»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015. Kortversion"

Transkript

1 »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion 1

2 Teaterallén

3 Inledning Utgångspunkten i våra affärsplaner har sedan 2008 varit ett långsiktigt affärsmässigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som arbetar med fastigheter och människors boendevillkor, eftersom själva produkten i sig har lång livslängd. Långsiktig hållbarhet ska gälla de tre dimensionerna som också är införlivade i Umeå kommuns övergripande mål; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Allt vi gör mynnar ut i konsekvenser som påverkar den långsiktiga hållbarheten. Vår vision och våra företagsmål ska relatera till hur vi genom systematiskt arbete formar vår verksamhet så att det blir långsiktigt hållbart. Detta gäller inte enbart byggande utan också hur vi agerar i vårt ledar- och medarbetarskap. Det följer en röd tråd från visionen till målen som uttrycks inom de tre områdena och vidare genom delaktighet från alla medarbetare och även allt bättre delaktighet från våra hyresgäster. 3

4 Utmärkande för företaget idag AB Bostaden bygger och förvaltar bostäder i Umeå kommun. Företagets historia sträcker sig från 1953, då det startade i stiftelseform blev företaget ombildat till ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till Umeå kommuns tillväxt och bostadsförsörjning. Företaget har utvecklats starkt under åren och framför allt utmärker vi oss genom att: Vi kan erbjuda ett prisvärt boende för i stort sett alla bostadssökande Vi har ett brett utbud av lägenheter med stora valmöjligheter. Vi finns i centrala delar av staden såväl som ute i de flesta stadsdelar Vi strävar efter att skapa bostadsområden där en blandning av människor i olika livsskeden och bakgrunder kan känna sig hemma Vi lägger stor vikt vid närhet till kunden som har tillgång till service i sitt kvarter Vi satsar på utveckling och upprustning av äldre bostadsområden och hus Vi tar stort ansvar för att minska vår miljöbelastning i natur och bostadsområden. Vision Vår vision är att: den som söker bostad i Umeå ser Bostadens lägenheter som det självklara valet de som bor hos oss väljer att stanna Bostaden ses som en framgångsrik aktör i Umeås stadsutveckling allt vi gör bygger på ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. 4

5 Omvärldsfaktorer Umeå kommuns tillväxt Umeå kommuns befolkningsmål sedan 2009 innebär en tillväxt som ska leda till invånare år Det innebär att den nybyggnadstakt som anges i nu gällande bostadsförsörjningsprogram är lägenheter per år. Bostadens nuvarande marknadsandel utifrån detta långsiktiga mål utgör cirka lägenheter årligen. Den prognos som Umeå kommun redovisat för perioden innebär en befolkningstillväxt på invånare. För Bostaden skulle det innebära att nyproduktionen under denna tid bör ligga på i genomsnitt cirka 150 lägenheter per år. Vinterträdgåren på Ålidhem. Förändrat söktryck Hösten 2012 har söktrycket på lägenheter i Umeå ökat. Under många år har de flesta kunnat få en egen bostad efter ett antal månader. Det har också regelbundet uppstått vakanser, framför allt i studentkorridorer när marknaden stabiliserats. Vad vi kan konstatera är att flyttfrekvensen i vårt bestånd har minskat med flyttningar jämfört med 2007, en tydligt lägre rörlighet inom företaget. Genomsnittlig kötid för att få en lägenhet hösten 2012 jämfört med hösten 2011 har ökat från 2 år till 2,5 år. Denna utveckling indikerar att vår planering för nyproduktion, mindre lägenheter, lämpade för den yngre målgruppen bör förstärkas under kommande femårsperiod. 5

6 Anders Algander, Fingal-kollektivet. 6

7 Samtidigt påverkas vår verksamhet av den koncentration av projekt som pågår i Umeå fram till Kulmen uppnås under kulturhuvudstadsåret 2014 då många projekt ska vara slutförda. Nyproduktionen konkurrerar naturligtvis även med att det finns ett mycket stort behov av renovering av lägenheter i hus från och 70-talet studenter Umeå universitet räknar med drygt studenter i år, men det beräknas minska på sikt. Antalet internationella studenter från utomeuropeiska länder har minskat kraftigt till 55 personer hösten Antalet internationella studenter från utomeuropeiska länder har minskat med 90 procent jämfört med föregående år. Behovet av fler lägenheter för unga beror med andra ord inte på studenterna, utan på alla unga, varav en del i gruppen år ofrivilligt bor kvar hemma. Dessa utgör en dold efterfrågan. Förändring av målgruppernas volymer Antalet 65 år och äldre blir fler än idag Familjebildande åldrar år ökar med Åldrar 45 64, ekonomiskt etablerade ökar med Unga med behov av första egna boendet år minskar med Umeås äldsta kollektiv Fingal på Häradshövdingegatan 30 C. 7

8 Huvudsakliga strategiska vägval Till investeringar för nyproduktion avsätts 175 mkr 2013, 260 mkr 2014, 215 mkr Fortsatt satsning på till- och ombyggnader på Ålidhem, i kvarteret Melonen, ROT projekt, energiprojekt med 175 mkr. Fortsatt satsning på ökat underhåll på Ålidhem och i kvarteret Melonen med 85 mkr. Ombyggnad av det tidigare serviceboendet Älgvägen, Marieberg till trygghetsbostäder utreds. Bostäder för unga tillgodoses genom tillkomsten av smålägenheter i ovan nämnda projekt. Hållbara Ålidhems om-och tillbyggnad fortsätter och genomförs enligt plan. Vi förbereder alternativa projekt fram till körklart för att kunna starta när Umeås lokala byggmarknad har gått in i ett lugnare skede beräknat efter Sociala hållbarhetsprojekt fortsätter genom projekt i Dialog Ersboda, Hållbara Ålidhem, samt inom ramen för Green Citizens of Europe. Systematiska förbättringar i utemiljöerna fortsätter enligt påbörjat program. Öka utrymmet för kommunikation om Bostadens projekt och satsningar både lokalt och nationellt. Strategival nyproduktion Byggstart Antal lägenheter Fjällsippan lägenheter Gruppboenden, 3 st lägenheter Öbacka såg start lägenheter Kvarteret Focken cirka 80 lägenheter Kvarteret Mården 2014 cirka 150 lägenheter Planeras till startläge Tranbärsvägen (kvarteret Kastanjen), Böleäng återuppbyggnad, 90 lägenheter Sävar trygghetsboende, 14 lägenheter Gamla K4 (Stadshusområdet), 85 lägenheter Focken 4, 140 lägenheter Ålidhem förtätning, (ev) 35 lägenheter Umeå universitetsstad, 120 lägenheter 8

9 Språkgränd Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani. Ostkroken Josefin Åberg på Ålidhem har fått ett nytt badrum. 9

10 Mål Bostadsförsörjningsmål Här framgår vilka prioriteringar Bostaden gör de kommande tre åren. Behov av förändringar i planen kan uppstå på grund av förändringar i efterfrågan, nya spelregler på den finansiella marknaden, kostnadsutvecklingen för hyresrätten med mera. Ombyggnationer Färdigställa uppsatt mål för Ålidhems omvandling till säkrare och mer energisnåla byggnader. 405 lägenheter, 26 huskroppar. Tranbärsvägen (kvarteret Melonen), Böleäng, genomgår en grundlig upprustning med start Målet är att de boende ska ges mycket hög delaktighet, särskilda resurser läggs på projektet för kundkontakt och möjligheter till påverkan. Detta har inletts. Älgvägen, Marieberg, utreds med målet att kunna erbjuda ett tillgängligt trygghetsboende för äldre. Antalet personer 65+ år som aktiverar en personlig sida i Bostadens kösystem ska öka från 2 procent 2011 till 5 procent år Nyproduktion Antal färdiga lägenheter för inflyttning År lägenheter (gruppbostäder, ombyggnad av lokalyta) År lägenheter År lägenheter Ger 145 nya lägenheter per år i genomsnitt denna period. Snitt för perioden blir 155 lägenheter per år. Planeras till startläge: Tranbärsvägen (kvarteret Kastanjen), Böleäng återuppbyggnad, 90 lägenheter Sävar trygghetsboende, 14 lägenheter Gamla K4 (Stadshusområdet), 85 lägenheter Focken 4, 140 lägenheter Ålidhem förtätning, (ev) 35 lägenheter Umeå universitetsstad, 120 lägenheter 10

11 Bostadssociala mål Boinflytande och delaktighet Minst en ny möjlighet för hyresgästerna att påverka sitt boende ska införas varje år under perioden Exempelvis genom delaktighet i utformning av entréer i ombyggnadsprojekt tillkommer Projektdialog Tranbärsvägen; kvarteret Melonen. Dialoger i samband med detaljplanearbetet för kvarteret Kastanjen på Tranbärsvägen genomförs inför återuppbyggnaden. Genom förbättrad kommunikation och relationsskapande åtgärder skapas trygghet och delaktighet i alla bostadsområden. Resursförstärkning sker med ombyggnadsvärdar och kundvärdar. Ökat engagemang för att fånga upp barns och ungas föreställningar om bra bostadsområden. Medskapande hos barn och unga stimuleras genom samarbetsprojekt med olika aktörer som Kulturverket, teatergrupper och IT-spelsformer. Utemiljöer Fortsatt utveckling av våra utemiljöer utifrån den modell som vi utarbetat de senaste åren. I all nyproduktion och större ombyggnader under perioden fram till 2014 ska konstnärlig utsmyckning ingå som en del i projektet. Inventering av utsmyckning i befintliga fastigheter ska genomföras. Skapa fler möjligheter till stadsodlingar. Tillgänglighet och trygghet Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden. För att ge bostadssökande stöd i valet av tillgängliga lägenheter skapas tydliga presentationer av lägenheters utförande i vårt uthyrningssystem. Kundnöjdhet Kundnöjdheten ska uppgå till lägst NKI

12 Ekologiska mål För att systematiskt arbeta med ekologisk hållbarhet inom företaget har Bostaden anslutit sig till SABO-företagens utmaning att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2016 med jämförelseåret Inom ramen för Miljöfokus 2016 organiseras därutöver andra projektgrupper som arbetar med ekologiskt hållbara lösningar för avfall, teknik och material i byggande och förvaltning, transporter och miljöfarliga ämnen. Miljöfokus ska genomsyra alla verksamhetsgrenar och involvera all personal och våra hyresgäster. All köpt eller egenproducerad energi ska komma från förnyelsebara källor år Samtliga entreprenörer som anlitas av Bostaden ska följa ett miljöledningssystem eller motsvarande och produkter och materiel ska uppfylla kriterier för bra miljöval. Företagets årliga energiförbrukning i fastigheterna ska minska med 20 procent från år 2007 till 2016, räknat i kwh per kvadratmeter A-temp. Delmål: kwh/kvm/år kwh/kvm/år kwh/kvm/år Samtliga (6 200) ljuspunkter med kvicksilverlampor ska bytas ut till år Källsortering ska erbjudas i samtliga lägenheter och sortering av matavfall ska finnas i 80 procent av våra lägenheter. Bostadens arbete för att minska verksamhetens miljöbelastning ska vara känt av 60 procent av kunderna och 100 procent av medarbetarna Företagets koldioxidbelastning, för egna fordon, ska minskas med 60 procent till 2014, jämfört med Antalet körda mil för interna transporter ska minska med 20 procent till 2014, jämfört med Bostadens projekt Hållbara Ålidhem och EU Life+ projektet Green Citizens of Europe ska väcka intresse såväl i Umeå som nationellt med målet att år 2014 vara med bland de hållbarhetsprojekt som får uppmärksamhet i nationella medier och bidrar till att studiebesök och minst en stor konferens förläggs till Umeå senast

13 Ekonomiska mål Soliditeten ska uppgå till 22 procent i slutet av år Förräntning på marknadsmässigt totalt fastighetskapital ska vara minst 5 procent i genomsnitt under perioden (utifrån årlig marknadsvärdering). Driftnetto ska för 2013 uppnå lägst 370 miljoner kronor. Eva-Lena Pettersson, kvartersvärd i Obbola. Personalidé Personalens kompetens och arbetssätt är avgörande för hur framgångsrika vi blir i att nå våra mål. Som arbetsgivare vill vi genom tydlighet, öppenhet och delaktighet skapa en arbetsmiljö som ger arbetsglädje, sammanhang och mod att våga se saker ur nya perspektiv. Vi tror på att medarbetare växer och utvecklas genom att ge frihet att agera under ansvar. Fokusområden kompetensförsörjning arbetsmiljö och hälsa jämställdhet mångfald Utveckling och målsättning Bostadens övergripande mål ska vara kända för samtliga anställda Målen ska konkretiseras för varje arbetsområde så att samtliga medarbetare har tydliga mål att arbeta mot. Utveckla samarbetet mellan yrkesgrupper och enheter samt öka feedback mellan chefer och medarbetare. Bidra till ett ökat intresse hos allmänheten, inför yrkes- och studieval för utbildningar till yrken inom bygg och förvaltning. Allt utvecklingsarbete ska genomsyras av Bostadens värdegrund. 13

14 Nyckeltal att följa Resultat Mål Nyckeltal Nöjd medarbetar-index, procent Tydlig målsättning inom Bostaden, procent Samverkan yrkesgrupper/enheter, procent Tydliga instruktioner i arbetet, procent Individuella handlingsplaner, procent Etnisk mångfald, procent 5,4 5,7 7 Långtidssjukfrånvaro, procent 1,8 1,6 1,5 Långtidsfrisk, procent 68,9 66,5 70 Sjukfrånvaro, procent 3,5 3,5 3,2 Årshjul December Verksamhetsplaner färdiga. Kortversion av affärsplan klar. Januari Årsbokslut November Nästa års affärsplan antas. Verksamhetsplanearbetet fortsätter. Februari Internkontroll, uppföljning. Oktober Verksamhetsplaner påbörjas inom varje enhet. Mars Slutrevision av bokslut. Medarbetarundersökning. September Tertialrapport 2. Kundundersökning. Planeringsseminarium ledningsgrupp och styrelse. April Augusti Underlag till affärsplan tas fram av ledningsgrupp. Juli Juni Maj Tertialrapport 1. Planering för nästa års affärsplan startar. 14

15 Fredrik Westerlund, projektledare för renoveringssatsningen på Ålidhem Nyckeltal personal 2012 I AB Bostaden finns 174 anställda där 108 (62 procent) är män och 66 (38 procent) är kvinnor. Personalen kan delas in i följande stora yrkesområden: Kvartersvärdar 45 Tekniker* 30 Fastighetsskötare 30 Lokalvårdare 11 Tjänstemän 42 Chefer inkl ledningsgrupp 16 Totalt 174 * I yrkesgruppen tekniker ingår snickare, rörmokare, drifttekniker, reparatörer och elektriker. Medelåldern är 47 år och inom en treårsperiod beräknas 21 anställda gå i pension. Andel anställda på heltid är 87 procent för kvinnor och 94 procent för män. Fakta AB Bostaden i Umeå 2011 Antal lägenheter st Medelantalet anställda vid årets slut 181 st Antal lokaler 194 st Uthyrningsgrad bostäder 99,7 % Driftnetto 338 mkr Nettoomsättning 905 mkr Resultat efter finansnetto 56 mkr Eget kapital mkr Bokfört värde fastigheter mkr Räntebärande skulder mkr Investeringar 353 mkr Soliditet 20,9 % Direktavkastning 7,1 % Avkastning på sysselsatt kapital 4,0 % Avkastning på eget kapital 5,0 % Låneränta vid årsskiftet 3,8 % 15

16 Bostadendagen Ersboda Där du känner dig hemma 16 AB Bostaden, Box 244, Umeå Telefon: Fax: TRYCK: tryckeri city 2012

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer