7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun"

Transkript

1 7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun Syftet är att tydliggöra ansvar och ange rutiner för att säkerställa en långsiktig, effektiv och säker användning av MTP och därmed öka kvaliteten och få kontroll över kostnaderna och produkterna. Rutinerna skall användas som ett stöd till att ge god vård och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. 7.2 Omfattning Exempel på medicintekniska produkter (MTP): Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar. De omfattar också hjälpmedel ( hjälpmedel vid personlig vård, förflyttning mm) och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygenkoncentratorer). CE-märkning Alla MTP som inte är specialanpassade, egentillverkade eller avsedda för klinisk prövning ska vara CE-märkta. CE-märkning innebär att tillverkaren har produktansvaret och utlovar att produkten har en specificerad funktion då den används som tillverkaren föreskrivit. Läkemedel och medicintekniska produkter Vissa läkemedel har blivit omklassade till medicintekniska produkter bland annat: natriumklorid, dialyskoncentrat mm (fullständig lista upprättas av Apoteks AB) och omfattas inte längre av läkemedelsförmånen. 1 (22)

2 7.3 Definition Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993: Med medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning 3 Bestämmelserna i lagen gäller även sådana tillbehör som enligt tillverkarens uppgift skall användas tillsammans med en medicinteknisk produkt för att denna skall kunna användas i enlighet med sitt syfte förebygga framtida förluster av funktion och förmåga förbättra eller vidmakthålla funktion eller förmåga kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet 7.4 Länk till lagar, föreskrifter och dokument av speciell betydelse för hanteringen av MTP %20produkter&dfqe=hidden:-meta:siteseeker.archived:archived 2 (22)

3 7.5 Kvalitetsmål Följande kvalitetsmål skall uppfyllas vid användande av medicintekniska produkter och övriga produkter: Anskaffning av MTP görs enligt rutin Tillverkarens bruksanvisningar finns lätt tillgängliga till alla MTP All personal som använder medicinteknisk utrustning har kunskap och ska följa bruksanvisningen om hur produkten skall användas All personal vet vilka åtgärder som skall vidtas vid en avvikelse/ett tillbud eller en olycka Individuellt förskrivna MTP används endast av den person de förskrivits för Förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning utförs av LD hjälpmedel eller annan behörig personal Påpekanden vid besiktning åtgärdas MTP som inte används återlämnas till KommunRehab, gäller inte bassortimentet Individuellt förskrivna MTP dokumenteras av förskrivaren i patientjournalen MTP som är individuellt förskrivna, utprovade och fungerar väl ger en ökad livskvalitet och bättre hälsa och minskat lidande. 7.6 Riskanalys Bälte/sänggrind/larm Varför reser sig den enskilde? Är sitt/liggställningen optimal och bekväm? Har den enskilde smärta som kan påverka och ge upphov till oro? Hungrig? Törstig? Behov av att gå på toaletten? Oro, ängslan, otrygghet? Psykisk problematik? Är den enskilde understimulerad? Har miljön en negativ påverkan? Kan läkemedel ge upphov till påverkad balans, muskelstyrka, kognition, vakenhetsgrad, påverkat blodtryck, trängningar eller rastlöshet? Är medicinska/kroppsliga orsaker till oro utredda? Sänggrind Larm Varför kan sänggrind behövas? Frekvent återkommande fall från säng? Psykisk status, påtaglig motorisk oro? Tidigare vanor/dygnsrytm? Varför är den enskilde orolig, rastlös, finns läkemedelspåverkan? Tidigare vanor/dygnsrytm? 3 (22)

4 7.7 Ansvar Länk till : H:\KRAV-pärmen, HSL\0. Ledningssystem HSL\0. Ansvarsfördelning, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.pdf Sjuksköterska På respektive enhet ansvarar omvårdnads ansvarig sjuksköterska för den MTU (medicinteknisk utrustning) som finns på enheten. Innan anskaffning av MTU kontaktas alltid MAS. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att: identifiera problem och uppmärksamma behov av MTP informera berörd personal om behov, åtgärder, träning och resultat söka lösningar och alternativa möjligheter förskriva hjälpmedel inom respektive yrkesområde utvärdera åtgärder, resultat och måluppfyllelse ge rådgivning, information och handledning till patient och personal om användning av MTP dokumentera planerade och genomförda åtgärder enligt patientdatalagen tillsammans med hjälpmedelsombud se över enhetens förråd/basförråd med hjälpmedel, inför den årliga besiktningen initiera träffar med hjälpmedelsombuden två gånger per år Enhetschef ansvarar för att: det finns förutsättningar för att utföra arbetet där MTP ingår behovet av arbetsteknisk utrustning för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall bland personalen tillgodoses personalen får den utbildning som krävs för handhavandet av MTP avvikelser/tillbud där MTP är inblandade hanteras enligt gällande rutiner 4 (22)

5 Hjälpmedelsombudet ansvarar för att: tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast se över enhetens förråd med hjälpmedel, inför den årliga besiktningen. se över basförrådet två gånger per år. delta vid träffar för hjälpmedelsombuden en gång per år en gång per år tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast gå igenom hjälpmedel, förråd och transportstolar. ansvara för småhjälpmedel och hålla sig uppdaterad med nyheter sprida erhållen kunskap till kollegor Personal/kontaktperson som hanterar MTP ansvarar för att: följa gällande Rutiner för MTP i Säters kommun se till att han/hon har utbildning, information och instruktion om de MTP som skall användas alltid följa bruksanvisningen vid osäkerhet, alltid ta kontakt med rehabenheten, enhetschef eller sjuksköterska patienternas MTP skrivs in i SOL-pärmen patienternas MTP underhålls och rengörs enligt rutin och att detta signeras. efter samtycke från patienten, märka individuella hjälpmedel med patientens namn t.ex. rollator, rullstol kontrollera att utrustningen endast används med sådana tillbehör/förbrukningsartiklar som är godkända av tillverkaren förskrivaren (arbetsterapeut/sjukgymnast) skall kontaktas om behovet hos patienten förändras avvikelser/tillbud där MTP är inblandade rapporteras enligt gällande rutiner om fel uppstår på MTP kontaktas rehabenheten. Är felet av sådan art att tekniker måste tillkallas ringer personalen på enheten själva till LD- Hjälpmedel tel meddela arbetsterapeut/sjukgymnast när MTP skall återlämnas 5 (22)

6 7.8 Förskrivning av MTP MTP skall utprovas efter patientens behov och får förskrivas av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. En individuellt utprovad MTP får inte bytas ut eller lånas ut, utan att en bedömning gjorts av förskrivaren. Den som förskriver MTP som skall användas av en patient, ensam eller med hjälp av en närstående eller någon annan person, skall se till att produkten är lämplig samt att patienten har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten. I förskrivningsprocessen ingår följande faser: Bedöma behov av insatser utifrån patientens: medicinska status, sociala situation, och boendemiljö. Prova ut, anpassa och välja specifik produkt Specialanpassa - initiera och utfärda anvisning vid behov Följa upp och utvärdera funktion och nytta 7.9 Specialanpassning, när produkten inte täcker behovet Specialanpassning kan ske genom att man: Kombinerar tillgängliga produkter på ett sätt som inte tillverkaren/leverantören avsett Gör konstruktionsmässiga ingrepp (tillägg) på en färdig produkt Konstruerar och tillverkar ny produkt Använder produkten på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde Anvisning om specialanpassning utfärdas av arbetsterapeut/sjukgymnast om en patients speciella behov inte kan tillgodoses med en produkt inom tillgängligt sortiment. Specialanpassning utförs av LD-Hjälpmedel. 6 (22)

7 7.10 Anskaffning av MTP Då förskrivaren ska beställa MTP ska denne ta kontakt med ekonomiskt ansvarig på förvaltningen då summa överstiger kr. Patientens kostnader: Förslitningsdelar/-reparationer som är normal konsumtion betalas av patienten själv Försäkringspremie betalas av patienten själv i de fall sådan rekommenderas för lån av hjälpmedel. Leveranskontroll och inventarieregistrering Vid leverans skall alla MTP kontrolleras med avseende att: Leveransen stämmer med beställningen Bruksanvisning finns med Produkten fungerar som angetts Produkter som inköpts av LDH/MTF leveranskontrolleras och inventarieregistreras av LDH/MTF 7.11 Registrering De medicintekniska produkter som finns inom enheten registreras. Registreringen ska omfatta benämning, fabrikstyp, tillverkningsnummer, placering och eventuell anmärkning. Denna registrering utförs genom avtal av LD Hjälpmedel i Borlänge och MTF i Falun. Enklare MTP t ex griptång, toaförhöjningar och liknande behöver ej registreras. Dessa dokumenteras i patientjournalen. 7 (22)

8 7.12 Användning av MTP Användningen kräver att : utrustningen fungerar på avsett sätt personalen utbildas och hanterar den rätt svensk bruksanvisning och skriftliga rutiner finns Aktuella bruksanvisningar/skötselföreskrifter finns i respektive patients SoL pärm eller på produkten Underhåll av MTP Den som använder MTP ska se till att produkten fungerar. Om fel upptäcks kontakta rehabenheten, sjuksköterska eller enhetschef. Säters kommun har avtal med LD Hjälpmedel (samverkansavtal, hyresavtal, retursortimentsavtal och serviceavtal) och MTF (förebyggande årligt underhåll, kvalitetssäkring och avhjälpande underhåll). Vid den årliga besiktningen som utförs av LD - Hjälpmedel enligt avtal, får tekniker reparera/utrangera de MTP som de bedömer behöver åtgärdas, se bilaga 8. Skötsel av hjälpmedel Se hjälpmedelsombudens ansvar och manual för respektive MTP Omdisponering av MTP Återlämning av MTP När MTP återlämnas ska de vara rengjorda och alla tillbehör ska finnas med MTP ska lämnas tillbaka till kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast som sedan skickar dessa till LD Hjälpmedel i Borlänge Det är viktigt att MTP som inte används lämnas tillbaka snarast. 8 (22)

9 7.14 Avvikelser/ tillbud/ olyckor Omfattning Med avvikelse menas en händelse som inte stämmer med våra krav på gott omhändertagande, bra rutiner och säkra MTP. Något händer som inte borde ha hänt. All personal är skyldig att rapportera tillbud, avvikelser och olyckor. Rapportering Den som upptäcker och rapporterar gör en första bedömning av hur allvarlig avvikelsen är och om den föranleder någon akut åtgärd. Blankett för avvikelse fylls i och lämnas till enhetschef/sjuksköterska. Enhetschef/sjuksköterska bedömer om nödvändiga åtgärder ska vidtagas /har vidtagits och lämnar rapporten vidare till MAS. MAS analyserar och beslutar om hur avvikelsen ska hanteras samt initierar åtgärder för att undvika upprepning. Om patienten skadats eller löpt risk för att skadas gör MAS anmälan enligt Lex-Maria till Socialstyrelsen. LD Hjälpmedel ska informeras om händelsen. Återföring MAS informerar enhetschefen om analys och vidtagna åtgärder. Enhetschefen återför till personalen. Utveckling MAS sammanställer föregående års avvikelserapporter. Sammanställningen redovisas för socialnämnden, ledningsgruppen och HSL-gruppen samt bildar underlag för uppföljning och eventuella åtgärder i hanteringen av MTP Försäkring Det är särskilt angeläget att eldrivna rullstolar försäkras. Låntagaren rekommenderas att teckna en särskild försäkring för dessa hjälpmedel. Försäkringarna har olika namn hos olika bolag. 9 (22)

10 7.16 Fullmakt för reparation och utrangering av MTP Vid den årliga besiktningen som utförs av LD - Hjälpmedel enligt avtal, får tekniker reparera/ utrangera de MTP som de bedömer behöver åtgärdas. Den totala kostnaden får inte överstiga 5000 kronor per MTP. Om en MTP bör repareras och summan beräknas överstiga 5000 kronor samt vid utrangering av MTP ska kommunens arbetsterapeut kontaktas. Gertzie Nilsson Verksamhetschef 10 (22)

11 7.17 Kvalitetsplan för MTP Månad Aktivitet Ansvarig Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Revidering av MTP rutinerna påbörjas Uppföljning av PPP (praktisk professionell planering) för skötsel av hjälpmedel Träff med hjälpmedelsombuden Förmedla reviderade rutiner till hjälpmedelsombud och enhetschefer. Översyn av förråd/basförråd med hjälpmedel på enheterna Uppföljning av individuella larm Uppföljning av MTP dokumentationen i SoL/LSS pärmarna Träff med hjälpmedelsombuden Uppföljning av PPP (praktisk professionell planering) för skötsel av hjälpmedel Översyn av förråd/basförråd med hjälpmedel på enheterna Byte av batterier i kommunägda sängvakter Uppföljning av individuella larm Årlig verksamhetsuppföljning MAS tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast/ MAS Arbetsterapeut, sjukgymnast och hjälpmedelsombud Arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast/ MAS Arbetsterapeut/sjukgymnast Hjälpmedelsombud Arbetsterapeut och hjälpmedelsombud Arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast/ MAS MAS tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast December Årligen efter överenskommelse sker registrering och besiktning av ägda/hyrda MTP genom LD Hjälpmedel och MTU genom MTF i Falun 11 (22)

12 7.18 BASFÖRRÅD för akuta behov Rutin Basförråd för akuta behov, med nedanstående innehåll, ska finnas på: Enbackagården Skedvigården Fågelsången Akuta behov som uppstår då ingen på Kommunrehab finns i tjänst kan lösas, genom lån av hjälpmedel ur basförrådet. Gör så här: Registrera på listan Registrering vid lån ur basförråd Skriv patientens namn, hjälpmedlet som lånas datum samt signatur Förrådet ska alltid vara intakt så det som lånas måste lämnas tillbaka Skriv när hjälpmedlet återlämnas, datum och signatur Återlämnade hjälpmedel ska vara rengjorda och hela Trasiga hjälpmedel lämnas till kommunrehab omgående Kom ihåg att meddela arbetsterapeut/ sjukgymnast om behovet är permanent, så att hjälpmedlet förskrivs individuellt Innehåll Förflyttningshjälpmedel: 1 lyftsele, hög rygg, stl M 1 minislide 1 flexibelt 1 vridplatta 1 hygienstol mobil/mobilette 1 rollator transportrullstolar i husets entré Madrasser: 1 luftmadrass (care bed, sofcare) + 1 pump 1 optimal stödkil Bruksanvisningar till hjälpmedlen som finns i basförrådet förvaras i förrådet 12 (22)

13 7.19 Duschvagn Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning duschvagn utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast grindarna går att låsa hjul och bromsar fungerar madrassen är hel lyftpelaren inte glappar höjning och sänkning av vagnen fungerar liggplattan kan låsas i horisontellt läge lås hjulen vid överflyttning och vid själva duschandet planera överflyttningen så att den sker tryggt och säkert två personen skall vara med vid användningen ställ in vagnen i en höjd som ger bekväm arbetsställning Skötsel skölj av duschvagnen efter varje användning om duschvagnen används av olika patienter ska den ytdesinficeras efter varje användning tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven, en gång per månad och vid behov dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD Hjälpmedel Om fel uppstår kontakta LD Hjälpmedel Om behoven förändras Tänk på att det känns utlämnande att ligga på en duschvagn, lägg en filt/badlakan över patienten kör inte patienten långa sträckor på vagnen 13 (22)

14 7.20 Personlyft Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning alla lyftar och selar utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att lyft och sele är utprovad till patienten personalen har kunskap om hantering och användning batteriet är laddat och att nödsänkningen fungerar lyften är hel och ren manöverdosan fungerar sladdar och manöverdon ej kommer i kläm vid höjning och sänkning av lyften planera förflyttningen noga innan ni lyfter förflytta patienten så kort sträcka som möjligt två personal ska vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid patienten Skötsel 1 gång/månad eller efter behov lyftblocket torkas av med fuktig trasa hjulnaven rengörs, klipp bort hår och damm nödsänkningen kontrolleras lyften skall ställas på underhållsladdning när den inte används dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD Hjälpmedel Om fel uppstår kontakta LD Hjälpmedel Om behovet förändras Tänk på att aldrig lämna patienten ensam i lyften kör lyften i körhandtagen 14 (22)

15 7.21 Lyftsele Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning alla lyftselar utprovas individuellt av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att selen är ren selen inte är sliten. Kontrollera särskilt vid band, spännen, sömmar och i upphängningsöglor använd rätt sele till rätt patient till rätt lyft! Skötsel 1 gång/månad eller efter behov tvättas i maskin, följ tvättråd på selen dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om fel uppstår Om behovet förändras Tänk på att om patientens allmäntillstånd eller vikt förändras kan lyftselens passform påverkas använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte lagas på något sätt, om du märker att det är något fel på lyftselen kontakta omgående arbetsterapeut eller sjukgymnast 15 (22)

16 7.22 Rullstol Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning rullstol och dyna utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att sittdynan är rättvänd körhandtag/bygel sitter fast bromsarna fungerar däcken är pumpade tippskydden är i rätt läge Skötsel 1 gång/vecka och efter behov ramen torkas av med fuktig trasa dammsug sits och rygg hjulnaven rengörs, klipp bort hår och damm däcken pumpas 1 gång/månad eller efter behov dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast eller LD Hjälpmedel Om fel uppstår kontakta kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast punktering åtgärdas av vaktmästare eller cykelhandlare patienten betalar själv för däck och slang samt arbetskostnad för byte däck kan köpas hos cykelhandlare eller beställas från LD Hjälpmedel Om behovet förändras när sittandet inte fungerar t.ex. vid försämrat allmäntillstånd eller vid andra problem och frågor kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Tänk på att man blir trött av att bara sitta och behöver därför ändra ställning/vila, ofta rullstolen ska vara i det skick att du själv skulle vilja sitta i den. Det kan kännas kränkande att sitta i en smutsig rullstol 16 (22)

17 7.23 Sittdyna Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning förhöjningsdynor och rullstolsdynor utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att dynan är hel och ren dynan är rättvänd dynan är fylld med rätt mängd luft dynans tillbehör användes på rätt sätt Skötsel 1 gång/månad och efter behov dyna/överdrag rengörs enligt skötsel/bruksanvisning dynan är fylld med rätt mängd luft, enligt bruksanvisning bärigheten på Roho kontrolleras 1 gång/vecka bärigheten på Varilite Evolution kontrolleras dagligen dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Om fel uppstår Om behovet förändras Tänk på att det är obekvämt, samt innebär ökad risk för trycksår och fallskada att sitta på en felaktig eller nedsutten dyna 17 (22)

18 7.24 Säng (kommunägd) Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning säng ingår i vissa fall i grundutrustningen och finns i lägenheten på enheten om särskilda behov uppstår förskrivs säng/tillbehör individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att det inte är några synliga fel sängen är hel och ren kontrollera att ev grindar och stödhandtag sitter fast manöverdon fungerar sladdar till manöverdon inte kommer i kläm vid höjning och sänkning av sängen Du har rätt höjd på sängen vid omvårdnad Skötsel Av säng minst 1 gång/månad och efter behov torka av sängens alla delar med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven madrass torkas av med fuktig trasa och desinfektionsmedel i förekommande fall kan även överdraget tvättas dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD Hjälpmedel Om fel uppstår kontakta LD Hjälpmedel Om behovet förändras Tänk på att då man lämnar patienten se till att sänka till lägsta nivån på sängen och att låsa hjulen 18 (22)

19 7.25 Madrass till säng Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning madrass till säng ingår i vissa fall i grundutrustningen och finns i lägenheten på enheten madrassen ska vara av god kvalitet. Den ska kontrolleras och bytas ut kontinuerligt ca vart åttonde år markera datum och årtal på madrassen när den börjar användas madrassens livslängd ökar om den vänds regelbundet så att belastningen och slitagepunkterna varieras om särskilda behov av tryckavlastning finns/uppstår förskrivs särskild antidecubitusmadrass. Innan förskrivningen gör sjuksköterskan en ny bedömning enligt Norton. Madrass förskrivs av arbetsterapeut/ sjukgymnast i samråd med sjuksköterskan Skötsel torka av madrassen en gång per månad och vid behov använd vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel eller desinficeras med alkoholbaserat rengöringsmedel vid behov tvättas madrassöverdraget i max 95 C och torktumlas dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Tänk på att det är obekvämt, samt innebär ökad risk för trycksår att ligga på en nerlegad och dålig/trasig madrass 19 (22)

20 7.26 Rollator Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning rollator utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att hjulen rullar jämt och lätt, att framhjulen rullar så att man kan svänga bromsarna fungerar, färd och parkeringsbroms skruvar är åtdragna ihopfällningsmekanismen är OK, att uppfällningsspärren har hakat i körhandtagen sitter fast Skötsel rollatorer rengöres 1 gång/månad och efter behov tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven rengör även bordet och korgen om det finns dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD Hjälpmedel Om fel uppstår Om behovet förändras 20 (22)

21 7.27 Gåbord Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning gåbord utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att att hjulen rullar jämt och lätt bromsarna fungerar skruvar är åtdragna höjdinställningen fungerar (skruv/hydraulik/el) batteriet är laddat (gäller för elgåbord) Skötsel gåbordet rengöres 1 gång/månad och efter behov tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD Hjälpmedel Om fel uppstår Om behovet förändras Tänk på att de allra flesta behöver hjälp av någon som håller i gåbordet vid uppresning eller då de ska sätta sig 21 (22)

22 7.28 Hygienstol på hjul Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning hygienstol på hjul utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att det är rätt stol och rätt tillbehör till patienten bromsarna och hjulen fungerar fotstöden är på plats tippbara stolar går att låsa i önskat läge Vid användning kontrollera att patienten sitter rätt och att inga mjukdelar kommit i kläm lås hjulen vid överflyttning och vid duschning/toalettbesök Skötsel en gång per vecka och vid behov använd vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel använd diskborste och duscha av stolen överallt, glöm inte under sitsen klipp bort hår och damm under hjulnaven duschstol som används av olika patienter ska ytdesinficeras efter varje användning, även under sitsen dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig personal på enheten Underhåll/reparation LD-Hjälpmedel Om fel uppstår Om behovet förändras Tänk på att tipprisken är stor! Minska risken genom att vid överflyttning rikta de främre hjulen framåt och de bakre bakåt för att öka understödytan tvärslå/kavel ersätter ej bälte 22 (22)

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter RUTIN 2016-07-20 Von 1645 Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter [ ] Dokumentet gäller som längst fram till:2018-07-20 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering. RUTIN

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens 2015-02-01 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner, trycksår

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013

Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 2014-01-17 Patientsäkerhetsberättelse Tallbohovs äldreboende, demens för 2013 Övergripande mål Alla ska följa de basala hygienrutinerna samt klädreglerna. Minimera antal avvikelser gällande fall, mediciner

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att Dokumentnamn: Lokala rutiner för Medicintekniska produkter Berörd verksamhet: Välfärd (FN, ÄO) Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAR MAS 2015-01-01 Lokala rutiner för Medicintekniska produkter i

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21)

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Medicinskt Ansvariga 2014-12-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering HANDBOK Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Medicinskt Ansvariga

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2017-03-03 annika.nilsson@kil.se Beslutad av ledningsgruppen 2017-05-16 Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

INFORMATION när Du får låna elrullstol

INFORMATION när Du får låna elrullstol Hjälpmedelscentrum 2015 Signalistgatan 2 721 31 Västerås INFORMATION när Du får låna elrullstol Förvaring Förvaring ska ske så att inte obehöriga kan få tillgång till hjälpmedlet. Elrullstol ska förvaras

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL INFORMATION 1 (4) INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef Riktlinje 2015-06-01 Riktlinjer för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns Särskilda boendeformer Korttidsboende Biståndsbedömda dagliga verksamheter/dagverksamheter Riktlinjen har antagits

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer