Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi"

Transkript

1 Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

2 Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper i privatekonomi. Vi ser området privatekonomi som allt viktigare för att eleverna ska vara väl förberedda för kommande vuxenliv, med arbete och ett aktivt deltagande i samhället i stort. Nuvarande styrdokument för gymnasieskolan och kommande GY11 utpekar inte privatekonomi som ett eget skolämne. Undervisningen kan därför med fördel integreras i andra ämnen och kurser, bl.a. inom samhällskunskapen. Det är en utmaning för berörda lärare att hitta modeller för hur denna undervisning ska bedrivas. Det gäller också att kunna reservera den tid som frågorna kräver. Mot den bakgrunden har vi tagit fram följande projektarbete Och den ljusnande framtiden är vår. Det anknyter i första hand till kursplanerna för Matematik A Samhällskunskap A Svenska A Vi hoppas materialet ska vara ett stöd för skolans planering av undervisningen i privatekonomi. Det omfattar syften, mål, lärarhandledning och bedömningskriterier. Det kan användas upp till 100 lektionstimmar, men också drivas i enskilda delar och mindre omfattning, allt beroende på lokala behov och förutsättningar. Materialet är framtaget av: Niklas Odén Links of Importance N. Odén AB Stort tack till nedanstående lärare som bidrog till att utveckla materialet. Hans Norström Lärare i Matematik och Naturkunskap Mediagymnasiet, Nacka strand Charlotte Asp Lärare i Samhällskunskap och Svenska YTC Gymnasiet, Järfälla Ann Wetterström Lärare i ekonomiska ämnen Nacka Enskilda Gymnasium, Nacka Strand

3 Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Bakgrund och koppling till gymnasieskolans uppdrag Under gymnasietiden blir eleverna myndiga. Många tar direkt efter studenten steget ut i arbetsliv och vuxenliv med allt vad det innebär. Att ha kunskap om samt verktyg för att hantera sin privatekonomi är en av de viktigaste kompetenser en vuxen människa behöver för att fungera i samhället och kunna påverka sitt liv. Tyvärr är det många ungdomar som skaffar sig den kompetensen den hårda vägen genom att göra misstag som de i värsta fall får betala för resten av sina liv. Därför är det önskvärt och bra om eleverna ges möjlighet till undervisning i privatekonomi innan de ska ut i vuxenlivet. Under sin tid på gymnasiet. Gymnasieskolans huvuduppdrag, enligt skollagen, läroplanen och kursplanerna är att förbereda eleverna för vuxenlivet. I det innefattas tre deluppdrag; att eleverna ska förberedas för vidare studier på högskola, att eleverna ska förberedas för yrkesliv och att eleverna ska förberedas för vuxenliv och aktivt och ansvarsfullt deltagande i samhället. Ämnet privatekonomi har kopplingar till samtliga tre av dessa deluppdrag, särskilt stark är kopplingen till det sistnämnda uppdraget att förbereda för vuxenliv och aktivt och ansvarsfullt deltagande i samhället. Ämnen som berörs Privatekonomi finns inte som ett eget skolämne eller kurs utan är hänvisat till att integreras i andra skolämnen/kurser. Vid en genomgång av gymnasieskolans kärnämnens nuvarande kursplaner så återfinns ordet privatekonomi endast en enda gång, i kursplanen för Matematik A. Men det finns starka kopplingar utöver till kursplanen för Matematik A även till kursplanerna i Samhällskunskap A och Svenska A. Det i den här handledningen föreslagna projektarbetet kring temat privatekonomi anknyter därför till dessa tre kärnämnens kursplaner. I bilaga 1 finner ni de bedömningsgrunder, kursmål och betygskriterier som har relevans för projektarbetet. Ni finner även där förslag på delar i elevernas arbete med temat privatekonomi som kan betygsbedömas. Kursdelar som ingår samt uppskattat antal lektionstimmar Projektarbetet kan genomföras i sin helhet eller som enskilda delar. Vilket man väljer påverkar naturligtvis åtgången av tid samt vilka kursdelar i Matematik A, Samhällskunskap A och Svenska A som inkluderas i arbetet. Nedan presenteras en uppskattning av tidsåtgång för det föreslagna projektarbetet i sin helhet samt vilka delar i respektive kurs som ingår. Matematik A En majoritet av kursen Matematik A :s innehåll, negativa tal, procent, statistik, ekvationer och formler, grafer och funktioner, går att applicera på de frågeställningar som ingår i de fyra fallstudier 1

4 det här projektarbetet om privatekonomi bygger på. Det blir med andra ord upp till dig som lärare att fundera kring hur mycket av kursen Matematik A och därigenom hur mycket tid som ska läggas inom ramen för projektarbetet. Ha i åtanke att det kan vara roligare och extra motiverande för eleverna att få arbeta igenom Matematik A kursen inom ett tema som berör deras framtida vuxenliv och privatekonomi än i syfte att förbereda dem för Matematik B kursen. Uppskattningsvis skulle upp till lektionstimmar kunna läggas inom ramen för detta projektarbete. Samhällskunskap A De delar som kan knytas till Samhällskunskap A i projektarbetet är lärarledda genomgångar och undersökande elevarbeten om lagstiftning och regler avseende arbetsmarknad, krediter, betalningsansvar, konsumentlagstiftning, hyreslag, sambolagstiftning med mera. Även metod för informationssökning och inhämtning samt media och källkritik ingår även det inom ramen för Samhällskunskap A. Totalt inom kursen Samhällskunskap A uppskattas denna kurs om privatekonomi i sin helhet uppta cirka 8 12 lektionstimmar. Svenska A Hela projektarbetets informationsinsamling, dokumentation och skriftliga och muntliga presentationer ligger inom ramen för kursen Svenska A. Lärarledda genomgångar samt elevernas eget arbete uppskattas ta i anspråk cirka lektionstimmar av Svenska A. Projektarbetets syfte Det föreslagna projektarbetet syftar till att ge eleverna kunskaper och handlingskompetens så att de i framtiden kan förstå och hantera de frågeställningar och problem av privatekonomisk karaktär som hör vuxenlivet till. Projektarbetets metodupplägg och genomförande Projektarbetet bygger på fyra fallbeskrivningar (historier) som belyser temat privatekonomi ur olika aspekter. Till varje fallbeskrivning finns sedan ett antal elevuppgifter. Den första fallbeskrivningen (Dags att pröva sina vingar, om att ta steget ut i vuxenlivet) med vidhängande uppgifter är mer omfattande än de tre övriga som istället är mer avgränsade i sina frågeställningar. Projektarbetet kan genomföras i sin helhet, alla fyra fallbeskrivningarna, eller endast i form av en eller två fallbeskrivningar med vidhängande elevuppgifter. Naturligtvis går det även att plocka enskilda elevuppgifter ur materialet och ha som grund för enstaka lektioner inom respektive ämne med. Vi får i de fyra fallbeskrivningarna följa Yasmine och Johan från det att de går ut gymnasiet till dess de har skaffat jobb och flyttat ihop och börjar planera för ett framtida liv ihop. I fallbeskrivningarna ställs Yasmine och Johan inför ett antal frågor och problem som de behöver hjälp med att besvara och lösa. Elevernas ombeds i materialet att fungera som bollplank och rådgivare till Yasmine och Johan. Elevernas uppgift blir därigenom att söka och finna de svar och lösningar som Yasmine och Johan behöver. Kapitel 1 Dags att pröva sina vingar, om att ta steget ut i vuxenlivet: Historien handlar om Yasmines och Johans tid efter studenten och berör frågor som att bo kvar hemma eller flytta 2

5 hemifrån, att göra en privatekonomisk budget, att söka vidare till högskola eller arbete, arbetsmarknadsfrågor och bostadsfrågor. Kapitel 2 Nu ska det sättas sprätt på pengar, om att tänka efter före: Historien handlar om Johans lust till att sätta sprätt på pengar och på så sätt skaffa sig olika saker som han vill ha. Historien tar upp frågor som berör köp, konsumentlagstiftning, krediter, avbetalning, lån, betalningsansvar och vad som händer om man inte kan betala sina räkningar. Kapitel 3 Vi älskar varandra så, om att flytta ihop: Historien handlar om när Johan och Yasmine bestämmer sig för att flytta ihop och tar upp frågor kring de lagar och regler som gäller för sammanboende och försäkringsfrågor. Kapitel 4 Vi vill resa både nu och då, om att spara på kort och lång sikt: Historien har nu nått fram till att Yasmine och Johan båda är etablerade på arbets och bostadsmarknad. De bor ihop sedan något år och funderar över sin gemensamma framtid. Historien tar upp frågor som berör olika sparformer och vilka möjligheter som finns. Varje fallbeskrivning med tillhörande uppgifter bör genomföras i enlighet med nedanstående arbetsmodell. Introduktion Lärarledda genomgångar / teoripass verktyg Fallbeskrivningen med vidhängande elevuppgifter presenteras för eleverna. Läraren går därefter igenom olika för fallet relevanta fakta samt ger teoretiska och praktiska tips på hur eleverna kan angripa de uppgifter som de får. (se respektive fallbeskrivning för tips om vad som kan tas upp). Undersökande och analyserande elevarbete Här presenteras elevuppgifterna samt förslag på ett antal för temat relevanta frågeställningar. Eleverna ges här i uppgift att såväl individuellt som i grupp undersöka och analysera olika frågeställningar och problem samt dokumentera sitt arbete. Portfolio / dokumentation/presentation Portfolio är en dokumentationsform som handlar om att samla ihop resultaten av det egna arbetet på ett överskådligt sätt. Eleverna uppmanas löpande att dokumentera sitt arbete planering, genomförande och resultat i sin portfolio. Dokumentation bör göras med stöd av dator och datorprogram som word, excell, powerpoint och någon form av bildredigeringsprogram. Se till att eleverna använder sig av olika presentationsformer och modeller som knyter an till de kärnämneskurser (samhällskunskap A, Svenska A och Matematik A) som berörs. Portfoliometoden passar med sina vida ramar särskilt bra in i sammanhang där man arbetar ämnesövergripande och projektinriktat. Läraren går, vid givna avstämningspunkter, tillsammans med eleverna igenom deras portfolios, vilket ger läraren en uppfattning om var eleven befinner sig i sitt arbete. Portfolio underlättar på så sätt lärarens arbete med planering, undervisning och utvärdering och medför ofta att eleven tar ett ökat ansvar för sitt eget lärande. Låt eleverna muntligt och skriftligt presentera sina arbeten. Se till att de använder sig av olika former av presentationsformer och tekniker. 3

6 Reflekterande diskussion Att låta eleverna diskutera och i övningar argumentera kring de kunskaper som deras undersökande arbete har lett fram till förstärker arbetet och elevernas kunskapsinhämtning. I materialet ges därför förslag på olika diskussionsfrågor och övningar som syftar till att få eleverna att reflektera kring och ta ställning till den kunskap de har skaffat sig om temat. Sammanställning / Projektresultat När eleverna har arbetat med de olika fallbeskrivningarna i enlighet med ovanstående modell skulle de som en sista uppgift kunna få gå igenom sin portfolio och utifrån den sammanställa sin egna lilla ekonomibok. I den ska de utifrån sina vunna kunskaper och erfarenheter från projektarbetet kring privatekonomi sammanställa en handbok tips och råd till sig själva när de om några år ska flytta hemifrån. Vad behöver de då tänka på? Hur bör de göra för att få en fungerande privatekonomi? Låt eleverna formge sin bok och därefter ta hem den, alternativt att ni på skolan behåller boken fram till vårterminen då eleven tar studenten. Ge då tillbaka boken till eleven som en studentpresent och påminnelse om vad det innebär att komma ut i vuxenlivet. Samplanering För att kunna genomföra det ämnesövergripande projektarbetet om privatekonomi på bästa sätt krävs en samplanering mellan berörda ämneslärare. Gå igenom de fallbeskrivningar och frågeställningar ni vill använda er av. Gå därefter igenom respektive kursplans mål och betygskriterier (se bilga 1) som kan härledas till de valda fallbeskrivningarna. Bestäm hur många lektionstimmar inom respektive ämne som avsätts för projektarbetet. Skriv en plan för ert planerade projektarbete som beskriver mål, bedömningsgrunder och uppgifter för eleverna. Utifrån planen bedrivs sedan projektarbetet. 4

7 Kapitel 1 Dags att pröva sina vingar, om att ta steget ut i vuxenlivet Lärarintroduktion Låt eleverna läsa fallbeskrivningen/historien om Johan och Yasmine Gå igenom de frågeställningar ni har valt, utveckla eller lägg gärna till ytterligare frågor. Gå därefter igenom hur elevernas arbete ska dokumenteras. (se förslag om portfolio, eller välj annan dokumentationsform). Gå igenom de betygskriterier samt bedömningsgrunder som ni avser använda er av gällande elevernas arbeten. (se för förslag bilaga 1 Bedömningsgrunder, kursmål och betygskriterier med relevans avseende projektarbete om privatekonomi) Sätt igång elevernas arbete enskilt eller gruppvis. Handled och stöd elevernas arbete. Tips på kursområden/frågeställningar som du som lärare skulle kunna ta upp och gå igenom i samband med det här avsnittet. Matematik Negativa tal, procenträkning ekvationer och formler. Datoranvändning excell och powerpoint. Samhällskunskap Olika frågor som berör medborgarkompetens så som arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadslagstiftning, skattelagstiftning, hyresmarknadslagstiftning, kreditlagstiftning, privatekonomibudget. Metoder för informationssökning och källkritik. Svenska Informationssökning, läsförståelse, skriftlig och muntlig presentation. Fallbeskrivning 1 Johan och Yasmine har båda precis tagit studenten. Nu väntar ett välförtjänt och skönt sommarlov. Men därefter väntar vuxenlivet. De har båda en del att ta tag i och fundera på under sommarlovet. Johan tänker plugga vidare på högskola. Han kommer att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Hans föräldrar har sagt att han självklart får bo kvar hemma under tiden som han pluggar, om han vill, men att han till hösten får lov att börja betala en summa varje månad för mat och husrum. Johan har en del att fundera på och göra under sommarlovet. Vilken skola och utbildning ska han söka till? Vad räcker hans betyg till och vilka utbildningar är bra för en framtida yrkeskarriär? Han måste även fundera på om han ska ansöka om studiemedel eller om han kommer klara sig på det extrajobb som han har i en matvaruaffär. Extrajobbet ger efter skatt cirka kr i månaden. Han vill ju både kunna betala för sig hemma och ha lite över till annat. Yasmine däremot har bestämt sig för att hon vill ut i arbetslivet. Hon vill även flytta hemifrån. Hon söker därför aktivt jobb under sommaren. Hon söker också bostad. Både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är tuffa. Det är svårt för unga att få tag på arbete och bostad. Yasmine har mycket att fundera över, dels hur hon ska söka jobb och lyckas presentera sig själv så att en arbetsgivare blir intresserad, dels hur hon ska lösa sin bostadsfråga. Det finns så många alternativ 5

8 och möjligheter. Och hur får man ekonomin att fungera? Vad kan en 19 årig tjej tjäna och vad kostar det att flytta hemifrån? Undersökande och analyserande elevarbete frågor att undersöka Nu är det er uppgift att hjälpa Johan och Yasmine att komma fram till bra lösningar under sommarlovet och hösten. Se det som om ni är Johan och Yasmines kompisar och att de vill ha er som bollplank när de funderar på sina framtida val gällande studier, boende och ekonomi. För att kunna vara bra bollplank krävs att ni tar reda på en del saker som berör det som Johan och Yasmine behöver veta mer om för att ta bra beslut. Nedan finns ett antal frågeställningar som ni får undersöka och ta reda på svaren till. Komplettera gärna med egna frågeställningar som ni kommer på under arbetets gång. Dokumentera ert arbete på det sätt som er lärare har angett. Johan frågor att undersöka: Om vidare utbildning: Vad finns det för olika möjligheter att läsa vidare efter gymnasiet, i Sverige och utomlands? Vilka olika inträdeskrav finns på olika utbildningar? Vilka utbildningar är riktigt svåra att komma in på? Vilka är lättare? Vad är de framtida yrkesmöjligheterna för olika utbildningar? Vad vet man om hur den framtida arbetsmarknaden ser ut? Om ekonomi: Vad bör Johan betala varje månad till sina föräldrar? För att ta reda på det måste ni först ta reda på vad det kostar att ha en 19 årig kille boende hemma. Vad ingår i de kostnaderna? Vad tycker ni är rimligt att han betalar? Räcker det med Johans extrajobb (cirka kronor i månaden efter skatt)? Eller behöver han söka studiemedel? Vad består studiemedel av för delar och hur mycket kan man få? Vad finns det för krav för att få studiemedel? Behöver man lägga ett visst antal timmar på studierna? Finns det några krav på studieresultat? Hur fungerar det med studiemedel om man arbetar extra? När ska ett studiemedel betalas tillbaka och vad kostar det? Yasmine frågor att undersöka Om att söka och få arbete: Vilka arbeten är möjliga att få för en 19 åring som just har tagit studenten? Ge exempel. Vilken lön är rimlig att tänka sig att man kan få på sitt första arbete? Är det lika lön för killar och tjejer? Hur stor är arbetslösheten i Sverige? Hur ser det ut för ungdomar? Vad påverkar arbetslösheten i ett samhälle? Hur söker man arbete? Var hittar man lediga arbeten? Hur skriver man en arbetsansökan? Prova att sätta ihop en ansökan från dig själv till ditt drömjobb. 6

9 Vilka olika anställningsformer finns det? Vad innebär de olika anställningsformerna? Om en arbetsgivare säger till Yasmine att lönen är kronor i månaden. Vad innebär det? Hur mycket får Yasmine av de kronorna? Vad går resten till? Vad är netto respektive bruttolön? En annan arbetsgivare säger till Yasmine att det är dyrt att ha anställda, utöver lön så är det de sociala avgifterna också? Vad menar arbetsgivaren med det? Vad är de sociala avgifterna och vad går de till? Samma arbetsgivare som ovan föreslår att Yasmine istället ska arbeta svart. Om hon går med på det så kommer hon att få kronor i handen varje månad. Vad menas med att arbeta svart? Och är det här en bra överenskommelse för Yasmine? Motivera ditt svar. Vad är fack, a kassa och kollektivavtal för något? Vilka skyldigheter respektive rättigheter har man som anställd i ett företag? När räknas man som egen företagare? Vad är F skattsedel? Om att söka och få bostad: I vilken ålder är det vanligt att man flyttar hemifrån? Hur går man tillväga för att skaffa sig en bostad? Vilka kanaler finns och hur svårt att är det att få tag i en bostad? Vilka krav ställs på den som ska hyra exempelvis en lägenhet? Vilka olika boendeformer finns och vad skiljer dessa åt, exempelvis att hyra i andra hand? Att hyra ett studentrum eller studentlägenhet? Att hyra en hyresrätt? Att köpa en bostadsrätt? Att köpa ett eget hus? Om man till exempel vill köpa en bostadsrättslägenhet eller en villa, vad gäller då? Vad kostar exempelvis en tvårumslägenhet eller en mindre villa på den ort ni bor? Hur mycket måste man betala själv och hur mycket kan man få låna? Vad behövs för att få låna pengar av en bank till en bostadsrätt? Vad kostar det att låna, ränta och avgifter? Hur fungerar räntor? Vad är amorteringar? Om ekonomin: Nu har hösten kommit och Yasmine har fått ett deltidsarbete som barnskötare på en förskola. Det är ett vikariat på ett år och hon tjänar före skatt kronor i månaden. Hon har även haft tur när det gäller boende. Hon ska av en kamrat till hennes mamma få hyra en etta i andra hand. Hyran är kronor i månaden. Yasmine tycker att det här verkar hur bra som helst och pengar kommer hon ha i överflöd att shoppa för. Men har hon det? Gör en månadsbudget för vad det kommer att kosta för Yasmine att flytta hemifrån. Hur mycket av sin lön kommer Yasmine ha kvar efter skatt? Utgå från de skattetabeller som gäller i er kommun. Har Yasmin rätt till betald semester (vad reglerar semesterlagen)? Vilka kostnader kommer hon att ha? Vad betyder begreppen fasta och rörliga kostnader? Vilka av Yasmines kostnader är fasta och vilka är rörliga? Hur är kostnaderna fördelade över tid (kommer de varje månad eller en gång i kvartalet)? Hur mycket pengar kommer hon att ha över till att shoppa med? 7

10 Var det några kostnader som Yasmine och kanske ni själva inte hade koll på? Efter ett halvår får Yasmine en fast heltidstjänst på förskolan och tjänar nu kronor i månaden. Hon har även fått ett arv på kronor. Yasmine bestämmer sig därför för att köpa en bostadsrätt. Bostadsrätten kostar kronor och har en månadsavgift på kronor. Yasmine betalar med sina ärvda pengar kronor. Resterande kronor lånar hon av banken. Hon bestämmer sig för att ta fast ränta bunden i två år (2,5%) på hela lånebeloppet. Vad får Yasmine för boendekostnad nu (avgift + lånekostnad)? Och om ni för in hennes nya boendekostnad och nya lön i budgeten, hur ser det ut då? Hur får man ett lån av banken? Vad krävs? Vad menas med fast och rörlig ränta? Kan man dela upp ett lån så att man både har rörlig och fast ränta? Vad är för och nackdelar med att göra det? Hur påverkas Yasmines budget om räntan har stigit när den ska omförhandlas om två år och då är 4%? Yasmine funderar även på att köpa en begagnad bil för de pengar hon har kvar av arvet ( kronor). Vad kostar en begagnad bil? Och vad kostar det att ha en bil, per månad eller per år? Lägg till det i Yasmines budget, har hon råd med en begagnad bil? Vad händer med Yasmines inkomst om hon bryter ett ben eller blir allvarligt sjuk under en två månaders period och inte kan arbeta då? Får Yasmine lön ändå? Dokumentation/ sammanställning /presentation Dokumentera löpande ert arbete, det vill säga planering (skriv och berätta om vilka frågor ni valde att undersöka och vilka metoder ni har använt), genomförande (skriv och berätta om hur ni genomförde ert undersökande arbete. Beskriv såväl framgångar som motgångar i ert arbete samt vad ni kunde ha gjort annorlunda/bättre) och vad ni lärde er och kom fram till, resultatet (presentera de svar och slutsatser ni kom fram till. Skriv och berätta men använd gärna även bilder, och matematiska presentationsmodeller som diagram, kurvor och tabeller). Spara er dokumentation i er porfolio/dokumentationsmall. Nu är det dags att presentera ert arbete. Vilka råd och svar ger ni till Yasmine och Johan. Motivera era råd och visa hur ni har tänkt och räknat på olika alternativ. Presentationen kan göras skriftligt eller muntligt beroende på vad ni har kommit överrens med era lärare om. Avslutande reflekterande diskussion När eleverna har genomfört sina undersökningar och dokumenterat och presenterat sina arbeten, avsätt då tid för att diskutera elevernas egna attityder, värderingar och ställningstaganden till de frågeställningar som berörts i arbetet. Använd gärna nedanstående diskussionsfrågor och övningar. Frågor att diskutera: Tycker du att man bör studera vidare direkt efter gymnasiet? Varför då? Varför inte? Har du några tankar kring hur du själv ska göra? 8

11 Hur bör man tänka kring val av vidare utbildning om valet står mellan en utbildning som man vet ger goda förutsättningar för arbete eller gå en utbildning som man är intresserad av? Vad tycker du om studielån? Är det bra eller dåligt att låna pengar för att studera? Hur tror du att du själv kommer att göra? Tycker du att den som bor hemma efter gymnasiet ska betala för sig? I så fall hur mycket? Motivera ditt svar. Hur tror du att det kommer bli för din egen del? Kommer du att bo kvar hemma? Tycker du i så fall att du ska betala dina föräldrar för det? Rangordningsövning Be eleverna rangordna nedanstående förslag. Rangordna nedanstående saker utifrån i vilken ordning du tycker att man borde göra dessa efter det att man har gått ut gymnasiet. Diskutera och motivera din lista för dina kamrater: Skaffa körkort Flytta hemifrån och skaffa eget boende Resa runt i världen Högskoleutbildning eller annan vidareutbildning Skaffa egen bil Ta ett sabbatsår och göra något som man tycker är roligt och fundera på vad man vill göra Skaffa ett jobb/extra jobb Eget/egna förslag på vad man borde göra Heta stolen Sätt eleverna på stolar i en halvcirkel. Läs upp nedanstående påståenden för eleverna och be dem ta ställning för eller emot genom att resa sig (håller med) eller sitta kvar (håller inte med). Ställ sedan följdfrågor utifrån hur de har svarat, så att eleverna får utveckla sina ställningstaganden. Påståenden: Ett arbete ska vara bra betalt för att man ska ta det. Det är lätt att få ett jobb för den som verkligen vill och är beredd att arbeta hårt. Sommarjobb borde erbjudas alla ungdomar från 15 till 19 år. Det borde finnas fler riktiga jobb för ungdomar. Det borde finnas fler ungdomspraktikplatser så att man som ung kan skaffa sig arbetslivserfarenhet. När man får ett jobb bör man gå med i facket. Man bör vara med i A kassan Man bör ha en privat sjukförsäkring. Äldre borde pensioneras tidigare så att fler ungdomar kan få jobb. Tjejer och killar ska ha lika lön för lika arbete. Att gå direkt från gymnasiet till att bli chef på ett företag skulle aldrig funka. Att arbeta svart är ok. Att arbeta svart är bättre än att arbeta vitt. 9

12 Frågor att diskutera: Är det dyrt att flytta hemifrån? Motivera ditt svar. Vad kan man göra för att påverka sin ekonomi? Vilka kostnader är nödvändiga om man flyttar hemifrån och vilka är onödiga? Vilka kostnader skulle du prioritera? Är det viktigt att ha pengar över till shopping, resor och att kunna gå ut och festa med mera? Rangordningsövning Be eleverna rangordna nedanstående förslag. Föreställ dig att du står i valet och kvalet att flytta hemifrån med allt vad det innebär i kostnader. Vilka av nedanstående kostnader skulle du prioritera? Rangordna 1 till 5. Sätt sedan X vid de fem kostnader som skulle få minst eller ingen prioritet. Hyra Gå ut med kompisarna och festa Resa (minst två gånger per år) Dator Mobiltelefon Fast telefon Bredband Internet Hemförsäkring Pensionssparande Köpa kläder Tobak (snus cigaretter) Mat Hygienartiklar Hårklippning / annan skönhetsvård Träningskort (Fritidssysselsättning) Egen bil (inklusive bensin och försäkring) Tidningsprenumeration Godis / Fika Eget/egna förslag Hur tror du att det kommer att gå? Kommer du kunna flytta hemifrån med de prioriteringar som du har gjort? Hur mycket tror du att du behöver tjäna i månaden för att få det att gå ihop? 10

13 Kapitel 2 Nu ska det sättas sprätt på pengar, om att tänka efter före Lärarintroduktion Låt eleverna läsa fallbeskrivningen/historien om Johan och Yasmine Gå igenom de frågeställningar ni har valt, utveckla eller lägg gärna till ytterligare frågor. Gå därefter igenom hur elevernas arbete ska dokumenteras. (se förslag om portfolio, eller välj annan dokumentationsform). Gå igenom de betygskriterier samt bedömningsgrunder som ni avser använda er av gällande elevernas arbeten. (se för förslag bilaga 1 Bedömningsgrunder, kursmål och betygskriterier med relevans avseende projektarbete om privatekonomi) Sätt igång elevernas arbete enskilt eller gruppvis. Handled och stöd elevernas arbete. Tips på kursområden/frågeställningar som du som lärare skulle kunna ta upp och gå igenom i samband med det här avsnittet. Matematik Negativa tal och procenträkning. Ekvationer och formler. Grafer och funktioner, statistik, datoranvändning excell och powerpoint. Samhällskunskap Lagstiftning och regler gällande krediter och betalningsansvar. Konsumentköplagen. Marknadsföringslagstiftning. Metoder för informationssökning och källkritik. Svenska Informationssökning, läsförståelse, skriftlig och muntlig presentation. Fallbeskrivning 2 Det har gått något år och Johan studerar nu på halvfart och jobbar extra på kvällar och helger. Han tjänar ganska bra och har därför haft råd att flytta in i ett studentrum. Johan tycker att han har, även efter att de månatliga kostnaderna är dragna, en hel del pengar kvar, cirka kronor. Han har därför börjat se sig omkring efter lite häftiga prylar som han är sugen på. Bland annat funderar han på en stor platt TV, en ny mobiltelefon och en bärbar dator med mobilt bredband. Han har även blivit tillfrågad av sin bästa kompis om han inte ska hänga med till Thailand över jul och nyår. Problemet är att de här sakerna han vill ha var för sig kostar ett antal tusenlappar och resan kostar många tusenlappar. Johan har inget sparat men han har sett en del reklam om att man kan köpa på avbetalning och att man kan få telefoner och datorer nästan gratis om man samtidigt tar ett abonnemang. Han har även sett att man kan få låna pengar utan säkerhet, det är bara att skicka ett sms så får man svar på dagen. Slutligen så har flera reseföretag det upplagt så att man kan köpa resan och dela upp betalningen månadsvis, från ett antal månader upp till tre år och då blir det inte så stor kostnad varje månad. Johan tycker att han har så pass mycket över varje månad så han tror att det skulle kunna gå och funderar nu på möjligheterna att köpa sakerna på avbetalning och eventuellt låna pengar till resan. Betala kan han ju göra senare. 11

14 Undersökande och analyserande elevarbete frågor att undersöka Er uppgift nu är att ge Johan råd. För att kunna vara bra bollplank krävs att ni tar reda på en del saker som berör det som Johan behöver veta mer om för att ta bra beslut. Nedan finns ett antal frågeställningar som ni får undersöka och ta reda på svaren till. Komplettera gärna med egna frågeställningar som ni kommer på under arbetets gång. Dokumentera ert arbete på det sätt som er lärare har angett. Johan frågor att undersöka om att låna och betala på avbetalning: Sök och gå igenom olika reklamerbjudanden som finns för hemelektronik, mobiltelefoner och datorer. Se om det står något om att köpa nu, betala senare. Undersök vilka kostnader för avbetalningar eller abonnemang som finns. Om det står att en mobiltelefon kostar 0 kronor vad innebär det? Är telefonen gratis då? Eller om det står 0% i ränta på avbetalning. Vad innebär det och hur länge? Vad innebär begreppet effektiv ränta? Samla på er olika exempel. Räkna ut de faktiska kostnaderna. Blir telefon, dator och TV billigare eller dyrare? Är det en bra affär för Johan? Vad blir månadskostnaderna för Johan om han köper alla de här sakerna? Johan var sugen på en Thailandsresa med. Han tänker sig att köpa den på avbetalning. Vad skulle en resa hos något av de större resebolagen kosta att betala direkt eller på avbetalning i 12, 24 eller 36 månader? Vad blir den effektiva räntan? Jämför gärna olika resebolags erbjudanden om del och avbetalningar. Tycker ni att det som erbjuds i resereklamen gällande kostnaderna överensstämmer med verkligheten? Slutligen funderar Johan på att ta ett litet lån för att få lite fickpengar till resan. Han slänger därför iväg en låneförfrågan via sms till två olika kreditgivare som marknadsför sms lån. Han får svar från båda inom en halvtimme att han får låna 3000 kronor var av dem. Vad kommer de här lånen att kosta Johan? Gå in och kolla på några olika kreditgivare som marknadsför sms lån och räkna ut. Om att inte kunna betala: Johan åker iväg på sin semester till Thailand och tar då ledigt från sitt extrajobb. När han kommer hem efter tre veckor har han inga pengar kvar och ingen lön väntas in eftersom han inte har arbetat under sin resa. Men däremot ligger räkningarna där från resebolaget och kreditgivarna tillsammans med de vanliga räkningarna. Johan inser snabbt att det här inte går. Han kan inte betala räkningarna. Johan bestämmer sig då för att kasta räkningarna och betala i nästa månad när han har fått lön. Det visar sig dock nästa månad att Johan inte får ut tillräckligt för att kunna betala räkningarna. Han kan dessutom inte betala de nya som han får. Johan har även fått ett kuvert från Kronofogden som han inte vågar öppna. Vad händer nu? Undersök vad som händer om man som Johan inte klarar av att betala sina räkningar. Vad står det i brevet från Kronofogden och vad innebär det för Johan? Vad är betalningsanmärkningar? Vad kan betalningsanmärkningar få för konsekvenser för Johan i framtiden? 12

15 Vad borde Johan göra istället för att kasta räkningar och inte öppna brevet från Kronofogden? Kan Johan få hjälp någonstans ifrån för att lösa sina problem. Om att häva köp och garantier: Innan allt det här tråkiga med räkningarna hände så köpte Johan en platt TV. Men han ångrade sig redan innan han hade packat upp den ur paketet, han tyckte att den blev för stor och tog för mycket plats i hans lilla studentrum. Han lämnade därför tillbaka den till affären, två dagar senare, vilket inte var något problem utan han fick tillbaka sina pengar. Men vad är det som gäller? Får man alltid lämna tillbaka saker som man köpt om man ångrar sig? Vad gäller om en produkt som man köper är trasig? Eller går sönder efter ett tag? Finns det lagar som reglerar det här? Johan har spillt ett glas vatten över sin mobiltelefon, vilket gör att den inte fungerar längre. Han har hört att man har garanti på saker upp till två år och vill därför gärna byta den till en ny. Får han det? Tag reda på vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och ge sedan Johan svar på hans fråga. Dokumentation/ sammanställning /presentation Dokumentera löpande ert arbete, det vill säga planering (skriv och berätta om vilka frågor ni valde att undersöka och vilka metoder ni har använt), genomförande (skriv och berätta om hur ni genomförde ert undersökande arbete. Beskriv såväl framgångar som motgångar i ert arbete samt vad ni kunde ha gjort annorlunda/bättre) och vad ni lärde er och kom fram till, resultatet (presentera de svar och slutsatser ni kom fram till. Skriv och berätta men använd gärna även bilder, och matematiska presentationsmodeller som diagram, kurvor och tabeller). Spara er dokumentation i er porfolio/dokumentationsmall. Nu är det dags att presentera ert arbete. Vilka råd och svar ger ni till Johan. Motivera era råd och visa hur ni har tänkt och räknat på olika alternativ. Presentationen kan göras skriftligt eller muntligt beroende på vad ni har kommit överrens med era lärare om. Avslutande reflekterande diskussion När eleverna har genomfört sina undersökningar och dokumenterat och presenterat sina arbeten, avsätt då tid för att diskutera elevernas egna attityder, värderingar och ställningstaganden till de frågeställningar som berörts i arbetet. Använd gärna nedanstående diskussionsfrågor och övningar. Frågor att diskutera: Är det lätt att som Johan lockas av reklam och marknadsföring och tro att man gör en bra affär när man köper på kredit eller avbetalning? Vad beror det i så fall på? Har du själv varit nära att lockas av sådan marknadsföring? 13

16 Tycker du att de bolag och kreditgivare som du har undersökt i ditt arbete är ansvarsfulla och ärliga i sin marknadsföring? Hur tycker du att man ska göra om man vill köpa en dyr sak eller åka på en resa som man inte riktigt har råd med? Är det viktigt att ha koll på sina kostnader och betala räkningar i tid? Varför då? Varför inte? Vad skulle du själv göra om du hamnade i Johans sits med skulder som skenar? Hur tror du att man mår om man hamnar i den sitsen. Har du någon gång köpt en produkt och sedan ångrat dig eller att den var trasig? Vad gjorde du i så fall? Gick du tillbaka till butiken med produkten? Fick du lämna tillbaka den? Fick du pengar tillbaka eller vad hände? Tror du att det kan vara svårare för en ung människa att få lämna tillbaka en produkt än för en vuxen? Vad beror det i så fall på? Borde det vara så? 14

17 Kapitel 3 Vi älskar varandra så, om att flytta ihop Lärarintroduktion Låt eleverna läsa fallbeskrivningen/historien om Johan och Yasmine Gå igenom de frågeställningar ni har valt, utveckla eller lägg gärna till ytterligare frågor. Gå därefter igenom hur elevernas arbete ska dokumenteras. (se förslag om portfolio, eller välj annan dokumentationsform). Gå igenom de betygskriterier samt bedömningsgrunder som ni avser använda er av gällande elevernas arbeten. (se för förslag bilaga 1 Bedömningsgrunder, kursmål och betygskriterier med relevans avseende projektarbete om privatekonomi) Sätt igång elevernas arbete enskilt eller gruppvis. Handled och stöd elevernas arbete. Tips på kursområden/frågeställningar som du som lärare skulle kunna ta upp och gå igenom i samband med det här avsnittet. Matematik Berör inte matematik i så hög grad. Samhällskunskap Sambolagstiftning, äktenskapslagstiftning, äganderätt, hyreslagstiftning, försäkringskunskap. Svenska Informationssökning, läsförståelse, skriftlig och muntlig presentation. Fallbeskrivning 3 Johan har fått hjälp med att klara av sina skulder. Dels av kommunens budget och skuldrådgivare som har gett Johan råd om hur han kan reda upp sin ekonomi och hjälp att förhandla med kreditgivarna. Han har även fått ett bidrag från sin farmor och farfar vilket har gjort att han har kunnat lösa de sämsta lånen. Yasmine bor kvar i sin bostadsrätt, men hon struntade i att köpa den där bilen. Hon lånar mammas och pappas då och då. En kväll träffas Johan och Yasmine på en fest. De blir förälskade och ganska snabbt bestäms det att Johan ska flytta ifrån sitt studentrum till Yasmines lägenhet. De blir sambos. Men innan de flyttar ihop vill Yasmine få koll på en sak. Hon har någonstans hört talas om någon som fick lämna ifrån sig sin lägenhet till sin sambo när de separerade. Och även om det just nu känns som om hon och Johan ska vara tillsammans för evigt så är hon inte så blåögd att hon tror att det inte skulle kunna hända att de blev osams och delade på sig. Och då vill hon inte att den lägenhet hon har köpt för ärvda och lånade pengar ska försvinna ifrån henne. Johan har även med sig en hel del saker när han flyttar in, bland annat en stor skivsamling, en dyr dator och en fin gammal elgitarr. De får dessutom av Johans föräldrar en dyr soffgrupp i inflyttningspresent. Johan funderar lite över vad som skulle hända med de här sakerna om de skulle separera efter ett tag. Har Yasmine rätt till dem då? Johan som faktiskt inte har haft någon hemförsäkring när han bodde i studentrummet funderar nu över om Yasmines hemförsäkring gäller för Johan och hans saker? Eller behöver han skaffa en egen? 15

18 Undersökande och analyserande elevarbete frågor att undersöka Nu är det er uppgift att hjälpa Johan och Yasmine att komma fram till svar och bra lösningar. Se det som om ni var Johan och Yasmines kompisar och att de vill ha er som bollplank och rådgivare. För att kunna vara bra bollplank krävs att ni tar reda på en del saker som berör det som Johan och Yasmine behöver veta mer om för att ta bra beslut. Nedan finns ett antal frågeställningar som ni får undersöka och ta reda på svaren till. Komplettera gärna med egna frågeställningar som ni kommer på under arbetets gång. Dokumentera ert arbete på det sätt som er lärare har angett. Frågor att undersöka: Vad gäller när man flyttar ihop med någon. Vad säger lagstiftningen? Är det skillnad på att vara ogifta sammanboende och gifta sammanboende? Förändras något om Johan och Yasmine får barn? När det gäller vem som har rätt till boendet vid en eventuell separation, är det skillnad om det gäller en villa, bostadsrätt eller hyresrätt? Vad gäller för de saker som redan finns eller som förs in i boet av var och en? Vad gäller för de saker som man får eller köper gemensamt? Kan man göra några överenskommelser som skyddar var och ens egendom vid en eventuell separation? Vad händer med bostad och ägodelar om Johan eller Yasmine dör? Är det någon skillnad om det är ett homosexuellt par som flyttar ihop? Eller gäller samma lagar och regler för dem? Vad gäller om man flyttar ihop med en kompis? Vad kostar en hemförsäkring? Vad innefattar den? Varför bör man ha en sådan? Gäller Yasmines hemförsäkring även Johan som person och Johans saker? Och vad kunde ha hänt om det exempelvis hade börjat brinna i Johans studentrum, när han inte hade någon hemförsäkring? Dokumentation/ sammanställning /presentation Dokumentera löpande ert arbete, det vill säga planering (skriv och berätta om vilka frågor ni valde att undersöka och vilka metoder ni har använt), genomförande (skriv och berätta om hur ni genomförde ert undersökande arbete. Beskriv såväl framgångar som motgångar i ert arbete samt vad ni kunde ha gjort annorlunda/bättre) och vad ni lärde er och kom fram till, resultatet (presentera de svar och slutsatser ni kom fram till. Skriv och berätta men använd gärna även bilder, och matematiska presentationsmodeller som diagram, kurvor och tabeller). Spara er dokumentation i er porfolio/dokumentationsmall. Nu är det dags att presentera ert arbete. Vilka råd och svar ger ni till Yasmine och Johan. Motivera era råd och visa hur ni har tänkt och räknat på olika alternativ. Presentationen kan göras skriftligt eller muntligt beroende på vad ni har kommit överrens med era lärare om. 16

19 Avslutande reflekterande diskussion När eleverna har genomfört sina undersökningar och dokumenterat och presenterat sina arbeten, avsätt då tid för att diskutera elevernas egna attityder, värderingar och ställningstaganden till de frågeställningar som berörts i arbetet. Använd gärna nedanstående diskussionsfrågor och övningar. Frågor att diskutera: Tror du att ungdomar över lag har bra koll på vad som gäller om man flyttar ihop med någon annan? Är det nödvändigt att ta reda på vilka lagar och regler som gäller för ägodelar och bostad innan man flyttar ihop med någon? Varför då? Varför inte? Om man är nykär och vill flytta ihop med någon, vill man då hålla på och prata om vad som ska hända med ens saker och bostad om man gör slut? Det kan väl vänta till det händer i så fall? Nu när du har tagit reda på vad som gäller för sammanboende, tycker du att lagarna och reglerna är rättvisa och bra? Hur tror du att du skulle vilja göra om du flyttade ihop med någon? Är hemförsäkring nödvändigt? Varför då? Varför inte? 17

20 Kapitel 4 Vi vill resa både nu och då, om att spara på kort och lång sikt Lärarintroduktion Låt eleverna läsa fallbeskrivningen/historien om Johan och Yasmine Gå igenom de frågeställningar ni har valt, utveckla eller lägg gärna till ytterligare frågor. Gå därefter igenom hur elevernas arbete ska dokumenteras. (se förslag om portfolio, eller välj annan dokumentationsform). Gå igenom de betygskriterier samt bedömningsgrunder som ni avser använda er av gällande elevernas arbeten. (se för förslag bilaga 1 Bedömningsgrunder, kursmål och betygskriterier med relevans avseende projektarbete om privatekonomi) Sätt igång elevernas arbete enskilt eller gruppvis. Handled och stöd elevernas arbete. Tips på kursområden/frågeställningar som du som lärare skulle kunna ta upp och gå igenom i samband med det här avsnittet. Matematik Negativa tal och procenträkning. Ekvationer och formler. Grafer och funktioner, statistik, datoranvändning excell och powerpoint. Samhällskunskap Olika former för sparande. Pensionssystemet. Svenska Informationssökning, läsförståelse, skriftlig och muntlig presentation. Fallbeskrivning 4 Det har nu gått två år sedan Yasmine och Johan flyttade ihop. De har båda nu fasta jobb och har som de allra flesta unga par utan barn där båda har jobb en god ekonomi. De kan unna sig både det ena och andra. Båda tycker mycket om att resa och det vill de göra både nu och på längre sikt. Men visa av framförallt Johans tidigare misstag så vill de inte låna för att resa utan har istället bestämt sig för de ska spara ihop till resorna. Eftersom de har bra inkomster båda två och delar på omkostnaderna så har de råd att spara ganska mycket varje månad. De har därför bestämt att de tillsammans ska sätta av kronor i månaden till resor. Pengar som de sedan två tre gånger per år kan ta ut och resa upp. De har även bestämt att de ska börja lägga undan till handpenningen som de behöver vid köpet av en större bostad. De tror att de kommer att behöva cirka till kronor i handpenning. De har ganska bråttom så de vill inte att det tar mer än 3 år att få ihop de pengarna. Slutligen så tjatar Johans morfar på Johan att han måste börja pensionsspara för att pensionen är så dålig. Johan förstår inte riktigt varför han ska börja med det, han som är så ung. Yasmine och Johan har pengar till sparande och är villiga att lägga undan en summa varje månad. Yasmine och Johan har hört att det finns både långsiktigt och kortsiktigt sparande och att man kan spara på bankkonto eller i aktiefonder eller på annat sätt. Men de behöver kunskap för att kunna välja sparformer och hur mycket de ska lägga undan varje månad. 18

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 1 Control Your Money Lärarhandledning Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 2 Innehåll Inledning... 3 Översikt... 4 Undervisningsrelaterade överväganden...

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

www.kollpacashen.se DVD-film och ledning lärarhand

www.kollpacashen.se DVD-film och ledning lärarhand www.kollpacashen.se ch o m l -fi ng DV D n d l e d n i ha r a r lä 2 3 Hej! Kul att just du visar intresse för filmen Koll på Cashen, och funderar på att använda den i din undervisning. I denna lärarhandledning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer