Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15"

Transkript

1 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 4/11 och handlingar 7/11 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson Att utse en justeringsperson. F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan. F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Stefan Brattlöf U2 Beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. Att lägga besluten till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet M2 Studentkårernas förslag till en examinationskommitté vid Umeå universitet M2 Carl Larsson M3 Kritik till regeringens förslag att införa studieavgifter M3 M4 Brev till högskoleministern Helene Hellmark Knutsson M4 Sidan 1 av 2

2 Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: D1 Policy för utbildningsfrågor Det är viktigt att kompletterar sitt årliga arbete avseende verksamhetsplan, med en mer långsiktig och övergripande syn på utbildningsfrågor i ett policydokument. Vi diskuterar vårt fortsatta arbete med en policy för utbildningsfrågor. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Regler för styrdokument B1 hanterar en rad styrdokument, vilka på ett eller annat sätt reglerar hur verksamheten vid ska bedrivas. Därför behövs en tydlig definition av styrdokument. Att föreslå kårfullmäktige fastställa regler för styrdokument i enlighet med kårstyrelsens förslag. F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 Bilaga U2 Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Att avge remissvar till UKÄ avseende remiss: Om lärosätets klagomålshantering. Att föreslå kårfullmäktige välja Åsa Gunnarsson som inspektor till slutet av verksamhetsåret 2015/2016. Att avstå från att lämna synpunkter avseende remissen: Miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten. Att avstå från att lämna synpunkter avseende remissen: En bättre skolstart för alla; bedömning och betyg för progression i lärandet. Att avstå från att lämna synpunkter avseende remissen: Nya regler för upphandling. Att fastställa policy för representationsklädsel. Att avge remissvar avseende remissen: En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Att sända brev till högskoleministern Helene Hellmark Knutsson. Att ge ett resebidrag om 200:-/person till Stung för deltagande i kassörsutbildningen. Att inte lämna svar avseende remissen: Förslag till koncernvärdesfrågor. Att ge mandat att utse studentrepresentant till Strategiskt råd för samverkan och innovation, samt meddela valet till nästa AU. meddelar att han valt Sofie Areljung, Institutionen för naturvetenskapernas matematikens didaktik som studentrepresentant till Strategiskt råd för samverkan och innovation. Att fastställa regler för nyttjande av kårbilen. Att utse Carl Larsson som studentrepresentant i Arbetsgrupp för internationell mobilitet. Att utse Fredrik Sundin som studentrepresentant i Arbetsgrupp för utlägg vid praktik. Att avge remissvar avseende remissen: Remissvar: Tentamensanmälan i Portalen. Att inte lämna svar avseende remissen: En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga. Att inte lämna svar avseende remissen: Vänerlaxens fria gång. Ekologisk status och förslag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden. Att fastställa intygsmall avseende förtur till praktik i enlighet med förslag. Att utse som studentrepresentant i Demografiska databasens styrelse. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 2

4 Att utse Johanna Jers som studentrepresentant i Umeå centrum för genusstudiers styrelse. Att utse Patrik Wallström som studentrepresentant i Idrottshögskolans styrelse. Att revidera regel för verksamhetsstipendium. Att revidera handläggningsordning för E-brevsutskick. Att bekräfta beslut av kårordförande att skicka skrivelse: Prövning av begäran att få ta del av allmänna handlingar. Att bevilja ett verksamhetsstipendium uppgående till som mest kr för fotbollsturnering mellan Jurister, Lärare, Ekonomer, Odontologer, Personalvetare, Läkare, Psykologer, Poliser och Industriell Ekonomi. Då ansökan inkom innan den nya regeln för verksamhetsstipendium hade fastställts ( ), har ansökan behandlats i enlighet med de tidigare fastställda reglerna. Stefan Brattlöf Sidan 2 av 2

5 Meddelande Bilaga M1 Kårhusverksamhet: Arbetat med visions- och ekonomiedokument för Scharinska, i enlighet med KF:s beslut. Också arbetat med omstruktureringen av Kårhuset. Ny regering: hälsade nya högskoleministern Knutsson välkommen, och gav förslag på idéer och synpunkter att ha med sig till utbildningsdepartementet. Pressmeddelanden: Den nya regeringen presenterade i budgetpropositionen att man fortsätter på den förra regeringens linje gällande studieavgifter vid vissa internationella utbildningssamarbeten. Med anledning av s linje i denna fråga skrevs ett pressmeddelande. Studentfackligt arbete som merit vid ansökning till centrala utbytesplatser: Umeå studentkårs skrivelse med anledning av rektors beslut att ändra förtursordningen för de centrala utbytesplatserna delegerades av universitetsstyrelsen till rektor att fatta beslut om. Troligtvis innebär detta att extrapoängerna inte återinförs, men att rektor hittar en alternativ metod för att premiera det studentfackliga arbetet. Bostäder: Bostadsseminarium och möte med AH Umeå universitet arrangerade tillsammans med Akademiska hus, Umeå kommun och länsstyrelsen ett seminarium om bostadssituationen för unga. närvarade som åhörare och debattörer, för att lyfta fram studentkårens syn i frågan. SFS: Vice ordföranden för Sveriges Förenta Studentkårer, Johan Alvfors, besökte Umeå universitet i samband med NU2014-seminariet. I samband med detta träffades vi för att diskutera kring s stundande utträde ur förbundet. Stung: Sektionen Stungs ordförande besökte Umeå i samband med en kassörutbildning, i samband med vilken Stungs ordförande och kassör tillsammans med mig, Thérèse och Pontus träffades för ett möte. Representation: Representerade på Umeå universitets årshögtid, under vilken jag talade till de nya professorerna och hedersdoktorerna. Besökte också tillsammans med ledningsrådet Tromsö, under vilket jag och de andra UmU-studentkårerna träffade både studentparlamentet i Tromsö och Uleåborgs studentkår för ett erfarenhetsutbyte. Umeå kommun: Träffade Umeå kommuns ledning för ett samverkansmöte. US som medlemsorganisation: Skrev en skrivelse till s olika organ, för att undersöka hur vi fungerar som medlemsorganisation. Telefonoperatörer: Det tänkta samarbetet med Comviq föll, varför vi nu utreder förutsättningarna för ett samarbete med Teligoo. Universitetsstyrelsen: Satt som studentrepresentant vid Universitetsstyrelsen, i vilken budget fastställdes. Det ser dystert ut för samtliga utbildningar, men framför allt de fristående kurserna. Fakultetsförhandlingar: Är i processen att påbörja förhandla om förnyade avtal med fakulteterna gällande utbildningsbevakning. Sidan 1 av 8

6 Meddelande Skellefteå: Ska fara till Skellefteå för att medverka vid SfCS stormöte. Vertex: Gav Vertex VD i uppgift att se över budgeten i syfte att öka det egna kapitalet. Övrig studentrepresentation: Rektors beslutsmöte, samverkansrådet, SARA, Ladok3, ledningsråd. Folkuniversitet: Träffat Folkuniversitetet med anledning av vår gemensamma tjänst. Betsek: Deltog på Betseks stormöte. Umpe: Deltog delvis i anslutning till Umpes styrelsemöte. Kempefonden: Kempefonden har påbörjat sin ansökningsgranskning. Sidan 2 av 8

7 Meddelande Kursplaner: Arbetsgruppen för ny regel för hantering av kursplaner är nu klar med sitt förslag som just skickats ut på remiss. Förslaget är mycket bra sett ur ett studentperspektiv. Studenträttsliga samverkansgruppen 3/10: Terminens första sammanträde med en ur ett studenträttsperspektiv extremt viktig gruppering där frågor kan diskuteras på ett informellt sätt. NU2014-konferensen, 8-10/10: Deltog som studentvärd samt som konferensdeltagare vid SUHF:s stora högskolepedagogiska konferens. Mycket intressanta tal och seminarier. Referensgruppen för Cambro, 14/10: Deltog som studentrepresentant i referensgruppen som diskuterar olika utvecklingsprojekt för Cambro. Terminens första möte. Träff med Förvaltningsledaren för Cambro vid UPL: UPL har fått ansvar att vara systemförvaltare och supportorganisation för Cambro, för detta ändamål har en förvaltningsledare anställts. Han tog kontakt med studentkårerna för att ta reda på vilka förväntningar vi har på organisationen. Dialog med prorektor 17/10: Frågor som diskuterades var: - Vad är en examinator?, och hur informerar vi studenterna om vem det är? - Uppdatering om arbetet med anonyma hemtentor. - Utbudet av internationella utbytesavtal. - Ansvarsfördelning och hanteringsordning när arbets- och studiemiljön inom en studentgrupp inte fungerar. Prefekt har det formella ansvaret men saknar verktyg. - Studentkårernas förslag om en examinationskommitté. (bifogas handlingarna) - Regelverkssidans utformning. - Status kring diverse arbetsgrupper. Aktiv studentmedverkan, Psykologi 20/10: Möte med psykologiska institutionen angående ett projekt de initierat kring aktiv studentmedverkan tillsammans med BetSek:s studentombud. Projektet avser att engagera studenterna i institutionens angelägenheter, förutom den direkta undervisningen/examinationen. Rättssäkerhetskonferens, UKÄ, 21/10: Deltog vid Universitetskanslersämbetets rättssäkerhetskonferens i Stockholm. Konferensen berörde: olika lärosätens klagomålsrutiner, god forskningsetik, intressanta ärenden hos UKÄ, rättssäker examination, UKÄ:s tillsynsbesök, intressanta domar hos överklagandenämnden för högskolan. Mycket givande dag! Studentfackliga utbildningsdagen, 22/10: Arrangerade den studentfackliga utbildningsdagen tillsammans med alla studentombud. Dagen berörde god studievägledning, kvalité i utbildningen vid Umeå universitet, regler för fusk och plagiat, lika villkorsarbete vid UmU, regelverket samt att vara förtroendevald. Innehållet var extremt givande, tyvärr var uppslutningen av studenter lägre än förväntat. Seminarium med Chalmers vicerektor 22/10: Intressant seminarium med Chalmers Vicerektor avseende hur de lyckats så väl vid UKÄ-utvärderingar. Arrangerat av TekNat-fak. Högskolan hanterar bara program och campusutbildning. Ej fristående kurser eller distans. Systematiserat arbete med kursutvärderingar. Allt genomförs via ett standardiserat formulär på en 5-gradig skala, allt under 3,5 leder till en djupare analys och åtgärder. Dåliga värderingar 2 år i rad leder till att kursen kan läggas på annan institution/läggas ned. Dålig kvalité kan leda till mer resurser, intressant mot bakgrund av UmU:s kvalitetstilldelningsystem. Resurstilldelning till kurser sker enbart mot bakgrund av HST, ej HPR. Möte med tentamensservice 23/10: Deltog vid ett möte med tentamensservice avseende fortast pilot gällande förbättrade rutiner vid salstentamen. Kom överens om att fortsätta testa rutinerna vid moment3 och moment4-tentor. Sidan 3 av 8

8 Meddelande Arbetsgruppen för E-lärandestrategi, 28/10: Arbetsgruppen är i slutskeendet av utformningen av en strategi för E-lärande. Strategidokumentet ser mycket bra ut och har ett funktionellt och pedagogiskt istället för tekniskt perspektiv på E-lärande. Nämnd för pedagogisk meritering 29/10: Disskusioner kring årets utlysning av erbjudande att ansöka om att få titeln meriterad eller Excellent lärare. Antagningsråd AU, 3/11: Påbörjat revidering av UmU:s antagningsordning. Utbildningspolitiskt program: Deltagit i framtagande av ett utkast till s utbildningspolitiska program. Nationella nyheter på utbildningsområdet: Nytt kvalitetsutvärderingssystem - Universitetskanslern presenterade utkastet till sitt förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem för SUHF 22/10. - Kanslern går på SUHF-modellen med några få undantag. - Systemet kommer bygga på tillit, armlängds avstånd mellan departement och lärosäten, samt vara flexibelt så att varje lärosätes särart kan bedömas optimalt. - Uppfylla kraven från ESG (European Standards and Guidelines) och ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) - Studenterna ska få en tydligare roll! - UKÄ ska granska lärosätenas egna kvalitetssystem, inte de direkta utbildningarna. Förutom: Vid nationella jämförelser, Stickprov, samt På förekommen anledning o Förslaget är bra, men det gäller att UmU har nog mycket integritet för att kritiskt kunna granska sina egna utbildningar och i vid behov lägga ner utbildningar som inte håller tillräcklig kvalité. Budgetpropositionen för 2015: Innehåller många besvikelser på området högre utbildning: o GU-anslagen räknas upp med 0,79%. Täcker inte kostnadsökningen för löner, hyror och priser. Lägre än departementet tidigare lovat. o Anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska 2015 för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Dvs. anslagen till utbildning minskas för att finansiera satsningar (utbildningsplatser inom vård och lärarutbildning). På svenska innebär det att antalet utbildningsplatser minskar för att antalet utbildningsplatser ska kunna öka. Bakvänt. o De nya utbildningsplatserna fördelas inte förens i december när UmU:s budget redan är beslutad. Dåliga planeringsförutsättningar. o Satsning på kvalité Hum/Sam/Lärarutbildning, 150 mkr. Bra ambition, men beloppet är i princip obefintligt i förhållande till behovet. Dessutom går inte pengarna till höjda studentpengar utan disponeras av regeringen att fördela senare. Var är tilliten? o Studieavgifter för vissa utbildningssamarbeten. Den nya regeringen väljer att gå vidare med den avgående regeringens förslag att ändra i högskolelagen för att tillåta studieavgifter för vissa utbildningssamarbeten. Trotts omfattande kritik i remissrundan. Se separat pressmeddelande som bifogas handlingarna. Sidan 4 av 8

9 Meddelande Vice kårordförande: Brev till nya ministern: Författat ett brev till den nytillträdda högskoleministern. Bifogas handlingarna. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HHUS:s styrelsemöte 9/10. UmPe: Deltagit vid UmPe:s styrelsemöte 15/10 som ersättare för kårordförande (ordinarie kontaktperson). Bostadsseminarium 16/10: Deltog vid Umeå kommun, Länsstyrelsen och Umeå universitets seminarium angående bristen på studentbostäder i Umeå. Kempefondens styrelse, 29/10: Utdelning av ansökningar till respektive granskare i styrelsen. 70 ansökningar och kr att dela ut denna termin. Tyvärr få ansökningar från Samhällsvetenskap och ännu färre från Humaniora. Sidan 5 av 8

10 Meddelande Dialogmöte med Lärarhögskolan: Sedan senaste KF har jag närvarat vid Lärarhögskolans dialogmöte med studenter, där många diskussionsämnen kom till tals. Bland annat tog studenter upp innehåll i kurser, internationalisering, problematik vid VFU, organisationsstruktur, lämplighetsprov, yrkeslärarutbildningen, hur lärare bemöter studenter då de får kritik, samläsning med studenter som inte läser till lärare. Vi diskuterade även syftet med dessa träffar och vikten att de förblir informella. Det var ett fantastiskt möte. Pride: Jag deltog i Umeås Pride-tåg den 27e september som representant för. Vi som deltog spred vårt deltagande via sociala medier. Audit hos humanistiska fakulteten: Arbetet med en audit hos humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har startats. Jag ingår i gruppen som ska utföra auditen och ska ansvara för att studentperspektivet tar plats i arbetet. Det är humanistiska fakulteten som har efterfrågat en audit från övriga fakulteter och personal på universitetscentral nivå. Denna audit kommer vara en pilot för inslag i ett framtida eventuellt kvalitetssystem vid Umeå universitet. En sådan audit innebär att en arbetsgrupp går igenom relevanta styrdokument vid fakulteten, ser över delegationsordningen och organisationsstrukturen och därefter utför intervjuer med nyckelfigurer på fakulteten som på något vis starkt berör grundutbildningen vilket är auditens huvudfokus. Intervjuerna kommer ske under torsdagen den 4e december. Klassrumsbesök: Ytterligare klassrumsbesök har utförts. Arbetsmiljö: Ett arbete med att förbättra verksamheten gällande studerandearbetsmiljöombud (SAMOs) och huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMOs) har initierats av UmU. En muntlig utvärdering och plan för kommande verksamhetsår har utförts tillsammans med kårernas HSAMOs och en informationsträff har getts till studenter som är intresserade av SAMOuppdraget. Utbildningar för arbetsmiljöfrågor för HSAMOs och SAMOs kommer ges under november. Och förtroendet för SAMOS kommer sträcka sig till oktober nästa år för att täcka även sommaren och ge förutsättningar till att hitta nya förtroendevalda för uppdraget innan de från föregående år kliver av. Rekrytering av nya SAMOs är tyvärr trögt, och är så varje nytt verksamhetsår. Vi bör se över rutiner för tillsättning och hur vi når ut med information om förtroendeuppgiften. Definition av studerandefackligt arbete för att ansöka om förtur vid praktikplacering: Det finns en regel vid UmU som föreskriver att studenter som bedriver studerandefackligt arbete (som innebär att de krävs på orten) har rätt att begära förtur vid praktikplacering för att kunna stanna kvar på orten. Denna regel har ställt till med en del smärre bekymmer och genererat en mängd frågor om vilka som har rätt att beviljas förtur och vilka rutiner som ska finnas kring detta. Under en tid har jag därför diskuterat frågan med Lärarhögskolans utbildningsledare (som bad oss titta på detta och som berörs mest av regeln), Umpes studerandeombud, kårstyrelsens presidium samt övriga kårer. Numer står det i Lärarhögskolans och samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning för regeln att ett intyg ska skrivas under av kårordföranden för att förfrågan ska kunna beviljas. Konflikt i studentgrupp: Vid vårterminen under föregående verksamhetsår samt under denna hösttermin har två olika studentgrupper upplevt allvarliga konflikter. Konflikten under vårterminen 2014 ledde tillslut till ett disciplinärende och under båda konflikterna talar studenter om att situationen är så ohållbar och hemsk att de vill hoppa av sina utbildningar. Jag har drivit frågan om vilka verktyg vi har vid universitetet för att arbeta med, och lösa, konflikter som dessa. Prefekten vid berörd institution är ansvarig för studenternas arbetsmiljö (Rektor är ytterst ansvarig men delegerar ansvaret ner i organisationen) men kan i praktiken göra väldigt lite. Jag har Sidan 6 av 8

11 Meddelande samtalat med prorektor och ansvariga för likabehandlingsfrågor vid UmU om detta och vi ska jobba vidare framöver med hur vi kan stärka arbetet för att lösa konflikter som dessa. IQ: Jag har, tillsammans med två representanter från Kårhuset. och Thérèse, deltagit vid en nätverksträff som IQ anordnat. Vid denna nätverksträff knöts nya kontakter och vi fick ny/ytterligare inspiration till vårt arbete för att motverka osund alkoholkultur bland studenter. Kontakt med sektioner och kårföreningar: Samhällsvetenskapliga sektionen har bjudit in mig till deras styrelsemöten där jag har en stående punkt på dagordningen för att informera om vad vi gör på kårstyrelsenivå. Jag har även haft mer kontakt med kårföreningar detta år, oklart varför men väldigt roligt. Retentionsgruppen: Fokus för denna grupp tenderar fortfarande att ligga på mottagning och mottagningsutbildning. Nästa möte kommer dock friställas från detta, istället kommer en ny arbetsgrupp tillsättas som kommer arbeta med förbättringsarbete för mottagningsutbildning. En fråga om nytt fokusområde för detta år (föregående års fokusområde för gruppen var mottagningsutbildning och mottagning) kom upp på mötet. Jag föreslog att vi driver en gemensam kampanj under mörka och dystra novembermånad som syftar till att stötta, inspirera och glädja studenter genom att vi fokuserar på ljus, återhämtning, sunda vanor, minskad stress, stödfunktioner som finns vid UmU (de är många men långt från alla vet om dem) för att hjälpa studenter att må bättre etc. Idén fick gehör och vi utsåg en ansvarig som ska se över möjligheterna för detta. Min förhoppning är att det kan bli en årlig kampanj. Tillgänglighetsgruppen: Tyvärr kommer jag inte kunna göra en tillgänglighets-koll då ungdomsorganisationen jag haft kontakt med inte kan medverka. Alternativ ska ses över med Tillgänglighetsgruppens hjälp. Jag lyfte frågan om rökning vid entréer. Vi har nämligen en regel vid UmU som säger att rökning är förbjuden inom 15 meters avstånd till entré. Denna regel efterföljs inte. Jag frågade om vi i tillgänglighetsgruppen inte vill driva frågan och åtminstone se till att skyltning sätts upp. Gruppen menar att skyltning redan existerar vid ingångar på campus, jag menar det motsatta. Jag har efter detta tagit upp frågan med ansvarig person för fysisk arbetsmiljö, hos henne fick jag positivt gehör och hon ska driva frågan vidare och vi ska göra en uppföljning vid nästa träff för arbetsmiljöfrågor. Akademiska Hus: Jag deltog i möte med Akademiska Hus tillsammans med Wilmer och Bore där vi diskuterade studentboenden. Mottagningsutbildning: Linus Lundström, som jag anställt för att bland annat bedriva mottagningsutbildningen, och jag har haft möte där vi planerat kommande mottagningsutbildning för höstterminen Det känns tryggt. Sidan 7 av 8

12 Meddelande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): Jag har varit på två inspirerande träffar med MUCF; en i Stockholm och på Folkets Hus. På den i Stockholm var riktad framför allt mot de organisationer och föreningar som fått bidrag men Crossing Boarders pratade också om sin Jämställhetseffekt. Den på Folkets Hus var ett erfarenhetsutbyte om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, några föreningar som jobbar med nationella minoritetsspråk pratade om sitt arbete vilket var mycket intressant. Projekt: Jag har fortsatt sökt medel till diverse projekt, både till Scharinska men också andra projekt. Bland annat från Boverket, Jane och Dan Olssons stiftelse, Jacob Wallenbergs stiftelse, Kronprinsessan Magdalenas fond och Lars Hiertas stiftelse. S.O.S: Har även varit till Sollefteå för ett välkomstbesök tillsammans med studentombudet Pontus Neander. Kul att få se studenterna och vi sålde faktiskt några medlemskap! Akademiska skrinnet: Kommer att ske i början av nästa år. Har redan haft ett första möte med Akademiska hus som anordnar den. Tanken är att utöka formatet något och bjuda in de andra tre kårerna för att få deras studenter att också delta. Årshögtid: Tillsammans med Maja Westling så har vi tagit tag i årshögtiden. Den kommer förhoppningsvis att ske den 5 december. Loppis: Ägde rum i oktober och gick bra. Vi hade lite mer hjälp denna gång med att ställa i ordning före och efter. Dock var samarbetet med secondhand affären inte lika bra. Vi fortsätter leta nya samarbetspartners. Scharinska: ringer runt till företag och försöker få sponsorer. Har gått så där, den som varit mest positiv har varit Umeå airport men som vid skrivande stund inte hört av sig. Räkmackan: har haft en lunch med studentrepresentanter och nu väntar att de ska locka sina kurskamrater till Räkmackan i december. Sidan 8 av 8

13 Bilaga M2 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 1 (7) Studentkårernas förslag till en Examinationskommitté vid Umeå universitet Innehåll Bakgrund... 1 Omvärldsanalys... 2 Studieregelskommittén Göteborgs universitet... 2 Betygombudsmän Uppsala universitet... 2 Studenträttsligt råd Umeå universitet... 3 Arbetsgruppens förslag om examinationskommitté... 4 Studentkårerna vid Umeå universitets förslag... 5 Problembeskrivning av nuläget... 5 Förslag... 5 Sammanfattning... 6 Bakgrund Utifrån förslagen i Studentfallsskrivelsen 2013 tillsattes det en arbetsgrupp för att ge förslag på hur universitetet kan säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad lämnade sin slutrapport Rapporten innehöll fem enligt studentkårernas mening, mycket bra förslag som syftar till att öka graden av efterlevnad av Umeå universitets regelverk för utbildning. Vid studentkårernas dialogmöte med Prorektor diskuterades det fortsatta arbetet med arbetsgruppens förslag. Gällande förslaget om en examinationskommitté fick studentrepresentanterna i det utbildningsstrategiska rådet i uppdrag att, till rådets sammanträde 5-6 november presentera vår syn på utformning och uppdrag för en sådan kommitté. Förslaget från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad formulerades enligt följande: Utreda om och hur en examinationskommitté kan verka för att stödja såväl studenter som lärare, när någon part finner det oklart hur regelverket för examination ska tolkas. Vilket är ett förslag som ligger mycket nära den verksamhet som studentkårerna bedriver avseende att ge råd och stöd samt företräda enskilda studenter som upplever problem under sin utbildning. Studentkårerna ser mycket positivt på förslaget från arbetsgruppen och vill härmed ge vår syn på hur en sådan kommitté kan fungera samt uppmana det utbildningsstrategiska rådet att initiera den utredning som arbetsgruppen har föreslagit. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

14 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 2 (7) Omvärldsanalys Nedan följer en kortare beskrivning kring liknande funktioner som finns eller har funnits vid andra lärosäten, men också vid Umeå universitet. Studieregelskommittén Göteborgs universitet Vid Göteborgs universitet fanns till och med våren 2013 en studieregelkommitté med uppdrag att vara en instans dit studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet kan vända för tolkning av lärosätets regler. Överträdelser av regler kunde anmälas till studieregelskommittén som hade till uppgift att uttala sig mot bakgrund av det befintliga regelverket med anledning av en anmälan. Uttalandet från kommittén skulle beaktas i verksamheten, institution (eller motsvarande) ska också tillse att nödvändiga åtgärder med anledning av uttalandet från kommittén genomförs. Vid upprepade överträdelser överlämnar kommittén ärendet till rektor. Student och medarbetare vid Göteborgs universitet kunde också vända sig till studieregelskommittén med förslag till förändring av befintlig regel eller förslag till nya regler. Kommittén vid Göteborgs universitet var mycket uppskattad av lärosätets studentkårer och har lyfts fram av Högskoleverket i rapporten Rättssäker examination som ett intressant initiativ för att stärka studenternas rättssäkerhet. Beslutet om avskaffande kritiserades från studenthåll. Betygombudsmän Uppsala universitet Vid Uppsala universitet finns två särskilda betygsombudsmän med uppdrag att behandla allvarligare klagomål från studenter avseende examinationsförfaranden. Betygsombudsmännen är två erfarna lärare från skilda verksamhetsområden som verkar var och en för sig, eller gemensamt. Ombudsmännen ska ge perspektiv på examinationen för såväl studenter som för lärare. En student kan framföra klagomål avseende betygsättning och examinationsförfarande till betygsombudsmännen. Berör anmälan beslut om betyg ska studenten först ha begärt omprövning hos examination. Betygsombudsmännen ska efter anmälan utreda ärendet och granska huruvida examinationen genomförts korrekt och därefter avge sitt yttrande. Ombudsmännen har själva framfört att deras främsta uppgift är att hjälpa studenterna ställa de frågor som behöver ställas för att klargöra skälen till betygsbeslutet och ta ställning till om det finns förutsättningar till att ändra betygsbeslutet. Efter anmälan granskar ombudsmännen kursplan och i förkommande fall andra dokument för aktuell kurs. Därefter inhämtas information från berörd institution och ett yttrande innehållande slutsats och rekommendation författas. Det har förekommit att betygsombudsmännen rekommenderat att studenter ska erhålla ett högre betyg än det som är beslutat av examinator. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

15 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 3 (7) Studenträttsligt råd Umeå universitet Mellan år 2010 och 2013 fanns det ett studenträttsligt råd vid Umeå universitet. Rådet sammansättning bestod av bland annat av universitetsdirektör (ordförande), universitetsjurist, samt representant för studenter vid grundoch avancerad nivå, forskarnivå, fakulteter, personalenhet och studentcentrum m.fl. Rådet hade till uppdrag att följa utvecklingen i studenträttsliga frågor, granska lokala styrdokument och föreslå åtgärder och förändringar, bistå universitetets beslutsfattare och handläggare i svåra tolkningsfrågor, samt vara remissorgan inom universitetet i frågor som rör rådets verksamhetsområde. Därutöver skulle rådet vid behov samråda med antagningsrådet och examensrådet. Rektor beslutade att rådet skulle upphöra med anledning av att rådets administrativa stöd upphört, varvid uppgifterna istället ska handläggas inom andra organ. Efter rådets avvecklande inrättades istället den Studenträttsliga samverkansgruppen inom universitetsförvaltningen med syftet att vara en expertgrupp avseende studenträttsfrågor, biträda universitetets beslutsfattare i tolkningsfrågor samt bevaka giltighetstiden för vissa studenträttsliga styrdokument. Gruppen ska därutöver även samverka med det utbildningsstrategiska rådet avseende behov av regelverksförändringar. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

16 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 4 (7) Arbetsgruppens förslag om examinationskommitté Förslag om en examinationskommitté vid Umeå universitet från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad: Utreda om och hur en examinationskommitté kan verka för att stödja såväl studenter som lärare, när någon part finner det oklart hur regelverket för examination ska tolkas. Detta förslag liknar en modell vid Uppsala universitet som där kallas Betygsombudsman. Examinationskommittén föreslås bestå av lärare med stor erfarenhet av examination och av regelverket kring examination. Kommitténs uppgift skulle vara att löpande ge stöd till lärare inför utformning av examinationsprocesser i förhållande till aktuellt regelverk och till studenter som undrar över examinationsprocesser som de står inför. Ärendena kan antingen utgöra stöd för tolkningar av regelverket inför en kommande examinationsprocess eller efter en redan genomförd examinationsprocess. Vid enkla regeltolkningar kan kommittén formulera yttranden som fungerar vägledande. Vid svåra regeltolkningar ska kommittén kunna adjungera universitetsjuristen eller annan expertis i enskilda ärenden inför formulering av yttranden. Arbetsgruppens förslag är att utreda i vilken utsträckning en examinationskommitté kan bidra till att reducera regelöverträdelser genom att ta del av erfarenheterna av liknande verksamhet vid Uppsala universitet. Dessutom behöver själva formen för en sådan kommittés arbete utredas (om det ska vara personliga uppdrag eller uppdrag till en enhet, ekonomiska förutsättningar, omfattning med mera). Det är arbetsgruppens uppfattning att regler kring examination har en särställning i regelverket som gäller undervisningsverksamheten, eftersom examinationen utgör myndighetsutövning, vars beslut får betydelsefulla konsekvenser. Det är därför av stor vikt att det finns ett särskilt stöd för att examinationsprocesser utförs korrekt. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

17 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 5 (7) Studentkårerna vid Umeå universitets förslag Problembeskrivning av nuläget Studentkårerna vid Umeå universitet har genom Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (Dnr: ), samt genom respektive tjänsteköpsavtal med fakulteterna, getts uppdraget att bedriva utbildningsbevakning. Genom att bland annat att ge råd och stöd, samt företräda enskilda studenter som upplever problem under sin utbildning och vill rikta klagomål mot universitet. Detta arbete utförs av våra utbildningsbevakare och studentombud, vilka är studenter som tagit studieuppehåll eller precis avslutat sin utbildning, alternativt innehar uppdraget parallellt med sina studier. Utbildningsbevakarna och studentombuden har tillräcklig kompetens för att hantera den absoluta merparten av de ärenden som studenterna kommer till kårerna med för att få hjälp med. Med ojämna mellanrum dyker det dock upp ärenden som är juridiskt komplicerade och där kårernas egen kompetens inte räcker till. Till skillnad från vissa andra studentkårer i Sverige saknar vi egna jurister. Till vårat förfogande står då universitetsjuristerna alternativt Universitetskanslersämbetet, UKÄ:s juridiska avdelning. Två jättebra funktioner, men som visserligen inte är helt problemfria. Universitetsjuristerna är anställda och har sin lojalitet med universitetet, vilket är helt i sin ordning, men kan vara problematiskt ur studenträttssynpunkt. UKÄ:s jurister är visserligen oberoende av Umeå universitet, men är väldigt återhållsamma med att svara på frågor av informell karaktär. De vill oftast att man inkommer med en formell anmälan för att de ska uttala sig, som de sen behöver i medeltal 5 månader på sig att behandla. Vilket ofta är för lång tid för att den berörda studenten ska vara intresserad. Därutöver är UKÄ:s kompetens att uttala sig kring bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen, samt andra nationella författningar. Även om de kan yttra sig kring en anmälan utifrån bestämmelserna i någon av Umeå universitets lokala regelverk, så är det inte deras primära funktion. Förslag Studentkårerna ser ett behov av att det vid Umeå universitet inrättas ett forum där komplicerade ärenden och ärenden av allvarligare karaktär rörande examination kan diskuteras. Studentkårerna tycker även, som arbetsgruppen föreslagit, att en eventuell examinationskommitté kan arbeta förebyggande genom att lärare kan rådfråga kommittén kring ett specifikt examinationsupplägg på förhand. Studentkårerna ser även ett värde i att skapa ett forum där examinationsfrågor diskuteras, både ur ett pedagogiskt, men också juridiskt perspektiv. Att kombinera dessa två perspektiv, i ett gemensamt sammanhang ser studentkårerna som något som skulle gynna både rättssäkerheten och utbildningskvalitén. Därför ser studentkårerna positivt på att kommittén ska bestå av erfarna lärare. Vi vill framhålla att det vore värdefullt om lärarna representerade olika verksamhetsområden, med erfarenhet av utbildning både på grund- och avancerad nivå, men framförallt att de har erfarenhet av olika examinationsformer. Däremot vill Studentkårerna gå längre än arbetsgruppens förslag om att universitetsjuristen ska kunna adjungeras till kommittén vid enskilda ärenden. Studentkårerna vill istället föreslå att en utav universitetsjuristerna ska vara en permanent del av kommittén, just för att skapa möten mellan pedagogik och juridik i de diskussioner som kommer att ske i kommittén. Arbetsgruppen har förslagit att kommittén ska utformas efter betygsombudsmännen vid Uppsala universitets funktion. Även om vi ser positivt på det initiativ som Uppsala universitet har tagit för att behandla denna problematik, föredrar studentkårerna den modell som tidigare fanns vid Göteborgs universitet. Funktionen betygsombudsmän, som utformad i Uppsala, ligger väldigt nära den funktion som studentkårerna redan har vid Umeå universitet, dvs. enskilda företrädare som bistår studenter avseende ärenden kring UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

18 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 6 (7) examination. Därutöver har Uppsala studentkår, även om de är nöjda med funktionen, problematiserat kring ombudsmännen i samband med den utvärdering som skedde Uppsala studentkår framhåller att funktionen har ett lågt nyttjande av studenter, att ombudsmännen är dåliga på att marknadsföra sig, samt att det inte finns möjlighet för studenter som vänder sig till ombudsmännen att vara anonyma. Studentkårerna vid Umeå universitet erbjuder i största möjliga mån anonymitet för de studenter som efterfrågar, samt arbetar intensivt med att nå ut till studenter om vår funktion. Därför tror vi inte att Uppsalas modell med ombudsmän för att hantera svårare examinationsfrågor är lämplig vid Umeå universitet. Göteborgs universitets (förra) modell med en kommitté dit studentkårer, studenter och lärare m.fl. kan inkomma med ärenden för tolkning som sen avger yttranden, ser vi som den mest eftersträvansvärda modell utifrån de behov vi ser för Umeå universitet idag. Därutöver vill studentkårerna att den funktion som studieregelskommittén hade i Göteborg ska kompletteras med den förebyggande funktion som föreslagits av arbetsgruppen och beskrivs ovan. Studentkårerna vill också att Umeå universitets eventuella framtida examinationskommitté ska ges ett stort mandat att själva ta fram förslag till mindre justeringar av regelverken för utbildning samt ett uppdrag att vid behov påkalla större revideringar. Allt utifrån erfarenheter av de ärenden som kommittén hanterar. Därav kan kommittén med fördel ersätta den Studenträttsliga samverkansgruppen som idag finns inom universitetsförvaltningen och delvis har detta uppdrag. Sammanfattning Sammanfattat innebär studentkårernas förslag till examinationskommittén vid Umeå universitet att en sådan kommitté får följande uppdrag: Vara ett forum där examination diskuteras utifrån både ett juridiskt och pedagogiskt perspektiv. Vara en instans dit studenter, studentkårer och lärare kan vända sig för tolkning av befintligt regelverk, både utifrån aktuella händelser samt generella frågeställningar, avseende såväl lokala regler vid Umeå universitet som nationella författningar. Inkomna ärenden till kommittén ska leda till ett yttrande som fungerar som vägledande. Vara en instans dit lärare kan vända sig för rådgivning inför utformning av examination. På eget, eller annans initiativ, vid behov föreslå rektor (eller annan behörig instans) mindre justeringar av regelverket för utbildning. Vid behov påkalla ansvarig enhets uppmärksamhet på att ett befintligt regelverk är i behov av mer omfattande revidering eller omarbetning. Vara remissinstans avseende samtliga lokala regelverksförändringar som berör utbildning. Vara remissinstans inför Umeå universitets yttranden avseende nationella förändringar gällande regler för examination. Bland annat bestå utav erfarna lärare som företräder olika verksamhetsområden med erfarenhet av olika examinationsformer, universitetsjurist samt företrädare för studenterna. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

19 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 7 (7) Studentkårerna vid Umeå universitet, genom: Erik Faergemann Tam Huynh Carl Larsson Umeå Medicinska Studentkår Umeå naturvetar- och teknologkår Bilagor: 1. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet, version från 2010, sidan 16 avseende Studieregelskommittén 2. Rektors beslut vid Uppsala universitet om regelverk för funktion som betygsombudsman 3. Utvärdering av funktion som betygsombudsman vid Uppsala universitet (inklusive remissvar), UFV 2003/1180, Rättssäker examination, Andra omarbetade upplagan, Högskoleverket, Rapport 2008:36 R, sidan Rektors beslut om inrättande av studenträttsligt råd vid Umeå universitet, Dnr: UmU , Rektors beslut om avveckling av studenträttsligt råd vid Umeå universitet, Dnr: UmU , Förvaltningschefs beslut om inrättning av studenträttslig samverkansgrupp, UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

20 Pressmeddelande Bilaga M3 skrev den 7 augusti om det remissvar som inlämnats gällande förslaget från den avgående regeringen om studieavgifter inom ramen för utbildningssamarbeten, där regeringen ville frångå den viktiga principen om avgiftsfrihet i studierna, något studentkåren var mycket kritiskt mot. vände sig bland annat mot sakförslaget, men riktade också stark kritik mot ärendets hantering, dess bristande konsekvensanalys och den korta remissvarstiden under sommaren. Trots kritik och invändningar från Universitetskanslersämbetet,, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges universitetslärarförbund, Lärarförbundet och flera andra instanser väljer den nytillträdda regeringen att ta vid där den förra slutade. Att förslaget tas vidare i sak är mycket negativt, då det är ett förslag som kommer med stora, outredda konsekvenser. Det är också oroande är att regeringen fortsätter på den tidigare inslagna linjen med att undvika den offentliga debatten genom att gömma lagförslaget i budgeten. Vidare lyfter en rad universitet och högskolor upp kritik: Uppsala universitet anser att förslaget de facto innebär att man inför avgifter för svenska och europeiska studenter för att följa en utbildning som, delvis, ges vid ett svenskt lärosäte. Göteborgs universitet anser att förslaget strider mot kravet om avgiftsfri utbildning för svenska medborgare. Stockholms konstnärliga högskola anser att lagförslaget ger regeringen stora möjligheter att tillåta avgifter för svenska studenter. 1 Tyvärr valde Umeå universitet att ignorera de aspekter som andra instanser, däribland, lyft som negativa, för att istället förorda förslaget i sin helhet. hoppas att riksdagen väljer att lyfta ur frågan ur budgeten, för att värna om principen om avgiftsfrihet, och tar initiativ för att göra en ordentlig konsekvensanalys och diskutera alternativa lösningar på ett problem som inte borde drabba studenterna., den 23 oktober 2014, genom 1 Proposition 2014/15:1. Budgetproposition, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Stockholm: Finansdepartementet. Sidan 1 av 2

21 Pressmeddelande Lärarförbundet. Yttrande över promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning C97/$FILE/Yttrande_Avgifter_inom_ramen_f%C3%B6r_ett_utbildningssamarbete.pdf (Hämtad ) Promemoria U2014/3798/UH. Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Proposition 2014/15:1. Budgetproposition, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Stockholm: Finansdepartementet. Sveriges förenade studentkårer. Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (Hämtad ) Sveriges universitetslärarförbund. Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning (Hämtad ). Remissvar om avgifter inom ramen för ett internationellt utbildningssamarbete (Hämtad ) Universitetskanslersämbetet. Universitetskanslersämbetets yttrande över promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (U2014/3798/UH) (Hämtad ) Sidan 2 av 2

22 Brev Bilaga M4 Brev till högskoleminister Helene Hellmark Knutsson Hej Helene, Som representanter för en studentkår vid ett av Sveriges största universitet vill vi ta tillfället i akt att hälsa dig hjärtligt välkommen till ditt nya arbete! Det är kul och oerhört betydande att Sverige återigen har en minister med specifikt ansvar för universitet och högskolor. Här nedan tänkte vi också presentera vår verksamhet samt några av de frågor vi jobbar med och som vi anser är viktiga. har bedrivit studentfackligt arbete sedan I vårt uppdrag ingår att bevaka och kontrollera utbildningskvaliteten vid utbildningar som anordnas av Umeå universitet, att tillse att studenternas studiesociala miljö är acceptabel och att i övrigt få studenternas tid vid universitetet att bli så bra som möjligt. Till vår hjälp har vi runt 15 heltidsarbetande och hundratals ideella, vilka tillsammans med organisationens långa erfarenhet av utbildningsfrågor ansamlat en hel del tankar kring utbildningen. På sistone har det tyvärr inte varit svårt att hitta frågor att ha åsikter om. Som förslaget att införa avgifter och finansieringsansvar på enskilda studenter vid vissa internationella utbildningssamarbeten, vilket riskerar en återgång till att återigen stänga ute de resurssvaga från vissa utbildningar. Alternativa lösningar finns, vilket Universitetskanslersämbetet tydliggjorde i sitt remissvar ( ) i frågan. Ett annat mindre lyckat förslag kom från både ditt eget parti och från den avgående regeringen: förslaget om en godkänt-gräns för högskoleprovet. Om man föreslår en gräns på högskoleprovet så har man grovt missförstått högskoleprovets funktion att rangordna snarare än sålla i urvalet av redan behöriga studenter och vittnar snarare om desperation och okunskap om situationen. Sluta tala om kvalitet på studenterna, se i stället till att genomföra åtgärder för att öka kvaliteten i utbildningen för såväl högskolan som gymnasieskolan. I övrigt man kan fråga sig om inte lärarutbildningen bör få vila sig något från ytterligare förändringar, efter de senaste årens reformationsiver. Skulle du däremot vilja satsa på en kvalitetshöjning över hela grundutbildningen har du vårt stöd. Kanske har du mod att bli den högskoleminister som tillslut vågade revidera resurstilldelningssystemet så att grundersättningsnivåerna blir densamma, oavsett ämnesklassificering, där extra medel tillskjuts alla kurser, oavsett ämnesinnehåll, med särskilt resurskrävande undervisningsmetoder, vilket föreslogs redan 2007 i resursutredningens slutbetänkande Resurser för kvalitet (SOU 2007:81). En satsning som också skulle öka möjligheterna för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, som under lång tid fått se sitt Sidan 1 av 2

23 Brev utrymme för kvalitetshöjande arbete minska, då satsning på satsning riktats enkom mot tekniska eller medicinska utbildningar. Vidare har vi idéer för en rad andra spännande projekt som en nybliven högskoleminister skulle kunna ta sig för. Som att tillse att fler och billigare hyresbostäder för studenter och unga byggs, att höja studiemedlet så att studenter inte tvingas ha extrajobb för att få privatekonomin att gå ihop. Eller kanske att lägga ner Akademiska Hus, och överlåta åt universiteten att äga och förvalta sina egna fastigheter, vilket i ett och samma beslut både skulle innebära ett resurstillskott till både utbildning och forskning som en autonomiförstärkning. Varför inte uppdra till Universitetskanslersämbetet att genomföra en granskning över lärosätenas arbete med kraven i diskrimineringslagens (2008:567) 3 kap , för att därmed säkerställa att arbetet garanteras utrymme även utanför papper och planer. Eller att kanske göra polisutbildningen till en akademisk högskoleutbildning? Vi rekommenderar dig också till att göra en översyn av arbetet på CSN. De måste återigen börja acceptera de intyg som lärosätena utfärdar som visar att studenterna klarat delar av kurser som inte är formella kursmoment. I dag har vi en situation som leder till att många studenter hamnar i kläm och blir utan försörjning på grund av CSN:s bristande administrativa rutiner. Vi som arbetar på har många fler tankar och idéer på hur du kan förbättra utbildningskvaliteten och situationen för studenter. Du är välkommen att hälsa på oss ifall du vill prata och få mer inspiration. Hälsningar, , genom:, kårordförande Carl Larsson, förste vice kårordförande med ansvar över utbildningsfrågor Cecilia Wagenius, andre vice kårordförande med ansvar över studiesociala frågor Thérèse Löfvenius Nilsson, projektansvarig Sidan 2 av 2

24 Regel Bilaga B1 hanterar en rad styrdokument, vilka på ett eller annat sätt reglerar hur verksamheten vid ska bedrivas. I detta dokument definieras de olika typer av styrdokument som används av studentkåren. Stadgar, regler, policyer, planer och ordningar beslutas eller bekräftas av kårfullmäktige, och är därför applicerbara i alla organisationens led, och äger således tolkningsföreträde gentemot beslut fattade av andra organ inom studentkåren. Sektioner och föreningar är inte begränsade av nedan följande klassificeringsmodell. Om flera styrdokument berör samma företeelse gäller alltid stadgarna före övriga styrdokument. I andra fall, om inte annat är beslutat, går tolkningsföreträdet enligt ordningen 1. regel, 2. policy, 3. plan, 4. ordning och 5. instruktion. Gemensamma bestämmelser för styrdokument - Alla styrdokument ska klassificeras som en av följande definierade styrdokument. Det ska tydligt framgå vilket klassificering styrdokumentet har. - Beslut om styrdokument fattas av det organ för vilket styrdokumentet har mest relevans. Beslut om styrdokument av större principiell eller ekonomisk karaktär fattas av kårfullmäktige. - Vid beslut om upprättande eller revidering av styrdokument ska det i styrdokumentet tydligt framgå datum för beslut samt beslutsfattande organ. - Alla styrdokument är bindande för hela organisationen, om inget annat framgår. Stadgar - s stadgar är det mest grundläggande styrdokumentet, på vilket studentkårens verksamhet bygger. - Beslut om revidering av s stadgar kan enbart fattas av kårfullmäktige. Formerna för revideringsbeslut definieras i stadgarna. - s stadgar gäller tills vidare. Sidan 1 av 2

25 Regel Regel - Regler anger på ett konkret och detaljerat sätt vilka beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras. Regler utgör, efter stadgar, den mest konkreta formen av styrdokument. - Regler gäller tills vidare, varför regler måste upphävas för att sluta gälla. Policy Plan - Policyer anger allmänna mål som ska eftersträvas eller värden som ska beaktas. - Policyer gäller tills vidare, varför policyer måste upphävas för att sluta gälla. - Policyer bör revideras vart annat år. - Planer ska ange så konkreta mål eller åtgärder som möjligt. - Planer har en begränsad giltighetstid och upphör utan åtgärd vid giltighetstidens utgång. Giltighetstiden för en plan ska tydligt framgå. Ordning - Ordningar ska beskriva olika organs arbete. - Ordningar kan också vara ett komplimenterande styrdokument som beskriver genomförandet av stadgar, regler, policyer eller planer. - Ordningar gäller tills vidare, varför ordningar måste upphävas för att sluta gälla. Ordningar kan också ha en begränsad giltighetstid, om detta tydligt framgår. Instruktion - Instruktioner ska beskriva olika direktiv eller genomförandeplaner. - Instruktioner kan beslutas av förtroendevalda eller tjänstemän med arbetsledningsrätt, i enlighet med delegationsordning. - Instruktioner ska ha en tydlig avsändare samt en tydlig mottagare. Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 18 november Sidan 2 av 2

Jag vill avsäga mig min plats som ledamot i Universitetshallarnas styrelse och i kårfullmäktige. Bilaga F8 Mvh / Anders Till Umeå studentkår Mot bakgrund av hälsoskäl som påkallar att jag reducerar antalet

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Sid 1 (6) Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Föredragande Prorektor Anders Fällström och utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning Studentfallskrivelsen syftar till att åskådliggöra återkommande

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Handläggningsordning. examensarbeten. Utbildning och forskning. Fastställd av rektor Dnr: FS

Handläggningsordning. examensarbeten. Utbildning och forskning. Fastställd av rektor Dnr: FS Handläggningsordning för examensarbeten Fastställd av rektor 2016-03-22 Dnr: FS 1.1-1951-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor Tillsvidare

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet.

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Beslut 2016-10-20 Dnr: FS 1.1-1805-16 DNR: FS

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr: FS 2015/1433 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: enhet: Regel Rektor

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Fastställd av kårfullmäktige den 16 februari 2016. Om denna policy Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Sveriges Universitets- REK 2011:1 & Högskoleförbund Dnr 10/118 Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Fastställda av SUHF:s styrelse den 25 februari 2011 Förändringarna i Högskoleförordningen

Läs mer

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017.

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017. Sid 1 (7) Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tid: Onsdag den 16 november kl 13.00-16.00 Plats: Rum för lärande, Humanisthuset Närvarande ledamöter Anders Fällström Heidi Hansson p. 1-3, 8-10

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat Umeå studentkår Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 15/16 Datum: 2015-11-10 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer