SKOg. En guide för nya skogsägare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOg. En guide för nya skogsägare"

Transkript

1 SKOg och skatter En guide för nya skogsägare 2013

2 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt skogsinnehav. Vi tror att det känns fantastiskt. Men du kanske upplever det som mer skrämmande. Hur är det egentligen? Kostar det inte väldigt mycket innan skogen går att avverka? Det ska planteras, röjas och gallras. Och går inte det mesta till skatt när jag väl avverkar? För nyblivna skogsägare brukar frågetecknen torna upp sig. Med denna guide vill vi räta ut dem åt dig. Här får du en kort introduktion i hur det går till att sälja virke och information om skattesystemets grunder. Dessutom ger vi dig lite insikt i de möjligheter du som skogsägare har att påverka det ekonomiska utfallet. bort allt avverkningsarbete, men sysslar kanske i viss utsträckning med plantering och röjning. De som köper virke tillhandahåller ofta skogsvård, vägunderhåll och även andra tjänster till självkostnadspris, som en service till skogsägare. Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan... 5 Det formella... 5 De tre inkomstslagen Neutral företagsbeskattning... 8 Räntefördelning... 9 Positiv och negativ räntefördelning Skogsavdrag Förvärv av skog genom arv eller gåva Skogskonto och andra reserveringar Generationsskifte Vi kan redan inledningsvis slå fast att skogsägare har större möjligheter än andra företagare att fördela inkomsterna över tiden. Men för att du ska få ut det mesta av din skog krävs planering och eftertanke. I grunden är det mesta ganska enkelt och för det som är komplicerat, finns vi med vår kompetens för att hjälpa dig. Skogsbruksplan För att få en uppfattning om hur din skog ser ut är det oftast nödvändigt att du har en skogsbruksplan. Den är ett ovärderligt hjälpmedel för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om intäkter och kostnader för de närmaste åren. Kostnaden för att få en skogsbruksplan upprättad varierar med fastighetens storlek och typ av skog. En grov uppskattning är mellan 150 och 200 kr per hektar. Det finns många aktörer som erbjuder tjänsten. Sköta skogen själv eller leja bort Sköta skogen själv eller leja bort sysslorna? Det beror på hur mycket skog du har, vad som behöver göras, ditt eget intresse och på hur långt från fastigheten du bor. Numera lejer de flesta skogsägare Försäljning av virke Till en början kan virkesförsäljning framstå som komplicerat eftersom det finns flera olika försäljningsformer att välja mellan. Dessa delas in i två huvudgrupper: 1. Upplåtelse av avverkningsrätt. 2. Försäljning av leveransvirke. Grovt beskrivet kan man säga, att om köparen ombesörjer avverkning och utforsling av virket till bilväg, är det en avverkningsrätt. Om du själv levererar virket vid bilväg är det leveransvirke. Du bör vara medveten om att det är skattemässiga skillnader beroende på om du väljer det ena eller andra sättet. Skillnaderna gäller främst avsättningsmöjligheter till skogskonto, möjlighet till att utnyttja betalningsplan för virket och själv bestämma när inkomsten ska tas upp till beskattning. Skogsägare har större möjligheter än andra företagare att fördela sina inkomster över tiden. 3

3 Måttslag i skogsbruket Som nybliven skogsägare kan alla måttslag som används i skogsbruket skapa en viss begreppsförvirring. Här förklarar vi de vanligaste. m 3 fub = kubikmeter fast under bark. Verkliga volymen exklusive bark. Används vanligtvis för volymbestämning av massaved samt för avverkningskostnad. m 3 to = kubikmeter toppmätt. Volymen beräknad efter en cylinder med stockens toppmått som diameter. Används vanligtvis vid mätning av timmer. m 3 sk = skogskubikmeter. Hela trädets volym ovan stubbskäret inklusive bark och topp. Används vid volymuppskattning av rotstående skog. Vid rotpostförsäljning använder man skogskubikmeter. Generella omräkningstal m 3 fub m 3 to m 3 sk m 3 fub 1 0,81 1,20 m 3 to 1,23 1 1,46 m 3 sk 0,84 0,68 1 Avverkningsrätt Begreppet avverkningsrätt innefattar avverkningsuppdrag (AU), leveransrotköp (LRK) och rotpostförsäljning. AU brukar användas av skogsägarföreningarna och LRK av bolagsbruket. I grunden är det exakt samma sak men kan varieras efter överenskommelser. När skogsägaren själv inte deltar i avverkningsarbetet utan upplåter nyttjanderätten till en del av sin skogsfastighet, kallas avverkningsrätter för försäljning av skog på rot. För dessa tre former av avverkningsrätter gäller samma skatterättsliga regler. Avverkningsuppdrag (AU) och leveransrotköp (LRK): En avtalsform där virket volymmäts och prisräknas vid inmätning av virkessortimentet vid respektive industri till de priser som är angivna i kontraktet mellan köparen och säljaren. Det går att avtala om allt ifrån ett fast netto per kubikmeter oavsett sortiment och trädslag där avverkningskostnaden är borträknad, till att avtala om att varje sortiment prissätts efter en avtalad prislista och avverkningskostnaden sedan räknas ifrån. Däremellan kan man avtala om i stort sett vad som helst. Rotpostförsäljning: Varje träd mäts på rot och beståndet volymuppskattas. I kontraktet mellan köpare och säljare anges ett avgränsat område med en uppskattad virkesvolym enligt en stämplingslängd. Köparen tar risken för förlust eller förtjänst till följd av felberäkningar av den uppskattade volymen. Leveransvirke När skogsägaren för egen del eller med anställda ombesörjer avverkningen och säljer virket vid bilväg eller vid industri är det s k leveransvirke. Till skillnad från avverkningsrätter utgör leveransvirke en vara, en skogsprodukt. Prisräkningen och volymmätningen sker som vid avverkningsuppdraget vid inmätande industri till de prislistor som finns angivna i kontraktet. Betalningsplan I samband med virkesförsäljning som avverkningsrätt kan man upprätta en betalningsplan för att fördela inkomsten över flera år. Det innebär att likviden från skogsförsäljningen delas upp på flera delbetalningar. För att en betalningsplan skall gälla är det mycket viktigt att utbetalningen sker över flera år (minst två), samt att betalningsplanen finns fastställd i kontraktet. Om det inte finns en riktig betalningsplan över minst två år upprättad, är virkeslikviden skattepliktig för hela beloppet det år kontraktet upprättades, eftersom det då har Det formella Skogsägandet omgärdas, precis som allt annat företagande, av en del formella regler. Som skogsägare är du en näringsidkare och därmed enligt lag bokföringsskyldig. Bokföringsskyldighet Alla näringsidkare är enligt lag skyldiga att sköta sin bokföring. Oavsett om du är en skogsägare med ett litet antal transaktioner, eller har många affärshändelser, så kan vi på LRF Konsult sköta din bokföring, momsredovisning och inkomstdeklaration. Ta kontakt med oss så tar vi fram en lösning som passar din verksamhet. Mervärdesskatt Som skogsägare är du redovisningsskyldig för moms. Moms på försäljning (utgående moms) kvittas i första hand mot moms på inköp (ingående moms). Om den utgående momsen överskrider ingående moms, betalas mellanskillnaden in till staten. I motsatt fall, om den ingående överskrider den utgående, återbetalar staten momsen till dig. Från och med beskattningsår 2013 ska momsen redovisas särskilt och vara deklarerad och i förekommande fall inbetald senast den 26 februari uppstått en fordran på köparen. Detta trots att det inte har betalats ut några pengar. Om du har upprättat en betalningsplan för avverkningen, kan du inte göra avsättning till framtida skogsvård i deklarationen. Vid försäljning av leveransvirke kan du inte utnyttja möjligheten att skattemässigt fördela utbetalningar över flera år. Vid leveransvirke sker beskattningen det år virket levereras, kontraktsdatumet spelar alltså ingen roll. Som nybliven företagare, d v s skogsägare, registrerar du dig genom att fylla i och skicka in blankett 4620 till Skatteverket. Den kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida F-skatt och FA-skatt Egna företagare betalar F-skatt. Anställda betalar A-skatt. Om du både är egen företagare och anställd ska du ha en FA-skattsedel. Arbetsgivaren gör då skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter som vanligt på din lön. Vid sidan av detta betalar du in en preliminär F-skatt varje månad för att täcka skatt och egenavgifter för din näringsverksamhet. Aktiv eller passiv näringsidkare För att tjäna pensionspoäng och sociala förmåner på din betalda skatt i näringsverksamheten måste du vara aktiv näringsidkare. För att du ska kvalificera dig som aktiv är huvudregeln att du utför minst en tredjedels arbetstid, ca timmar, i förvärvskällan. En alternativ princip är att om största delen av arbetsinsatsen sker med egna arbetstimmar, ska näringsverksamheten anses som aktiv, även om 500 timmar inte uppnås. 4 5

4 De tre inkomstslagen och hur de beskattas Efter skattereformen för ca 10 år sedan delas alla inkomster in i tre olika slag, tjänst, näringsverksamhet och kapital. Här ser du hur de olika inkomstslagen beskattas. Tjänst Vid inkomst av anställning betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter, vilka varierar från 0 % till 31,42 % på arbetstagarens bruttolön (lönen exklusive avgiften). Sedan finns det ett grundavdrag som man inte betalar skatt på. Det varierar för inkomståret 2013 från kr till kr beroende på inkomstnivå. För lön över grundavdraget betalar arbetstagaren kommunalskatt om cirka 33 % av lönen upp till kr (beskattningsbar inkomst, dvs. då grundavdraget är avdraget) och sedan ytterligare 20 % statlig skatt på belopp från nämnda kr till kr. Från kr och uppåt är den statliga skatten 25 %. Vid en årsinkomst på kr kan arbetsgivare som mest betala cirka kr (31,42 % av kr) i arbetsgivaravgifter. Arbetstagaren får en beskattningsbar inkomst om kr (efter grundavdrag om kr) vilket ger cirka kr (33 % av ) i kommunalskatt och ytterligare cirka kr (20 % av kr) i statlig skatt. Arbetstagaren får på detta belopp ett jobbskatteavdrag på cirka kr. Av hela arbetskraftskostnaden på kr betalas alltså i detta fall cirka kr i skatt. Skatt och avgifter är i detta fall 45,2 % av lönekostnaden. Näringsverksamhet Om du är aktiv näringsidkare betalar du egenavgifter om 0 % till 28,97 % på överskottet, dvs. intäkter minus kostnader minus avsättningar. Det som blir kvar efter egenavgifter är att betrakta som lön och beskattas med kommunal och statlig skatt på samma sätt som inkomst av tjänst. Om du har intäkter på 1 miljon kr och kostnader på kr blir överskottet av verksamheten kr. Om hela nettot tas ut som arbetsinkomst utgår cirka kr i egenavgifter och sedan beskattas det resterande beloppet, dvs kr, med kommunal och statlig skatt och ger jobbskatteavdrag. Beloppet läggs ovanpå en eventuell inkomst av tjänst. Kapital Nettovinst i kapital beskattas med 30 % statlig kapitalskatt. Den direkta avkastningen (verklig eller ansedd) beskattas oftast årligen, medan värdetillväxten beskattas först då tillgången avyttras. För värdepapper som aktier, tas hela vinsten upp till beskattning. Eventuella förluster på aktier får dras av och tillgodoräknas i sin helhet om avdrag görs mot vinst på aktier samma år. I annat fall får endast 70 % av förlusten dras av, vilket ger ett skatteavdrag på 30 % av 70 %, dvs. 21 %. För en avyttrad privatbostad tas 22/30 av vinsten upp till beskattning vilket ger en effektiv beskattning om 22 %. Vid förlust får endast 50 % av förlusten tillgodoräknas. För en näringsfastighet tas 90 % av vinsten upp, vilket ger 27 % effektiv skatt och 63 % av förlusten får tillgodoräknas. 6 7

5 Neutral företagsbeskattning Räntefördelning Benämningen räntefördelning är missvisande. Det är inte fråga om att fördela räntor, varken inkomsteller kostnadsräntor. Istället är det ett sätt att beräkna hur stort belopp från näringsverksamheten som får skattas fram som inkomst av kapital. För att beräkna beloppet räknar man ut kapitalunderlaget för räntefördelning. Vid skattereformen i början av 1990-talet strävade man efter att åstadkomma skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer. Det ska alltså, skattemässigt inte spela någon roll om du driver verksamheten i enskild firma eller aktiebolag. I och med skattereformen infördes möjligheten att räntefördela inkomster i näringsverksamhet. Neutralitet mellan investeringar En annan viktig aspekt vid införandet av möjligheten till räntefördelning, var att investeringsbeslut inte ska behöva grundas på att avkastningen beskattas olika beroende på vad man investerar i. Om du investerar t ex kr i värdepapper beskattas avkastningen i inkomstslaget kapital med 30 %. Om du istället investerar pengarna i en skogsfastighet, riskerar avkastningen att beskattas i näringsverksamhet med löneskatt eller egenavgifter. Sedan läggs överskottet på toppen av tjänsteinkomsten och beskattas med marginalskatt. Det gör att en hundralapp i överskott från skogen kan bli decimerad till ca 30 kr innan den når din plånbok om du bor i en högskattekommun och betalar marginalskatt. För att råda bot på denna skevhet infördes möjligheten till räntefördelning. I korthet innebär räntefördelning att du upp till ett framräknat belopp endast behöver betala 30 % i skatt. Ditt kapitalunderlag för räntefördelning är nyckeln till rättvis beskattning Kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond kan liknas vid en skattemässig balansräkning som beskriver din näringsverksamhets ekonomiska ställning i form av skulder och tillgångar. Förhållandet vid föregående års utgång bestämmer möjligheterna till räntefördelning, medan förhållandena vid årets utgång bestämmer möjligheterna för avsättning till expansionsfond. Det finns detaljerade regler om hur tillgångarna och skulderna ska värderas. Exempelvis får skogskontotillgångar tas upp till halva dess värde. Den största tillgången för en skogsägare är normalt fastigheten. Den får värderas antingen till det verkliga anskaffningsvärdet, eller när det gäller lantbruksfastigheter, efter en schablon till 39 % av 1993 års taxeringsvärde. Det är bara näringsverksamhetens del av värdet som får tas upp. Det som är privatbostad och tomt hör till den privata sfären. Anskaffningsvärdet proportioneras efter hur taxeringsvärdet på fastigheten såg ut när den köptes. Om du har gjort skogsavdrag eller andra värdeminskningsavdrag, minskas fastighetens anskaffningsvärde. Andra tillgångar i näringsverksamheten är oavskrivet restvärde på inventarier, byggnader och markanläggningar. Till tillgångarna räknas också likvida medel som behövs för att driva näringsverksamheten. Till skulder räknas exempelvis de banklån som tagits upp i näringsverksamheten. Men även reserveringar i deklarationen som periodiseringsfonder, expansionsmedel och avsättning till framtida skogsvård ska tas upp som skuld. Det som är årets utgång ena året blir sålunda nästa års ingång. Differensen mellan tillgångar och skulder bildar räntefördelningsunderlaget. 8 9

6 Positiv och negativ räntefördelning För att kunna nyttja positiv räntefördelning krävs ett positivt fördelningsunderlag som är minst kr. Fördelningsunderlaget multipliceras med Statslåneräntan vid november månads utgång året före beskattningsåret, adderat med 5,5 procentenheter. Alltså, vid 2014 års taxering som avser beskattningsår 2013, gäller att statslåneräntan var 1,49 % i november Därmed blir fördelningsräntan 6,99 %. Är fördelningsunderlaget kr vid ingången av 2013 kan kr av överskottet från näringsverksamheten skattas fram som inkomst av kapital istället för inkomst av näringsverksamhet. Om du inte utnyttjar möjligheten som är helt frivillig, sparas beloppet till kommande år och läggs också till räntefördelningsunderlaget. Därför ger det en ränta-på-ränta-effekt. Om istället skulderna är större än tillgångarna, ska negativ räntefördelning göras. Fördelningsräntan vid negativ räntefördelning är Statslåneräntan plus en procentenhet. Det innebär att inkomsten i näringsverksamhet ökas med ett tvingande belopp, medan samma belopp dras av under inkomst av kapital. Vid negativt fördelningsunderlag om kr ska kr (dvs 2,49%) läggas till inkomsten i näringsverksamhet och motsvarande dras av under kapital. Ett exempel: Betalar du en miljon kr för en fastighet med kr i taxeringsvärde varav kr är skogsbruksvärde så erhåller du ett avdragsutrymme om: * (600/800) * 50 % = kr Skogsavdrag När du köper en skogsfastighet får du rätt till skogsavdrag. Det innebär att ett visst belopp kan tas ut utan att beskattas. Skogsavdragsutrymmet uppgår till 50 % av köpeskillingen som belöper på skog. Oftast finns det ju annat än skog på den fastighet man köper. Då får du proportionera köpeskillingen efter hur taxeringsvärdet fördelas. Under ett beskattningsår medges skogsavdrag med högst 50 % av beskattningsårets intäkt från skogen. I exemplet ovan krävs avverkningsintäkter om för att nyttja hela avdragsutrymmet. Vid försäljning av leveransvirke medges skogsavdrag med 30 % av intäkten. För att utnyttja avdragsutrymmet i exemplet behövs alltså intäkter från leveransvirke om /30 % = kr. Utgör förvärvet av fastigheten ett led i jord- och skogsbrukets rationalisering, ett så kallat rationaliseringsförvärv, kan du nyttja skogsavdraget i en snabbare takt än vid ordinärt förvärv. Då är det möjligt att göra avdrag för hela intäkten från en avverkningsrätt samt 60 % av intäkten från leveransvirke under ett beskattningsår. Det är dock viktigt att påpeka att det totala avdragsutrymmet inte blir större än vid vanligt förvärv, men det krävs mindre skogsavverkning för att utnyttja hela avdragsutrymmet. Förvärv av skog genom arv eller gåva Vid så kallat benefikt förvärv av skogsmark såsom arv, testamente, gåva eller bodelning tillämpas kontinuitetsprincipen. Då uppstår inget nytt skogsavdragsutrymme utan den nye ägaren tar över det som den tidigare ägaren haft. Om det inte är utnyttjat av den tidigare ägaren finns möjligheten till skogsavdrag kvar. Inkomst av näringsverksamhet Egenavgifter Löneskatt Kommunal och statlig skatt Totalt % skatt Ger sociala förmåner SKOGSFÖRETAGET Intäkter kostnader = nettointäkt P-fond Exp. fond +/ 26,3 % skatt Netto efter skatt Inkomst av kapital Frivilligt val 30 % skatt Ger inga sociala förmåner 10 11

7 Att tänka på Skogsavdraget för ett beskattningsår måste uppgå till minst kr. Vid samägande är det lägsta tillåtna avdraget per delägare kr, förutsatt att totalsumman uppgår till kr eller mer. En delägare har rätt att göra skogsavdrag även om de övriga delägarna avstår från sin avdragsrätt. Skogsavdrag hanteras som ett värdeminskningsavdrag i deklarationen och ska återläggas till beskattning i näringsverksamhet när försäljning av skogsfastigheten sker. Skogskontot är ett bra sätt att fördela inkomster från skogen Ett bra instrument för att fördela inkomsterna från skogen över åren är skogskontot. Insättning på skogskonto görs i samband med deklarationen året efter beskattningsåret. Då görs också den deklarationsmässiga avsättningen i deklarationen. Då har du tio år på dig att sprida ut inkomsterna och kan ta ut pengarna i en takt som är vettig för verksamheten och skatteuttaget. En skillnad mot andra regleringsmöjligheter, periodiseringsfond och expansionsfond, är att de avsatta pengarna faktiskt finns på ett bankkonto. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo och alltså aldrig till en fastighet. Du får sätta in max 60 % av likviden från en avverkningsrätt och 40 % från leveransvirke. Minsta insättning är kr och minsta uttag kr. En skogskontoinsättning får inte leda till underskott i näringsverksamheten. Andra reserveringsmöjligheter Det finns fler möjligheter att sprida ut inkomsterna från skogen över flera år. Periodiseringsfond (p-fond) och expansionsfond är deklarationsmässiga avsättningar. Det betyder att de verkliga pengarna inte behöver finnas på något särskilt konto som är fallet vid skogskonto. Pengarna kan användas till i stort sett vad som helst. När avsättningen till sist ska tas upp till beskattning, kanske det saknas pengar att betala skatt med och detta kan vara ett problem. Dessutom brukar dessa reserveringsmöjligheter leda till en sämre skattesits, eftersom de ger sämre möjligheter till räntefördelning. Periodiseringsfond Av årets överskott från näringsverksamhet kan 30 % sättas av till p-fond. Sedan har du sex år på dig att återföra detta överskott till beskattning. Expansionsfond Som enskild näringsidkare kan du vid taxeringen 2014 sätta av upp till 128,2 % av det egna kapitalet i näringsverksamheten till en expansionsfond. Då betalar du 22 % i skatt vid avsättningen, en skatt som betalas tillbaka när expansionsfonden upplöses. Avsikten med detta instrument är att du som egenföretagare ska kunna återinvestera avkastningen i ditt företag till låg beskattning. 22 % motsvarar bolagsskatten i Sverige från beskattningsår Högre procentsatser gäller när du avverkat skog på grund av skador, som vindfällen och snöbrott. 12

8 GeneratIONSSKIFte Vid planering av ett generationsskifte ställs skogsägaren inför en rad spörsmål; ekonomiska frågor, skattefrågor, rättvisefrågor och känslomässiga hänsyn. Därför är ett generationsskifte en process som kräver lång planering och tid för de inblandade att tänka igenom vad man vill uppnå och vilka konsekvenserna blir. I den processen är det viktigt att anlita expertis för att hamna på rätt spår. En vattendelare vid generationsskiftet är huruvida överlåtelsen ska ske i form av gåva eller köp. Utan att gå in för djupt i detaljerna kan man säga att ett köp i regel löser ut kapitalvinstbeskattning och återläggning av skogsavdrag och andra värdeminskningsavdrag för säljaren. Men samtidigt får köparen möjlighet till nytt skogsavdrag och nya anskaffningsvärden som ger bättre möjligheter till räntefördelning. En gåva å andra sidan leder inte till någon skatteeffekt för överlåtaren utan all latent skatteskuld tas över av den nya ägaren. Vid en gåva övertar gåvotagaren givarens anskaffningsvärden. Sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades vid utgången av 2004, har möjligheterna att överlåta skogsbruks- och lantbruksföretag underlättats avsevärt. Den omedelbara skatteproblematiken har därmed mildrats, men det har istället blivit allt viktigare att tänka igenom och räkna på de kort- och långsiktiga skatteeffekterna. Sättet man genomför ett generationsskifte på har betydelse för inkomstbeskattningen under hela innehavstiden. För att hamna rätt måste du veta vart du vill Det är inte självklart att veta vad målet med att äga en skogsfastighet är. För den ene kan en jämn ekonomisk avkastning vara det viktigaste, medan värdetillväxt kan vara det som en annan ägare eftersträvar. För vissa är det skogen som möjliggör underhåll och reparationer av gårdens byggnader, medan det för andra är viktigt att skogen ska finnas kvar i släkten i generationer framöver. Det mål du har med ditt skogsägande får konsekvenser för hur du väljer att bruka skogen och också för den ekonomiska planeringen. Försök att komma fram till vad som är viktigt för dig och lägg sedan upp en långsiktig plan för att nå dit. 15

9 Vi finns där ditt företag finns! Hos oss på LRF Konsult hittar du all rådgivning du behöver på ett och samma ställe. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling LRF Konsult är Sveriges största redovisningsoch rådgivningsföretag. Med cirka medarbetare på drygt 135 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver. Kontaktuppgifter till ditt närmaste kontor hittar du på Det går lika bra att nå oss via telefon på Lokala kontor

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan 3 Sköta skogen själv eller leja bort? 3 Försäljning av virke 3 Betalningsplan 5 Det formella 6 De tre inkomstslagen 7 Neutral

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter Bilaga Offentligfinansiella effekter 1 Borttagande av periodiseringsfond I betänkandet föreslås att möjligheten att sätta av vinstmedel till periodiseringsfond upphör från och med 2016, för enskilda näringsidkare

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Fi2002/319

Fi2002/319 Promemoria 2002-01-17 Fi2002/319 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Christina Rosén Telefon 08-405 16 79 Telefax 08-405 14 66 E-post christina.rosén@finance.ministry.se

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 985 14 Återföring av värdeminskningsavdrag Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter avyttras

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Generationsskifte av skogsbruk

Generationsskifte av skogsbruk Generationsskifte av skogsbruk - En fallstudie av skatterättsliga aspekter Diana Ekman Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt HT2011 Handledare Olof Jakobsson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

Dags att deklarera 2016

Dags att deklarera 2016 TEXT: SVERKER FORSÉN FORUM SVEASKOG Dags att deklarera 2016 Senast den 2 maj ska du lämna deklaration för beskattningsåret 2015 och senast den 15 april ska du få din Inkomstdeklaration 1 i brevlådan, såvida

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 79 Målnummer: 5633-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-12-06 Rubrik: Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 185 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Lagrådsremiss. Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 september 2010 Anders Borg Linda Haggren

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

HFD 2015 ref 77. Lagrum: 33 kap inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 77. Lagrum: 33 kap inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 77 Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127 Räntefördelning 1127 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:21

Regeringens proposition 2010/11:21 Regeringens proposition 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Prop. 2010/11:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:12. Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1996/97:12. Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m. Prop. 1996/97:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Spara till pension som företagare

Spara till pension som företagare Spara till pension som företagare 1 (13) PM 2016-10-19 Analysavdelningen Inger Söderbom Spara till pension som företagare 1 Sammanfattning och vägledning Ta ut lön eller överskott från företaget och betala

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Juni 2008 1 Sammanfattning I denna promemoria föreslås att det i syfte att bl.a. underlätta

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Sammanställning av termer och uttryck i IL

Sammanställning av termer och uttryck i IL 615 Sammanställning av termer och uttryck i IL A allmänna saluvärdet andel andel av s.k. äkta bostadsföretag anskaffningsutgift anskaffningsvärde arbetsresor avdragsgill utgift avliden avsättningar B befriad

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare En jämförelse av Skatteförenklingsutredningens förslag om införande av en företagsfond och de regler som fonden är tänkt att ersätta Andreas Thelander

Läs mer

Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m.

Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m. 588 Peter Nilsson, Urban Rydin Generationsskifte i enskild näringsverksamhet särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond m.m. Från den 1 januari 2005 har införts nya inkomstskatteregler

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. SKV 254 utgåva 1 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. I den här broschyren kan du läsa om hur du redovisar ersättningar för markintrång och skador som uppkommit på din fastighet vid byggnation

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem

Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2016:31 Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem Financing of a forest property with a simplified tax system Viktor Carlström Examensarbete i

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014.

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014. Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 SFL 4 27 mars 2014 Bertil Wiman 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av individer eller juridiska personer

Läs mer