SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Ingrid Nilsson (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Karin Stierna (c) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Gudrun Andreasson (s), tjg ersättare Kjell Nygren (s), tjg ersättare Övriga Närvarande Se nästa sida Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Sekreterare... Paragrafer Inez Wiberg Ordförande... Gudrun Hansson Organ Justerare... Göran Espmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Inez Wiberg

2 Övriga Inez Wiberg, kommunsekreterare närvarande Anders Andersson, kommunchef, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, Anders Fabricius, flyktingsamordnare, 236 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 236 Gudrun Eriksson, ekonomi, Birgitta Ohlson, ekonomi, Irma Flygt, Migrationsverket, 236 Kenneth Karlsson, Migrationsverket, 236 Björn Svanberg, polisen, 236 Staffan Sjödin, polisen, 236 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 236 Peter Frost, Arbetsförmedlingen, 236 Lars-Eric Bergman, vice ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 236 Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och Utbildningsnämnden, 236 Irene Tängmark, säkerhetschef, 236 Karin Näsmark, ordförande i socialnämnden, 236 Maria Strängby, Närvård Frostviken, 236 Monica Grahn, socialchef, 236

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslista Följande ärenden läggs till i föredragningslistan: * Asylboende * Initiativärende om lokaler för ungdomsverksamhet * Initiativärende om fortsatta oppositionsträffar Ärendena behandlas efter punkt 13 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Anslag till revisionen av Regionförbundet i Jämtlands län 2012 Revisorerna för Regionförbundet i Jämtlands län har lämnat en skrivelse till regionförbundet om ökat anslag för Regionförbundets revisorer framför att revisionsanslaget för år 2012 bör uppgå till kronor i stället för de kronor som finns anslaget för revision. Regionförbundet har överlämnat ärendet till medlemskommunerna för ställningstagande. Beredning Arbetsutskottet 191/2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avslår revisorernas begäran om utökat anslag i 2012 års budget.

5 Kommunstyrelsen Dnr Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning avseende kommunens momsrutiner. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är momsrutinerna och den interna kontrollen avseende momshanteringen tillfredsställande? Några brister har uppmärksammats men i övrigt är revisionens bedömning att kommunens momsrutiner fungerar tillfredsställande. Förslag till förbättringsåtgärder har lämnats. Yttrande har inkommit från ekonomichefen och socialnämnden. Beredning Arbetsutskottet 192/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med ekonomichefens förslag. Socialnämndens yttrande bilägges. Bilaga Beslutsexpediering Ekonomi PwC Kommunrevisionen

6 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Yttrande över revisionsrapport Momsrutiner, maj 2012 En granskning av kommunens momsrutiner har genomförts av Kommunal Sektor inom PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s k kommunkontosystemet. I granskningen av kommunens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har arbetat med förbättring av rutiner, haft genomgång och instruktion till övrig berörd personal samt kontrollerat och rättat felaktigt hanterad moms. Under september/oktober kommer omprövning av skattedeklarationer inlämnas till Skatteverket för åren Återsök av momskompensation och momsavlyft inom försörjningsstöd Vård- och socialförvaltningen har till socialnämnden redogjort mer i detalj för planerade och vidtagna åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Se bilaga. Måltidsrepresentation Fakturor rörande måltidsrepresentation är kontrollerade. Rättning pågår och slutförs under oktober. En ny funktion i kontering och attest av faktura kommer att införas i ekonomisystemet under september. Leverantörer, vars fakturor avser representation, kodas för att säkerställa att kommentarer till representationen lämnas av beslutattestanten, t.ex. deltagare/mottagare och syfte.

7 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Öka kompetensen i verksamheterna hur redovisning av representation går till, både momshantering och krav på kommentarer. På kommunens intranät finns avsnitt om Representation under Ekonomi-Fakturahantering. Övrigt Uppdatering av checklista för kommunens momsrapportering pågår. Momsreglernas efterlevnad utökas i internkontrollen med förtydligande kring vilka momsområden som särskilt ska granskas. Veronica Hjorter Stenklyft Ekonomichef

8 1 (3) Socialnämnden Yttrande över revisionsrapport momsrutiner Kommunal Sektor inom PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens momsrutiner. Revisionsrapporten omfattar både den moms som redovisas mot bakgrund av kommunens skattepliktiga verksamhet, samt den del som avser moms som redovisas i det s.k. kommunkontosystemet. I granskningen av vård och socialförvaltningens rutiner har följande brister uppmärksammats: Kommunen utnyttjar inte möjligheten att återsöka momskompensation fördelat på boendedel och vårdkostnad. Kommunen har inte lyft någon moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd. Mindre brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation. Planerade och vidtagna åtgärder utifrån genomförd granskning 1. Möjligheterna att återsöka moms med alternativet 18 % för lokalkostnad och 5 % för vårdkostnad samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Kontakt har tagits med aktuella anlitade vårdleverantörer som inte specificerat boendedel respektive vårdkostnad och begärt att den uppdelningen görs månatligen på fakturan. - Samtliga fakturor under perioden januari till juni 2012 har kontrollerats för att avgöra vilken av momssatserna som är mest fördelaktig för kommunen 6 % på hela beloppet eller 18 % på lokaldelen och 5 % för vårdkostnaden. - Förvaltningen har funnit att boendedelen utgör en mycket liten del av kostnaden (ca 3 %) i samtliga fall, vilket medför att momssatsen 6 % är mest fördelaktig.

9 2 (3) Socialnämnden Från och med juni 2012 har vi styrt om så att alla betalningar av externa vårdkostnader görs av expeditionen, detta för att säkerställa att kostnaderna bokförs på rätt konto. - Planerat att i samband med länets kommande gemensamma upphandling av Hvb-hem (Hem för vård eller boende) ta med krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig. - Planerat revidering av befintliga placeringsavtal för att ställa krav på att boendekostnaden och vårdkostnaden redovisas var för sig Dessutom har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillfrågats huruvida ersättning med 18 % vid hyra av lokal verkligen gäller för de insatser som beslutats inom ramen för 4 kap 1 Socialtjänstlagen eller 2 LVU när det gäller vård i form av placering vid behandlingshem (vuxna p g a missbruk och barn som är i behov av skydd och stöd). Enligt SKL gäller inte bestämmelsen den här typen av vård, eftersom bestämmelsen endast avser Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och människor med funktionshinder enligt 5 kap 5 2 st och 7 3 st Socialtjänstlagen. Boende enligt 9 p 8 och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård och socialförvaltningen har föreslagit att PwC kontaktar Skatteverket för dialog mellan SKL och Skatteverket om hur bestämmelsen ska tolkas. 2. Möjligheten att lyfta moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd, samt retroaktiv ansökan d.v.s. omprövning för åren Individ och familjeomsorgen har vidtagit följande åtgärder: - Efter kontakt med KLF/ekonomi har konto för momsavdrag lagts till i fakturahanteringsprogrammet. - Samtliga fakturor som är ställda till vård- och socialförvaltningen/individ och familjeomsorg och som avser kostnader för ekonomiskt bistånd till enskilda för åren 2009 och 2010 har kontrollerats - Retroaktiv ersättning för åren 2009 och 2010 kommer att sökas med drygt 67 tkr. - Retroaktiv ersättning planeras att sökas även för 2011 senast 2013.

10 3 (3) Socialnämnden Fakturor som avser ekonomiskt bistånd till enskilda och som är ställda till Strömsunds kommun skall enbart konteras av expeditionspersonalen för att säkerställa att momsavdrag sker. 3. Reglerna för momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation samt kontroll av åren Efterlevnad av momsregler som kontrollåtgärd i verksamhetens internkontrollplan Socialnämnden

11 Kommunstyrelsen Dnr Remiss/samråd - Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsförordning tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lag (200:778) om skydd mot olyckor. Arbetet har föranletts av Ragunda kommuns inträde i förbundet. Remissvar har inkommit från säkerhetschefen. Beredning Arbetsutskottet 193/2012 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med säkerhetschefens förslag. Bilaga Beslutsexpediering Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 Remiss/samråd Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor , Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Räddningstjänstförbund har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram förslag till reviderat handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Revideringen föranleds främst av skälet att Ragunda kommun fr.o.m. den 1 januari 2012 också ingår i förbundet. Revideringen omfattar dels att Ragunda kommun förs in i handlingsprogrammet, dels att såväl säkerhetsmål och bilagor till planen har uppdaterats. Inom förbundets geografiska område har en omfattande utbyggnad av vindkraft skett under senare år, vilket också förväntas att fortsätta. Insatser i dessa anläggningar ställer speciella krav på säkerhet och utrustning, och kan endast ske i samverkan med driftansvarig personal. Kännedom om anläggningar och övning inom detta speciella område kan i framtiden behöva vara en del i förbundets utbildningsplan för olika personalkategorier, och också inkluderas i riskinventeringen.

13 Kommunstyrelsen Dnr Prioritering gång- och cykelvägar Infrastrukturberedningen hade ett sammanträde den 27 augusti 2012 där en diskussion fördes angående gång- och cykelvägar i Strömsunds kommun. En förfrågan har därför kommit till kommunen gällande våra prioriteringar om gång- och cykelvägar i länstransportplanen. Beredning Arbetsutskottet 196/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunen står fast vid sina tidigare prioriteringar från Prioriterade gång och cykelbanor i Strömsunds kommun samt prioriterade i nedanstående ordning: Strömsund Ulriksfors, längs väg 345 eller väg 797 Strömsund, Näsviken Tullingsås Hoting, E45, genomfart Hoting Hammerdal, E 45, genomfart Hammerdal Beslutsexpediering Infrastrukturberedningen Utredningschefen

14 Kommunstyrelsen Dnr Färdtjänst Många synpunkter har kommit till kommunen om färdtjänst. Diskussioner har också förts med kollektivtrafikmyndigheten om hanteringen av färdtjänst m.m. Beredning Arbetsutskottet 198/2012 Kommunstyrelsens beslut Fortsätta den dialog som förs med regionförbundet om den särskilda kollektivtrafiken. Beslutsexpediering Utredningschefen

15 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om köp av del av fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:220 Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson har den 26 april inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Ströms-Näset 1:220. Syftet med förvärvet är att bygga hus på fastigheten. De äger själva fastigheten Ströms-Näset 1:317. Bifogad karta anger två förslag till områden för eventuell försäljning. Del av fastigheten är i detaljplan avsedd för parkmark. Den del som förfrågan gäller ligger dock utanför detaljplan men kan hänföras till område för tätortsnära skogsmark. Vid besiktning på plats kan konstateras att skogsområdet används flitigt då det finns väl upptrampade stigar. Utmed fastighetens strandkant löper en väg som går ner till småbåtshamnen som ägs av Näsvikens Båtklubb Ek. förening. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att det är olämpligt att sälja denna mark då den utgör ett viktigt område för tätortsnära skogsmark. Om området bebyggs, vilket är syftet med förvärvet, förändrar det även väsentligt landskapsbilden i området. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår förfrågan om köp av del av Strömsund Ströms-Näset 1:220 Beredning Arbetsutskottet 199/2012 Kommunstyrelsens beslut Förfrågan avslås med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. Beslutsexpediering Glenn Gustavsson och Johanna Ottosson Teknik- och serviceförvaltningen

16 Kommunstyrelsen Dnr Förfrågan om att få köpa fastigheten Strömsund Ejdern 16 (gamla musikhuset) Skrivelse har inkommit den 4 september från Göran Raab om att få förvärva fastigheten Ejdern 16, gamla musikhuset. Beredning Arbetsutskottet 201/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunen har inte för avsikt att sälja fastigheten. Beslutsexpediering Göran Raab Teknik- och serviceförvaltningen

17 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel för anskaffning av rapportverktyg Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ansöker härmed om medel till anskaffning av ett rapportverktyg till ekonomisystemet. Detta programtillägg möjliggör ett bättre uttag av analysmaterial och kan utveckla rapporteringsflödet för prognoser. Total kostnad för verktyget är kronor. Beredning Arbetsutskottet 202/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi erhåller kronor för anskaffning av rapportverktyg till ekonomisystemet. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens utvecklingspott. Beslutsexpediering Ekonomi

18 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel till Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Skrivelse har inkommit från Blåsjöns Framtid ekonomisk förening. Föreningen ansöker om medel för investeringar i Stora Blåsjöns alpina anläggning. Detta är Frostvikens enda och Strömsunds kommuns största alpina anläggning. Det är viktigt för dem att investera i anläggningen nu annars finns stor risk att anläggningen inte kommer att öppnas till vintersäsongen Beredning Arbetsutskottet 203/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun har inga ekonomiska möjligheter att bidra med medel. 2 Föreningen rekommenderas att kontakta Strömsunds Utvecklingsbolag AB för att diskutera en utveckling av området. Beslutsexpediering Blåsjöns Framtid ekonomisk förening Strömsunds Utvecklingsbolag AB

19 Kommunstyrelsen Ansökan om lönebidragsanställning vit februari Vit februari har sedan starten 2006 blivit ett naturligt inslag i Strömsunds kommun under februari månad. Länets övriga kommuner har avstått från att delta de senaste åren och därmed har Vit februari enbart blivit en kommunal angelägenhet även om den av och till rönt nationellt intresse. Syftet med kampanjen är uppmuntra till alkoholfria arrangemang, uppmana kommuninvånarna att fundera och samtala kring alkoholens roll i samhället och i deras egna liv och förhoppningsvis också välja att ta en vit månad. Vi vet till exempel att deltagande i föreningslivet är en betydande skyddsfaktor när det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa, vilket kommunen vill stimulera. Vi vill också ge våra barn och ungdomar förebilder som kan umgås och ha trevligt utan alkohol, liksom förebilder som man kan relatera till som person. Gnistan i kampanjen har avtagit något med åren och nya influenser skulle behövas för att få en nytändning och för att få Vit februari att överleva och vidareutvecklas. För att genomföra detta vill framtids- och utvecklingsförvaltningen skapa en lönebidrags-/utvecklingsanställning under 4 månader. Anställningen föregås av en praktikperiod med start i september. En person som för närvarande deltar i aktivitetsstöd fas 3 är föreslagen och handledare skulle Berit Holter vara. Kommunens kostnader under de 4 månadernas lönebidragsanställning skulle bli ca 7500 kronor i månaden för en 100 % tjänst, totalt ca kronor. Framtids- och utvecklingsförvaltningen ansöker om kronor till en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan om kronor för en lönebidragsanställning för att arbeta med utveckling av Vit februari tillstyrks. 2 Medel anvisas ur folkhälsorådets budget för respektive år. Beslutsexpediering Framtids- och utvecklingsförvaltningen Folkhälsorådet Ekonomi

20 Kommunstyrelsen Nominering av ledamot till styrelsen för föreningen BioFuel Region och BFR AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Strömsunds Utvecklingsbolag AB att nominera en person. Beslutsexpediering Strömsunds Utvecklingsbolag AB

21 Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2012 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar budgetuppföljning/delårsrapport per den 31 augusti Bilaga Investeringsprognos per augusti 2012 redovisas också. Bilaga Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1 Delårsrapporten godkänns 2 Nämnderna måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa resultatet av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

22 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi KS Delårsrapport per augusti 2012 Analys kommunen Kommunens bokslutsprognos pekar på +14,1 mkr efter balanskravsutredning mot budgeterade +14 mkr. Senaste prognosen för slutavräkning av skatteintäkter 2011 och 2012 ger ytterligare +8,9 mkr. Kommunens likvidöverskott ger högre ränteintäkter med +1,5 mkr. En extra pensionsprognos från KPA visar att de finansiella kostnaderna ökar med 5,6 mkr. Kalkylräntan (RIPS) för pensionsskuldsberäkningen förväntas bli oförändrad i dagsläget. Under sommaren fick alla kommuner och landsting besked om återbetalning av premier från AFA Försäkringar. För Strömsund uppgår återbetalningen till drygt 15 mkr, vilket ingår i denna prognos. Ärenden för beslut om användning av dessa extra medel tas av kommunfullmäktige nu under hösten. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott med -5,9 mkr. De större underskotten finns inom Barn- och utbildningsförvaltningen (-2,1 mkr), för utökning av förskoleplatser och omorganisationer, Vård- och socialförvaltningen (-3,3 mkr), till största delen försörjningsstöd, och Teknik- och serviceförvaltningen (-3,2 mkr), bl a för ökade kostnader för bostadsanpassning och sämre försäljningsintäkter inom driftsgruppen. Investeringsprognosen visar låga 22,2 mkr mot budgeterade 54,1 mkr. Det är framför allt inom Fastighetsförvaltningen (lokaleffektivisering, ventilation), Teknik- och serviceförvaltningen (vägbelysning) och Affärsverksamheten AVA (vattenverk, vattentorn) det finns påbörjade investeringsobjekt som inte kommer att färdigställas under Kommunstyrelsen beräknar att inte nyttja en ospecificerad investeringsbudget på 6 mkr. Investeringarna finansieras med egna medel, dvs utan nya lån. Under slutet av november planeras överföringen till pensionsstiftelsen med 25 mkr enligt det finansiella målet. Finansiella mål Resultat +14 mkr Investeringar max 21 mkr Pensionsstiftelse 25 mkr Måluppfyllelse Ja Ja (över tid) Ja Balanskravsutredning, mkr Prognos Årets resultat 13,8 10,0 Realisationsvinst -0,5-1,0 Pott för fastighetsunderhåll - 6,0 Överfört fastighetsförsäljn. 0,8-0,8 Resultat efter utredning 14,1 14,2 Lokalminskningar Mål: m²/år T.o.m. augusti: -539 m² Minskning med m² och nytillkomna lokaler med m² (Levinsgården m² och externt hyrda lokaler med 595 m²). OMVÄRLDSANALYS I KORTHET SKL 18 aug 2012; Starkare tillväxt i år men svagare 2013 Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit stark. Bilden är därmed splittrad: Det går bra för Sverige, men sämre i omvärlden. Vi tror emellertid inte att denna skillnad kommer att bestå. För andra halvåret beräknas tillväxttalen bli dystra också för svensk del. Allt fler varningssignaler i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer tyder på detta. Finansdepartementet, proposition 18 sept 2012: Resultatutjämningsreserv I propositionen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta konjunkturvariationer. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret Riksbanken 6 sept 2012; Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent Efter en oväntat stark utveckling hittills i år dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. För att motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbanken direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år. Sid 1

23 Resultaträkning - belopp milj kr Utfall Utfall Årsbudget Boksluts- Avvikelse delår 2012 delår 2011 inkl TA 2012 prognos 2012 Verksamhetens intäkter 131,2 109,4 161,8 180,6 18,8 Verksamhetens kostnader -558,4-554,0-819,8-847,6-27,8 Avskrivningar -16,6-16,9-29,0-29,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -443,8-461,5-687,0-696,0-9,0 Skatteintäkter 300,2 293,5 440,8 449,7 8,9 Generella statsbidrag 186,8 187,3 276,2 280,2 4,0 Finansiella intäkter 2,3 4,2 1,5 3,0 1,5 Finansiella kostnader -21,0-8,8-17,5-23,1-5,6 Resultat före extraordinära poster 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT- 24,5 14,7 14,0 13,8-0,2 Förändring av eget kapital Verksamheternas bokslutsprognos för Driftbudget - belopp tkr inkl tilläggsbudget t o m augusti Budget Prognos Underskott - Nettoav Överskott + vikelse i % Revision Kommunstyrelse % Kommunstyrelse, kommunfullmäktige % Teknik- och serviceförvaltning (exkl affärs % verksamhet och fastighetsförvaltning) Fastighetsförvaltning Strömsund Turism Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning % Miljö- och byggnämnd % Barn-, kultur- och utbildningsnämnd % Barn- och utbildningsförvaltning % Kultur och fritid % Socialnämnd % Vård- och socialförvaltning % - varav utbetalning försörjningsstöd och ek.bistånd % Närvårdsnämnd % Överförmyndaren % - TOTALT % Kf:s pott balanskrav Nettounderskott verksamheter Resultat- Resultat- Progn resultat- Resultatpå- Affärsverksamhet AVA budget 2012 prognos 2012 avvikelse 2012 verkan km Avfall Vatten och avlopp Summa Totalt nettounderskott inkl. AVA Resultatmålet klaras efter balanskravsutredning. Verksamheterna beräknar totalt ett underskott på -5,9 mkr. Sid 2

24 Verksamheternas bokslutsprognos 2012 Revision +-0 tkr Kommunstyrelsen tkr Kommunstyrelse/kommunfullmäktige (-129 tkr) Underskott prognostiseras för fastigheter med -596 tkr och skogsdrift med -415 tkr. Överskott bl.a inom ändamålen för fackligt anställda, 500 tkr, och färdtjänst med 250 tkr. Teknik- och serviceförvaltning ( tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Verksamheten påverkas negativt av ökade kostnader för bostadsanpassningar (-1 mkr) samt en osäkerhet kring budgeterade intäkter inom driftgruppen (prognos totalt -900 tkr). Osäkerhet kring kostverksamheten med hänsyn till de förändringar som nu genomförts bl.a ny kostpolicy (prognos -300 tkr). Akut rasrisk i slänt vid Fjällsjöälven i Backe har inneburit kostsamma åtgärder. Minskade intäkter pga ändrad slamhantering samt ökade kostnader i samband med bl.a sandning, snöröjning och drift ÅVC påverkar även det prognosen negativt. Fastighetsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Merkostnader för vakanta lägenheter tenderar bli 1 mkr mer än budget. Övrigt som hänt är att vattenskadorna i år utgjort ca 1 mkr tom juli samt att kostnader är tagna på Hotings skola samt Ridhuset på 1 mkr. För att kompensera dessa ökade kostnader skjuts delar av årets planerade underhåll till kommande år. Strömsund Turism (+- 0 tkr) Kommunledningsförvaltning (+- 0 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har under en längre tid haft flera vakanta tjänster, vilket i sin tur har inneburit ökat övertidsarbete på befintlig personal för att klara förvaltningens uppgifter. Alla vakanta tjänster är numera tillsatta. Framtids- och utvecklingsförvaltning (-182 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: De interkommunala kostnaderna är fortfarande osäkra (prognos -300 tkr). Osäkerhet kring utfallet av avtalsförhandlingar för lärare. Medling pågår. Kan ge högre kostnader än beräknat. Förv chefens åtgärdsförslag: Allmän åtstramning. Miljö- och byggnämnd +76 tkr Avd chefens kommentar nuläge: Osäkerhet kring intäkter från kontroll, tillsyn och lov/anmälningar framförallt inom livsmedelsområdet. Barn-, kultur- och utbildningsnämnd tkr Barn- och utbildningsförvaltning ( tkr) Största underskotten prognostiseras inom förskola, -1,6 mkr, grundskola totalt -0,3 mkr samt särskola -0,5 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Förvaltningen har precis startat ett nytt läsår, där nytillkomna flickor och pojkar och deras behov, ett nytt (ej färdigförhandlat) läraravtal, kan förändra kommande prognoser. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för rektorer och personal. En förskolechef inom Strömsunds område har anställts, som på sikt skall ersätta nuvarande platschefer. Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 9 januari Förv chefens åtgärdsförslag: Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller. Kultur och fritid (-250 tkr) Biblioteks- respektive musikskolechefer samt kultursekreterare är tillsatta. I och med detta är avdelningens organisation på plats. Bedömningen i nuläget är att verksamheterna ryms inom budgeterade ramar, med undantag för vajerbytet till lift i Strömsund och fritidsgårdens lokaler i Strömsund. Förv chefens åtgärdsförslag: Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet. Socialnämnd tkr Vård- och socialförvaltning ( tkr) Underskott prognostiseras för försörjningsstöd med -3 mkr, samt inom Vuxenenhet/öppenvård med -2,5 mkr pga kostnader för institutionsvård. Omsorg om äldre (särskilt boende och hemvård) beräknas underskott med totalt -2,5 mkr. Överskott beräknas bl a inom ledning/administration samt bostad för barn (elevhem). I prognos har beaktats intäkter från Migrationsverket med ca 1,2 mkr. Förv chefens kommentar nuläge: Försörjningsstöd är inte enbart ett ansvar för verksamhetsnämnden. Glädjande är att kostnader för försörjningsstöd har reducerats för ungdomar. Sommaren har medfört ökade personalkostnader inom äldreomsorg. Förv chefens åtgärdsförslag: Underskottet inom försörjningsstöd innebär att andra områden behöver minska kostnader med motsvarande belopp om inte extra medel tillskjuts nämnden under verksamhetsåret. Vad gäller institutionskostnader, SoL och LVM, arbetar förvaltningen målmedvetet och i samverkan med andra aktörer för att reducera kostnader och förbättra resultaten. Översyn av bemanning inom äldreomsorgen. Närvårdsnämnd -180 tkr Närvård Frostviken (-180 tkr) Förv chefens kommentar nuläge: Inflyttning till Levinsgården, byte av larm på Forsgården samt hopslagning av personalgrupper har tagit kraft från all personal men börjar nu bli stabilt. Vårt nya larmsystem har inte fungerat tillfredsställande då det mobila nätet är svagt, ett problem som Telia uppmärksammats om. Belastning på ambulansen tenderar att fortsätta, nu uppe i 280 uppdrag. Ett LSS-ärende är avslutat där kommunen var arbetsgivare. Överförmyndaren -200 tkr Underskott pga ökade kostnader för arvode till gode män och förvaltare då huvudmän saknar egna medel. Affärsverksamhet AVA -135 tkr Avfall Resultatbudget: -33 tkr. Resultatprognos: -435 tkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett sämre resultat än budget främst pga minskade intäkter från osorterat avfall. Vatten och avlopp Resultatbudget: +6 tkr. Resultatprognos: +300 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ett högre resultat än budget pga fortsatt registervård. Jämtlandsvärme AB Resultatbudget: tkr. Resultatprognos: tkr Prognosen för året beräknas bli lägre än budget. Kostnaderna har ökat pga ett haveri på fd sjukhuset panncentral. Minskade intäkter pga varmare utetemperatur. ägarandel 100 % Strömsunds Hyresbostäder AB Resultatbudget: +398 tkr. Resultatprognos: tkr Ett bättre resultat jmf budget prognostiseras. Vakansgraden på lägenheter och lokaler är väsentligt lägre än budgeterat. Lägre kostnader för taxebundna avgifter. Hård amortering och låga räntor på omsatta lån under första delen av 2012 har lett till kraftigt sänkta finansiella kostnader. Nedskrivningar ingår med 2 mkr. ägarandel 100 % Strömsunds Utvecklingsbolag AB (+-0 tkr) Bidrag från kommun, tkr, inkl landsbygdsrådgivning samt Kvinnors Företagande. ägarandel 100 % Sid 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer