Å r s r e d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner och SPP riktar framför allt in sig mot företag. För att förstärka och förtydliga denna specialisering flyttades 32 försäkringsrådgivare från Handelsbanken Livs organisation till SPP under januari JULI/AUGUSTI Förlagslån från Handelsbanken. Den fortsatta kraftiga nedgången på världens börser innebar kraftig förändring av den finansiella risken för SPP. Under sommaren minskades innehavet av aktier till förmån för räntebärande värdepapper. SPP upptog dessutom förlagslån från Handelsbanken på sammanlagt 1,6 miljarder kronor. DECEMBER Lyckad delning från Alecta. Ett stort kliv i separationen från Alecta togs vid årsskiftet Då flyttade de stora försäkringsbestånden av ITP-liknande planer och frivillig ITP som är tecknade i SPP hem till SPP. De hade fram till årsskiftet administrerats av Alecta på uppdrag av SPP. MAJ Stefan Nilsson, ny verkställande direktör för SPP. Från jobbet som chef för Regionbanken Norra Norrland i Handelsbanken tillträdde Stefan Nilsson som verkställande direktör för SPP. Under hans ledning kommer nu SPP att styra och driva verksamheten inom fyra fokusområden: Kundnöjdhet, Lönsamhet, Integration och Vinstutdelning. JANUARI Ny avgiftsstruktur. Den 1 januari 2003 ändrade SPP några av försäkringsavgifterna för att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Premieavgiften höjdes med 0,5 procentenheter. Kapitalavgiften höjdes med 0,25 procentenheter. Samtidigt togs utbetalningsavgiften på 0,5 procent bort.

3 Innehåll SPP Årsredovisning 2002 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 5 Våra marknader 6 Kapitalförvaltning 9 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys, Moderbolaget 17 Balansräkning 18 Redovisningsprinciper Vid utgången av 2002 var det förvaltade kapitalet 80,2 (87,2) miljarder kronor varav traditionell livförsäkring svarade för 72,8 (80,7) miljarder kronor och fondförsäkring för 7,4 (6,5) miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna inom den traditionella livförsäkringsrörelsen uppgick till -7,7 (-2,3) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 11,9 (12,6) miljarder kronor. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till -8,5 (-5,8) miljarder kronor. Årets resultat uppgick till -9,1 (-6,6) miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 11,9 (9,7) procent. Solvenskvoten uppgick till 1,13. Noter 22 Förslag till resultatdisposition 28 Revisionsberättelse 29 Styrelse 30 Ledningsgrupp 31 Adresser 32 Den kollektiva konsolideringsgraden minskade till 97 (108) procent. Återbäringsräntan uppgår till 1,5 procent före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. I genomsnitt under året var återbäringsräntan före avdrag för driftskostnader och avkastningskatt 2,25 (5,8) procent. Ordlista Flik NYCKELTAL Totalavkastning, % -10,4-2,8 3,3 19,1 15,2 Direktavkastning, % 3,7 3,7 8,6 16,1 13,1 Förvaltningskostnadsprocent, % 1,8 1,4 1,1 1,0 1,0 Driftskostnadsprocent, % 11,9 9,7 9,1 9,7 10,6 Återbäringsränta, genomsnittlig under året före skatte- och driftskostnadsavdrag, % 2,25 5,8 10,9 7,5 13,5 Kollektiv konsolideringsgrad, % SPP är tillsammans med systerbolaget Handelsbanken Liv den näst största försäkringsaktören i Sverige med en marknadsandel på 18 procent mätt i nyteckningsvärde. De tre senaste årens fallande världsbörser har påverkat totalavkastningen negativt för såväl SPP som övriga livbolag. Detta har även påverkat den kollektiva konsolideringsgraden negativt.

4 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 VD har ordet År 2002 har för många, däribland mig själv, varit ett lärdomens år I ett ömsesidigt bedrivet livbolag som SPP finns inga andra pengar än försäkringstagarnas egna. Efter tre års ihållande börsfall, som fått alla våra kollektiva riskbuffertar att krympa ihop och försvinna, har många försäkringstagare tvingats inse faktum: de står ensamma för alla risker och alla underskott. År 2002 har för många, däribland mig själv, varit ett lärdomens år. Bokslut för 2002 och börsernas nedgång har blottlagt den ömsesidiga modellens svagheter den är inte så trygg eller rättvis som de flesta pensionssparare hittills trott. Här vilar ansvaret tungt på oss i branschen, vi som inte helt och hållet förklarat hur ömsesidigheten egentligen fungerar, med de risker och orättvisor ömsesidigheten kan innebära för den enskilde spararen. Vi har kanske inte givit en fullständig redovisning om vad som händer med avkastningen på den enskilde spararens kapital. Hur, till exempel, vi använder delar av avkastningen till att täcka bolagets driftsunderskott eller betala för negativa riskresultat. Eller hur den enskilde spararen får avstå avkastning till kollektiva riskbuffertar, som sedan kan delas ut till helt andra sparare. Underkonsolidering i branschen Under 2002 har vi med en negativ avkastning, ändå skrivit upp spararnas försäkringskapital. Detta har vi gjort, trots att de flesta av oss ömsesidiga bolag nu är underkonsoliderade. De kollektiva riskbuffertarna är tömda. Vi har alltså delat ut pengar som inte finns. Underkonsolideringen innebär att de ömsesidigt bedrivna bolagen för tillfället inte helt har täckning för det som står på spararens försäkringsbesked. Det kommer förvisso finnas täckning den dagen pengarna ska betalas ut. Men, som alltid i ömsesidigt bedrivna bolag, så är det spararna som själva får stå för detta genom att avstå en del av sin VD, Stefan Nilsson framtida avkastning. Dessa ganska märkliga förhållanden har, detta lärdomens år 2002, börjat gå upp för den enskilde spararen. Om spararen är missnöjd, är jag den förste att förstå det. Själv har jag som nytillträdd verkställande direktör under året fått lära mig denna mycket udda bolagsform, långt ifrån ett vanligt aktiebolag. Egentligen är ömsesidighet en fin tanke och också själva ursprungsidén med försäkring: ett kollektiv går samman och delar solidariskt på riskerna och överskotten. Ömsesidigt bedrivna bolag har också fungerat till synes bra under de senaste decennierna, när vi haft tillväxt på världens börser och fastighetsmarknader. Men nu, när aktiemarknaden viker kraftigt så visar sig bolagsformens svaghet. Spararna står ensamma med underskotten. Det är ett av problemen med de ömsesidigt bedrivna livförsäkringsaktiebolagen: försäkringstagarna står för riskerna, utan att vara delägare, utan att ha något direkt inflytande eller någon riktig insyn. 2

5 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 tar tid. Jag bedömer i dagsläget att en ombildning kan ske tidigast den 1 januari SPP kommer att ombildas Det finns dock, numera, en väg ur allt detta. En ny försäkringsrörelselag gör det idag möjligt att ombilda ömsesidigt bedrivna bolag till vinstutdelande. Vårt systerbolag inom Handelsbankskoncernen Handelsbanken Liv har redan gjort detta. Handelsbanken Liv har blivit ett vinstutdelande aktiebolag, där vår ägare gått in med nytt riskkapital och tagit över risken för underskott i det garanterade kapitalet. Försäkringstagarna har fått ett strikt individuellt sparande. Ingen annan kund än försäkringstagaren själv får del av dennes avkastning. Om avkastningen överstiger den garanterade räntan, får bolaget tio procent av avkastningen, försäkringstagaren de återstående 90. Driftsunderskott och negativt riskresultat får bolaget stå för, inte försäkringstagaren. Tack vare vinstutdelningsmodellen har Handelsbanken Liv också kunnat ge försäkringstagarna en riktig flytträtt, utan konstiga villkor och höga avgifter. SPP kommer att göra samma sak, så snart det är möjligt. En ombildning är dock en omfattande process som Förmånsbaserad försäkring En viktig skillnad i vår ombildning jämfört med Handelsbanken Livs, är att SPP inte bara har premiebaserade, traditionella pensionsförsäkringar. En betydande del av vårt bestånd är förmånsbaserade försäkringar, med bland annat kollektivavtalade tjänstepensioner. Här har vi och Alecta en helt dominerande ställning på den svenska marknaden. Förmånsbaserade pensionsförsäkringar skiljer sig från premiebaserade på många sätt. Bland annat har vi här andra typer av reservberäkningar. Därför har vi också på dessa delar av beståndet under året kunnat redovisa en konsolidering överstigande 100 procent. Det innebär dock inte att det gått bättre än de underkonsoliderade, premiebestämda beståndet. I höstas tvingades vi och Alecta frysa de pågående utbetalningarna av de företagsanknutna medlen under en period, eftersom vi även här delade ut pengar som i praktiken inte längre fanns. Frysningen är nu hävd. Åtgärder är vidtagna för att minska effekterna av utbetalningarna och vi har dragit många viktiga lärdomar. Den viktigaste är att detta inte får hända igen och det undviks bäst genom en ombildning till vinstutdelande modell även för dessa delar av beståndet. Ökad frihet, ökad trygghet, ökad rättvisa För våra försäkringstagare kommer en ombildning av hela SPP således ge en ökad frihet med bland annat bytesrätt mellan förvaltningsformerna, en ökad trygghet eftersom vår ägare går in med nytt riskkapital och tar över en del av de risker som försäkringstagarna idag ensamma delar på. En ombildning kommer också innebära en ökad rättvisa, eftersom ingen försäkringstagare kommer behöva avstå av sin avkastning för att subventionera andra försäkringstagare. 3

6 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 För oss som bolag innebär en ombildning att vi blir ett riktigt aktiebolag, med ett resultat som, till skillnad mot idag, konsolideras in i Handelsbankskoncernens resultat. Ombildningen är vårt absoluta fokus, idag och framgent. Förbättringar under året Det finns dock åtskilligt vi har förändrat och kan förbättra redan nu, som fortfarande ömsesidigt bedrivet bolag. Under slutet av 2002 genomförde vi en höjning av våra avgifter och hur märkligt det än låter, så medförde det en förbättring för våra försäkringstagare. Det normala i ömsesidigt bedrivna bolag är annars att ta för låga avgifter av försäkringstagarna, vilket leder till att bolaget får ett negativt driftsresultat, något som enligt ömsesidighetens principer försäkringstagarna sedan ändå får betala genom att avstå en del av sin avkastning. Vi tycker det är bättre att öppet redovisa vad våra produkter verkligen kostar. Vi har också infört ett säkerhetstillägg på våra engångsbetalda avgångspensioner, för att inte tvingas subventionera dessa med hjälp av andra pensionssparares pengar. Vi sänkte också våra försäljningsprovisioner, vilket också i förlängningen kommer att ge våra försäkringstagare en förbättrad återbäring, eftersom provisionskostnaderna tas ut från kundernas försäkringskapital. Vi inser att sänkningen kommer att innebära en volymminskning för försäkring som säljs via externa kanaler. Totalt räknar vi dock med en minst bibehållen marknadsandel, eftersom vi samtidigt genomför en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vår egen säljorganisation. De mest kompetenta medarbetarna Personligen tvivlar jag inte ett ögonblick på att vi kommer att lyckas, både med ombildningen och med att bibehålla eller till och med öka våra marknadsandelar. Övertygelsen kommer av att jag detta lärdomens år 2002, insett vad som ligger bakom vårt bolags tidigare exempellösa framgångar nämligen våra medarbetare. Vi är ledande i Sverige på tjänstepension eftersom våra medarbetare är de mest kompetenta. Ett bevis för detta är att flera företag som av olika skäl inte har SPP som försäkringsgivare, ändå vill ha oss med som konsulter vid upphandlingar och andra upplägg. Kompetensen kombineras med en dådkraft, en stark vilja att betjäna våra kunder, en känsla för kvalitet och leverans som gör SPP till ett bolag som jag är stolt över att få leda. Årets resultat Däremot är jag inte stolt över årets resultat: minus 9,1 miljarder kronor. Vi har vidtagit en rad åtgärder och dessutom genomför vi just nu en rad förändringar i interna rutiner och arbetssätt för att kraftfullt minska våra kostnader. Men en helt avgörande faktor för vårt resultat är naturligtvis börsutvecklingen och avkastningen på vårt kapital föll stockholmsbörsens index med 37,7 procent. Vår totalavkastning stannade på minus 10,4 procent. Ett inte helt tillfredsställande, men heller inte ett alldeles dåligt resultat, med tanke på den kraftiga börsnedgången. Vi har under året gjort en omfattande omviktning, från aktier till räntebärande värdepapper, vilket bromsade nedgången. Solventa livbolag Till sist några ord om solvens. I den debatt som förts under hösten, har man som utomstående kunnat få intrycket av att de svenska livbolagen står på ruinens brant. Så är det inte. Situationen är besvärlig, men alla svenska livförsäkringsbolag är idag solventa. Vår egen solvens har under året varit låg och vi har därför förstärkt den med förlagslån från Handelsbanken om sammanlagt 1,6 miljarder kronor. I tider av kraftig nedgång, är det även för ett ömsesidigt bedrivet bolag, en oerhörd fördel att ha en, stark, uthållig och intresserad ägare, som SPP har i Handelsbanken. Med vår ägare i ryggen och mina medarbetare längst fram, så lägger jag nu lärdomens år bakom mig och ser fram emot Det här kommer bli bra. Riktigt bra. Stockholm, januari 2003 Stefan Nilsson 4

7 Strategisk inriktning SPP Årsredovisning 2002 Strategisk inriktning SPP har som övergripande mål att efter fusion med Handelsbanken Liv bilda det ledande livförsäkringsbolaget i Norden. Vi är då vinstutdelande, fullt integrerade i Handelsbankskoncernen och utgör också en del av koncernens kärnverksamhet. Vi räknar med att uppnå detta mål inom fyra till fem år. SPPs strategi att nå dit kan delas upp i fyra huvudpunkter: kundnöjdhet, lönsamhet, integration och vinstutdelning. Kundnöjdhet Vi vet att en mycket starkt bidragande orsak till Handelsbankens framgångar är många, mycket nöjda kunder. Koncernen arbetar mycket medvetet och uthålligt med detta. Det ska vi också göra. Att överträffa kundens förväntningar skapar kundnöjdhet. Eftersom vi aldrig i förväg vet exakt vad vår kund förväntar sig, måste vi anstränga oss och aldrig ta någon eller något för givet. Vi ska lyhört lyssna på önskemål, både från nuvarande och blivande kunder. Vi ska göra vårt yttersta för att överträffa dessa. Det är ett långsiktigt arbete med små steg i rätt riktning med fokus på vårt dagliga, personliga bemötande, vår skriftliga kommunikation med våra kunder, vår möjlighet att förklara en komplicerad försäkring och alltid ge våra kunder lite mer än vad de förväntat sig. Lönsamhet Som ömsesidigt bedrivet livförsäkringsbolag, är lönsamhet viktigt för SPP. Är vi olönsamma drabbar det våra kunder, eftersom de ensamma står för alla underskott. De finansiella marknadernas utveckling de senaste åren har också krympt marginalerna. Vi ska uppnå lönsamhet genom att minska våra kostnader, göra rätt saker på rätt sätt. Detta är åtgärder som görs på både kort och lång sikt. Vi ska skapa ännu mer effektiva processer, sätta rätt pris på våra produkter och sluta med det som inte visar sig vara lönsamt. När vi ombildas till vinstutdelande bolag, blir också lönsamhetskravet självklart. Integration Integrationen med Handelsbankskoncernen och då framför allt Handelsbanken Liv kommer att intensifieras under Under våren kommer vi slå samman vår försäljningsorganisation med Handelsbanken Livs. I praktiken innebär det att vi blir som ett bolag, med två starka varumärken. Den nya organisationen anpassas till bankens regionbanksrörelse i Sverige. Våra nya regioner motsvarar bankens sju svenska. I varje region tillsätts en regionchef, som under stor frihet får skapa en organisation anpassad till just den regionens förutsättningar och krav. De nya regioncheferna blir direkt underställda verkställande direktören. En stor del av vår integration med både banken och Handelsbanken Liv kommer därför att ske naturligt i det dagliga arbetet. Förutom att vi nu växer samman kulturellt och organisatoriskt så breddas också våra respektive medarbetares kompetenser. Båda livbolagen har tidigare haft var sitt fokus SPP på tjänstepensioner och Handelsbanken Liv på privata livförsäkringar och förmögenhetslösningar. Nu blir vi ett komplett fullsortimentsbolag. Vinstutdelning Vi har för avsikt att ombilda SPP till ett vinstutdelande bolag. För detta krävs Finansinspektionens godkännande. Vår ambition är att ombildningen ska kunna genomföras den 1 januari Vi gör det, eftersom vi är övertygade om att det kommer att gynna såväl våra kunder, som oss själva och vår ägare, Handelsbanken. För våra kunder innebär ombildningen ökad trygghet, rättvisa och frihet. Ökad trygghet genom att bolaget tar över en del av de risker som kunderna idag ensamma delar på. Ökad rättvisa eftersom ingen försäkringstagare längre behöver avstå sin avkastning till andra kunder och en ökad frihet, eftersom vi bland annat avser införa bytesrätt mellan förvaltningsformerna. För SPP medför en ombildning bland annat nya möjligheter till affärsutveckling och därmed stärkt konkurrenskraft. Handelsbanken får samtidigt ett dotterbolag som kan generera vinst och bidra till koncernens lönsamhet. 5

8 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Våra marknader Vår syn på marknaden Den marknad SPP verkar på kan delas in i två dimensioner: vem som betalar respektive vem som fattar det avgörande beslutet om leverantör. Detta synsätt kan sammanfattas i illustrationen där vi lagt in uppskattade premievolymer 1 för 2002 (2001). Företagsbetalda lösningar utgörs huvudsakligen av tjänstepensioner innehållande ålderspension, efterlevandepension och sjukförsäkringar som delas in i en företagsmarknad och en individvalsmarknad. I företagsmarknaden ingår bland annat frivilliga tjänstepensionsplaner för företag som inte har kollektivavtal, avgångspensioner för personer som erbjuds pension i förtid, inlösen (övertagande) av pensionsskulder och vissa kollektivavtalsplaner, såsom sparinstitutens, pressens och kommunernas avtal. ITPK för privattjänstemän och liknande lösningar för andra grupper av anställda (så kallade valcentralsprodukter) ingår i individvalsmarknaden. Andra viktiga produkter är chefsplaner, frikretsarlösningar och alternativ ITP för högre avlönade tjänstemän (så kallade tio-taggare ) och liknande lösningar inom kommuner och landsting. Under Företaget betalar Individen betalar Företaget beslutar Företagsmarknad 33 mdr kr (31 mdr kr) Privatmarknad 46 mdr kr (55 mdr kr) Individen beslutar Individvalsmarknad 31 mdr kr (35* mdr kr) senare år har en ny marknad vuxit fram, löneväxling, där den anställde i utbyte mot löneavstående får en högre tjänstepension. Premiepensionen har exkluderats eftersom SPP inte verkar på denna marknad. Privatmarknaden består av privat pensionssparande, i form av traditionell försäkring, fondförsäkring och bankprodukten IPS, samt kapitalförsäkringar och privata sjukförsäkringar. Tjänstepensionsmarknaden Av bilden framgår att, exklusive den retroaktiva engångspremien på sex miljarder under år 2001, de båda tjänstepensionsmarknaderna ökade med cirka två miljarder vardera och den totala tjänstepensionsvolymen ökade från 60 till 64 miljarder. Premievolymen för frivilliga tjänstepensionsplaner, frikretsarlösningar och chefsplaner uppskattas till 24 (23) miljarder år 2002, SPPs andel blev 9 (11) procent. Premievolymen för avgångspensioner uppskattas till cirka 5,0 (5,8) miljarder år 2002, SPPs andel blev 54 (57 procent). Den sammantagna premievolymen för valcentralsmarknaderna uppskattas till 19 (18) miljarder år 2002, SPPs andel blev 9 (8) procent. Delmarknaden ITPK är en mycket viktig marknad för SPP, dels för att generera premier men också för att den är en viktig indikation på hur varumärket SPP uppfattas bland privatanställda tjänstemän. Marknadsvolymen inom ITPK beräknas ha ökat från 4,3 till 4,6 miljarder och SPPs andel blev 29 (28) procent. Främsta anledningen till att SPPs andel ökade är marknadsföringen av SPP Generationsfonder, som visat sig vara ett mycket bra fondkoncept inom pensionsmarknaden. Den totala volymen för tio-taggare uppskattas till knappt 8,6 (8,7) miljarder. Även denna marknad är mycket viktig för SPP. SPPs andel blev 33 (28) procent. En anledning till att andelen ökade var att allt fler tio-taggare fick tillfälle att göra ett alternativt val och att SPP lyckades attrahera en stor andel av dessa. * varav 6 miljarder kronor i retroaktiv engångsvolym inom individvalet för anställda inom kommuner och landsting 1 Inklusive tekniska premier för kontoförda tjänstepensioner, men avsättningar till pensionsstiftelser ingår inte. 6

9 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Privatmarknaden Premievolymen uppskattas ha minskat från 55 till 46 miljarder *, framförallt beroende på kraftigt vikande försäljning av kapitalförsäkring. Premievolymen för kapitalförsäkring uppskattas till 25 (34) miljarder, SPPs andel blev 1,4 (1,2) procent. Premievolymen för privat pensionssparande uppskattas till 16 (16) miljarder. Allt större andel av det privata pensionssparandet går till fonder, antingen via fondförsäkring eller IPS. Förra året beräknas 50 procent av sparandet ha gått till olika fonder. SPP är än så länge en liten aktör mätt i premievolym, 3 (3) procent, men har tagit en relativt stor andel av nysparandet de senaste åren. DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDENA Affärsområde Individ Affärsområdet ansvarar för försäljningen till privatpersoner liksom för verksamheten i privatkundcentret, vilket även inkluderar viss pensionsadministration. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 39, en minskning med elva under året. Trots personalminskningen har ett nytt kundcenter etablerats i Örebro. Därigenom har kundcentrets kapacitet nästan fördubblats, vilket ökat tillgängligheten för kunderna. Affärsområdets marknad består av de företagsbetalda, kollektivavtalade försäkringar (bland annat ITPK, PA 03 och Avtalspension SAF-LO) och privata pensionslösningar. Marknaden har under året bearbetats företrädesvis genom direktreklam, telemarketing och via Internet. På delmarknaden ITPK, som är SPPs kärnmarknad och där SPP är marknadsledande, har marknadsandelen, drygt 29 ** procent, varit i stort sett oförändrad. På det kommunala och statliga området har marknadsandelarna ökat väsentligt genom de aktiviteter som genomförts under hösten Arbetssättet inom affärsområdet har utvecklats mot ett starkt processorienterat arbetssätt, vilket medfört att distributions- och andra kostnader kunnat minskas. Affärsområde Key Account Affärsområde Key Account ansvarar för större företagskoncerner och kommuner som i första hand efterfrågar tjänstepensionslösningar av olika slag. Inom Key Account arbetar 149 personer. Ansvarig för varje företag/kommun är en Key Account Manager som tillsammans med ett team av medarbetare hjälper till att lösa kundens behov av produkter och tjänster. Inom Key Account bedrivs även verksamheten inom: SPP Konsult AB samt SPP Liv Pensionstjänst AB. Dessa bolag tillhandahåller konsult- och administrativa tjänster. SPPs internationella affärer genom egna produkter, delägda Nordben Life and Pension (med säte på Guernsey) och Euroben Life and Pension (med säte i Dublin). Internetportalen Benefit World, som hanterar stora koncerners pensioner, har vidareutvecklats. Försäljningen i det hälftenägda bolaget Euroben Life and Pension Ltd, som försäkrar nordiska företags lokalanställda i utlandet, har ökat kraftigt. Nya kunder är till exempel Saab, Shell och Volvo. En ny produkt för utlandsanställda har tagits fram i form av en premiebestämd produkt, BenEX (Benefits for Expatriates). Den kommunala pensionsadministrationen har tagits över från SPV (Statens Pensionsverk). Affärsområde Företag Affärsområdet ansvarar för företag som inte ingår i Key Account. Produktutbudet är tjänstepensionslösningar samt privata pensionsförsäkringar till anställda. Inom affärsområdet arbetar 235 personer. Under året skedde all nyförsäljning av tjänstepensioner inom Handelsbankskoncernen i SPP. Därför flyttade 36 medarbetare, varav 32 försäkringsrådgivare, från Handelsbanken Liv till SPP. En regionanpassning har genomförts i syfte att överensstämma med Handelsbankens. Affärsansvaret för ITP-liknande produkter ingår numera i affärsområde Företag. Försäljningen sker via egna försäkringsrådgivare samt genom Handelsbankens cirka 450 bankkontor. SPP tog fram en kompletteringsplan (den så kallade 15 procent-planen) till nyckelpersoner i kundföretagen för att möta den 15-procentiga rabatten i ITP-planen. Denna rabatt fick konsekvenser på premieintäkterna som minskat i motsvarande grad. SPP sänkte provisionsnivån till mäklare och franchisetagare med cirka 30 procent. Ett säkerhetstillägg på fem procent för engångsbetald försäkring har införts i syfte att stärka bolagets solvens. * En sammanvägning av Försäkringsförbundets officiella uppgifter samt annan marknadsstatistik. ** Baserad på premievolym. 7

10 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Historisk utveckling Utvecklingen under den senaste femårsperioden har varit att individvalsmarknaden blivit 3,5 gånger större och företagsmarknaden 2,5 gånger större (se bilden) Pension- och livförsäkringsmarknaderna Tjänstepensioner Företagsmarknad Privatmarknad Privat pension Tjänstepensioner Individval Privatmarknad Kapitalförsäkring Tjänstepensionsmarknaden påverkas relativt svagt av svängningarna på aktiemarknaden. Istället beror utvecklingen mer på förändringar i sysselsättning, kollektivavtal och löner. Men eftersom dessa faktorer inte varierar så kraftigt blir tjänstepensionsvolymens volatilitet ganska låg. Därtill kommer att det fortfarande finns utrymme för ytterligare avregleringar av kollektivavtalens ålders- och efterlevandepensioner och än så länge har deras sjukförsäkringar inte konkurrensutsatts en potentiell konkurrensvolym på upp emot åtta miljarder kronor per år. Privat pensionssparande, såväl i traditionell försäkring, fondförsäkring som IPS, har haft en dålig värdeutveckling under För traditionell försäkring väntas en fortsatt dålig utveckling på grund av de låga återbäringsräntorna. Andelen av sparandet som går till fonder beräknas därför öka till uppemot procent. Utvecklingen för kapitalförsäkring är svårbedömd. Om nuvarande arvsskatteregler tas bort, vilket finns förslag om, kan försäljningen av kapitalförsäkringar komma att minska betydligt. Inom privatmarknaden uppskattas premievolymen för kapitalförsäkringar ha ökat mycket kraftigt mellan 1997 och Därefter har volymen i stort sett halverats. Det är inte första gången kapitalförsäkringsvolymen uppvisat så stora svängningar. I slutet av 80-talet och början av 90- talet hade vi också en mycket stark ökning av försäljningen för att några år senare minska kraftigt. Det privata pensionssparandet beräknas ha ökat med 50 procent under den senaste femårsperioden, och det mesta av nysparandet har gått till fonder, via fondförsäkring och bankprodukten IPS. Framtidsscenario Under den närmaste femårsperioden beräknas den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden öka med 50 procent under förutsättning att det blir en ytterligare avreglering av ITP-avtalet varav det mesta av ökningen sker inom individvalsmarknaden. ITP-avtalet (inklusive ITPK) beräknas komma att stå för drygt 30 procent av tjänstepensionsvolymen om fem år. Den offentliga sektorns andel beräknas öka från 15 procent till 20 procent, medan frivilliga tjänstepensioners andel av marknaden beräknas minska till knappt 40 procent inom fem år. 8

11 Kapitalförvaltning SPP Årsredovisning 2002 Kapitalförvaltning Denna verksamhet omfattar förvaltning av portföljer för den traditionella livförsäkringsverksamheten i SPP Livförsäkring AB. Tillgångarna redovisas som placeringstillgångar och förvaltningsuppdraget utförs av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Marknadsförutsättningar ett dramatiskt år på de finansiella marknaderna Två dåliga börsår, 2000 och 2001, följdes av ett ännu sämre Efter en lugn inledning på året tog börsnedgångarna fart mot slutet av april, för att på de flesta marknader nå sina bottennivåer i början av oktober. Världsindex (MSCI) tappade 34 procent (mätt i SEK), medan stockholmsbörsen (SAX) backade 37,7 procent. Kapitalmarknadens förväntningar på den ekonomiska tillväxten fick justeras ned något under året, eftersom investeringsnivåerna inte ökade, mot bakgrund av en osäker efterfrågebild och ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industrisektorn. Istället har tillväxten drivits av privatkonsumtion, stimulerad av låga räntor. Den negativa börstrenden kan dock bara delvis förklaras av den realekonomiska utvecklingen. En lika stor betydelse för nedgången har det stora aktieutbud haft, som tillskapats av en förändrad syn på risktagande hos viktiga delar av placerarkollektivet. Den amerikanska centralbanken sänkte i början av november sin viktigaste styrränta till 1,25 procent, den lägsta nivån på 44 år. Även ECB och den svenska Riksbanken genomförde styrräntesänkningar mot slutet av året. Ändrad tillgångssammansättning från aktier till obligationer i institutionella portföljer, i kombination med en svagare tillväxt än förväntat, bidrog till relativt kraftiga nedgångar även för de långa marknadsräntorna. På valutamarknaden kännetecknades år 2002 av en försvagning av dollarn, som tappade cirka 15 procent mot euron och cirka 10 procent mot yenen. SPP 2002 Marknadsvärdet på förvaltade tillgångar uppgick till 72,8 (80,7) miljarder kronor. Totalavkastningen sjönk från -2,8 procent till -10,4 procent. Avkastning på aktieportföljen blev -35,3 * (-12,9) procent och för de räntebärande placeringarna 6,9 (4,4) procent. Den allmänna nedgången på världens börsen är den enskilt största orsaken till att totalavkastningen är negativ. En omfördelning i portföljerna från aktier till förmån för räntebärande placeringar gjordes och har bidragit till att den negativa resultateffekten kunnat begränsas. En tro om negativ utveckling av främst dollarkursen medförde att valutaexponeringen avvecklades. Inom ränteförvaltningen har den utländska ränteportföljen sålts av till förmån för svenska räntebärande placeringar. Inom aktieförvaltningen valutasäkras innehav så att exponeringen mot förändringar i valutakursen i normalfallet är noll. Kapitalavkastningstabellen framgår av förvaltningsberättelsen, se sidan 12. Förvaltningsinriktning för portföljerna Till följd av den förändrade marknadssituationen har SPP valt att byta placeringsinriktning och har utarbetat ett nytt placeringsreglemente. Det ger möjlighet till ett nytt, mer flexibelt, arbetssätt inom portföljstyrningen och ett ramverk för hur placeringar av tillgångar ska fördelas. Den gällande referensportföljen fastställs löpande av en nyinrättad ALM-kommitté (Asset Liability Management). Referensportföljen sammansätts utifrån bolagets skuldsammansättning och risktålighet samt en tro om de finansiella marknadernas framtida utveckling. Referensportföljen ses över löpande och justeras vid behov, exempelvis vid kraftiga marknadsrörelser. Långsiktig placeringsstrategi För att långsiktigt kunna täcka de garanterade åtaganden SPP har gentemot sina försäkringstagare placeras det mesta av tillgångarna i räntebärande värdepapper med tyngdpunkt på Statsobligationer. Det kapital som placeras i aktier, placeras fullt ut i bolag som är noterade på aktiebörs eller auktoriserad marknadsplats. För att nå en god riskspridning på aktieplaceringarna speglas en stor del av portföljerna sammansättningen av de aktieindex de förvaltas gentemot. Aktieförvaltning Aktieportföljen är uppdelad i ett antal indexerade delportföljer med geografiska marknader som bas. Dessa markna- * Tidsviktad se sidan 12. Placeringar Traditionell livförsäkring Aktieplaceringar Traditionell livförsäkring Räntebärande placeringar Traditionell livförsäkring Hedgefond 4% Utländska aktier 4% Svenska aktier 5% Utländska räntebärande 1% Svenska räntebärande 86% Japan 7% Europa 21% USA 11% Sverige 61% Övriga utländska emittenter 2% Utländska stater 0% Övriga svenska emittenter 9% Bostadsinstitut 11% Svenska staten 78% Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor 9

12 Kapitalförvaltning och Riskanalys SPP Årsredovisning 2002 der är Sverige, Europa, USA och Japan. Utöver detta finns det ett aktivt mandat där Världsindex utgör den yttre referensram som förvaltarna fritt kan välja aktier från. Det aktiva mandatet följs dock upp mot indexportföljerna. Ränteförvaltning Ränteförvaltningen består av två portföljer vars inriktningar är Sverige och övriga världen. I dagsläget inriktas dock förvaltningen enbart mot Sverige. Investeringarna i räntebärande värdepapper styrs utifrån förvaltarnas tro om ränteutvecklingen på kort och lång sikt. Under året har SPP ökat sina investeringar i obligationer utgivna av företag då dessa bedöms ge en god avkastning. Risker inom kapitalförvaltning Inom kapitalförvaltningen är verksamheten utsatt för marknadsrisk, valutarisk, likviditetsrisk och administrativ risk. SPP har för varje del av sin verksamhet ett väl utvecklat system av analys, värdering och kontroll som begränsar de risker bolaget tar varje dag samt i de enskilda affärerna. Föreskrifter från Finansinspektionen, lagregler och SPPs interna regler och rutiner bidrar till att minska riskerna. Styrelsen fastställer ett placeringsreglementet som ger inriktning för kapitalförvaltningen och som tar hänsyn till beräknade risker i försäkrings- och placeringsverksamheten. Genom att arbeta med Asset Liability Management (ALM) identifieras och kvantifieras risker med och samvariation mellan placeringstillgångar och livförsäkringsavsättningar. Därefter söks den optimala tillgångsfördelningen som ger högst riskjusterad avkastning på sikt, givet de restriktioner som finns avseende val av placeringstillgångar. Organisatoriskt ligger affärsbeslut, kontroll av affärsbeslut, likviditetshantering, riskmätning och rapportering på olika funktioner vilket ökar tryggheten i kapitalförvaltningen. Marknadsrisk Marknadsrisk innebär att värdet på placeringsportföljen påverkas negativt av förändrade räntor, aktiekurser eller valutakurser. För att begränsa marknadsrisken fastställer SPPs ALM-kommitté en referensportfölj där det är definierat hur portföljen ska vara fördelad mellan olika tillgångsslag. Inom respektive tillgångsslag finns det ett avvikelsemandat som portföljförvaltaren måste hålla sig inom. Referensportföljen följs upp löpande och justeras vid behov. Användning av derivatinstrument i form av svenska ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer och valutaswappar minskar riskerna vid stora kurssvängningar och gör förvaltningen effektivare. Valutarisk I ALM kommittens arbete ingår att kvantifiera valuta risken. Som en försiktighetsågärd under 2002 har valutaxponeringen minimerats och var vid årsskiftet 0 (24,4) procent. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är förlustrisken som följer av att ett finansiellt instrument inte går att sälja omedelbart utan en betydande prisreduktion. SPP begränsar likviditetsrisken genom att främst placera i svenska och utländska statspapper samt i aktier med god likviditet. Av totala placeringstillgångarna utgör aktier nio procent och räntebärande placeringar 87 procent. Inga engagemang överstiger fem procent av de totala placeringstillgångarnas marknadsvärde. Största exponering inom aktier utgörs av innehav i Telia Sonera och uppgår till fem procent av marknadsvärdet i totala aktieportföljen. Operativ risk De administrativa riskerna definieras som brister i organisationen, bristfällig intern kontroll, bristande riskmätning och rapportering. Handelsbanken Kapitalförvaltning hanterar sådana risker genom en strikt ansvarsfördelning och effektiva rutiner för intern kontroll. Totalavkastning fem år i sammandrag 1) Reversfordran till Alecta löstes i sin helhet * Tidsviktad, se sidan * 5-års snitt Räntebärande 10,4-1,0 9,1 4,4 6,9 6,0 Aktier 21,2 51,3-3,0-12,9-35,3 4,3 Övrig placering 3,3 0,7 Reversfordran 1) 15,6 20,0 5,0 8,1 Totalt 15,2 19,1 3,3-2,8-10,4 4,9 De tre senaste årens fallande världsbörser har påverkat totalavkastningen negativt. Under 2002 har aktieandelen kraftigt reducerats för att begränsa den negativa avkasningen. 10

13 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer SPP-koncernen SPP Livförsäkring AB är moderbolag i SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är ett traditionellt livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidig princip, vilket innebär att överskott i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. I koncernen ingår SPP Liv Fondförsäkring AB som bedriver fondförsäkringsverksamhet. Detta bolag har möjlighet att lämna utdelning. Försäkringsverksamheten i de bägge bolagen marknadsförs under det gemensamma namnet SPP. I koncernen ingår dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst och dess dotterbolag SPP Konsult AB samt dotterbolaget SPP Kundcenter AB (vilande). Verksamheten i rörelsedrivande dotterbolag som ej verkar som försäkringsbolag utgörs av konsult- och servicetjänster inom pensions- och trygghetsområdet. Livförsäkringsverksamhet bedrivs utomlands genom intresseföretagen Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och Euroben Life and Pension Ltd samt genom SPPs filial i London. Vid årsskiftet genomfördes en av de sista aktiviteterna som ingick i separationen från tidigare ägare, Alecta. Det innebär att KP Pension och försäkring från och med den 1 januari 2003 övertagit all administration av SPPs ITP försäkringar. SPP har behållit sin position på livförsäkringsmarknaden och är, tillsammans med systerbolaget Handelsbanken Liv, näst största aktör på marknaden. SPP och Handelsbanken erbjuder kunderna ett brett sortiment av sparande inom såväl pensionsområdet som övrigt sparande. Det gångna året har präglats av kraftigt varierande finansiella marknader. Åtgärder har vidtagits löpande för att begränsa effekterna av detta. Bland annat har aktieexponeringen minskats kraftigt, exponering mot valutamarknaden avvecklats och durationen i ränteportföljen har hållits förhållandevis kort. Nedgången på de finansiella marknaderna har påverkat solvens och konsolidering negativt för SPP. Denna situation delas med de flesta livförsäkringsbolag på den svenska marknaden. SPP har emitterat två förlagslån, om totalt 1,6 miljarder kronor, för att förbättra solvensen. SPP har sedan utgången av 2002 erhållit aktieägartillskott på 172 miljoner kronor från moderbolaget Svenska Handelsbanken. Beloppet motsvaras av vad SPP erlagt i varumärkesavgift under perioden 2001 och Banken har beslutat att upphöra med debitering för användandet av varumärket. Väsentliga händelser och framtida utveckling SPP har under verksamhetsåret startat arbetet med att ombilda bolaget till vinstutdelande. Enligt planerna ska detta ske den 1 januari Röstningsförfarande där försäkringstagarna ska ta ställning till ombildning är under utarbetande. Verksamhetsåret har inneburit en fortsatt stark fokusering på att anpassa system och organisation till ny ägarstruktur genom att SPP successivt samordnas med Handelsbanken Liv. Avsikten är att bolagen ska fusioneras när ombildningen skett. Sammantaget innebär detta också att satsningar på utveckling av IT-system, förbättrad kapacitet och kvalitet, fortsätter. Ny regionorganisation kommer att införas från och med den 1 mars Respektive region kommer i första hand att ha allt affärsansvar för kunden och kundtillhörighet har samordnats med Handelsbanken. VERKSAMHET Marknad och nyförsäljning SPPs huvudmarknad är konkurrensutsatt tjänstepension. Denna marknad påverkas främst av avreglering av kollektivavtalsrelaterade system, att sysselsättningen ökar och att lönerna ökat realt. Negativa förändringar på de finansiella marknaderna har främst påverkat marknaderna för försäljning av kapitalförsäkringar som privata pensionsförsäkringar. SPP har en väl etablerad ställning på marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension och hade den största nyförsäljningen mätt i engångspremier och årspremier under På totala pensionsmarknaden sker merparten av all nyteckning i tjänstepension. Trots att de finansiella marknaderna svänger mycket väljer många att spara i fond. SPP har behållit sin position som det största försäkringsbolaget på ITPK-marknaden. 11

14 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Nyteckningen mätt i årspremier uppgick till (6 835)* miljoner kronor vilket är en minskning med 18 procent. Av detta avser (5 513 ) miljoner kronor traditionell livförsäkring och 875 (1 322) miljoner kronor fondförsäkring. Minskningen beror på att försäljningen föregående år starkt påverkades av PFA individvalsprodukter som innebar dels en ny marknad dels en engångsavsättning, samt minskningar av engångspremier för avgångspension. Årets resultat Årets resultat för koncernen uppgick till (-6 599) miljoner kronor. Bidragande orsaker till resultatförsämringen är en minskad kapitalavkastning främst på grund av kraftigt fallande börskurser. Förändring av livförsäkringsavsättning, med vissa försäkringstekniska justeringar av bland annat säkerhetsmarginaler, har bidragit till att resultatförsämringen kunnat bromsas något. Kapitalavkastningen blev -10,4 (-2,8) procent och förvaltat kapital inom livförsäkringsrörelsen uppgick till 72,8 (80,7) miljarder kronor. Premieinkomst Premieinkomsten uppgick till (12 627) miljoner kronor vilket är en minskning med sex procent. Av premieinkomsten utgör (7 353) miljoner kronor löpande premier och (5 274) miljoner kronor engångspremier. Minskningen beror bland annat på att försäljning av engångspremier i samband med förtida avgång (avgångspension) minskat samt att PFA individvalsprodukter minskat. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade vinster och förluster, uppgick till sammanlagt (-2 693) miljoner kronor. Även i år har den nedgående trenden på börserna inneburit att avkastningen på aktieportföljerna minskat och uppgick till -35,3 (-12,9) procent. Avkastningen på räntebärande placeringar har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 6,9 (4,4) procent beroende på sjunkande marknadsräntor. Se även avsnittet om kapitalförvaltning på sidan 9. Tidsviktad total kapitalavkastning I kapitalavkastningstabellen visas hur avkastningen ser ut per tillgångsslag om avkastningen istället är tidsviktad vilket är den metod värdepappersfonder använder sig av. Dessa uppgifter har tagits fram för att ge en mer rättvisande bild av kapitalbas och därmed avkastning när stora omfördelningar i värdepappersportföljer görs. SPP genomförde stora omfördelningar mellan aktier och räntebärande instrument under sommaren. Detta har i sin tur påverkat avkastningssiffrorna på enskilda tillgångsslag. Kapitalbasen viktas efter kapital, vilket innebär att nettoplaceringarna medräknas med en vikt som styrs av vilken månad omviktningen gjorts. Omviktningar som skett i januari får till exempel närmast hel effekt samtidigt som omviktningar som skett i december enbart får 1/24 effekt. Se tabellen nedan. KAPITALAVKASTNINGSTABELL Netto- Justerad total- Marknadsvärde placering Värde- Marknadsvärde avkastning, förändring Direktavkastning Totalavkastning tidsviktad SPP Livförsäkring AB MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % Räntebärande, svenska , , , , ,4 Räntebärande, utländska , , , ,6 6 0,2 Summa räntebärande , , , , ,9 6,9 Aktier, svenska , , , , ,9 Aktier, utländska , , , , ,8 Summa aktier , , , , ,0-35,3 Övriga placeringar 200 0, , ,9 8 0,6 17 1,4 Summa placeringar , , , , ,4-10,4 Övrigt Totalt * Jämförelseåret omräknat på grund av nya rapporteringsrutiner. 12

15 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Kommentarer till övriga större poster Försäkringsersättningarna uppgick till (3 872) miljoner kronor vilket är en ökning med 17 procent. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till ( ) miljoner kronor vilket är en minskning med 58 procent. Under året har en genomgång gjorts av reserveringsbehovet. Detta har resulterat i att vissa säkerhetsmarginaler har reducerats till adekvat nivå. Sammanlagt har reserverna sänkts med cirka miljoner kronor eller fem procent av de försäkringstekniska avsättningarna. Driftskostnaderna uppgick till (-1 223) miljoner kronor vilket är en ökning med 17 procent. En stor del av ökningen utgjorde IT-kostnader, både inom projekt och förvaltning, och fortsatta kostnader för separationen från Alecta. Personal- och lokalkostnader är i nivå med föregående år. Driftskostnaderna i förhållande till premieinkomsten uppgick till 11,9 (9,7) procent. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 1,8 (1,4). Årets skattekostnad om 628 (780) miljoner kronor utgörs främst av kostnader för avkastningsskatt. Organisation och personal SPP är organiserat i tre affärsområden, Key Account (stora företag och kommuner), Företag och Individ. Centrala staber, Utvecklingsenheten och specialister i SPP Konsult stöder verksamheten. Från 1 mars bildar Handelsbanken Liv och SPP en ny gemensam organisation som speglar Handelsbankens decentraliserade organisation. I ett första steg slås säljorganisationerna ihop och sju regionchefer utses. Regionerna sammanfaller geografiskt med Handelsbankens regionbanker. Antal anställda vid årets utgång uppgick till 645 (673) vilket är en minskning med fyra procent. Uppgifter om löner och övriga personalkostnader framgår av not 37 på sidan 27. Moderbolaget Premieinkomsten uppgick till (9 633) miljoner kronor vilket är en minskning med åtta procent och beror främst på en minskad försäljning av engångspremier för avgångspension. Kapitalavkastningen, netto uppgick till ( ) miljoner kronor. Årets resultat uppgår till (-6 600) miljoner kronor. En försämrad kapitalavkastning är största enskilda orsaken till resultatförsämringen. Justering av reservberäkningar i livförsäkringsavsättningar, av bland annat säkerhetsmarginaler har medfört att resultatförsämringen begränsats. SPP Liv Fondförsäkring AB Premieinkomsten uppgick till (3 006) miljoner kronor, vilket är en ökning med tre procent. Ökningen förklaras främst av att trenden med att spara i fondförsäkring istället för traditionell livförsäkring består. Fallet på de finansiella marknaderna har inte påverkat detta. Bolaget är fortfarande största bolag inom ITPK-marknaden. Årets resultat uppgick till -200 (-100) miljoner kronor. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och förväntas ge förlust de närmaste åren. Aktieägartillskott har erhållits med 100 (75) miljoner kronor från moderbolaget för den fortsatta verksamheten. Övriga bolag SPP Pensionstjänst resultat uppgick till -2,2 (0,5) miljoner kronor. Bolaget administrerar 65 resultatandelsstiftelser, 22 pensionsstiftelser och en försäkringsförening. Antalet pensionsutbetalningar uppgick till cirka (28 000) per månad. Resultatet för SPP Konsult uppgick till -2,0 (0) miljoner kronor. Utförda konsultuppdrag är i nivå med föregående år. Försäkringsrörelsen Återbäring traditionella livförsäkringar Återbäringsmedlen, konsolideringsfond och andra fonder, uppgick vid årets utgång till 582 (12 841) miljoner kronor. För de kollektivavtalsrelaterade tjänstepensionsförsäkringarna utges återbäring till de försäkrade genom pensionstillägg och uppräkning av intjänad pensionsrätt. Pensionstillägget får normalt högst motsvara prisutvecklingen enligt konsumentprisindex, vilket innebär att pensionerna höjdes med 1,7 procent vid ingången av För övriga pensioner beräknas återbäring genom att pensionskapitalet tillförs återbäringsränta. I genomsnitt under året var återbäringsräntan 2,25 procent före avdrag för driftskostnader med 0,5 procentenheter och avkastningsskatt med 0,74 procentenheter. För kapitalförsäkringar var avdraget för avkastningsskatt 1,34 procentenheter men behandlas i övrigt som pensionsförsäkringarna. Återbäringsräntan har under året sänkts beroende på 13

16 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 en negativ utveckling av placeringstillgångarna. Den senaste sänkningen genomfördes i juli då återbäringsräntan fastställdes till 1,5 procent brutto. Företagsmedel Vid årets utgång återstod miljoner (2 991) miljoner kronor att användas för löpande premiebetalningar och avgångspensioneringar i enlighet med regelverket för företagsanknutna medel. Av de miljoner kronor som använts har miljoner kronor betalats kontant och 299 miljoner kronor avräknats ITP-premier och övriga premier. Kollektiv konsolidering SPP Livförsäkring ABs kollektiva konsolideringskapital var, vid utgången av 2002, negativt och uppgick till (5 822) miljoner kronor. Konsolideringsgraden uppgick vid samma tidpunkt till 97 (108) procent. Detta betyder att ett större kapital än det tillgängliga har fördelats på försäkringstagarna. På kort sikt täcker bolagets tillgängliga riskkapital detta. Solvenskvot Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick till 1,13 (4,50). Solvenskvoten visar att det finns en tillfredställande marginal för bolaget att klara garanterade åtaganden. Solvenskvoten får under en begränsad tid uppgå till minst 1,0. SPP har emitterat två eviga förlagslån till Handelsbanken om tillsammans 1,6 miljarder kronor. Förlagslånen och övervärde i dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB har inräknats i kapitalbasen och påverkat solvensberäkningen positivt. I kapitalbasen inräknas även aktiekapital, konsolideringsfond och andra fonder. Risker i försäkringsverksamheten Till försäkringsverksamheten hör försäkringsrisker och administrativa risker. Försäkringsrisk För kollektivavtalsrelaterade pensionsplaner krävs generell anslutning, vilket eliminerar urvalsrisken. För andra tjänstepensioner tillämpas hälsoprövning för sjuk- och dödsfallsrisker. Dessutom tecknas återförsäkring för större enskilda risker. Från och med 2002 har gällande återförsäkringsavtal utökats med en kvotåterförsäkring. För privatkunder erbjuds endast standardiserade produkter med låg risk. Priset eller premien för försäkringen sätts utifrån den bedömda försäkringsrisken och den fastställda grundräntan. För att bolaget alltid ska kunna fullgöra sina åtaganden sätts dessa antaganden med betryggande säkerhetsmarginaler vilket bidrar till en minskad riskexponering. Premien kan också ändras under försäkringstiden vilket medverkar till en lägre risknivå. Försäkringsrisken analyseras och kontrolleras löpande av bolagets aktuarier. Finansiell risk med fondförsäkring I fondförsäkring finns ingen garanterad lägsta ränta. Det innebär att i fondförsäkringssparande står försäkringstagaren hela den finansiella risken i pensionssparandet. Värdeutvecklingen är helt kopplad till fondandelarnas marknadsvärde vid respektive tidpunkt. Operativ risk i organisationen Till administrativa risker räknas brister i organisation, intern kontroll, riskmätning samt rapportering. För att dessa risker ska begränsas finns bland annat effektiva rutiner för intern kontroll, krav på behörighetsbegränsningar i system och verktyg som ska medverka till att organisationen är effektiv och pålitlig. Utveckling i IT-system bidrar också till förbättrad effektivitet och kvalitet. Resultatdisposition Styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition redovisas på sidan

17 Femårsöversikt SPP Årsredovisning 2002 Femårsöversikt Miljoner kronor * KONCERNEN Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter -3-5 Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning 31 december Balansomslutning Placeringstillgångar Konsolideringskapital varav latent skatt Försäkringstekniska avsättningar Nyckeltal Driftskostnadsprocent, % 10,6 9,7 9,1 9,7 11,9 Förvaltningskostnadsprocent, % 1,0 1,0 1,1 1,4 1,8 Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar MODERBOLAGET Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter 3-5 Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning 31 december Placeringstillgångar varav aktier varav räntebärande värdepapper varav reversfordran Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Konsolideringskapital Kollektivt konsolideringskapital Försäkringstekniska avsättningar Nyckeltal Förvaltningskostnadsprocent, % 0,9 1,0 1,0 1,4 1,7 Administrationskostnadsprocent sparprodukt, ** % 0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 Administrationskostnadsprocent riskprodukt, ** % 25,4 24,1 5,0 8,0 11,7 Anskaffningskostnadsprocent, ** % 4,1 4,9 4,0 4,0 2,9 Kollektiv konsolideringsgrad, % Genomsnittlig återbäringsränta för traditionell livförsäkring före avkastningsskatt och avdrag för driftskostnader, % 13,5 7,5 10,9 5,8 2,25 Kapitalförvaltning Placeringarnas direktavkastning, % 13,1 16,1 8,6 3,7 3,7 Placeringarnas totalavkastning, % 15,2 19,1 3,3 2,8-10,4 * Korrigerat för ändrad redovisningsprincip **Jämförelseåret 2000 omräknat, klassificeringsändring 15

18 Resultaträkning SPP Årsredovisning 2002 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagarna bär risk Fondförsäkringsåtagande Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Andel i intresseföretags resultat Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 9 18 Orealiserade vinster på placeringstillgångar -1-1 Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

19 Resultatanalys, Moderbolaget SPP Årsredovisning 2002 Resultatanalys, Moderbolaget Totalt Grupp- och tjänste- Gruppliv- och tjänste- Miljoner kronor 2002 pensionsförsäkring grupplivförsäkring Premieinkomst (efter angiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar (efter angiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter angiven återförsäkring) Återbäring och rabatter (efter angiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond och andra fonder Noter till resultatanalys Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

20 Balansräkning SPP Årsredovisning 2002 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer