SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Ingrid Nilsson (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Karin Stierna (c) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Gudrun Andreasson (s), tjg ersättare Kjell Nygren (s), tjg ersättare Övriga Närvarande Se nästa sida Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Sekreterare... Paragrafer Inez Wiberg Ordförande... Gudrun Hansson Organ Justerare... Göran Espmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Inez Wiberg

2 Övriga Inez Wiberg, kommunsekreterare närvarande Anders Andersson, kommunchef, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, Anders Fabricius, flyktingsamordnare, 236 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 236 Gudrun Eriksson, ekonomi, Birgitta Ohlson, ekonomi, Irma Flygt, Migrationsverket, 236 Kenneth Karlsson, Migrationsverket, 236 Björn Svanberg, polisen, 236 Staffan Sjödin, polisen, 236 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 236 Peter Frost, Arbetsförmedlingen, 236 Lars-Eric Bergman, vice ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 236 Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och Utbildningsnämnden, 236 Irene Tängmark, säkerhetschef, 236 Karin Näsmark, ordförande i socialnämnden, 236 Maria Strängby, Närvård Frostviken, 236 Monica Grahn, socialchef, 236

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslista Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: * Asylboende * Initiativärende om lokaler för ungdomsverksamhet * Initiativärende om fortsatta oppositionsträffar Ärendena behandlas efter punkt 13 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Anslag till revisionen av Regionförbundet i Jämtlands län 2012 Revisorerna för Regionförbundet i Jämtlands län har lämnat en skrivelse till regionförbundet om ökat anslag för Regionförbundets revisorer framför att revisionsanslaget för år 2012 bör uppgå till kronor i stället för de kronor som finns anslaget för revision. Regionförbundet har överlämnat ärendet till medlemskommunerna för ställningstagande. Beredning Arbetsutskottet 191/2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avslår revisorernas begäran om utökat anslag i 2012 års budget.

5 Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning avseende kommunens momsrutiner. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är momsrutinerna och den interna kontrollen avseende momshanteringen tillfredsställande? Några brister har uppmärksammats men i övrigt är revisionens bedömning att kommunens momsrutiner fungerar tillfredsställande. Förslag till förbättringsåtgärder har lämnats. Yttrande har inkommit från ekonomichefen och socialnämnden. Beredning Arbetsutskottet 192/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med ekonomichefens förslag. Socialnämndens yttrande bilägges. Bilaga Beslutsexpediering Ekonomi PwC Kommunrevisionen

6 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Yttrande över revisionsrapport Momsrutiner, maj 2012 En granskning av kommunens momsrutiner har genomförts av Kommunal Sektor inom PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s k kommunkontosystemet. I granskningen av kommunens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har arbetat med förbättring av rutiner, haft genomgång och instruktion till övrig berörd personal samt kontrollerat och rättat felaktigt hanterad moms. Under september/oktober kommer omprövning av skattedeklarationer inlämnas till Skatteverket för åren Återsök av momskompensation och momsavlyft inom försörjningsstöd Vård- och socialförvaltningen har till socialnämnden redogjort mer i detalj för planerade och vidtagna åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Se bilaga. Måltidsrepresentation Fakturor rörande måltidsrepresentation är kontrollerade. Rättning pågår och slutförs under oktober. En ny funktion i kontering och attest av faktura kommer att införas i ekonomisystemet under september. Leverantörer, vars fakturor avser representation, kodas för att säkerställa att kommentarer till representationen lämnas av beslutattestanten, t.ex. deltagare/mottagare och syfte.

7 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Öka kompetensen i verksamheterna hur redovisning av representation går till, både momshantering och krav på kommentarer. På kommunens intranät finns avsnitt om Representation under Ekonomi-Fakturahantering. Övrigt Uppdatering av checklista för kommunens momsrapportering pågår. Momsreglernas efterlevnad utökas i internkontrollen med förtydligande kring vilka momsområden som särskilt ska granskas. Veronica Hjorter Stenklyft Ekonomichef

8 1 (3) Socialnämnden Yttrande över revisionsrapport momsrutiner Kommunal Sektor inom PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens momsrutiner. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s.k. kommunkontosystemet. I granskningen av vård och socialförvaltningens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad. Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd. Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation. Planerade och vidtagna åtgärder utifrån genomförd granskning 1. Möjligheterna att återsöka moms med alternativet 18 % för lokalkostnad och 5 % för vårdkostnad samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Kontakt har tagits med aktuella anlitade vårdleverantörer som inte specificerat boendedel respektive vårdkostnad och begärt att den uppdelningen görs månatligen på fakturan. - Samtliga fakturor under perioden januari till juni 2012 har kontrollerats för att avgöra vilken av momssatserna som är mest fördelaktig för kommunen 6 % på hela beloppet eller 18 % på lokaldelen och 5 % för vårdkostnaden. - Förvaltningen har funnit att boendedelen utgör en mycket liten del av kostnaden (ca 3 %) i samtliga fall, vilket medför att momssatsen 6 % är mest fördelaktig.

9 2 (3) Socialnämnden Från och med juni 2012 har vi styrt om så att alla betalningar av externa vårdkostnader görs av expeditionen, detta för att säkerställa att kostnaderna bokförs på rätt konto. - Planerat att i samband med länets kommande gemensamma upphandling av Hvb-hem (Hem för vård eller boende) ta med krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig. - Planerat revidering av befintliga placeringsavtal för att ställa krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig Dessutom har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillfrågats huruvida ersättning med 18 % vid hyra av lokal verkligen gäller för de insatser som beslutats inom ramen för 4 kap 1 Socialtjänstlagen eller 2 LVU när det gäller vård i form av placering vid behandlingshem (vuxna p g a missbruk och barn som är i behov av skydd och stöd). Enligt SKL gäller inte bestämmelsen den här typen av vård, eftersom bestämmelsen endast avser Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och människor med funktionshinder enligt 5 kap 5 2 st och 7 3 st Socialtjänstlagen. Boende enligt 9 p 8 och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård och socialförvaltningen har föreslagit att PwC kontaktar Skatteverket för dialog mellan SKL och Skatteverket om hur bestämmelsen ska tolkas. 2. Möjligheten att lyfta moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd, samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Efter kontakt med KLF/ekonomi har konto för momsavdrag lagts till i fakturahanteringsprogrammet. - Samtliga fakturor som är ställda till vård- och socialförvaltningen/individ och familjeomsorg och som avser kostnader för ekonomiskt bistånd till enskilda för åren 2009 och 2010 har kontrollerats - Retroaktiv ersättning för åren 2009 och 2010 kommer att sökas med drygt 67 tkr. - Retroaktiv ersättning planeras att sökas även för 2011 senast 2013.

10 3 (3) Socialnämnden Fakturor som avser ekonomiskt bistånd till enskilda och som är ställda till Strömsunds kommun skall enbart konteras av expeditionspersonalen för att säkerställa att momsavdrag sker. 3. Reglerna för momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation samt kontroll av åren Efterlevnad av momsregler som kontrollåtgärd i verksamhetens internkontrollplan Socialnämnden

11 Kommunstyrelsen Dnr Remiss/samråd - Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsförordning tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lag (200:778) om skydd mot olyckor. Arbetet har föranletts av Ragunda kommuns inträde i förbundet. Remissvar har inkommit från säkerhetschefen. Beredning Arbetsutskottet 193/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med säkerhetschefens förslag. Bilaga Beslutsexpediering Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 Remiss/samråd Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram förslag till reviderat handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Revideringen föranleds främst av skälet att Ragunda kommun fr.o.m. den 1 januari 2012 också ingår i förbundet. Revideringen omfattar dels att Ragunda kommun förs in i handlingsprogrammet, dels att såväl säkerhetsmål och bilagor till planen har uppdaterats. Inom förbundets geografiska område har en omfattande utbyggnad av vindkraft skett under senare år, vilket också förväntas att fortsätta. Insatser i dessa anläggningar ställer speciella krav på säkerhet och utrustning, och kan endast ske i samverkan med driftansvarig personal. Kännedom om anläggningar och övning inom detta speciella område kan i framtiden behöva vara en del i förbundets utbildningsplan för olika personalkategorier, och också inkluderas i riskinventeringen.

13 Kommunstyrelsen Dnr Prioritering gång- och cykelvägar Infrastrukturberedningen hade ett sammanträde den 27 augusti 2012 där en diskussion fördes angående gång- och cykelvägar i Strömsunds kommun. En förfrågan har därför kommit till kommunen gällande våra prioriteringar om gång- och cykelvägar i länstransportplanen. Beredning Arbetsutskottet 196/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunen står fast vid sina tidigare prioriteringar från Prioriterade gång och cykelbanor i Strömsunds kommun samt prioriterade i nedanstående ordning: Strömsund Ulriksfors, längs väg 345 eller väg 797 Strömsund, Näsviken Tullingsås Hoting, E45, genomfart Hoting Hammerdal, E 45, genomfart Hammerdal Beslutsexpediering Infrastrukturberedningen Utredningschefen

14 Kommunstyrelsen Dnr Färdtjänst Många synpunkter har kommit till kommunen om färdtjänst. Diskussioner har också förts med kollektivtrafikmyndigheten om hanteringen av färdtjänst m.m. Beredning Arbetsutskottet 198/2012 Kommunstyrelsens beslut Fortsätta den dialog som förs med regionförbundet om den särskilda kollektivtrafiken. Beslutsexpediering Utredningschefen

15 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om köp av del av fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:220 Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson har den 26 april inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Ströms-Näset 1:220. Syftet med förvärvet är att bygga hus på fastigheten. De äger själva fastigheten Ströms-Näset 1:317. Bifogad karta anger två förslag till områden för eventuell försäljning. Del av fastigheten är i detaljplan avsedd för parkmark. Den del som förfrågan gäller ligger dock utanför detaljplan men kan hänföras till område för tätortsnära skogsmark. Vid besiktning på plats kan konstateras att skogsområdet används flitigt då det finns väl upptrampade stigar. Utmed fastighetens strandkant löper en väg som går ner till småbåtshamnen som ägs av Näsvikens Båtklubb Ek. förening. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att det är olämpligt att sälja denna mark då den utgör ett viktigt område för tätortsnära skogsmark. Om området bebyggs, vilket är syftet med förvärvet, förändrar det även väsentligt landskapsbilden i området. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår förfrågan om köp av del av Strömsund Ströms-Näset 1:220 Beredning Arbetsutskottet 199/2012 Kommunstyrelsens beslut Förfrågan avslås med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. Beslutsexpediering Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson Teknik- och serviceförvaltningen

16 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om att få köpa fastigheten Strömsund Ejdern 16 (gamla musikhuset) Skrivelse har inkommit den 4 september från Göran Raab om att få förvärva fastigheten Ejdern 16, gamla musikhuset. Beredning Arbetsutskottet 201/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunen har inte för avsikt att sälja fastigheten. Beslutsexpediering Göran Raab Teknik- och serviceförvaltningen

17 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel för anskaffning av rapportverktyg Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ansöker härmed om medel till anskaffning av ett rapportverktyg till ekonomisystemet. Detta programtillägg möjliggör ett bättre uttag av analysmaterial och kan utveckla rapporteringsflödet för prognoser. Total kostnad för verktyget är kronor. Beredning Arbetsutskottet 202/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi erhåller kronor för anskaffning av rapportverktyg till ekonomisystemet. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. Beslutsexpediering Ekonomi

18 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel till Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Skrivelse har inkommit från Blåsjöns Framtid ekonomisk förening. Föreningen ansöker om medel för investeringar i Stora Blåsjöns alpina anläggning. Detta är Frostvikens enda och Strömsunds kommuns största alpina anläggning. Det är viktigt för dem att investera i anläggningen nu annars finns stor risk att anläggningen inte kommer att öppnas till vintersäsongen Beredning Arbetsutskottet 203/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun har inga ekonomiska möjligheter att bidra med medel. 2 Föreningen rekommenderas att kontakta Strömsunds Utvecklingsbolag AB för att diskutera en utveckling av området. Beslutsexpediering Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Strömsunds Utvecklingsbolag AB

19 Kommunstyrelsen Ansökan om lönebidragsanställning vit februari Vit februari har sedan starten 2006 blivit ett naturligt inslag i Strömsunds kommun under februari månad. Länets övriga kommuner har avstått från att delta de senaste åren och därmed har Vit februari enbart blivit en kommunal angelägenhet även om den av och till rönt nationellt intresse. Syftet med kampanjen är uppmuntra till alkoholfria arrangemang, uppmana kommuninvånarna att fundera och samtala kring alkoholens roll i samhället och i deras egna liv och förhoppningsvis också välja att ta en vit månad. Vi vet till exempel att deltagande i föreningslivet är en betydande skyddsfaktor när det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa, vilket kommunen vill stimulera. Vi vill också ge våra barn och ungdomar förebilder som kan umgås och ha trevligt utan alkohol, liksom förebilder som man kan relatera till som person. Gnistan i kampanjen har avtagit något med åren och nya influenser skulle behövas för att få en nytändning och för att få Vit februari att överleva och vidareutvecklas. För att genomföra detta vill framtids- och utvecklingsförvaltningen skapa en lönebidrags-/utvecklingsanställning under 4 månader. Anställningen föregås av en praktikperiod med start i september. En person som för närvarande deltar i aktivitetsstöd fas 3 är föreslagen och handledare skulle Berit Holter vara. Kommunens kostnader under de 4 månadernas lönebidragsanställning skulle bli ca 7500 kronor i månaden för en 100 % tjänst, totalt ca kronor. Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker om kronor till en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan om kronor för en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari tillstyrks. 2 Medel anvisas ur folkhälsorådets budget för respektive år. Beslutsexpediering Framtids- och utvecklingsförvaltningen Folkhälsorådet Ekonomi

20 Kommunstyrelsen Nominering av ledamot till styrelsen för föreningen BioFuel Region och BFR AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Strömsunds Utvecklingsbolag AB att nominera en person. Beslutsexpediering Strömsunds Utvecklingsbolag AB

21 Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2012 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar budgetuppföljning/delårsrapport per den 31 augusti Bilaga Investeringsprognos per augusti 2012 redovisas också. Bilaga Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1 Delårsrapporten godkänns 2 Nämnderna måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa resultatet av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

22 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi KS Delårsrapport per augusti 2012 Analys kommunen Kommunens bokslutsprognos pekar på +14,1 mkr efter balanskravsutredning mot budgeterade +14 mkr. Senaste prognosen för slutavräkning av skatteintäkter 2011 och 2012 ger ytterligare +8,9 mkr. Kommunens likvidöverskott ger högre ränteintäkter med +1,5 mkr. En extra pensionsprognos från KPA visar att de finansiella kostnaderna ökar med 5,6 mkr. Kalkylräntan (RIPS) för pensionsskuldsberäkningen förväntas bli oförändrad i dagsläget. Under sommaren fick alla kommuner och landsting besked om återbetalning av premier från AFA Försäkringar. För Strömsund uppgår återbetalningen till drygt 15 mkr, vilket ingår i denna prognos. Ärenden för beslut om användning av dessa extra medel tas av kommunfullmäktige nu under hösten. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -5,9 mkr. De större underskotten finns inom Barn- och utbildningsförvaltningen (-2,1 mkr), för utökning av förskoleplatser och omorganisationer, Vård- och socialförvaltningen (-3,3 mkr), till största delen försörjningsstöd, och Teknik- och serviceförvaltningen (-3,2 mkr), bl a för ökade kostnader för bostadsanpassning och sämre försäljningsintäkter inom driftsgruppen. Investeringsprognosen visar låga 22,2 mkr mot budgeterade 54,1 mkr. Det är framför allt inom Fastighetsförvaltningen (lokaleffektivisering, ventilation), Teknik- och serviceförvaltningen (vägbelysning) och Affärsverksamheten AVA (vattenverk, vattentorn) det finns påbörjade investeringsobjekt som inte kommer att färdigställas under Kommunstyrelsen beräknar att inte nyttja en ospecificerad investeringsbudget på 6 mkr. Investeringarna finansieras med egna medel, dvs utan nya lån. Under slutet av november planeras överföringen till pensionsstiftelsen med 25 mkr enligt det finansiella målet. Finansiella mål Resultat +14 mkr Investeringar max 21 mkr Pensionsstiftelse 25 mkr Måluppfyllelse Ja Ja (över tid) Ja Balanskravsutredning, mkr Prognos Årets resultat 13,8 10,0 Realisationsvinst -0,5-1,0 Pott för fastighetsunderhåll - 6,0 Överfört fastighetsförsäljn. 0,8-0,8 Resultat efter utredning 14,1 14,2 Lokalminskningar Mål: m²/år T.o.m. augusti: -539 m² Minskning med m² och nytillkomna lokaler med m² (Levinsgården m² och externt hyrda lokaler med 595 m²). OMVÄRLDSANALYS I KORTHET SKL 18 aug 2012; Starkare tillväxt i år men svagare 2013 Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit stark. Bilden är därmed splittrad: Det går bra för Sverige, men sämre i omvärlden. Vi tror emellertid inte att denna skillnad kommer att bestå. För andra halvåret beräknas tillväxttalen bli dystra också för svensk del. Allt fler varningssignaler i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer tyder på detta. Finansdepartementet, proposition 18 sept 2012: Resultatutjämningsreserv I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta konjunkturvariationer. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret Riksbanken 6 sept 2012; Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent Efter en oväntat stark utveckling hittills i år dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. För att motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbanken direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år. Sid 1

23 Resultaträkning - belopp milj kr Utfall Utfall Årsbudget Boksluts- Avvikelse delår 2012 delår 2011 inkl TA 2012 prognos 2012 Verksamhetens intäkter 131,2 109,4 161,8 180,6 18,8 Verksamhetens kostnader -558,4-554,0-819,8-847,6-27,8 Avskrivningar -16,6-16,9-29,0-29,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -443,8-461,5-687,0-696,0-9,0 Skatteintäkter 300,2 293,5 440,8 449,7 8,9 Generella statsbidrag 186,8 187,3 276,2 280,2 4,0 Finansiella intäkter 2,3 4,2 1,5 3,0 1,5 Finansiella kostnader -21,0-8,8-17,5-23,1-5,6 Resultat före extraordinära poster 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT- 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Förändring av eget kapital Verksamheternas bokslutsprognos för Driftbudget - belopp tkr inkl tilläggsbudget t o m augusti Budget Prognos Underskott - Nettoav Överskott + vikelse i % Revision Kommunstyrelse % Kommunstyrelse, kommunfullmäktige % Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärs % verksamhet och fastighetsförvaltning) Fastighetsförvaltning Strömsund Turism Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning % Miljö- och byggnämnd % Barn-, kultur- och utbildningsnämnd % Barn- och utbildningsförvaltning % Kultur och fritid % Socialnämnd % Vård- och socialförvaltning % - varav utbetalning försörjningsstöd och ek.bistånd % Närvårdsnämnd % Överförmyndaren % - TOTALT % Kf:s pott balanskrav Nettounderskott verksamheter Resultat- Resultat- Progn resultat- Resultatpå- Affärsverksamhet AVA budget 2012 prognos 2012 avvikelse 2012 verkan km Avfall Vatten och avlopp Summa Totalt nettounderskott inkl. AVA Resultatmålet klaras efter balanskravsutredning. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott på -5,9 mkr. Sid 2

24 Verksamheternas bokslutsprognos 2012 Revision +-0 tkr Kommunstyrelsen tkr Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (-129 tkr) Underskott prognostiseras för fastigheter med -596 tkr och skogsdrift med -415 tkr. Överskott bl.a inom ändamålen för fackligt anställda, 500 tkr, och färdtjänst med 250 tkr. Teknik- och serviceförvaltning ( tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Verksamheten påverkas negativt av ökade kostnader för bostadsanpassningar (-1 mkr) samt en osäkerhet kring budgeterade intäkter inom driftgruppen (prognos totalt -900 tkr). Osäkerhet kring kostverksamheten med hänsyn till de förändringar som nu genomförts bl.a ny kostpolicy (prognos -300 tkr). Akut rasrisk i slänt vid Fjällsjöälven i Backe har inneburit kostsamma åtgärder. Minskade intäkter pga ändrad slamhantering samt ökade kostnader i samband med bl.a sandning, snöröjning och drift ÅVC påverkar även det prognosen negativt. Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Merkostnader för vakanta lägenheter tenderar bli 1 mkr mer än budget. Övrigt som hänt är att vattenskadorna i år utgjort ca 1 mkr tom juli samt att kostnader är tagna på Hotings skola samt Ridhuset på 1 mkr. För att kompensera dessa ökade kostnader skjuts delar av årets planerade underhåll till kommande år. Strömsund Turism (+- 0 tkr) Kommunledningsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har under en längre tid haft flera vakanta tjänster, vilket i sin tur har inneburit ökat övertidsarbete på befintlig personal för att klara förvaltningens uppgifter. Alla vakanta tjänster är numera tillsatta. Framtids- och utvecklingsförvaltning (-182 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: De interkommunala kostnaderna är fortfarande osäkra (prognos -300 tkr). Osäkerhet kring utfallet av avtalsförhandlingar för lärare. Medling pågår. Kan ge högre kostnader än beräknat. Förv chefens åtgärdsförslag: Allmän åtstramning. Miljö- och byggnämnd +76 tkr Avd chefens kommentar nuläge: Osäkerhet kring intäkter från kontroll, tillsyn och lov/anmälningar framförallt inom livsmedelsområdet. Barn-, kultur- och utbildningsnämnd tkr Barn- och utbildningsförvaltning ( tkr) Största underskotten prognostiseras inom förskola, -1,6 mkr, grundskola totalt -0,3 mkr samt särskola -0,5 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har precis startat ett nytt läsår, där nytillkomna flickor och pojkar och deras behov, ett nytt (ej färdigförhandlat) läraravtal, kan förändra kommande prognoser. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för rektorer och personal. En förskolechef inom Strömsunds område har anställts, som på sikt skall ersätta nuvarande platschefer. Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 9 januari Förv chefens åtgärdsförslag: Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller. Kultur och fritid (-250 tkr) Biblioteks- respektive musikskolechefer samt kultursekreterare är tillsatta. I och med detta är avdelningens organisation på plats. Bedömningen i nuläget är att verksamheterna ryms inom budgeterade ramar, med undantag för vajerbytet till lift i Strömsund och fritidsgårdens lokaler i Strömsund. Förv chefens åtgärdsförslag: Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet. Socialnämnd tkr Vård- och socialförvaltning ( tkr) Underskott prognostiseras för försörjningsstöd med -3 mkr, samt inom Vuxenenhet/öppenvård med -2,5 mkr pga kostnader för institutionsvård. Omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) beräknas underskott med totalt -2,5 mkr. Överskott beräknas bl a inom ledning/administration samt bostad för barn (elevhem). I prognos har beaktats intäkter från Migrationsverket med ca 1,2 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Försörjningsstöd är inte enbart ett ansvar för verksamhetsnämnden. Glädjande är att kostnader för försörjningsstöd har reducerats för ungdomar. Sommaren har medfört ökade personalkostnader inom äldreomsorg. Förv chefens åtgärdsförslag: Underskottet inom försörjningsstöd innebär att andra områden behöver minska kostnader med motsvarande belopp om inte extra medel tillskjuts nämnden under verksamhetsåret. Vad gäller institutionskostnader, SoL och LVM, arbetar förvaltningen målmedvetet och i samverkan med andra aktörer för att reducera kostnader och förbättra resultaten. Översyn av bemanning inom äldreomsorgen. Närvårdsnämnd -180 tkr Närvård Frostviken (-180 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Inflyttning till Levinsgården, byte av larm på Forsgården samt hopslagning av personalgrupper har tagit kraft från all personal men börjar nu bli stabilt. Vårt nya larmsystem har inte fungerat tillfredsställande då det mobila nätet är svagt, ett problem som Telia uppmärksammats om. Belastning på ambulansen tenderar att fortsätta, nu uppe i 280 uppdrag. Ett LSS-ärende är avslutat där kommunen var arbetsgivare. Överförmyndaren -200 tkr Underskott pga ökade kostnader för arvode till gode män och förvaltare då huvudmän saknar egna medel. Affärsverksamhet AVA -135 tkr Avfall Resultatbudget: -33 tkr. Resultatprognos: -435 tkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett sämre resultat än budget främst pga minskade intäkter från osorterat avfall. Vatten och avlopp Resultatbudget: +6 tkr. Resultatprognos: +300 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ett högre resultat än budget pga fortsatt registervård. Jämtlandsvärme AB Resultatbudget: tkr. Resultatprognos: tkr Prognosen för året beräknas bli lägre än budget. Kostnaderna har ökat pga ett haveri på fd sjukhuset panncentral. Minskade intäkter pga varmare utetemperatur. ägarandel 100 % Strömsunds Hyresbostäder AB Resultatbudget: +398 tkr. Resultatprognos: tkr Ett bättre resultat jmf budget prognostiseras. Vakansgraden på lägenheter och lokaler är väsentligt lägre än budgeterat. Lägre kostnader för taxebundna avgifter. Hård amortering och låga räntor på omsatta lån under första delen av 2012 har lett till kraftigt sänkta finansiella kostnader. Nedskrivningar ingår med 2 mkr. ägarandel 100 % Strömsunds Utvecklingsbolag AB (+-0 tkr) Bidrag från kommun, tkr, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. ägarandel 100 % Sid 3

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11 Blad 1 (24) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.00 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 63 Utsändningsdag: Torsdag den 31 oktober 2013 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 13 November Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 november

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna Kommunstyrelsen 2008-03-04 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-14.50 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Kallelse/underrättelse 2012-09-03 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan 08.00-10.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 65 Utsändningsdag: Fredag den 31 maj 2013 2013 V 24 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 12 Juni Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 juni 2013,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer