytta till, från och inom Västerbotten baserat på den så kallade gravitationsmodellens antaganden. Särskilt tack riktas till Lars Larsson för korrektur och synpunkter samt Fredrik Björkman för värdefulla kommentarer och synpunkter. Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS bedrivs av CERUM, Umeå universitet och finansieras av EU:s strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner samt stöds av Företagarna Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. Umeå i juni 2011 Fredrik Garli

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Metod Gravitationsteorin 5 3. Migration i Västerbotten I vilken ålder flyttar västerbottningen? (Bilaga 1) Var flyttar västerbottningen? (Bilagor 2, 4, 6 och 7) Regressionsoutput, utflyttning Varifrån kommer de som flyttar till Västerbotten? (Bilagor 3, 4, 5 och 7) Regressionsoutput, inflyttning Resultaten sammanfattade Människors beslut att flytta en teoretisk diskussion Referenser 15 Bilagor 17 Bilaga 1: Åldersfördelning för in- och utflyttare i Västerbottens kommuner (2009) 17 Bilaga 2: Utomregional utflyttning från Västerbottens län (2009) 25 Bilaga 3: Inflyttning till Västerbottens län (2009) 26 Bilaga 4: Destination vid in- och utflyttning till och från Västerbottens kommuner 27 Bilaga 5: De fem vanligaste avsändarkommunerna (inklusive utrikes) vid flytt till Västerbotten(2009) 34 Bilaga 6: De fem vanligaste destinationskommunerna (inklusive utrikes) vid flytt från Västerbotten (2009) 35 Bilaga 7: Procentuell fördelning av migrationsflöden i Västerbotten (2009) 36

5 Tabell- och figurförteckning Tabell 1: Folkmängd i Västerbottens kommuner Tabell 2: Oberoende variabler i utförda OLS-regressioner 4 Tabell 3: Resultat från utflyttningsregression 9 Tabell 4: Resultat från inflyttningsregression 10 Figur 1: Befolkningsutvecklingen i Västerbottens kommuner Figur 2: Åldersfördelning för in och utflyttare i Malå kommun 6

6 1. Inledning Västerbottens kommuner har under de senaste två decennierna haft vikande befolkningstal, med undantag för Umeå kommun och till viss del Vännäs kommun (figur 1 och tabell 1). Detta faktum har i kombination med en åldrande befolkning medfört att de flesta kommuner i länet har haft, och kommer att fortsätta att ha, en negativ befolkningsutveckling i form av minskade befolkningstal och en negativ demografisk struktur. En faktor som skulle kunna förhindra att denna tendens fortgår är att fler personer flyttar in till länet samtidigt som färre flyttar ut, alltså positiva nettomigrationstal. Denna rapport beskriver därför var personer i Västerbotten har valt att flytta under tidsperioden samt hur åldersfördelningen ser ut bland de personer som flyttar in i och ut ur länets kommuner. Vidare har två OLS-regressioner gjorts med syfte att testa några faktorer som kan tänkas påverka destinationen vid flyttning, främst i enlighet med gravitationsteorin. Frågorna som då alltså ställs är; var tar västerbottningen vägen och varifrån kommer de som flyttar till Västerbotten samt vilka faktorer inverkar på valet? Vilka kommuner är det som förekommer som destination och skiljer sig destinationerna åt beroende på i vilken kommun flyttningen har sitt ursprung? Hur ser åldersfördelningen ut vad gäller de personer som flyttar in respektive ut ur länets kommuner? 1

7 Index 1990 = Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Umeå Lycksele Skellefteå Figur 1: Befolkningsutvecklingen i Västerbottens kommuner Tabell 1: Folkmängd i Västerbottens kommuner Kommun Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Umeå Lycksele Skellefteå

8 2. Metod Rapporten är till större delen deskriptiv varpå ingen djupgående diskussion kommer att föras kring människors val av destination. Den teoretiska genomgången är relativt komprimerad och beskriver i generella termer varför människor flyttar, där något större vikt läggs vid gravitationsteorin. Den statistik som rapporten bygger på är hämtad från raps-ris internetdatabas som påminner om SCBs statistikdatabas. Statistiken avser 2009 och redovisas i form av kartor vad gäller destinationskommuner, diagram som visar åldersfördelningen bland dem som flyttar in och ut ur Västerbottens kommuner samt i tabellform då de vanligaste destinationskommunerna redovisas. Denna redovisning sker i form av bilagor och återfinns i slutet av rapporten. De data som ligger till grund för åldersstrukturen av in- och utflyttare har grupperats i femårsklasser för att tydligare visualisera fördelningen, då ettårsklasser i områden med små flöden ger svårlästa figurer. Detta gäller dock inte de data som visar rikets åldersfördelning, vilken utgår från ettårsklasser. Vad gäller antalet flyttare från respektive kommun finns destinationsspecifika data enbart om antalet flyttade överstiger fem personer. Om färre än fem personer flyttat till en annan kommun inom Västerbotten så finns dessa flöden ej med i kartorna. De i kartorna redovisade flöden av personer som flyttar till kommuner utanför länet påverkas emellertid inte av detta då de i raps-ris databasen går under benämningen övriga och därmed finns med bland antalet flyttade. Vad gäller de personer som redovisas som utrikes in- och utflyttare följer de SCB:s definition vilken inkluderar personer från obefintligregistret, det vill säga personer som oavbrutet under två år varit folkbokförda under rubriken utan känd hemvist. I tillägg till den deskriptiva redovisningen har även en OLS-regression utförts i syfte att kontrollera några av de faktorer som kan antas påverka valet av destination vid flytt från Västerbotten kommuner. Regressionerna har utförts för både inflyttning till och utflyttning från kommunerna och de förklarande variabler som använts återfinns i tabell 1. 3

9 Tabell 2: Oberoende variabler i utförda OLS-regressioner. Variabel Beskrivning Bef. dit flytt sker LOG Den loggade befolkningsmängden i destinationskommunen. Bef. från var flytt sker LOG Den loggade befolkningsmängden i den kommun som flyttningen har sitt ursprung. Det loggade avståndet mellan centralorten i Avstånd LOG den kommun som flyttningen har sitt ursprung och centralorten i destinationskommunen. Universitet Dummyvariabel som markerar om universitet finns i kommunen. Utomläns Dummyvariabel som markerar om en kommun ligger utanför Västerbottens län. Sthlm, Gbg, Malmö Dummyvariabel som markerar Stockholm, Göteborg och Malmö. Andra variabler än de i tabellen angivna skulle kunna komplettera regressionerna, men de som valts är ett försök att upptäcka eventuella korrelationer mellan destinationerna vid flytt till och från Västerbotten och ofta antagna motiv till valet av destination. Vad som kan vara aningen missvisande i användandet av ovan nämnda variabler är att avståndet definieras som den geografiskt kortaste vägen utan förutsatta hinder på vägen. Det tar alltså inte hänsyn till exempelvis körtid eller tillgänglighet i form av flygplatser, tågstationer etc. Vad gäller interkommunal migration bör detta dock vara av mindre betydelse i jämförelse med exempelvis en motsvarande studie av pendling då valet av destination vid dagliga resor av naturliga skäl i större utsträckning påverkas av tillgängligheten och tidsåtgången de kräver. Det bör också nämnas, vad gäller avståndet, att det beräknas utifrån centralorten i varje kommun vilket alltså innebär att personer som flyttar från andra delar av kommunerna antas ha samma avstånd som de som faktiskt flyttar från centralorten. Variabeln som visar om en kommun ligger utanför länet kan i viss utsträckning ses som en proxy för eventuella hinder, främst administrativa, som det faktiska avståndet inte tar hänsyn till. Dummyvariabeln som separerar Stockholm, Göteborg och Malmö från övriga kommuner används för att kontrollera för om landets tre största städer är mer attraktiva än andra kommuner. Tester har även gjorts med Stockholms län som dummyvariabel, med antagandet att en stor stad även bidrar till att omkringliggande kommuner blir mer attraktiva, dock utan signifikanta resultat. 4

10 2.1 Gravitationsteorin De regressioner som utförts i rapporten har utformats för att i någon mån testa hur den så kallade gravitationsteorin överensstämmer med migrationsströmmarna in och ut ur Västerbotten. Gravitationsteorin är en från fysiken inlånad teori med syfte att på makronivå förklara mänskliga migrationssystem. Dessa migrationssystem förklaras enligt teorin med två huvudantaganden: (1) Antalet flyttningar mellan två orter är större om orterna ligger nära varandra och flyttningsfrekvensen sjunker med tilltagande distans. (2) Flyttningsutbytet är större mellan två stora orter än mellan två mindre. Likt den av Newton utvecklade fysikaliska gravitationsteorin, finns det i studier av migration bara två omständigheter som förklarar dragningskraften, befolkningsstorleken och avståndet. Avståndet kan dock ses på olika sätt, ett mentalt avstånd som gäller vår perception av ett område eller ett tidsavstånd (Andersson 2000). Gravitationsteorin har under historien utvecklats från att bara ta hänsyn till befolkningsstorlek och avstånd till att även se de hinder som finns på vägen. En av de främsta pionjärerna på området var Torsten Hägerstrand som menade att antalet människor som flyttar från en plats till en annan står i direkt proportion till antalet förhindrande omständigheter, såväl fysiska (bristfällig infrastruktur, administrativa gränser etc.) som mentala (exempelvis kulturella barriärer), som finns på vägen (Hägerstrand 1957). 5

11 % av alla in- och utflyttare 3. Migration i Västerbotten Den interkommunala migrationen till och från Västerbottens kommuner följer till stor del ett mönster som är vanligt förekommande vid studier av människors migration, nämligen att man i störst utsträckning flyttar till platser som har en geografisk närhet till den plats man flyttar från eller är en större stad. Detta innebär således att de mest frekventa destinationerna är grannkommuner eller kommuner som inte ligger inom ett allt för stort avstånd samt Stockholm. Med detta i åtanke redovisas den migration som sker inom Västerbottens län separerat från den migration som sker över länsgränsen. 3.1 I vilken ålder flyttar västerbottningen? (Bilaga 1) Åldersfördelningen hos dem som migrerar till och från länets kommuner följer ett vanligt mönster; de personer som befinner sig i åldrarna är mest frekventa flyttare. Dock skiljer sig andelarna av det totala antalet migranter som befinner sig inom detta åldersspann åt mellan kommunerna. De kommuner som har en åldrande befolkning behöver inflyttare i unga åldrar samt att de som flyttar därifrån i så liten utsträckning som möjligt är i dessa åldrar. Så ser dock inte verkligheten ut. I alla länets kommuner är en större andel av de som flyttar ut än de som flyttar in i den unga vuxna åldern (exemplifierat av Malå i figur 2), undantaget Umeå Inflyttare Utflyttare Ålder Figur 2: Åldersfördelning för in- och utflyttare i Malå kommun 6

12 I Umeås fall kan detta till stor del härledas till Umeå universitet, vilket attraherar människor i unga åldrar. Det bör även påpekas att migrationsfrekvensen i Umeå är tydligt koncentrerad till dessa åldrar, både vad gäller in- och utflyttning, medan äldre och yngre personer står för en väldigt liten del av kommunens totala migrationsflöden. Exempelvis Åsele och Bjurholm kommun har en betydligt jämnare åldersfördelning på inflyttarna men där en puckel ses närmare pensionsåldern. 3.2 Var flyttar västerbottningen? (Bilagor 2, 4, 6 och 7) Valet av destination för de personer i Västerbotten som flyttade 2009 är relativt likartad för samtliga kommuner bortsett från Umeå. Det mest frekventa valet av destination är Umeå för de flesta, dock inte för de boende i Norsjö där Skellefteå var den vanligaste destinationen. Efter Umeå återfinns huvudsakligen kommuner som tillhör länet eller angränsar till kommunen man flyttar från som vanligaste destinationskommuner. De personer som flyttar från Umeå särskiljer sig från migrationsmönstret i övriga länet då den vanligaste destinationen är Stockholm och där även Göteborg, Uppsala samt utrikes återfinns bland de fem vanligaste destinationerna. Vad som ytterligare särskiljer Umeå är att destinationerna är mer spridda vilket illustreras i bilaga 6. Endast 10 % av alla som flyttar från kommunen flyttar till Stockholm vilken är den vanligaste destinationen. Detta kan jämföras med Nordmaling där 59 % av de som flyttar från kommunen flyttar till Umeå som är den vanligaste destinationen. Umeå som destination är vanligast i Umeås övriga kranskommuner där samtliga har omkring 50 % av sin utflyttning till Umeå. Koncentrationen avtar därefter ju längre från Umeå personer flyttar ifrån, med undantag för Storuman och i viss mån Dorotea. Flyttdestinationer utanför länet kan delas in i två kategorier. Först är det destinationer som angränsar till utflyttarkommunen, men som ligger på andra sidan länsgränsen, exempelvis Strömsund som destination för de som flyttar från Dorotea och Arvidsjaur för de som flyttar från Sorsele. Den andra kategorin är större städer, med Stockholm som klart dominerande. I tabellen i bilaga 6 framgår även att mindre platser, såsom Säffle och Trollhättan finns med som destinationer för fem eller fler personer vilket sannolikt beror på att hela familjer flyttat dit. Det kan naturligtvis inte uteslutas att flera personer, oberoende av varandra, har flyttat till dessa platser, men då de normalt sett inte 7

13 är typiska inflyttningskommuner hålls det för mindre troligt. Det antal personer som flyttar från Västerbotten till destinationer utanför Sveriges gränser är förhållandevis litet för länet som helhet, dock är de vanligare förekommande som destinationer än alla kommuner utom Umeå och Skellefteå. På kommunnivå står utrikes destinationer för störst andel av den totala utflyttningen i Umeå och Skellefteå med 8 %. Ovanligast är utrikes destinationer vid flytt från Bjurholm, Dorotea, Malå och Vilhelmina från vilka 1 % flyttar utomlands. Sett till vilka migrationsflöden som är mest dominerande visar matrisen i bilaga 20 att de klart vanligast förekommande flödena gäller de som går in och ut ur Umeå med ursprung och destination i övriga riket. Flöden med ursprung utanför Sveriges gränser och med Umeå som destination står också för en relativt hög andel av det totala migrationsflödet, liksom länkarna mellan Skellefteå och övriga riket. De flöden som är störst av de som involverar övriga kommuner i länet är Vännäs till Umeå samt Vilhelmina till övriga riket, vilka båda överstiger en procent av det totala flödet. De destinationer som är vanligast förekommande för personer som lämnar någon av länets kommuner är övriga riket (37 %) och Umeå (34,5 %) Regressionsoutput, utflyttning Som tidigare påpekats följer valet av destinationen ofta någon form av gravitationsantaganden där storleken på och närheten till destinationen spelar in. Nedan i tabell 2 har en OLS regression utförts för att testa hur just storleken (både på avsändarkommun och mottagarkommun) och närheten samt även förekomsten av ett universitet i destinationskommunen, om destinationen ligger utanför länets gränser och om destinationen är Stockholm, Göteborg eller Malmö korrelerar med valet av destination vid flytt från Västerbottens kommuner. Alla testade variabler korrelerar signifikant med valet av destination. Folkmängden i avsändarkommun och destinationskommun ökar flödet liksom förekomsten av universitet och om destinationen är Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun. De variabler som inverkar negativt på flödesstorleken är ökande avstånd och om flytten går till en kommun utanför länets gränser. 8

14 Dessa resultat följer ett gravitationsantagande då storlek och avstånd utifrån detta ger väntade resultat. Den negativa effekt som passerande av länsgränsen har är även det relativt väntat då den i sammanhanget bör uppfattas som ett hinder. Att flytta till studieorter har under de senaste årtiondena blivit en allt större motivator för beslut att flytta varpå förekomst av universitet får anses visa på en väntad positiv effekt. Tabell 3: Resultat från utflyttningsregression Beroende: Utflyttning 2009 LOG B Std. error t Sig. Bef. dit flytt sker LOG,192,013 14,327,000 Bef. från var flytt sker LOG,036,006 6,293,000 Avstånd LOG -,340,024-14,424,000 Universitet,428,058 7,426,000 Utomläns -,593,063-9,374,000 Sthlm, Gbg, Malmö,207,111 1,874,061 (Constant),732,167 4,393,000 N: 4350 R Square: 0, Varifrån kommer de som flyttar till Västerbotten? (Bilagor 3, 4, 5 och 7) Inflyttningen till Västerbottens kommuner följer ett liknande mönster som utflyttningen vad gäller Umeås kranskommuner. Däremot är de som flyttar till inlandskommunerna i stor utsträckning utrikes inflyttade. Den utrikes inflyttningen är påtaglig i alla kommuner, men särskilt i Vilhelmina, Norsjö, Åsele och Sorsele där mer än 30 % av alla inflyttade kommer från platser utanför Sverige. Mest påtaglig är andelen i Sorsele där 54 % av inflyttningen har internationellt ursprung. Lägst andel inflyttning med internationellt ursprung har Robertsfors med 6 %. Totalt för hela Västerbotten innefattar den utrikes inflyttningen mer än var tionde person som flyttar till länet. Att vara en del av statistiken som innefattar utrikes inflyttning behöver dock inte per automatik innebära att en person är av icke svensk etnicitet utan det kan likaväl innefatta personer som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. Av de 9

15 som flyttar in till länets kommuner kommer majoriteten från övriga riket och Umeå, vilka står för drygt 31 % vardera Regressionsoutput, inflyttning Ytterligare en regression har genomförts (tabell 3). Den testar samma variabler som regressionen för utflyttning, undantaget förekomst av universitet. Anledningen till detta undantag är att det i Västerbotten bara är Umeå som är en universitetskommun vilket medför att ett test av denna variabel likaväl skulle kunna ses som ett test av Umeå som unikt i något annat avseende. Resultatet av regressionen visar att effekterna av de testade variablerna till stor del motsvarar de för utflyttningen. Befolkningsstorleken i kommunen som man flyttar ifrån korrelerar positivt med flödet, vilket även gäller för inflyttningskommunen. Den tredje variabeln som ger en positiv effekt är om flyttningen sker från Stockholm, Göteborg eller Malmö, dock kan där inte ses att en statistiskt signifikant korrelation förekommer. Längre avstånd och flytt utanför länets gränser har negativ inverkan på flyttströmmarna. Tabell 4: Resultat från inflyttningsregression Beroende: Inflyttning 2009 LOG B Std. error t Sig. Bef. dit flytt sker LOG,044,005 8,061,000 Bef. från var flytt sker LOG,149,013 11,609,000 Avstånd LOG -,352,023-15,597,000 Utomläns -,562,061-9,270,000 Sthlm, Gbg, Malmö,054,106,507,612 (Constant) 1,115,160 6,975,000 N: 4350 R Square:,205 10

16 4. Resultaten sammanfattade De som flyttar från Västerbotten är i huvudsak personer som befinner sig i ung vuxen ålder, år. Detta är förväntat eftersom denna ålder generellt är mest migrationsintensiv. Problemet för Västerbottens kommuner, undantaget Umeå, är emellertid att frekvensen av unga är betydligt större bland de som flyttar ut än bland de som flyttar in, något som i förlängningen leder till färre födda barn och en åldrande befolkning. Universitetsstaden Umeå utmärker sig med ett motsatt mönster, alltså med en större andel unga vuxna bland dem som flyttar in än bland dem som flyttar ut. Valet av destination vid flytt från Västerbottens kommuner följer ett relativt likartat mönster. För alla kommuner, bortsett från Norsjö för vilka Skellefteå är den vanligaste destinationen, är Umeå den vanligast förekommande destinationen. Av de som flyttar från Umeå flyttar de flesta till Stockholm. Koncentrationen av migrationsflödet till Umeå är väldigt stark vad gäller Umeås kranskommuner, en koncentration som till stor del avtar med ökande avstånd från Umeå. Av den migration som sker till kommuner utanför länet sker de flesta till grannkommuner i angränsande län eller till större städer. Den största andelen av länets migrationsflöden, både vad gäller flödets ursprung och destination, involverar Umeå samt gruppen övriga riket. De som flyttar till Västerbotten från övriga riket kommer först och främst från kommuner med större städer eller till länet angränsande grannkommuner. Då en klar majoritet av den totala inflyttningen till länet sker till Umeå så blir dock redovisningen av dessa siffror aningen snedvridna i jämförelse med vad som skulle vara fallet om Umeå kommun skulle vara exkluderat. Antalet kommuner som är utflyttarkommuner till förmån för Västerbotten blir i sådant läge betydligt färre. Kommuner med universitet är relativt vanligt förekommande som utflyttningskommuner till Västerbotten, något som till viss del skulle kunna tolkas som en återflyttning av studenter efter avslutade studier, men naturligtvis även att universitetsstäder oftast har en stor befolkningsmängd. Vad som även bör uppmärksammas är att ett flertal av kommunerna inte visar på en kraftigt negativ nettomigration (under 2009), ett faktum som till största delen beror på utrikes inflyttning. Då statistiken som rapporten grundar sig på inte visar vilken nationalitet de utrikes inflyttade tillhör går det dock inte att säga om de utrikes inflyttade flyttar in till Sverige för första gången eller om det rör sig om återinflyttade svenskar. 11

17 Resultatet av de utförda regressionerna visar att den något modifierade gravitationsmodell som använts får anses falla relativt väl ut. Här framgår med tydlighet att gravitationsteorins grundstenar (befolkningsmängd och avstånd) båda påverkar valet av destinationskommun samt kommun som flyttningen sker ifrån. Avståndets betydelse kan ses både i själva avståndsvariabeln men även i det faktum att flyttningar utanför länets gränser ger ett relativt starkt negativt utslag. Dock har passerande av en administrativ gräns troligtvis andra förklaringar än bara det faktiska avståndet. 5. Människors beslut att flytta en teoretisk diskussion Motiven att flytta är i princip lika många som antalet personer som flyttar. Historiskt sett har de neoklassiska teorierna dominerat som förklaring till varför personer flyttar, där flyttaren ses som en rationell aktör som genom att flytta söker efter en förbättrad levnadsstandard med en högre inkomst (Ravenstein 1985; Sjaastad 1962; Kershen 2004). Migrationen har därmed ansetts vara en individuell strategi vilken resulterat i en ökad inkomst och förbättrade chanser att finna arbete (Greenwood 1975; Todaro 1981) Arbetsmarknadsförhållanden är av betydelse på makronivå enligt ett neoklassiskt sätt att se på motiven, dock kan det vara problematiskt att på mikronivå hänvisa till arbetsmarknaden i sig själv då en person/ett hushåll snarare flyttar för att man fått jobb på en specifik plats och inte för att arbetsmarknaden på platsen är bra eller dålig. Den neoklassiska teorin som grund för förklaringen till att flytta har under de senaste decennierna alltmer lämnat plats åt teorier om exempelvis sociala nätverk och miljömässig anknytning. Motiven har visat sig i allt högre utsträckning vara relaterade till sociala och miljömässiga faktorer samt studier (Lundholm et al 2004; Lundholm 2007). Lundholm redovisar i sin enkätundersökning att endast en femtedel av de tillfrågade uppger arbete som det huvudsakliga motivet till att flytta vilket är betydligt färre än under 1900-talets mitt. Vad gäller studier som motiv spelar den ökade möjligheten för fler att studera naturligtvis in. I motsats till Lundholms resultat redovisar dock Nidomysl och Kalsø Hansen (2010) att möjligheten till arbete spelar en avgörande roll för människors beslut att flytta. Framförallt visar studien att det är yngre högutbildade män som tenderar att se arbete som det främsta motivet till att flytta. 12

18 Det bör också nämnas att möjligheten att stanna kan spela in i beslutet om flytt. Vad som skiljer Sverige mot många andra länder är att välfärdssystemet ökar möjligheten att stanna trots att personer förlorar sina jobb. Detta kan bidra till att ovan nämnda sociala och miljömässiga faktorer tillåts spela en större roll än i länder där arbete är av direkt livsavgörande betydelse. Vinsten i att upprätthålla sina sociala nätverk, kontakter och miljömässiga anknytning kan alltså överskugga den ekonomiska vinsten det innebär att flytta. Detta är dock återigen något som motsägs av Nidomysl och Kalsø Hansen (2010), vilka menar att det svenska välfärdssystemet inte kan ses som en motsättande faktor i beslutet att flytta på grund av arbete. Då de arbetslösa i studien är de som i störst utsträckning ser arbete som ett viktigt motiv för att flytta bör alltså en stark välfärdsstats ekonomiska garantier spela mindre roll. De sociala nätverken är inte bara av betydelse vid beslut att stanna utan spelar även i hög grad in vid valet av destination vid flytt. Wasserman och Faust (1994) betonar vikten av relationen mellan olika interagerande personer och menar att dessa kan appliceras på såväl mindre grupper som på globala system. Detta innebär att personerna bör ses som beroende snarare än oberoende av varandra där exempelvis släktskap och vänskap mellan dem fungerar som kanaler för flöden av personer. Att känna personer på en plats ökar även sannolikheten för att ta del av insiderfördelar vilket ökar tillgängligheten till destinationens utbud vad gäller exempelvis arbete. Sammanfattningsvis kan sägas att motiven till att flytta i stor utsträckning påverkas av en rad individuella faktorer. Dessa är såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala och det kan ofta vara svårt att välja vilka som generellt är mest relevanta. Förutom nämnda motiv har mer explicit även ålder, utbildning, mm betydelse. Personer som är i åldern är generellt mer benägna att flytta än andra åldersklasser och hög utbildning tenderar att öka flyttbenägenheten. Vad som ytterligare är ett starkt motiv är att flytta till universitetsstäder och möjligheten till en högre utbildning. Att flytta till en högre utbildning är dock starkt korrelerat med ålder och kan även ses som en ekonomiskt motiverad flytt då det i många fall bör ses som en investering i framtida arbetsmöjligheter. På samma sätt går det att argumentera för att exempelvis ekonomiska och miljömässiga motiv integreras då önskan om att bo i naturnära, exklusiva områden i viss utsträckning har gått mot att vara en möjlighet tillgänglig för personer med hög inkomst. Dessa exempel visar på att det ofta 13

19 kan vara svårt att etikettera människors beslut att flytta med specifika motiv då de vävs samman i mer komplexa beslut innehållande flera olika motivatorer. 14

20 6. Referenser Andersson, R. (2000) Varför flyttar man? Hemort Sverige, Norrköping: Board of Integration, pp de Haas, H. (2007) Migration and development: A theoretical perspective. Center on Migration, Citizenship and Development. Working Papers No 29, International Migration Institute, Oxford University. Dixon, S. (2003) Migration within Britain for job reasons. Labor Market Division, Office for National Statistics. Hägerstrand, T. (1957) Migration and area. pp in D. Hannerberg, ed. Migration in Sweden. Lund, Sweden: Studies in Geography, Ser. B., No. 13. Kadushin, C. (2004) Too Much Investment in Social Capital? Available online at ( ) Lundholm, E. (2007) Are movers still the same? Characteristics of interregional migrants in Sweden Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie. Volume 98, Issue 3, pp Lundholm, E. Garvill, J. Malmberg, G. Westin, K. (2004) Forced or Free movers? The motives, Voluntariness and Selectivity of Interregional Migration in the Nordic Countries. Population, Space and Place, Volume 10, issue 1, pp Greenwood M Human migration: theory, models and empirical studies. Journal of Regional Science No. 25. pp Kershen, A J. (2004) Strangers, Aliens and Asians: Huguenots, Jews and Bangladeshis in Spitafields, Published by Routledge (2005) ISBN ,

21 Mabogunje, A. L. (1970) Systems approach to a theory of rural-urban migration. Geographical Analysis. 1970, Jan;2(1) pp Nidomysl, T. Kalsø Hansen, Høgni. (2010) What matters more for the decision to move: jobs versus amenities. Environment and planning A 2010, volume 42, pages Ravenstein, E G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society 48: SCB ( ) Sjaastad, L. (1962) The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy 70: Todaro M Economic Development in the Third World. Longman: Harlow. Wasserman, S. and K. Faust, (1994) Social Network Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Öberg, S. (1995) Theories on interregional migration: An overview. Working Paper WP-95-47, June

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer

Varför flyttar svenska barnfamiljer?

Varför flyttar svenska barnfamiljer? Demografisk rapport 2012:10 Varför flyttar svenska barnfamiljer? Befolkningsprognos 2012-2021/45 Varför flyttar svenska barnfamiljer? Demografisk rapport 2012:10 1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Varför flyttar man? Härkomst

Varför flyttar man? Härkomst Varför flyttar man? ROGER ANDERSSON Människor har alltid flyttat konstaterar kulturgeografen Roger Andersson som här presenterar några av teorierna kring flyttandet. Man flyttar inte alltid särskilt långa

Läs mer

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige Befolkningsprognos 2010 2019 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Hälsans betydelse för individens

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare?

Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare? DAN-OLOF ROOTH Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare? 1 Det har visat sig svårt att empiriskt belägga förekomsten

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47 Working paper/pm 2011:47 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Rapporten innehåller en genomgång av OECDs och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur

Läs mer

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? www.svensktnaringsliv.se MAJ 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Värde i välfärden Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Läs mer

A 2002:013 Var hittar Sverige sin arbetskraft?

A 2002:013 Var hittar Sverige sin arbetskraft? A 2002:013 Var hittar Sverige sin arbetskraft? En översikt av tänkbara sändarländer Daniel Rauhut Var hittar Sverige sin arbetskraft? En översikt av tänkbara sändarländer Daniel Rauhut ITPS, Institutet

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer