Resultaträkning 1 januari 31 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning 1 januari 31 december"

Transkript

1 Resultaträkning 1 januari 31 december Not Nettoomsättning 2, Varukostnader Lönekostnader 5, Övriga rörelsekostnader 4, Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar Avskrivningar 9, Nedskrivningar och särskilda rörelseposter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Resultat före skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Fördelat på: Majoritetsintresse Minoritetsintressen Resultat per aktie (tal i NOK) 8-0,23 0,10 Utspätt resultat per aktie (tal i NOK) 8-0,23 0,10 Totalresultat Periodens resultat Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferens pensioner Totalresultat Hänförligt till: - Majoritetsintresse Minoritetsintressen Summa Goodtech årsredovisning

2 Balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR (Alla siffror i NOK 1.000) Not Anläggningstillgångar Långfristiga rörelsetillgångar Immateriella tillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Tillskjutet eget kapital Aktiekapital Egna aktier Överkursfond Summa tillskjutet eget kapital Intjänat eget kapital Övrigt eget kapital Summa intjänat eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Skulder Långfristig skulder Lån Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Avsättningar Summa långfristig skulder Kortsiktig skulder Lån och krediter Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Skatt att betala Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Oslo, den 24 mars 2011 Rolf Tannergård Styrelseordförande Karl-Erik Staubo Styrelseledamot Veroslav Sedlak Styrelseledamot Liselott Fröstad Styrelseledamot Robert Karlsson Styrelseledamot Stig Grimsgaard Andersen Styrelseledamot Anne Ma Sødahl Wessel Styrelseledamot Annmari Waldell Styrelseledamot Åsa Otterlund Styrelseledamot Håvard Kristiansen Styrelseledamot Vidar Låte Koncernchef 59 Goodtech årsredovisning 2010

3 Uppställning av ändringar av eget kapital Not Aktie- Egna Över- Omräknings- Annat Summa Minoritets- Summa kapital aktier kurs- differens eget majoritet intressen eget fond kapital kapital Eget kapital per Totalresultat Emission av aktier vid företagssammanslagning 3, Köp/försäljning egna aktier Eget kapital per Eget kapital per Totalresultat Emission av aktier vid företagssammanslagning 3, Utdelning *) Övriga ändringar Eget kapital per *) Utbetalning av utdelning på NOK 0,15 per aktie till dem som var aktionärer i Goodtech före sammanslagningen med E&I, godkänt på bolagsstämman den 30 september Goodtech årsredovisning

4 Kassaflöde Noter Kassaflöden från rörelseaktiviteter Årsresultat Skattekostnad Avskrivningar och nedskrivningar 9, Nettoändring av avsättningar för förpliktelser Pensioner Kapitalintäkter Räntekostnader Övriga ändringar Behållningar Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelseaktiviteter Kassaflöden från investeringsaktiviteter Utbetalning vid köp av långfristiga rörelsetillgångar Inbetalning vid försäljning av långfristiga rörelsetillgångar Utbetalning vid köp av immateriella tillgångar Utbetalning vid köp av dotterbolag exklusive likvida medel Kassaeffekt vid försäljning av dotterbolag 0 0 Finansiella investeringar Mottagna räntor Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöden från fi nansieringsaktiviteter Utbetalning av utdelning Inbetalning vid försäljning av egna aktier Utbetalning vid köp av egna aktier Utbetalning vid köp av minoriteter 0 0 Upptagning av lån Upptagning av kortfristiga lån och krediter Avbetalning av lån Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Nettoändring i likvida medel Behållning av likvida medel per Effekt av valutakursändringar på likvida medel Behållning av likvida medel per Goodtech årsredovisning 2010

5 Noter till koncernredovisningen 2010 NOT 1: Räkenskapsprinciper Goodtech ASA är ett publikt aktiebolag registrerat i Norge. Bolagets huvudkontor finns på Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo, Norge. 1.1 Huvudprincipen Goodtech avlägger koncernredovisning i enlighet med bokföringslagens regler och internationella standarder för finansiell rapportering (IFRS) som fastställts av EU, med jämförbara siffror från föregående år. Nya redovisningsstandarder som har tagits i bruk under året anges i punkt IFRS:er och tolkningsuttalanden som framförts fram till den 24 mars 2011 och som det inte är obligatoriskt att använda per nämns också närmare i punkt I koncernredovisningen används principerna i en historisk kostnadsredovisning som grund, med undantag av: Finansiella tillgångar och derivat till verkligt värde mot resultatet Nettopensionsförpliktelse till verkligt värde Poster värderade till verkligt värde i relation till lägsta värdes-principen Koncernredovisningen har utarbetats med samma redovisningsprinciper för lika transaktioner och händelser under annars lika förhållanden. Koncernens använder reviderad IAS 1-presentation av den finansiella redovisningen. Koncernen anger därför ändringar i eget kapitalet som orsakas av transaktioner med ägarna i uppställningen av ändringar i eget kapital. Övriga ändringar i eget kapital presenteras i totalresultatet. 1.2 Funktionell valuta och redovisningsvaluta Koncernen presenterar sina räkenskaper i NOK. Detta är också moderbolagets funktionella valuta. Dotterbolag med en annan funktionell valuta omräknas till balansdagens kurs för balansposter och resultaträkenskaperna till genomsnittskursen för perioden. Omräkningsdifferenser hänförs till eget kapital. Vid avveckling av investering i utländska dotterbolag resultatförs ackumulerade omräkningsdifferenser kopplade till dotterbolaget. 1.3 Konsolideringsprinciper Dotterbolag Koncernredovisningen inkluderar Goodtech ASA och bolag som Goodtech ASA har bestämmande inflytande över, jfr. not 26. Bestämmande inflytande uppnå normalt när koncernen äger mer än 50 % av aktierna i bolaget och koncernen är i stånd att utöva faktisk kontroll över bolaget. Minoritetsintressen ingår i koncernens eget kapital. Förvärvsmetoden används vid redovisning av företagssammanslagningar. Bolag som har köpts eller sålts under året inkluderas i koncernredovisningen från den tidpunkt då man får kontroll och då kontrollen upphör. Investeringar i intresseföretag Intresseföretag är enheter där koncernen har betydande inflytande, men inte kontroll (normal vid en ägarandel på mellan 20 % och 50 %) över den finansiella och operationella ledningen. Koncernredovisningen inkluderar koncernens andel av resultat från intresseföretag redovisade enligt eget kapital-metoden från den tidpunkt då betydande inflytande uppnås och tills sådant inflytande upphör. Företag under gemensam kontroll Företag under gemensam kontroll är enheter med ekonomisk aktivitet som koncernen har kontroll över tillsammans med andra genom skriftligt avtal mellan parterna. Koncernredovisningen inkluderar koncernens relativa andel av enhetens tillgångar, förpliktelser, intäkter och kostnader rad för rad från den tidpunkt då gemensam kontroll uppnås och tills gemensam kontroll upphör. Eliminering av transaktioner vid konsolidering Koncerninterna transaktioner och koncernmellanhavande, inklusive intern vinst och orealiserad vinst och förlust elimineras. Orealiserad vinst kopplad till transaktioner med intresseföretag elimineras med koncernens andel i bolaget/företaget. På motsvarande sätt elimineras orealiserad förlust, men endast i den mån som det inte föreligger några indikationer på värdenedgång på tillgången som sålts internt. Goodtech årsredovisning

6 Förvärvsutgifter IFRS 3R medför enskilda ändringar och preciseringar som gäller användningen av förvärvsmetoden. Konkreta förhållanden som berörs är bl.a. goodwill och stegvisa förvärv, minoritetsintressen och betingade ersättningar. Förvärvsutgifter utöver emissions- och upplåningskostnader ska kostnadsföras efterhand som de uppkommer. Koncernen använder IFRS 3R för transaktioner där överlåtelsetidpunkten infaller efter den 1 januari 2010 utan retroaktiv verkan. 1.4 Likvida medel Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavanden, andra kortfristiga, lätt omsatta investeringar med högst tre månadernas ursprunglig löptid och innestående på kassakredit. I balansräkningen ingår kassakrediten i lån under kortfristiga skulder. I kassaflödesredovisningen har kassakrediten dragits av från behållningen av likvida medel. 1.5 Kundfordringar Kundfordringar redovisas till anskaffningskostnad minus förlust vid värdeminskning. 1.6 Projekt under utförande och förskott från kunder Utförd, icke fakturerad produktion bokförs till anskaffningskostnad plus andel av förtjänst intjänat på balansdagen, se punkt 1.21 för beskrivning av principer för intäktsredovisning. Anskaffningskostnad inkluderar utgifter direkt relaterat till specifika projekt och en andel av fasta och rörliga indirekta utgifter som uppkommit i koncernens kontraktsaktiviteter baserat på den högsta av normalt och aktuellt kapacitetsutnyttjande. Vid fastställning av uppkomna utgifter bortses från utgifter som gäller framtida aktiviteter under ett kontrakt. Dessa utgifter visas som varor, förskottsbetalning eller andra omsättningstillgångar beroende på kostnadstypen. I balansräkningen visas utförd, ej fakturerad produktion minus avsättning för förväntade förluster och förskottsbetalningar under posten övriga kortfristiga fordringar. I fall då förskottsbetalningen överstiger utförd produktion redovisas mottaget förskott under posten leverantörsskuld och övriga kortfristiga skulder. 1.7 Behållningar Behållningar redovisas till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljningspris. Nettoförsäljningspris är beräknat försäljningspris vid ordinär drift minus beräknade utgifter för färdigställande, marknadsföring och distribution. Anskaffningskostnad redovisas med hjälp av FIFO-metoden och inkluderar utgifter som uppkommit vid anskaffningen av varorna och kostnader för att bringa varorna till nuvarande tillstånd och placering. Egenproducerade varor inkluderar rörliga och fasta kostnader som kan allokeras baserat på det högsta av normal och aktuellt kapacitetsutnyttjande. 1.8 Finansiella derivat och säkringsinstrument Separata derivat värdesätts till verkligt värde. Koncernen har under perioden inga väsentliga säkringsinstrument. 1.9 Finansiella tillgångar Koncernen delar in finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde mot resultatet, lån och fordringar samt tillgångar tillgängliga för försäljning. Indelningen är beroende av avsikten med tillgången. Ledningen klassificerar finansiella tillgångar genom anskaffning och gör en ny bedömning av denna klassificering vid varje redovisningsdatum. Under redovisningsperioden har koncernen endast finansiella tillgångar klassificerade som lån och fordringar. Lån och fordringar är icke-derivat finansiella tillgångar med fastställda betalningar som inte omsätts på en aktiv marknad. Dessa klassificeras som omsättningstillgångar, om de inte förfaller mer än 12 månader efter balansdagen. I så fall klassificeras de som anläggningstillgångar. Lån och fordringar klassificeras som kundfordringar, övriga kortfristiga skulder och övriga anläggningstillgångar i balansräkningen och bokförs som amorterad kostnad Nedskrivning av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till amorterad kostnad skrivs ner när det utifrån objektiva bevis är sannolikt att instrumentets kassaflöde har påverkats negativt av en eller flera händelser som har infallit efter första gångens redovisning av instrumentet och fram till balansdagen. Nedskrivningsbeloppet resultatförs. Om orsaken till nedskrivningen bortfaller under en senare period och bortfallet kan kopplas objektivt till en händelse som sker efter att värdeminskningen har inräknats, återförs den tidigare nedskrivningen. Återföringen ska inte resultera i att det balansförda värdet av den finansiella tillgången överstiger beloppet för det som den amorterade kostnaden hade varit om värdeminskningen inte hade räknats in vid den tidpunkt då nedskrivningen återförs. 63 Goodtech årsredovisning 2010

7 1.11 Långfristiga rörelsetillgångar Långfristiga rörelsetillgångar, som inte är investeringstillgångar, beräknas till anskaffningskostnad minus ackumulerade av- och nedskrivningar. När tillgångar säljs eller avvecklas avräknas balansfört värde och eventuell förlust eller vinst resultatförs. Anskaffningskostnaden för långfristiga rörelsetillgångar, inklusive avgifter/skatter och kostnader direkt kopplade till att sätta anläggningstillgången i stånd för användning. Utgifter som uppkommer efter att tillgången har tagits i bruk, såsom löpande underhåll, resultatförs medan övriga utgifter som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar balansförs. Avskrivningen beräknas med hjälp av linjär metod och över följande brukstid: Byggnader år Maskiner, inventarier m.m år Avskrivningsperiod, avskrivningsmetod och skrotvärde beräknas årligen Hyresavtal Finansiella hyresavtal Hyresavtal där koncernen övertar den väsentliga delen av risk och avkastning som för förknippas med ägandet av tillgången är finansiella hyresavtal. Vid hyresperiodens början inräknas finansiella hyresavtal till ett belopp motsvarande det lägsta verkliga värdet och minimihyrans nuvärde, minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Vid beräkningen av hyresavtalets nuvärde används den implicita räntekostnaden i hyreskontraktet där det är möjligt att beräkna den, i motsatt fall används bolagets marginella låneränta. Direkta utgifter som är kopplade till etablering av hyreskontraktet ingår i tillgångens kostpris. Samma avskrivningstid används som för koncernens övriga avskrivningsbara tillgångar. I de fall det inte föreligger någon rimlig säkerhet för att koncernen ska överta ägandet när hyresperioden löper ut, avskrivs tillgången under den kortaste av perioderna för hyresavtalets löptid eller för tillgångens ekonomiska livslängd. Operationella hyresavtal Hyresavtal där det väsentligaste av risk och avkastning som är förknippat med ägandet av tillgången, inte är överfört till hyrestagaren, klassificeras som operationella hyresavtal. Hyresbetalningar klassificeras som rörelsekostnad och resultatförs linjärt under avtalsperioden Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklad verksamhet Anläggningstillgångar och grupper av anläggningstillgångar och skulder klassificeras som innehav för försäljning om deras bokförda värde återvinns genom en försäljningstransaktion i stället för via fortsatt bruk. Detta anses uppfyllt endast när försäljning är högst sannolik och anläggningstillgången (eller grupper av anläggningsmedel och skuld) är tillgänglig för omedelbar försäljning i dess nuvarande form. Ledningen måste ha förpliktat sig till en försäljning och försäljningen måste förväntas vara genomförs inom ett år från datumet för klassificeringen. Anläggningstillgångar och grupper av anläggningstillgångar och skuld klassificerade som innehav för försäljning beräknas till det lägsta värdet av tidigare bokfört värde och verkligt värde minus försäljningskostnader Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats separat balansförs till kostnaden. Kostnaden för immateriella tillgångar förvärvade vid uppköp balansförs till det verkliga värdet i koncernens ingående balans. Balansförda immateriella tillgångar redovisas till kostnaden reducerad för eventuell av- och nedskrivning. Internt genererade immateriella tillgångar, med undantag för balansförda utvecklingskostnader, balansförs inte, utan kostnadsförs löpande. Ekonomisk livslängd är antingen bestämd eller obestämd. Immateriella tillgångar med bestämd livslängd avskrivs över ekonomiska livslängd och testas för nedskrivning vid indikationer på detta. Avskrivningsmetod och -period beräknas minst årligen. Ändringar av avskrivningsmetod och/eller -period behandlas som beräkningsändring. Immateriella tillgångar med obestämd livslängd testas för nedskrivning minst årligen, antingen individuellt eller som en del av en kassaflödesgenererade enhet. Immateriella tillgångar med obestämd livslängd avskrivs inte. Livslängden bedöms årligen med hänsyn till huruvida antagandet om obestämd livslängd kan försvaras. Om inte behandlas ändringen till bestämd livslängd prospektivt. Goodtech årsredovisning

8 Patent och licenser Patent och licenser balansförs till anskaffningskostnad, minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs enligt linjär metod över en beräknad nyttjandelivslängd. Avskrivningsperiod och -metod bedöms årligen. Forskning och utveckling Utgifter som kan hänföras till forskningsaktiviteter redovisas när de uppkommer. Utgifter som kan hänföras till utvecklingsaktiviteter balansförs när det är sannolikt att projektet kommer att ge framtida ekonomiska fördelar. En förutsättning för balansföringen är att projektet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, att koncernen har tillräckliga resurser för att färdigställa utvecklingen och att kostnaden kan beräknas på tillförlitligt sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas när de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare har redovisats balansförs inte under senare perioder. Utgifter som balansförs inkluderar materialkostnader, direkta lönekostnader och övriga direkt hänförliga utgifter. Balansförda utvecklingskostnader hänförs i balansräkningen till anskaffningskostnad minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Balansförda utvecklingskostnader har en bestämd utnyttjbar livslängd och avskrivs linjärt över tillgångens beräknade brukstid. Kundkontrakt Vid köp av företag kommer kundavtal som uppfyller definitionen av immateriella tillgångar i IAS 38 skiljs ut och räknas in separat. Intäktsbaserade modeller används som grund för beräkning av verkligt värde. Kundavtalen har en bestämd nyttjbar livslängd och avskrivs linjärt över avtalsperioden Företagssammanslagningar och goodwill Företagssammanslagningar redovisas i relation till förvärvsmetoden. För information om beräkning av minoritetsintressena hänvisas till punkt Transaktionsutgifter redovisas efterhand som de uppkommer. Vederlaget vid förvärv av företag beräknas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och består av likvida medel, emitterade aktier i Goodtech ASA och betingad ersättning. Den betingade ersättningen klassificeras som en förpliktelse enligt IAS 39 och redovisas till verkligt värde under efterföljande perioder med värdeändringen mot resultatet eller mot övriga intäkter och kostnader. Förutsättningarna för utövande av det betingade vederlaget redovisas i not 3. Vid köp av ett företag värderas alla övertagna tillgångar och förpliktelser för klassificering och tillordning i överensstämmelse med avtalsvillkor, ekonomiska omständigheter och relevanta omständigheter vid förvärvstidpunkten. Övertagna tillgångar och skulder balansförs till verkligt värde i den ingående balansen om det inte framkommer av IFRS 3 att andra beräkningsregler ska tillämpas. Mervärdesallokeringen vid företagssammanslagningen ändras i de fall det framkommer ny information om verkligt värde gällande per det datum då kontrollen övertogs. Allokeringen kan ändras fram till 12 månader efter förvärvstidpunkten. Mervärdesallokeringen som genomfördes vid förvärvstidpunkten var preliminär. Minoritetsintressena beräknas till minoritetens andel av identifieringsbara tillgångar och skuld alternativt till verkligt värde. Metod väljs för varje enskild företagssammanslagning. Vid stegvisa förvärv beräknas tidigare tillgångar till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Värdeändringar för tidigare tillgångar redovisas. Goodwill beräknas till summan av vederlaget och redovisat värde av minoritetsintressena och verkligt värde av tidigare ägda ägarandelar, med avdrag för nettovärdet av identifierbara ägarandelar och förpliktelser beräknat på överlåtelsetidpunkten. Goodwill avskrivs inte, utan testas minst årligen för värdefall. I samband med en nedskrivningsberäkning allokeras goodwill till de kassaflödesgenererande enheterna eller grupperna av kassaflödesgenererande enheter som förväntas att få synergier av företagssammanslagningen. Den del av verkligt värde av det egna kapitalet som överstiger vederlaget (negativ goodwill) intäktsförs omedelbart vid förvärvstidpunkten. 65 Goodtech årsredovisning 2010

9 1.16 Värdeminskning för icke finansiella tillgångar Immateriella tillgångar med obestämd utnyttjbar livslängd avskrivs inte och beräknas årligen för värdeminskning. Långfristiga rörelsetillgångar och immateriella tillgångar som avskrivs beräknas för värdeminskning när det föreligger en indikator på att framtida kassaflöde inte kan försvara balansfört värde. En nedskrivning resultatförs med differensen mellan balansfört värde och återvinningsbart belopp. Återvinningsbart belopp är det högsta verkliga värdet minus försäljningskostnader och bruksvärde. Vid beräkning av värdeminskning grupperas anläggningstillgångarna på den lägsta nivån där det är möjligt att skilja ut oberoende kassaflöden (kassaflödesgenererande enheter). Vid varje redovisningsdatum bedöms möjligheterna för att återföra tidigare nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar (undantaget goodwill). Vid bedömning av behov av nedskrivning av goodwill, allokeras goodwill till de aktuella kassagenererande enheterna. Allokering av goodwill sker till de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas få fördelar av förvärvet Lån Lån redovisas till verkligt värde när utbetalning av lånet sker, minus transaktionskostnader. Under efterföljande perioder redovisas lån till amorterad kostnad beräknad med effektiv ränta. Skillnaden mellan det utbetalade lånebeloppet (minus transaktionskostnader) och inlösningsvärdet resultatförs under lånets löptid. Lån klassificeras som kortfristig skuld om det inte föreligger någon obetingad rätt att skjuta upp betalningen av skulden med mer än 12 månader från balansdagen Avsättningar En avsättning redovisas när koncernen har en förpliktelse (juridisk eller självpåtagen) som en följd av en tidigare händelse, det är sannolikhetsövervikt för att det kommer att ske en ekonomisk uppgörelse och förpliktelsens storlek kan beräknas på pålitligt sätt. Om effekten är väsentlig beräknas avsättningen genom att neddiskontera förväntade framtida kassaflöden med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar nuvarande marknadssituation och risk specifikt för förpliktelsen. En avsättning för garanti inräknas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historisk information om garantier och viktning av möjliga utfall mot deras sannolikhet för att inträffa. Omstruktureringsavsättningar inräknas när koncernen har godkänt en detaljerad och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen antingen har startat eller har blivit offentliggjord. Avsättning för förlustbringande kontakter inräknas när koncernens förväntade intäkter av en kontrakt är lägre än oundvikliga kostnader som uppkommer för att infria förpliktelserna som fastställts i avtalet Eget kapital Utgifter vid transaktioner med eget kapital Transaktionsutgifter direkt kopplade till en eget kapital-transaktion redovisas direkt mot det egna kapitalet efter avdrag för skatt. Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser uppstår i samband med valutadifferenser vid konsolidering av utländska enheter. Vid avveckling av utländsk enhet återförs och resultatförs ackumulerad omräkningsdifferens kopplad till samma period som då vinsten eller förlusten vid avyttringen har redovisats Minoritetsintressen Minoritetsintressen inkluderar minoritetens andel av balansfört värde av dotterbolag inklusive andel av identifierade mervärden vid förvärvstidpunkten Principer för intäktsredovisning Intäkt redovisas när det är sannolikt att transaktioner kommer att generera framtida ekonomiska fördelar som kommer att tillkomma koncernen och beloppets storlek kan beräknas tillförlitligt. Försäljningsintäkter minus mervärdesavgift och rabatter. Goodtech årsredovisning

10 Varuförsäljning Intäkter från försäljning av varor redovisas när leverans har skett och den väsentligaste delen av risk och avkastning har överförts. Anläggningskontrakt Intäkter från försäljning av långsiktiga kundkontrakt om tillverkning av tillgång redovisas i takt med projektets fullgöringsgrad, när utfallet av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Framstegen beräknas som uppkomna kostnader på balansdagen i förhållande till beräknade kostnader för projekten. När transaktionens utfall inte kan beräknas tillförlitligt, kommer bara intäkter motsvarande uppkomna projektkostnader att intäktsredovisas. Under den period då man upptäcker att ett projekt kommer att ge ett negativt resultat, redovisas den beräknade förlusten i sin helhet. Tjänster Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i takt med projektets fullgöringsgrad. Framstegen beräknas i uppkomna timmar i relation till beräknade timmar. Enskilda projekt omfattar leverans av både tjänster och produkter som en samlad leverans. Sådana projekt redovisas enligt principerna för anläggningskontrakt. Under den period då man upptäcker att ett projekt kommer att ge ett negativt resultat, redovisas den beräknade förlusten i sin helhet. Royaltyintäkter redovisas när de tjänas in, i överensstämmelse med reellt innehåll i det underliggande avtalet. Ränteintäkter intäktsredovisas baserat på effektiv ränta-metoden efter hand som de tjänas in Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländska valuta räknas om till kursen vid transaktionstidpunkten. Monetära poster i utländsk valuta omräknas till norska kronor med hjälp av balansdagens kurs. Icke monetära poster som beräknas till historisk kurs uttryckt i utländsk valuta omräknas till norska kronor med hjälp av valutakursen vid transaktionstidpunkten. Icke monetära poster som beräknas till verkligt värde uttryckt i utländsk valuta omräknas till valutakursen som fastställts vid balanstidpunkten. Valutakursändringar redovisas löpande under redovisningsperioden. Företag i utlandet Tillgångar och förpliktelser i utländska företag, inklusive goodwill och justeringar av verkligt värde, som uppkommer vid konsolideringen räknas om till norska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader från utländska företag räknas om till norska kronor enligt genomsnittskursen. Valutadifferenser räknas in i det egna kapitalet. Omräkningsdifferenser i det egna kapitalet redovisas vid avveckling av utländskt företag Personalförmåner Pensionsplaner Koncernen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna fi nansieras i allmänhet genom inbetalningar till försäkringsbolag. Koncernen har både inbetalnings- och utbetalningsplaner. I enlighet med lagen om obligatorisk tjänstepension har alla koncernens anställda i Norge pensionsplaner som minst uppfyller de lagstadgade kraven. Ersättningsbaserade pensionsplaner Nettoförpliktelsen beräknas utifrån nuvärdet av de framtida pensionsersättningarna som den anställde har tjänat in på balansdagen, minus pensionsmedlens verkliga värde. Beräkningen baseras på in linjär intjäningsmodell och inkluderar arbetsgivaravgift för planer som faktiskt är underfinansierade netto. Introduktion av en ny ersättningsplan eller en befordran av nuvarande förmånsbestämd plan medför ändringar av pensionsförpliktelsen. Detta redovisas linjärt fram till dess effekten av ändringen har tjänats in. Införande av nya ordningar eller ändringar i befintliga ordningar som sker med retroaktiv verkan så att de anställda omedelbart har tjänat in en icke fullbetald försäkring (eller ändring i icke fullbetald försäkring) redovisas omedelbart. Vinst eller förlust i samband med inskränkning eller avslutning av pensionsplaner redovisas när detta sker. Aktuariemässiga vinster och förluster redovisas löpande direkt mot det egna kapitalet. 67 Goodtech årsredovisning 2010

11 Inbetalningsbaserade pensionsplaner De flesta av koncernens dotterbolag har inbetalningsbaserade pensionsplaner. Koncernen gör fasta inbetalningar till försäkringsbolag och har ingen juridisk eller annan förpliktelse att göra ytterligare betalningar. Pensionspremien redovisas när den uppkommer. Överskottsutdelning och bonusplaner Koncernen redovisar en avsättning när det föreligger avtalsmässiga förpliktelser eller där det föreligger en tidigare praxis som skapar en självpåtagen praxis Lånekostnader Låneutgifter som direkt kan hänföras till anskaffning, tillverkning eller produktion av en kvalificerande tillgång kapitaliseras som en del av den aktuella tillgångens anskaffningskostnad Offentliga bidrag Offentliga bidrag redovisas när det föreligger en rimlig säkerhet för att bolaget kommer att uppfylla villkoren kopplade till bidragen, och bidragen kommer att tas emot. Redovisning av rörelsebidrag inräknas på ett systematiskt sätt över bidragsperioden. Bidrag dras av mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Investeringsbidrag balansförs och räknas in på ett systematiskt sätt under tillgångens nyttjandebara livslängd. Investeringsbidrag räknas in som uppskjuten intäkt Inkomstskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt/skattefordran beräknas på alla differenser mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde på tillgångar och skulder med undantag för tillfällig differens kopplad till goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas när det är sannolikt att bolaget kommer att ha tillräckligt skattemässigt överskott under senare perioder för att kunna utnyttja skattefordran. Koncernen redovisar tidigare icke redovisad uppskjuten skattefordran i den grad som det är sannolikt att koncernen kan använda sig av den uppskjutna skattefordran. Likaledes reducerar koncernen uppskjuten skattefordran i den grad som koncernen inte längre anser det sannolikt att den kan utnyttja den uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt och uppskjuten skattefordran mäts beräknas baserat på förväntad framtida skattesats till de bolag i koncernen där det har uppstått tillfälliga differenser. Uppskjuten skatt och uppskjuten skattefordran förs in till nominellt värde och klassificeras som finansiell anläggningstillgång (långfristig förpliktelse) i balansräkningen. Betalbar skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt mot det egna kapitalet i den grad som skatteposterna relaterar till eget kapital-transaktioner Segmentinformation Goodtech rapporterar segmentinformation enligt IFRS 8, Rörelsesegment, som kräver att segmentinformation ska baseras på interna ledningsrapporter som följs upp regelbundet av koncernens högsta beslutsfattare (Chief Operating Decision Maker) för att bedöma segmentens resultat samt för att allokera resurser till dem. Koncernen presenterar segmentinformation för driftsegment och geografiska segment (se not 2). Ett rörelsesegment är en del av verksamheten som levererar produkter eller tjänster som är föremål för risk och avkastning som skiljer sig från andra verksamhetsområden. Vidare måste rapporteringspliktiga segment uppfylla standardens kvantitativa gränser. En geografisk marknad (segment) är en den av verksamheten som levererar produkter och tjänster inom ett avgränsat geografiskt område som är föremål för risk och avkastning som skiljer sig från andra geografiska marknader. Efter sammanslagningen med E&I Intressenter AB rapporterar koncernen på följande fyra huvudsegment från och med det fjärde kvartalet 2010: Projects & Services, Solutions, Environment och Products. Segmentinformation för 2010 visas enligt den nya segmentindelningen. Jämförelsedata utarbetas vanligtvis för ändringar i rapporteringssegment, se not 2 för Segmentinformation. Goodtech årsredovisning

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer