SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Ingrid Nilsson (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Karin Stierna (c) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Gudrun Andreasson (s), tjg ersättare Kjell Nygren (s), tjg ersättare Övriga Närvarande Se nästa sida Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Sekreterare... Paragrafer Inez Wiberg Ordförande... Gudrun Hansson Organ Justerare... Göran Espmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Inez Wiberg

2 Övriga Inez Wiberg, kommunsekreterare närvarande Anders Andersson, kommunchef, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, Anders Fabricius, flyktingsamordnare, 236 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 236 Gudrun Eriksson, ekonomi, Birgitta Ohlson, ekonomi, Irma Flygt, Migrationsverket, 236 Kenneth Karlsson, Migrationsverket, 236 Björn Svanberg, polisen, 236 Staffan Sjödin, polisen, 236 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 236 Peter Frost, Arbetsförmedlingen, 236 Lars-Eric Bergman, vice ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 236 Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och Utbildningsnämnden, 236 Irene Tängmark, säkerhetschef, 236 Karin Näsmark, ordförande i socialnämnden, 236 Maria Strängby, Närvård Frostviken, 236 Monica Grahn, socialchef, 236

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslista Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: * Asylboende * Initiativärende om lokaler för ungdomsverksamhet * Initiativärende om fortsatta oppositionsträffar Ärendena behandlas efter punkt 13 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Anslag till revisionen av Regionförbundet i Jämtlands län 2012 Revisorerna för Regionförbundet i Jämtlands län har lämnat en skrivelse till regionförbundet om ökat anslag för Regionförbundets revisorer framför att revisionsanslaget för år 2012 bör uppgå till kronor i stället för de kronor som finns anslaget för revision. Regionförbundet har överlämnat ärendet till medlemskommunerna för ställningstagande. Beredning Arbetsutskottet 191/2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avslår revisorernas begäran om utökat anslag i 2012 års budget.

5 Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning avseende kommunens momsrutiner. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är momsrutinerna och den interna kontrollen avseende momshanteringen tillfredsställande? Några brister har uppmärksammats men i övrigt är revisionens bedömning att kommunens momsrutiner fungerar tillfredsställande. Förslag till förbättringsåtgärder har lämnats. Yttrande har inkommit från ekonomichefen och socialnämnden. Beredning Arbetsutskottet 192/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med ekonomichefens förslag. Socialnämndens yttrande bilägges. Bilaga Beslutsexpediering Ekonomi PwC Kommunrevisionen

6 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Yttrande över revisionsrapport Momsrutiner, maj 2012 En granskning av kommunens momsrutiner har genomförts av Kommunal Sektor inom PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s k kommunkontosystemet. I granskningen av kommunens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har arbetat med förbättring av rutiner, haft genomgång och instruktion till övrig berörd personal samt kontrollerat och rättat felaktigt hanterad moms. Under september/oktober kommer omprövning av skattedeklarationer inlämnas till Skatteverket för åren Återsök av momskompensation och momsavlyft inom försörjningsstöd Vård- och socialförvaltningen har till socialnämnden redogjort mer i detalj för planerade och vidtagna åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Se bilaga. Måltidsrepresentation Fakturor rörande måltidsrepresentation är kontrollerade. Rättning pågår och slutförs under oktober. En ny funktion i kontering och attest av faktura kommer att införas i ekonomisystemet under september. Leverantörer, vars fakturor avser representation, kodas för att säkerställa att kommentarer till representationen lämnas av beslutattestanten, t.ex. deltagare/mottagare och syfte.

7 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Öka kompetensen i verksamheterna hur redovisning av representation går till, både momshantering och krav på kommentarer. På kommunens intranät finns avsnitt om Representation under Ekonomi-Fakturahantering. Övrigt Uppdatering av checklista för kommunens momsrapportering pågår. Momsreglernas efterlevnad utökas i internkontrollen med förtydligande kring vilka momsområden som särskilt ska granskas. Veronica Hjorter Stenklyft Ekonomichef

8 1 (3) Socialnämnden Yttrande över revisionsrapport momsrutiner Kommunal Sektor inom PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens momsrutiner. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s.k. kommunkontosystemet. I granskningen av vård och socialförvaltningens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad. Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd. Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation. Planerade och vidtagna åtgärder utifrån genomförd granskning 1. Möjligheterna att återsöka moms med alternativet 18 % för lokalkostnad och 5 % för vårdkostnad samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Kontakt har tagits med aktuella anlitade vårdleverantörer som inte specificerat boendedel respektive vårdkostnad och begärt att den uppdelningen görs månatligen på fakturan. - Samtliga fakturor under perioden januari till juni 2012 har kontrollerats för att avgöra vilken av momssatserna som är mest fördelaktig för kommunen 6 % på hela beloppet eller 18 % på lokaldelen och 5 % för vårdkostnaden. - Förvaltningen har funnit att boendedelen utgör en mycket liten del av kostnaden (ca 3 %) i samtliga fall, vilket medför att momssatsen 6 % är mest fördelaktig.

9 2 (3) Socialnämnden Från och med juni 2012 har vi styrt om så att alla betalningar av externa vårdkostnader görs av expeditionen, detta för att säkerställa att kostnaderna bokförs på rätt konto. - Planerat att i samband med länets kommande gemensamma upphandling av Hvb-hem (Hem för vård eller boende) ta med krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig. - Planerat revidering av befintliga placeringsavtal för att ställa krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig Dessutom har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillfrågats huruvida ersättning med 18 % vid hyra av lokal verkligen gäller för de insatser som beslutats inom ramen för 4 kap 1 Socialtjänstlagen eller 2 LVU när det gäller vård i form av placering vid behandlingshem (vuxna p g a missbruk och barn som är i behov av skydd och stöd). Enligt SKL gäller inte bestämmelsen den här typen av vård, eftersom bestämmelsen endast avser Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och människor med funktionshinder enligt 5 kap 5 2 st och 7 3 st Socialtjänstlagen. Boende enligt 9 p 8 och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård och socialförvaltningen har föreslagit att PwC kontaktar Skatteverket för dialog mellan SKL och Skatteverket om hur bestämmelsen ska tolkas. 2. Möjligheten att lyfta moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd, samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Efter kontakt med KLF/ekonomi har konto för momsavdrag lagts till i fakturahanteringsprogrammet. - Samtliga fakturor som är ställda till vård- och socialförvaltningen/individ och familjeomsorg och som avser kostnader för ekonomiskt bistånd till enskilda för åren 2009 och 2010 har kontrollerats - Retroaktiv ersättning för åren 2009 och 2010 kommer att sökas med drygt 67 tkr. - Retroaktiv ersättning planeras att sökas även för 2011 senast 2013.

10 3 (3) Socialnämnden Fakturor som avser ekonomiskt bistånd till enskilda och som är ställda till Strömsunds kommun skall enbart konteras av expeditionspersonalen för att säkerställa att momsavdrag sker. 3. Reglerna för momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation samt kontroll av åren Efterlevnad av momsregler som kontrollåtgärd i verksamhetens internkontrollplan Socialnämnden

11 Kommunstyrelsen Dnr Remiss/samråd - Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsförordning tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lag (200:778) om skydd mot olyckor. Arbetet har föranletts av Ragunda kommuns inträde i förbundet. Remissvar har inkommit från säkerhetschefen. Beredning Arbetsutskottet 193/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med säkerhetschefens förslag. Bilaga Beslutsexpediering Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 Remiss/samråd Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram förslag till reviderat handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Revideringen föranleds främst av skälet att Ragunda kommun fr.o.m. den 1 januari 2012 också ingår i förbundet. Revideringen omfattar dels att Ragunda kommun förs in i handlingsprogrammet, dels att såväl säkerhetsmål och bilagor till planen har uppdaterats. Inom förbundets geografiska område har en omfattande utbyggnad av vindkraft skett under senare år, vilket också förväntas att fortsätta. Insatser i dessa anläggningar ställer speciella krav på säkerhet och utrustning, och kan endast ske i samverkan med driftansvarig personal. Kännedom om anläggningar och övning inom detta speciella område kan i framtiden behöva vara en del i förbundets utbildningsplan för olika personalkategorier, och också inkluderas i riskinventeringen.

13 Kommunstyrelsen Dnr Prioritering gång- och cykelvägar Infrastrukturberedningen hade ett sammanträde den 27 augusti 2012 där en diskussion fördes angående gång- och cykelvägar i Strömsunds kommun. En förfrågan har därför kommit till kommunen gällande våra prioriteringar om gång- och cykelvägar i länstransportplanen. Beredning Arbetsutskottet 196/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunen står fast vid sina tidigare prioriteringar från Prioriterade gång och cykelbanor i Strömsunds kommun samt prioriterade i nedanstående ordning: Strömsund Ulriksfors, längs väg 345 eller väg 797 Strömsund, Näsviken Tullingsås Hoting, E45, genomfart Hoting Hammerdal, E 45, genomfart Hammerdal Beslutsexpediering Infrastrukturberedningen Utredningschefen

14 Kommunstyrelsen Dnr Färdtjänst Många synpunkter har kommit till kommunen om färdtjänst. Diskussioner har också förts med kollektivtrafikmyndigheten om hanteringen av färdtjänst m.m. Beredning Arbetsutskottet 198/2012 Kommunstyrelsens beslut Fortsätta den dialog som förs med regionförbundet om den särskilda kollektivtrafiken. Beslutsexpediering Utredningschefen

15 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om köp av del av fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:220 Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson har den 26 april inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Ströms-Näset 1:220. Syftet med förvärvet är att bygga hus på fastigheten. De äger själva fastigheten Ströms-Näset 1:317. Bifogad karta anger två förslag till områden för eventuell försäljning. Del av fastigheten är i detaljplan avsedd för parkmark. Den del som förfrågan gäller ligger dock utanför detaljplan men kan hänföras till område för tätortsnära skogsmark. Vid besiktning på plats kan konstateras att skogsområdet används flitigt då det finns väl upptrampade stigar. Utmed fastighetens strandkant löper en väg som går ner till småbåtshamnen som ägs av Näsvikens Båtklubb Ek. förening. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att det är olämpligt att sälja denna mark då den utgör ett viktigt område för tätortsnära skogsmark. Om området bebyggs, vilket är syftet med förvärvet, förändrar det även väsentligt landskapsbilden i området. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår förfrågan om köp av del av Strömsund Ströms-Näset 1:220 Beredning Arbetsutskottet 199/2012 Kommunstyrelsens beslut Förfrågan avslås med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. Beslutsexpediering Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson Teknik- och serviceförvaltningen

16 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om att få köpa fastigheten Strömsund Ejdern 16 (gamla musikhuset) Skrivelse har inkommit den 4 september från Göran Raab om att få förvärva fastigheten Ejdern 16, gamla musikhuset. Beredning Arbetsutskottet 201/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunen har inte för avsikt att sälja fastigheten. Beslutsexpediering Göran Raab Teknik- och serviceförvaltningen

17 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel för anskaffning av rapportverktyg Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ansöker härmed om medel till anskaffning av ett rapportverktyg till ekonomisystemet. Detta programtillägg möjliggör ett bättre uttag av analysmaterial och kan utveckla rapporteringsflödet för prognoser. Total kostnad för verktyget är kronor. Beredning Arbetsutskottet 202/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi erhåller kronor för anskaffning av rapportverktyg till ekonomisystemet. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. Beslutsexpediering Ekonomi

18 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel till Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Skrivelse har inkommit från Blåsjöns Framtid ekonomisk förening. Föreningen ansöker om medel för investeringar i Stora Blåsjöns alpina anläggning. Detta är Frostvikens enda och Strömsunds kommuns största alpina anläggning. Det är viktigt för dem att investera i anläggningen nu annars finns stor risk att anläggningen inte kommer att öppnas till vintersäsongen Beredning Arbetsutskottet 203/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun har inga ekonomiska möjligheter att bidra med medel. 2 Föreningen rekommenderas att kontakta Strömsunds Utvecklingsbolag AB för att diskutera en utveckling av området. Beslutsexpediering Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Strömsunds Utvecklingsbolag AB

19 Kommunstyrelsen Ansökan om lönebidragsanställning vit februari Vit februari har sedan starten 2006 blivit ett naturligt inslag i Strömsunds kommun under februari månad. Länets övriga kommuner har avstått från att delta de senaste åren och därmed har Vit februari enbart blivit en kommunal angelägenhet även om den av och till rönt nationellt intresse. Syftet med kampanjen är uppmuntra till alkoholfria arrangemang, uppmana kommuninvånarna att fundera och samtala kring alkoholens roll i samhället och i deras egna liv och förhoppningsvis också välja att ta en vit månad. Vi vet till exempel att deltagande i föreningslivet är en betydande skyddsfaktor när det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa, vilket kommunen vill stimulera. Vi vill också ge våra barn och ungdomar förebilder som kan umgås och ha trevligt utan alkohol, liksom förebilder som man kan relatera till som person. Gnistan i kampanjen har avtagit något med åren och nya influenser skulle behövas för att få en nytändning och för att få Vit februari att överleva och vidareutvecklas. För att genomföra detta vill framtids- och utvecklingsförvaltningen skapa en lönebidrags-/utvecklingsanställning under 4 månader. Anställningen föregås av en praktikperiod med start i september. En person som för närvarande deltar i aktivitetsstöd fas 3 är föreslagen och handledare skulle Berit Holter vara. Kommunens kostnader under de 4 månadernas lönebidragsanställning skulle bli ca 7500 kronor i månaden för en 100 % tjänst, totalt ca kronor. Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker om kronor till en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan om kronor för en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari tillstyrks. 2 Medel anvisas ur folkhälsorådets budget för respektive år. Beslutsexpediering Framtids- och utvecklingsförvaltningen Folkhälsorådet Ekonomi

20 Kommunstyrelsen Nominering av ledamot till styrelsen för föreningen BioFuel Region och BFR AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Strömsunds Utvecklingsbolag AB att nominera en person. Beslutsexpediering Strömsunds Utvecklingsbolag AB

21 Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2012 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar budgetuppföljning/delårsrapport per den 31 augusti Bilaga Investeringsprognos per augusti 2012 redovisas också. Bilaga Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1 Delårsrapporten godkänns 2 Nämnderna måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa resultatet av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

22 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi KS Delårsrapport per augusti 2012 Analys kommunen Kommunens bokslutsprognos pekar på +14,1 mkr efter balanskravsutredning mot budgeterade +14 mkr. Senaste prognosen för slutavräkning av skatteintäkter 2011 och 2012 ger ytterligare +8,9 mkr. Kommunens likvidöverskott ger högre ränteintäkter med +1,5 mkr. En extra pensionsprognos från KPA visar att de finansiella kostnaderna ökar med 5,6 mkr. Kalkylräntan (RIPS) för pensionsskuldsberäkningen förväntas bli oförändrad i dagsläget. Under sommaren fick alla kommuner och landsting besked om återbetalning av premier från AFA Försäkringar. För Strömsund uppgår återbetalningen till drygt 15 mkr, vilket ingår i denna prognos. Ärenden för beslut om användning av dessa extra medel tas av kommunfullmäktige nu under hösten. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -5,9 mkr. De större underskotten finns inom Barn- och utbildningsförvaltningen (-2,1 mkr), för utökning av förskoleplatser och omorganisationer, Vård- och socialförvaltningen (-3,3 mkr), till största delen försörjningsstöd, och Teknik- och serviceförvaltningen (-3,2 mkr), bl a för ökade kostnader för bostadsanpassning och sämre försäljningsintäkter inom driftsgruppen. Investeringsprognosen visar låga 22,2 mkr mot budgeterade 54,1 mkr. Det är framför allt inom Fastighetsförvaltningen (lokaleffektivisering, ventilation), Teknik- och serviceförvaltningen (vägbelysning) och Affärsverksamheten AVA (vattenverk, vattentorn) det finns påbörjade investeringsobjekt som inte kommer att färdigställas under Kommunstyrelsen beräknar att inte nyttja en ospecificerad investeringsbudget på 6 mkr. Investeringarna finansieras med egna medel, dvs utan nya lån. Under slutet av november planeras överföringen till pensionsstiftelsen med 25 mkr enligt det finansiella målet. Finansiella mål Resultat +14 mkr Investeringar max 21 mkr Pensionsstiftelse 25 mkr Måluppfyllelse Ja Ja (över tid) Ja Balanskravsutredning, mkr Prognos Årets resultat 13,8 10,0 Realisationsvinst -0,5-1,0 Pott för fastighetsunderhåll - 6,0 Överfört fastighetsförsäljn. 0,8-0,8 Resultat efter utredning 14,1 14,2 Lokalminskningar Mål: m²/år T.o.m. augusti: -539 m² Minskning med m² och nytillkomna lokaler med m² (Levinsgården m² och externt hyrda lokaler med 595 m²). OMVÄRLDSANALYS I KORTHET SKL 18 aug 2012; Starkare tillväxt i år men svagare 2013 Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit stark. Bilden är därmed splittrad: Det går bra för Sverige, men sämre i omvärlden. Vi tror emellertid inte att denna skillnad kommer att bestå. För andra halvåret beräknas tillväxttalen bli dystra också för svensk del. Allt fler varningssignaler i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer tyder på detta. Finansdepartementet, proposition 18 sept 2012: Resultatutjämningsreserv I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta konjunkturvariationer. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret Riksbanken 6 sept 2012; Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent Efter en oväntat stark utveckling hittills i år dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. För att motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbanken direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år. Sid 1

23 Resultaträkning - belopp milj kr Utfall Utfall Årsbudget Boksluts- Avvikelse delår 2012 delår 2011 inkl TA 2012 prognos 2012 Verksamhetens intäkter 131,2 109,4 161,8 180,6 18,8 Verksamhetens kostnader -558,4-554,0-819,8-847,6-27,8 Avskrivningar -16,6-16,9-29,0-29,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -443,8-461,5-687,0-696,0-9,0 Skatteintäkter 300,2 293,5 440,8 449,7 8,9 Generella statsbidrag 186,8 187,3 276,2 280,2 4,0 Finansiella intäkter 2,3 4,2 1,5 3,0 1,5 Finansiella kostnader -21,0-8,8-17,5-23,1-5,6 Resultat före extraordinära poster 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT- 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Förändring av eget kapital Verksamheternas bokslutsprognos för Driftbudget - belopp tkr inkl tilläggsbudget t o m augusti Budget Prognos Underskott - Nettoav Överskott + vikelse i % Revision Kommunstyrelse % Kommunstyrelse, kommunfullmäktige % Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärs % verksamhet och fastighetsförvaltning) Fastighetsförvaltning Strömsund Turism Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning % Miljö- och byggnämnd % Barn-, kultur- och utbildningsnämnd % Barn- och utbildningsförvaltning % Kultur och fritid % Socialnämnd % Vård- och socialförvaltning % - varav utbetalning försörjningsstöd och ek.bistånd % Närvårdsnämnd % Överförmyndaren % - TOTALT % Kf:s pott balanskrav Nettounderskott verksamheter Resultat- Resultat- Progn resultat- Resultatpå- Affärsverksamhet AVA budget 2012 prognos 2012 avvikelse 2012 verkan km Avfall Vatten och avlopp Summa Totalt nettounderskott inkl. AVA Resultatmålet klaras efter balanskravsutredning. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott på -5,9 mkr. Sid 2

24 Verksamheternas bokslutsprognos 2012 Revision +-0 tkr Kommunstyrelsen tkr Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (-129 tkr) Underskott prognostiseras för fastigheter med -596 tkr och skogsdrift med -415 tkr. Överskott bl.a inom ändamålen för fackligt anställda, 500 tkr, och färdtjänst med 250 tkr. Teknik- och serviceförvaltning ( tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Verksamheten påverkas negativt av ökade kostnader för bostadsanpassningar (-1 mkr) samt en osäkerhet kring budgeterade intäkter inom driftgruppen (prognos totalt -900 tkr). Osäkerhet kring kostverksamheten med hänsyn till de förändringar som nu genomförts bl.a ny kostpolicy (prognos -300 tkr). Akut rasrisk i slänt vid Fjällsjöälven i Backe har inneburit kostsamma åtgärder. Minskade intäkter pga ändrad slamhantering samt ökade kostnader i samband med bl.a sandning, snöröjning och drift ÅVC påverkar även det prognosen negativt. Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Merkostnader för vakanta lägenheter tenderar bli 1 mkr mer än budget. Övrigt som hänt är att vattenskadorna i år utgjort ca 1 mkr tom juli samt att kostnader är tagna på Hotings skola samt Ridhuset på 1 mkr. För att kompensera dessa ökade kostnader skjuts delar av årets planerade underhåll till kommande år. Strömsund Turism (+- 0 tkr) Kommunledningsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har under en längre tid haft flera vakanta tjänster, vilket i sin tur har inneburit ökat övertidsarbete på befintlig personal för att klara förvaltningens uppgifter. Alla vakanta tjänster är numera tillsatta. Framtids- och utvecklingsförvaltning (-182 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: De interkommunala kostnaderna är fortfarande osäkra (prognos -300 tkr). Osäkerhet kring utfallet av avtalsförhandlingar för lärare. Medling pågår. Kan ge högre kostnader än beräknat. Förv chefens åtgärdsförslag: Allmän åtstramning. Miljö- och byggnämnd +76 tkr Avd chefens kommentar nuläge: Osäkerhet kring intäkter från kontroll, tillsyn och lov/anmälningar framförallt inom livsmedelsområdet. Barn-, kultur- och utbildningsnämnd tkr Barn- och utbildningsförvaltning ( tkr) Största underskotten prognostiseras inom förskola, -1,6 mkr, grundskola totalt -0,3 mkr samt särskola -0,5 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har precis startat ett nytt läsår, där nytillkomna flickor och pojkar och deras behov, ett nytt (ej färdigförhandlat) läraravtal, kan förändra kommande prognoser. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för rektorer och personal. En förskolechef inom Strömsunds område har anställts, som på sikt skall ersätta nuvarande platschefer. Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 9 januari Förv chefens åtgärdsförslag: Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller. Kultur och fritid (-250 tkr) Biblioteks- respektive musikskolechefer samt kultursekreterare är tillsatta. I och med detta är avdelningens organisation på plats. Bedömningen i nuläget är att verksamheterna ryms inom budgeterade ramar, med undantag för vajerbytet till lift i Strömsund och fritidsgårdens lokaler i Strömsund. Förv chefens åtgärdsförslag: Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet. Socialnämnd tkr Vård- och socialförvaltning ( tkr) Underskott prognostiseras för försörjningsstöd med -3 mkr, samt inom Vuxenenhet/öppenvård med -2,5 mkr pga kostnader för institutionsvård. Omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) beräknas underskott med totalt -2,5 mkr. Överskott beräknas bl a inom ledning/administration samt bostad för barn (elevhem). I prognos har beaktats intäkter från Migrationsverket med ca 1,2 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Försörjningsstöd är inte enbart ett ansvar för verksamhetsnämnden. Glädjande är att kostnader för försörjningsstöd har reducerats för ungdomar. Sommaren har medfört ökade personalkostnader inom äldreomsorg. Förv chefens åtgärdsförslag: Underskottet inom försörjningsstöd innebär att andra områden behöver minska kostnader med motsvarande belopp om inte extra medel tillskjuts nämnden under verksamhetsåret. Vad gäller institutionskostnader, SoL och LVM, arbetar förvaltningen målmedvetet och i samverkan med andra aktörer för att reducera kostnader och förbättra resultaten. Översyn av bemanning inom äldreomsorgen. Närvårdsnämnd -180 tkr Närvård Frostviken (-180 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Inflyttning till Levinsgården, byte av larm på Forsgården samt hopslagning av personalgrupper har tagit kraft från all personal men börjar nu bli stabilt. Vårt nya larmsystem har inte fungerat tillfredsställande då det mobila nätet är svagt, ett problem som Telia uppmärksammats om. Belastning på ambulansen tenderar att fortsätta, nu uppe i 280 uppdrag. Ett LSS-ärende är avslutat där kommunen var arbetsgivare. Överförmyndaren -200 tkr Underskott pga ökade kostnader för arvode till gode män och förvaltare då huvudmän saknar egna medel. Affärsverksamhet AVA -135 tkr Avfall Resultatbudget: -33 tkr. Resultatprognos: -435 tkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett sämre resultat än budget främst pga minskade intäkter från osorterat avfall. Vatten och avlopp Resultatbudget: +6 tkr. Resultatprognos: +300 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ett högre resultat än budget pga fortsatt registervård. Jämtlandsvärme AB Resultatbudget: tkr. Resultatprognos: tkr Prognosen för året beräknas bli lägre än budget. Kostnaderna har ökat pga ett haveri på fd sjukhuset panncentral. Minskade intäkter pga varmare utetemperatur. ägarandel 100 % Strömsunds Hyresbostäder AB Resultatbudget: +398 tkr. Resultatprognos: tkr Ett bättre resultat jmf budget prognostiseras. Vakansgraden på lägenheter och lokaler är väsentligt lägre än budgeterat. Lägre kostnader för taxebundna avgifter. Hård amortering och låga räntor på omsatta lån under första delen av 2012 har lett till kraftigt sänkta finansiella kostnader. Nedskrivningar ingår med 2 mkr. ägarandel 100 % Strömsunds Utvecklingsbolag AB (+-0 tkr) Bidrag från kommun, tkr, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. ägarandel 100 % Sid 3

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer