Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun"

Transkript

1 Fjärilsfaunan i åtta stadsnära naturområden i Linköpings kommun Foto: Karl-Olof Bergman Kristina Bergman

2 Bakgrund Rapportförfattaren fick av Linköpings kommun uppdraget att inventera dagfjärilar i åtta tätortsnära naturområden. Dagfjärilsinventering är ett bra sätt att ta reda på ett områdes värde, eftersom där det finns en rik fjärilsfauna finns även en stor artrikedom bland andra djur och växter. Dagfjärilsinventering kan även visa miljöförändringar som skett då, dagfjärilar svarar snabbt på ändrade förhållanden. Fjärilarnas känslighet beror på att fjärilen i dess fyra olika stadier kräver olika slags miljöer och föda. Larverna är beroende av en eller några få växtarter, s.k. värdväxter, medan den vuxna fjärilen behöver blomrika områden med nektargivande blommor. Som larv är fjärilen känsligast, den kräver då inte bara att dess värdväxt finns i området, utan värdväxten måste finnas i rätt mängd och på rätt platser, en solig och varm sommar är det viktigt att larven kan leva på en lite skuggigare plats och vice versa. Våra dagfjärilar har minskat mycket p.g.a. att många ängs- och hagmarker har förstörts. Dessa miljöer är viktiga för fjärilar eftersom de hyser många olika växtarter och är öppna. Sedan 1880 har 82 % av Sveriges ängs- och hagmarker försvunnit. Försvinnandet beror på det moderna jordbruket, den ökande bebyggelsen, vägar m.m. I Sverige har vi totalt 121 dagaktiva fjärilar, varav ca 80 kan finnas i Östergötland där jag inventerat fjärilar. Syftet med min inventering har varit att ta reda på hur stor roll faktorer som bete och närhet till bebyggelse har för fjärilsfaunan. Metoder Jag har besökt åtta tätortsnära områden (Fig 4-6) sex gånger under sommaren för att inventera dagfjärilar. Besöken har gjorts mellan slutet av maj till och med augusti för att få med både de tidiga arterna och de som flyger senare. Inventeringen gjordes genom att gå parallella transekter med 25 meters mellanrum som täcker hela området. Alla individer som ses inom 5 m framåt och från sidorna noteras när man går transekten. Alla individer artbestäms. För att inventeringarna ska bli så jämförbara som möjligt försöker man också att gå i samma hastighet vid varje inventeringstillfälle. Man inventerar bara då det är soligt, minst 17ºC och inte blåser för mycket, eftersom fjärilarna annars inte flyger. Efter en artbestämning då jag behövt fånga in fjärilen flyttar jag mig fem meter framåt för att inte inventera samma yta en gång till och fortsätter sedan som vanligt. Jag noterade arter som jag såg på området utanför transekterna men dessa redovisas för sig i resultaten.

3 Resultat Jungfruberget Området Jungfruberget är ett stort skogsområde precis intill Brokindsleden. Det har tidigare beskrivits som ett område med en blandning av orörda blockpartier med senvuxen ek, gläntor med en del lundväxter samt vidkroniga ekar ut mot brynet i väster. Här fanns också en hävdgynnad flora. Den äldsta eken uppskattas till 250 år. Idag har området vuxit igen och de enda gläntorna är blockpartierna i norra delen och en del av sydvästra delen är som är relativt öppen. Resten av området består av lövskog med en del senvuxen ek som tyvärr ser ut att få för lite ljus p.g.a. att andra lövträd, såsom körsbär, är på väg att ta över. I mitten av området växer hasselbuskar, där den enda växten på marken är lundstarr. Områdets kraftiga igenväxning har lett till en fattig fjärilsfauna. Sammanlagt hittade jag 58 individer av tio olika arter vilket är ett mycket lågt antal speciellt för ett så stort område som Jungfruberget. De arter jag fann var luktgräsfjäril, rapsfjäril, rovfjäril, pärlgräsfjäril, kålfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, ängssmygare, sandgräsfjäril och kamgräsfjäril. Jag hittade flest luktgräsfjärilar och rapsfjärilar, vilka är de vanligaste fjärilarna vi har i Östergötland. De sex sistnämnda fjärilarna fann jag endast 1-3 individer av. Ingen av arterna är särskilt ovanlig och flera av dem är fjärilar som trivs i torra steniga miljöer. Att de arterna finns beror på att de enda öppna ytorna är just blockpartierna i norra delen. För att Jungfruberget ska få en rik fjärilsfauna måste man gallra och hugga ned en stor del av träden i området. Man bör spara de grova ekarna, hasselbuskarna samt ekar i olika åldrar för återväxt. Sedan behövs det sättas bete för att gynna ängs- och hagmarksväxter som är nektarrika och värdväxter för många fjärilar. Att nya arter ska komma till området förutsätter att det finns fjärilar på någon plats i närheten. Att restaurera Jungfruberget skulle hjälpa till att knyta ihop de ekhagar som finns i närheten. Två individer av silverstreckad pärlemorfjäril hittades på Jungfruberget. Foto: Karl-Olof Bergman

4 Ullstämmahagen Ullstämmahagen är en mycket värdefull hage p.g.a. dess storlek, att den betas och att den innehåller så pass många olika naturtyper. I mitten finns en lövskogsbrant, på ena sidan av branten är en stor hårdbetad backe med hävdgynnade och en del sällsynta växter, på andra sidan ett artrikt dike. Det finns också lite fuktigare platser på ett par ställen. Det finns gott om grova ekar både på de öppna ytorna och i branterna. Hagen är den artrikaste av de åtta områden jag besökt med sina 25 arter på transekt samt fem antecknade arter till utanför transekt. Jag har under mina sex besök antecknat 399 individer. Området hyser hela sex olika pärlemorfjärilar; prydlig pärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril och älggräspärlemorfjäril. Pärlemorfjärilar har violer som värdväxt (utom älggräspärlemorfjärilen som lever på älggräs). Violer växer i magra och betade miljöer. Anledningen till denna artrikedom är den stora, omväxlande hagens flera naturtyper som har plats för många olika fjärilsarter med olika krav på miljöer. Att hagen betas bidrar till att det finns en rik flora som gynnar fjärilarna. Ullstämmahagens mångfald bevaras genom att betet får vara kvar, och att man hindrar bebyggelse från att isolera hagen då arter behöver kunna spridas. På vissa ställen är det mycket hårdbetat, vilket är vanligt då det är hästar som håller hagen öppen. Mer av växtfloran skulle komma upp om man gjorde uppehåll i betet då och då. Ullstämmahagen, det artrikaste området med sina 30 fjärilsarter. Foto: Kristina Bergman

5 Den hårdbetede backen i Ullstämmahagen. Foto: Kristina Bergman Blommande ängsvädd i Ullstämmahagen Foto: Kristina Bergman

6 Vidingsjö backar Området beskrevs 1989 som mosaikartat, med dungar av tall, gran och lövträd, med öppna stråk av tidigare betesmark och med stäppartad torrängsflora. Idag är träddungarna mycket täta och få växter finns på marken under trädkronorna som tar allt ljus. Det finns en öppen enbacke ut mot Haningeleden där vegetationen består främst av högt gräs men också en del äng- och hagmarksväxter. Det finns även en fuktig, öppen yta i mitten av området där växterna som dominerar är älggräs, nyponbuskar samt olika arter av gräs som också här växt sig högt och hindrar hävdgynnade arter jag leva på platsen. Torrängsfloran finns kvar i området vid gränsen mellan enbacken och skogen. Där klarar sig de växter som är beroende av att gräset hålls kort eftersom ingen av de växtarter som dominerar resten av området klarar torkan på berghällen. Jag har i området funnit 22 olika dagsfjärilsarter på transekt samt en art utanför. Jag fann sammanlagt 331 individer. Jag hittade även den, i Östergötland, ovanliga och rödlistade fjärilen midsommarblåvinge. Fjärilen lever i blomrika och gärna kalkrika områden, och har främst påträffats på platser där det växer solvända och i Mellansverige och blodnäva, vilka antas vara fjärilens värdväxter. Utöver den fanns också tre andra blåvingar, puktörneblåvinge, silverblåvinge och ängsblåvinge. Jag tror att området har fler arter än vad som kan överleva på lång sikt i området. Om ytorna med torrängsmiljöerna inte utökas kommer många arter att försvinna, och gör de det är det för sent att göra något, eftersom det inte finns något område i närheten som arterna sedan kan komma tillbaka från. Därför är det viktigt att gräset på de öppna ytorna hålls kort, effektivast genom bete, men även genom slåtter för att torrängsarterna inte ska bli utkonkurrerade. Man skulle behöva gallra ur skogen och åter igen göra det till dungar för att ytterligare gynna växter samt öka de öppna ytorna som fjärilarna kan flyga på. Foto:Karl-olof Bergman Skogsnätfjäril och vitfläckig guldvinge, två av de fjärilar som fanns i området

7 Trädgårdsföreningen Jag inventerade den vildare delen av Trädgårdsföreningen som är ett litet område ligget mitt i centrala Linköping. Den vildare delen består av Belvederenberget samt de öppna ytorna och dungarna runtom. Uppe på berget saknas flora till stor del. Det är mest mossa och ormbunkar och en del fetbladsväxter som lever där. Nedanför och i branterna finns löv och barrträd och blåklockor och fibblor. Området sköts inte på något sätt. Jag fann sju arter här; kålfjäril, rapsfjäril, rovfjäril, luktgräsfjäril, vinbärsfux, silverblåvinge och ängssmygare, vilka samtliga är mycket vanliga arter och under alla mina sex besök såg jag endast 31 individer. Av fyra fjärilsarter fann jag endast en individ. Det låga art och individantalet förvånar inte, då området är så pass litet och det finns få nektarkällor för fjärilarna att leva av. Det ligger omgärdat utav byggnader och vägar och trots att naturområdet Magistratshagen finns en kort bit därifrån är det antagligen svårt för fjärilarna att ta sig emellan de två områdena p.g.a. vägen och byggnaderna som skiljer dessa från varandra. Att öka fjärilsrikedomen kan bli svårt då det inte finns någonstans som fjärilarna kan invandra ifrån. För att få en större fjärilspopulation behövs art- och blomrikare flora samt större ytor. Luktgräsfjärilen var den vanligaste arten i Trädgårdsföreningen. Foto: Karl-Olof Bergman

8 Magistratshagen Magistrathagen, som ligger centralt, mitt i ett bostadsområde är rikt på växer och har enligt inventeringar på slutet utav 80-talet ca 450 arter kärlväxter. Området sköts ideellt och slåttras och fagas en gång om året. Det lilla triangulära området är öppet med flera berghällar och en del gamla träd, bl.a. popplar. Fjärilsarrikedomen är tyvärr inte lika imponerande. Jag hittade 41 individer av 7 olika arter, samt ytterligare två arter utanför transekt. De arter som fanns i området var: rapsfjäril, rovfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge, silverblåvinge och ängssmygare, och utanför transekt: pärlgräsfjäril samt en pärlemorfjäril jag inte fick chans att artbestämma. Trots att Magistratshagen är ett mycket värdefullare område än Trädgårdsföreningen med sin hävdgynnade flora är det lite skillnad på fjärilsfaunan. Det beror troligen på att ytan är för liten och för att området är helt isolerat. Rapsfjärilen är en av de nio olika arter som fanns i Magistratshagen. Foto: Karl-Olof Bergman

9 Tokarp I det kraftigt igenväxta området i Tokarp finns många gamla, grova, vidkroniga ekar. På tre sidor av området ligger hus, medan den fjärde gränsar mot en tät lövskog. Eftersom restaurering har påbörjats är området nu öppet och soligt, men allt solljus går till buskarna eller högväxta örter som täcker marken och som konkurrerat ut alla lågväxande blommor. Ekområdet i Tokarp är med sina 6 olika fjärilsarter det artfattigaste av de åtta platserna jag besökt. 45 av de 50 individerna jag fann var någon av vitfjärilsarterna raps-, rov- eller kålfjäril. Att så få fjärilar lever här beror på att det inte finns några nektarkällor och att området inte varit öppet särskilt länge. För att få så stor fjärilsfauna som möjligt bör man sätta bete på området. Att de gamla ekarna är vidkroniga visar att området brukade vara öppet och säkert kommer många hävdgynnade växter som brukade finnas i området att komma tillbaks då det börjar betas igen. Då det blir fler blommor kommer det att komma fler fjärilar. En individ av silverstreckad pärlemorfjäril fanns i Tokarp, troligen kommer fler pärlemorfjärilsarter att kolonisera området om det börjar att betas. Foto: Kristina Bergman

10 Ugglebohagen Ugglebohagen är en torr och stenig hage intill Göta kanal. Den hålls öppen av kor och omgärdas av åkrar och bebyggelse samt Heda betesmark som ligger på andra sidan kanalen. Hagen är väldigt öppen, då träden växer längs med staketet. I mitten av hagen finns knappt några träd men däremot stora nyponsnår. På sluttningen i östra delen av hagen växer många stora ekar intill en liten bäck. Jag såg 18 dagfjärilsarter i Ugglebohagen och sammanlagt 231 individer, varav 111 var luktgräsfjärilar. Artmässigt är området det tredje bästa av de jag inventerat. Jag är förvånad att det inte fanns flera individer av de andra fjärilsarterna, då hagen verkar tillräckligt stor, det fanns oftast gott om nektarkällor och hagen inte är helt isolerad. Om man vill öka fjärilsartrikedomen borde man försöka att öka växtartrikedomen. Man behöver ta bort en del av nyponsnåren och ev. beta hårdare för att hindra att de tar över igen. Bäck, Ugglebohagen Foto: Kristina Bergman

11 Torr del av Ugglebohagen Foto: Kristina Bergman

12 Heda betesmark Området har stor areal och betas av både häst och nötkreatur och på grund av det är hagen olika hårt betad. Detta resulterar i att det på en del ställen är träd som dominerar medan det på andra ställen är högt gräs och snår eller på något ställe är mest ängs- och hagmarksväxter. Norra delen, intill bostadsområdet är svårgenomtränglig och består av löv- och barrträd samt slånbusksnår och här växer endast nässlor på marken då det knappt finns något solljus. Den södra delen, som betas av hästar, är till stor del mycket hårdbetad, näst intill kal. Här finns inga blommor, men del av hästhagen har växt igen då hästarna bara betat på samma ställen. Mot kanalen är hagen friskare, medan resten av området i allmänhet är torrt och stenigt. Det var blomrikt och fanns många tistlar, vilka är en av de mest nektarrika blommorna. Jag fann 22 dagfjärilsarter på transekt, tre arter utanför och 469 individer under mina besök. Av dessa 469 var 228 luktgräsfjärilar och 72 puktörneblåvingar. Utanför mina transekter hittade jag eksnabbvinge, storfläckig pärlemorfjäril, almsnabbvinge och violettkantad guldvinge, varav de två sista är regionalt rödlistade. Att Heda betesmark som ligger strax intill Ugglebohagen har fler arter och individer av fjärilar beror antagligen på att området är större samt att det fanns fler nektarkällor. Luktgräsfjärilen, som motsvarar nästan hälften av alla individer i de båda områdena Heda betesmark och Ugglebohagen trivs i högt gräs, medan puktörneblåvingen, som det fanns ovanligt gott om i detta område, trivs i lågt gräs. Detta visar ytterligare att området är mycket varierande. Puktörneblåvingar som parar sig i Heda betesmark Foto: Kristina Bergman

13 Friskare del utav Heda betesmark, närmast kanalen. Foto: Kristina Bergman Öppen del av Heda betesmark, betad av kor. Foto: Kristina Bergman

14 Slutsatser Resultaten visar att de områden med högst artrikedom är de som betas, slåttras eller fortfarande har den hävdgynnade floran kvar samt inte är isolerade från andra gräsmarker av bebyggelse (Fig 1, 2, 4, 5, 6). De tre områdena Ullstämma, Heda betesmark och Ugglebohagen betas och har hög artrikedom (18-30 arter). Vidingsjö backar betas inte men har ändå sin hävdgynnade flora kvar och tillhör också de artrikare områdena (25 arter). Området bör snarast börja betas igen för att inte förlora fjärilsarter. Alla fyra områden har kontakt med andra gräsmarker. De artfattigaste områdena var antingen isolerade av bebyggelse, igenväxta, för små eller nyligen röjda utan hävdgynnad flora (Fig 1, 2). Magistratshagen slåttras, men har ändå inte, som de fyra föregående områdena hög artrikedom, bara 9 arter. Detta beror dels på att områdets areal är liten (tabell 1) samt att det ligger så pass isolerat från andra gräsmarker (Fig 6). Individantalet var dock högt jämfört med de övriga artfattiga områdena (Fig 3). Jungfruberget som varit igenväxt under en lång tid och förlorat sin hävdgynnade flora var trots sin storlek mycket art- och individfattig (11 arter). Trädgårdsföreningen har öppna ytor men trots det en artfattig flora och en artfattig fjärilsfauna med sina sju arter. Det isolerade läget i centrala Linköping, samt liten areal bidrar troligen till att det inte fanns flera arter i området. Tokarp var också artfattig med sina sju arter men var nyligen röjd och troligen hade fjärilsarterna inte hunnit kolonisera området ännu. Bete på området kommer att göra att området blir artrikare med tiden. Röjning och bete på Jungfruberget skulle göra området attraktivare för fjärilar. Tabell 1. Areal och skötsel hos de inventerade områdena. Område Areal Skötsel Tokarp Ca 5 ha Obetad Trädgårdsföreningen Ca 2,5 ha Obetad Magistratshagen Ca 2 ha Slåtter Jungfruberget Ca 6 ha Obetad Ugglebohagen Ca 5 ha Bete:nöt Vidingsjö backar Ca 7,5 ha Obetad Heda betesmark Ca 12 ha Bete:nöt, häst Ullstämma Ca 7,5 Bete:häst

15 Tabell 2. Antal individer och arter som hittades under inventering i sex olika tätortsnära lokaler i Linköpings kommun. Trädgårdsföreningen Magistratshagen Jungfruberget Ugglebohagen Vidingsjö backar Heda betesmark Fjärilsart Tokarp Ullstämma Aurorafjäril Citronfjäril Kålfjäril Rapsfjäril Rovfjäril Skogs-& Ängsvitvinge 2 Amiral 1 1 Aspfjäril Berggräsfjäril Brunfläckig pärlemorfjäril Kamgräsfjäril Luktgräsfjäril Nässelfjäril Prydlig pärlemorfjäril 1 Påfågelöga Pärlgräsfjäril Sandgräsfjäril 1 Silverstreckad pärlemorfjäril Skogsnätfjäril Skogspärlemorfjäril Slåttergräsfjäril Sorgmantel Storfläckig pärlemorfjäril 2 Vinbärsfux 1 5 Vitgräsfjäril 11 Älggräspärlemorfjäril Ängspärlemorfjäril Almsnabbvinge Eksnabbvinge 1 Grönsnabbvinge 1 Midsommarblåvinge 1 Mindre guldvinge Puktörneblåvinge Silverblåvinge Violettkantad guldvinge 2 Vitfläckig guldvinge 1 2 Ängsblåvinge Skogsvisslare 1 Tåtelsmygare Ängssmygare Totalt antal arter 6 (7) 7 7 (9) 10 (11) (25) 22 (26) 25 (30) Totalt antal individer

16 Utanför transekt På transekt Antal arter Series2 Series1 5 0 Tokarp Trädgårdsföreningen Magistratshagen Jungfruberget Ugglebohagen Vidingsjö backar Heda betesmark Ullstämma Figur 1. Antal dagfjärilsarter per område individer Antal Tokarp Magistratshagen Jungfruberget Ugglebohagen Vidingsjö backar Heda betesmark Ullstämma Trädgårdsföreningen Figur 2. Antal individer per område

17 60 50 Antal individer/ha Tokarp Trädgårdsföreningen Magistratshagen Jungfruberget Ugglebohagen Vidingsjö backar Heda betesmark Ullstämma Figur 3. Individtäthet per hektar per område.

18 Figur 4. Karta över Tokarp. Tokarp

19 Heda betesmark Ugglebohage Figur 5. Karta över Heda betesmark och Ugglebohagen.

20 Trädgårdsföreningen Magistratshagen Jungfruberget Vidingsjö backar Ullstämmahagen Figur 6. Karta över de fem områdena i centrala Linköping

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Grannsamverkan för bättre naturvård! Fjärilarna visar vägen till landskapsbaserade ersättningar

Grannsamverkan för bättre naturvård! Fjärilarna visar vägen till landskapsbaserade ersättningar Grannsamverkan för bättre naturvård! Fjärilarna visar vägen till landskapsbaserade ersättningar Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Juliana Daniel-Ferreira, Dennis Jonason, Per Milberg, Lars Westerberg Linköpings

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Utlängan. Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress:

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Gynna dagfjärilarna! Naturinformation. Rapport 2014:3

Gynna dagfjärilarna! Naturinformation. Rapport 2014:3 Naturinformation Rapport 2014:3 Gynna dagfjärilarna! Park och naturförvaltningen, juni 2014. Rapport: Emil Nilsson Foton: Anette Wigeborn-Bergström (röd solhatt och fjärilsbuske) och Anette Lindgren (första

Läs mer

Inventering av naturvårdsintressanta insekter inom fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7, Mörbylånga kommun Markus Franzén

Inventering av naturvårdsintressanta insekter inom fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7, Mörbylånga kommun Markus Franzén Inventering av naturvårdsintressanta insekter inom fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7, Mörbylånga kommun Markus Franzén Bjuv 2009-09-15 1 Innehållsförteckning Uppdragsinformation...3 Beställare...3

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27. Postadress: 402 22 Göteborg Adress: Skansgatan 3

RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27. Postadress: 402 22 Göteborg Adress: Skansgatan 3 RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27 Brukare: Västkuststiftelsen Rådgivare: Therese Lundell Adress: Box 5073 Länsstyrelsen Västra Götaland Postadress:

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun (7) Naturvårdsenheten Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE008 i Haninge kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Ängsholmen. Bilaga Karta med restaureringsområden

Läs mer

Vildbin i vägkanter längs väg O 1655 Roasjö-Reaskäl

Vildbin i vägkanter längs väg O 1655 Roasjö-Reaskäl Vildbin i vägkanter längs väg O 1655 Roasjö-Reaskäl 2013 Innehåll Syfte... 3 Uppdrag... 3 Metod... 3 Klassindelning av vägkanter... 3 Resultat... 4 Redovisning av vägkanter... 5 Sträcka 01... 9 Sträcka

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr 1(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 2006 och 2009 2(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 20062006-2009 Inventeringen har genomförts som en del i EU-LIFE-projektet

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Bestorps naturreservat och friluftsområde

Bestorps naturreservat och friluftsområde Bestorps naturreservat och friluftsområde Bestorp har stora naturvärden Bestorp är beläget på Mössebergs sydsluttning och omfattar även en del av platån. Mösseberg är ett av Falbygdens mest markanta kambrosiluriska

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 1 (8) Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån.

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Det moderna jordbrukets utveckling har medfört att de naturliga slåtter- och betesmarkerna, ängar och hagar, blivit allt ovanligare.

Det moderna jordbrukets utveckling har medfört att de naturliga slåtter- och betesmarkerna, ängar och hagar, blivit allt ovanligare. FÖRORD Det moderna jordbrukets utveckling har medfört att de naturliga slåtter- och betesmarkerna, ängar och hagar, blivit allt ovanligare. Som ett led i arbetet med att dokumentera och tillvarata naturvärdena

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE0 0420137 i Kristianstad kommun Öppen glänta med bar sand i varmt söderläge inne i de trädklädda sanddynerna. Foto: Johanna Ragnarsson. Bilaga 1

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa.

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa. Datum 2015-10-20 Dnr: 511-1375-15 1(14) Naturvärden i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg som är av europeiskt intresse Länsstyrelsen fick i våras i uppdrag av Naturvårdsverket

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby. Bilaga: Karta

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat. Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU

Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat. Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU 1. Underlag för uppföljning av effekter av miljöersättningar Det saknas data för att kunna analysera effekten

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Den extremt hotade strandärtmotten på ett Strandvialblad i Sandö. Sandstränderna i området är insekternas habitat I Skärgårdshavet bl.a. på Sandö

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012

Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Instruktion för fjärilsinventering inom det gemensamma delprogrammet Övervakning av dagflygande storfjärilar (Länsstyrelsernas) Version 2012 Karl-Olof Bergman och Nicklas Jansson Inventeringsinstruktionen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Friställning av skyddsvärda träd 2017

Friställning av skyddsvärda träd 2017 Naturcentrum / Naturvård Rapport 2017-11-29 Friställning av skyddsvärda träd 2017 Redovisning av utförda åtgärder Mikael Lindén Naturvård & reservatsförvaltning Naturcentrum Telefon (direkt): 0852302520

Läs mer

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Naturvärdesinventeringen utfördes den 8 och 9 maj 2014 av Robert Björklind och Rebecka Lemoinè. Naturvärdesinventeringen

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE0420077 i Simrishamns kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 3 INLEDNING Restaureringsplanen

Läs mer

N A T U R. Inventering av dårgräsfjäril i Eklandskapet 2010. Karl-Olof Bergman 2010:4 I LINKÖPING

N A T U R. Inventering av dårgräsfjäril i Eklandskapet 2010. Karl-Olof Bergman 2010:4 I LINKÖPING N A T U R I LINKÖPING 2010:4 Inventering av dårgräsfjäril i Eklandskapet 2010. Karl-Olof Bergman Dårgräsfjärilen är det östgötska eklandskapets egen dagfjäril. Den flyger i lummiga ekhagar rikligt beströdda

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar betydelse för miljöövervakning Karin Ahrné, Åke Berg, Roger Svensson & Bo Söderström CBM Centrum för biologisk mångfald CBM:s

Läs mer

Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Vagnö Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress: Ronnebygatan

Läs mer

Uppföljning Natura 2000

Uppföljning Natura 2000 Uppföljning Natura 2000 Inventering av dagfjärilar och humlor på Biskops-Arnö och vid Hjälstaviken år 2010 och 2014. Maya Johansson 2014 POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 TELEFON 010-22

Läs mer

Restaurering av Wikparken

Restaurering av Wikparken Restaurering av Wikparken Tommy Lennartsson, Centrum för Biologisk Mångfald & Upplandsstiftelsen Steg 1, markanvändningshistoria, och 2, fältinventeringar En historisk genomgång visar att Wik-områdets

Läs mer

RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN

RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN DATUM: 25/11 2004 Brukare: Adress: Postadress: Kundnummer: Västkuststiftelsen Box 5073 402 22 Göteborg N 5559 Rådgivare: Svante

Läs mer

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE Bilaga 2 2012-06-21 Sida 1(8) Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för Torhamnaskär, Öppenskär och Äspeskär i Natura 2000-området Hästholmen-Öppenskär, SE0410099 i Karlskrona kommun Postadress:

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern RESTAURERINGSPLAN Datum 2014-11-06 Referens 512- Sida 1(6) Restaureringsplan Fågelskär i Vänern Natura 2000-kod och namn: SE061001 Millesvik och Lurö skärgård, SE0610006 Värmlandskärgården, SE 0610249

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer