Kommunstyrelsen Ankom Dnr 2015:282/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsen Ankom Dnr 2015:282/04

3 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 9 - balansräkning 10 - tilläggsupplysningar 12 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 Gagnefs Teknik AB 2 Förvaltningsberättelse VD har ordet Viktiga händelser under 2014 Höstens valresultat innebär att Gagnefs Teknik AB får en ny ordförande och delvis nya ledamöter fr.o.m Även i Dala Vatten och Avfall AB:s styrelse har det blivit förändringar. Efter sju år med samma ordförande blir det skifte på ordförandeposten. Ägarna har beslutat att ordförandeposten kommer att växla varannat år mellan de 4 kommunerna. Det skall bli spännande att se vad förändringarna innebär för styrelsearbetet. Gagnefs Tekniks styrelse har haft 4 ordinarie och 2 extra sammanträden under året. Ekonomin och investeringsbehovet har varit de viktigaste frågorna som diskuterats i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade efter återmiss att höja VA-taxan 12,5% för 2015 samt beslutade om en investeringsram på tkr. Höjningen av VA-taxan är viktig för att klara behovet av reinvesteringar i ledningsnät, pumpstationer och VA-verk. Bolagets skulder uppgår till 78 miljoner kr och i 5-årsplanen för VA är investeringsbehovet ca 80 miljoner. För avfallsverksamheten är investeringsbehovet ca 10 miljoner kr för ombyggnad av återvinningscentral. VA-verksamheten Under 2014 har VA-verksamheten investerat 3,8 miljoner, varav serviser 1,5 miljoner samt en pumpstation plus pumpar för 1 miljon kronor. Österforsledningen har åtgärdats för 500 tkr samt projekteringskostnader för Sälje, Anderholen och vattentornet i Gagnefs Kyrkby med ca 200 tkr. Beträffande skyfallet i Mockfjärd 2012 som orsakade källaröversvämningar på Nyåkern är kostnaderna ännu inte reglerade. Regresskraven är på ca tkr. Vi inväntar svar från bolagets försäkringsbolag.en del personalförändringar inom VA-verksamheten hos Dala Vatten och Avfall AB har skett, detta blir en utmaning för kompetensbolagets grundidé. Avfallsverksamheten Under 2014 har Avfallsverksamheten investerat 1,5 miljoner i personalutrymmen vid återvinningscentralen i Djurås. Kommunfullmäktige har beslutat om nya föreskrifter om avfallshantering som gäller fr.o.m Den viktigaste förändringen är att efter 20 år med 14 dagars hämtningsintervall av brännbart avfall, kommer fr.o.m 2016 hämtning att ske 1 gång/månad. Detta är helt i linje med dagens återvinningsstrategier.

5 Gagnefs Teknik AB 3 Årets resultat Resultatet för bolaget före bokslutsdispositioner och skatt är tkr som är tkr bättre än budget. VA-verksamheten visar på ett överskott på 848 tkr som är 494 tkr bättre än budget. Avfallsverksamheten visar ett överskott på tkr som är 699 tkr bättre än budget. Jan Frimodig VD, Gagnefs Teknik AB

6 Gagnefs Teknik AB 4 Information om verksamheten Bolaget är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Gagnefs kommun. Gagnefs Teknik AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen. Affärsområden Vatten och avlopp Gagnefs Teknik AB ansvarar för VA-verksamheten i Gagnef, på uppdrag av Gagnefs kommun. VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB. Övergripande VA Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan för år 2014 med 9%. Årets investeringsvolym slutade på 3,9 miljoner kronor där de projekt som tog de största resurserna var en ny pumpstation i Dala-Floda samt en uppdimensionering av vattenledningen från reningsverket i Björbo till gamla riksvägen. Åtgärder framtagna i tidigare genomförd energikartläggning har under året genomförts och pågår vidare under Under 2014 har projektering för VA-utbyggnad i Andersholen pågått. Planeringen för VA-utbyggnad i Sälje har fortgått. Avloppsreningsverken Inga direkta åtgärder förutom planerade underhållsåtgärder har gjorts under året. Vattenverk En konstgjord infiltration vid vattenverket i Dala-Floda som läckte har åtgärdats under året på entreprenörens bekostnad. Arbetet med att färdigställa ett skyddsområde för Bäsna vattentäkt fortgår. Projektering och upphandling är genomförd för renovering av vattentornet i Tallbacken.

7 Gagnefs Teknik AB 5 Ledningsnät VA Under året fortsatte arbetet med en plan för ledningsförnyelse. Ledningsnätet är i vissa områden av dålig kvalitet. Större och mindre läckor har förekommit under året med stora inläckage som följd. Ett inventerings- och investeringsprogram för att förbättra kvaliteten i både vatten- och spillvattennätet pågår. Kvalitetsproblem som uppstått på Österforsledningen har åtgärdats med en ny vattenledning som lagts med styrd borrning. Entreprenören Pollex har delfinansierat ledningen. En matarvattenledning som går från Källbäcken till Björbo har uppdimensionerats från reningsverket och fram till gamla riksvägen, vilket medför att vi nu har en alternativ matning vid eventuella läckor. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt VA Intäkter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

8 Gagnefs Teknik AB 6 Avfall Gagnefs Teknik AB ansvarar för avfallsverksamheten i Gagnef, på uppdrag av Gagnefs kommun. Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB. Övergripande Avfall Kommunfullmäktige beslutade att höja avfallstaxan för år 2014 med 0,53% och har under året antagit nya föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna finns att läsa på dalavattenavfall.se. Samverkan mellan kommunerna i Dalarna fortsätter genom intresseorganet Dala Avfall. Upphandlingar/entreprenader Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet fortsätter att fungera bra och mängden matavfall är i stort sett oförändrad från föregående år. Insamling och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar fungerar bra. Under året har digitala körlistor för slamtömning införts. Systemet underlättar administrationen kring tömningarna och ger en bättre kontroll av entreprenaden. Märkning och registrering av avfallskärl har påbörjats i kommunen under året, som en åtgärd för att framöver införa ett system för datoriserad kärltömning. Anläggningar Inga tillståndspliktiga anläggningar finns för avfallsverksamheten. Investeringar Följande investeringar har skett under året: - Nya personalutrymmen på återvinningscentralen i Djurås. - Hårdgjorda ytor vid vitvaror och elektronik på återvinningscentralen i Dala-Floda. I övrigt endast löpande rep- och underhåll av anläggningarna.

9 Gagnefs Teknik AB 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avfall Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader/intäkter 6-47 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Soliditet, % 8,8 7,5 6,7 6,7 4,5 Kassalikviditet, % Långfristiga skulder, kkr Genomsnittlig låneränta, % 3,2 3,4 3,8 3,2 3,1 Skuldsättningsgrad, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av Not 1.

10 Gagnefs Teknik AB 8 Ägarförhållanden Gagnefs Teknik AB ägs till 100% av Gagnefs kommun. Aktiekapitalet uppgår till 4 Mkr. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/tillståndet avser sju anläggningar. De tre reningsverken är tillståndspliktiga. Kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB är inte direkt utsatt för risker. Däremot ansvarar personalen indirekt för att Gagnef Teknik ABs tillståndspliktiga anläggningar drivs enligt kraven i miljöbalken. Verksamheterna påverkar miljön främst genom utsläpp till luft och vatten. Bolaget är till sin helhet beroende av ovanstående tillstånd för att driva sina verksamheter avfallshantering, produktion vatten och behandling avlopp. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för egendomsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av egendom. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr

11 Gagnefs Teknik AB 9 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för inköp av produkter och tjänster Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4, 5, 6, 7, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande 9 resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

12 Gagnefs Teknik AB 10 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Driftövervakning Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Distributionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Gagnefs Teknik AB 11 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 12 Aktiekapital, aktier à 100 kr Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Skuld till Gagnef kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 Gagnefs Teknik AB 12 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) är första året som K2-regelverket tillämpas vilket kan innebära bristande jämförbarhet med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Ledningsnät Inventarier 2-33 år 1-33 år år 1-15 år Immateriella anläggningstillgångar 1-5 år

15 Gagnefs Teknik AB 13 Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms. Anläggningsavgifterna för VA har från och med år 2014 periodiserats på 50 år enligt nedanstående. År 1 År % intäktsförs resterande 90% intäktsförs Överskott och underskott i verksamheten redovisas inte som en skuld respektive fordran till kollektivet utan ingår i rörelseresultatet. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Genomsnittlig låneränta Räntekostnad för lån i procent av genomsnittlig låneskuld. Skuldsättningsgrad Skulder och uppskjuten skatt på obeskattade reserver i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

16 Gagnefs Teknik AB 14 Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Övriga externa kostnader Bolaget har inga anställda. Styrelsearvoden betalas av Gagnefs kommun som debiterar bolaget för kostnaden. Kostnader för styrelse Totalt Not 3 Könsfördelning i styrelse och ledning Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor - 2 Män 5 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 3 5 Män 2 2 Totalt 5 7

17 Gagnefs Teknik AB 15 Not 4 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Varav för Byggnader Markanläggningar Summa Not 5 Distributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 Gagnefs Teknik AB 16 Not 6 Driftövervakning Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

19 Gagnefs Teknik AB 17 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Omfördelning från pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Gagnefs kommun Summa Not 10 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året avslutade investeringsprojekt Utgående nedlagda kostnader

20 Gagnefs Teknik AB 18 Not 12 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 13 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

21 Gagnefs Teknik AB 19 Not 14 Skuld till Gagnef kommun Räntebärande skulder Långfristiga skulder Övriga skulder Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Övriga skulder Summa Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda anläggningsavgifter Övriga upplupna driftkostnader Summa

22 Gagnefs Teknik AB 20 Gagnef Alf Johansson Styrelseordförande Bengt Andersson Ulf Haglund Per-Erik Larsson Erik Warg Jan Frimodig Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB Margareta Sandberg Auktoriserad revisor

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer