Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30"

Transkript

1 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Daniel Bernhardt (kd) Övriga förtroendevalda - Tjänstemän Rolf Landholm, kommunchef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef Johan Risholm, planarkitekt Ingmar Kärrsten, kvalitetsstrateg William Hedman, ekonomichef Ann-Louise Östlund, controller Paulina Claesson, controller Angelica Forsaeus, lokalsamordnare 66 Frida Bergman, utredningssekreterare Paragrafer Justering Ordföranden samt Lena Dygården Underskrifter Sekreterare... Frida Bergman Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Lena Dygården Protokollet justerat och anslaget

2 Underskrift... Frida Bergman 2 (12)

3 63 Information om snöläget. Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. Under vecka 8 och hittills under vecka 9 har det arbetats intensivt med att avlägsna snö från tak på de mest utsatta kommunala fastigheterna. Äldreboenden samt skolor med yngre barn har prioriterats. I dagsläget är det svårt att uppskatta vad kostnaden för denna omfattande insats kommer att landa på. Inga människor har kommit till skada och än så länge har inte heller några skador på byggnader rapporterats till följd av det myckna snöandet. 64 Ändring av detaljplan för Boberg 4:35 m fl (Lövåsen). Dnr 2009-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till ändring av detaljplan för Boberg 4:35 m fl 2 Planarbetet skall tidsmässigt inordnas i den prioriteringslista för detaljplaneärenden som regelbundet upprättas. sunderlag Protokoll från bygglovsnämnden Gällande detaljplan för del av Boberg 4:35, fastställd Utsnitt ur delöversiktsplan för södra kustområdet, antagen Bygglovsnämnden har beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om att en ändring av gällande detaljplan för del av Boberg 4.35 m fl (Lövåsen) genomförs. Motiven till begäran är att gällande detaljplan anses otidsenlig med sina förhållandevis små byggrätter och att intilliggande områden genom successiv ersättning av äldre detaljplaner erhållit större byggrätter. Aktuell plan är fastställd och denna anger fristående bostadshus med en byggrätt om totalt 60 m 2 per tomt. Området består av ca 45 tomter om minst 800 m 2, varav några obebyggda. En förrättning avseende inrättande av en gemensamhetsanläggning (bildande av s k vägförening) har nyligen genomförts. 3 (12)

4 Aktuellt område redovisas i gällande översiktsplan (Delöversiktsplan för södra kustområdet, antagen ) som redan planlagt område. Intill området, norr om det samma, finns i delöversiktsplanen förslag på en bostadsgrupp (objekt 5) vilken inte har blivit aktualiserad /planlagd. Om rådet ingår i riksintresseområde NF10 (friluftslivet) enligt miljöbalkens tredje kapitel och gränsar till riksintresseområde NN15 (naturvård). Området ingår även i den del av kustområdet där särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens fjärde kapitel gäller. Övervägande Delöversiktsplanen för södra kustområdet anger som rekommendation att en översyn av gällande detaljplaner bör ske och att en större byggrätt därvid bör prövas. I närliggande områden har flera detaljplaner ändrats, senast Detaljplan för Boberg 3:48 m fl. Bygglovsnämnden finner det svårt att motivera varför byggrätten skiljer sig kraftigt mellan områdena. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett planarbete syftande till att pröva en större byggrätt för existerande fastigheter i området prövas. Planarbetet bör kunna genomföras som ändring av detaljplan. Ytterligare tomter kan då ej kunna tillskapas i samband med planarbetet. Delöversiktsplanen från 1994 redovisar ett möjligt exploateringsområde (objekt 4) omedelbart norr om bebyggelsegruppen. Inga förfrågningar kring planläggning för detta har inkommit sedan översiktsplanen antogs. Norr om detta finns ytterligare ett möjligt exploateringsområde (objekt 5) och där har förberedande kontakter rörande ev planläggning tagits, på markägarens initiativ. Om intresse för planläggning för ny bebyggelse inom objekt 4 uppkommer bör sådan planläggning lämpligen samordnas med planläggning av objekt 5. Planarbetet bör tidsmässigt avvakta nästa översyn av planprioriteringslistan. Då ingen exploatör kan identifieras och då sålunda inget planavtal kan tecknas, måste kostnaderna för planarbetet tills vidare bekostas av stadsbyggnadskontoret. I samband med bygglovgivning kan dock intäkter (planavgifter) påräknas. Det är svårt att uppskatta kostnader för planarbetet men det krävs att åtskilliga fastighetsägare måste välja att bygga till, alternativt bygga nytt, för att intäkterna bedöms täcka kostnaderna. 65 Detaljplaneläggning för del av Stafsinge 5:2 m fl. Dnr 2009-S Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till detaljplan för verksamhet, 4 (12)

5 2 Planarbetet skall inordnas i den prioriteringsordning för detaljplaneärenden som regelbundet upprättas, samt 3 Planarbetet skall föregås av upprättande av avtal rörande finansiering av planarbetet m m. sunderlag Skrivelse från Krämaregård Fastighets AB. Utsnitt ur Delöversiktsplan för Falkenberg, karta. Skrivelse har inkommit från ägarna till Krämaregård Fastighets AB med hemställan om att ett detaljplan skall upprättas för del av fastigheten Stafsinge 5:2 m fl och att sådan planläggning skall prioriteras. Området ligger mellan väg 747 (Korset-Stafsinge) och nya västkustbanan, och begränsas i sydost av väg 154. Området, som består av jordbruksmark, är inte tidigare detaljplanelagt och omfattas inte av några riksintressen. Delöversiktsplan för Falkenbergs centralort, vilken antogs juni 2007, anger ett område (objekt 206) vid aktuellt område. Området föreslås i delöversiktsplanen bebyggas för verksamheter. Övervägande Den planläggning som efterfrågas överensstämmer med delöversiktsplanens intentioner varför stadsbyggnadskontoret föreslår att planuppdrag ges till kontoret. Planarbetet bör dock tidsmässigt avvakta nästa översyn av prioriteringsordningen och då prövas mot andra planarbeten. Vidare bör avtal tecknas med sökanden rörande kostnader kring planarbetet. I planarbetet bör översiktsplanens mer generellt redovisade avgränsning av verksamhetsområdet prövas liksom förhållandet mellan verksamhetsområdet och västkustbanan respektive väg 154. Riskanalys kan komma att påfordras och i planarbetet bör områdets exponerade läge, och därmed vikten av omsorgsfull utformning av bebyggelse, uppmärksammas. Planavtal bör träffas med exploatören så att denna finansierar hela planläggningen. Yrkande Gerry Norberg (s) yrkar som tillägg att detaljplan för verksamhet ska läggas till i första beslutssatsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta förslag. 66 Försäljning Kärreberg 3:48 - veterinärstationen. Dnr 2010-S (12)

6 1 Godkänna försäljning av rubricerad fastighet till högstbjudande på kr. sunderlag Köpekontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den , stadsbyggnadskontoret uppdrag att påbörja en försäljning av bland annat Kärreberg 3:48. Fastigheten har stått tom sedan 1maj 2009 och har ett visst renoveringsbehov. Varberg och Falkenbergs fasighetsbyrå fick till uppdrag att handlägga försäljningen. Objektet har annonserats på från mitten av november 2009 till februari 2010, samt annonserats i Hallands nyheter december Sju intressenter har varit på visningar och högsta bud blev kr. Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 67 Ansökan om kulturstöd till Hallands Näringslivs Arkiv. Dnr Anslå bidrag med kr för verksamhetsåret Att medlen skall tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter sunderlag Hallands arkivförbunds ansökan om bidrag till Hallands Näringslivs Arkivs verksamhet 2010 Kanslienhetens yttrande Falkenbergs kommun har till Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland de senaste åren betalat ut kr, kr, kr och för Samtidigt har Hallands Näringslivs Arkiv bedrivit sin verksamhet utan kommunalt eller regionalt stöd. Verksamheten har i grunden finansierats av samma typ av statliga stöd som folkrörelsearkiven får, i kombination med särskilda avgifter på de aktiva medlemmar näringslivsarkivet har. Hälften av arkivets bestånd består dock av ofinansierade arkiv, där till exempel inget företag finns att debitera förvaring och tillgängliggörande. Denna situation, i kombination med ökade förvaringskostnader, har lett till näringslivsarkivets bristande finansiering. Man söker alltså bidrag från de halländska kommunerna för de herrelösa arkiven. Bidraget är baserat på folkmängd. 6 (12)

7 Inför 2011 avser Hallands Arkivförbund i diskussioner med Region Halland, kommunerna och folkrörelsearkiven noggrannare reda ut hur Hallands Näringslivs Arkivs verksamhet skall finansieras. Kostnaden för bidraget är kr. Övervägande Det är kanslienhetens uppfattning att arbetet med att säkra och tillgängliggöra de enskilda arkivbestånden, en resurs både för kulturliv, allmänhet och forskning, är en viktig process. Näringslivsarkivens värde är lika stort som folkrörelsearkivens, varför det kan tyckas rimligt att båda delarna av den enskilda arkivsektorn har tillräcklig finansiering. 68 Redovisning av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet Dnr Anteckna att rapport lämnats om resultatet av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. 2 Överlämna rapporten till samtliga nämnder och förvaltningar samt uppdra åt dessa att senast den 1 juni 2010 återkomma med förslag till åtgärder beträffande de resultat i undersökningen som bedöms vara angelägna att förbättra. sunderlag Kommunledningskontorets sammanfattning av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet 2009, daterad Diagram med undersökningsresultat från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Kommunstyrelsen beslöt enligt 115/09 att Falkenbergs kommun skulle delta i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet. Idén med detta är att tillhandahålla ett verktyg som ger förtroendevalda och förvaltningar stöd i styrning och utveckling av verksamheterna genom att på ett överskådligt sätt redovisa ett antal ganska enkla kommunala nyckeltal som är framtagna på samma sätt i deltagande kommuner. Falkenberg var med i motsvarande undersökning även Undersökningen i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Undersökningen sammanfattas i skrivelse från kommunledningskontoret olika mått tagits fram, varav några består av flera delar och totalt blir det därmed 48. För Falkenbergs del finns resultat för 43 av dessa. De enskilda måtten redovisas i sammanställning och diagram. 7 (12)

8 Yrkande Mari-Louise Wernersson (c) yrkar som tillägg att nämnderna ska få i uppdrag att senast den 1 juni 2010 återkomma med förslag till åtgärder beträffade de punkter som bedöms vara angelägna att förbättra. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag. 69 Begäran om tilläggsanslag för HälsoKraft. Dnr Eventuellt ytterligare medel för HälsoKraft 2010 får prövas inom befintlig budget 2 Anslag för 2011 och framåt får prövas i budgetarbetet och kommunstyrelsen får i så fall ta upp detta i sitt budgetförslag. sunderlag Protokoll från arbetsgivarutskottet 12/10. Arbetsgivarutskottet begär tilläggsanslag för HälsoKrafts verksamhet med 100 tkr för 2010 och under kommande år med 300 tkr. Inför 2010 gjordes neddragningar inom HälsoKraft i samband med de krav på besparingar som förelåg och budgeten minskades från 500 tkr 2009 till 200 tkr Arbetsgivarutskottets förslag innebär en kostnadsökning för 2010 och kommande år. Kommunledningskontoret anser att detta får prövas i budgetsammanhang. Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 70 Ränte- och amorteringsfritt lån, kv Svärdet 8 (biograf Storan). Dnr I det fall Föreningen Folket Hus Falkenberg försäljer fastigheten kv Svärdet 8, Falkenberg biograf Storan skall lånet om kr i enlighet med skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus Falkenberg avseende räntefritt och amorteringsfritt lån återbetalas i sin helhet till Falkenbergs kommun. 8 (12)

9 2 I det fallet köpeskillingen är lägre än lånesumman kr skall lånet amorteras med köpeskillingen. Den del av lånet som inte amorteras med köpeskillingen kan amorteras på 5 år med lika stora belopp årligen. sunderlag enhetens yttrande. Föreningen Folkets hus begäran om överflyttning av skuldförbindelse. Skuldförbindelse mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus Föreningen Folkets Hus har inkommit med en begäran om att i och med försäljningen av kv Svärdet 8, Falkenberg biograf Storan få skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus överflyttad till fastigheten Kvarnvingen 1. I samband med upprustning och renovering av biograf Storan har Falkenbergs kommun i omgångar lånat ut pengar till föreningen för detta ändamål. Totalt uppgår lånesumman till kr. Kommunen innehar pantbrev i fastigheten uppgående till kr. I samband med att kommunen givit dessa lån har skuldförbindelse upprättats. I denna skuldförbindelse anges att återbetalning skall ske vid fastighetens försäljning eller eljest då sådana ändrade förhållande inträtt, som motiverar lånets återbetalning. Villkor för lånets gällande skall vara att lokalen i skälig omfattning och på skäliga villkor ställes till förfogande för föreningslivet i kommunen. I det fall att Föreningen försäljer fastigheten föreslås därför, i enlighet med lydelsen i skuldebrevet, att lånet skall återbetalas. Villkoret att lokalen i skälig omfattning och på skäliga villkor ställes till förfogande för föreningslivet i kommunen bedöms inte kunna överföras på ny ägare. De ränte- och amorteringsfria lånen är inte upptagna i kommunens balansräkning utan återfinns i en förteckning. De har vid utgivandet bokförts som kostnader. Övervägande Falkenbergs kommun har ränte- och amorterings fria lån till föreningar och bygdegårdar till ett belopp av totalt 71 mkr. Syftet med dessa lån är att berika föreningsliv mm. Det är av vikt att kommunen behandlar föreningar och bygdegårdar på ett likartat sätt när förändringar sker i de villkor som motiverat utgivandet av lånet. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och att skuldförbindelsen mellan Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus istället ska flyttas över till fastigheten Kvarnvingen 1. Mari-Louise Wernersson (c) yrkar som ändring i kommunledningskontorets förslag att sista meningen i andra beslutssatsen gällande att det kvarvarande lånet skall belöpa med en ränta motsvarande kommunens genomsnittliga låneränta stryks. Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons ändringsyrkande gentemot Gerry Norbergs avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons ändringsyrkande. 9 (12)

10 71 Kapitaltillskott till Kommuninvest i Sverige AB. Dnr Uttala sig positiv till förslag om kapitaltillskott till Kommuninvest i Sverige AB vid föreningsstämman den 25 mars sunderlag enhetens yttrande. Utdrag ur Kommuninvests tidning dialog nr Falkenbergs kommun har varit medlem i Kommuninvest ekonomiska förening sedan Falkenbergs kommun har åtagit sig ett solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser. Finanskrisen har visat att finansiella marknader och finansiella institutioner kan utsättas för extrema prövningar. För att öka Kommuninvest i Sverige AB:s kapitalbuffert samt kunna tillmötesgå befintliga och nya medlemmars finansieringsbehov har bolagsstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en plan för att utöka Kommuninvest i Sverige AB:s egna kapital till en nivå som motsvarar 1 % av de totala tillgångarna. Det förslag till lösning som har utarbetats innebär att Kommuninvest ekonomiska förening ger ut förlagslån till medlemmarna om totalt 1 miljard kronor. Kommuninvest i Sverige AB erhåller medlen genom ett separat förlagslån från Kommuninvest ekonomiska förening till bolaget. Förslaget har diskuteras under medlemssamråden i början av Målet är att ett förslag till beslut ska föreläggas föreningsstämman den 25 mars I dag har Kommuninvest i Sverige AB ett eget kapital i förhållande till balansomslutningen som uppgår till 0,34 % vilket bedöms vara i det lägsta laget vid en jämförelse med andra finansiella institut. Med en fortsatt hygglig och rimlig resultatnivå samt kapitaltillskottet har Kommuninvest i Sverige AB gjort utvecklingsprognoser som pekar på att Kommuninvest i Sverige AB klarar 1 % kravet ända upp till en balansomslutning på över 300 miljarder. Balansomslutningen uppgick den 30 juni 2009 till 156 mdr kronor. Teckningen av förlagslån kommer att bli frivillig. Förlagslånet kommer att löpa med en ränta som ska göra det attraktivt för medlemmarna att delta. Teckningsbeloppets storlek kommer att beräknas med utgångspunkt från medlemmarnas inbördes storlek, men beräkningsmetoden har inte fastställts. Om man utgår från medlemmarnas andel av föreningens insatskapital uppgår teckningsbeloppet för Falkenbergs kommun till 5,4 mkr. Förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet som vanligtvis ges ut av banker och finansinstitut. Förlagslån får inräknas i kapitalbasen som eget kapital. En placering i ett förlagslån har högre risk än obligationer men lägre risk än aktier. Efter det att föreningsstämman röstat i frågan kommer medlemmarna erbjudas att teckna förlagslån. om tecknande av förlagslån i Kommuninvest ekonomiska förening fattas av fullmäktige. 10 (12)

11 Yrkande Gerry Norberg (s) yrkar som tillägg att de eventuella ekonomiska konsekvenserna för Falkenbergs kommun på grund av ställningstagandet bör redovisas i beslutssatsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservation Gerry Norberg (s) för till protokollet att han reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 72 Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma. Dnr Utse Anders Treschow (m) till ombud vid Kommuninvests föreningsstämma Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma Övervägande Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde utse Mari-Louise Wernersson (c) till ordinarie ombud och Gerry Norberg (s) till ersättare vid Kommuninvests ek förenings föreningsstämmor. Vid deras förhinder att närvara vid stämman måste nytt ombud utses. Förslag till val föreligger nu. 73 Över- och underskott från 2009 till ombudgetering. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överföring av över- och underskott från 2009 till 2010 på driftbudgeten skall göras med angivna belopp 2 Överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 (beslutsdel) skall göras med angivna belopp 3 Överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 (anmälningsdel) antecknas. 11 (12)

12 sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse/förslag Kommunstyrelsens skrivelse Kultur- och fritidsnämndens skrivelse Barn- och utbildningsnämndens skrivelse Tekniska nämndens skrivelse Socialnämndens skrivelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens skrivelse Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall en särskild prövning göras av hanteringen av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för beslut om överföring från 2009 till Förslag till sådan ombudgetering föreligger nu och innebär sammanfattningsvis följande: Ombudgetering (resultatreglering) till 2010 på driftbudgeten Kommunstyrelsen inkl valnämnden tkr Socialnämnden tkr Barn- och utbildningsnämnden 0 kr Kultur- och fritidsnämnden 0 kr Miljö- och hälsoskyddsnämnden tkr Bygglovsnämnden 0 kr Tekniska nämnden tkr Revisionen 0 kr Summa tkr Överföring till 2010 på investeringsbudgeten - beslut Sammanlagt föreslås att beslut fattas överförande av tkr enligt specifikation i kommunledningskontorets skrivelse Överföring till 2010 på investeringsbudgeten - anmälan För pågående investeringsobjekt med en total projektbudget skall enligt ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till fullmäktige. Överföringen i denna kategori redovisas i kommunledningskontorets skrivelse och uppgår sammanlagt till tkr. Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget. 74 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser daterad Bilaga AU 74/10 12 (12)

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-06-26 Sammanträdestid 08.30-10.20 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-08-28 Sammanträdestid 08.30-12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer