Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30"

Transkript

1 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Daniel Bernhardt (kd) Övriga förtroendevalda - Tjänstemän Rolf Landholm, kommunchef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef Johan Risholm, planarkitekt Ingmar Kärrsten, kvalitetsstrateg William Hedman, ekonomichef Ann-Louise Östlund, controller Paulina Claesson, controller Angelica Forsaeus, lokalsamordnare 66 Frida Bergman, utredningssekreterare Paragrafer Justering Ordföranden samt Lena Dygården Underskrifter Sekreterare... Frida Bergman Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Lena Dygården Protokollet justerat och anslaget

2 Underskrift... Frida Bergman 2 (12)

3 63 Information om snöläget. Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. Under vecka 8 och hittills under vecka 9 har det arbetats intensivt med att avlägsna snö från tak på de mest utsatta kommunala fastigheterna. Äldreboenden samt skolor med yngre barn har prioriterats. I dagsläget är det svårt att uppskatta vad kostnaden för denna omfattande insats kommer att landa på. Inga människor har kommit till skada och än så länge har inte heller några skador på byggnader rapporterats till följd av det myckna snöandet. 64 Ändring av detaljplan för Boberg 4:35 m fl (Lövåsen). Dnr 2009-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till ändring av detaljplan för Boberg 4:35 m fl 2 Planarbetet skall tidsmässigt inordnas i den prioriteringslista för detaljplaneärenden som regelbundet upprättas. sunderlag Protokoll från bygglovsnämnden Gällande detaljplan för del av Boberg 4:35, fastställd Utsnitt ur delöversiktsplan för södra kustområdet, antagen Bygglovsnämnden har beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om att en ändring av gällande detaljplan för del av Boberg 4.35 m fl (Lövåsen) genomförs. Motiven till begäran är att gällande detaljplan anses otidsenlig med sina förhållandevis små byggrätter och att intilliggande områden genom successiv ersättning av äldre detaljplaner erhållit större byggrätter. Aktuell plan är fastställd och denna anger fristående bostadshus med en byggrätt om totalt 60 m 2 per tomt. Området består av ca 45 tomter om minst 800 m 2, varav några obebyggda. En förrättning avseende inrättande av en gemensamhetsanläggning (bildande av s k vägförening) har nyligen genomförts. 3 (12)

4 Aktuellt område redovisas i gällande översiktsplan (Delöversiktsplan för södra kustområdet, antagen ) som redan planlagt område. Intill området, norr om det samma, finns i delöversiktsplanen förslag på en bostadsgrupp (objekt 5) vilken inte har blivit aktualiserad /planlagd. Om rådet ingår i riksintresseområde NF10 (friluftslivet) enligt miljöbalkens tredje kapitel och gränsar till riksintresseområde NN15 (naturvård). Området ingår även i den del av kustområdet där särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens fjärde kapitel gäller. Övervägande Delöversiktsplanen för södra kustområdet anger som rekommendation att en översyn av gällande detaljplaner bör ske och att en större byggrätt därvid bör prövas. I närliggande områden har flera detaljplaner ändrats, senast Detaljplan för Boberg 3:48 m fl. Bygglovsnämnden finner det svårt att motivera varför byggrätten skiljer sig kraftigt mellan områdena. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett planarbete syftande till att pröva en större byggrätt för existerande fastigheter i området prövas. Planarbetet bör kunna genomföras som ändring av detaljplan. Ytterligare tomter kan då ej kunna tillskapas i samband med planarbetet. Delöversiktsplanen från 1994 redovisar ett möjligt exploateringsområde (objekt 4) omedelbart norr om bebyggelsegruppen. Inga förfrågningar kring planläggning för detta har inkommit sedan översiktsplanen antogs. Norr om detta finns ytterligare ett möjligt exploateringsområde (objekt 5) och där har förberedande kontakter rörande ev planläggning tagits, på markägarens initiativ. Om intresse för planläggning för ny bebyggelse inom objekt 4 uppkommer bör sådan planläggning lämpligen samordnas med planläggning av objekt 5. Planarbetet bör tidsmässigt avvakta nästa översyn av planprioriteringslistan. Då ingen exploatör kan identifieras och då sålunda inget planavtal kan tecknas, måste kostnaderna för planarbetet tills vidare bekostas av stadsbyggnadskontoret. I samband med bygglovgivning kan dock intäkter (planavgifter) påräknas. Det är svårt att uppskatta kostnader för planarbetet men det krävs att åtskilliga fastighetsägare måste välja att bygga till, alternativt bygga nytt, för att intäkterna bedöms täcka kostnaderna. 65 Detaljplaneläggning för del av Stafsinge 5:2 m fl. Dnr 2009-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till detaljplan för verksamhet, 4 (12)

5 2 Planarbetet skall inordnas i den prioriteringsordning för detaljplaneärenden som regelbundet upprättas, samt 3 Planarbetet skall föregås av upprättande av avtal rörande finansiering av planarbetet m m. sunderlag Skrivelse från Krämaregård Fastighets AB. Utsnitt ur Delöversiktsplan för Falkenberg, karta. Skrivelse har inkommit från ägarna till Krämaregård Fastighets AB med hemställan om att ett detaljplan skall upprättas för del av fastigheten Stafsinge 5:2 m fl och att sådan planläggning skall prioriteras. Området ligger mellan väg 747 (Korset-Stafsinge) och nya västkustbanan, och begränsas i sydost av väg 154. Området, som består av jordbruksmark, är inte tidigare detaljplanelagt och omfattas inte av några riksintressen. Delöversiktsplan för Falkenbergs centralort, vilken antogs juni 2007, anger ett område (objekt 206) vid aktuellt område. Området föreslås i delöversiktsplanen bebyggas för verksamheter. Övervägande Den planläggning som efterfrågas överensstämmer med delöversiktsplanens intentioner varför stadsbyggnadskontoret föreslår att planuppdrag ges till kontoret. Planarbetet bör dock tidsmässigt avvakta nästa översyn av prioriteringsordningen och då prövas mot andra planarbeten. Vidare bör avtal tecknas med sökanden rörande kostnader kring planarbetet. I planarbetet bör översiktsplanens mer generellt redovisade avgränsning av verksamhetsområdet prövas liksom förhållandet mellan verksamhetsområdet och västkustbanan respektive väg 154. Riskanalys kan komma att påfordras och i planarbetet bör områdets exponerade läge, och därmed vikten av omsorgsfull utformning av bebyggelse, uppmärksammas. Planavtal bör träffas med exploatören så att denna finansierar hela planläggningen. Yrkande Gerry Norberg (s) yrkar som tillägg att detaljplan för verksamhet ska läggas till i första beslutssatsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta förslag. 66 Försäljning Kärreberg 3:48 - veterinärstationen. Dnr 2010-S (12)

6 1 Godkänna försäljning av rubricerad fastighet till högstbjudande på kr. sunderlag Köpekontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den , stadsbyggnadskontoret uppdrag att påbörja en försäljning av bland annat Kärreberg 3:48. Fastigheten har stått tom sedan 1maj 2009 och har ett visst renoveringsbehov. Varberg och Falkenbergs fasighetsbyrå fick till uppdrag att handlägga försäljningen. Objektet har annonserats på från mitten av november 2009 till februari 2010, samt annonserats i Hallands nyheter december Sju intressenter har varit på visningar och högsta bud blev kr. Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 67 Ansökan om kulturstöd till Hallands Näringslivs Arkiv. Dnr Anslå bidrag med kr för verksamhetsåret Att medlen skall tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter sunderlag Hallands arkivförbunds ansökan om bidrag till Hallands Näringslivs Arkivs verksamhet 2010 Kanslienhetens yttrande Falkenbergs kommun har till Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland de senaste åren betalat ut kr, kr, kr och för Samtidigt har Hallands Näringslivs Arkiv bedrivit sin verksamhet utan kommunalt eller regionalt stöd. Verksamheten har i grunden finansierats av samma typ av statliga stöd som folkrörelsearkiven får, i kombination med särskilda avgifter på de aktiva medlemmar näringslivsarkivet har. Hälften av arkivets bestånd består dock av ofinansierade arkiv, där till exempel inget företag finns att debitera förvaring och tillgängliggörande. Denna situation, i kombination med ökade förvaringskostnader, har lett till näringslivsarkivets bristande finansiering. Man söker alltså bidrag från de halländska kommunerna för de herrelösa arkiven. Bidraget är baserat på folkmängd. 6 (12)

7 Inför 2011 avser Hallands Arkivförbund i diskussioner med Region Halland, kommunerna och folkrörelsearkiven noggrannare reda ut hur Hallands Näringslivs Arkivs verksamhet skall finansieras. Kostnaden för bidraget är kr. Övervägande Det är kanslienhetens uppfattning att arbetet med att säkra och tillgängliggöra de enskilda arkivbestånden, en resurs både för kulturliv, allmänhet och forskning, är en viktig process. Näringslivsarkivens värde är lika stort som folkrörelsearkivens, varför det kan tyckas rimligt att båda delarna av den enskilda arkivsektorn har tillräcklig finansiering. 68 Redovisning av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet Dnr Anteckna att rapport lämnats om resultatet av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. 2 Överlämna rapporten till samtliga nämnder och förvaltningar samt uppdra åt dessa att senast den 1 juni 2010 återkomma med förslag till åtgärder beträffande de resultat i undersökningen som bedöms vara angelägna att förbättra. sunderlag Kommunledningskontorets sammanfattning av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet 2009, daterad Diagram med undersökningsresultat från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Kommunstyrelsen beslöt enligt 115/09 att Falkenbergs kommun skulle delta i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet. Idén med detta är att tillhandahålla ett verktyg som ger förtroendevalda och förvaltningar stöd i styrning och utveckling av verksamheterna genom att på ett överskådligt sätt redovisa ett antal ganska enkla kommunala nyckeltal som är framtagna på samma sätt i deltagande kommuner. Falkenberg var med i motsvarande undersökning även Undersökningen i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Undersökningen sammanfattas i skrivelse från kommunledningskontoret olika mått tagits fram, varav några består av flera delar och totalt blir det därmed 48. För Falkenbergs del finns resultat för 43 av dessa. De enskilda måtten redovisas i sammanställning och diagram. 7 (12)

8 Yrkande Mari-Louise Wernersson (c) yrkar som tillägg att nämnderna ska få i uppdrag att senast den 1 juni 2010 återkomma med förslag till åtgärder beträffade de punkter som bedöms vara angelägna att förbättra. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag. 69 Begäran om tilläggsanslag för HälsoKraft. Dnr Eventuellt ytterligare medel för HälsoKraft 2010 får prövas inom befintlig budget 2 Anslag för 2011 och framåt får prövas i budgetarbetet och kommunstyrelsen får i så fall ta upp detta i sitt budgetförslag. sunderlag Protokoll från arbetsgivarutskottet 12/10. Arbetsgivarutskottet begär tilläggsanslag för HälsoKrafts verksamhet med 100 tkr för 2010 och under kommande år med 300 tkr. Inför 2010 gjordes neddragningar inom HälsoKraft i samband med de krav på besparingar som förelåg och budgeten minskades från 500 tkr 2009 till 200 tkr Arbetsgivarutskottets förslag innebär en kostnadsökning för 2010 och kommande år. Kommunledningskontoret anser att detta får prövas i budgetsammanhang. Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 70 Ränte- och amorteringsfritt lån, kv Svärdet 8 (biograf Storan). Dnr I det fall Föreningen Folket Hus Falkenberg försäljer fastigheten kv Svärdet 8, Falkenberg biograf Storan skall lånet om kr i enlighet med skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus Falkenberg avseende räntefritt och amorteringsfritt lån återbetalas i sin helhet till Falkenbergs kommun. 8 (12)

9 2 I det fallet köpeskillingen är lägre än lånesumman kr skall lånet amorteras med köpeskillingen. Den del av lånet som inte amorteras med köpeskillingen kan amorteras på 5 år med lika stora belopp årligen. sunderlag enhetens yttrande. Föreningen Folkets hus begäran om överflyttning av skuldförbindelse. Skuldförbindelse mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus Föreningen Folkets Hus har inkommit med en begäran om att i och med försäljningen av kv Svärdet 8, Falkenberg biograf Storan få skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus överflyttad till fastigheten Kvarnvingen 1. I samband med upprustning och renovering av biograf Storan har Falkenbergs kommun i omgångar lånat ut pengar till föreningen för detta ändamål. Totalt uppgår lånesumman till kr. Kommunen innehar pantbrev i fastigheten uppgående till kr. I samband med att kommunen givit dessa lån har skuldförbindelse upprättats. I denna skuldförbindelse anges att återbetalning skall ske vid fastighetens försäljning eller eljest då sådana ändrade förhållande inträtt, som motiverar lånets återbetalning. Villkor för lånets gällande skall vara att lokalen i skälig omfattning och på skäliga villkor ställes till förfogande för föreningslivet i kommunen. I det fall att Föreningen försäljer fastigheten föreslås därför, i enlighet med lydelsen i skuldebrevet, att lånet skall återbetalas. Villkoret att lokalen i skälig omfattning och på skäliga villkor ställes till förfogande för föreningslivet i kommunen bedöms inte kunna överföras på ny ägare. De ränte- och amorteringsfria lånen är inte upptagna i kommunens balansräkning utan återfinns i en förteckning. De har vid utgivandet bokförts som kostnader. Övervägande Falkenbergs kommun har ränte- och amorterings fria lån till föreningar och bygdegårdar till ett belopp av totalt 71 mkr. Syftet med dessa lån är att berika föreningsliv mm. Det är av vikt att kommunen behandlar föreningar och bygdegårdar på ett likartat sätt när förändringar sker i de villkor som motiverat utgivandet av lånet. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och att skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus istället ska flyttas över till fastigheten Kvarnvingen 1. Mari-Louise Wernersson (c) yrkar som ändring i kommunledningskontorets förslag att sista meningen i andra beslutssatsen gällande att det kvarvarande lånet skall belöpa med en ränta motsvarande kommunens genomsnittliga låneränta stryks. Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons ändringsyrkande gentemot Gerry Norbergs avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons ändringsyrkande. 9 (12)

10 71 Kapitaltillskott till Kommuninvest i Sverige AB. Dnr Uttala sig positiv till förslag om kapitaltillskott till Kommuninvest i Sverige AB vid föreningsstämman den 25 mars sunderlag enhetens yttrande. Utdrag ur Kommuninvests tidning dialog nr Falkenbergs kommun har varit medlem i Kommuninvest ekonomiska förening sedan Falkenbergs kommun har åtagit sig ett solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser. Finanskrisen har visat att finansiella marknader och finansiella institutioner kan utsättas för extrema prövningar. För att öka Kommuninvest i Sverige AB:s kapitalbuffert samt kunna tillmötesgå befintliga och nya medlemmars finansieringsbehov har bolagsstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en plan för att utöka Kommuninvest i Sverige AB:s egna kapital till en nivå som motsvarar 1 % av de totala tillgångarna. Det förslag till lösning som har utarbetats innebär att Kommuninvest ekonomiska förening ger ut förlagslån till medlemmarna om totalt 1 miljard kronor. Kommuninvest i Sverige AB erhåller medlen genom ett separat förlagslån från Kommuninvest ekonomiska förening till bolaget. Förslaget har diskuteras under medlemssamråden i början av Målet är att ett förslag till beslut ska föreläggas föreningsstämman den 25 mars I dag har Kommuninvest i Sverige AB ett eget kapital i förhållande till balansomslutningen som uppgår till 0,34 % vilket bedöms vara i det lägsta laget vid en jämförelse med andra finansiella institut. Med en fortsatt hygglig och rimlig resultatnivå samt kapitaltillskottet har Kommuninvest i Sverige AB gjort utvecklingsprognoser som pekar på att Kommuninvest i Sverige AB klarar 1 % kravet ända upp till en balansomslutning på över 300 miljarder. Balansomslutningen uppgick den 30 juni 2009 till 156 mdr kronor. Teckningen av förlagslån kommer att bli frivillig. Förlagslånet kommer att löpa med en ränta som ska göra det attraktivt för medlemmarna att delta. Teckningsbeloppets storlek kommer att beräknas med utgångspunkt från medlemmarnas inbördes storlek, men beräkningsmetoden har inte fastställts. Om man utgår från medlemmarnas andel av föreningens insatskapital uppgår teckningsbeloppet för Falkenbergs kommun till 5,4 mkr. Förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet som vanligtvis ges ut av banker och finansinstitut. Förlagslån får inräknas i kapitalbasen som eget kapital. En placering i ett förlagslån har högre risk än obligationer men lägre risk än aktier. Efter det att föreningsstämman röstat i frågan kommer medlemmarna erbjudas att teckna förlagslån. om tecknande av förlagslån i Kommuninvest ekonomiska förening fattas av fullmäktige. 10 (12)

11 Yrkande Gerry Norberg (s) yrkar som tillägg att de eventuella ekonomiska konsekvenserna för Falkenbergs kommun på grund av ställningstagandet bör redovisas i beslutssatsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservation Gerry Norberg (s) för till protokollet att han reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 72 Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma. Dnr Utse Anders Treschow (m) till ombud vid Kommuninvests föreningsstämma Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma Övervägande Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde utse Mari-Louise Wernersson (c) till ordinarie ombud och Gerry Norberg (s) till ersättare vid Kommuninvests ek förenings föreningsstämmor. Vid deras förhinder att närvara vid stämman måste nytt ombud utses. Förslag till val föreligger nu. 73 Över- och underskott från 2009 till ombudgetering. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överföring av över- och underskott från 2009 till 2010 på driftbudgeten skall göras med angivna belopp 2 Överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 (beslutsdel) skall göras med angivna belopp 3 Överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 (anmälningsdel) antecknas. 11 (12)

12 sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse/förslag Kommunstyrelsens skrivelse Kultur- och fritidsnämndens skrivelse Barn- och utbildningsnämndens skrivelse Tekniska nämndens skrivelse Socialnämndens skrivelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens skrivelse Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall en särskild prövning göras av hanteringen av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för beslut om överföring från 2009 till Förslag till sådan ombudgetering föreligger nu och innebär sammanfattningsvis följande: Ombudgetering (resultatreglering) till 2010 på driftbudgeten Kommunstyrelsen inkl valnämnden tkr Socialnämnden tkr Barn- och utbildningsnämnden 0 kr Kultur- och fritidsnämnden 0 kr Miljö- och hälsoskyddsnämnden tkr Bygglovsnämnden 0 kr Tekniska nämnden tkr Revisionen 0 kr Summa tkr Överföring till 2010 på investeringsbudgeten - beslut Sammanlagt föreslås att beslut fattas överförande av tkr enligt specifikation i kommunledningskontorets skrivelse Överföring till 2010 på investeringsbudgeten - anmälan För pågående investeringsobjekt med en total projektbudget skall enligt ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till fullmäktige. Överföringen i denna kategori redovisas i kommunledningskontorets skrivelse och uppgår sammanlagt till tkr. Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget. 74 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser daterad Bilaga AU 74/10 12 (12)

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer