Årsredovisning SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr

2 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), , kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2008 klockan på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 8 maj 2008, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan torsdagen den 8 maj 2008 under adress SystemSeparation Sweden Holding AB, årsstämma, Sjöängsvägen 15, Sollentuna, per fax eller per e-post till Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 8 maj 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Tidpunkter för ekonomisk information SystemSeparation avser att lämna följande ekonomisk information för verksamhetsåret 2008: Delårsrapport första kvartalet 14 maj 2008 Delårsrapport andra kvartalet 28 augusti 2008 Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2008 Bokslutskommuniké Februari 2009 Årsredovisning April 2009 SystemSeparations ekonomiska information finns tillgänglig på

3 Innehållsförteckning sida Brev från styrelsens ordförande 2 Koncernchefens kommentar 3 Aktien och ägarförhållanden 4 Räkenskaper i sammandrag 5 Nyckeltal 6 Förvaltningsberättelsen 7 Resultaträkning - Koncern 12 Balansräkning - Koncern 13 Förändring eget kapital - Koncern 15 Kassaflödesanalys - Koncern 16 Resultaträkning - Moderbolag 17 Balansräkning - Moderbolag 18 Förändring eget kapital - Moderbolag 20 Kassaflödesanalys - Moderbolag 21 Redovisningsprinciper 22 Notförteckning 27 Noter 28 Definitioner 40 Styrelsen försäkrar 41 Revisionsberättelsen 42 Styrelse, ledning och revisor 43

4 Brev från styrelsens ordförande - bäste aktieägare Mycket bättre, men inte bra! Under 2007 har många stora förändringar skett. Vi har startat en egen försäljningsorganisation på den ryska marknaden, och vi har avvecklat affärsområdet Syse Specialkemi. SystemSeparation är nu helt fokuserat på tillväxt inom kärnverksamheten Syse Power, där bolagets produkter bidrar till energieffektivisering och miljöförbättring. Vi har ökat omsättningen med 62% och vi har minskat vår kostnadskostym med 27% och sammantaget ledde detta till en halvering av förlusten jämfört med föregående år. Allt detta är bra, men självklart så är vi inte nöjda med resultatet. Vi hoppas och tror dock att våra framtidsutsikter, baserat på grunden som lades 2007, kommer att innebära ett nollresultat för 2008, och många glada vinstår därefter. Vänliga hälsningar Magnus Unger Styrelseordförande Årsredovisning

5 Koncernchefens kommentar - försäljningen ökade med 62 procent under 2007 Trots fortsatta förluster kan vi konstatera att utvecklingen under 2007 varit positiv för SystemSeparation. Försäljningen ökade med 62 procent och rörelsekostnaderna reducerades med 27 procent, vilket följaktligen ledde till en halvering av förlusterna. Detta är en del av resultatet ifrån den kontinuerligt pågående utvecklingen inom SystemSeparation, att öka omsättningen inom kärnverksamheten Syse Power, med utveckling, produktion och försäljning av innovativa energi- och miljötekniska produkter till kraftverk (Clean Technologies) i regioner med hög tillväxt. Fokuseringen på kärnverksamheten Syse Power med energi- och miljöteknologiska lösningar till kraftverk ledde till avyttringen av affärsområdet Syse Specialkemi som skedde den 17 december Med denna strategiska affär renodlades koncernens verksamhet samtidigt som bolaget fick ett kapitaltillskott. I maj 2007 etablerade SystemSeparation ett nytt dotterbolag i Ryssland, som ett steg i koncernens målsättning att få direkt kontroll över verksamheten i CIS regionen. Knappt fyra månader senare förvärvade SystemSeparation samtliga befintliga kundavtal från företagets dåvarande ryska försäljningsagent. Med denna åtgärd öppnade SystemSeparation den ryska marknaden, samtidigt som bolaget tog sitt första steg i uppbyggnaden av en egen försäljningsorganisation. Under slutet på fjärde kvartalet vidtogs det flera åtgärder att ytterligare sänka kostnaderna och öka marginalerna. Genom strategisk upphandling med både nya och existerande samarbetspartners, samt andra produktrelaterade kostnadsförbättringar, kommer SystemSeparation successivt öka bruttomarginalen inom den operativa verksamheten trots stigande råvarupriser på den övriga världsmarknaden. Effekten av dessa åtgärder blir synliga under Under slutet av året genomfördes det ett omfattande omstruktureringsprogram för att sänka personalkostnader och övriga rörelsekostnader. Resultaten av dessa åtgärder kommer även här att bli märkbara redan under Budskapet från Kyotoprotokollet med ett krav på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan har nu nått ut till kraftverksoperatörer och driftschefer världen över, och ämnet har fått en viktig plats på dagordningen. Klimatförändringen, behovet av energi samt stigande kostnader på fossila bränslen fortsätter att vara drivkrafterna bakom efterfrågan på SystemSeparations produkter. Vi inom SystemSeparation förutspår en fortsatt växande efterfrågan på energi- och miljötekniska lösningar till kraftverk världen över, och bemöter denna selektivt i regioner med hög tillväxt. Jag och styrelsen vill tacka alla medarbetare och aktieägare för det engagemang och intresse ni visat för året som gått. Avslutningsvis vill jag hälsa nya investerare välkomna till ett bolag i tillväxt på en framtidsmarknad. Peter Henderson VD och Styrelseledamot Årsredovisning

6 Aktien och ägarförhållanden SystemSeparation Sweden Holding AB är sedan 2004 noterat på Aktietorget, en autoriserad marknadsplats under Finasinspektionens tillsyn. Från och med den 29 mars 2007 är inte Aktietorget en auktoriserad marknadsplats. Aktiekapitalet Den 31 december 2007 var aktier utgivna. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i SystemSeparation Sweden Holding AB uppgick per den 31 december 2007 till 754. De tio största ägarana kontrollerade 57,94 % av bolagets aktier. SystemSeparation Sweden Holding AB:s börsvärde uppgick till den 31 december 2007 till 48,0 MKR. Styrelsen föreslår med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen utdelning bör utgå för år Ingen utdelning utgick för Ägarstruktur Aktieägare * Antal aktier Andel % Vostok Nafta Ltd ,74 Alga Styrinvest AB ,10 Gunnar Ström ,47 Magnus Unger ,66 Göran Källebo ,27 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,11 AB Johan Hansson ,00 Jonsson Consult AB ,68 Lennart Nevrén ,17 Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,74 Övriga ,06 Totalt ,00 * Utdrag enligt VPC AB den 31 december Aktiekapitalets utveckling År Händelse Förändring antalet aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt antal aktier Nominellt belopp Totalt aktiekapital okt-04 Bolagsbildning , ,09 kr ,00 dec-04 Nyemission , ,09 kr ,00 jan-05 Nyemission , ,09 kr ,76 mar-05 Nedsättning , ,07 kr ,48 mar-05 Nyemission , ,07 kr ,48 mar-05 Fondemission , ,09 kr ,76 apr-05 Nyemission , ,09 kr ,58 dec-05 Nyemission , ,09 kr ,37 okt-06 Nyemission , ,09 kr ,74 Årsredovisning

7 Räkenskaper i sammandrag - TSEK , Resultaträkning i sammandrag Omsättning Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster Årets resultat från avvecklad verksamhet Årets resultat från kvarvarande verksamhet Balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar (ex. likvida medel) Likvida medel Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förlängd redovisningsperiod sep dec IFRS tillämpas för åren 2005, 2006 och Tidigare år tillämpas Bokföringsnämdens allmänna råd och anvisningar. Årsredovisning

8 Nyckeltal - TSEK , Marginaler Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg 1% 43% Vinstmarginal, % Neg Neg Neg 1% Neg Neg 43% Räntabilitetsmått Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg 13% Neg 11% 93% Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg 155% Neg 13% 45% Kapitalstruktur Justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital Skuldsättningsgrad, % 0% 0% 1% 44% Neg 5% 0% Soliditet, % 83% 86% 84% 6% Neg 40% 34% Räntetäckningsgrad, % Neg Neg Neg 492% Neg 97% 7097% Andel riskbärande kapital, % 84% 87% 85% 6% Neg 35% 26% Medarbetare Antal anställda vid periodens utgång Medelantalet anställda under perioden Data per aktie Genomsnittligt antal aktier för perioden Antal aktier vid periodens slut Vinst per aktie, SEK -0,31-0,70-0, Eget kapital per aktie, SEK 1,13 1,43 2, Förlängd redovisningsperiod sep dec 2005 Årsredovisning

9 Förvaltningsberättelsen Verksamhetsöversikt Energi- och Miljö som verksamhet SystemSeparation Sweden Holding AB är ett internationellt verksamt företag som utvecklar och marknadsför innovativa och högkvalitativa specialkemiska energi- och miljötekniska ( Clean Technology ) produkter åt elkraftverk, för ökad energieffektivitet och renare luftutsläpp. Världen som hemmamarknad Budskapet från Kyotoprotokollet med ett krav på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan har nu nått ut till kraftverksoperatörer och driftschefer världen över, och ämnet har fått en viktig plats på dagordningen. Klimatförändringen, behovet av energi samt stigande kostnader på fossila bränslen fortsätter att vara drivkrafterna bakom efterfrågan på SystemSeparations produkter. Innovation som drivkraft Avancerad forskning och utveckling inom utvalda områden utgör en viktig bas för SystemSeparations drivkraft. SystemSeparation är och kommer att förbli ett företag där forskning och utveckling spelar en nyckelroll i sitt sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter. Framtidsutsikter Trots fortsatta förluster kan vi konstatera att utvecklingen under 2007 varit positiv för SystemSeparation. Försäljningen ökade med 62 procent och rörelsekostnaderna, exklusive varukostnad, reducerades med 27 procent, vilket sammantaget ledde till en halvering av förlusterna. Behoven på ökad energieffektivitet och renare luftutsläpp - drivna av de växande elkraftpriserna och de hårdare kraven om miljöutsläpp - är drivkrafterna till den ökade efterfrågan på System- Separations produkter. Genom selektiv utbyggnad av försäljningsorganisationen i regioner med hög tillväxt, reduktion av produktkostnaden, samt fortsatt fokus på forskning och utveckling, möter SystemSeparation den växande efterfrågan. Mål för koncernen Bolagets målsättning är att bli erkänd som ledande global leverantör av i särklass bästa specialkemiska produkter för användning inom kraftverksindustrin. Produkter och tjänster utvecklas till högsta standard inom kvalitet, säkerhet och miljömedvetande. Aktien och ägarförhållanden Antalet aktieägare i SystemSeparations Sweden Holding AB uppgick den 31 december 2007 till 754 (847). De tio största ägarna kontrollerade 57,94 (56,59) procent av bolagets aktier. Koncernöversikt Bolagsstruktur och legal struktur SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag till dotterbolaget System- Separation Sweden AB med organisationsnummer , bildat och registrerat enligt svensk rätt, och det ryska dotterbolaget SystemSeparation RUS ooo med organisationsnummer (INN) , bildat och registrerat enligt rysk rätt med säte i Moskva. Båda dotterbolagen är helägda av SystemSeparation Sweden Holding AB. Resultat och avkastning SystemSeparations omsättning för 2007 uppgick till 20,5 (12,6) MSEK, en ökning med cirka 8 MSEK. Denna ökning i omsättningen återspeglar ökad försäljning till Ryssland och Asien. Bruttomarginalen för helårsperioden förblev stabil med 39,6% procent (40,8%). För året 2007 uppgick rörelseresultatet till -11,7 (-22,0) MSEK, dvs. en förbättring med 10,3 MSEK. Denna förbättring av resultatet återspeglar dels en ökning av täckningsbidraget från högre försäljningsvolymer med +3,1 MSEK, men även en nettoreduktion av rörelsens övriga kostnader med +7,3 MSEK. Rörelsens övriga externa kostnader minskade med 7,9 MSEK. Denna minskning kan härledas till genomförda kostnadsbesparingsåtgärder på 2,3 MSEK samt uteblivna engångskostnader om 5,6 MSEK ifrån föregående år. Jämfört med helåret 2006 uppgick personalkostnaderna under 2007 till 8,9, (7,7) MSEK, vilket är en ökning med 1,2 MSEK. Detta berodde huvudsakligen på personaloptionsprogrammet som initierades i början av 2007, och måste kostnadsföras enligt IFRS men som dock ej är kassaflödespåverkande. Avskrivningar och nedskrivningar minskade till 1,3 (1,9) huvudsakligen till följd av uteblivna nedskrivningar av immateriella tillgångar jämfört med föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning bör utgå för Årsredovisning

10 Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,0 (32,0) MSEK, vilket är en minskning om 12,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick således till -14,6 (-18,3) MSEK, vilket var en förbättring om 3,7 MSEK. Nettoeffekten av förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet med -5,9 (+0,7) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten blev positivt med +0,9 (-0,3) MSEK som stor del till följd av avyttringen av dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB, som bidrog med 2,4 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,8 (27,7) MSEK, och kommer ifrån erhållet koncernbidrag för 2006 från det avyttrade dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB. Förändringar i koncernen Omstruktureringsprogram Under året genomfördes det ett omfattande omstruktureringsprogram. Omstruktureringen innebar avvecklingen av affärsområdet Syse Specialkemi, samt reducering av teknisk personal, utbyggnad av försäljningsorganisationen och sänkning av fasta rörelsekostnader. Avvecklade verksamheter Som en del i renodlingen mot energi- och miljöteknik beslutade styrelsen att avveckla affärsområdet Syse Specialkemi. Den 17 december 2007 sålde SystemSeparation det helägda dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB med organisationsnummer Affären medförde en minskning av omsättningen om cirka 15 MSEK på årsbasis. Försäljningen medförde ett koncernmässigt realisationsresultat på 1,6 MSEK, samt ett kapitaltillskott på 2,8 MSEK. Resultatet för den avvecklade verksamheten för 2007 uppgick till 1,1 MSEK. Förvärv Den 3 oktober 2007 förvärvade SystemSeparation rörelsen och väsentliga tillgångar av företagets ryska försäljningsagent. Köpeskillingen om 6,2 MSEK jämte möjlig tilläggsköpeskilling erlades delvis genom kvittning av befintliga mellanhavanden. Enligt slutgiltig förvärvsanalys består förvärvade tillgångar av kundavtal på 2,6 MSEK samt en goodwill på 4,6 MSEK som uppstått genom synergier i kund- och leverantörskedja. Integrationen förväntas vara fullbordad vid slutet av första kvartalet Förvärvet bidrar positivt till resultatet från och med Riskhantering Som en global koncern med verksamhet i 10 länder är System- Separation exponerat för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. Riskhanteringen är därför en viktig process för SystemSeparation i syfte att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen. Riskhanteringen behandlas i SystemSeparations ledning och styrelse. Riskhanteringen omfattar följande riskområden: Strategiska risker med avseende på marknad och bransch Kommersiella, operativa och finansiella risker Efterlevnad av externa och interna regelverk Finansiell rapportering Mot kunder och distributörer Likviditetsrisk För att minimera kreditrisker används individuella riskbedömningar för varje kund I samband med kundkreditförsäkringar, kreditlimiter, remburser och andra riskreducerande instrument. Vid årsskiftet uppgick koncernens egna likviditetsreserver, inklusive en kreditfacilitet på 2,0 MSEK, till totalt 22 MSEK. Ytterligare information om koncernens riskhantering är beskrivna under not 30 Riskhantering. Rörelsekapital Rörelsekapitalet i SytemSeparation ökade med 6,2 MSEK till 6,3 (0,1) MSEK. Utvecklingen är blandannat ett direkt resultat från den ökade försäljningen under slutet av året. Eget Kapital Eget kapital uppgick vid årets slut till 34,1 (43,0) MSEK, eller utslaget per aktie 1,13 (1,43). Soliditeten var 83 % (86). Investeringar Immateriella anläggningstillgångar ökade med 2,6 MSEK och goodwill med 4,6 MSEK i samband med förvärv av kundavtal i Ryssland från bolagets dåvarande ryska försäljningsagent. Under perioden januari-december 2007 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0,5 MSEK (0,3 MSEK), och i immateriella anläggningstillgångar inklusive goodwill till 7,2 MSEK (0,0 MSEK). Årsredovisning

11 Personal SystemSeparations kompetensförsörjning utgör en viktig beståndsdel för SystemSeparation konkurrensförmåga. Lönebildningen inom SystemSeparation baseras på en lönepolicy som stödjer SystemSeparations affärsmål, bidrar till att SystemSeparation förblir ett attraktivt företag att arbeta och utvecklas i, samt ger en ökad effektivitet. Under hösten 2006 infördes SystemSeparation ett personaloptionsprogram för att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, årlig variabel lön och långsiktig variabel lön. Delarna avses skapa en välbalanserad ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. För erhållande av årlig variabel lön förutsätts uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. Den långsiktiga variabla lönen utgörs av personaloptioner. Koncernledningens övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Förmånerna utgörs av pension, bil, sjukvårdsförsäkring och avgångsvederlag. För SystemSeparation är det viktigt att både män och kvinnor har samma möjlighet att utvecklas inom koncernen. Under året infördes SystemSeparation en jämställdhetsplan i syfte att öka jämställdheten i koncernen. Som teknikföretag har SystemSeparation en övervikt av män i bolaget med 7 män och 2 kvinnor anställda per den 31/12/2007. Den långsiktiga målsättningen för SystemSeparation är att rekrytera fler kvinnor. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 9 (17). Minskningen av 8 anställda var en direkt följd av koncernens omstruktureringsprogram. Marknaden Stigande priser på fossila bränslen och krav på ökad energieffektivitet Under det senaste året har världsmarknadspriserna på fossila bränslen fortsatt att stiga. Grunden till detta har bl.a. varit de fortsatta politiska spänningarna i Mellanöstern, den globala ekonomiska tillväxten, den snabbt tilltagande efterfrågan på olja i Asien, den spekulativa marknaden samt den begränsade raffinaderikapaciteten. Detta i samband med den reglerade prissättningen inom elkraftindustrin, har gjort det nödvändigt för kraftverk att öka energieffektiviteten, vilket i sin tur medför till ökat intresse för SystemSeparations produkter. Energieffektivitet fortsätter att vara en av de viktigaste utvecklingsuppgifterna för kraftverk. Klimatförändringar, Förenta Nationerna, SystemSeparation och renare luftutsläpp De påtagliga klimatförändringarna har placerat energifrågan högst på dagordningen världen over. Flera länder har förts tillsammans under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Under denna ramkonvention och med stöd av det s.k. Kyotoprotokollet har ett flertal länder satt upp målet att uppnå en stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Konkreta och mätbara mål har tagits fram avseende minskning av utsläpp såsom Koldioxid (CO2) samt Nitratoxid (N2O). System- Separations produkter har egenskapen att betydligt reducera dessa utsläpp. Marknadsaktiviteter Under det gångna året har SystemSeparation etablerat ett nytt dotterbolag i Ryssland, som ett steg i koncernens målsättning att få direkt kontroll över verksamheten i CIS regionen. Vidare förvärvade SystemSeparation samtliga befintliga kundavtal från företagets dåvarande ryska försäljningsagent. Med denna åtgärd öppnade SystemSeparation den ryska marknaden, samtidigt som bolaget tog sitt första steg i uppbyggnaden av en egen försäljningsorganisation. Forskning och Utveckling Utöver den fortsatta utvecklingen av specialkemiska produkter för kraftverksindustrin, så har bolaget under det gångna året kostnadsoptimerat produkter för att öka marginalerna. Bolaget har en internationell patentansökan som inlämnades den 16 september 2003 och som har sedan dess överförts i nationell fas i Kanada, Kina och USA och i nationell fas vid det europeiska patentverket i München och det eurasiatiska patentverket. Miljö Produktionen avger inga farliga avfall eller restprodukter. Vi försöker se till att våra restprodukter används på ett effektivt sätt istället för att bara slänga dem: en av våra restprodukter används som gödningsmedel och är godkänt av Lantmännen. En annan restprodukt fraktas till reningsverket Vargön, som ägs av Holmen Paper, där det hjälper till med den kemiska nedbrytningen av andra ämnen. Årsredovisning

12 Tillverkningen av våra produkter som är en blandningsprocess inverkar inte negativt på miljön. Det sker ingen förbränning eller annan emissionsgivande kemisk process. Inga utsläpp i vatten sker i samband med tillverkning av våra produkter. Inget buller sker i samband med tillverkning Tillverkningen av våra produkter medför minimal energiförbrukning. Betydande kemikalier som används är helt ofarliga ämnen. Som ett företag med miljöinriktning försöker vi att leva som vi lär. Vi har återvinning på kontoret för papper, burkar, etc. Vi planerar att starta arbetet med att få miljöstandarden ISO s omsättning uppgick för perioden januari till december till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -9,4 MSEK (-18,8). Resultatet utgör främst nedskrivning av lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB 10 MSEK (15 MSEK) för att täcka förluster under det gångna året. Inga investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har gjorts under perioden. Investeringar i aktier i dotterbolag har skett med totalt 12,5 MSEK (15,0 MSEK) under året. I dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB investerades det 10 MSEK (15 MSEK) genom ett ovillkorat aktieägartillskott, och i det nyetablerade ryska dotterbolaget SystemSeparation Rus ooo investerades det 2,5 MSEK. De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 20,1 MSEK (28,2 MSEK). Styrelsearbetet och dess arbetsordning Styrelsearbetet Under året har Styrelsen sammanträtt sju gånger. Vid ett av styrelsens sammanträden har en styrelseledamot varit frånvarande. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter varit närvarande. Under året begärde Geoffrey Richards utträde ur styrelsen. Under det andra halvåret behandlade styrelsen strategiska frågor kring omstruktureringen av koncernen, och anpassandet av koncernens kostnadsstruktur till den befintliga försäljningsvolymen. Omstruktureringen som bl.a. ledde till avvecklingen av affärsområdet Syse Specialkemi, berör samtliga områden i bolaget, och bedöms ge positiva effekter åt koncernen från och med Vidare beslutade styrelsen att utföra ett aktieägartillskott på 10 MSEK till SystemSeparation Sweden AB för att täcka förluster under det gångna året. Arbetsordningen Styrelsens arbetsordning med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och VD och för ekonomisk rapportering uppdateras och fastställs årligen. Uppdateringen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva styrelsearbetet som styrelsen utför. Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom rapporteringen och uppföljningen av den löpande verksamheten och lönsamhetsutvecklingen, mål och strategi för affärsverksamheten, förvärv och väsentliga investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. Ersättnings och revisionsfrågor bereds inom respektive utskott. Aktien SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) är sedan 2004 noterat på Aktietorget. Från och med den 29 mars 2007 är Aktietorget inte längre en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. SystemSeparation Sweden Holding AB:s börsvärde uppgick den 31 december 2007 till 48,0 ( 79,6 )Mkr. Den 31 december 2007 var aktier utgivna. Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare i SystemSeparations Sweden Holding AB uppgick den 31 december 2007 till 754 (847). I början av året behandlade Styrelsen uppbyggnaden av försäljningsorganisationen i Ryssland, med etableringen av ett nytt dotterbolag i Moskva, samt förvärvet av den ryska försäljningsagentens kundavtal. Årsredovisning

13 Optionsprogram Under hösten 2006 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ställer ut sammantaget högst 1,2 miljoner personaloptioner som kan utnyttjas vid 3 tillfällen under åren Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och underliggande teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 5 procent. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt till de anställda i bolaget. Tilldelningen till de anställda har skett i januari 2007, varför en kostnad enligt IFRS 2 har belastat 2007 års resultat med 558 TSEK. Motivet till styrelsens förslag om optionsprogram är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Kursen vid tilldelning var 3,22 SEK. Lösenpriserna för personaloptionerna vid de respektive slutdagarna är: 3,44 SEK ( ) 4,01 SEK ( ) 5,74 SEK ( ) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att Till förfogande stående Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Totalt Behandlas på följande sätt: Till aktieägare utdelas 0 kr per aktie 0 I ny räkning överföres s och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 maj Årsredovisning

14 Resultaträkning - TSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totalt Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie, SEK -0,31-0,70 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,31-0,70 Årsredovisning

15 Balansräkning - TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 13 Övriga immateriella tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, maskiner och verktyg Finansiella tillgångar Övriga finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

16 Balansräkning (forts.) - TSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning

17 Förändring eget kapital - TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående kapital 1 januari Nyemission Ökning av aktiekapital Årets resultat Eget kapital 31 december Aktierelaterad ersättning Årets förändring av omräkningsreserv Årets resultat Eget kapital 31 december Årsredovisning

18 Kassaflödesanalys - TSEK Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Reavinst på avyttrad dotterbolag Nedskrivning av fordran till försäljningsagenter Optionsprogram Nedskrivning av lager Omstruktureingskostnader Avskrivningar Skatt Övriga justeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttringar av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Årsredovisning

19 Resultaträkning - Moderbolag TSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Totalt 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Totalt Resultat från finansiella poster Resultat vid försäljning av dotterbolag Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång Årsredovisning

20 Balansräkning - Moderbolag TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer