Resultaträkning 1 januari 31 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning 1 januari 31 december"

Transkript

1 Resultaträkning 1 januari 31 december Not Nettoomsättning 2, Varukostnader Lönekostnader 5, Övriga rörelsekostnader 4, Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar Avskrivningar 9, Nedskrivningar och särskilda rörelseposter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Resultat före skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Fördelat på: Majoritetsintresse Minoritetsintressen Resultat per aktie (tal i NOK) 8-0,23 0,10 Utspätt resultat per aktie (tal i NOK) 8-0,23 0,10 Totalresultat Periodens resultat Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferens pensioner Totalresultat Hänförligt till: - Majoritetsintresse Minoritetsintressen Summa Goodtech årsredovisning

2 Balansräkning per den 31 december TILLGÅNGAR (Alla siffror i NOK 1.000) Not Anläggningstillgångar Långfristiga rörelsetillgångar Immateriella tillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Tillskjutet eget kapital Aktiekapital Egna aktier Överkursfond Summa tillskjutet eget kapital Intjänat eget kapital Övrigt eget kapital Summa intjänat eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Skulder Långfristig skulder Lån Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Avsättningar Summa långfristig skulder Kortsiktig skulder Lån och krediter Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Skatt att betala Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Oslo, den 24 mars 2011 Rolf Tannergård Styrelseordförande Karl-Erik Staubo Styrelseledamot Veroslav Sedlak Styrelseledamot Liselott Fröstad Styrelseledamot Robert Karlsson Styrelseledamot Stig Grimsgaard Andersen Styrelseledamot Anne Ma Sødahl Wessel Styrelseledamot Annmari Waldell Styrelseledamot Åsa Otterlund Styrelseledamot Håvard Kristiansen Styrelseledamot Vidar Låte Koncernchef 59 Goodtech årsredovisning 2010

3 Uppställning av ändringar av eget kapital Not Aktie- Egna Över- Omräknings- Annat Summa Minoritets- Summa kapital aktier kurs- differens eget majoritet intressen eget fond kapital kapital Eget kapital per Totalresultat Emission av aktier vid företagssammanslagning 3, Köp/försäljning egna aktier Eget kapital per Eget kapital per Totalresultat Emission av aktier vid företagssammanslagning 3, Utdelning *) Övriga ändringar Eget kapital per *) Utbetalning av utdelning på NOK 0,15 per aktie till dem som var aktionärer i Goodtech före sammanslagningen med E&I, godkänt på bolagsstämman den 30 september Goodtech årsredovisning

4 Kassaflöde Noter Kassaflöden från rörelseaktiviteter Årsresultat Skattekostnad Avskrivningar och nedskrivningar 9, Nettoändring av avsättningar för förpliktelser Pensioner Kapitalintäkter Räntekostnader Övriga ändringar Behållningar Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Betalda räntor Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelseaktiviteter Kassaflöden från investeringsaktiviteter Utbetalning vid köp av långfristiga rörelsetillgångar Inbetalning vid försäljning av långfristiga rörelsetillgångar Utbetalning vid köp av immateriella tillgångar Utbetalning vid köp av dotterbolag exklusive likvida medel Kassaeffekt vid försäljning av dotterbolag 0 0 Finansiella investeringar Mottagna räntor Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöden från fi nansieringsaktiviteter Utbetalning av utdelning Inbetalning vid försäljning av egna aktier Utbetalning vid köp av egna aktier Utbetalning vid köp av minoriteter 0 0 Upptagning av lån Upptagning av kortfristiga lån och krediter Avbetalning av lån Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter Nettoändring i likvida medel Behållning av likvida medel per Effekt av valutakursändringar på likvida medel Behållning av likvida medel per Goodtech årsredovisning 2010

5 Noter till koncernredovisningen 2010 NOT 1: Räkenskapsprinciper Goodtech ASA är ett publikt aktiebolag registrerat i Norge. Bolagets huvudkontor finns på Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo, Norge. 1.1 Huvudprincipen Goodtech avlägger koncernredovisning i enlighet med bokföringslagens regler och internationella standarder för finansiell rapportering (IFRS) som fastställts av EU, med jämförbara siffror från föregående år. Nya redovisningsstandarder som har tagits i bruk under året anges i punkt IFRS:er och tolkningsuttalanden som framförts fram till den 24 mars 2011 och som det inte är obligatoriskt att använda per nämns också närmare i punkt I koncernredovisningen används principerna i en historisk kostnadsredovisning som grund, med undantag av: Finansiella tillgångar och derivat till verkligt värde mot resultatet Nettopensionsförpliktelse till verkligt värde Poster värderade till verkligt värde i relation till lägsta värdes-principen Koncernredovisningen har utarbetats med samma redovisningsprinciper för lika transaktioner och händelser under annars lika förhållanden. Koncernens använder reviderad IAS 1-presentation av den finansiella redovisningen. Koncernen anger därför ändringar i eget kapitalet som orsakas av transaktioner med ägarna i uppställningen av ändringar i eget kapital. Övriga ändringar i eget kapital presenteras i totalresultatet. 1.2 Funktionell valuta och redovisningsvaluta Koncernen presenterar sina räkenskaper i NOK. Detta är också moderbolagets funktionella valuta. Dotterbolag med en annan funktionell valuta omräknas till balansdagens kurs för balansposter och resultaträkenskaperna till genomsnittskursen för perioden. Omräkningsdifferenser hänförs till eget kapital. Vid avveckling av investering i utländska dotterbolag resultatförs ackumulerade omräkningsdifferenser kopplade till dotterbolaget. 1.3 Konsolideringsprinciper Dotterbolag Koncernredovisningen inkluderar Goodtech ASA och bolag som Goodtech ASA har bestämmande inflytande över, jfr. not 26. Bestämmande inflytande uppnå normalt när koncernen äger mer än 50 % av aktierna i bolaget och koncernen är i stånd att utöva faktisk kontroll över bolaget. Minoritetsintressen ingår i koncernens eget kapital. Förvärvsmetoden används vid redovisning av företagssammanslagningar. Bolag som har köpts eller sålts under året inkluderas i koncernredovisningen från den tidpunkt då man får kontroll och då kontrollen upphör. Investeringar i intresseföretag Intresseföretag är enheter där koncernen har betydande inflytande, men inte kontroll (normal vid en ägarandel på mellan 20 % och 50 %) över den finansiella och operationella ledningen. Koncernredovisningen inkluderar koncernens andel av resultat från intresseföretag redovisade enligt eget kapital-metoden från den tidpunkt då betydande inflytande uppnås och tills sådant inflytande upphör. Företag under gemensam kontroll Företag under gemensam kontroll är enheter med ekonomisk aktivitet som koncernen har kontroll över tillsammans med andra genom skriftligt avtal mellan parterna. Koncernredovisningen inkluderar koncernens relativa andel av enhetens tillgångar, förpliktelser, intäkter och kostnader rad för rad från den tidpunkt då gemensam kontroll uppnås och tills gemensam kontroll upphör. Eliminering av transaktioner vid konsolidering Koncerninterna transaktioner och koncernmellanhavande, inklusive intern vinst och orealiserad vinst och förlust elimineras. Orealiserad vinst kopplad till transaktioner med intresseföretag elimineras med koncernens andel i bolaget/företaget. På motsvarande sätt elimineras orealiserad förlust, men endast i den mån som det inte föreligger några indikationer på värdenedgång på tillgången som sålts internt. Goodtech årsredovisning

6 Förvärvsutgifter IFRS 3R medför enskilda ändringar och preciseringar som gäller användningen av förvärvsmetoden. Konkreta förhållanden som berörs är bl.a. goodwill och stegvisa förvärv, minoritetsintressen och betingade ersättningar. Förvärvsutgifter utöver emissions- och upplåningskostnader ska kostnadsföras efterhand som de uppkommer. Koncernen använder IFRS 3R för transaktioner där överlåtelsetidpunkten infaller efter den 1 januari 2010 utan retroaktiv verkan. 1.4 Likvida medel Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavanden, andra kortfristiga, lätt omsatta investeringar med högst tre månadernas ursprunglig löptid och innestående på kassakredit. I balansräkningen ingår kassakrediten i lån under kortfristiga skulder. I kassaflödesredovisningen har kassakrediten dragits av från behållningen av likvida medel. 1.5 Kundfordringar Kundfordringar redovisas till anskaffningskostnad minus förlust vid värdeminskning. 1.6 Projekt under utförande och förskott från kunder Utförd, icke fakturerad produktion bokförs till anskaffningskostnad plus andel av förtjänst intjänat på balansdagen, se punkt 1.21 för beskrivning av principer för intäktsredovisning. Anskaffningskostnad inkluderar utgifter direkt relaterat till specifika projekt och en andel av fasta och rörliga indirekta utgifter som uppkommit i koncernens kontraktsaktiviteter baserat på den högsta av normalt och aktuellt kapacitetsutnyttjande. Vid fastställning av uppkomna utgifter bortses från utgifter som gäller framtida aktiviteter under ett kontrakt. Dessa utgifter visas som varor, förskottsbetalning eller andra omsättningstillgångar beroende på kostnadstypen. I balansräkningen visas utförd, ej fakturerad produktion minus avsättning för förväntade förluster och förskottsbetalningar under posten övriga kortfristiga fordringar. I fall då förskottsbetalningen överstiger utförd produktion redovisas mottaget förskott under posten leverantörsskuld och övriga kortfristiga skulder. 1.7 Behållningar Behållningar redovisas till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljningspris. Nettoförsäljningspris är beräknat försäljningspris vid ordinär drift minus beräknade utgifter för färdigställande, marknadsföring och distribution. Anskaffningskostnad redovisas med hjälp av FIFO-metoden och inkluderar utgifter som uppkommit vid anskaffningen av varorna och kostnader för att bringa varorna till nuvarande tillstånd och placering. Egenproducerade varor inkluderar rörliga och fasta kostnader som kan allokeras baserat på det högsta av normal och aktuellt kapacitetsutnyttjande. 1.8 Finansiella derivat och säkringsinstrument Separata derivat värdesätts till verkligt värde. Koncernen har under perioden inga väsentliga säkringsinstrument. 1.9 Finansiella tillgångar Koncernen delar in finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde mot resultatet, lån och fordringar samt tillgångar tillgängliga för försäljning. Indelningen är beroende av avsikten med tillgången. Ledningen klassificerar finansiella tillgångar genom anskaffning och gör en ny bedömning av denna klassificering vid varje redovisningsdatum. Under redovisningsperioden har koncernen endast finansiella tillgångar klassificerade som lån och fordringar. Lån och fordringar är icke-derivat finansiella tillgångar med fastställda betalningar som inte omsätts på en aktiv marknad. Dessa klassificeras som omsättningstillgångar, om de inte förfaller mer än 12 månader efter balansdagen. I så fall klassificeras de som anläggningstillgångar. Lån och fordringar klassificeras som kundfordringar, övriga kortfristiga skulder och övriga anläggningstillgångar i balansräkningen och bokförs som amorterad kostnad Nedskrivning av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till amorterad kostnad skrivs ner när det utifrån objektiva bevis är sannolikt att instrumentets kassaflöde har påverkats negativt av en eller flera händelser som har infallit efter första gångens redovisning av instrumentet och fram till balansdagen. Nedskrivningsbeloppet resultatförs. Om orsaken till nedskrivningen bortfaller under en senare period och bortfallet kan kopplas objektivt till en händelse som sker efter att värdeminskningen har inräknats, återförs den tidigare nedskrivningen. Återföringen ska inte resultera i att det balansförda värdet av den finansiella tillgången överstiger beloppet för det som den amorterade kostnaden hade varit om värdeminskningen inte hade räknats in vid den tidpunkt då nedskrivningen återförs. 63 Goodtech årsredovisning 2010

7 1.11 Långfristiga rörelsetillgångar Långfristiga rörelsetillgångar, som inte är investeringstillgångar, beräknas till anskaffningskostnad minus ackumulerade av- och nedskrivningar. När tillgångar säljs eller avvecklas avräknas balansfört värde och eventuell förlust eller vinst resultatförs. Anskaffningskostnaden för långfristiga rörelsetillgångar, inklusive avgifter/skatter och kostnader direkt kopplade till att sätta anläggningstillgången i stånd för användning. Utgifter som uppkommer efter att tillgången har tagits i bruk, såsom löpande underhåll, resultatförs medan övriga utgifter som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar balansförs. Avskrivningen beräknas med hjälp av linjär metod och över följande brukstid: Byggnader år Maskiner, inventarier m.m år Avskrivningsperiod, avskrivningsmetod och skrotvärde beräknas årligen Hyresavtal Finansiella hyresavtal Hyresavtal där koncernen övertar den väsentliga delen av risk och avkastning som för förknippas med ägandet av tillgången är finansiella hyresavtal. Vid hyresperiodens början inräknas finansiella hyresavtal till ett belopp motsvarande det lägsta verkliga värdet och minimihyrans nuvärde, minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Vid beräkningen av hyresavtalets nuvärde används den implicita räntekostnaden i hyreskontraktet där det är möjligt att beräkna den, i motsatt fall används bolagets marginella låneränta. Direkta utgifter som är kopplade till etablering av hyreskontraktet ingår i tillgångens kostpris. Samma avskrivningstid används som för koncernens övriga avskrivningsbara tillgångar. I de fall det inte föreligger någon rimlig säkerhet för att koncernen ska överta ägandet när hyresperioden löper ut, avskrivs tillgången under den kortaste av perioderna för hyresavtalets löptid eller för tillgångens ekonomiska livslängd. Operationella hyresavtal Hyresavtal där det väsentligaste av risk och avkastning som är förknippat med ägandet av tillgången, inte är överfört till hyrestagaren, klassificeras som operationella hyresavtal. Hyresbetalningar klassificeras som rörelsekostnad och resultatförs linjärt under avtalsperioden Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklad verksamhet Anläggningstillgångar och grupper av anläggningstillgångar och skulder klassificeras som innehav för försäljning om deras bokförda värde återvinns genom en försäljningstransaktion i stället för via fortsatt bruk. Detta anses uppfyllt endast när försäljning är högst sannolik och anläggningstillgången (eller grupper av anläggningsmedel och skuld) är tillgänglig för omedelbar försäljning i dess nuvarande form. Ledningen måste ha förpliktat sig till en försäljning och försäljningen måste förväntas vara genomförs inom ett år från datumet för klassificeringen. Anläggningstillgångar och grupper av anläggningstillgångar och skuld klassificerade som innehav för försäljning beräknas till det lägsta värdet av tidigare bokfört värde och verkligt värde minus försäljningskostnader Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats separat balansförs till kostnaden. Kostnaden för immateriella tillgångar förvärvade vid uppköp balansförs till det verkliga värdet i koncernens ingående balans. Balansförda immateriella tillgångar redovisas till kostnaden reducerad för eventuell av- och nedskrivning. Internt genererade immateriella tillgångar, med undantag för balansförda utvecklingskostnader, balansförs inte, utan kostnadsförs löpande. Ekonomisk livslängd är antingen bestämd eller obestämd. Immateriella tillgångar med bestämd livslängd avskrivs över ekonomiska livslängd och testas för nedskrivning vid indikationer på detta. Avskrivningsmetod och -period beräknas minst årligen. Ändringar av avskrivningsmetod och/eller -period behandlas som beräkningsändring. Immateriella tillgångar med obestämd livslängd testas för nedskrivning minst årligen, antingen individuellt eller som en del av en kassaflödesgenererade enhet. Immateriella tillgångar med obestämd livslängd avskrivs inte. Livslängden bedöms årligen med hänsyn till huruvida antagandet om obestämd livslängd kan försvaras. Om inte behandlas ändringen till bestämd livslängd prospektivt. Goodtech årsredovisning

8 Patent och licenser Patent och licenser balansförs till anskaffningskostnad, minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs enligt linjär metod över en beräknad nyttjandelivslängd. Avskrivningsperiod och -metod bedöms årligen. Forskning och utveckling Utgifter som kan hänföras till forskningsaktiviteter redovisas när de uppkommer. Utgifter som kan hänföras till utvecklingsaktiviteter balansförs när det är sannolikt att projektet kommer att ge framtida ekonomiska fördelar. En förutsättning för balansföringen är att projektet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, att koncernen har tillräckliga resurser för att färdigställa utvecklingen och att kostnaden kan beräknas på tillförlitligt sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas när de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare har redovisats balansförs inte under senare perioder. Utgifter som balansförs inkluderar materialkostnader, direkta lönekostnader och övriga direkt hänförliga utgifter. Balansförda utvecklingskostnader hänförs i balansräkningen till anskaffningskostnad minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Balansförda utvecklingskostnader har en bestämd utnyttjbar livslängd och avskrivs linjärt över tillgångens beräknade brukstid. Kundkontrakt Vid köp av företag kommer kundavtal som uppfyller definitionen av immateriella tillgångar i IAS 38 skiljs ut och räknas in separat. Intäktsbaserade modeller används som grund för beräkning av verkligt värde. Kundavtalen har en bestämd nyttjbar livslängd och avskrivs linjärt över avtalsperioden Företagssammanslagningar och goodwill Företagssammanslagningar redovisas i relation till förvärvsmetoden. För information om beräkning av minoritetsintressena hänvisas till punkt Transaktionsutgifter redovisas efterhand som de uppkommer. Vederlaget vid förvärv av företag beräknas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och består av likvida medel, emitterade aktier i Goodtech ASA och betingad ersättning. Den betingade ersättningen klassificeras som en förpliktelse enligt IAS 39 och redovisas till verkligt värde under efterföljande perioder med värdeändringen mot resultatet eller mot övriga intäkter och kostnader. Förutsättningarna för utövande av det betingade vederlaget redovisas i not 3. Vid köp av ett företag värderas alla övertagna tillgångar och förpliktelser för klassificering och tillordning i överensstämmelse med avtalsvillkor, ekonomiska omständigheter och relevanta omständigheter vid förvärvstidpunkten. Övertagna tillgångar och skulder balansförs till verkligt värde i den ingående balansen om det inte framkommer av IFRS 3 att andra beräkningsregler ska tillämpas. Mervärdesallokeringen vid företagssammanslagningen ändras i de fall det framkommer ny information om verkligt värde gällande per det datum då kontrollen övertogs. Allokeringen kan ändras fram till 12 månader efter förvärvstidpunkten. Mervärdesallokeringen som genomfördes vid förvärvstidpunkten var preliminär. Minoritetsintressena beräknas till minoritetens andel av identifieringsbara tillgångar och skuld alternativt till verkligt värde. Metod väljs för varje enskild företagssammanslagning. Vid stegvisa förvärv beräknas tidigare tillgångar till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Värdeändringar för tidigare tillgångar redovisas. Goodwill beräknas till summan av vederlaget och redovisat värde av minoritetsintressena och verkligt värde av tidigare ägda ägarandelar, med avdrag för nettovärdet av identifierbara ägarandelar och förpliktelser beräknat på överlåtelsetidpunkten. Goodwill avskrivs inte, utan testas minst årligen för värdefall. I samband med en nedskrivningsberäkning allokeras goodwill till de kassaflödesgenererande enheterna eller grupperna av kassaflödesgenererande enheter som förväntas att få synergier av företagssammanslagningen. Den del av verkligt värde av det egna kapitalet som överstiger vederlaget (negativ goodwill) intäktsförs omedelbart vid förvärvstidpunkten. 65 Goodtech årsredovisning 2010

9 1.16 Värdeminskning för icke finansiella tillgångar Immateriella tillgångar med obestämd utnyttjbar livslängd avskrivs inte och beräknas årligen för värdeminskning. Långfristiga rörelsetillgångar och immateriella tillgångar som avskrivs beräknas för värdeminskning när det föreligger en indikator på att framtida kassaflöde inte kan försvara balansfört värde. En nedskrivning resultatförs med differensen mellan balansfört värde och återvinningsbart belopp. Återvinningsbart belopp är det högsta verkliga värdet minus försäljningskostnader och bruksvärde. Vid beräkning av värdeminskning grupperas anläggningstillgångarna på den lägsta nivån där det är möjligt att skilja ut oberoende kassaflöden (kassaflödesgenererande enheter). Vid varje redovisningsdatum bedöms möjligheterna för att återföra tidigare nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar (undantaget goodwill). Vid bedömning av behov av nedskrivning av goodwill, allokeras goodwill till de aktuella kassagenererande enheterna. Allokering av goodwill sker till de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas få fördelar av förvärvet Lån Lån redovisas till verkligt värde när utbetalning av lånet sker, minus transaktionskostnader. Under efterföljande perioder redovisas lån till amorterad kostnad beräknad med effektiv ränta. Skillnaden mellan det utbetalade lånebeloppet (minus transaktionskostnader) och inlösningsvärdet resultatförs under lånets löptid. Lån klassificeras som kortfristig skuld om det inte föreligger någon obetingad rätt att skjuta upp betalningen av skulden med mer än 12 månader från balansdagen Avsättningar En avsättning redovisas när koncernen har en förpliktelse (juridisk eller självpåtagen) som en följd av en tidigare händelse, det är sannolikhetsövervikt för att det kommer att ske en ekonomisk uppgörelse och förpliktelsens storlek kan beräknas på pålitligt sätt. Om effekten är väsentlig beräknas avsättningen genom att neddiskontera förväntade framtida kassaflöden med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar nuvarande marknadssituation och risk specifikt för förpliktelsen. En avsättning för garanti inräknas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historisk information om garantier och viktning av möjliga utfall mot deras sannolikhet för att inträffa. Omstruktureringsavsättningar inräknas när koncernen har godkänt en detaljerad och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen antingen har startat eller har blivit offentliggjord. Avsättning för förlustbringande kontakter inräknas när koncernens förväntade intäkter av en kontrakt är lägre än oundvikliga kostnader som uppkommer för att infria förpliktelserna som fastställts i avtalet Eget kapital Utgifter vid transaktioner med eget kapital Transaktionsutgifter direkt kopplade till en eget kapital-transaktion redovisas direkt mot det egna kapitalet efter avdrag för skatt. Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser uppstår i samband med valutadifferenser vid konsolidering av utländska enheter. Vid avveckling av utländsk enhet återförs och resultatförs ackumulerad omräkningsdifferens kopplad till samma period som då vinsten eller förlusten vid avyttringen har redovisats Minoritetsintressen Minoritetsintressen inkluderar minoritetens andel av balansfört värde av dotterbolag inklusive andel av identifierade mervärden vid förvärvstidpunkten Principer för intäktsredovisning Intäkt redovisas när det är sannolikt att transaktioner kommer att generera framtida ekonomiska fördelar som kommer att tillkomma koncernen och beloppets storlek kan beräknas tillförlitligt. Försäljningsintäkter minus mervärdesavgift och rabatter. Goodtech årsredovisning

10 Varuförsäljning Intäkter från försäljning av varor redovisas när leverans har skett och den väsentligaste delen av risk och avkastning har överförts. Anläggningskontrakt Intäkter från försäljning av långsiktiga kundkontrakt om tillverkning av tillgång redovisas i takt med projektets fullgöringsgrad, när utfallet av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Framstegen beräknas som uppkomna kostnader på balansdagen i förhållande till beräknade kostnader för projekten. När transaktionens utfall inte kan beräknas tillförlitligt, kommer bara intäkter motsvarande uppkomna projektkostnader att intäktsredovisas. Under den period då man upptäcker att ett projekt kommer att ge ett negativt resultat, redovisas den beräknade förlusten i sin helhet. Tjänster Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i takt med projektets fullgöringsgrad. Framstegen beräknas i uppkomna timmar i relation till beräknade timmar. Enskilda projekt omfattar leverans av både tjänster och produkter som en samlad leverans. Sådana projekt redovisas enligt principerna för anläggningskontrakt. Under den period då man upptäcker att ett projekt kommer att ge ett negativt resultat, redovisas den beräknade förlusten i sin helhet. Royaltyintäkter redovisas när de tjänas in, i överensstämmelse med reellt innehåll i det underliggande avtalet. Ränteintäkter intäktsredovisas baserat på effektiv ränta-metoden efter hand som de tjänas in Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländska valuta räknas om till kursen vid transaktionstidpunkten. Monetära poster i utländsk valuta omräknas till norska kronor med hjälp av balansdagens kurs. Icke monetära poster som beräknas till historisk kurs uttryckt i utländsk valuta omräknas till norska kronor med hjälp av valutakursen vid transaktionstidpunkten. Icke monetära poster som beräknas till verkligt värde uttryckt i utländsk valuta omräknas till valutakursen som fastställts vid balanstidpunkten. Valutakursändringar redovisas löpande under redovisningsperioden. Företag i utlandet Tillgångar och förpliktelser i utländska företag, inklusive goodwill och justeringar av verkligt värde, som uppkommer vid konsolideringen räknas om till norska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader från utländska företag räknas om till norska kronor enligt genomsnittskursen. Valutadifferenser räknas in i det egna kapitalet. Omräkningsdifferenser i det egna kapitalet redovisas vid avveckling av utländskt företag Personalförmåner Pensionsplaner Koncernen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna fi nansieras i allmänhet genom inbetalningar till försäkringsbolag. Koncernen har både inbetalnings- och utbetalningsplaner. I enlighet med lagen om obligatorisk tjänstepension har alla koncernens anställda i Norge pensionsplaner som minst uppfyller de lagstadgade kraven. Ersättningsbaserade pensionsplaner Nettoförpliktelsen beräknas utifrån nuvärdet av de framtida pensionsersättningarna som den anställde har tjänat in på balansdagen, minus pensionsmedlens verkliga värde. Beräkningen baseras på in linjär intjäningsmodell och inkluderar arbetsgivaravgift för planer som faktiskt är underfinansierade netto. Introduktion av en ny ersättningsplan eller en befordran av nuvarande förmånsbestämd plan medför ändringar av pensionsförpliktelsen. Detta redovisas linjärt fram till dess effekten av ändringen har tjänats in. Införande av nya ordningar eller ändringar i befintliga ordningar som sker med retroaktiv verkan så att de anställda omedelbart har tjänat in en icke fullbetald försäkring (eller ändring i icke fullbetald försäkring) redovisas omedelbart. Vinst eller förlust i samband med inskränkning eller avslutning av pensionsplaner redovisas när detta sker. Aktuariemässiga vinster och förluster redovisas löpande direkt mot det egna kapitalet. 67 Goodtech årsredovisning 2010

11 Inbetalningsbaserade pensionsplaner De flesta av koncernens dotterbolag har inbetalningsbaserade pensionsplaner. Koncernen gör fasta inbetalningar till försäkringsbolag och har ingen juridisk eller annan förpliktelse att göra ytterligare betalningar. Pensionspremien redovisas när den uppkommer. Överskottsutdelning och bonusplaner Koncernen redovisar en avsättning när det föreligger avtalsmässiga förpliktelser eller där det föreligger en tidigare praxis som skapar en självpåtagen praxis Lånekostnader Låneutgifter som direkt kan hänföras till anskaffning, tillverkning eller produktion av en kvalificerande tillgång kapitaliseras som en del av den aktuella tillgångens anskaffningskostnad Offentliga bidrag Offentliga bidrag redovisas när det föreligger en rimlig säkerhet för att bolaget kommer att uppfylla villkoren kopplade till bidragen, och bidragen kommer att tas emot. Redovisning av rörelsebidrag inräknas på ett systematiskt sätt över bidragsperioden. Bidrag dras av mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Investeringsbidrag balansförs och räknas in på ett systematiskt sätt under tillgångens nyttjandebara livslängd. Investeringsbidrag räknas in som uppskjuten intäkt Inkomstskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt/skattefordran beräknas på alla differenser mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde på tillgångar och skulder med undantag för tillfällig differens kopplad till goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas när det är sannolikt att bolaget kommer att ha tillräckligt skattemässigt överskott under senare perioder för att kunna utnyttja skattefordran. Koncernen redovisar tidigare icke redovisad uppskjuten skattefordran i den grad som det är sannolikt att koncernen kan använda sig av den uppskjutna skattefordran. Likaledes reducerar koncernen uppskjuten skattefordran i den grad som koncernen inte längre anser det sannolikt att den kan utnyttja den uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt och uppskjuten skattefordran mäts beräknas baserat på förväntad framtida skattesats till de bolag i koncernen där det har uppstått tillfälliga differenser. Uppskjuten skatt och uppskjuten skattefordran förs in till nominellt värde och klassificeras som finansiell anläggningstillgång (långfristig förpliktelse) i balansräkningen. Betalbar skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt mot det egna kapitalet i den grad som skatteposterna relaterar till eget kapital-transaktioner Segmentinformation Goodtech rapporterar segmentinformation enligt IFRS 8, Rörelsesegment, som kräver att segmentinformation ska baseras på interna ledningsrapporter som följs upp regelbundet av koncernens högsta beslutsfattare (Chief Operating Decision Maker) för att bedöma segmentens resultat samt för att allokera resurser till dem. Koncernen presenterar segmentinformation för driftsegment och geografiska segment (se not 2). Ett rörelsesegment är en del av verksamheten som levererar produkter eller tjänster som är föremål för risk och avkastning som skiljer sig från andra verksamhetsområden. Vidare måste rapporteringspliktiga segment uppfylla standardens kvantitativa gränser. En geografisk marknad (segment) är en den av verksamheten som levererar produkter och tjänster inom ett avgränsat geografiskt område som är föremål för risk och avkastning som skiljer sig från andra geografiska marknader. Efter sammanslagningen med E&I Intressenter AB rapporterar koncernen på följande fyra huvudsegment från och med det fjärde kvartalet 2010: Projects & Services, Solutions, Environment och Products. Segmentinformation för 2010 visas enligt den nya segmentindelningen. Jämförelsedata utarbetas vanligtvis för ändringar i rapporteringssegment, se not 2 för Segmentinformation. Goodtech årsredovisning

12 1.28 Villkorade förpliktelser och tillgångar Villkorade förpliktelser som inte har sannolikhetsövervikt för en ekonomisk uppgörelse eller inte kan beräknas tillförlitligt redovisas inte i årsredovisningen. Det informeras om väsentliga villkorade förpliktelser med undantag av villkorade förpliktelser där sannolikheten för förpliktelsen är låg. En villkorad tillgång redovisas inte i årsredovisningen, utan man informerar om den där det föreligger en viss sannolikhet för att en fördel kommer att tillkomma koncernen Händelser efter balansdagen I årsredovisningen tar man hänsyn till ny information efter balansdagen om koncernens finansiella ställning på balansdagen. Händelser efter denna balansdag som inte påverkar koncernens finansiella ställning på balansdagen, men som påverkar koncernens finansiella ställning i framtiden informeras det om där det är väsentligt Beräkningsosäkerhet Vid sammanställningen av årsredovisningen enligt IFRS har koncernens ledning använt beräkningar baserat på bästa gottfinnande och förutsättningar som bedöms vara realistiska. Det kommer att kunna uppstå situationer eller ändringar i marknadsförhållanden som kan medföra ändrade bedömningar och därmed påverka koncernens tillgångar, skuld, eget kapital och resultat. Koncernens mest väsentliga redovisningsberäkningar är kopplade till följande poster: Långfristiga entreprenadkontrakt Värdering av goodwill Uppskjuten skattefordran Långfristiga entreprenadkontrakt kommer att ha en rad utmaningar från anbudsfasen till leveransfasen. De beräkningar som ligger till grund för bokföringen baseras på likadana principer och omfattas av kontrollprocedurer som ska säkerställa en god mätning av projektresultat och framåtdrift. Komplexitet och omfattning medför också att projekten har en inneboende risk för att beräkningsfel kan förekomma trots koncernens fokus på korrekt beräkning. Koncernens balansförda goodwill bedöms årligen eller när de fi nns indikationer på värdeminskning. Faktorer som utlöser en värdering av tillgångens värde inkluderar dåliga resultat i förhållande till historiska resultat eller i förhållande till förväntade resultat, väsentlig negativ industriell eller ekonomisk utveckling eller väsentliga ändringar i den överordnade affärsstrategin. Beräkningar av återvinningsbara belopp av tillgångar och bolag ska delvis baseras på ledningens värderingar, däribland att fastställa lämpliga kassaflödesgenererande enheter, beräkning av framtida resultat, tillgångens intäktsgivande kapacitet och antaganden om framtida marknadsförhållanden och utnyttjande av synergieffekter. Ändringar av omständigheterna och av ledningens förutsättningar kan leda till nedskrivningar. Uppskjuten skattefordran baserat på underskott som kan transporteras framåt balansförs i den grad som förväntade framtida intäkter till det aktuella bolaget, med hänsyn till koncernbidragsmöjligheter, på medellång sikt kommer att vara tillräckliga för att utnyttja dessa underskott. Detta gör det nödvändigt att beräkna den framtida intäkten till bolaget. Sådana beräkningar kan ändras över tid och orsaka ändringar i balansfört värde på uppskjuten skattefordran Ändringar av redovisningsprincipen IFRS 3R medför enskilda ändringar och preciseringar som gäller användningen av förvärvsmetoden. Konkreta förhållanden som berörs är bl.a. goodwill och stegvisa förvärv, minoritetsintressen och betingade ersättningar. Förvärvsutgifter utöver emissions- och upplåningskostnader ska kostnadsföras efterhand som de uppkommer. Koncernen använder IFRS 3R för transaktioner där överlåtelsetidpunkten infaller efter den 1 januari 2010 utan retroaktiv verkan. IAS 27 (reviderad) Koncernredovisning och separat årsredovisning I förhållande till befintlig IAS 27 ger den reviderade standarden mer vägledning kopplad till redovisning av ändrad ägarandel i dotterbolag och av avyttring av dotterbolag. Införandet av standarden innebär att när koncernen förlorar kontrollen över ett dotterbolag, ska den eventuella återstående ägarandelen i det tidigare dotterbolaget beräknas till det verkliga värdet och vinsten eller förlusten räknas in i resultatredovisningen. Vidare ändras dagens regler kopplat till fördelningen av förlust mellan majoritet och minoritet till att underskott ska belastas minoriteten även om minoritetsintresset i balansen blir negativt. Koncernen tillämpar IAS 27 (R) från och med den 1 januari Goodtech årsredovisning 2010

13 1.32 Standarder som inte har trätt i kraft En rad nya standarder, rättelser och tolkningar av standarder har inte trätt i kraft per den 31 december Ingen av dessa antas har effekt på koncernredovisningen med undantag av: Ändringar av IFRS 7 Finansiella instrument upplysningar Ändringen berör notkrav i samband med överföring av finansiella tillgångar som bolaget fortsatt har intressen i. Ändringarnas syfte är att ge brukarna en bättre bild av exponeringen mot företaget som överför de finansiella tillgångarna. IFRS 7 planeras att träda i kraft den 1 juli 2011, men standarden har ännu inte godkänts av EU. Koncernen förväntas använda den ändrade standarden från och med den 1 januari IFRS 9 Financial Instruments IFRS 9 ersätter klassificerings- och beräkningsreglerna i IAS 39 Finansiella instrument inräkning och beräkning av fi nansiella instrument. Enligt IFRS 9 ska fi nansiella tillgångar som innehåller vanliga lånevillkor redovisas till amorterad kostnad, om inte en väljer att ange dem till det verkliga värdet, medan övriga finansiella tillgångar ska redovisas till det verkliga värdet. Klassifikations- och beräkningsreglerna för finansiella förpliktelser i IAS 39 förs vidare, med undantag för finansiella förpliktelser utpekat till verkligt värde med värdeändring över resultat (verkligt värde-alternativ), där värderingarna kopplade till egen kreditrisk skiljs ut och förs över till övriga intäkter och kostnader. IFRS 9 planeras att träda i kraft den 1 januari 2013, men standarden har ännu inte godkänts av EU. Koncernen förväntas använda den ändrade standarden från och med den 1 januari IAS 24 (reviderad) Upplysningar om närstående I förhållande till gällande IAS 24 har den reviderade standarden ett förtydligande och en förenkling av definitionen av närstående parter. Den reviderade standarden ger också någon lättnad i kraven på tilläggsupplysningar för offentliga verksamheter. Den beräknas träda i kraft den 1 januari Koncernen förväntas använda den reviderade IAS 24 från och med den 1 januari IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Tolkningen ger vägledning för redovisning av transaktioner när ett bolag gör upp hela eller delar av finansiella förpliktelser vid uppskjutning av eget kapital-instrument och gäller när skuldkonverteringen sker som en följd av en omförhandling av låneavtalen. Uppskjutandet av eget kapital-instrumenten ska beräknas till det verkliga värdet och anses vara ersättning för avveckling av skulden. Differensen mellan balansfört värde på skulden och verkligt värde på eget kapital-instrumenten ska resultatföras. Tolkningen träder i kraft den 1 juli Koncernen förväntar sig att använda IFRC 19 från den 1 januari Nya redovisningsstandarder och tolkningar som är relevanta kommer att tas i bruk från den tidpunkt då de är obligatoriska. Goodtech årsredovisning

14 NOT 2: Segmentinformation Rörelsesegment Segmentinformation har utarbetats i enlighet med IFRS 8 och baseras på den rapportering som ledningen använder när man värderar prestationer, lönsamhet och resursallokering. Projects & Koncern Services Solutions Environment Products poster Total Intäkter från externa kunder Intäkter mellan segment Totala segmentintäkter Varukostnader Lönekostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar Avskrivningar Nedskrivningar Särskilda rörelseposter Rörelseresultat Tillgångar Investeringskostnader Intäkter från externa kunder Intäkter mellan segment Totala segmentintäkter Varukostnader Lönekostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar Avskrivningar Nedskrivningar Särskilda rörelseposter Rörelseresultat Tillgångar Investeringskostnader Segmenten rapporteras brutto inklusive försäljning till övriga segment. Koncernposter i redovisningen innehåller försäljning mellan segmenten samt koncernaktiviteter i moderbolaget Goodtech ASA som inte är fördelade på segmenten. Transaktioner och överföringar mellan koncernens segment sker enligt ordinära affärsmässiga villkor, motsvarande som gentemot externa parter. Tillgångar under koncernposter består i huvudsak av tillgångar i moderbolaget. 71 Goodtech årsredovisning 2010

15 Intäkter per produktgrupp Varuförsäljning Anläggningskontrakt Tjänster Övriga intäkter Summa intäkter Information om geografiska områden Norge Sverige Finland Danmark Island Polen Ryssland Irland Italien Japan England Tyskland Belgien Nederländerna Schweiz Tjeckien Rumänien Övriga Summa intäkter Information om geografiska områden är baserad på där kunden är hemmahörande. Försäljningsintäkter Hemland/Norge Utland *) Summa intäkter *) Härav Sverige Inga kunder genererar mer än 10 % av omsättningen. Anläggningstillgångar Hemland/Norge Utland *) Summa anläggningstillgångar **) *) Härav Sverige **) Långfristiga rörelsetillgångar och övriga anläggningstillgångar i balansräkningen. Goodtech årsredovisning

16 NOT 3: Ändringar i koncernens struktur Förvärv av företag 2010 Justering Bokfört värde verkligt Förvärv E&I Intressenter AB 2010 värde 2010 Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Utsatt skattefordel Kundrelationer Mervärde orderreserv Uppskjuten skatt Räntefri skuld Räntebärande skuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill vid förvärvet Omkostnader Köpesumma Förvärvskostnader Kapitalökning/egna aktier Köpesumma Betalt i likvida medel Erhållna likvida medel Utgående nettokassaflöde Tillskott från förvärvat företag 2010 Omsättning Resultat före skatt Tillskott från förvärvat företag där förvärvet hade genomförts den 1 januari 2010 Omsättning Resultat före skatt köpte Goodtech 99,9 % av aktierna i svenska E&I Intressenter AB (E&I). Resterande 0,1 % förvärvades E&I äger 100 % av aktierna i El & Industrimontage Svenska AB, som bland annat är Sveriges mest kompletta leverantör av el- och processmontering med en omsättning på ca SEK 1,5 miljarder och mer än anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automatisering, elinstallation och elkraftteknik samt service och underhåll till industri och offentlig sektor. E&I-koncernen är en av de snabbt växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Goodtech har efter genomförandet av transaktionen fått ett bredare produkt- och tjänstespektrum och större genomföringsförmåga, särskilt i samband med större projekt och totalentreprenader. Bolaget kommer att vara bättre positionerat att ta en större del av förväntade investeringar i offentlig och privat sektor, särskilt när det gäller miljöteknik, modernisering och uppgradering av dagens energisystem och infrastruktur samt effektivisering och ökad konkurrenskraft inom industrin. Totalt emitterade Goodtech ersättningsaktier för 99,9 % av E&I Intressenter AB. Den 21 december förvärvade Goodtech resterande 0,1 % minoritetsaktier i E&I Intressenter AB med betalning i Goodtech-aktier där transaktionen genomfördes med hjälp av egna aktier. Förvärvsvärdering har genomförts. Identifierade kundrelationer som uppfyller redovisningskriterierna i IAS 38 har balansförts med TNOK Köpet medförde en goodwill på TNOK som är föremål för nedskrivningstest varje år. 73 Goodtech årsredovisning 2010

17 Vid genomförande av nedskrivningstest enligt IAS 36 per har man funnit grund och behov av att skriva ner goodwill kopplad till förvärvet av E&I Intressenter AB med MNOK 80. Detta beskrivs närmare under not 11. Goodwill vid förvärvet är kopplad till anställda med särskild kompetens och förväntade synergier med övriga koncernbolag. Dessa immateriella värden uppfyller inte balanskriterierna i IAS 38 och balansförs därför inte separat. Ägarandel är lika med rösträtt. Justering Bokfört värde verkligt Förvärv Troll Power AS och Troll WindPower AS 2010 värde 2010 Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kundrelationer Uppskjuten skatt Räntefri skuld Räntebärande skuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill vid förvärvet Omkostnader Köpesumma Förvärvskostnader 692 Likvida medel Köpesumma Betalt i likvida medel Mottagna likvida medel -90 Netto likvida medel ut Tillskott från förvärvat företag 2010 Omsättning Resultat före skatt -167 Tillskott från förvärvat företag där förvärvet hade genomförts den 1 januari 2010 Omsättning Resultat före skatt I början av juni 2010 köpte Goodtech 40 % av Bergensselskapet Troll Power AS, som är ett ledande kompetenscentrum inom elektriska processer och kraftsystem. Troll Power AS ägde vid denna tidpunkt 59,9 % i bolagettroll WindPower AS, ett bolag inom offshorevindkraftprojekt. Under året har Goodtech förvärvat resterande aktier i Troll Power AS och Troll WindPower AS och äger vid årets slut 100 % i båda bolagen. För 100 % av aktierna i Troll Power AS och Troll WindPower AS betalade Goodtech TNOK i likvida medel, varav TNOK av köpesumman relaterat till köp av Troll WindPower AS överförs till säljaren för den 1 december Transaktionerna för uppköp av bolagen har gjorts under perioden juni till och med december Förvärvsvärdering har genomförts. Identifierade kundrelationer som uppfyller redovisningskriterierna i IAS 38 har balansförts med TNOK 58,2. Köpet medförde en goodwill på TNOK som är föremål för nedskrivningstest varje år. Troll Power AS och Troll WindPower AS har sammanslagits med Goodtech Projects & Services AS från och med den Goodtech årsredovisning

18 Goodwill vid förvärvet är kopplad till anställda med särskild kompetens och förväntade synergier med övriga koncernbolag. Dessa immateriella värden uppfyller inte balanskriterierna i IAS 38 och balansförs därför inte separat. Ägarandel är lika med rösträtt. Justering Bokfört värde verkligt Förvärv Fleximatic AS 2010 värde 2010 Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kundrelationer Mervärde orderreserv Uppskjuten skatt Räntefri skuld Räntebärande skuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill vid förvärvet Omkostnader Köpesumma Förvärvskostnader 283 Likvida medel Köpesumma Betalt i likvida medel Mottagna likvida medel -417 Netto likvida medel ut Tillskott från förvärvat företag 2010 Omsättning Resultat före skatt Tillskott från förvärvat företag där förvärvet hade genomförts den 1 januari 2010 Omsättning Resultat före skatt Via dotterbolaget Goodtech Industri Holding AS ingicks den 16 februari 2010 ett avtal om köp av bolaget Fleximatic AS med hemvist i Moss. Transaktionen genomfördes den 19 februari Fleximatic AS är en etablerad leverantör av maskiner och lösningar till läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Bolaget har utvecklat flera helautomatiska maskiner och anläggningar för förpackning, hantering och märkning av livsmedel och livsmedelsprodukter och har en väsentlig andel export. Goodtech ser goda möjligheter för tillväxt inom livsmedels- och läkemedelsindustri i Norge och ser ökad export som en viktig utvecklingsmöjlighet för företagets produkter och lösningar. Utveckling och export av avancerade maskiner med hög automatiseringsgrad är centrala i Goodtechs strategi för vidare tillväxt på den landbaserade marknaden. Det kommer också att finnas goda möjligheter inom försäljning, marknadsföring och produktion av bolagets maskiner. Det kommer också att stärka Goodtechs förmåga att leverera kompletta produktionslinjer. Förvärvet stärker Goodtechs position som som en betydande aktör inom automatisering och materialhantering på den nordiska marknaden. Fleximatic AS har sammanslagits med Goodtech Packaging Systems AS från och med den För 100 % av aktierna i Fleximatic AS betalade Goodtech TNOK i likvida medel. 75 Goodtech årsredovisning 2010

19 Förvärvsvärdering har genomförts. Identifierade kundrelationer som uppfyller redovisningskriterierna i IAS 38 har balansförts med TNOK 196. Köpet medförde en goodwill på TNOK som är föremål för nedskrivningstest varje år. Goodwill vid förvärvet är kopplad till anställda med särskild kompetens och förväntade synergier med övriga koncernbolag. Dessa immateriella värden uppfyller inte balanskriterierna i IAS 38 och balansförs därför inte separat. Ägarandel är lika med rösträtt. Avyttring av företag Som ett led i koncernens strategiska utveckling sålde Goodtech dotterbolaget Goodtech Germany GmbH till bolagets ledning. Transaktionen genomfördes med verkan från det andra kvartalet Resultateffekt av avyttringen utgör MNOK 0,9 och redovisas under särskilda rörelseposter, jfr not 10. Förvärv av företag 2009: Justering Bokfört värde verkligt Förvärv Lecab Materialhantering AB 2009 värde 2009 Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Kundrelationer Mervärde orderreserv Uppskjuten skatt Räntefri skuld Räntebärande skuld 0 0 Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill vid förvärvet Omkostnader redovisade under eget kapital Köpesumma Förvärvskostnader 604 Earnout Kapitalökning Likvida medel Köpesumma Betalt i likvida medel Mottagna likvida medel Netto likvida medel ut Tillskott från förvärvat företag 2009 Omsättning Resultat före skatt Tillskott från förvärvat företag där förvärvet hade genomförts Omsättning Resultat före skatt I slutet av mars 2009 ingick Goodtech avtal om köp av företaget Lecab Materialhantering AB (Lecab) i Göteborg. Goodtech utvidgar och kompletterar med detta sin verksamhet inom automatisering och materialhantering. Lecab är en väletablerad leverantör av maskiner, utrustning och tjänster inom materialhantering. Företaget har en betydande exportinriktad verksamhet, dessutom servar man ett spektrum av kunder på den svenska marknaden. Goodtech förväntar sig synergier inom försäljning, marknadsföring, projektering och leverans av tekniska systemlösningar. Sett i samband med tidigare förvärv är Goodtech nu en betydande aktör inom automatisering och materialhantering även i Sverige. Goodtech årsredovisning

20 För 100 % av aktierna i Lecab AB betalade Goodtech TSEK i likvida medel och Goodtech-aktier. Dessutom har man avtalat om en tilläggsköpeskilling (earnout) kopplad till företagets resultat 2009 och Tilläggsköpeskillingen ska betalas i likvida medel. Det har gjorts avsättningar för den förväntade tilläggsköpeskillingen i redovisningen för Transaktionen genomfördes den 27 mars Förvärvsvärdering har genomförts. Identifierade kundrelationer som uppfyller redovisningskriterierna i IAS 38 har balansförts med TNOK 516,6. Köpet medförde en goodwill på TNOK som är föremål för nedskrivningstest varje år. Goodwill vid förvärvet är kopplad till anställda med särskild kompetens och förväntade synergier med övriga koncernbolag. Dessa immateriella värden uppfyller inte balanskriterierna i IAS 38 och balansförs därför inte separat. Ägarandel är lika med rösträtt. Earnout för 2009 har utbetalats 2010 med TNOK mot avsatta TNOK Differensen har bokförts som avgående goodwill 2010 med TNOK Justering Bokfört värde verkligt Förvärv Intercontrol AS 2009 värde 2009 Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kundrelationer Mervärde orderreserv Uppskjuten skatt Räntefri skuld Räntebärande skuld 0 0 Netto identifierbara tillgångar och skulder Goodwill vid förvärvet Omkostnader redovisade under eget kapital Köpesumma Förvärvskostnader 312 Kapitalökning Likvida medel Köpesumma Betalt i likvida medel Mottagna likvida medel Netto likvida medel ut -435 Tillskott från förvärvat företag 2009 Omsättning Resultat före skatt Tillskott från förvärvat företag där förvärvet hade genomförts Omsättning Resultat före skatt Via ett av sina dotterbolag ingick Goodtech den 30 juni 2009 slutligt avtal om köp av företaget Intercontrol AS i Os utanför Bergen. Transaktionen genomfördes den 3 juli Intercontrol är en väletablerad leverantör av automatisering, utrustning och tjänster inom industri. Goodtech förväntar sig synergier inom försäljning, marknadsföring, projektering och leverans av tekniska systemlösningar. Företaget fusionerades med Goodtech Solutions AS (nu Goodtech Projects & Services AB) från den För 100 % av aktierna betalade Goodtech TNOK i likvida medel samt Goodtech-aktier. 77 Goodtech årsredovisning 2010

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118

Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118 Resultaträkning Not 2010 2009 Rörelseintäkter Försäljningsintäkter 3 7 201 7 118 Summa rörelseintäkter 7 201 7 118 Rörelsekostnader Lönekostnader 12 11 840 10 848 Avskrivningar 2 459 372 Nedskrivning av

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer