Å r s r e d o v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner och SPP riktar framför allt in sig mot företag. För att förstärka och förtydliga denna specialisering flyttades 32 försäkringsrådgivare från Handelsbanken Livs organisation till SPP under januari JULI/AUGUSTI Förlagslån från Handelsbanken. Den fortsatta kraftiga nedgången på världens börser innebar kraftig förändring av den finansiella risken för SPP. Under sommaren minskades innehavet av aktier till förmån för räntebärande värdepapper. SPP upptog dessutom förlagslån från Handelsbanken på sammanlagt 1,6 miljarder kronor. DECEMBER Lyckad delning från Alecta. Ett stort kliv i separationen från Alecta togs vid årsskiftet Då flyttade de stora försäkringsbestånden av ITP-liknande planer och frivillig ITP som är tecknade i SPP hem till SPP. De hade fram till årsskiftet administrerats av Alecta på uppdrag av SPP. MAJ Stefan Nilsson, ny verkställande direktör för SPP. Från jobbet som chef för Regionbanken Norra Norrland i Handelsbanken tillträdde Stefan Nilsson som verkställande direktör för SPP. Under hans ledning kommer nu SPP att styra och driva verksamheten inom fyra fokusområden: Kundnöjdhet, Lönsamhet, Integration och Vinstutdelning. JANUARI Ny avgiftsstruktur. Den 1 januari 2003 ändrade SPP några av försäkringsavgifterna för att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Premieavgiften höjdes med 0,5 procentenheter. Kapitalavgiften höjdes med 0,25 procentenheter. Samtidigt togs utbetalningsavgiften på 0,5 procent bort.

3 Innehåll SPP Årsredovisning 2002 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 5 Våra marknader 6 Kapitalförvaltning 9 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys, Moderbolaget 17 Balansräkning 18 Redovisningsprinciper Vid utgången av 2002 var det förvaltade kapitalet 80,2 (87,2) miljarder kronor varav traditionell livförsäkring svarade för 72,8 (80,7) miljarder kronor och fondförsäkring för 7,4 (6,5) miljarder kronor. Totalavkastningen på placeringarna inom den traditionella livförsäkringsrörelsen uppgick till -7,7 (-2,3) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 11,9 (12,6) miljarder kronor. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till -8,5 (-5,8) miljarder kronor. Årets resultat uppgick till -9,1 (-6,6) miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 11,9 (9,7) procent. Solvenskvoten uppgick till 1,13. Noter 22 Förslag till resultatdisposition 28 Revisionsberättelse 29 Styrelse 30 Ledningsgrupp 31 Adresser 32 Den kollektiva konsolideringsgraden minskade till 97 (108) procent. Återbäringsräntan uppgår till 1,5 procent före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. I genomsnitt under året var återbäringsräntan före avdrag för driftskostnader och avkastningskatt 2,25 (5,8) procent. Ordlista Flik NYCKELTAL Totalavkastning, % -10,4-2,8 3,3 19,1 15,2 Direktavkastning, % 3,7 3,7 8,6 16,1 13,1 Förvaltningskostnadsprocent, % 1,8 1,4 1,1 1,0 1,0 Driftskostnadsprocent, % 11,9 9,7 9,1 9,7 10,6 Återbäringsränta, genomsnittlig under året före skatte- och driftskostnadsavdrag, % 2,25 5,8 10,9 7,5 13,5 Kollektiv konsolideringsgrad, % SPP är tillsammans med systerbolaget Handelsbanken Liv den näst största försäkringsaktören i Sverige med en marknadsandel på 18 procent mätt i nyteckningsvärde. De tre senaste årens fallande världsbörser har påverkat totalavkastningen negativt för såväl SPP som övriga livbolag. Detta har även påverkat den kollektiva konsolideringsgraden negativt.

4 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 VD har ordet År 2002 har för många, däribland mig själv, varit ett lärdomens år I ett ömsesidigt bedrivet livbolag som SPP finns inga andra pengar än försäkringstagarnas egna. Efter tre års ihållande börsfall, som fått alla våra kollektiva riskbuffertar att krympa ihop och försvinna, har många försäkringstagare tvingats inse faktum: de står ensamma för alla risker och alla underskott. År 2002 har för många, däribland mig själv, varit ett lärdomens år. Bokslut för 2002 och börsernas nedgång har blottlagt den ömsesidiga modellens svagheter den är inte så trygg eller rättvis som de flesta pensionssparare hittills trott. Här vilar ansvaret tungt på oss i branschen, vi som inte helt och hållet förklarat hur ömsesidigheten egentligen fungerar, med de risker och orättvisor ömsesidigheten kan innebära för den enskilde spararen. Vi har kanske inte givit en fullständig redovisning om vad som händer med avkastningen på den enskilde spararens kapital. Hur, till exempel, vi använder delar av avkastningen till att täcka bolagets driftsunderskott eller betala för negativa riskresultat. Eller hur den enskilde spararen får avstå avkastning till kollektiva riskbuffertar, som sedan kan delas ut till helt andra sparare. Underkonsolidering i branschen Under 2002 har vi med en negativ avkastning, ändå skrivit upp spararnas försäkringskapital. Detta har vi gjort, trots att de flesta av oss ömsesidiga bolag nu är underkonsoliderade. De kollektiva riskbuffertarna är tömda. Vi har alltså delat ut pengar som inte finns. Underkonsolideringen innebär att de ömsesidigt bedrivna bolagen för tillfället inte helt har täckning för det som står på spararens försäkringsbesked. Det kommer förvisso finnas täckning den dagen pengarna ska betalas ut. Men, som alltid i ömsesidigt bedrivna bolag, så är det spararna som själva får stå för detta genom att avstå en del av sin VD, Stefan Nilsson framtida avkastning. Dessa ganska märkliga förhållanden har, detta lärdomens år 2002, börjat gå upp för den enskilde spararen. Om spararen är missnöjd, är jag den förste att förstå det. Själv har jag som nytillträdd verkställande direktör under året fått lära mig denna mycket udda bolagsform, långt ifrån ett vanligt aktiebolag. Egentligen är ömsesidighet en fin tanke och också själva ursprungsidén med försäkring: ett kollektiv går samman och delar solidariskt på riskerna och överskotten. Ömsesidigt bedrivna bolag har också fungerat till synes bra under de senaste decennierna, när vi haft tillväxt på världens börser och fastighetsmarknader. Men nu, när aktiemarknaden viker kraftigt så visar sig bolagsformens svaghet. Spararna står ensamma med underskotten. Det är ett av problemen med de ömsesidigt bedrivna livförsäkringsaktiebolagen: försäkringstagarna står för riskerna, utan att vara delägare, utan att ha något direkt inflytande eller någon riktig insyn. 2

5 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 tar tid. Jag bedömer i dagsläget att en ombildning kan ske tidigast den 1 januari SPP kommer att ombildas Det finns dock, numera, en väg ur allt detta. En ny försäkringsrörelselag gör det idag möjligt att ombilda ömsesidigt bedrivna bolag till vinstutdelande. Vårt systerbolag inom Handelsbankskoncernen Handelsbanken Liv har redan gjort detta. Handelsbanken Liv har blivit ett vinstutdelande aktiebolag, där vår ägare gått in med nytt riskkapital och tagit över risken för underskott i det garanterade kapitalet. Försäkringstagarna har fått ett strikt individuellt sparande. Ingen annan kund än försäkringstagaren själv får del av dennes avkastning. Om avkastningen överstiger den garanterade räntan, får bolaget tio procent av avkastningen, försäkringstagaren de återstående 90. Driftsunderskott och negativt riskresultat får bolaget stå för, inte försäkringstagaren. Tack vare vinstutdelningsmodellen har Handelsbanken Liv också kunnat ge försäkringstagarna en riktig flytträtt, utan konstiga villkor och höga avgifter. SPP kommer att göra samma sak, så snart det är möjligt. En ombildning är dock en omfattande process som Förmånsbaserad försäkring En viktig skillnad i vår ombildning jämfört med Handelsbanken Livs, är att SPP inte bara har premiebaserade, traditionella pensionsförsäkringar. En betydande del av vårt bestånd är förmånsbaserade försäkringar, med bland annat kollektivavtalade tjänstepensioner. Här har vi och Alecta en helt dominerande ställning på den svenska marknaden. Förmånsbaserade pensionsförsäkringar skiljer sig från premiebaserade på många sätt. Bland annat har vi här andra typer av reservberäkningar. Därför har vi också på dessa delar av beståndet under året kunnat redovisa en konsolidering överstigande 100 procent. Det innebär dock inte att det gått bättre än de underkonsoliderade, premiebestämda beståndet. I höstas tvingades vi och Alecta frysa de pågående utbetalningarna av de företagsanknutna medlen under en period, eftersom vi även här delade ut pengar som i praktiken inte längre fanns. Frysningen är nu hävd. Åtgärder är vidtagna för att minska effekterna av utbetalningarna och vi har dragit många viktiga lärdomar. Den viktigaste är att detta inte får hända igen och det undviks bäst genom en ombildning till vinstutdelande modell även för dessa delar av beståndet. Ökad frihet, ökad trygghet, ökad rättvisa För våra försäkringstagare kommer en ombildning av hela SPP således ge en ökad frihet med bland annat bytesrätt mellan förvaltningsformerna, en ökad trygghet eftersom vår ägare går in med nytt riskkapital och tar över en del av de risker som försäkringstagarna idag ensamma delar på. En ombildning kommer också innebära en ökad rättvisa, eftersom ingen försäkringstagare kommer behöva avstå av sin avkastning för att subventionera andra försäkringstagare. 3

6 VD har ordet SPP Årsredovisning 2002 För oss som bolag innebär en ombildning att vi blir ett riktigt aktiebolag, med ett resultat som, till skillnad mot idag, konsolideras in i Handelsbankskoncernens resultat. Ombildningen är vårt absoluta fokus, idag och framgent. Förbättringar under året Det finns dock åtskilligt vi har förändrat och kan förbättra redan nu, som fortfarande ömsesidigt bedrivet bolag. Under slutet av 2002 genomförde vi en höjning av våra avgifter och hur märkligt det än låter, så medförde det en förbättring för våra försäkringstagare. Det normala i ömsesidigt bedrivna bolag är annars att ta för låga avgifter av försäkringstagarna, vilket leder till att bolaget får ett negativt driftsresultat, något som enligt ömsesidighetens principer försäkringstagarna sedan ändå får betala genom att avstå en del av sin avkastning. Vi tycker det är bättre att öppet redovisa vad våra produkter verkligen kostar. Vi har också infört ett säkerhetstillägg på våra engångsbetalda avgångspensioner, för att inte tvingas subventionera dessa med hjälp av andra pensionssparares pengar. Vi sänkte också våra försäljningsprovisioner, vilket också i förlängningen kommer att ge våra försäkringstagare en förbättrad återbäring, eftersom provisionskostnaderna tas ut från kundernas försäkringskapital. Vi inser att sänkningen kommer att innebära en volymminskning för försäkring som säljs via externa kanaler. Totalt räknar vi dock med en minst bibehållen marknadsandel, eftersom vi samtidigt genomför en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vår egen säljorganisation. De mest kompetenta medarbetarna Personligen tvivlar jag inte ett ögonblick på att vi kommer att lyckas, både med ombildningen och med att bibehålla eller till och med öka våra marknadsandelar. Övertygelsen kommer av att jag detta lärdomens år 2002, insett vad som ligger bakom vårt bolags tidigare exempellösa framgångar nämligen våra medarbetare. Vi är ledande i Sverige på tjänstepension eftersom våra medarbetare är de mest kompetenta. Ett bevis för detta är att flera företag som av olika skäl inte har SPP som försäkringsgivare, ändå vill ha oss med som konsulter vid upphandlingar och andra upplägg. Kompetensen kombineras med en dådkraft, en stark vilja att betjäna våra kunder, en känsla för kvalitet och leverans som gör SPP till ett bolag som jag är stolt över att få leda. Årets resultat Däremot är jag inte stolt över årets resultat: minus 9,1 miljarder kronor. Vi har vidtagit en rad åtgärder och dessutom genomför vi just nu en rad förändringar i interna rutiner och arbetssätt för att kraftfullt minska våra kostnader. Men en helt avgörande faktor för vårt resultat är naturligtvis börsutvecklingen och avkastningen på vårt kapital föll stockholmsbörsens index med 37,7 procent. Vår totalavkastning stannade på minus 10,4 procent. Ett inte helt tillfredsställande, men heller inte ett alldeles dåligt resultat, med tanke på den kraftiga börsnedgången. Vi har under året gjort en omfattande omviktning, från aktier till räntebärande värdepapper, vilket bromsade nedgången. Solventa livbolag Till sist några ord om solvens. I den debatt som förts under hösten, har man som utomstående kunnat få intrycket av att de svenska livbolagen står på ruinens brant. Så är det inte. Situationen är besvärlig, men alla svenska livförsäkringsbolag är idag solventa. Vår egen solvens har under året varit låg och vi har därför förstärkt den med förlagslån från Handelsbanken om sammanlagt 1,6 miljarder kronor. I tider av kraftig nedgång, är det även för ett ömsesidigt bedrivet bolag, en oerhörd fördel att ha en, stark, uthållig och intresserad ägare, som SPP har i Handelsbanken. Med vår ägare i ryggen och mina medarbetare längst fram, så lägger jag nu lärdomens år bakom mig och ser fram emot Det här kommer bli bra. Riktigt bra. Stockholm, januari 2003 Stefan Nilsson 4

7 Strategisk inriktning SPP Årsredovisning 2002 Strategisk inriktning SPP har som övergripande mål att efter fusion med Handelsbanken Liv bilda det ledande livförsäkringsbolaget i Norden. Vi är då vinstutdelande, fullt integrerade i Handelsbankskoncernen och utgör också en del av koncernens kärnverksamhet. Vi räknar med att uppnå detta mål inom fyra till fem år. SPPs strategi att nå dit kan delas upp i fyra huvudpunkter: kundnöjdhet, lönsamhet, integration och vinstutdelning. Kundnöjdhet Vi vet att en mycket starkt bidragande orsak till Handelsbankens framgångar är många, mycket nöjda kunder. Koncernen arbetar mycket medvetet och uthålligt med detta. Det ska vi också göra. Att överträffa kundens förväntningar skapar kundnöjdhet. Eftersom vi aldrig i förväg vet exakt vad vår kund förväntar sig, måste vi anstränga oss och aldrig ta någon eller något för givet. Vi ska lyhört lyssna på önskemål, både från nuvarande och blivande kunder. Vi ska göra vårt yttersta för att överträffa dessa. Det är ett långsiktigt arbete med små steg i rätt riktning med fokus på vårt dagliga, personliga bemötande, vår skriftliga kommunikation med våra kunder, vår möjlighet att förklara en komplicerad försäkring och alltid ge våra kunder lite mer än vad de förväntat sig. Lönsamhet Som ömsesidigt bedrivet livförsäkringsbolag, är lönsamhet viktigt för SPP. Är vi olönsamma drabbar det våra kunder, eftersom de ensamma står för alla underskott. De finansiella marknadernas utveckling de senaste åren har också krympt marginalerna. Vi ska uppnå lönsamhet genom att minska våra kostnader, göra rätt saker på rätt sätt. Detta är åtgärder som görs på både kort och lång sikt. Vi ska skapa ännu mer effektiva processer, sätta rätt pris på våra produkter och sluta med det som inte visar sig vara lönsamt. När vi ombildas till vinstutdelande bolag, blir också lönsamhetskravet självklart. Integration Integrationen med Handelsbankskoncernen och då framför allt Handelsbanken Liv kommer att intensifieras under Under våren kommer vi slå samman vår försäljningsorganisation med Handelsbanken Livs. I praktiken innebär det att vi blir som ett bolag, med två starka varumärken. Den nya organisationen anpassas till bankens regionbanksrörelse i Sverige. Våra nya regioner motsvarar bankens sju svenska. I varje region tillsätts en regionchef, som under stor frihet får skapa en organisation anpassad till just den regionens förutsättningar och krav. De nya regioncheferna blir direkt underställda verkställande direktören. En stor del av vår integration med både banken och Handelsbanken Liv kommer därför att ske naturligt i det dagliga arbetet. Förutom att vi nu växer samman kulturellt och organisatoriskt så breddas också våra respektive medarbetares kompetenser. Båda livbolagen har tidigare haft var sitt fokus SPP på tjänstepensioner och Handelsbanken Liv på privata livförsäkringar och förmögenhetslösningar. Nu blir vi ett komplett fullsortimentsbolag. Vinstutdelning Vi har för avsikt att ombilda SPP till ett vinstutdelande bolag. För detta krävs Finansinspektionens godkännande. Vår ambition är att ombildningen ska kunna genomföras den 1 januari Vi gör det, eftersom vi är övertygade om att det kommer att gynna såväl våra kunder, som oss själva och vår ägare, Handelsbanken. För våra kunder innebär ombildningen ökad trygghet, rättvisa och frihet. Ökad trygghet genom att bolaget tar över en del av de risker som kunderna idag ensamma delar på. Ökad rättvisa eftersom ingen försäkringstagare längre behöver avstå sin avkastning till andra kunder och en ökad frihet, eftersom vi bland annat avser införa bytesrätt mellan förvaltningsformerna. För SPP medför en ombildning bland annat nya möjligheter till affärsutveckling och därmed stärkt konkurrenskraft. Handelsbanken får samtidigt ett dotterbolag som kan generera vinst och bidra till koncernens lönsamhet. 5

8 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Våra marknader Vår syn på marknaden Den marknad SPP verkar på kan delas in i två dimensioner: vem som betalar respektive vem som fattar det avgörande beslutet om leverantör. Detta synsätt kan sammanfattas i illustrationen där vi lagt in uppskattade premievolymer 1 för 2002 (2001). Företagsbetalda lösningar utgörs huvudsakligen av tjänstepensioner innehållande ålderspension, efterlevandepension och sjukförsäkringar som delas in i en företagsmarknad och en individvalsmarknad. I företagsmarknaden ingår bland annat frivilliga tjänstepensionsplaner för företag som inte har kollektivavtal, avgångspensioner för personer som erbjuds pension i förtid, inlösen (övertagande) av pensionsskulder och vissa kollektivavtalsplaner, såsom sparinstitutens, pressens och kommunernas avtal. ITPK för privattjänstemän och liknande lösningar för andra grupper av anställda (så kallade valcentralsprodukter) ingår i individvalsmarknaden. Andra viktiga produkter är chefsplaner, frikretsarlösningar och alternativ ITP för högre avlönade tjänstemän (så kallade tio-taggare ) och liknande lösningar inom kommuner och landsting. Under Företaget betalar Individen betalar Företaget beslutar Företagsmarknad 33 mdr kr (31 mdr kr) Privatmarknad 46 mdr kr (55 mdr kr) Individen beslutar Individvalsmarknad 31 mdr kr (35* mdr kr) senare år har en ny marknad vuxit fram, löneväxling, där den anställde i utbyte mot löneavstående får en högre tjänstepension. Premiepensionen har exkluderats eftersom SPP inte verkar på denna marknad. Privatmarknaden består av privat pensionssparande, i form av traditionell försäkring, fondförsäkring och bankprodukten IPS, samt kapitalförsäkringar och privata sjukförsäkringar. Tjänstepensionsmarknaden Av bilden framgår att, exklusive den retroaktiva engångspremien på sex miljarder under år 2001, de båda tjänstepensionsmarknaderna ökade med cirka två miljarder vardera och den totala tjänstepensionsvolymen ökade från 60 till 64 miljarder. Premievolymen för frivilliga tjänstepensionsplaner, frikretsarlösningar och chefsplaner uppskattas till 24 (23) miljarder år 2002, SPPs andel blev 9 (11) procent. Premievolymen för avgångspensioner uppskattas till cirka 5,0 (5,8) miljarder år 2002, SPPs andel blev 54 (57 procent). Den sammantagna premievolymen för valcentralsmarknaderna uppskattas till 19 (18) miljarder år 2002, SPPs andel blev 9 (8) procent. Delmarknaden ITPK är en mycket viktig marknad för SPP, dels för att generera premier men också för att den är en viktig indikation på hur varumärket SPP uppfattas bland privatanställda tjänstemän. Marknadsvolymen inom ITPK beräknas ha ökat från 4,3 till 4,6 miljarder och SPPs andel blev 29 (28) procent. Främsta anledningen till att SPPs andel ökade är marknadsföringen av SPP Generationsfonder, som visat sig vara ett mycket bra fondkoncept inom pensionsmarknaden. Den totala volymen för tio-taggare uppskattas till knappt 8,6 (8,7) miljarder. Även denna marknad är mycket viktig för SPP. SPPs andel blev 33 (28) procent. En anledning till att andelen ökade var att allt fler tio-taggare fick tillfälle att göra ett alternativt val och att SPP lyckades attrahera en stor andel av dessa. * varav 6 miljarder kronor i retroaktiv engångsvolym inom individvalet för anställda inom kommuner och landsting 1 Inklusive tekniska premier för kontoförda tjänstepensioner, men avsättningar till pensionsstiftelser ingår inte. 6

9 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Privatmarknaden Premievolymen uppskattas ha minskat från 55 till 46 miljarder *, framförallt beroende på kraftigt vikande försäljning av kapitalförsäkring. Premievolymen för kapitalförsäkring uppskattas till 25 (34) miljarder, SPPs andel blev 1,4 (1,2) procent. Premievolymen för privat pensionssparande uppskattas till 16 (16) miljarder. Allt större andel av det privata pensionssparandet går till fonder, antingen via fondförsäkring eller IPS. Förra året beräknas 50 procent av sparandet ha gått till olika fonder. SPP är än så länge en liten aktör mätt i premievolym, 3 (3) procent, men har tagit en relativt stor andel av nysparandet de senaste åren. DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDENA Affärsområde Individ Affärsområdet ansvarar för försäljningen till privatpersoner liksom för verksamheten i privatkundcentret, vilket även inkluderar viss pensionsadministration. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 39, en minskning med elva under året. Trots personalminskningen har ett nytt kundcenter etablerats i Örebro. Därigenom har kundcentrets kapacitet nästan fördubblats, vilket ökat tillgängligheten för kunderna. Affärsområdets marknad består av de företagsbetalda, kollektivavtalade försäkringar (bland annat ITPK, PA 03 och Avtalspension SAF-LO) och privata pensionslösningar. Marknaden har under året bearbetats företrädesvis genom direktreklam, telemarketing och via Internet. På delmarknaden ITPK, som är SPPs kärnmarknad och där SPP är marknadsledande, har marknadsandelen, drygt 29 ** procent, varit i stort sett oförändrad. På det kommunala och statliga området har marknadsandelarna ökat väsentligt genom de aktiviteter som genomförts under hösten Arbetssättet inom affärsområdet har utvecklats mot ett starkt processorienterat arbetssätt, vilket medfört att distributions- och andra kostnader kunnat minskas. Affärsområde Key Account Affärsområde Key Account ansvarar för större företagskoncerner och kommuner som i första hand efterfrågar tjänstepensionslösningar av olika slag. Inom Key Account arbetar 149 personer. Ansvarig för varje företag/kommun är en Key Account Manager som tillsammans med ett team av medarbetare hjälper till att lösa kundens behov av produkter och tjänster. Inom Key Account bedrivs även verksamheten inom: SPP Konsult AB samt SPP Liv Pensionstjänst AB. Dessa bolag tillhandahåller konsult- och administrativa tjänster. SPPs internationella affärer genom egna produkter, delägda Nordben Life and Pension (med säte på Guernsey) och Euroben Life and Pension (med säte i Dublin). Internetportalen Benefit World, som hanterar stora koncerners pensioner, har vidareutvecklats. Försäljningen i det hälftenägda bolaget Euroben Life and Pension Ltd, som försäkrar nordiska företags lokalanställda i utlandet, har ökat kraftigt. Nya kunder är till exempel Saab, Shell och Volvo. En ny produkt för utlandsanställda har tagits fram i form av en premiebestämd produkt, BenEX (Benefits for Expatriates). Den kommunala pensionsadministrationen har tagits över från SPV (Statens Pensionsverk). Affärsområde Företag Affärsområdet ansvarar för företag som inte ingår i Key Account. Produktutbudet är tjänstepensionslösningar samt privata pensionsförsäkringar till anställda. Inom affärsområdet arbetar 235 personer. Under året skedde all nyförsäljning av tjänstepensioner inom Handelsbankskoncernen i SPP. Därför flyttade 36 medarbetare, varav 32 försäkringsrådgivare, från Handelsbanken Liv till SPP. En regionanpassning har genomförts i syfte att överensstämma med Handelsbankens. Affärsansvaret för ITP-liknande produkter ingår numera i affärsområde Företag. Försäljningen sker via egna försäkringsrådgivare samt genom Handelsbankens cirka 450 bankkontor. SPP tog fram en kompletteringsplan (den så kallade 15 procent-planen) till nyckelpersoner i kundföretagen för att möta den 15-procentiga rabatten i ITP-planen. Denna rabatt fick konsekvenser på premieintäkterna som minskat i motsvarande grad. SPP sänkte provisionsnivån till mäklare och franchisetagare med cirka 30 procent. Ett säkerhetstillägg på fem procent för engångsbetald försäkring har införts i syfte att stärka bolagets solvens. * En sammanvägning av Försäkringsförbundets officiella uppgifter samt annan marknadsstatistik. ** Baserad på premievolym. 7

10 Våra marknader SPP Årsredovisning 2002 Historisk utveckling Utvecklingen under den senaste femårsperioden har varit att individvalsmarknaden blivit 3,5 gånger större och företagsmarknaden 2,5 gånger större (se bilden) Pension- och livförsäkringsmarknaderna Tjänstepensioner Företagsmarknad Privatmarknad Privat pension Tjänstepensioner Individval Privatmarknad Kapitalförsäkring Tjänstepensionsmarknaden påverkas relativt svagt av svängningarna på aktiemarknaden. Istället beror utvecklingen mer på förändringar i sysselsättning, kollektivavtal och löner. Men eftersom dessa faktorer inte varierar så kraftigt blir tjänstepensionsvolymens volatilitet ganska låg. Därtill kommer att det fortfarande finns utrymme för ytterligare avregleringar av kollektivavtalens ålders- och efterlevandepensioner och än så länge har deras sjukförsäkringar inte konkurrensutsatts en potentiell konkurrensvolym på upp emot åtta miljarder kronor per år. Privat pensionssparande, såväl i traditionell försäkring, fondförsäkring som IPS, har haft en dålig värdeutveckling under För traditionell försäkring väntas en fortsatt dålig utveckling på grund av de låga återbäringsräntorna. Andelen av sparandet som går till fonder beräknas därför öka till uppemot procent. Utvecklingen för kapitalförsäkring är svårbedömd. Om nuvarande arvsskatteregler tas bort, vilket finns förslag om, kan försäljningen av kapitalförsäkringar komma att minska betydligt. Inom privatmarknaden uppskattas premievolymen för kapitalförsäkringar ha ökat mycket kraftigt mellan 1997 och Därefter har volymen i stort sett halverats. Det är inte första gången kapitalförsäkringsvolymen uppvisat så stora svängningar. I slutet av 80-talet och början av 90- talet hade vi också en mycket stark ökning av försäljningen för att några år senare minska kraftigt. Det privata pensionssparandet beräknas ha ökat med 50 procent under den senaste femårsperioden, och det mesta av nysparandet har gått till fonder, via fondförsäkring och bankprodukten IPS. Framtidsscenario Under den närmaste femårsperioden beräknas den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden öka med 50 procent under förutsättning att det blir en ytterligare avreglering av ITP-avtalet varav det mesta av ökningen sker inom individvalsmarknaden. ITP-avtalet (inklusive ITPK) beräknas komma att stå för drygt 30 procent av tjänstepensionsvolymen om fem år. Den offentliga sektorns andel beräknas öka från 15 procent till 20 procent, medan frivilliga tjänstepensioners andel av marknaden beräknas minska till knappt 40 procent inom fem år. 8

11 Kapitalförvaltning SPP Årsredovisning 2002 Kapitalförvaltning Denna verksamhet omfattar förvaltning av portföljer för den traditionella livförsäkringsverksamheten i SPP Livförsäkring AB. Tillgångarna redovisas som placeringstillgångar och förvaltningsuppdraget utförs av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Marknadsförutsättningar ett dramatiskt år på de finansiella marknaderna Två dåliga börsår, 2000 och 2001, följdes av ett ännu sämre Efter en lugn inledning på året tog börsnedgångarna fart mot slutet av april, för att på de flesta marknader nå sina bottennivåer i början av oktober. Världsindex (MSCI) tappade 34 procent (mätt i SEK), medan stockholmsbörsen (SAX) backade 37,7 procent. Kapitalmarknadens förväntningar på den ekonomiska tillväxten fick justeras ned något under året, eftersom investeringsnivåerna inte ökade, mot bakgrund av en osäker efterfrågebild och ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industrisektorn. Istället har tillväxten drivits av privatkonsumtion, stimulerad av låga räntor. Den negativa börstrenden kan dock bara delvis förklaras av den realekonomiska utvecklingen. En lika stor betydelse för nedgången har det stora aktieutbud haft, som tillskapats av en förändrad syn på risktagande hos viktiga delar av placerarkollektivet. Den amerikanska centralbanken sänkte i början av november sin viktigaste styrränta till 1,25 procent, den lägsta nivån på 44 år. Även ECB och den svenska Riksbanken genomförde styrräntesänkningar mot slutet av året. Ändrad tillgångssammansättning från aktier till obligationer i institutionella portföljer, i kombination med en svagare tillväxt än förväntat, bidrog till relativt kraftiga nedgångar även för de långa marknadsräntorna. På valutamarknaden kännetecknades år 2002 av en försvagning av dollarn, som tappade cirka 15 procent mot euron och cirka 10 procent mot yenen. SPP 2002 Marknadsvärdet på förvaltade tillgångar uppgick till 72,8 (80,7) miljarder kronor. Totalavkastningen sjönk från -2,8 procent till -10,4 procent. Avkastning på aktieportföljen blev -35,3 * (-12,9) procent och för de räntebärande placeringarna 6,9 (4,4) procent. Den allmänna nedgången på världens börsen är den enskilt största orsaken till att totalavkastningen är negativ. En omfördelning i portföljerna från aktier till förmån för räntebärande placeringar gjordes och har bidragit till att den negativa resultateffekten kunnat begränsas. En tro om negativ utveckling av främst dollarkursen medförde att valutaexponeringen avvecklades. Inom ränteförvaltningen har den utländska ränteportföljen sålts av till förmån för svenska räntebärande placeringar. Inom aktieförvaltningen valutasäkras innehav så att exponeringen mot förändringar i valutakursen i normalfallet är noll. Kapitalavkastningstabellen framgår av förvaltningsberättelsen, se sidan 12. Förvaltningsinriktning för portföljerna Till följd av den förändrade marknadssituationen har SPP valt att byta placeringsinriktning och har utarbetat ett nytt placeringsreglemente. Det ger möjlighet till ett nytt, mer flexibelt, arbetssätt inom portföljstyrningen och ett ramverk för hur placeringar av tillgångar ska fördelas. Den gällande referensportföljen fastställs löpande av en nyinrättad ALM-kommitté (Asset Liability Management). Referensportföljen sammansätts utifrån bolagets skuldsammansättning och risktålighet samt en tro om de finansiella marknadernas framtida utveckling. Referensportföljen ses över löpande och justeras vid behov, exempelvis vid kraftiga marknadsrörelser. Långsiktig placeringsstrategi För att långsiktigt kunna täcka de garanterade åtaganden SPP har gentemot sina försäkringstagare placeras det mesta av tillgångarna i räntebärande värdepapper med tyngdpunkt på Statsobligationer. Det kapital som placeras i aktier, placeras fullt ut i bolag som är noterade på aktiebörs eller auktoriserad marknadsplats. För att nå en god riskspridning på aktieplaceringarna speglas en stor del av portföljerna sammansättningen av de aktieindex de förvaltas gentemot. Aktieförvaltning Aktieportföljen är uppdelad i ett antal indexerade delportföljer med geografiska marknader som bas. Dessa markna- * Tidsviktad se sidan 12. Placeringar Traditionell livförsäkring Aktieplaceringar Traditionell livförsäkring Räntebärande placeringar Traditionell livförsäkring Hedgefond 4% Utländska aktier 4% Svenska aktier 5% Utländska räntebärande 1% Svenska räntebärande 86% Japan 7% Europa 21% USA 11% Sverige 61% Övriga utländska emittenter 2% Utländska stater 0% Övriga svenska emittenter 9% Bostadsinstitut 11% Svenska staten 78% Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor Marknadsvärde miljoner kronor 9

12 Kapitalförvaltning och Riskanalys SPP Årsredovisning 2002 der är Sverige, Europa, USA och Japan. Utöver detta finns det ett aktivt mandat där Världsindex utgör den yttre referensram som förvaltarna fritt kan välja aktier från. Det aktiva mandatet följs dock upp mot indexportföljerna. Ränteförvaltning Ränteförvaltningen består av två portföljer vars inriktningar är Sverige och övriga världen. I dagsläget inriktas dock förvaltningen enbart mot Sverige. Investeringarna i räntebärande värdepapper styrs utifrån förvaltarnas tro om ränteutvecklingen på kort och lång sikt. Under året har SPP ökat sina investeringar i obligationer utgivna av företag då dessa bedöms ge en god avkastning. Risker inom kapitalförvaltning Inom kapitalförvaltningen är verksamheten utsatt för marknadsrisk, valutarisk, likviditetsrisk och administrativ risk. SPP har för varje del av sin verksamhet ett väl utvecklat system av analys, värdering och kontroll som begränsar de risker bolaget tar varje dag samt i de enskilda affärerna. Föreskrifter från Finansinspektionen, lagregler och SPPs interna regler och rutiner bidrar till att minska riskerna. Styrelsen fastställer ett placeringsreglementet som ger inriktning för kapitalförvaltningen och som tar hänsyn till beräknade risker i försäkrings- och placeringsverksamheten. Genom att arbeta med Asset Liability Management (ALM) identifieras och kvantifieras risker med och samvariation mellan placeringstillgångar och livförsäkringsavsättningar. Därefter söks den optimala tillgångsfördelningen som ger högst riskjusterad avkastning på sikt, givet de restriktioner som finns avseende val av placeringstillgångar. Organisatoriskt ligger affärsbeslut, kontroll av affärsbeslut, likviditetshantering, riskmätning och rapportering på olika funktioner vilket ökar tryggheten i kapitalförvaltningen. Marknadsrisk Marknadsrisk innebär att värdet på placeringsportföljen påverkas negativt av förändrade räntor, aktiekurser eller valutakurser. För att begränsa marknadsrisken fastställer SPPs ALM-kommitté en referensportfölj där det är definierat hur portföljen ska vara fördelad mellan olika tillgångsslag. Inom respektive tillgångsslag finns det ett avvikelsemandat som portföljförvaltaren måste hålla sig inom. Referensportföljen följs upp löpande och justeras vid behov. Användning av derivatinstrument i form av svenska ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer och valutaswappar minskar riskerna vid stora kurssvängningar och gör förvaltningen effektivare. Valutarisk I ALM kommittens arbete ingår att kvantifiera valuta risken. Som en försiktighetsågärd under 2002 har valutaxponeringen minimerats och var vid årsskiftet 0 (24,4) procent. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är förlustrisken som följer av att ett finansiellt instrument inte går att sälja omedelbart utan en betydande prisreduktion. SPP begränsar likviditetsrisken genom att främst placera i svenska och utländska statspapper samt i aktier med god likviditet. Av totala placeringstillgångarna utgör aktier nio procent och räntebärande placeringar 87 procent. Inga engagemang överstiger fem procent av de totala placeringstillgångarnas marknadsvärde. Största exponering inom aktier utgörs av innehav i Telia Sonera och uppgår till fem procent av marknadsvärdet i totala aktieportföljen. Operativ risk De administrativa riskerna definieras som brister i organisationen, bristfällig intern kontroll, bristande riskmätning och rapportering. Handelsbanken Kapitalförvaltning hanterar sådana risker genom en strikt ansvarsfördelning och effektiva rutiner för intern kontroll. Totalavkastning fem år i sammandrag 1) Reversfordran till Alecta löstes i sin helhet * Tidsviktad, se sidan * 5-års snitt Räntebärande 10,4-1,0 9,1 4,4 6,9 6,0 Aktier 21,2 51,3-3,0-12,9-35,3 4,3 Övrig placering 3,3 0,7 Reversfordran 1) 15,6 20,0 5,0 8,1 Totalt 15,2 19,1 3,3-2,8-10,4 4,9 De tre senaste årens fallande världsbörser har påverkat totalavkastningen negativt. Under 2002 har aktieandelen kraftigt reducerats för att begränsa den negativa avkasningen. 10

13 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer SPP-koncernen SPP Livförsäkring AB är moderbolag i SPP-koncernen. SPP Livförsäkring AB är ett traditionellt livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidig princip, vilket innebär att överskott i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. I koncernen ingår SPP Liv Fondförsäkring AB som bedriver fondförsäkringsverksamhet. Detta bolag har möjlighet att lämna utdelning. Försäkringsverksamheten i de bägge bolagen marknadsförs under det gemensamma namnet SPP. I koncernen ingår dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst och dess dotterbolag SPP Konsult AB samt dotterbolaget SPP Kundcenter AB (vilande). Verksamheten i rörelsedrivande dotterbolag som ej verkar som försäkringsbolag utgörs av konsult- och servicetjänster inom pensions- och trygghetsområdet. Livförsäkringsverksamhet bedrivs utomlands genom intresseföretagen Nordben Life and Pension Insurance Co Ltd och Euroben Life and Pension Ltd samt genom SPPs filial i London. Vid årsskiftet genomfördes en av de sista aktiviteterna som ingick i separationen från tidigare ägare, Alecta. Det innebär att KP Pension och försäkring från och med den 1 januari 2003 övertagit all administration av SPPs ITP försäkringar. SPP har behållit sin position på livförsäkringsmarknaden och är, tillsammans med systerbolaget Handelsbanken Liv, näst största aktör på marknaden. SPP och Handelsbanken erbjuder kunderna ett brett sortiment av sparande inom såväl pensionsområdet som övrigt sparande. Det gångna året har präglats av kraftigt varierande finansiella marknader. Åtgärder har vidtagits löpande för att begränsa effekterna av detta. Bland annat har aktieexponeringen minskats kraftigt, exponering mot valutamarknaden avvecklats och durationen i ränteportföljen har hållits förhållandevis kort. Nedgången på de finansiella marknaderna har påverkat solvens och konsolidering negativt för SPP. Denna situation delas med de flesta livförsäkringsbolag på den svenska marknaden. SPP har emitterat två förlagslån, om totalt 1,6 miljarder kronor, för att förbättra solvensen. SPP har sedan utgången av 2002 erhållit aktieägartillskott på 172 miljoner kronor från moderbolaget Svenska Handelsbanken. Beloppet motsvaras av vad SPP erlagt i varumärkesavgift under perioden 2001 och Banken har beslutat att upphöra med debitering för användandet av varumärket. Väsentliga händelser och framtida utveckling SPP har under verksamhetsåret startat arbetet med att ombilda bolaget till vinstutdelande. Enligt planerna ska detta ske den 1 januari Röstningsförfarande där försäkringstagarna ska ta ställning till ombildning är under utarbetande. Verksamhetsåret har inneburit en fortsatt stark fokusering på att anpassa system och organisation till ny ägarstruktur genom att SPP successivt samordnas med Handelsbanken Liv. Avsikten är att bolagen ska fusioneras när ombildningen skett. Sammantaget innebär detta också att satsningar på utveckling av IT-system, förbättrad kapacitet och kvalitet, fortsätter. Ny regionorganisation kommer att införas från och med den 1 mars Respektive region kommer i första hand att ha allt affärsansvar för kunden och kundtillhörighet har samordnats med Handelsbanken. VERKSAMHET Marknad och nyförsäljning SPPs huvudmarknad är konkurrensutsatt tjänstepension. Denna marknad påverkas främst av avreglering av kollektivavtalsrelaterade system, att sysselsättningen ökar och att lönerna ökat realt. Negativa förändringar på de finansiella marknaderna har främst påverkat marknaderna för försäljning av kapitalförsäkringar som privata pensionsförsäkringar. SPP har en väl etablerad ställning på marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension och hade den största nyförsäljningen mätt i engångspremier och årspremier under På totala pensionsmarknaden sker merparten av all nyteckning i tjänstepension. Trots att de finansiella marknaderna svänger mycket väljer många att spara i fond. SPP har behållit sin position som det största försäkringsbolaget på ITPK-marknaden. 11

14 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Nyteckningen mätt i årspremier uppgick till (6 835)* miljoner kronor vilket är en minskning med 18 procent. Av detta avser (5 513 ) miljoner kronor traditionell livförsäkring och 875 (1 322) miljoner kronor fondförsäkring. Minskningen beror på att försäljningen föregående år starkt påverkades av PFA individvalsprodukter som innebar dels en ny marknad dels en engångsavsättning, samt minskningar av engångspremier för avgångspension. Årets resultat Årets resultat för koncernen uppgick till (-6 599) miljoner kronor. Bidragande orsaker till resultatförsämringen är en minskad kapitalavkastning främst på grund av kraftigt fallande börskurser. Förändring av livförsäkringsavsättning, med vissa försäkringstekniska justeringar av bland annat säkerhetsmarginaler, har bidragit till att resultatförsämringen kunnat bromsas något. Kapitalavkastningen blev -10,4 (-2,8) procent och förvaltat kapital inom livförsäkringsrörelsen uppgick till 72,8 (80,7) miljarder kronor. Premieinkomst Premieinkomsten uppgick till (12 627) miljoner kronor vilket är en minskning med sex procent. Av premieinkomsten utgör (7 353) miljoner kronor löpande premier och (5 274) miljoner kronor engångspremier. Minskningen beror bland annat på att försäljning av engångspremier i samband med förtida avgång (avgångspension) minskat samt att PFA individvalsprodukter minskat. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade vinster och förluster, uppgick till sammanlagt (-2 693) miljoner kronor. Även i år har den nedgående trenden på börserna inneburit att avkastningen på aktieportföljerna minskat och uppgick till -35,3 (-12,9) procent. Avkastningen på räntebärande placeringar har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 6,9 (4,4) procent beroende på sjunkande marknadsräntor. Se även avsnittet om kapitalförvaltning på sidan 9. Tidsviktad total kapitalavkastning I kapitalavkastningstabellen visas hur avkastningen ser ut per tillgångsslag om avkastningen istället är tidsviktad vilket är den metod värdepappersfonder använder sig av. Dessa uppgifter har tagits fram för att ge en mer rättvisande bild av kapitalbas och därmed avkastning när stora omfördelningar i värdepappersportföljer görs. SPP genomförde stora omfördelningar mellan aktier och räntebärande instrument under sommaren. Detta har i sin tur påverkat avkastningssiffrorna på enskilda tillgångsslag. Kapitalbasen viktas efter kapital, vilket innebär att nettoplaceringarna medräknas med en vikt som styrs av vilken månad omviktningen gjorts. Omviktningar som skett i januari får till exempel närmast hel effekt samtidigt som omviktningar som skett i december enbart får 1/24 effekt. Se tabellen nedan. KAPITALAVKASTNINGSTABELL Netto- Justerad total- Marknadsvärde placering Värde- Marknadsvärde avkastning, förändring Direktavkastning Totalavkastning tidsviktad SPP Livförsäkring AB MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % Räntebärande, svenska , , , , ,4 Räntebärande, utländska , , , ,6 6 0,2 Summa räntebärande , , , , ,9 6,9 Aktier, svenska , , , , ,9 Aktier, utländska , , , , ,8 Summa aktier , , , , ,0-35,3 Övriga placeringar 200 0, , ,9 8 0,6 17 1,4 Summa placeringar , , , , ,4-10,4 Övrigt Totalt * Jämförelseåret omräknat på grund av nya rapporteringsrutiner. 12

15 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 Kommentarer till övriga större poster Försäkringsersättningarna uppgick till (3 872) miljoner kronor vilket är en ökning med 17 procent. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till ( ) miljoner kronor vilket är en minskning med 58 procent. Under året har en genomgång gjorts av reserveringsbehovet. Detta har resulterat i att vissa säkerhetsmarginaler har reducerats till adekvat nivå. Sammanlagt har reserverna sänkts med cirka miljoner kronor eller fem procent av de försäkringstekniska avsättningarna. Driftskostnaderna uppgick till (-1 223) miljoner kronor vilket är en ökning med 17 procent. En stor del av ökningen utgjorde IT-kostnader, både inom projekt och förvaltning, och fortsatta kostnader för separationen från Alecta. Personal- och lokalkostnader är i nivå med föregående år. Driftskostnaderna i förhållande till premieinkomsten uppgick till 11,9 (9,7) procent. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 1,8 (1,4). Årets skattekostnad om 628 (780) miljoner kronor utgörs främst av kostnader för avkastningsskatt. Organisation och personal SPP är organiserat i tre affärsområden, Key Account (stora företag och kommuner), Företag och Individ. Centrala staber, Utvecklingsenheten och specialister i SPP Konsult stöder verksamheten. Från 1 mars bildar Handelsbanken Liv och SPP en ny gemensam organisation som speglar Handelsbankens decentraliserade organisation. I ett första steg slås säljorganisationerna ihop och sju regionchefer utses. Regionerna sammanfaller geografiskt med Handelsbankens regionbanker. Antal anställda vid årets utgång uppgick till 645 (673) vilket är en minskning med fyra procent. Uppgifter om löner och övriga personalkostnader framgår av not 37 på sidan 27. Moderbolaget Premieinkomsten uppgick till (9 633) miljoner kronor vilket är en minskning med åtta procent och beror främst på en minskad försäljning av engångspremier för avgångspension. Kapitalavkastningen, netto uppgick till ( ) miljoner kronor. Årets resultat uppgår till (-6 600) miljoner kronor. En försämrad kapitalavkastning är största enskilda orsaken till resultatförsämringen. Justering av reservberäkningar i livförsäkringsavsättningar, av bland annat säkerhetsmarginaler har medfört att resultatförsämringen begränsats. SPP Liv Fondförsäkring AB Premieinkomsten uppgick till (3 006) miljoner kronor, vilket är en ökning med tre procent. Ökningen förklaras främst av att trenden med att spara i fondförsäkring istället för traditionell livförsäkring består. Fallet på de finansiella marknaderna har inte påverkat detta. Bolaget är fortfarande största bolag inom ITPK-marknaden. Årets resultat uppgick till -200 (-100) miljoner kronor. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och förväntas ge förlust de närmaste åren. Aktieägartillskott har erhållits med 100 (75) miljoner kronor från moderbolaget för den fortsatta verksamheten. Övriga bolag SPP Pensionstjänst resultat uppgick till -2,2 (0,5) miljoner kronor. Bolaget administrerar 65 resultatandelsstiftelser, 22 pensionsstiftelser och en försäkringsförening. Antalet pensionsutbetalningar uppgick till cirka (28 000) per månad. Resultatet för SPP Konsult uppgick till -2,0 (0) miljoner kronor. Utförda konsultuppdrag är i nivå med föregående år. Försäkringsrörelsen Återbäring traditionella livförsäkringar Återbäringsmedlen, konsolideringsfond och andra fonder, uppgick vid årets utgång till 582 (12 841) miljoner kronor. För de kollektivavtalsrelaterade tjänstepensionsförsäkringarna utges återbäring till de försäkrade genom pensionstillägg och uppräkning av intjänad pensionsrätt. Pensionstillägget får normalt högst motsvara prisutvecklingen enligt konsumentprisindex, vilket innebär att pensionerna höjdes med 1,7 procent vid ingången av För övriga pensioner beräknas återbäring genom att pensionskapitalet tillförs återbäringsränta. I genomsnitt under året var återbäringsräntan 2,25 procent före avdrag för driftskostnader med 0,5 procentenheter och avkastningsskatt med 0,74 procentenheter. För kapitalförsäkringar var avdraget för avkastningsskatt 1,34 procentenheter men behandlas i övrigt som pensionsförsäkringarna. Återbäringsräntan har under året sänkts beroende på 13

16 Förvaltningsberättelse SPP Årsredovisning 2002 en negativ utveckling av placeringstillgångarna. Den senaste sänkningen genomfördes i juli då återbäringsräntan fastställdes till 1,5 procent brutto. Företagsmedel Vid årets utgång återstod miljoner (2 991) miljoner kronor att användas för löpande premiebetalningar och avgångspensioneringar i enlighet med regelverket för företagsanknutna medel. Av de miljoner kronor som använts har miljoner kronor betalats kontant och 299 miljoner kronor avräknats ITP-premier och övriga premier. Kollektiv konsolidering SPP Livförsäkring ABs kollektiva konsolideringskapital var, vid utgången av 2002, negativt och uppgick till (5 822) miljoner kronor. Konsolideringsgraden uppgick vid samma tidpunkt till 97 (108) procent. Detta betyder att ett större kapital än det tillgängliga har fördelats på försäkringstagarna. På kort sikt täcker bolagets tillgängliga riskkapital detta. Solvenskvot Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick till 1,13 (4,50). Solvenskvoten visar att det finns en tillfredställande marginal för bolaget att klara garanterade åtaganden. Solvenskvoten får under en begränsad tid uppgå till minst 1,0. SPP har emitterat två eviga förlagslån till Handelsbanken om tillsammans 1,6 miljarder kronor. Förlagslånen och övervärde i dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB har inräknats i kapitalbasen och påverkat solvensberäkningen positivt. I kapitalbasen inräknas även aktiekapital, konsolideringsfond och andra fonder. Risker i försäkringsverksamheten Till försäkringsverksamheten hör försäkringsrisker och administrativa risker. Försäkringsrisk För kollektivavtalsrelaterade pensionsplaner krävs generell anslutning, vilket eliminerar urvalsrisken. För andra tjänstepensioner tillämpas hälsoprövning för sjuk- och dödsfallsrisker. Dessutom tecknas återförsäkring för större enskilda risker. Från och med 2002 har gällande återförsäkringsavtal utökats med en kvotåterförsäkring. För privatkunder erbjuds endast standardiserade produkter med låg risk. Priset eller premien för försäkringen sätts utifrån den bedömda försäkringsrisken och den fastställda grundräntan. För att bolaget alltid ska kunna fullgöra sina åtaganden sätts dessa antaganden med betryggande säkerhetsmarginaler vilket bidrar till en minskad riskexponering. Premien kan också ändras under försäkringstiden vilket medverkar till en lägre risknivå. Försäkringsrisken analyseras och kontrolleras löpande av bolagets aktuarier. Finansiell risk med fondförsäkring I fondförsäkring finns ingen garanterad lägsta ränta. Det innebär att i fondförsäkringssparande står försäkringstagaren hela den finansiella risken i pensionssparandet. Värdeutvecklingen är helt kopplad till fondandelarnas marknadsvärde vid respektive tidpunkt. Operativ risk i organisationen Till administrativa risker räknas brister i organisation, intern kontroll, riskmätning samt rapportering. För att dessa risker ska begränsas finns bland annat effektiva rutiner för intern kontroll, krav på behörighetsbegränsningar i system och verktyg som ska medverka till att organisationen är effektiv och pålitlig. Utveckling i IT-system bidrar också till förbättrad effektivitet och kvalitet. Resultatdisposition Styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition redovisas på sidan

17 Femårsöversikt SPP Årsredovisning 2002 Femårsöversikt Miljoner kronor * KONCERNEN Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter -3-5 Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning 31 december Balansomslutning Placeringstillgångar Konsolideringskapital varav latent skatt Försäkringstekniska avsättningar Nyckeltal Driftskostnadsprocent, % 10,6 9,7 9,1 9,7 11,9 Förvaltningskostnadsprocent, % 1,0 1,0 1,1 1,4 1,8 Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar MODERBOLAGET Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter 3-5 Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning 31 december Placeringstillgångar varav aktier varav räntebärande värdepapper varav reversfordran Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Konsolideringskapital Kollektivt konsolideringskapital Försäkringstekniska avsättningar Nyckeltal Förvaltningskostnadsprocent, % 0,9 1,0 1,0 1,4 1,7 Administrationskostnadsprocent sparprodukt, ** % 0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 Administrationskostnadsprocent riskprodukt, ** % 25,4 24,1 5,0 8,0 11,7 Anskaffningskostnadsprocent, ** % 4,1 4,9 4,0 4,0 2,9 Kollektiv konsolideringsgrad, % Genomsnittlig återbäringsränta för traditionell livförsäkring före avkastningsskatt och avdrag för driftskostnader, % 13,5 7,5 10,9 5,8 2,25 Kapitalförvaltning Placeringarnas direktavkastning, % 13,1 16,1 8,6 3,7 3,7 Placeringarnas totalavkastning, % 15,2 19,1 3,3 2,8-10,4 * Korrigerat för ändrad redovisningsprincip **Jämförelseåret 2000 omräknat, klassificeringsändring 15

18 Resultaträkning SPP Årsredovisning 2002 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagarna bär risk Fondförsäkringsåtagande Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Andel i intresseföretags resultat Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 9 18 Orealiserade vinster på placeringstillgångar -1-1 Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

19 Resultatanalys, Moderbolaget SPP Årsredovisning 2002 Resultatanalys, Moderbolaget Totalt Grupp- och tjänste- Gruppliv- och tjänste- Miljoner kronor 2002 pensionsförsäkring grupplivförsäkring Premieinkomst (efter angiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar (efter angiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter angiven återförsäkring) Återbäring och rabatter (efter angiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond och andra fonder Noter till resultatanalys Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

20 Balansräkning SPP Årsredovisning 2002 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Året i korthet. Innehåll FOKUS PÅ OMBILDNING KOMMUNADMINISTRATIONEN ÖVERTAS FRÅN SPV INTEGRERAD ORGANISATION FÖRSÄLJNING AV EUROBEN

Året i korthet. Innehåll FOKUS PÅ OMBILDNING KOMMUNADMINISTRATIONEN ÖVERTAS FRÅN SPV INTEGRERAD ORGANISATION FÖRSÄLJNING AV EUROBEN Årsredovisning 2003 ÅRET I KORTHET 2003 Året i korthet FOKUS PÅ OMBILDNING Arbetet med att ombilda SPP från ett ömsesidigt bedrivet till ett vinstutdelande bolag har präglat verksamheten under hela året.

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att

Vad SPP är till för. Innehåll. SPP ska vara arbetsplatsens pensionspartner så att Innehåll Vad SPP är till för 1 2001 i korthet 2 VDs kommentar 4 Strategier 6 Livförsäkringsmarknaden 8 Den goda ellipsen 9 Detta är SPP 10 Fondförsäkring 12 Kapitalförvaltning 14 Riskhantering 16 Ny försäkringsrörelselag

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

OMBILDNING AV SPP GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

OMBILDNING AV SPP GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER Årsredovisning 2005 2005 Året i korthet OMBILDNING AV SPP GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER Under hösten 2005 tog Handelsbankens styrelse det slutliga beslutet att ombilda SPP till ett vinstutdelande livbolag

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006 Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2006 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: 502019-6365 stabil tätposition på den svenska livförsäkrin smarknaden Skandia Liv* behåller

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening FOTO FREDRIK SKOGKVIST, CHRISTOFFER HJALMARSSON (DENNA BILD, NEDERST MITTEN) Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLL 3 PP PENSION 4 VD HAR ORDET 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 FINANSIELLA RAPPORTER 24 NOTER 43 REVISIONSBERÄTTELSE 44 STYRELSE

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

JA TILL VINSTUTDELNING I OMRÖSTNING

JA TILL VINSTUTDELNING I OMRÖSTNING Årsredovisning 2004 2004 Året i korthet JA TILL VINSTUTDELNING I OMRÖSTNING SPP hade ett fortsatt stort fokus under året på arbetet med att ombilda bolaget till ett vinstutdelande livbolag. Under maj

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning...

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning... Årsredovisning 2008 Innehåll Året i korthet...3 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...6 1. Bolagets utveckling 2. Kapitalförvaltning 3. Marknad och försäljning 4. Affärs- och produktutveckling 5. Medarbetare

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer

Finansiella rapporter 2014

Finansiella rapporter 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bolaget upplöstes i samband med fusion med systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) den 2 januari 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Ägarförhållande

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer