bidragsbestämmelser för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bidragsbestämmelser för"

Transkript

1 Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om

2 BORÅS STAD Innehållsförtec teckning Ungdomsföreningar Allmänna bestämmelser 3 Lokalbidrag 4 Grundbidrag 4 Aktivitetsbidrag 5 Anläggningsbidrag 5 Anläggningslån 6 Administratörsbidrag 6 Verksamhetsbidrag 7 Driftbidrag 7 Övriga Bidrag Arrangörsbidrag 8 Allmänna samlingslokaler 8 Garantianslag 9 Bidrag till FoTN:s förfogande 9 Orienteringskartor 9 Socialt riktat bidrag 10 Startbidrag 10 Invandrarföreningar Allmänna bestämmelser 11 Grundbidrag 11 Lokalbidrag 11 Pensionärsbidrag Allmänna bestämmelser 12 Grundbidrag 12 Administratörsbidrag 12 Studiförbundens öppna fritidsverksamhet för pensionärer 13 Politiska ungdomsföreningar Grundbidrag 13 Handikappföreningar Allänna bestämmelser 14 Grundbidrag 15 Lokalbidrag 15 Administratörsbidrag 16 Verksamhetsbidrag 16 Anläggningslån och bidrag 16 Startbidrag 17

3 BIDRAGSBESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser för erhållande av bidrag Hos Fritids- och turistnämnden kan ideella föreningar inom kommunen, efter ansökan erhålla bidrag. 1. Bidragen utgår enligt Fritid- och turistnämndens beslutade bidragsnormer. 2. Föreningen och dess verksamhet skall vara godkänd av Fritid- och turistnämnden. 3. Föreningen ska vara verksam i Borås Stad. 4. Föreningen ska ha minst två medlemsmöten/år varav ett är årsmötet. 5. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. 6. Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger. 7. Föreningen ska ha minst 20 medlemmar i åldern 4-20 år samt redovisa minst 30 aktiviteter/år 8. Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto. 9. Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person. 10. Medlemmen ska vara bosatt i kommunen. 11. Kommunen har rätt att reglera fordringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller helt indras. 12. Kommunen har rätt att begära de handlingar som önskas för kontroll. Ej bidragsberättigade föreningar: * Ekonomiska föreningar. * Fackliga föreningar. * Skol- och föräldraföreningar. * Korporationsföreningar. * Gillen eller kamratföreningar. Ej bidragsberättigade medlemmar samt aktiviteter: * Deltagande i studiecirklar. * Bingo- och dansmedlemmar. * Supportermedlemmar. * Deltagare i exempelvis filmklubbsverksamhet, där man bara sysslar med filmverksamhet. * Deltagare i kursverksamhet som tar avgift per gång. * Bidrag ansöks på särskild blankett för varje bidrag. * Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag. * Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande. * Bidrag söks av huvudföreningen. 3

4 BORÅS STAD Lokalbidrag Bidraget sökes i samband med grundbidraget. * Föreningen skall ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 70 st aktiviteter under året. * Lokalen skall vara godkänd av Fritid- och turistkontoret samt vara belägen i Borås. Bidragsbelopp: Bidrag utgår med 90% av kostnaderna, dock högst 300 kr/m 2. Lokalen ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-20 år. (Se tabell nedan). Detta är godkända kostnader: Hyrd lokal: * Lokalhyran. * Uppvärmningskostnader. * Elkostnader. Egen lokal: * Låneränta avseende fastighetslån. * Uppvärmningskostnader. * Elkostnader. * Reparationskostnader med 20 kr/m 2. * Fastighetsförsäkring. Bidrag till egna och förhyrda lokaler: Bidragsberättigade medlemmar 4-20 år Lokal yta m m m m m m m m m m 2 Samarbetsorgan: Erhåller också bidrag med samma belopp, för expeditionslokaler och som bedömts skäligt i förhållande till antalet administratörer. Vid sidan av lokalbidragsreglerna medgiva Stiftelsen Borås Scoutkår att för sin fastighet erhålla bidrag med 90% av totalkostnaden exklusive bostadslägenheten, dock högst 300 kr/m 2 samt 60 kr/m 2 i reparationskostnader. Grundbidr undbidrag Bidraget är ett grundstöd till föreningsv eningsver erksamhet för barn n och ungdomar. Bidragsbelopp: Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem i åldern 4-20 år med samma belopp som den personliga medlemsavgiften. Bidraget utgår med minst 50 kr. och högst 100 kr. Undantag: Förening/samorganisation som erhåller administratörsbidrag, får ej grundbidrag för de första 274 bidragsberättigade medlemmarna. * Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. * Verksamhetsåret skall omfatta minst sex månader. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning. * Revisionsberättelse. * Årsmötetsprokoll. * Registerkort * Förteckning över erhållna kommunala bidrag. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. 4

5 BIDRAGSBESTÄMMELSER Aktivitetsbidrag Bidrag utgår till föreningar såväl med som utan riksförbundstillhörighet. * Bidrag utgår per aktivitet där minst fem deltagare är i åldern 4-20 år med 25 kr/aktivitet samt med 8,50 kr/deltagare. Bidrag utgår till max 20 deltagare/aktivitet. * Närvarokort skall föras vid varje aktivitet. * En aktivitet skall vara minst 60 minuter. * En deltagare får endast räknas en gång per dag. * Aktiviteten skall arrangeras av lokalföreningen. * Naturlig grupp får ej delas i flera grupper. * Aktiviteten skall vara ledarledd. * Om en förening lämnar oriktiga uppgifter, indras bidraget och det kan också innebära att samtliga aktiviteter helt stryks. * Från föregående redovisningsperiod får medtas aktiviteter som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som inte tidigare har redovisats. * Ansökan lämnas senast 30 juni och 31 december. Kommunen kan begära av förening att deras planerade aktiviteter förhandsanmäls. Ej bidragsberättigade aktiviteter: * Entrébelagda arrangemang och även seriespel utan entréavgift, kursverksamhet eller kommersiella arrangemang. Anläggningsbidrag Alla föreningar som erhåller något kommunalt bidrag kan söka bidraget. Bidraget syftar till att lämna ett ekonomiskt stöd för ny- om eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning. * Vid behandling av ansökningarna kommer kommunen att beakta hur angelägen anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. * Föreningens antal medlemmar i bidragsberättigad ålder kommer också att beaktas samt hur aktiv föreningen är. Bidragsbelopp: * Bidraget utgår med 40% av den totala kostnaden dock max kr. * Anläggningsobjektet, skall vara färdigställt och slutredovisat inom tre år från beslutdatum för erhållande av beviljat bidrag. * Bidrag beviljas ej till projekt, som har påbörjats före den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. * Bidraget utbetalas med 40% av verkliga redovisade kostnader, dock max vad Fritid- och turistnämnden har beslutat. Ansökningstid: * Kompletta handlingar skall inlämnas till Fritid- och turistkontoret senast den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Ej berättigade anläggningskostnader: * Bidrag lämnas ej till anläggningskostnader som understiger kr. 5

6 BORÅS STAD Anläggningslån Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet avser att ekonomiskt stödja anordnadet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Kommunen kommer att prioritera ansökningarna enligt följande kriterier: * Aktivitetsytor för barn och ungdom. * Allmänhetens behov av anläggning/lokal. * Föreningens verksamhet för barn och ungdom. * Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen. * Nyttjandegrad * Jämställdhet/Integration * Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet medlemmar. * Om föreningen har sökt och erhållit bidrag från exempelvis: Allmänna arvsfonden, Boverket, Riksidrottsförbundet eller annan bidrags- eller lånegivande myndighet. Övriga villkor: * Byggnadsobjekt får ej påbörjas innan kommunfullmäktige har beslutat i ärendet. * Förening som erhåller anläggningslån har att opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta lokalen eller anläggningen till andra nyttjare. * Byggnadsobjekt, vartill anläggningslån beviljas skall vara färdigställda och slutredovisade inom tre år från beslutsdatum för erhållande av beviljat anläggningslån. * Anläggningslånet löper med en 30-årig amorteringsoch räntefri tid, varefter det avskrivs i sin helhet. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller om användningssättet upphör, och ej ersättes av annan godtagbar fritidsaktivitet, skall lånet i sin helhet återbetalas. * Samtliga anläggningslån utbetalas med max 40% av verkliga redovisade kostnader, dock max med av kommunfullmäktige beslutat anslagsbelopp. Ansökningstid: Kompletta handlingar skall inlämnas till Fritid- och turistkontoret senast den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Administratörsbidrag Bidraget avser att ge lokal- och samarbetsorganisationer ekonomiska möjligheter att anställa administratör på heltid. * Förening/samorganisation med minst 275 bidragsberättigade medlemmar och minst 750 redovisade aktiviteter erhåller ett bidrag. * Samorganisation med minst 750 bidragsberättigade medlemmar och minst 1750 redovisade aktiviteter erhåller två bidrag. * Samarbetsorganisation skall bestå av minst tre lokalföreningar inom samma riksförbund. Det får endast finnas en samarbetsorganisation inom samma riksförbund. * Förening som varit med och önskar lämna samorganisationen skall senast den 31 mars året före meddela Fritid- och turistkontoret. * Administratören skall huvudsakligen arbeta med administrativa uppgifter. * Administratören skall arbeta hel arbetsvecka. 6

7 BIDRAGSBESTÄMMELSER * Innan en administratör anställs skall ett godkännande lämnas av Fritid- och turistkontoret. * Vid byte av administratör skall Fritid- och turistkontoret erhålla ett sktiftligt besked senast 1 månad i förväg. * Föreningen skall ha sitt kontor i Borås Stad. * Innan ett bidrag kan utgå skall ett år förflyta efter att man uppnått normerna för bidraget. * Medlemsantalet vid närmaste verksamhetsårs slut gäller och som redovisas i samband grundbidragsansökan. * Antalet aktivitetssammankomster skall ha varit uppnått vid senaste kalenderårs slut. * Administratören ska närvara vid Fritid- och turistkontorets anordnade kontaktträffar med minst 50% närvaro. * Bidraget utgår med 90% av utgående lön, dock max kr/mån samt med lagstadgade sociala kostnader. * Bidraget utbetalas i förskott, kvartalsvis. Ver erksamhetsbidr ksamhetsbidrag * Förening som redovisar 75 st bidragsberättigade medlemmar och minst 225 st aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. * Förening som redovisar 125 st bidragsberättigade medlemmar och minst 250 st aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. * Förening som redovisar 175 st bidragsberättigade medlemmar och minst 400 st aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. * Förening som redovisar 225 st bidragsberättigade medlemmar och minst 450 st aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. Driftbidrag till idrotts- friluftsanläggningar Till anläggningar som Fritid- och turistnämnden bedömer vara till nytta för allmänheten lämnas driftbidrag. Fritid- och turistnämnden fastställer beloppet varje år i samband med budgeten. För inomhusanläggning ges ett grundbidrag om kr samt 15 kr/m 2. Gäller för: bordtennishall, tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall. * Föreningen skall ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 4-20 år under det senaste verksamhetsåret. Objekt: Boulebanor 300 kr/bana Båthamnar kr Båtsport/vattenskidanläggning kr Bågskyttebana ( ute ) kr Bågskyttebana fältskytte kr Elljusspår kr/km Endurobana kr 11 manna Fotbollsplan gräs kr 11 manna Fotbollsplan elljus gräs kr 11 manna Fotbollsplan grus kr 11 manna Fotbollsplan elljus grus kr 7 manna Fotbollsplan gräs kr Golfbanor kr/hål Hoppbackar kr Jaktskyttebanor kr Pistolskyttebanor ( ute ) kr Gevärskyttebanor kr Extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel kr/bana Gokartbana kr Rallycrossbana kr Motocrossbana kr Paddock med elbelys kr Slalombacke kr/100m Tennisbanor grus kr Tennisbanor asfalt kr 4H-gård kr 7

8 BORÅS STAD Övriga bidrag Arrang angör örsbidr sbidrag Bidrag kan sökas av alla föreningar som erhåller kommunala bidrag. Genom ett kommunalt stöd till förening eningar ar, skall arrang angemang på nationell eller interna nationell nivå kunna genomföras. Den samlade bedömningen avseende attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/ status på arrangemanget ligger till grund för beslut. * Då tävlingsanläggningen behöver kompletteras med extra utrustning för arrangemangets genomförande, kan ansökan göras om arrangörsbidrag upp till högst kr. * Ansökan ska åtföljas av en förteckning på vad som måste hyras/köpas och prisuppgift på respektive vara/tjänst samt leverantör. * Bifall till arrangörsbidrag utesluter ej möjlighet att för samma arrangemang söka och erhålla garantianslag. * Beviljat arrangörsbidrag ska dock tillföras arrangemangets budget, som ligger till grund för prövning av ansökan om garantianslag. * Fritid- och turistnämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är ej normgivande. * Redovisning av beviljat bidrag skall ske senast två månader efter slutfört arrangemang. Skall vara Fritid- och turistkontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget äger rum. 8 Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler Med allmänna samlingslokaler avses lokal, som av Fritid- och turistnämnden är godkänd för allmänt samlingslokalutbud, och som är upptagen i en särskild skild förtec teckning kning. * Förutsättningen är att lokalen kan disponeras för förenings- och studieverksamhet, samt vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. Lokalen skall nyttjas av minst tre bidragsberättigade föreningar varje år. * Förening och studieorganisation skall vara godkända av Fritid- och turistnämnden som bidragsberättigad. Bidragsberättigad verksamhet: * Verksamhet som riktar sig till Borås Stads invånare. * Verksamhet som bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritid- och turistkontoret. Bidragsbelopp. * Kommunen betalar 80% av hyreskostnaden till samlingslokalägaren och resterande 20% ska debiteras hyresgästen. Ej bidragsberättigad verksamhet: * Förening som bedriver kursverksamhet och som tar ut avgift varje gång är ej bidragsberättigad verksamhet. * Verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte, dvs verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överksott. Undantag angående överskott: Verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott kan taxeberättigas, om den anordnas högst två gånger per år. Taxeberättigad verksamhet gäller mellan kl Vid övrig tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen.

9 BIDRAGSBESTÄMMELSER Garantianslag Bidrag kan sökas av alla föreningar som erhåller kommunala bidrag. Genom ett kommunalt stöd till förening eningar ar, skall de kunna genomför enomföra arrang angemang av v större nationell och h interna nationell karaktär aktär. Exempel på arrangemang: SM-tävlingar (Senior), landskamper, kongress. * Ansökan skall åtföljas av en ekonomisk kalkyl av arrangemanget. Av denna skall framgå att arrangemanget ej lämnar ett underskott. * I den ekonomiska beräkningen får ej ett eventuellt kommunalt garantianslag inräknas. * Garantianslaget utbetalas endast om arrangemanget går med underskott. * Om ett garantianslag har lämnats och arrangemanget lämnar en vinst, skall kommunen erhålla 25% av lämnat garantianslag. Om vinsten understiger 25% av garantianslaget, skall 25% avse vinsten. * Fritid- och turistnämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är ej normgivande. Ska vara Fritid- och turistkontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget äger rum. Bidrag till Fritid- och turistnämndens förfogande Fritids- och turistnämnden kan, efter särskild framställan, anslå bidrag till projekt eller liknande då ansökan inte stämmer överens med befintliga bidrag. Fritids- och turistnämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är ej normgivande. Bidrag till Säkra och Trygga förening eningar Syftet med bidraget är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Till förening eningar ar som certif tifier ierar sig som Säker och Trygg g förening ening. Bidrag utgår efter certifiering med följande belopp: För föreningar med egna lokaler: År 1: kr År 2 och framåt kr För föreningar som hyr lokaler: År 1: kr År 2 och framåt kr För föreningar som ej har lokal på årsbasis: År 1: kr År 2 och framåt kr Omcertifiering skall ske vartannat år för att bidrag skall utgå. Orienteringskartor tor Bidraget avser vara ett ekonomiskt stöd till föreningar i kommunen som ritar orienteringskartor tor. * Kartan skall finnas med i Borås O-rings kartproduktion. * Ansökan skall ske före den 31 mars året innan det budgetår ansökan avser. Bidrag: * Nyritning: kr/km 2 Revidering: kr/km 2 Fritid- och turistnämnden kan de år som ej någon nyritning sker, även lämna bidrag för revidering. 9

10 BORÅS STAD Socialt riktat bidrag Avsikten är att stödja de föreningar som aktivt bedriver verksamhet för barn n och h ungdomar mellan 4-20 år i socialt utsatta områden. * Bidraget skall täcka de extra kostnader som föreningen haft för ungdomsverksamhet, utöver vad som är normalt. * Föreningen skall motivera varför bidrag bör erhållas. Exempel på extra kostnader: Information till medlemmar, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. Ansökan lämnas till Fritid- och turistkontoret senast 15 november tillsammans med kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår. Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minibelopp för bidraget är kr Maxbelopp för bidraget är kr Startbidr tbidrag Bidraget är avsett att stödja nybildande av v förening som startar ver erksamhet för barn- n- och h ungdom mellan 4-20 år. * Föreningen skall omfatta minst 20 medlemmar i åldern 4-20 år. * Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd av Fritid- och turistnämndens bidrag utöver aktivitetsbidraget. * Efter att föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen skall omfattas av Fritid- och turistnämndens övriga bidrag. Föreningen inlämnar ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsberättigade medlemmar. Till ansökan ska bifogas: * Föreningens stadgar. * Protokoll från första sammanträdet. * Intyga att föreningen har eget plus- eller bankgiro. * Registerkort. Bidragsbelopp: Bidrag utgår med kr. 10

11 BIDRAGSBESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser för invandr andrarför arförening eningar Att ekonomisk stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utvec eckla urspr sprungslandets kultur och h seder, dels främja kontakter med svenskar och h svenskt samhällsliv. * Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. * Föreningen skall ha kontinuerlig verksamhet i kommunen. * Föreningen ska ha minst 20 medlemmar fr o m 4 års ålder och vara bosatt i kommunen. * Bidragsberättigad medlem är den som erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Följande bidrag utgår: Grundbidrag och lokalbidrag (särskilda regler). Övriga bidrag utgår enligt Fritid- och turistnämndens övriga bidragsregler. Grundbidr undbidrag Bidraget syftar att vara ett grundstöd till föreningsverksamhet. * Föreningen ska redovisa minst 30 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 4-20 år under det senaste verksamhetsåret. Bidragsbelopp: * Bidrag utgår med 50 kr/bidragsberättigad medlem i åldern 4-20 år och fr o m 21 års ålder med 30 kr/ bidragsberättigad medlem. * Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. * Verksamheten skall omfatta minst sex månader. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning. * Revisionsberättelse. * Årsmötesprotokoll. * Registerkort Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Lokalbidrag Syfte: Att lämna ett bidrag till föreningar som äger eller förhyr lokal för sin verksamhet. Bidraget sökes i samband med grundbidraget. * Lokalen skall vara inom Borås Stad. * Föreningen skall ha minst 50 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 70 aktiviteter under det senaste verksamhetsåret. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidragsbelopp: * Bidraget utgår med 90% godkända kostnader dock max 300 kr/m 2. Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till föreningens medlemmar under året (se tabell nedan). Beräkningstabell för lokalbidraget: Bidragsberättigade medlemmar Lokalyta m m m m m m m m m 2 11

12 BORÅS STAD Allmäna bestämmelser för Pensionärsbidrag Hos Borås Stads Fritid- och turistnämnden kan godkända pensionärsorganisationer inom kommunen efter ansökan erhålla bidrag enligt bestämmelser nedan. * Bidrag utgår enligt Fritid- och turistnämndens bidragsnormer. * Pensionärsorganisationen skall tillhöra en riksorganisation, som är remissinstans till kommunen och har minst 20 betalande medlemmar. * Medlemmen skall erlägga en lägsta medlemsavgift av 30 kr. Medlem är också den som enligt föreningsstadgar är befriad att erlägga medlemsavgift. * Föreningen skall vara öppen för alla och vara uppbyggd samt fungera enligt allmänna vedertagna demokratiska principer, samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssyn. * Kommunen har rätt att reglera fodringar genom att bidrag indras. * Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för granskning av ansökan. * Ansökan skall skrivas under av föreningens ordförande. * Föreningen skall ha eget plus- eller bankgiro. Grundbidr undbidrag * Bidraget utgår med 60 kr/medlem för de första 299 medlemmarna och sedan 35 kr/medlem. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse. * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning. * Revisionsberättelse. * Årsmötesprotokoll. * Registerkort. * Förteckning över erhållna kommunala bidrag. Administratörsbidrag Bidraget avser att ge samarbetsorganisationer ekonomiska möjligheter att anställa administratör på heltid. * Samarbetsorganisation skall ha minst 1000 betalande medlemmar för att erhålla ett helt bidrag. * Det får endast finnas en samarbetsorganisation inom samma riksförbund. * Övriga villkor samt bidragets storlek se administratörsbidraget till barn- och ungdomsföreningar. 12

13 BIDRAGSBESTÄMMELSER Studieförbundens öppna fritidsver erksamhet för pensionärer Bidraget avser erbjuda studieförbund inom kommunen ett ekonomiskt bidrag för att kunna bedriva öppen pensionärsverksamhet. * Verksamheten skall byggas upp och inriktas efter pensionärernas behov. * Verksamheten skall förläggas i pensionärernas närboendemiljö. * Inom studieförbunden ska det finnas vägar för hur pensionärerna ska få ett medinflytande. * Studieförbunden är skyldiga att marknadsföra sin öppna fritidsverksamhet i pensionärernas närmiljö. * Bidraget beviljas med max belopp vad Fritid- och turistnämnden har beslutat. * Studieförbunden är skyldiga att ställa de handlingar som Fritid- och turistkontoret önskar till förfogande, för att kunna beräkna bidragets storlek. * Bidraget utgår med 80% av godkända nettokostnader för lokal och verksamhet. Ett verksamhetsbidrag utgår med 30 kr/verksamhetstimme. * Ansökan inlämnas senast den 31 mars året innan bidrag önskas. Icke bidragsberättigade aktiviteter: * Aktiviteter vid Landstingets institutioner * Aktiviteter vid KDN institutioner * Kulturarrangemang * Studiecirklar, samt lokalbidrag för lokaler som studiecirklarna har bidrag. Politiska Ungdomsföreningar Kommunen vill genom bidraget stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang, vilket är viktigt för demokratin. Grundbidrag: * Förening som redovisar minst 10 medlemmar mellan år erhåller ett grundbidrag på kr. * Förening som redovisar medlemmar mellan år erhåller ett grundbidrag på kr. Bidrag per fullmäktige mandat: * Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade medlemmar (14-25 år) erhåller kr/fullmäktige mandat/år, som moderpartiet har i kommunfullmäktige. * Om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar, utbetalas endast ett bidrag/år. Övrigt: * Föreningar som ämnar söka grundbidraget skall varje år före den 31 mars inlämna ansökan. * Krets eller samarbetsorganisation skall före den 31 mars inlämna en förteckning över antal föreningar som har minst 10 bidragsberättigade medlemmar. * Föreningarna skall lämna en kort redogörelse över hur tidigare anslag har använts. * Politiska föreningar kan ej söka andra bidrag från Fritids- och turistnämnden. 13

14 BORÅS STAD Allmänna bestämmelser för handikappföreningar Med bidragsberättigad handikappförening avses förening vars medlemmar består av v personer som har funktionshinder eller närstående till sådana personer soner. Föreningens ändamål skall vara att förbättra de funktionshindrades livsvillkor och bevaka deras intressen. (Se förtec teckning över godkända förening eningar ar sista sidan). 1. Förening/samorganisation skall: * vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer. * öppet ta ställning för demokratin som samhällssyn. * ha kontinuerlig verksamhet i Borås Stad. * ha minst 20 medlemmar från 4 år och redovisa minst 20 aktiviteter under ett år. * ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. * ha eget plus- eller bankgiro. 2. Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger. 3. Bidragsberättigad medlem är den som är bosatt i Borås kommun och betalt fastställd medlemsavgift. 4. Medlemmen ska ha erlagt en lägsta personlig medlemsavgift på minst 50 kr/år. 5. Kommunen har rätt att begära de handlingar som önskas för att utöva kontroll. 6. Kommunen har rätt att reglera fordringar hos en organisation genom att bidrag reduceras eller helt indras. 7. Samarbetsorganisation skall bestå av minst tre lokalföreningar och det får bara finnas en samarbetsorganisation för handikappföreningarna. Godkänd aktivitet: * Aktiviteten skall vara beslutad av föreningsstyrelse och bedrivas av lokalföreningen. * Aktiviteten skall bedrivas i minst 60 min. * Aktiviteten skall ha minst 4 deltagare. * Aktiviteten skall vara ledarledd. * Deltagaren får delta i max 2 aktiviteter per dag. * Aktiviteten skall bokföras på speciella närvarolistor som utlämnas av Fritids- och turistkontoret. OBS! För aktiviteter med deltagare i åldern 4-20 år utgår aktivitetsbidrag enligt Fritids- och turistkontorets bestämmelser (minst 5 deltagare). Icke bidragsberättigad förening/organisation: * Läns- eller distriktsorganisationer. * Ekonomiska organisationer. * Stödföreningar. Icke bidragsberättigade medlemmar samt icke bidragsberättigade aktiviteter: * Deltagande i studiecirkel. * Deltagande i kursverksamhet som tar avgift per gång. * Entrébelagda arrangemang. 14

15 BIDRAGSBESTÄMMELSER Grundbidr undbidrag Bidraget syftar till att vara ett grundstöd till föreningsverksamhet för funktionshindrade. Lokalbidrag Bidraget sökes i samband med grundbidraget. Bidragsbelopp: Bidrag utgår till bidragsberättigade medlemmar från 4 år med 100 kr/medlem. * Bidraget baseras på senasteverksamhetsåret. * Verksamhetsåret skall omfatta minst sex månader. * Samarbetsorgan skall ansöka för samtliga sina medlemsföreningar. Följande handlingar bifogas: * Verksamhetsberättelse * Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning * Revisionsberättelse * Registerkort * Årsmötesprotokoll. Undantag: Förening/Samorganisation som erhåller helt administratörsbidrag, erhåller ej grundbidrag för de första 299 bidragsberättigade medlemmarna. Inlämnas senast 1 månad efter föreningens/ samarbetsorganets årsmöte. Ändamål: Att lämna ett bidrag till förening/samarbetsorgan som äger eller hyr lokal för sin verksamhet. * Lokalen skall vara inom Borås Stad. * Föreningen skall ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 20 st aktiviteter under året. Bidragsbelopp: Bidrag utgår med 90% av kostnaderna, dock högst 850 kr/m 2. Lokalen ställs i relation till föreningens/ samarbetsorganets bidragsberättigade medlemmar, enligt Fritids- och turistnämndens normer och tabell, se nedan. Bidragsberättigade medlemmar Lokal yta m m m m m m m m m m 2 15

16 BORÅS STAD Administratörsbidrag Bidraget avser att ge förening/ samorganisation ekonomiska möjligheter att anställa administratör på heltid. Medlemsantalet vid närmaste verksamhetsårs slut gäller och redovisas i samband med grundbidragsansökan. Antalet aktivitetssammankomster skall ha varit uppnått vid senaste kalenderårs slut. Administratörer ska närvara vid 50% av de kontaktsträffar som anordnas av Fritids- och turistkontoret. Bidraget utgår med: 90% av utgående lön. Bidraget är max kr/mån. samt med lagstadgade sociala kostnader. Bidraget utbetalas i förskott, kvartalsvis. * Förening/samarbetsorgan med minst 400 bidragsberättigade medlemmar samt minst 360 redovisade aktiviteter erhåller ett administratörsbidrag. * Samorganisation ska bestå av minst tre lokalföreningar. Det får endast finnas en samarbetsorganisation för handikappföreningar. * Förening som har varit med och önskar lämna samarbetsorganet skall senast den 31 mars året före, skriftligen meddela Fritids- och turistkontoret. * Administratören skall huvudsakligen arbeta med administrativa uppgifter. * Administratören skall arbeta hel arbetsvecka. * Innan en administratör anställs skall ett godkännande lämnas av Fritids- och turistkontoret. * Arbetsinstruktion skall lämnas till Fritids- och turistkontoret. * Vid byte av administratör skall Fritids- och turistkontoret erhålla ett skriftligt besked senast 1 månad i förväg. * Förening/Samorganisation skall ha sitt kontor i Borås kommun. Ver erksamhetsbidr ksamhetsbidrag * Förening som redovisar 100 bidragsberättigade medlemmar och minst 90 aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. * Förening som redovisar 200 bidragsberättigade medlemmar och minst 180 aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. * Förening som redovisar 250 bidragsberättigade medlemmar och minst 210 aktiviteter, erhåller ett bidrag med kr/år. Anläggningslån samt anläggningsbidrag Förening/samarbetsorgan med egen fastighet har rätt att söka kommunalt anläggningslån samt kommunalt anläggningsbidrag. Ansökningsbestämmelser samt ansökningstid enligt Fritids- och turistnämndens bestämmelser. * Innan ett bidrag kan utgå, skall ett år förflyta efter att man har uppnått normerna för bidraget. 16

17 BIDRAGSBESTÄMMELSER Startbidr tbidrag Bidraget är avsett att stödja nybildande av v förening som startar verksamhet för personer med funktionshinder Bidragsbelopp: Bidraget utgår med kr. * Föreningen skall omfatta minst 20 medlemmar från 4 år. * Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd av Fritids- och turistnämnden som bidragsberättigad handikappförening. * Medlem skall erlägga en lägsta personlig medlemsavgift på 50 kr/år. * Efter det att föreningen redovisat ett års verksamhet, avgörs om förening skall omfattas av Fritidsoch turistnämndens bidrag för handikappföreningar. Föreningen inlämnar ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antalet bidragsberättigade medlemmar. Godkända föreningar Afasi Södra Älvsborg Astma- och allergiföreningen i Borås Borås Demensförening Borås Dövas Förening Borås Handikapp. IF Borås HBK Borås Reumatikerförening DHR Diabetesföreningen Dyslexiförbundet FMLS i Borås Fibromyalgiföreningen FUB Borås Föreningen Autism i Borås Hjärnkraft Sjuhärad Hjärt-och Lungsjukas förening HLR Hörselskadades Förening i Borås Kamratföreningen Elvan Neurologiskt Handikappades Riks. NHR Psoriasisföreningen i Borås RSMH Tryggheten RTP Borås lokalförening Sjuhäradsbygdens Celiakiförening Strokeföreningen i Borås Sverigefinska Synskadeförbundet SFSF Synskadades förening Ångestsyndomsällskapet i Borås Bifogas ansökan: Föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg om eget plus- eller bankgiro samt registerkort. 17

18 Föreningsenheten Adress: Fritids- och turistkontoret, Borås Besöksadress: Sturegatan 38 Mikael Hedberg: tfn , Hans Andersson: tfn , Susanne Karlsson: tfn , Faxnr:

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun April 2014 Allmänna synpunkter på föreningsstöd Föreningslivet är en grundsten i det svenska samhället. Vårt demokratiska system växte fram ur brett förankrade,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer