Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning"

Transkript

1 Cinnober white paper Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning Lars-Ivar Sellberg, 20 oktober 2010 Översatt till svenska, oktober 2011

2 Copyright 2011 Cinnober Financial Technology AB. Alla rättigheter förbehålles. Cinnober Financial Technology AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i den information som förekommer häri. Ingen del av detta dokument får reproduceras, kopieras, publiceras, överföras eller säljas i någon form eller på något vis utan uttryckligt skriftligt godkännande från Cinnober Financial Technology AB. Cinnober och TRADExpress är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cinnober Financial Technology AB i Sverige och andra länder. Andra produkter och bolagsnamn som omnämns häri kan vara registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Cinnober Financial Technology AB 2

3 Introduktion Efter blixtkraschen den 6 maj 2010 då Dow Jones Industrial Average (DJIA) tillfälligt föll nästan 10 % har högfrekvenshandeln (high-frequency trading, HFT; numera även benämnd robothandeln i media) granskats av tillsynsmyndigheterna. Allt fler röster har höjts angående dess potentiella negativa effekter och bräckligheten hos dagens marknader. Förslagen på hur man skall undvika framtida blixtkrascher och återskapa förtroendet för finansmarknaderna har framför allt siktat på att hantera symptomen: ökad marknadsövervakning, utdömande av böter, införande av circuit breakers, begränsning av meddelandefrekvensen ( message throttling ) och reglering av den minsta giltighetstiden för ordrar. På Cinnober tror vi att det finns en möjlighet för vissa marknadsplatser att differentiera sig genom att anta ett helt nytt förhållningssätt. Börser över hela världen investerar otroliga resurser i sina datacenter; de erbjuder samlokalisering för HTF för att få ned transaktionernas svarstider till ett absolut minimum. Enligt den senaste utvecklingen söker emellertid vissa börser nya vägar för att attrahera mer långsiktiga investerare, som t.ex. fondförvaltare och pensionsfonder, genom att skapa incitament för volymordrar. Detta är för att locka tillbaks den likviditet som flyttats till mörka pooler, s.k. dark pools, eftersom de upplysta marknaderna blivit allt mer fragmenterade med mindre transaktionsstorlekar. I april publicerade vi ett dokument om inflytandet av algoritmisk handel inklusive HFT på börserna och om hur man kan tillgodose denna på ett effektivt sätt. 1 I detta dokument presenterar vi en alternativ metod för hanteringen av icke konstruktiv högfrekvenshandel. Istället för att bota symptomen går vi direkt på den underliggande orsaken genom att göra den underliggande marknadsmodellen okänslig för en miljö där medlemmarna har differentierade svarstider. På Cinnober kallar vi detta nya tillvägagångssätt Adaptive Micro Auctions, AMA. Marknadsmodellen AMA kan tilltala marknadsplatser som vill erbjuda sina kunder samma möjligheter att agera på ny information, oavsett vilka svarstider de arbetar med. Med denna modell kommer många av de symptom som så många försöker bota på dagens finansmarknader inte ens att uppstå. En marknadsplats som använder en sådan marknadsmodell kommer troligtvis att attrahera likviditet som annars skulle ha riktats till mörka pooler. Svarstiderna ger vissa aktörer en fördel Marknadsaktörerna som kopplar upp sig mot en elektronisk marknadsplats upplever svarstider av två olika slag: Svarstiden för marknadsdata: den tid det tar för marknadsdata från marknadsplatssystemet att nå en viss marknadsaktör. Svarstiden för orderinläggning: den tid det tar för en marknadsaktör att lägga in en order på marknadsplatsen och få bekräftelse på dess initiala matchningsstatus. Orsaken till båda sorternas svarstider är mångfacetterad och påverkas av ett antal faktorer, som t.ex. marknadsaktörens geografiska läge, marknadsaktörens egen hårdvara/mjukvara, marknadsplatsoperatörens hårdvara/mjukvara. Båda typerna av svarstider är ofta differentierade mellan olika marknadsaktörer, vilket innebär att vissa marknadsaktörer har systematiskt snabbare tillgång än andra till en marknadsplats. Att ha snabbare tillgång än konkurrenterna till ett marknadsplatssystem anses vanligtvis vara en viktig fördel. Tänk dig t.ex. en order som läggs på en marknadsplats som erbjuder någon form av arbitragemöjlighet. Den marknadsaktör som först får informationen (svarstiden enligt 1 ovan) kan agera på den (svarstiden enligt 2 ovan) och exploatera arbitragemöjligheten. I den tävlingen får tvåan och trean inga tröstpriser. 1) Algorithmic trading and its implications for marketplaces kan laddas ned på: Cinnober Financial Technology AB 3

4 Marknadsaktörerna kan själva direkt påverka vissa faktorer som påverkar svarstiderna, t.ex. genom att: placera sina handelssystem så nära marknadsplatsen som möjligt, med så kallad proximity hosting eller samlokalisering på samma datacenter använda snabbast möjliga applikationsprotokoll: de flesta marknadsplatser erbjuder ett standardiserat FIXbaserat protokoll och ett snabbare eget protokoll använda överlägsen mjukvara/hårdvara. Exempel på detta är egenutvecklade nätverksstackar som är snabbare än de som är kommersiellt tillgängliga. De metoder som räknas upp ovan har någonting gemensamt: de kräver betydande investeringar och skapar därmed barriärer för inträde på marknaden eller motsvarande konkurrensförhållanden. Det är med andra ord möjligt för marknadsaktörer att faktiskt köpa en viktig fördel framför mindre bemedlade konkurrenter. Man kan se på detta på två sätt: Det är något positivt som uppmuntrar konkurrens genom att likviditeten ökar och arbitrage elimineras. En marknadsplats bör uppmuntra detta genom att erbjuda tjänster som t.ex. samlokalisering av marknadsaktörernas handelssystem med marknadsplatsens system. Det är något negativt; genom att inte erbjuda lika tillgång för alla marknadsaktörer kan marknadsplatsen inte erbjuda en rättvis marknad. Marknadsaktörer som inte kan lägga ned tillräckligt med pengar kommer systematiskt att straffas av dem som kan det. Förespråkarna för detta synsätt brukar peka ut att fenomenet med så kallad flash trading enbart är ett strukturerat sätt för marknadsplatser att ta betalt från utvalda marknadsaktörer i gengäld för handelsfördelar utan att ta omvägen via komplicerade tekniska lösningar och erbjuda t.ex. samlokaliseringstjänster. Syftet med denna vitbok är att visa hur mycket kortlivade auktioner så kallade Adaptive Micro Auctions, AMA som mäts i millisekunder, ms, kan användas för att skapa en rättvis marknad med en effektiv prisbildningsprocess även i situationer med högst differentierade svarstider. För marknadsplatsoperatörer som förespråkar synsättet att möjligheten för marknadsaktörer att köpa snabbare tillgång är någonting negativt kan sådana kortlivade auktioner utgöra ett alternativ till traditionell kontinuerlig handel. AMA-auktioner kan även vara användbara på marknader med en geografiskt utspridd kundbas där svarstiderna för enskilda transaktioner i hög grad skiljer sig åt mellan olika marknadsaktörer beroende på hur nära marknadsplatsen de har sin verksamhet. AMA-auktioner är också ett alternativ till så kallade circuit breakers. Vi börjar med att ta en titt på traditionella auktioner då många av AMA:s grundläggande mekanismer har lånats därifrån. Traditionella auktioner Auktioner i det traditionella långlivade formatet vanligtvis mätt i minuter har utbredd användning för att uppnå effektiv prisbildning. De fungerar genom att köp- och säljordrar samlas in under en viss tidsperiod, typiskt sett 5 15 minuter, och ett jämviktspris beräknas baserat på dessa ordrar. När jämviktspriset tagits fram avslutas alla ordrar till som fyller kraven på avslut till jämviktspriset, till det priset. Det finns oräkneliga varianter på den formel som används vid beräkningen av jämviktspriset och på hur volymen skall distribueras på auktionens kortsida. Poängen är att auktionen erbjuder en effektiv prisbildningsmekanism som inte är känslig för en miljö där marknadsaktörerna har differentierade svarstider. De flesta högfrekvensalgoritmer är i praktiken oanvändbara i en auktionsbaserad miljö. I det arbitrage-exempel vi tog upp i det förra avsnittet har marknadsaktören med den snabbaste tillgången ingen fördel framför andra aktörer, under följande förutsättningar: Auktionens allokeringsalgoritm tar inte med i beräkningen vilken ordning ordrarna lades under auktionsfasen. 2 ) Att det inte är möjligt för en aktör att förutsäga den exakta tidpunkten auktionen avslutas. Annars skulle en marknadsaktör kunna vänta med att lägga sin order till precis innan auktionen avslutas, vilket inte ger andra aktörer tillräckligt med tid för att reagera på den nya informationen genom att modifiera sina ordrar. 3 ) Observera att detta enbart är relevant vid öppna auk- 2) Det finns flera standardalgoritmer som inte gör detta, exempelvis prorata. 3) Det finns ett antal kända och använda processer för att åstadkomma detta. En av de mer välkända är att den exakta tidpunkten för auktionens avslutande helt enkelt bestäms slumpmässigt. Cinnober Financial Technology AB 4

5 tioner, d.v.s. auktioner med någon form av marknadstransparens. Det ovan beskrivna är välkänt inom den finansiella sektorn och auktioner är allmänt erkända som effektiva prisbildningsmekanismer. Så varför har inte kontinuerlig handel ersatts av auktioner i någon större skala? En viktig anledning är troligtvis att marknadsaktörerna sätter stort värde på ett omedelbart avslut; de vill inte vänta flera minuter på att en order skall avslutas. Auktioner används därför främst för att upprätta ett jämviktspris när marknaden öppnar och stänger. Nästa avsnitt presenterar AMA-konceptet och dess användning för en rättvis och effektiv prisbildningsprocess i en miljö med högst differentierad marknadstillgång vad gäller svarstider som ändå erbjuder ett nästan omedelbart avslut. Adaptive Micro Auctions Iden bakom Adaptive Micro Auctions, AMA, är att bevara de flesta positiva aspekterna av en auktion samtidigt som man erbjuder den kontinuerliga handelns nästan omedelbara avslut. Den uppenbara lösningen är att minska auktionens löptid till en nivå där avsluten från ett praktiskt perspektiv upplevs av marknadsaktörerna som omedelbara. Här uppstår emellertid flera praktiska problem. Det förutsätts att AMA-auktionerna är transparenta och åtminstone sprider det aktuella jämviktspriset, d.v.s. det pris som auktionen skulle använda om den avslutades vid den aktuella tidpunkten. Men en AMAauktion kan mycket väl vara mer transparent och sprida market by-level eller till och med alla individuella ordrar. 4 ) Under förutsättning att endast jämviktspriset sprids kommer den tekniska kostnaden för att sprida marknadsdata att minska drastiskt vad gäller bandbredd och hårdvara. I miljöer med stort orderflöde kan dessa kostnadsbesparingar vara betydande för både marknadsplatsen och marknadsaktörerna. För att minska auktionens löptid men ändå säkerställa att marknadsaktörerna får all information som behövs för beslutsfattandet består en AMA-auktion av följande grundläggande steg: 1. När en order tas emot som fyller kraven för avslut (d.v.s. den korsas i orderdjupet) beräknas och sprids jämviktspriset. 2. En stabiliseringsperiod på X ms initieras. Om en order som förändrar jämviktspriset mottas under denna fas sprids ett nytt jämviktspris, och en ny stabiliseringsperiod på X ms initieras. Den totala tiden i steg 2 kan emellertid inte överstiga en slumpmässigt fastställd yttre tidsgräns på Y ms. 3. Auktionen avslutas. En inkommande order som korsar orderdjupet initierar en AMAauktion En ny order som förändrar jämviktspriset initierar en ny stabiliseringsperiod. Stabiliseringsperiod - X ms Xms Fördelning (uncross) Xms Max bestämd calltid - Y ms Slumpmäss igt avgjord calltid 4) Observera att det vanligtvis anses vara dålig praxis att sprida prisnivåer som är bättre än jämviktspriset eftersom detta skulle avskräcka marknadsaktörer från att lägga in ordrar som reflekterar deras verkliga avsikt att handla. Istället är dessa prisnivåer normalt aggregerade till jämviktspriset om t.ex. marknadsplatsen sprider market-by-level. Cinnober Financial Technology AB 5

6 Idén går ut på att X konfigureras som summan av typ 1- och typ 2-svarstiderna enligt definitionerna i introduktionen. Detta innebär att alla marknadsaktörer hinner få information om ett nyskapat jämviktspris och hinner svara på det genom att ändra, annullera eller lägga in nya ordrar. Om dessa ändrade ordrar genererar ett nytt jämviktspris initieras processen om igen. Den slumpmässigt satta yttre tidsgränsen behövs för att förhindra att aktioner pågår alltför länge om jämviktspriset fortsätter att ändras. Resultatet är en aktion som tar precis så lång tid att alla marknadsaktörer hinner få den relevanta informationen och får chansen att agera på den, därav namnet Adaptive (anpassningsbar). När detta har uppnåtts avslutas aktionen. Ett typiskt värde för X kan vara mellan 5-10 ms medan Y kan vara ms, d.v.s. man uppnår nästan omedelbara avslut på ordrar samtidigt som man tillhandahåller en effektiv och rättvis prisbildning. De grundläggande mekanismerna för AMA-auktioner är välkända från traditionella auktioner. Det som är nytt och gör den anpassningsbar är den tidsperiod under vilken de tillämpas. Observera att det finns flera alternativ till att använda det förändrade jämviktspriset som utvärderingskriterium i AMA-auktionens steg 2. Några tänkbara kriterier är: En förändrad obalans i auktionen. Närhelst en order mottas. Dessa alternativa utvärderingskriterier är båda mer känsliga än jämviktspriset, så om man använder dem är det mer troligt att man uppnår upprepade förseningar i steg 2. Fördelen med detta är att marknadsaktörerna får möjligheten att agera på information som de kan anse vara värdefull; även om en order inte förändrar jämviktspriset kan den utgöra information för en annan marknadsaktör. Nackdelen är förstås att auktionerna pågår under längre tid, och det är mer troligt att den slumpmässigt satta yttre tidsgränsen uppnås. Användningen av jämviktspriset som utvärderingskriterium är en kompromiss mellan känsligheten och auktionens löptid. Större transaktioner och ökad likviditet Förutom att man skapar en rättvis och effektiv prisbildningsprocess kan Adaptive Micro Auctions, AMA, även medföra andra potentiella positiva effekter som ökad transaktionsstorlek och likviditet. Man kan hävda att både avreglering som t.ex. MiFID och högfrekvenshandel har minskat transaktionernas storlek och likviditet. Det underliggande resonemanget är som följer: Avregleringen har haft effekt sedan konkurrensen mellan ett ökat antal marknadsplatser har skapat incitament för att minska tick-storlek till nivåer där volymen är mycket liten på varje prisnivå. Detta tvingar en större order att äta sig igenom ett antal prisnivåer och generera ett stort antal affärer för att komma till avslut. Högfrekvenshandel har effekt eftersom institutionella marknadsaktörer tvekar att ha ordrar liggande i orderböckerna på grund av risken för informationsläckage och sniping. AMA-auktioner kan till viss del användas för att motverka dessa negativa effekter. För det första koncentrerar en AMA-auktion likviditeten i tid: alla ordrar som läggs in under auktionsfasen avslutas samtidigt, med ett enda jämviktspris. Detta hjälper till att minska antalet affärer och ökar likviditeten. Angående det informationsläckage som fruktas av institutionella placerare så kan en AMA-auktion konfigureras så att den endast sprider en begränsad mängd marknadsdata, t.ex. det nuvarande jämviktspriset. Vad gäller sniping så sker detta aldrig i en AMA-auktion eftersom alla marknadsaktörer hinner reagera på nya inkommande ordrar. Detta är faktiskt AMA-auktionens viktigaste bidrag. Ett dynamiskt alternativ till circuit breakers Circuit breakers är temporära handelsstopp som införs när ett finansiellt instrument, som t.ex. en aktie, snabbt har ändrat värde. Efter en nedkylningsperiod startar handeln igen, typiskt sett med en auktion. Det intressanta fallet är vanligtvis när ett instrument har fallit i värde, som diskuteras nedan. Syftet med en circuit breaker är att förhindra överdrivna, oftast nedåtgående, rörelser i det handlade instrumentets kurs. Antagandet är att sådana överdrivna rörelser orsakas av en temporär brist på likviditet i orderboken. När marknadsaktörerna fått en chans att undersöka och utvärdera de nuvarande priserna i orderboken görs ytterligare likviditet tillgänglig från dem i form av nya köpordrar. Idén är att det temporära handelsstoppet som introduceras av circuit breakern Cinnober Financial Technology AB 6

7 ger marknadsaktörerna den tid de behöver för att undersöka och utvärdera situationen. Circuit breakers har emellertid en nackdel som ofta ignoreras. Om marknadsaktörerna vet att handeln kan komma att stoppas under en längre period på grund av en circuit breaker, då kan de komma att öka sina riskpremier. De sänker då det pris de är villiga att betala för ett instrument. Detta gör i sig att instrumentet faller ytterligare. Med ökningen av högfrekvenshandel är det troligt att marknadsaktörerna redan implementerat automatiska algoritmer som t.ex. vi är 1 % från ett handelsstopp orsakat av en circuit breaker ; sälj instrumentet, vilket ytterligare accelererar instrumentets fall. Detta innebär att valet av längd på handelsstoppet som används i en circuit breaker -mekanism är viktig, eftersom fördelarna med att ge marknadsaktörerna tid att omvärdera en situation måste vägas emot utökade riskpremier. Nuvarande implementeringar av circuit breakers använder sig typiskt sett av fasta tidsperioder som bestämts för att de antas utgöra en bra kompromiss. Ett typiskt värde är 5 30 minuter. Det finns två problem med fasta tidsperioder som mäts i minuter. En period mätt i minuter är extremt lång i en handelsmiljö där tidsskalan sjunkit snabbt med ökningen av högfrekvenshandel och ett generellt ökat handelstempo. Användandet av en fast period antyder att det är möjligt att finna en optimal tid för varje situation. Ett potentiellt fall på 15 % under hög omsättning måste behandlas likadant som ett fall på 5 % under låg omsättning. Det är inte troligt att man kan hitta en tidsperiod för handelsstopp som är optimal i alla situationer. Konceptet med Adaptive Micro Auctions, AMA, erbjuder ett attraktivt alternativ till traditionella circuit breakers av fastställd längd, förutsatt att AMAparametrarna X och Y sätts som en funktion av det förhållande som utlöser circuit breakern. Istället för att stoppa handeln helt och hållet när man når circuit breaker -gränsen ökas längden på AMAparametrarna helt enkelt dynamiskt. D.v.s. ett fall på 5 % ger AMA-parametrarna X och Y medan 6 % ger X+n och Y+n, osv. Observera att funktionen kan göras mer komplex och ta med andra parametrar, som exempelvis omsättning, med i beräkningen. Medan exemplet ovan använder fristående steg är detta inte en förutsättning: man kan lika väl använda en kontinuerlig funktion. Detta innebär att man kan hitta en funktion som dynamiskt justerar tiden för handelsstoppet till den optimala längden i varje situation. För de flesta handelsplatser bör tidsskalan för X- och Y-parametrarna som används i samband med circuit breakers mätas i sekunder och millisekunder istället för minuter. Genom att använda dynamiska AMA-auktioner istället för circuit breakers för att begränsa överdrivna nedåtgående marknadsrörelser får man en jämn inbromsning av handeln istället för ett abrupt stopp med alla störningar detta medför. Slutsats En Adaptive Micro Auction, AMA, är ett koncept som använder sig av de goda kvaliteterna hos traditionella auktioner: rättvis och effektiv prisbildning med nästan omedelbara avslut. Genom att använda AMA-modellen etablerar man en miljö där marknadsaktörerna ges lika möjligheter att agera på ny information, oavsett vilka svarstider de arbetar med, vilket befriar investerarna från rädslan för att deras ordrar skall bli utsatta för sniping av marknadsaktörer med snabbare tillgång till ny information. Med denna modell kommer många av de symptom vi försöker bota på dagens finansmarknader inte ens att uppstå. Adaptive Micro Auctions är ett sätt för marknadsplatser att differentiera sig på dagens konkurrensutsatta och fragmenterade marknader och attrahera kunder som annars skulle komma att rikta en stor del av sin likviditet till mörka pooler. Cinnober Financial Technology AB 7

8 Passion för förändring Cinnober är den världsledande oberoende leverantören av innovativ marknads- och clearingteknologi. Våra lösningar är skräddarsydda för att hantera höga transaktionsvolymer med säkerställd funktionalitet och korta svarstider. Vi känner passion för en sak: att tillämpa avancerad finansiell teknologi för att hjälpa marknadsplatser och clearinghus att ta tillvara på nya möjligheter i en tid av förändring. Bland våra kunder finns ledande börser som t. ex. Chicago Board Options Exchange, London Metal Exchange och NYSE Liffe. Vi arbetar även med nya initiativ och alternativa handelssystem som t.ex. Alpha Trading System, Burgundy och Markit BOAT. Våra klienter litar på vår plattformsoberoende javabaserade teknologi för att snabbt och kostnadseffektivt dra nytta av förändringar. Cinnober har sitt huvudkontor i Stockholm och har 170 anställda som tillsammans har mer än manårs erfarenhet av att utveckla börs- och post trade-system. Då vi är en oberoende teknologileverantör som inte själva driver någon marknad undviker vi alla intressekonflikter. Vi ägs inte av och har inga ägarintressen i någon marknadsplatsoperatör. Våra meriter säger allt. Vi hjälper våra kunder att omvandla förändringar till en konkurrensfördel.

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FI:s rapport Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FEBRUARI 2012 Februari 2012 Dnr 11-10857 Innehåll FI:s slutsatser av undersökningen av högfrekvenshandeln i Sverige. 3 Bakgrund 3 Företagens syn

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Ett år med MiFID. Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18

Ett år med MiFID. Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18 Ett år med MiFID Delrapport om tillståndsverifieringen 2008-12-18 Utfall av undersökningen Iakttagelser kring rutiner för hantering av penningtvätt och terroristfinansiering Områden för fortsatt diskussion

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer September 203 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2)

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) FI-forum 16 maj Agenda Nya regler för handelsplatser och värdepappersinstitut. Nya transparenskrav och möjlighet till undantag. Positionslimiter och

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

payout = max [0,X 0(ST-K)]

payout = max [0,X 0(ST-K)] Del 6 Valutor Innehåll Strukturerade produkter och valutor... 3 Hur påverkar valutor?... 3 Metoder att hantera valutor... 3 Quanto valutaskyddad... 3 icke valutaskyddad... 4 icke valutaskyddad... 4 Hur

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt DNR 2015-332 Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt VÅREN 2015 Marknadsaktörernas syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Business relationship alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange Andrew Cox Sammanfattning Inledning Artikeln syftar till att ge ytterligare klarhet

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter STANDARDBLANKETT TR-1 AKTIER OCH RÖSTRÄTTER KOPPLADE TILL AKTIER 2 KAP. 9 I VPML AVTAL ELLER ANNAT ARRANGEMANG 2 KAP. 9 I VPML 1. Emittent av aktier 1 : 2. Orsak till anmälan (kryssa för en eller flera

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 LTV 2010 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2010 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer