Årsredovisning SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr

2 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), , kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2008 klockan på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 8 maj 2008, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan torsdagen den 8 maj 2008 under adress SystemSeparation Sweden Holding AB, årsstämma, Sjöängsvägen 15, Sollentuna, per fax eller per e-post till Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 8 maj 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Tidpunkter för ekonomisk information SystemSeparation avser att lämna följande ekonomisk information för verksamhetsåret 2008: Delårsrapport första kvartalet 14 maj 2008 Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti 2008 Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2008 Bokslutskommuniké Februari 2009 Årsredovisning April 2009 SystemSeparations ekonomiska information finns tillgänglig på

3 Innehållsförteckning sida Brev från styrelsens ordförande 2 Koncernchefens kommentar 3 Aktien och ägarförhållanden 4 Räkenskaper i sammandrag 5 Nyckeltal 6 Förvaltningsberättelsen 7 Resultaträkning - Koncern 12 Balansräkning - Koncern 13 Förändring eget kapital - Koncern 15 Kassaflödesanalys - Koncern 16 Resultaträkning - Moderbolag 17 Balansräkning - Moderbolag 18 Förändring eget kapital - Moderbolag 20 Kassaflödesanalys - Moderbolag 21 Redovisningsprinciper 22 Notförteckning 27 Noter 28 Definitioner 40 Styrelsen försäkrar 41 Revisionsberättelsen 42 Styrelse, ledning och revisor 43

4 Brev från styrelsens ordförande - bäste aktieägare Mycket bättre, men inte bra! Under 2007 har många stora förändringar skett. Vi har startat en egen försäljningsorganisation på den ryska marknaden, och vi har avvecklat affärsområdet Syse Specialkemi. SystemSeparation är nu helt fokuserat på tillväxt inom kärnverksamheten Syse Power, där bolagets produkter bidrar till energieffektivisering och miljöförbättring. Vi har ökat omsättningen med 62% och vi har minskat vår kostnadskostym med 27% och sammantaget ledde detta till en halvering av förlusten jämfört med föregående år. Allt detta är bra, men självklart så är vi inte nöjda med resultatet. Vi hoppas och tror dock att våra framtidsutsikter, baserat på grunden som lades 2007, kommer att innebära ett nollresultat för 2008, och många glada vinstår därefter. Vänliga hälsningar Magnus Unger Styrelseordförande Årsredovisning

5 Koncernchefens kommentar - försäljningen ökade med 62 procent under 2007 Trots fortsatta förluster kan vi konstatera att utvecklingen under 2007 varit positiv för SystemSeparation. Försäljningen ökade med 62 procent och rörelsekostnaderna reducerades med 27 procent, vilket följaktligen ledde till en halvering av förlusterna. Detta är en del av resultatet ifrån den kontinuerligt pågående utvecklingen inom SystemSeparation, att öka omsättningen inom kärnverksamheten Syse Power, med utveckling, produktion och försäljning av innovativa energi- och miljötekniska produkter till kraftverk (Clean Technologies) i regioner med hög tillväxt. Fokuseringen på kärnverksamheten Syse Power med energi- och miljöteknologiska lösningar till kraftverk ledde till avyttringen av affärsområdet Syse Specialkemi som skedde den 17 december Med denna strategiska affär renodlades koncernens verksamhet samtidigt som bolaget fick ett kapitaltillskott. I maj 2007 etablerade SystemSeparation ett nytt dotterbolag i Ryssland, som ett steg i koncernens målsättning att få direkt kontroll över verksamheten i CIS regionen. Knappt fyra månader senare förvärvade SystemSeparation samtliga befintliga kundavtal från företagets dåvarande ryska försäljningsagent. Med denna åtgärd öppnade SystemSeparation den ryska marknaden, samtidigt som bolaget tog sitt första steg i uppbyggnaden av en egen försäljningsorganisation. Under slutet på fjärde kvartalet vidtogs det flera åtgärder att ytterligare sänka kostnaderna och öka marginalerna. Genom strategisk upphandling med både nya och existerande samarbetspartners, samt andra produktrelaterade kostnadsförbättringar, kommer SystemSeparation successivt öka bruttomarginalen inom den operativa verksamheten trots stigande råvarupriser på den övriga världsmarknaden. Effekten av dessa åtgärder blir synliga under Under slutet av året genomfördes det ett omfattande omstruktureringsprogram för att sänka personalkostnader och övriga rörelsekostnader. Resultaten av dessa åtgärder kommer även här att bli märkbara redan under Budskapet från Kyotoprotokollet med ett krav på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan har nu nått ut till kraftverksoperatörer och driftschefer världen över, och ämnet har fått en viktig plats på dagordningen. Klimatförändringen, behovet av energi samt stigande kostnader på fossila bränslen fortsätter att vara drivkrafterna bakom efterfrågan på SystemSeparations produkter. Vi inom SystemSeparation förutspår en fortsatt växande efterfrågan på energi- och miljötekniska lösningar till kraftverk världen över, och bemöter denna selektivt i regioner med hög tillväxt. Jag och styrelsen vill tacka alla medarbetare och aktieägare för det engagemang och intresse ni visat för året som gått. Avslutningsvis vill jag hälsa nya investerare välkomna till ett bolag i tillväxt på en framtidsmarknad. Peter Henderson VD och Styrelseledamot Årsredovisning

6 Aktien och ägarförhållanden SystemSeparation Sweden Holding AB är sedan 2004 noterat på Aktietorget, en autoriserad marknadsplats under Finasinspektionens tillsyn. Från och med den 29 mars 2007 är inte Aktietorget en auktoriserad marknadsplats. Aktiekapitalet Den 31 december 2007 var aktier utgivna. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i SystemSeparation Sweden Holding AB uppgick per den 31 december 2007 till 754. De tio största ägarana kontrollerade 57,94 % av bolagets aktier. SystemSeparation Sweden Holding AB:s börsvärde uppgick till den 31 december 2007 till 48,0 MKR. Styrelsen föreslår med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen utdelning bör utgå för år Ingen utdelning utgick för Ägarstruktur Aktieägare * Antal aktier Andel % Vostok Nafta Ltd ,74 Alga Styrinvest AB ,10 Gunnar Ström ,47 Magnus Unger ,66 Göran Källebo ,27 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,11 AB Johan Hansson ,00 Jonsson Consult AB ,68 Lennart Nevrén ,17 Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,74 Övriga ,06 Totalt ,00 * Utdrag enligt VPC AB den 31 december Aktiekapitalets utveckling År Händelse Förändring antalet aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt antal aktier Nominellt belopp Totalt aktiekapital okt-04 Bolagsbildning , ,09 kr ,00 dec-04 Nyemission , ,09 kr ,00 jan-05 Nyemission , ,09 kr ,76 mar-05 Nedsättning , ,07 kr ,48 mar-05 Nyemission , ,07 kr ,48 mar-05 Fondemission , ,09 kr ,76 apr-05 Nyemission , ,09 kr ,58 dec-05 Nyemission , ,09 kr ,37 okt-06 Nyemission , ,09 kr ,74 Årsredovisning

7 Räkenskaper i sammandrag - TSEK , Resultaträkning i sammandrag Omsättning Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster Årets resultat från avvecklad verksamhet Årets resultat från kvarvarande verksamhet Balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar (ex. likvida medel) Likvida medel Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förlängd redovisningsperiod sep dec IFRS tillämpas för åren 2005, 2006 och Tidigare år tillämpas Bokföringsnämdens allmänna råd och anvisningar. Årsredovisning

8 Nyckeltal - TSEK , Marginaler Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg 1% 43% Vinstmarginal, % Neg Neg Neg 1% Neg Neg 43% Räntabilitetsmått Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg 13% Neg 11% 93% Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg 155% Neg 13% 45% Kapitalstruktur Justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital Skuldsättningsgrad, % 0% 0% 1% 44% Neg 5% 0% Soliditet, % 83% 86% 84% 6% Neg 40% 34% Räntetäckningsgrad, % Neg Neg Neg 492% Neg 97% 7097% Andel riskbärande kapital, % 84% 87% 85% 6% Neg 35% 26% Medarbetare Antal anställda vid periodens utgång Medelantalet anställda under perioden Data per aktie Genomsnittligt antal aktier för perioden Antal aktier vid periodens slut Vinst per aktie, SEK -0,31-0,70-0, Eget kapital per aktie, SEK 1,13 1,43 2, Förlängd redovisningsperiod sep dec 2005 Årsredovisning

9 Förvaltningsberättelsen Verksamhetsöversikt Energi- och Miljö som verksamhet SystemSeparation Sweden Holding AB är ett internationellt verksamt företag som utvecklar och marknadsför innovativa och högkvalitativa specialkemiska energi- och miljötekniska ( Clean Technology ) produkter åt elkraftverk, för ökad energieffektivitet och renare luftutsläpp. Världen som hemmamarknad Budskapet från Kyotoprotokollet med ett krav på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan har nu nått ut till kraftverksoperatörer och driftschefer världen över, och ämnet har fått en viktig plats på dagordningen. Klimatförändringen, behovet av energi samt stigande kostnader på fossila bränslen fortsätter att vara drivkrafterna bakom efterfrågan på SystemSeparations produkter. Innovation som drivkraft Avancerad forskning och utveckling inom utvalda områden utgör en viktig bas för SystemSeparations drivkraft. SystemSeparation är och kommer att förbli ett företag där forskning och utveckling spelar en nyckelroll i sitt sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter. Framtidsutsikter Trots fortsatta förluster kan vi konstatera att utvecklingen under 2007 varit positiv för SystemSeparation. Försäljningen ökade med 62 procent och rörelsekostnaderna, exklusive varukostnad, reducerades med 27 procent, vilket sammantaget ledde till en halvering av förlusterna. Behoven på ökad energieffektivitet och renare luftutsläpp - drivna av de växande elkraftpriserna och de hårdare kraven om miljöutsläpp - är drivkrafterna till den ökade efterfrågan på System- Separations produkter. Genom selektiv utbyggnad av försäljningsorganisationen i regioner med hög tillväxt, reduktion av produktkostnaden, samt fortsatt fokus på forskning och utveckling, möter SystemSeparation den växande efterfrågan. Mål för koncernen Bolagets målsättning är att bli erkänd som ledande global leverantör av i särklass bästa specialkemiska produkter för användning inom kraftverksindustrin. Produkter och tjänster utvecklas till högsta standard inom kvalitet, säkerhet och miljömedvetande. Aktien och ägarförhållanden Antalet aktieägare i SystemSeparations Sweden Holding AB uppgick den 31 december 2007 till 754 (847). De tio största ägarna kontrollerade 57,94 (56,59) procent av bolagets aktier. Koncernöversikt Bolagsstruktur och legal struktur SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag till dotterbolaget System- Separation Sweden AB med organisationsnummer , bildat och registrerat enligt svensk rätt, och det ryska dotterbolaget SystemSeparation RUS ooo med organisationsnummer (INN) , bildat och registrerat enligt rysk rätt med säte i Moskva. Båda dotterbolagen är helägda av SystemSeparation Sweden Holding AB. Resultat och avkastning SystemSeparations omsättning för 2007 uppgick till 20,5 (12,6) MSEK, en ökning med cirka 8 MSEK. Denna ökning i omsättningen återspeglar ökad försäljning till Ryssland och Asien. Bruttomarginalen för helårsperioden förblev stabil med 39,6% procent (40,8%). För året 2007 uppgick rörelseresultatet till -11,7 (-22,0) MSEK, dvs. en förbättring med 10,3 MSEK. Denna förbättring av resultatet återspeglar dels en ökning av täckningsbidraget från högre försäljningsvolymer med +3,1 MSEK, men även en nettoreduktion av rörelsens övriga kostnader med +7,3 MSEK. Rörelsens övriga externa kostnader minskade med 7,9 MSEK. Denna minskning kan härledas till genomförda kostnadsbesparingsåtgärder på 2,3 MSEK samt uteblivna engångskostnader om 5,6 MSEK ifrån föregående år. Jämfört med helåret 2006 uppgick personalkostnaderna under 2007 till 8,9, (7,7) MSEK, vilket är en ökning med 1,2 MSEK. Detta berodde huvudsakligen på personaloptionsprogrammet som initierades i början av 2007, och måste kostnadsföras enligt IFRS men som dock ej är kassaflödespåverkande. Avskrivningar och nedskrivningar minskade till 1,3 (1,9) huvudsakligen till följd av uteblivna nedskrivningar av immateriella tillgångar jämfört med föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning bör utgå för Årsredovisning

10 Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,0 (32,0) MSEK, vilket är en minskning om 12,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick således till -14,6 (-18,3) MSEK, vilket var en förbättring om 3,7 MSEK. Nettoeffekten av förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet med -5,9 (+0,7) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten blev positivt med +0,9 (-0,3) MSEK som stor del till följd av avyttringen av dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB, som bidrog med 2,4 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,8 (27,7) MSEK, och kommer ifrån erhållet koncernbidrag för 2006 från det avyttrade dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB. Förändringar i koncernen Omstruktureringsprogram Under året genomfördes det ett omfattande omstruktureringsprogram. Omstruktureringen innebar avvecklingen av affärsområdet Syse Specialkemi, samt reducering av teknisk personal, utbyggnad av försäljningsorganisationen och sänkning av fasta rörelsekostnader. Avvecklade verksamheter Som en del i renodlingen mot energi- och miljöteknik beslutade styrelsen att avveckla affärsområdet Syse Specialkemi. Den 17 december 2007 sålde SystemSeparation det helägda dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB med organisationsnummer Affären medförde en minskning av omsättningen om cirka 15 MSEK på årsbasis. Försäljningen medförde ett koncernmässigt realisationsresultat på 1,6 MSEK, samt ett kapitaltillskott på 2,8 MSEK. Resultatet för den avvecklade verksamheten för 2007 uppgick till 1,1 MSEK. Förvärv Den 3 oktober 2007 förvärvade SystemSeparation rörelsen och väsentliga tillgångar av företagets ryska försäljningsagent. Köpeskillingen om 6,2 MSEK jämte möjlig tilläggsköpeskilling erlades delvis genom kvittning av befintliga mellanhavanden. Enligt slutgiltig förvärvsanalys består förvärvade tillgångar av kundavtal på 2,6 MSEK samt en goodwill på 4,6 MSEK som uppstått genom synergier i kund- och leverantörskedja. Integrationen förväntas vara fullbordad vid slutet av första kvartalet Förvärvet bidrar positivt till resultatet från och med Riskhantering Som en global koncern med verksamhet i 10 länder är System- Separation exponerat för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. Riskhanteringen är därför en viktig process för SystemSeparation i syfte att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen. Riskhanteringen behandlas i SystemSeparations ledning och styrelse. Riskhanteringen omfattar följande riskområden: Strategiska risker med avseende på marknad och bransch Kommersiella, operativa och finansiella risker Efterlevnad av externa och interna regelverk Finansiell rapportering Mot kunder och distributörer Likviditetsrisk För att minimera kreditrisker används individuella riskbedömningar för varje kund I samband med kundkreditförsäkringar, kreditlimiter, remburser och andra riskreducerande instrument. Vid årsskiftet uppgick koncernens egna likviditetsreserver, inklusive en kreditfacilitet på 2,0 MSEK, till totalt 22 MSEK. Ytterligare information om koncernens riskhantering är beskrivna under not 30 Riskhantering. Rörelsekapital Rörelsekapitalet i SytemSeparation ökade med 6,2 MSEK till 6,3 (0,1) MSEK. Utvecklingen är blandannat ett direkt resultat från den ökade försäljningen under slutet av året. Eget Kapital Eget kapital uppgick vid årets slut till 34,1 (43,0) MSEK, eller utslaget per aktie 1,13 (1,43). Soliditeten var 83 % (86). Investeringar Immateriella anläggningstillgångar ökade med 2,6 MSEK och goodwill med 4,6 MSEK i samband med förvärv av kundavtal i Ryssland från bolagets dåvarande ryska försäljningsagent. Under perioden januari-december 2007 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0,5 MSEK (0,3 MSEK), och i immateriella anläggningstillgångar inklusive goodwill till 7,2 MSEK (0,0 MSEK). Årsredovisning

11 Personal SystemSeparations kompetensförsörjning utgör en viktig beståndsdel för SystemSeparation konkurrensförmåga. Lönebildningen inom SystemSeparation baseras på en lönepolicy som stödjer SystemSeparations affärsmål, bidrar till att SystemSeparation förblir ett attraktivt företag att arbeta och utvecklas i, samt ger en ökad effektivitet. Under hösten 2006 infördes SystemSeparation ett personaloptionsprogram för att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, årlig variabel lön och långsiktig variabel lön. Delarna avses skapa en välbalanserad ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. För erhållande av årlig variabel lön förutsätts uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. Den långsiktiga variabla lönen utgörs av personaloptioner. Koncernledningens övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Förmånerna utgörs av pension, bil, sjukvårdsförsäkring och avgångsvederlag. För SystemSeparation är det viktigt att både män och kvinnor har samma möjlighet att utvecklas inom koncernen. Under året infördes SystemSeparation en jämställdhetsplan i syfte att öka jämställdheten i koncernen. Som teknikföretag har SystemSeparation en övervikt av män i bolaget med 7 män och 2 kvinnor anställda per den 31/12/2007. Den långsiktiga målsättningen för SystemSeparation är att rekrytera fler kvinnor. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 9 (17). Minskningen av 8 anställda var en direkt följd av koncernens omstruktureringsprogram. Marknaden Stigande priser på fossila bränslen och krav på ökad energieffektivitet Under det senaste året har världsmarknadspriserna på fossila bränslen fortsatt att stiga. Grunden till detta har bl.a. varit de fortsatta politiska spänningarna i Mellanöstern, den globala ekonomiska tillväxten, den snabbt tilltagande efterfrågan på olja i Asien, den spekulativa marknaden samt den begränsade raffinaderikapaciteten. Detta i samband med den reglerade prissättningen inom elkraftindustrin, har gjort det nödvändigt för kraftverk att öka energieffektiviteten, vilket i sin tur medför till ökat intresse för SystemSeparations produkter. Energieffektivitet fortsätter att vara en av de viktigaste utvecklingsuppgifterna för kraftverk. Klimatförändringar, Förenta Nationerna, SystemSeparation och renare luftutsläpp De påtagliga klimatförändringarna har placerat energifrågan högst på dagordningen världen over. Flera länder har förts tillsammans under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Under denna ramkonvention och med stöd av det s.k. Kyotoprotokollet har ett flertal länder satt upp målet att uppnå en stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Konkreta och mätbara mål har tagits fram avseende minskning av utsläpp såsom Koldioxid (CO2) samt Nitratoxid (N2O). System- Separations produkter har egenskapen att betydligt reducera dessa utsläpp. Marknadsaktiviteter Under det gångna året har SystemSeparation etablerat ett nytt dotterbolag i Ryssland, som ett steg i koncernens målsättning att få direkt kontroll över verksamheten i CIS regionen. Vidare förvärvade SystemSeparation samtliga befintliga kundavtal från företagets dåvarande ryska försäljningsagent. Med denna åtgärd öppnade SystemSeparation den ryska marknaden, samtidigt som bolaget tog sitt första steg i uppbyggnaden av en egen försäljningsorganisation. Forskning och Utveckling Utöver den fortsatta utvecklingen av specialkemiska produkter för kraftverksindustrin, så har bolaget under det gångna året kostnadsoptimerat produkter för att öka marginalerna. Bolaget har en internationell patentansökan som inlämnades den 16 september 2003 och som har sedan dess överförts i nationell fas i Kanada, Kina och USA och i nationell fas vid det europeiska patentverket i München och det eurasiatiska patentverket. Miljö Produktionen avger inga farliga avfall eller restprodukter. Vi försöker se till att våra restprodukter används på ett effektivt sätt istället för att bara slänga dem: en av våra restprodukter används som gödningsmedel och är godkänt av Lantmännen. En annan restprodukt fraktas till reningsverket Vargön, som ägs av Holmen Paper, där det hjälper till med den kemiska nedbrytningen av andra ämnen. Årsredovisning

12 Tillverkningen av våra produkter som är en blandningsprocess inverkar inte negativt på miljön. Det sker ingen förbränning eller annan emissionsgivande kemisk process. Inga utsläpp i vatten sker i samband med tillverkning av våra produkter. Inget buller sker i samband med tillverkning Tillverkningen av våra produkter medför minimal energiförbrukning. Betydande kemikalier som används är helt ofarliga ämnen. Som ett företag med miljöinriktning försöker vi att leva som vi lär. Vi har återvinning på kontoret för papper, burkar, etc. Vi planerar att starta arbetet med att få miljöstandarden ISO s omsättning uppgick för perioden januari till december till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -9,4 MSEK (-18,8). Resultatet utgör främst nedskrivning av lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB 10 MSEK (15 MSEK) för att täcka förluster under det gångna året. Inga investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har gjorts under perioden. Investeringar i aktier i dotterbolag har skett med totalt 12,5 MSEK (15,0 MSEK) under året. I dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB investerades det 10 MSEK (15 MSEK) genom ett ovillkorat aktieägartillskott, och i det nyetablerade ryska dotterbolaget SystemSeparation Rus ooo investerades det 2,5 MSEK. De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 20,1 MSEK (28,2 MSEK). Styrelsearbetet och dess arbetsordning Styrelsearbetet Under året har Styrelsen sammanträtt sju gånger. Vid ett av styrelsens sammanträden har en styrelseledamot varit frånvarande. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter varit närvarande. Under året begärde Geoffrey Richards utträde ur styrelsen. Under det andra halvåret behandlade styrelsen strategiska frågor kring omstruktureringen av koncernen, och anpassandet av koncernens kostnadsstruktur till den befintliga försäljningsvolymen. Omstruktureringen som bl.a. ledde till avvecklingen av affärsområdet Syse Specialkemi, berör samtliga områden i bolaget, och bedöms ge positiva effekter åt koncernen från och med Vidare beslutade styrelsen att utföra ett aktieägartillskott på 10 MSEK till SystemSeparation Sweden AB för att täcka förluster under det gångna året. Arbetsordningen Styrelsens arbetsordning med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och VD och för ekonomisk rapportering uppdateras och fastställs årligen. Uppdateringen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva styrelsearbetet som styrelsen utför. Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom rapporteringen och uppföljningen av den löpande verksamheten och lönsamhetsutvecklingen, mål och strategi för affärsverksamheten, förvärv och väsentliga investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. Ersättnings och revisionsfrågor bereds inom respektive utskott. Aktien SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Från och med den 29 mars 2007 är Aktietorget inte längre en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. SystemSeparation Sweden Holding AB:s börsvärde uppgick den 31 december 2007 till 48,0 ( 79,6 )Mkr. Den 31 december 2007 var aktier utgivna. Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i SystemSeparations Sweden Holding AB uppgick den 31 december 2007 till 754 (847). I början av året behandlade Styrelsen uppbyggnaden av försäljningsorganisationen i Ryssland, med etableringen av ett nytt dotterbolag i Moskva, samt förvärvet av den ryska försäljningsagentens kundavtal. Årsredovisning

13 Optionsprogram Under hösten 2006 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ställer ut sammantaget högst 1,2 miljoner personaloptioner som kan utnyttjas vid 3 tillfällen under åren Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och underliggande teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 5 procent. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt till de anställda i bolaget. Tilldelningen till de anställda har skett i januari 2007, varför en kostnad enligt IFRS 2 har belastat 2007 års resultat med 558 TSEK. Motivet till styrelsens förslag om optionsprogram är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Kursen vid tilldelning var 3,22 SEK. Lösenpriserna för personaloptionerna vid de respektive slutdagarna är: 3,44 SEK ( ) 4,01 SEK ( ) 5,74 SEK ( ) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att Till förfogande stående Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Totalt Behandlas på följande sätt: Till aktieägare utdelas 0 kr per aktie 0 I ny räkning överföres s och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 maj Årsredovisning

14 Resultaträkning - TSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK -0,31-0,70 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,31-0,70 Årsredovisning

15 Balansräkning - TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 13 Övriga immateriella tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, maskiner och verktyg Finansiella tillgångar Övriga finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

16 Balansräkning (forts.) - TSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning

17 Förändring eget kapital - TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående kapital 1 januari Nyemission Ökning av aktiekapital Årets resultat Eget kapital 31 december Aktierelaterad ersättning Årets förändring av omräkningsreserv Årets resultat Eget kapital 31 december Årsredovisning

18 Kassaflödesanalys - TSEK Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Reavinst på avyttrad dotterbolag Nedskrivning av fordran till försäljningsagenter Optionsprogram Nedskrivning av lager Omstruktureingskostnader Avskrivningar Skatt Övriga justeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttringar av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Årsredovisning

19 Resultaträkning - Moderbolag TSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Totalt 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Totalt Resultat från finansiella poster Resultat vid försäljning av dotterbolag Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång Årsredovisning

20 Balansräkning - Moderbolag TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer