Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan GYVF Sammanfattning Nämnden har inte tidigare beslutat om kommunikationsstrategier och aktivitetsplaner. Beslut om strategin har tagits av ledningsgruppen. Med anledning av att arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen sedan årsskiftet har en ny ledningsorganisation och därmed en ny organisationsstruktur, förvaltningen sedan 2013 är en av tre i en gemensam skolorganisation samt förvaltningens ansvarsområde utökats till att även omfatta arbetsmarknadsområdet ställs helt nya krav på en offensiv, övergripande och strategisk kommunikation. En förutsättning för att förvaltningen ska kunna fungera med sina nya uppdrag, sin nya ledningsstruktur och sitt nya ämnesområde är att det finns fungerande strukturer och utgångspunkter för kommunikation. Dessa ska bidra till att utveckla en helhetssyn och kunskaper som ger förutsättningar att navigera i en komplex organisation. Dessa ska också stärka vårt varumärke och skapa goda förutsättningar för en lärande organisation. Kommunikationsarbetet ska bidra till en ökad måluppfyllelse och att Malmöborna har lätt att hitta och tillgodogöra sig alla de utvecklingsmöjligheter som finns inom våra verksamheter. Kommunikationsstrategin är utgångspunkten för vårt arbete och har lång hållbarhet, som bilaga till strategin finns även riktlinjer för gymnasieskolornas utformande av Malmö Apps. Aktivitetsplanen är på årsbasis och revideras årligen i samband med utvärderingen av kommunikationsinsatserna. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att godkänna kommunikationsstrategin, samt godkänna aktivitetsplan 2015 och riktlinjer för Malmö Apps. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AGVN Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan Kommunikationsstrategi 2015 Aktivitetsplan bilaga1_aktivitetsplan_(riktlinjer_maapps) Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott SIGNERAD

2 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (2) Ansvariga Lars Silverberg Avdelningschefbitr direktör

3 Kommunikationsstrategi 2015 för arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

4 Bakgrund Med anledning av att arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen från årsskiftet har en ny ledningsorganisation och därmed en ny organisationsstruktur ställs helt nya krav på en offensiv och strategisk kommunikation. Förvaltningens ansvarsområde har även utökats med hela arbetsmarknadsområdet. Ett nytt ämnesområde där en tydlig framgångsfaktor är att utveckla synergieffekter i en ny och nära samverkan med utbildningsområdet. Sedan 2013 är förvaltning dessutom en av tre skolförvaltningar i Malmö stad med krav på en nära samverkan, ett gemensamt ansikte utåt och ett utvecklingsarbete vid de så kallade klassiska övergångarna. En förutsättning för att förvaltningen ska kunna fungera med sina nya uppdrag, sin nya ledningsstruktur och sitt nya ämnesområde är att förvaltningen skapar fungerande strukturer för kommunikation för att utveckla helhetssyn och kunskap och ge förutsättningar för att öka förmågan att navigera i den nya förvaltningens komplexitet. Detta gäller i hög grad förvaltningens ledningsorganisation men även våra medarbetare ska ha förutsättningar att uppleva ett större vi och därmed lättare finna de nya oprövade vägarna. Vi vill med kommunikationen mitt i denna omdaningsperiod bidra till att utveckla förutsättningarna för en lärande organisation som i sig är en förutsättning för en ökad måluppfyllelse inom hela verksamhetsområdet. Kommunikationsarbetet är en viktig och kanske helt avgörande funktion i denna strävan. Vägledningscentrums verksamhet sorteras in under kommunikationsavdelningens ansvarsområde och blir därmed en viktig aktör för dialogen med Malmöborna. Denna kommunikationsstrategi pekar ut riktningen för kommunikationsarbetets långsiktiga arbete. Till strategin kopplas en årlig aktivitetsplan i vilken även prioriterade områden, skarpa löften och kommunikationsmål finns. Till strategin ska även en uppdragsformulering och en aktivitetsplan för Vägledningscentrum kopplas. Delar av deras åtaganden finns i aktivitetsplanen. 2

5 Syfte Kommunikationsarbetet ska skapa kunskaper om och en helhetssyn av förvaltningen både externt och internt. Det skall leda till att Malmöbor förstår vilka utvecklingsmöjligheter det finns att tillgå i våra verksamheter och att det är lätt att hitta eller att få hjälp på vägen. Kommunikationsarbetet ska också bidra till att skapa välinformerade medarbetare som möter Malmöbon med engagemang och inspiration. Kommunikationsarbetet ska stödja visionen Vi ger kraft att växa och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse. Kommunikationsarbetet ska utveckla och stärka vårt gemensamma varumärke. Uppdrag Att skapa kommunikationsstrukturer som bidrar till välinformerade och engagerade medarbetare och som skapar förutsättningar för en lärande organisation. Kommunikationsarbetet bidrar därmed till en ökad måluppfyllelse. Att stödja hela förvaltningen och dess verksamheter i kommunikations-, informations, varumärkes-, marknadsförings-, massmedie-, kris- och förändringskommunikation. Att initiera och utveckla kommunikationsstrategier kopplade till måldokument och förvaltningens processer. Att säkerställa att allt kommunikationsarbete bedrivs inom ramen för de riktlinjer, policydokument och mallar som Malmö stad stipulerar. Att verkställa kommunikationsuppdragen för gymnasieskolornas samverkansregion i Skåne och västra Blekinge. 3

6 Utgångspunkter Vi ger kraft att växa AGV-N GRUNDSKOLA 6-16 ÅR GY1 GY2 ARBETSLIV STADSOMRÅDE ÅR FÖRSKOLA 1-5 ÅR ARB.M VUX HÖGSKOLA Kommunikationsarbetet utgår från de grundläggande målformuleringarna för förvaltningens arbete och beaktar Malmökommissionens rekommendationer. Målformuleringarna är i de flesta fall ett verksamhetsåtagande såsom till exempel att utbilda eller ge förutsättningar för självförsörjning det betyder att kommunikationsarbetet måste fungera som en stödstruktur för att öka kvaliteten på insatserna. För att bedriva ett effektivt och väl fungerande kommunikationsarbete tar vi utgångspunkt i ett resonemang om att det är medarbetarna som är ambassadörer för vår verksamhet. Det är de som möter Malmöborna i alla de aktiviteter som finns inom förvaltningen. Engagerade och välinformerade medarbetare med yrkesstolthet och arbetsglädje är avgörande för kvaliteten i mötet. Vår primära målgrupp är medarbetarna och därmed internkommunikationen. I det livslånga lärandet och i en förvaltning med vår bredd är samverkansytorna och ingångarna många. Vilket gör att bilden av vår verksamhet är av stor betydelse. Extern kommunikation och marknadsföring bidrar till att bilden förtydligas. Det krävs en ökad medvetenhet om att alla inom förvaltningen arbetar i Malmöbornas tjänst för utbildning och arbeten. Kommunikation verkar i relationerna mellan ledning och medarbetare, mellan medarbetare och brukare samt mellan organisationen och dess intressenter och blir därmed en strategisk ledningsresurs med särskilt fokus på det kommunikativa ledarskapet. 4

7 Vi ger kraft att växa är det gemensamma löftet och visionen internt såväl som externt. Visionen bidrar till att stärka vårt varumärke i omvärlden. Verksamheterna kan bryta ner/utveckla visionsformuleringen till ett verksamhetsanpassat budskap men alltid i samklang med den övergripande visionen. Inom förvaltningen styrs kommunikationsarbetet centralt. För att kommunikationen ska fungera som systematiserad strategisk ledningsresurs är det viktigt att den hålls samman och profileras enligt de gemensamma utgångspunkterna, målformuleringarna, budskapen och den grafiska profilen. Vi följer Malmö stads övergripande policydokument, riktlinjer och grafiska profil. Ansvarsprincipen gäller det innebär att det alltid är ansvarig chef som uttalar sig i kris (det ska inte läsas som att ingen annan får uttala sig meddelarfrihet råder och ska respekteras). Ansvarsprincipen innebär också att varje chef har ett informationsansvar gentemot medarbetare. Alla medarbetare har även en skyldighet att söka den information och kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi ska aktivt eftersträva samverkan med de två andra skolförvaltningarna och i görligaste mån kalibrera de kommunikationsinsatser som är av likvärdig art. Vi ska aktivt verka för ett utbyte över förvaltningsgränserna. Vi är en självklar och kommunikativ part i samverkan med andra organisationer. Kommunikationen ska alltid vara öppen, sann, tydlig, relevant, planerad och samordnad. 5

8 Intern kommunikation Vår utgångspunkt är att välinformerade och engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa kvalitativa möten med Malmöborna. Det betyder att kommunikationsarbetet har ett prioriterat fokus på internkommunikation. Dialogen, debatten, informationskvaliteten och de informationskanaler vi använder oss av bidrar till medvetna och delaktiga medarbetare som är ambassadörer för verksamheten. Det är medarbetarna som möter Malmöborna i vardagen. I vår förvaltning går intern information före extern och vi har högt i tak. För den fördjupade interninformationen om förvaltningens verksamhet svarar personaltidningen Edico med, för närvarande, åtta utgåvor om året. Tidningen har en tydlig ambition att synliggöra medarbetare, framgångar och berättelser om vardagen. Den är också en viktig del i vår strävan att skapa en lärande organisation. För den snabba interninformationen, om prioriterade nyheter och beslut i förvaltningen, är det önskvärt att ytterligare utveckla den gemensamma användningen av Komin. Ett antal utvecklingsmål för internkommunikationen finns närmare beskrivna i aktivitetsplanen för Öka andelen medarbetare som använder sig av KOMIN. Öka läsvärdet av Edico. Utveckla fler digitala kanaler för internkommunikation. 6

9 Extern kommunikation Den externa kommunikationen är gränssnittet mellan verksamheten och Malmöborna, främst representerade av elever, studerande, föräldrar, deltagare i arbetsmarknadsprogram, samverkanspartners och övriga intressenter, och har huvudsakligen två funktioner. Att säkerställa att Malmöbornas informationsbehov tillgodoses på ett enkelt och överskådligt sätt att medborgarnas behov, förutsättningar och önskemål är utgångspunkten för kommunikationens struktur och innehåll. Att inspirera till individuell utveckling och ett livslångt lärande som i sin tur är en viktig beståndsdel för den hållbara stadens ständiga utveckling. Den externa kommunikationsstrategin syftar även till att uppfylla en ambition från Malmökommissionens slutsatser att hitta nya vägar att sprida information till allmänheten om utbildningsinstitutionernas verksamhet och utveckling för att förebygga stigmatisering. I detta läser vi in en bildningssträvan, att slå hål på förutfattade meningar och felaktiga uppfattningar om verksamheterna och utbildningssystemet samt arbetsmarknadsinsatserna. Ett gemensamt agerande och en gemensam profil i den externa kommunikationen och ett tydligare gemensamt vi ger större genomslagskraft och stärker vårt varumärke. Vi:et ska kommunicera förvaltningens övergripande budskap och våra löften. Förvaltningens kommunikationsarbete ska också utveckla förmågan att lyssna på Malmöbornas uppfattningar om vår verksamhet genom att inhämta synpunkter och önskemål och genom att utveckla arbetet med sociala medier och andra kommunikationskanaler, exempelvis utvärderingar. En målsättning med den externa kommunikationen är att bland elever, studerande och deltagare i arbetsmarknadsprogram skapa en högre vilja att rekommendera eller vara positivt inställd till våra verksamheter. Bilden av förvaltningens verksamhet skapas i stor utsträckning av våra medarbetares inställningar och deras berättelser om sin arbetsvardag, deras sätt att möta eleverna, de studerande, programdeltagarna och Malmöborna. Det som syns i medierna liksom marknadsföring och information om förvaltningen påverkar också bilden. Genom att vi är proaktiva, både när det gäller goda och dåliga nyheter utvecklar vi goda relationer med mediernas representanter och bidrar därmed till en korrekt bild av vår verksamhet. Ett antal utvecklingsmål för extern kommunikation finns närmare beskrivna i aktivitetsplanen för

10 Sociala medier Arbetsmarknads- gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen har för närvarande ingen gemensam, enhetlig strategi eller organisation för konton i sociala medier. Sociala medier är en kanal av många som kan användas i förvaltningens kommunikationsplanering. Likt övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte, mål och plan. Varje förvaltning ansvarar för sina aktiviteter i sociala medier. Kommunikationsavdelningen på stadskontoret har ett samordnade ansvar för en samlad förteckning över kommunens närvaro i sociala medier på malmo.se samt bistår med stöd och rådgivning. Som myndighet är allt som postas på konton i sociala medier allmänna handlingar. Då det inte är ekonomiskt försvarbart att diarieföra allt som postas på sociala medier ska istället en förteckning finnas. I dagsläget är förvaltningens förteckning inte komplett. Organisation Kommunikationsarbetet inom förvaltningen styrs centralt. Kommunikationsavdelningens organisation följer i stora delar den nya ledningsorganisationens uppbyggnad. Kontaktkommunikatörer har utsetts att bevaka de fyra områdena för att kommunikationsavdelningen ska få tag på förvaltningens helhetsbild. Helhetsbilden bildar utgångspunkt för strategiska överväganden och prioriteringar. Kommunikatörerna identifierar och initierar kommunikationsinsatser. 8

11 Samverkan EXTERN KOMMUNIKATION KANSLIET I enlighet med Malmökommissionen Marknadsföring LG LG GY1 LG GY2 LG LG RAPPORT- ERING KOMMUNIKATIONS- AVDELNINGEN INTERN KOMMUNIKATION Strategiskt/helhet Lärande organisation Vi ger kraft att växa Ökad måluppfyllelse I huvudet på ledningsgruppen Verksamhetsaktiviteter Lära känna sin förvaltning Bli en del av en större helhet Minska vi och dom-tänkandet ARB.M VUX Samarbete med de andra skolförvaltningarna Malmö stads-perspektivet Förvaltningen i hela sin bredd har många externa samverkansarenor. Från grundskola till högskola och arbetsmarknad. I Malmös samlade skolorganisation, har vi samma målgrupp under många år. Det är viktigt att visa en samlad bild av Malmö stad genom alla stadier. Kommunikationsavdelningen arbetar i nära samverkan med kommunikationsavdelningarna på förskole- och grundskoleförvaltningarna. Vi vill genom samverkan skapa de bästa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. För att underlätta detta är det viktigt att skapa förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar och att minimera gränshindren. Med samverkan och flexibilitet kan vi skapa de förutsättningar som bäst gynnar Malmöbon. Den nya ledningsorganisationen ställer också krav på interna samverkansarenor, forum för debatt och dialog, kollegialt lärande och nätverk. Det är en viktig utmaning att kommunikationsstrukturen faciliterar och underlättar för dialogen och det utbyte som är nödvändigt för att skapa en lärande och kommunikativ organisation. 9

12 Opinionsarbete Malmö är landets tredje största stad med utmaningen att vara massmedialt frontad som staden med stora integrationsproblem, segregation, låga skolresultat. Samtidigt har Malmö genomfört en gigantisk omorganisation som återsamlat ansvaret för invånarnas utbildning, från förskola till vuxenutbildning i, centrala förvaltningar. Det finns ännu inga mätbara resultat av den förändringen. Behov: Att nyansera bilden av en lokalt segregerad skolvärld med våldsam miljö och låga resultat och. Att proaktivt visa och lyfta fram goda exempel. Styrka: En gemensam plan, tre utbildningsdirektörer, tre frontfigurer som kan samlas i gemensamma aktioner, men som också kan turas om att växeldra i ett opinionsarbete. Vi kommer att arbeta med opinionsarbetet både i en samverkan med de andra skolförvaltningarna och branscher och näringsliv och profilera vår egen förvaltning som en aktiv och innovativ förvaltning inom skola, utbildning och arbetsmarknad. Kriskommunikation Med anledning av förvaltningens breda verksamhetsfält och omfattning uppstår det ofta kriser. Kriserna är av olika omfattning och karaktär. Det kan handla om akuta händelser eller långvariga förtroendekriser, förändringskriser, internt eller externt eller båda delarna. En kris oavsett vilken typ kräver alltid ett omfattande kommunikationsarbete. Kommunikationsavdelningen är en specialistavdelning och ska därför alltid vara engagerade i krishanteringen oavsett var i organisationen krisen uppstår. Oftast är det också avdelningen som först anar en annalkande kris. Krisberedskapen är hög och fungerar som ett stöd till verksamheterna. Ansvarsprincipen råder dock alltid men i nära samverkan med kommunikationsavdelningen. Kriskommunikationsarbetet finns närmare beskrivet i förvaltningens krisledningsplan. Vid större omorganisationer inom förvaltningen där flera verksamheter är inblandade går ansvarsprincipen över till kommunikationsavdelningen. 10

13 Utvärdering uppföljning Den digitala utvecklingen till trots har förvaltningen inget heltäckande kommunikationssystem som möjliggör snabba utvärderingar av särskilda kommunikationsinsatser. Med anledning av ovanstående kommer vi att vid strategiskt viktiga insatser ta ställning till hur det ska utvärderas. Vi kommer att följa utvecklingen av antalet besök på vårt intranät och vi kommer även att genomföra en läsvärdesundersökning. Under året kommer vi att verka för att få till stånd ett digitalt system för utvärdering av internkommunikationen. 11 Foto: Colourbox.com IllustratIoner: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

14 Foto: Colourbox.com aktivitetsplan 2015 för kommunikationsarbetet inom arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

15 Kommunikationsaktiviteter internt Mål: Att skapa en likvärdig verksamhet med hög kvalitet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla elever/studerande/deltagare inom gymnasie-, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Vår utgångspunkt är att välinformerade och engagerade medarbetare är en förutsättning för att öka måluppfyllelsen för Malmöborna. Det betyder att kommunikationsarbetet har ett prioriterat fokus på internkommunikation. Nedan ett antal åtgärder för att utveckla densamma. HELHETEN Genomföra kommunikationsträffar för förvaltningens chefer två gånger per år. På träffarna går vi igenom hur vi arbetar med kris, förändringar, marknadsföring, varumärkesarbete och kommunikation i förvaltningen och presenterar ledarnas kommunikativa verktygslåda med fokus på det kommunikativa ledarskapet. Streama nämndens möten och publicera dem på Komin Kommunikationsavdelningen skapar kommunikationsplaner inför särskilda satsningar, verksamheter, projekt och förändringsarbete. KOMIN Komin som idag är vårt gemensamma intranät och som skall tjäna som en självklar och effektiv kommunikationsplattform fungerar inte inom vår förvaltning. Vi har stora problem med att nå våra medarbetare på helheten. Pedagogisk personal arbetar i MaApps och det finns ett inbyggt motstånd mot att logga ut och in i olika plattformar. Internkommunikation är prioriterat men vi brister i det mest grundläggande. Vi når inte alla vår medarbetare med viktig information det innebär också att vi inte kan göra enkla utvärderingar av olika insatser. Komins minimala räckvidd är ett stort problem. Vi vill genom en rad olika åtgärder tydligt öka användningen. Målet är att under året se en tydlig utveckling där användandet ökar. Vi driver på för att få in internkommunikation som en frågeställning i medarbetarenkäten Vi skapar en stor och gemensam redaktion för både Komin, Edico, webbar och sociala medier. En representant från varje enhet ingår. Vi kommer att genomföra en Kominkampanj under våren. EDICO Vi kommer att genomföra en läsvärdesundersökning av Edico under vårterminen Vi vill öka relevansen, debatten och läsvärdet. Med utgångspunkt i undersökningsresultatet kommer utvecklingsmål att sättas upp. Mätbarheten är inte möjlig förrän hösten Vi kommer att göra ytterligare ansträngningar för att skapa debatt 2

16 DIGITALA KANALER Vi undersöker möjligheterna att kommunicera internt via alternativa digitala kanaler ex smart SMS, twitter, digitala informationsskärmar. Vi ska undersöka möjligheten att ta fram en app för förvaltningens medarbetare. LÄRANDE ORGANISATION Kommunikationsstrukturer och aktiviteter ska bidra till att skapa förutsättningar för en lärande organisation. Under 2015 startar vi ett Lärande café. En träffpunkt för alla medarbetare inom förvaltningen. Caféet kommer att gästas av inspirerande föreläsare. Föreläsarna kan vara internationella, nationella, lokala eller interna. * Tanken är att ge inspiration, att ifrågasätta, att hitta nya vägar och att debattera. Målet är att genomföra minst sex träffar under kalenderåret och att på plats undersöka medarbetarnas nöjdhet med arrangemanget. Utveckla strukturer för en lärande organisation genom att finna vägar till ett strukturerat och gränsöverskridande kollegialt lärande exempelvis genom att skapa dialogforum och aktiva nätverk och mötesplatser. Genomför även traditionella Mötesplatser för kris- och förändringskommunikation. NY LEDNINGSORGANISATION Utveckla kommunikationen från förvaltningsledningsgruppen och de lokala ledningsgrupperna till medarbetarna. Profilera den nya ledningsstrukturen Tillsammans med HR arbeta för att stärka det kommunikativa ledarskapet 3

17 Kommunikationsaktiviteter externt HELHETEN Vem är vi? Ett presentationspaket som berättar om förvaltningen, visionen, uppdraget, verksamheterna och volymerna etc. En powerpointpresentation, en liten folder (båda även i engelsk variant) samt roll-up. Arrangera TODO-mässan, en mötesplats för unga jobb och studier som presenterar hela förvaltningens verksamhet. Arbetet sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Arrangera Yrkes-SM 2016, förbereda, koordinera och projektleda arbetet. I samverkan med World Skills Sweden, Region Skåne, Malmömässan och branscherna. Ta fram en strategi för hur vi arbetar med digitala informationsskärmarna ARBETSMARKNADSOMRÅDET Staben Förtydliga och kommunicera det strategiska arbetet inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Förtydliga organisationen inom arbetsmarknadsområdet Synliggöra arbetsmarknadsinsatserna, omvärldsanalyserna och utredningar Jobb Malmö Utveckla Jobb Malmös varumärke internt och externt. Vi tänder stjärnor artikelserie om goda exempel i Edico, på webben och Komin. Utveckla deltagarkommunikationen Implementera en grundläggande kommunikationsstruktur Gymnasieskolan Skapa tillgänglighet till varje gymnasieskolas allmänna mailadresser Profilera de kommunala gymnasieskolorna (Malmökommissionen) Profilera våra yrkes- och lärlingsutbildningar Genomföra en attitydkampanj för studier (Malmö tillväxt och skattekraft) Arrangera gymnasiemässan på TODO Öppet hus-kampanj (utökade digitala kanaler) Arrangera informationsmöten för SYV om gymnasieskolornas utbildningsutbud. MaAPPS implementera riktlinjerna (bilaga 1) Skapa en gemensam facebooksida Gymnasiekollen Producera skolspecifikt tryckt material Bistå projektet Hållbar social integrering och inkludering med särskild kommunikationsplan och aktiviteter. Arrangera branschdag för SYV (grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad). 4

18 Vuxenutbildningen Lansera vuxwebben och digitalt utvärdera användarvänligheten med snabbenkäter på webben. Ta fram en särskild informations- och marknadsföringsstrategi (ett led i den uppsökande verksamheten. Utveckla digitala kanaler vuxchatt och sociala medier. Förenkla och synkronisera enhetsspecifika strukturer Nylansera informationsmöten om nyheter i utbildningsutbudet för SYV och andra parter inom utbildningsoch arbetsmarknadsområdet. Arbeta fram gemensamma begrepp Vägledningscentrum Vägledningscentrum möter under ett år cirka Malmöbor. Väldigt många möten sker i dialogform. Uppföljningen av verksamheten sker idag huvudsakligen volymmässigt. Det är angeläget att utveckla former för hur vi tar till vara Malmöbornas synpunkter på verksamheten och behov av olika insatser/verksamheter. Lika angeläget är det att utvärdera vägledningsinsatserna kvalitativt. Vägledningscentrum behöver också få en tydligare roll internt. Vägledningscentrums uppdrag ska under året vara färdigt och implementerat Under året startar arbetet med att lägga en grund för en långsiktig och kvalitativ uppföljning av vägledningen. Uppsökande verksamhet till både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Utökade öppettider för vuxchatten. Marknadsföring av vuxchatten Vägledningscentrum som en visuellt sammanhållen mötesplats och aktivt skyltfönster. SOCIALA MEDIER Förvaltningen har ingen gemensam, enhetlig strategi eller organisation för konton i sociala medier. Sociala medier är en kanal av många som kan användas i förvaltningens kommunikationsplanering. Likt övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte, mål och plan. Utveckla och strukturera vår närvaro på sociala medier, inom samtliga verksamhetsområden och särskilda aktiviteter, som anpassas efter verksamhetsspecifika behov. Upprätta förteckning över sociala medier. Ge förslag på strategi, ansvar och organisation för förvaltningens kommunikation med medborgare via sociala medier. Förtydliga rollfördelningen mellan stadskontorets kommunikationsavdelning och vår förvaltning ska förtydligas. Ta fram en hashtag Arbeta fram kommunikationsstrategier för Employer branding tillsammans med HR. 5

19 Varumärkesarbete OPINIONSBILDNING Gemensamt opinionsarbete tillsammans med de andra skolförvaltningarna, branscher, näringsliv och andra parter inom arbetsmarknadsområdet: Debattartiklar, Sydsvenskan, branschtidningar. I aktuella skolfrågor och/eller summerande i slutet av vårtermin och ambitioner inför uppstart av hösttermin. Debattartiklar, Sydsvenskan, branschtidningar. I aktuella frågor och/eller inför uppstart av innovativa åtgärder, eller framgångsrika resultat inom arbetsmarknadsområdet. Almedalen: Malmö som kunskapsstad utmana fördomarna, ge de goda exemplen. Jobba visuellt, digitalt; filmer som loopar med röster från verksamheten. Malmö som en innovativ arbetsmarknadsaktör som ser och skapar möjligheter i de stora utmaningarna. Enskilt opinionsarbete: Förankra organisationen internt, för att få draghjälp av medarbetarna som ambassadörer. Besök i verksamheten. Närvara på twitter. Puffa för beslut, projekt och evenemang som stärker varumärket Malmö som kunskapsstad. Twitter är en smal plattform, (bara 6% av användarna av sociala medier finns där) men når andra opinionsbildare och media. BILDEN AV VERKSAMHETERNA På vilket sätt gestaltas förvaltningens verksamheter i medierna? Förvaltningen bevakar allt som skrivs om förvaltningen och verksamheterna i medierna, sociala medier och andra myndigheter. Bevakningen är ett led i att bevaka varumärkesutvecklingen, att i tid uppfatta eventuellt kommande mediala händelser och förtroendekriser. Vi ska sprida goda exempel via webben och via pressmeddelanden På årsbasis följa och utvärdera den massmediala bilden av verksamheten. Tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen genomföra medieträning för alla ledare. Två gånger per år. Arbeta proaktivt med de kommunikativa och strategiska perspektiven i alla kriser, interna, externa och förtroendekriser (krisledningsplan). 6

20 SKARPA LÖFTEN EN PROCESS FÖRVALTNINGENS CREDO Kommunikationsavdelningen kommer att starta en process för att ta fram gemensamma skarpa löften från förvaltningen till Malmöborna. Den övergripande visionen om att all vår verksamhet ska ge kraft att växa är den sammanhållande länken men ska brytas ner i konkreta och verksamhetsspecifika löften. Vad är det vi kan lova de Malmöbor som befinner sig i vår verksamhet? I processen ska frågan om våra kärnvärden besvaras så att alla medarbetare enkelt kan se sitt uppdrag. Det blir en ständig kompass som gör det möjligt för alla att arbeta mot samma mål. Vad är det vi måste göra för att åstadkomma det vi lovar? Vad måste jag som medarbetare leva upp till och vad måste vi som arbetsgivare göra? Resultatet av processen ska dokumenteras och kommuniceras internt och externt. En vacker trycksak tas fram av kommunikationsavdelningen. Den betraktas som vår bibel och finns i varje medarbetares hand. Vi kommer även att producera en film på temat. VARUMÄRKESBYGGANDE OCH BILDNINGSINSATS Den nationella och lokala debatten om skolan är ofta hård i sina omdömen om skolans kvalitet. Alla har en åsikt om skolan. Alla skolor har ett rykte. Skriverierna om Jobb Malmö har stundtals varit mycket kritiska. Vuxenutbildningen driver sin verksamhet lite i skymundan. Producera en verksamhetstidning - i enlighet med Malmökommissionens rekommendation. Ett nummer per termin. Tidningen har två syften dels att berätta om allt det goda som sker i skolans värld, alla framgångar, utmärkelser och aktiviteter. Dels att slå hål på myter och förutfattade meningar om våra verksamheter, om utbildningssystemet, om Malmös arbetsmarknad, om SFI och vuxenutbildningen. Ett varumärkesbyggande arbete och en bildningssträvan. SAMVERKANSREGIONEN Utvärdera användarvänligheten på skanegy.se Utvärdera chattfunktionen på skanegy.se Fortsatt utvecklingsarbete av skolportalen, skanegy, chatten Katalogen Ditt gymnasieval Gemensamma riktlinjer för mässor 7

21 8 Årshjul aktivitetsplan 2015

22 Bilaga 1 (Aktivitetsplan 2015) Riktlinjer för gymnasieskolors utformande av MaApps Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Foto: Colourbox.com

23 Innehållsförteckning En officiell webbplats...3 Dokument som styr oss... 3 Plattformarnas olika syften...4 Malmo.se... 4 Målgrupper... 4 MaApps skolans pedagogiska webbplats... 4 Målgrupper... 4 Den pedagogiska plattformen i MaApps...5 Riktlinjer för utseende och innehåll... 5 Mall för publika sidor... 5 Mall för inloggningssida... 5 Namnstandard för huvudrubrik... 5 Standardtext på startsida... 5 Information som enbart ska finnas på malmo.se... 5 Länk till MaApps från malmo.se... 6 Checklista för skolans pedagogiska webbplats...7 Bilaga 1. Riktlinjer för användande av Malmö Apps...8 Bilaga 2. Mall för publika sidor...9 Bilaga 3. Mall för inloggningssida Bilaga 4. Manual för publika sidor Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Riktlinjer för gymnasieskolors utformande av MaApps

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer