2008 g in visn o rsred Å

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008 g in visn o rsred Å"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2

3 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 12 Revisionsberättelse 17 Våra fastigheter 18 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys redovisas i kronor medan uppgifter i noter anges i tkr om inte annat anges. Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Information om styrelse mm Styrelse och revisorer Utsedd av Bollebygds kommun, är vald för tiden Ledamöter Åke Lindkvist (m) ordförande Sune Larsson (m) Bertil Frost (c) Gunnel Brandt (s) V. Ordf. Viviann Andrén (s) Ersättare Eva Svantesson (m) Rune Kennborn (m) Keijo Laine (kd) Jonny Svensson (s) Ingvar Särnbratt (s) Revisorer Ordinarie Jan-Åke Andersson (s) Ersättare Nils-Bertil Andersson (c) Auktoriserad revisor Ordinarie Kent Ivarsson Ersättare Jan Lundgren Organisationsanslutning Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, FASTIGO samt i Husbyggnadsvaror HBV Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 4

5 Stiftelsens uppdrag Ändamålet med Stiftelsens verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Den kommunala kompetensen innebär bl a att verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte. Detta hindrar emellertid inte att Stiftelsen drivs med vinst som används till att konsolidera företaget och höja dess soliditet. Affärsidé Stiftelsen skall ha ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer. Bostäderna skall enbart avse hyresrätter utan egen kapitalinsats. Valmöjligheter avseende standard och servicegrad ska erbjudas kunderna. Förvaltningen ska ske miljömedvetet och nära kunden. Marknaden I Bollebygds kommun finns totalt ca hushåll. Kommunen har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är stor, främst i Bollebygds tätort. Fastighetsbeståndet Totalt förvaltar Stiftelsen 385 lägenheter, varav 73 i särskilt boende för äldre, samt 17 lokaler. Äldrebostäderna är belägna i Bollebygds tätort i för ändamålet särskilt uppförd byggnad. Den totala bostadsytan är kvm och lokalytan uppgår till kvm. Stiftelsens fastighetsbestånd består av ett 10- tal bostadsområden med varierande antal lägenheter. Flertalet lägenheter är markbostäder, typ radhusboende. Utav beståndet finns 336 lägenheter i Bollebygd, 41 lägenheter i Olsfors och 8 lägenheter i Töllsjö. Lägenhetsfördelning Bostäder Särskilt Totalt boende 1 rok rok rok rok Summa Investering Projektering och byggnation av nyanläggning och ombyggnation har påbörjats av fastighet Flässjum 3:86, Bollegårdens Äldreboende. Totala investeringen beräknas uppgå till 55 miljoner kr inkl mervärdesskatt. Nedlagda kostnader vid årets utgång redovisas under rubrik Pågående nybyggnation Finansiering kommer att ske genom nyupplåning. Hyresutveckling Den 1 januari 2008 höjdes hyrorna för bostäder med 2,2% och från 1 januari 2009 med i snitt 2,5% Väsentliga lokalhyreskontrakt Tre större hyreskontrakt är tecknade med Bollebygds Kommun med en total årshyra på Tkr. Uthyrning Hyresbortfall på grund av outhyrt uppgår till 99 Tkr varav 81 Tkr avser bostäder. Uthyrningsgraden är 99,4%. Lägenhetsbeståndet fördelat efter byggnadsår Av Stiftelsens lägenheter är 163 st uppförda under åren , 198 st under åren och 24 st år Bokfört värde Fastigheternas bokförda värde uppgick per den 31 december 2008 till Tkr. Av totalt bokfört värde hänför sig Tkr till Bollegårdens Äldreboende. Försäkring Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde. Lån och finansiering Låneskulden uppgår till Tkr enligt sammanställning i not 10. Som säkerhet för lånen finns kommunal borgen. Av den totala låneskulden ligger ca 74% i lån med rörlig ränta. Underhåll Stiftelsens inriktning på verksamheten är att ha hög servicenivå och väl underhållna fastigheter. Företaget tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Årets underhållskostnader uppgår till Tkr. Underhållsnivån på 167 kr/kvm ligger över genomsnittet för SABO företagen, som år 2007 var 151 kr/kvm. Med tanke på fastighetsbeståndets ålder beräknas underhållskostnaderna kvarligga på en relativt hög nivå under de närmaste åren. Fjärrvärme har ersatt befintligt oljeeldat värmesystem i fastigheten Flässjum 4:97. Kostnaden för att ersätta uppvärmningssystemet till fjärrvärme har uppgått till 645 Tkr. Denna kostnad ingår i underhållskostnader i resultaträkningen. Fjärrvärme kommer att ersätta ytterligare två oljeeldade värmesystem under år 2009, vårt oljeberoende minskar därmed med ca 80%. Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 5

6 Miljönätverket Sex mindre SABO- företag i Sjuhäradsbygden samordnar sitt miljöarbete i ett miljönätverk. Dessa företag är Stubo, Fristadbostäder, Svenljunga Bostäder, Tranemo Bostäder, Vårgårda Bostäder och Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder. Samtliga företag är miljöcertifierade enligt ISO Miljöarbete Stiftelsen bedriver ett aktivt miljöarbete. Arbetet syftar till, att ur miljösynpunkt på bästa möjliga sätt hushålla med resurser, för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Miljöpåverkan Företagets verksamhet ger primärt upphov till miljöpåverkan inom energi, vatten och avlopp, avfall och kemikaliehantering. Miljömål Nya miljömål är framtagna då flera av våra gamla är uppnådda och avklarade. De nya målen innehåller även i fortsättningen energibesparingar, minska förbrukningen av fossila bränslen samt förbättra inomhusklimatet i våra bostäder. Miljöfarlig verksamhet. Följande delar av företagets verksamhet är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Större kyl- och frysanläggningar (Bollegårdens Äldreboende) Drift av större värmepumpar på Kungsbackavägen 1, Vinkelvägen 1-7 och Göteborgsvägen 13. Ekonomi Räntekostnaden minus räntebidrag uppgick till Tkr. Räntehöjningarna under året har inneburit att räntekostnaden har ökat med 876 Tkr jämfört med Den genomsnittliga räntan är 4,7%. Planenliga avskrivningar har gjorts med 2% på bostadshus och 3% på vårdbyggnad, totalt Tkr. Resultatet påverkas i första hand av ökade ränte- och energikostnader samt en hög underhållsnivå. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner är kr Resultat och ställning (Tkr) Nettoomsättning Res. efter fin. poster Balansomslutning Justerat eget kapital Soliditet 11,3% 11,6% 10,7% 9,8% Medeltal anställda Bollegårdens Äldreboende, som kommer att byggas om och till under Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 6

7 Resultaträkning Funktionsindelad Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Vinst avyttring byggnad/mark Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnad Underhållskostnad Fastighetsskatt Planenliga avskrivningar 4 Inventarier, verktyg och installationer Byggnader Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala adminstrations- och försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 7

8 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående nybyggnad Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Lämnad deposition Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 8

9 Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Grundfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo, ansvarsbelopp Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 9

10 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta m m Erlagd ränta Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning av varulager Ökning(-)/ minskning av fordringar Ökning(+)/ minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/ minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 10

11 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisat linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning. Nyttjandeperioder uppgår till: Byggnader Förvaltningsfastigheter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer år år 5-10 år 5 år De fastigheter som klassificerats som förvaltningsfastigheter utgör fastigheter som enbart innehas för att generera hyresintäkter åt företaget. Avskrivningar enligt plan på byggnader maskiner och inventarier beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd. Bokförda avskrivningar är summan av avskrivningar enligt plan och de justeringar därav som görs inom ramen för gällande skattelagstiftning. Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan redovisas i resultaträkningen som bokslutsdispositioner. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden. Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 11

12 NOTANTECKNINGAR (Tkr) Not 1 Hyresintäkter totalhyra Bostäder Lokaler Garage, P-platser Övriga intäkter Avgår: Hyresbortfall för outhyrt Summa hyresintäkter netto Övriga rörelseintäkter Återvunna hyresfordringar Vinst avyttring byggnad/mark Skattereduktion, rot-avdrag 15 0 Summa övriga intäkter Summa intäkter Not 2 Driftskostnader Reparationer Skötselkostnader Personal Övrigt Uttagsskatt Förbrukning Vatten El Renhållning Värmekostnader Riskkostnader Försäkringskostnader Avskrivna hyresfordringar 0 2 Summa driftskostnader Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 12

13 Not 3 Underhållskostnader Inre underhåll Yttre och gemensamt underhåll Summa underhållskostnader Not 4 Avskrivningar enligt plan Avskrivning av fastigheter sker efter en bedömd ekonomisk livslängd för vårdbyggnad på 33 år och för övriga bostadsbyggnader på 50 år. Not 5 Centrala administrations- och försäljningskostnader ADMINISTRATION Personal Styrelsearvode Övriga kostnader Hyresgästföreningen Summa centrala administrationsoch försäljningskostnader Not 6 Anställda, löner och andra ersättningar, mm Antal anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män 5 17% 5 17% Lönekostnader Löner och Sociala Löner och Sociala andra kostnader andra kostnader ersättningar (varav ersättningar (varav pensions- pensionskostnader) kostnader) *(107) *(113) * I pensionskostnader ingår pensionsförsäkringspremier och särskild löneskatt. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga anställda anställda Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 13

14 Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader, brutto Avgår: Räntebidrag Summa finansiella kostnader Not 8 Fastigheter Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Avyttring Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp/försäljning Utgående ack anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde TAXERINGSVÄRDE Byggnader Mark Taxeringsvärde totalt Stiftelsen har en vårdbyggnad, vilken ej åsatts taxeringsvärde. Del av Flässjum 3:86, anskaffningsvärde kr. Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Avyttringar 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avyttringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 14

15 Not 10 Fastighetslån Långivare Kapitalskuld Bundet till år Låneränta Ränta bunden till Kommuninvest mån rörlig 3 mån Kommuninvest rörlig 3 mån Kommuninvest , Kommuninvest rörlig Varje dag Kommuninvest rörlig 3 mån Kommuninvest rörlig Varje dag Kommuninvest rörlig Varje dag Kommuninvest rörlig Varje dag Kommuninvest rörlig Varje dag Kommuninvest, kreditiv mån rörlig 3 mån Summa fastighetslån Lån som förfaller inom 12 månader Lån som förfaller inom månader Not 11 Periodiseringsfond Avsatt taxering Avsatt taxering Avsatt taxering Avsatt taxering Avsatt taxering Avsatt taxering Summa Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder Sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 15

16 Not 13 Förändring av eget kapital Grundfond Reserv- Balanserad Årets Summa fond Vinst resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt styrelsens beslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Bollebygd den 10 februari 2009 Åke Lindkvist Åke Lindkvist Sune Larsson Sune Larsson Gunnel Brandt Gunnel Brandt Bertil Frost Bertil Frost Viviann Andrén Viviann Andrén Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2009 Kent Ivarsson Kent Ivarsson Auktoriserad revisor Jan-Åke Andersson Jan-Åke Andersson Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 16

17 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige och med iakttagande av särskilda föreskrifter i stiftelseförordnandet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Bollebygd den 9 mars 2009 Kent Ivarsson Kent Ivarsson Auktoriserad revisor Jan-Åke Andersson Jan-Åke Andersson Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 17

18 Våra fastigheter 31/ tkr Fastighet Nybyggnads- Area Anskaffnings- Bokfört Tax.värde år värde restvärde totalt Flässjum 3: Örlid 1: Flässjum 4: Flässjum 4: Töllsjö Stom 1: Flässjum 3: Örlid 1: Flässjum 3: Flässjum 1: Flässjum 3:86 S-hus Kråktorp 1: Flässjum 1: Flässjum 2: / Summa Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 18

19 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 19

20 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4, Bollebygd Tfn: Fax: E-post: Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 20

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 SSSB

Årsredovisning 2010 SSSB ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Eric Roxfelt Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2008 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Solatum har fortsatt arbetet med energieffektivisering. Något av det som hänt under 2008 Målning av fasad,

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer