Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan GYVF Sammanfattning Nämnden har inte tidigare beslutat om kommunikationsstrategier och aktivitetsplaner. Beslut om strategin har tagits av ledningsgruppen. Med anledning av att arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen sedan årsskiftet har en ny ledningsorganisation och därmed en ny organisationsstruktur, förvaltningen sedan 2013 är en av tre i en gemensam skolorganisation samt förvaltningens ansvarsområde utökats till att även omfatta arbetsmarknadsområdet ställs helt nya krav på en offensiv, övergripande och strategisk kommunikation. En förutsättning för att förvaltningen ska kunna fungera med sina nya uppdrag, sin nya ledningsstruktur och sitt nya ämnesområde är att det finns fungerande strukturer och utgångspunkter för kommunikation. Dessa ska bidra till att utveckla en helhetssyn och kunskaper som ger förutsättningar att navigera i en komplex organisation. Dessa ska också stärka vårt varumärke och skapa goda förutsättningar för en lärande organisation. Kommunikationsarbetet ska bidra till en ökad måluppfyllelse och att Malmöborna har lätt att hitta och tillgodogöra sig alla de utvecklingsmöjligheter som finns inom våra verksamheter. Kommunikationsstrategin är utgångspunkten för vårt arbete och har lång hållbarhet, som bilaga till strategin finns även riktlinjer för gymnasieskolornas utformande av Malmö Apps. Aktivitetsplanen är på årsbasis och revideras årligen i samband med utvärderingen av kommunikationsinsatserna. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att godkänna kommunikationsstrategin, samt godkänna aktivitetsplan 2015 och riktlinjer för Malmö Apps. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AGVN Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan Kommunikationsstrategi 2015 Aktivitetsplan bilaga1_aktivitetsplan_(riktlinjer_maapps) Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott SIGNERAD

2 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (2) Ansvariga Lars Silverberg Avdelningschefbitr direktör

3 Kommunikationsstrategi 2015 för arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

4 Bakgrund Med anledning av att arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen från årsskiftet har en ny ledningsorganisation och därmed en ny organisationsstruktur ställs helt nya krav på en offensiv och strategisk kommunikation. Förvaltningens ansvarsområde har även utökats med hela arbetsmarknadsområdet. Ett nytt ämnesområde där en tydlig framgångsfaktor är att utveckla synergieffekter i en ny och nära samverkan med utbildningsområdet. Sedan 2013 är förvaltning dessutom en av tre skolförvaltningar i Malmö stad med krav på en nära samverkan, ett gemensamt ansikte utåt och ett utvecklingsarbete vid de så kallade klassiska övergångarna. En förutsättning för att förvaltningen ska kunna fungera med sina nya uppdrag, sin nya ledningsstruktur och sitt nya ämnesområde är att förvaltningen skapar fungerande strukturer för kommunikation för att utveckla helhetssyn och kunskap och ge förutsättningar för att öka förmågan att navigera i den nya förvaltningens komplexitet. Detta gäller i hög grad förvaltningens ledningsorganisation men även våra medarbetare ska ha förutsättningar att uppleva ett större vi och därmed lättare finna de nya oprövade vägarna. Vi vill med kommunikationen mitt i denna omdaningsperiod bidra till att utveckla förutsättningarna för en lärande organisation som i sig är en förutsättning för en ökad måluppfyllelse inom hela verksamhetsområdet. Kommunikationsarbetet är en viktig och kanske helt avgörande funktion i denna strävan. Vägledningscentrums verksamhet sorteras in under kommunikationsavdelningens ansvarsområde och blir därmed en viktig aktör för dialogen med Malmöborna. Denna kommunikationsstrategi pekar ut riktningen för kommunikationsarbetets långsiktiga arbete. Till strategin kopplas en årlig aktivitetsplan i vilken även prioriterade områden, skarpa löften och kommunikationsmål finns. Till strategin ska även en uppdragsformulering och en aktivitetsplan för Vägledningscentrum kopplas. Delar av deras åtaganden finns i aktivitetsplanen. 2

5 Syfte Kommunikationsarbetet ska skapa kunskaper om och en helhetssyn av förvaltningen både externt och internt. Det skall leda till att Malmöbor förstår vilka utvecklingsmöjligheter det finns att tillgå i våra verksamheter och att det är lätt att hitta eller att få hjälp på vägen. Kommunikationsarbetet ska också bidra till att skapa välinformerade medarbetare som möter Malmöbon med engagemang och inspiration. Kommunikationsarbetet ska stödja visionen Vi ger kraft att växa och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse. Kommunikationsarbetet ska utveckla och stärka vårt gemensamma varumärke. Uppdrag Att skapa kommunikationsstrukturer som bidrar till välinformerade och engagerade medarbetare och som skapar förutsättningar för en lärande organisation. Kommunikationsarbetet bidrar därmed till en ökad måluppfyllelse. Att stödja hela förvaltningen och dess verksamheter i kommunikations-, informations, varumärkes-, marknadsförings-, massmedie-, kris- och förändringskommunikation. Att initiera och utveckla kommunikationsstrategier kopplade till måldokument och förvaltningens processer. Att säkerställa att allt kommunikationsarbete bedrivs inom ramen för de riktlinjer, policydokument och mallar som Malmö stad stipulerar. Att verkställa kommunikationsuppdragen för gymnasieskolornas samverkansregion i Skåne och västra Blekinge. 3

6 Utgångspunkter Vi ger kraft att växa AGV-N GRUNDSKOLA 6-16 ÅR GY1 GY2 ARBETSLIV STADSOMRÅDE ÅR FÖRSKOLA 1-5 ÅR ARB.M VUX HÖGSKOLA Kommunikationsarbetet utgår från de grundläggande målformuleringarna för förvaltningens arbete och beaktar Malmökommissionens rekommendationer. Målformuleringarna är i de flesta fall ett verksamhetsåtagande såsom till exempel att utbilda eller ge förutsättningar för självförsörjning det betyder att kommunikationsarbetet måste fungera som en stödstruktur för att öka kvaliteten på insatserna. För att bedriva ett effektivt och väl fungerande kommunikationsarbete tar vi utgångspunkt i ett resonemang om att det är medarbetarna som är ambassadörer för vår verksamhet. Det är de som möter Malmöborna i alla de aktiviteter som finns inom förvaltningen. Engagerade och välinformerade medarbetare med yrkesstolthet och arbetsglädje är avgörande för kvaliteten i mötet. Vår primära målgrupp är medarbetarna och därmed internkommunikationen. I det livslånga lärandet och i en förvaltning med vår bredd är samverkansytorna och ingångarna många. Vilket gör att bilden av vår verksamhet är av stor betydelse. Extern kommunikation och marknadsföring bidrar till att bilden förtydligas. Det krävs en ökad medvetenhet om att alla inom förvaltningen arbetar i Malmöbornas tjänst för utbildning och arbeten. Kommunikation verkar i relationerna mellan ledning och medarbetare, mellan medarbetare och brukare samt mellan organisationen och dess intressenter och blir därmed en strategisk ledningsresurs med särskilt fokus på det kommunikativa ledarskapet. 4

7 Vi ger kraft att växa är det gemensamma löftet och visionen internt såväl som externt. Visionen bidrar till att stärka vårt varumärke i omvärlden. Verksamheterna kan bryta ner/utveckla visionsformuleringen till ett verksamhetsanpassat budskap men alltid i samklang med den övergripande visionen. Inom förvaltningen styrs kommunikationsarbetet centralt. För att kommunikationen ska fungera som systematiserad strategisk ledningsresurs är det viktigt att den hålls samman och profileras enligt de gemensamma utgångspunkterna, målformuleringarna, budskapen och den grafiska profilen. Vi följer Malmö stads övergripande policydokument, riktlinjer och grafiska profil. Ansvarsprincipen gäller det innebär att det alltid är ansvarig chef som uttalar sig i kris (det ska inte läsas som att ingen annan får uttala sig meddelarfrihet råder och ska respekteras). Ansvarsprincipen innebär också att varje chef har ett informationsansvar gentemot medarbetare. Alla medarbetare har även en skyldighet att söka den information och kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi ska aktivt eftersträva samverkan med de två andra skolförvaltningarna och i görligaste mån kalibrera de kommunikationsinsatser som är av likvärdig art. Vi ska aktivt verka för ett utbyte över förvaltningsgränserna. Vi är en självklar och kommunikativ part i samverkan med andra organisationer. Kommunikationen ska alltid vara öppen, sann, tydlig, relevant, planerad och samordnad. 5

8 Intern kommunikation Vår utgångspunkt är att välinformerade och engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa kvalitativa möten med Malmöborna. Det betyder att kommunikationsarbetet har ett prioriterat fokus på internkommunikation. Dialogen, debatten, informationskvaliteten och de informationskanaler vi använder oss av bidrar till medvetna och delaktiga medarbetare som är ambassadörer för verksamheten. Det är medarbetarna som möter Malmöborna i vardagen. I vår förvaltning går intern information före extern och vi har högt i tak. För den fördjupade interninformationen om förvaltningens verksamhet svarar personaltidningen Edico med, för närvarande, åtta utgåvor om året. Tidningen har en tydlig ambition att synliggöra medarbetare, framgångar och berättelser om vardagen. Den är också en viktig del i vår strävan att skapa en lärande organisation. För den snabba interninformationen, om prioriterade nyheter och beslut i förvaltningen, är det önskvärt att ytterligare utveckla den gemensamma användningen av Komin. Ett antal utvecklingsmål för internkommunikationen finns närmare beskrivna i aktivitetsplanen för Öka andelen medarbetare som använder sig av KOMIN. Öka läsvärdet av Edico. Utveckla fler digitala kanaler för internkommunikation. 6

9 Extern kommunikation Den externa kommunikationen är gränssnittet mellan verksamheten och Malmöborna, främst representerade av elever, studerande, föräldrar, deltagare i arbetsmarknadsprogram, samverkanspartners och övriga intressenter, och har huvudsakligen två funktioner. Att säkerställa att Malmöbornas informationsbehov tillgodoses på ett enkelt och överskådligt sätt att medborgarnas behov, förutsättningar och önskemål är utgångspunkten för kommunikationens struktur och innehåll. Att inspirera till individuell utveckling och ett livslångt lärande som i sin tur är en viktig beståndsdel för den hållbara stadens ständiga utveckling. Den externa kommunikationsstrategin syftar även till att uppfylla en ambition från Malmökommissionens slutsatser att hitta nya vägar att sprida information till allmänheten om utbildningsinstitutionernas verksamhet och utveckling för att förebygga stigmatisering. I detta läser vi in en bildningssträvan, att slå hål på förutfattade meningar och felaktiga uppfattningar om verksamheterna och utbildningssystemet samt arbetsmarknadsinsatserna. Ett gemensamt agerande och en gemensam profil i den externa kommunikationen och ett tydligare gemensamt vi ger större genomslagskraft och stärker vårt varumärke. Vi:et ska kommunicera förvaltningens övergripande budskap och våra löften. Förvaltningens kommunikationsarbete ska också utveckla förmågan att lyssna på Malmöbornas uppfattningar om vår verksamhet genom att inhämta synpunkter och önskemål och genom att utveckla arbetet med sociala medier och andra kommunikationskanaler, exempelvis utvärderingar. En målsättning med den externa kommunikationen är att bland elever, studerande och deltagare i arbetsmarknadsprogram skapa en högre vilja att rekommendera eller vara positivt inställd till våra verksamheter. Bilden av förvaltningens verksamhet skapas i stor utsträckning av våra medarbetares inställningar och deras berättelser om sin arbetsvardag, deras sätt att möta eleverna, de studerande, programdeltagarna och Malmöborna. Det som syns i medierna liksom marknadsföring och information om förvaltningen påverkar också bilden. Genom att vi är proaktiva, både när det gäller goda och dåliga nyheter utvecklar vi goda relationer med mediernas representanter och bidrar därmed till en korrekt bild av vår verksamhet. Ett antal utvecklingsmål för extern kommunikation finns närmare beskrivna i aktivitetsplanen för

10 Sociala medier Arbetsmarknads- gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen har för närvarande ingen gemensam, enhetlig strategi eller organisation för konton i sociala medier. Sociala medier är en kanal av många som kan användas i förvaltningens kommunikationsplanering. Likt övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte, mål och plan. Varje förvaltning ansvarar för sina aktiviteter i sociala medier. Kommunikationsavdelningen på stadskontoret har ett samordnade ansvar för en samlad förteckning över kommunens närvaro i sociala medier på malmo.se samt bistår med stöd och rådgivning. Som myndighet är allt som postas på konton i sociala medier allmänna handlingar. Då det inte är ekonomiskt försvarbart att diarieföra allt som postas på sociala medier ska istället en förteckning finnas. I dagsläget är förvaltningens förteckning inte komplett. Organisation Kommunikationsarbetet inom förvaltningen styrs centralt. Kommunikationsavdelningens organisation följer i stora delar den nya ledningsorganisationens uppbyggnad. Kontaktkommunikatörer har utsetts att bevaka de fyra områdena för att kommunikationsavdelningen ska få tag på förvaltningens helhetsbild. Helhetsbilden bildar utgångspunkt för strategiska överväganden och prioriteringar. Kommunikatörerna identifierar och initierar kommunikationsinsatser. 8

11 Samverkan EXTERN KOMMUNIKATION KANSLIET I enlighet med Malmökommissionen Marknadsföring LG LG GY1 LG GY2 LG LG RAPPORT- ERING KOMMUNIKATIONS- AVDELNINGEN INTERN KOMMUNIKATION Strategiskt/helhet Lärande organisation Vi ger kraft att växa Ökad måluppfyllelse I huvudet på ledningsgruppen Verksamhetsaktiviteter Lära känna sin förvaltning Bli en del av en större helhet Minska vi och dom-tänkandet ARB.M VUX Samarbete med de andra skolförvaltningarna Malmö stads-perspektivet Förvaltningen i hela sin bredd har många externa samverkansarenor. Från grundskola till högskola och arbetsmarknad. I Malmös samlade skolorganisation, har vi samma målgrupp under många år. Det är viktigt att visa en samlad bild av Malmö stad genom alla stadier. Kommunikationsavdelningen arbetar i nära samverkan med kommunikationsavdelningarna på förskole- och grundskoleförvaltningarna. Vi vill genom samverkan skapa de bästa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. För att underlätta detta är det viktigt att skapa förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar och att minimera gränshindren. Med samverkan och flexibilitet kan vi skapa de förutsättningar som bäst gynnar Malmöbon. Den nya ledningsorganisationen ställer också krav på interna samverkansarenor, forum för debatt och dialog, kollegialt lärande och nätverk. Det är en viktig utmaning att kommunikationsstrukturen faciliterar och underlättar för dialogen och det utbyte som är nödvändigt för att skapa en lärande och kommunikativ organisation. 9

12 Opinionsarbete Malmö är landets tredje största stad med utmaningen att vara massmedialt frontad som staden med stora integrationsproblem, segregation, låga skolresultat. Samtidigt har Malmö genomfört en gigantisk omorganisation som återsamlat ansvaret för invånarnas utbildning, från förskola till vuxenutbildning i, centrala förvaltningar. Det finns ännu inga mätbara resultat av den förändringen. Behov: Att nyansera bilden av en lokalt segregerad skolvärld med våldsam miljö och låga resultat och. Att proaktivt visa och lyfta fram goda exempel. Styrka: En gemensam plan, tre utbildningsdirektörer, tre frontfigurer som kan samlas i gemensamma aktioner, men som också kan turas om att växeldra i ett opinionsarbete. Vi kommer att arbeta med opinionsarbetet både i en samverkan med de andra skolförvaltningarna och branscher och näringsliv och profilera vår egen förvaltning som en aktiv och innovativ förvaltning inom skola, utbildning och arbetsmarknad. Kriskommunikation Med anledning av förvaltningens breda verksamhetsfält och omfattning uppstår det ofta kriser. Kriserna är av olika omfattning och karaktär. Det kan handla om akuta händelser eller långvariga förtroendekriser, förändringskriser, internt eller externt eller båda delarna. En kris oavsett vilken typ kräver alltid ett omfattande kommunikationsarbete. Kommunikationsavdelningen är en specialistavdelning och ska därför alltid vara engagerade i krishanteringen oavsett var i organisationen krisen uppstår. Oftast är det också avdelningen som först anar en annalkande kris. Krisberedskapen är hög och fungerar som ett stöd till verksamheterna. Ansvarsprincipen råder dock alltid men i nära samverkan med kommunikationsavdelningen. Kriskommunikationsarbetet finns närmare beskrivet i förvaltningens krisledningsplan. Vid större omorganisationer inom förvaltningen där flera verksamheter är inblandade går ansvarsprincipen över till kommunikationsavdelningen. 10

13 Utvärdering uppföljning Den digitala utvecklingen till trots har förvaltningen inget heltäckande kommunikationssystem som möjliggör snabba utvärderingar av särskilda kommunikationsinsatser. Med anledning av ovanstående kommer vi att vid strategiskt viktiga insatser ta ställning till hur det ska utvärderas. Vi kommer att följa utvecklingen av antalet besök på vårt intranät och vi kommer även att genomföra en läsvärdesundersökning. Under året kommer vi att verka för att få till stånd ett digitalt system för utvärdering av internkommunikationen. 11 Foto: Colourbox.com IllustratIoner: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

14 Foto: Colourbox.com aktivitetsplan 2015 för kommunikationsarbetet inom arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

15 Kommunikationsaktiviteter internt Mål: Att skapa en likvärdig verksamhet med hög kvalitet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla elever/studerande/deltagare inom gymnasie-, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Vår utgångspunkt är att välinformerade och engagerade medarbetare är en förutsättning för att öka måluppfyllelsen för Malmöborna. Det betyder att kommunikationsarbetet har ett prioriterat fokus på internkommunikation. Nedan ett antal åtgärder för att utveckla densamma. HELHETEN Genomföra kommunikationsträffar för förvaltningens chefer två gånger per år. På träffarna går vi igenom hur vi arbetar med kris, förändringar, marknadsföring, varumärkesarbete och kommunikation i förvaltningen och presenterar ledarnas kommunikativa verktygslåda med fokus på det kommunikativa ledarskapet. Streama nämndens möten och publicera dem på Komin Kommunikationsavdelningen skapar kommunikationsplaner inför särskilda satsningar, verksamheter, projekt och förändringsarbete. KOMIN Komin som idag är vårt gemensamma intranät och som skall tjäna som en självklar och effektiv kommunikationsplattform fungerar inte inom vår förvaltning. Vi har stora problem med att nå våra medarbetare på helheten. Pedagogisk personal arbetar i MaApps och det finns ett inbyggt motstånd mot att logga ut och in i olika plattformar. Internkommunikation är prioriterat men vi brister i det mest grundläggande. Vi når inte alla vår medarbetare med viktig information det innebär också att vi inte kan göra enkla utvärderingar av olika insatser. Komins minimala räckvidd är ett stort problem. Vi vill genom en rad olika åtgärder tydligt öka användningen. Målet är att under året se en tydlig utveckling där användandet ökar. Vi driver på för att få in internkommunikation som en frågeställning i medarbetarenkäten Vi skapar en stor och gemensam redaktion för både Komin, Edico, webbar och sociala medier. En representant från varje enhet ingår. Vi kommer att genomföra en Kominkampanj under våren. EDICO Vi kommer att genomföra en läsvärdesundersökning av Edico under vårterminen Vi vill öka relevansen, debatten och läsvärdet. Med utgångspunkt i undersökningsresultatet kommer utvecklingsmål att sättas upp. Mätbarheten är inte möjlig förrän hösten Vi kommer att göra ytterligare ansträngningar för att skapa debatt 2

16 DIGITALA KANALER Vi undersöker möjligheterna att kommunicera internt via alternativa digitala kanaler ex smart SMS, twitter, digitala informationsskärmar. Vi ska undersöka möjligheten att ta fram en app för förvaltningens medarbetare. LÄRANDE ORGANISATION Kommunikationsstrukturer och aktiviteter ska bidra till att skapa förutsättningar för en lärande organisation. Under 2015 startar vi ett Lärande café. En träffpunkt för alla medarbetare inom förvaltningen. Caféet kommer att gästas av inspirerande föreläsare. Föreläsarna kan vara internationella, nationella, lokala eller interna. * Tanken är att ge inspiration, att ifrågasätta, att hitta nya vägar och att debattera. Målet är att genomföra minst sex träffar under kalenderåret och att på plats undersöka medarbetarnas nöjdhet med arrangemanget. Utveckla strukturer för en lärande organisation genom att finna vägar till ett strukturerat och gränsöverskridande kollegialt lärande exempelvis genom att skapa dialogforum och aktiva nätverk och mötesplatser. Genomför även traditionella Mötesplatser för kris- och förändringskommunikation. NY LEDNINGSORGANISATION Utveckla kommunikationen från förvaltningsledningsgruppen och de lokala ledningsgrupperna till medarbetarna. Profilera den nya ledningsstrukturen Tillsammans med HR arbeta för att stärka det kommunikativa ledarskapet 3

17 Kommunikationsaktiviteter externt HELHETEN Vem är vi? Ett presentationspaket som berättar om förvaltningen, visionen, uppdraget, verksamheterna och volymerna etc. En powerpointpresentation, en liten folder (båda även i engelsk variant) samt roll-up. Arrangera TODO-mässan, en mötesplats för unga jobb och studier som presenterar hela förvaltningens verksamhet. Arbetet sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Arrangera Yrkes-SM 2016, förbereda, koordinera och projektleda arbetet. I samverkan med World Skills Sweden, Region Skåne, Malmömässan och branscherna. Ta fram en strategi för hur vi arbetar med digitala informationsskärmarna ARBETSMARKNADSOMRÅDET Staben Förtydliga och kommunicera det strategiska arbetet inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Förtydliga organisationen inom arbetsmarknadsområdet Synliggöra arbetsmarknadsinsatserna, omvärldsanalyserna och utredningar Jobb Malmö Utveckla Jobb Malmös varumärke internt och externt. Vi tänder stjärnor artikelserie om goda exempel i Edico, på webben och Komin. Utveckla deltagarkommunikationen Implementera en grundläggande kommunikationsstruktur Gymnasieskolan Skapa tillgänglighet till varje gymnasieskolas allmänna mailadresser Profilera de kommunala gymnasieskolorna (Malmökommissionen) Profilera våra yrkes- och lärlingsutbildningar Genomföra en attitydkampanj för studier (Malmö tillväxt och skattekraft) Arrangera gymnasiemässan på TODO Öppet hus-kampanj (utökade digitala kanaler) Arrangera informationsmöten för SYV om gymnasieskolornas utbildningsutbud. MaAPPS implementera riktlinjerna (bilaga 1) Skapa en gemensam facebooksida Gymnasiekollen Producera skolspecifikt tryckt material Bistå projektet Hållbar social integrering och inkludering med särskild kommunikationsplan och aktiviteter. Arrangera branschdag för SYV (grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad). 4

18 Vuxenutbildningen Lansera vuxwebben och digitalt utvärdera användarvänligheten med snabbenkäter på webben. Ta fram en särskild informations- och marknadsföringsstrategi (ett led i den uppsökande verksamheten. Utveckla digitala kanaler vuxchatt och sociala medier. Förenkla och synkronisera enhetsspecifika strukturer Nylansera informationsmöten om nyheter i utbildningsutbudet för SYV och andra parter inom utbildningsoch arbetsmarknadsområdet. Arbeta fram gemensamma begrepp Vägledningscentrum Vägledningscentrum möter under ett år cirka Malmöbor. Väldigt många möten sker i dialogform. Uppföljningen av verksamheten sker idag huvudsakligen volymmässigt. Det är angeläget att utveckla former för hur vi tar till vara Malmöbornas synpunkter på verksamheten och behov av olika insatser/verksamheter. Lika angeläget är det att utvärdera vägledningsinsatserna kvalitativt. Vägledningscentrum behöver också få en tydligare roll internt. Vägledningscentrums uppdrag ska under året vara färdigt och implementerat Under året startar arbetet med att lägga en grund för en långsiktig och kvalitativ uppföljning av vägledningen. Uppsökande verksamhet till både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Utökade öppettider för vuxchatten. Marknadsföring av vuxchatten Vägledningscentrum som en visuellt sammanhållen mötesplats och aktivt skyltfönster. SOCIALA MEDIER Förvaltningen har ingen gemensam, enhetlig strategi eller organisation för konton i sociala medier. Sociala medier är en kanal av många som kan användas i förvaltningens kommunikationsplanering. Likt övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte, mål och plan. Utveckla och strukturera vår närvaro på sociala medier, inom samtliga verksamhetsområden och särskilda aktiviteter, som anpassas efter verksamhetsspecifika behov. Upprätta förteckning över sociala medier. Ge förslag på strategi, ansvar och organisation för förvaltningens kommunikation med medborgare via sociala medier. Förtydliga rollfördelningen mellan stadskontorets kommunikationsavdelning och vår förvaltning ska förtydligas. Ta fram en hashtag Arbeta fram kommunikationsstrategier för Employer branding tillsammans med HR. 5

19 Varumärkesarbete OPINIONSBILDNING Gemensamt opinionsarbete tillsammans med de andra skolförvaltningarna, branscher, näringsliv och andra parter inom arbetsmarknadsområdet: Debattartiklar, Sydsvenskan, branschtidningar. I aktuella skolfrågor och/eller summerande i slutet av vårtermin och ambitioner inför uppstart av hösttermin. Debattartiklar, Sydsvenskan, branschtidningar. I aktuella frågor och/eller inför uppstart av innovativa åtgärder, eller framgångsrika resultat inom arbetsmarknadsområdet. Almedalen: Malmö som kunskapsstad utmana fördomarna, ge de goda exemplen. Jobba visuellt, digitalt; filmer som loopar med röster från verksamheten. Malmö som en innovativ arbetsmarknadsaktör som ser och skapar möjligheter i de stora utmaningarna. Enskilt opinionsarbete: Förankra organisationen internt, för att få draghjälp av medarbetarna som ambassadörer. Besök i verksamheten. Närvara på twitter. Puffa för beslut, projekt och evenemang som stärker varumärket Malmö som kunskapsstad. Twitter är en smal plattform, (bara 6% av användarna av sociala medier finns där) men når andra opinionsbildare och media. BILDEN AV VERKSAMHETERNA På vilket sätt gestaltas förvaltningens verksamheter i medierna? Förvaltningen bevakar allt som skrivs om förvaltningen och verksamheterna i medierna, sociala medier och andra myndigheter. Bevakningen är ett led i att bevaka varumärkesutvecklingen, att i tid uppfatta eventuellt kommande mediala händelser och förtroendekriser. Vi ska sprida goda exempel via webben och via pressmeddelanden På årsbasis följa och utvärdera den massmediala bilden av verksamheten. Tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen genomföra medieträning för alla ledare. Två gånger per år. Arbeta proaktivt med de kommunikativa och strategiska perspektiven i alla kriser, interna, externa och förtroendekriser (krisledningsplan). 6

20 SKARPA LÖFTEN EN PROCESS FÖRVALTNINGENS CREDO Kommunikationsavdelningen kommer att starta en process för att ta fram gemensamma skarpa löften från förvaltningen till Malmöborna. Den övergripande visionen om att all vår verksamhet ska ge kraft att växa är den sammanhållande länken men ska brytas ner i konkreta och verksamhetsspecifika löften. Vad är det vi kan lova de Malmöbor som befinner sig i vår verksamhet? I processen ska frågan om våra kärnvärden besvaras så att alla medarbetare enkelt kan se sitt uppdrag. Det blir en ständig kompass som gör det möjligt för alla att arbeta mot samma mål. Vad är det vi måste göra för att åstadkomma det vi lovar? Vad måste jag som medarbetare leva upp till och vad måste vi som arbetsgivare göra? Resultatet av processen ska dokumenteras och kommuniceras internt och externt. En vacker trycksak tas fram av kommunikationsavdelningen. Den betraktas som vår bibel och finns i varje medarbetares hand. Vi kommer även att producera en film på temat. VARUMÄRKESBYGGANDE OCH BILDNINGSINSATS Den nationella och lokala debatten om skolan är ofta hård i sina omdömen om skolans kvalitet. Alla har en åsikt om skolan. Alla skolor har ett rykte. Skriverierna om Jobb Malmö har stundtals varit mycket kritiska. Vuxenutbildningen driver sin verksamhet lite i skymundan. Producera en verksamhetstidning - i enlighet med Malmökommissionens rekommendation. Ett nummer per termin. Tidningen har två syften dels att berätta om allt det goda som sker i skolans värld, alla framgångar, utmärkelser och aktiviteter. Dels att slå hål på myter och förutfattade meningar om våra verksamheter, om utbildningssystemet, om Malmös arbetsmarknad, om SFI och vuxenutbildningen. Ett varumärkesbyggande arbete och en bildningssträvan. SAMVERKANSREGIONEN Utvärdera användarvänligheten på skanegy.se Utvärdera chattfunktionen på skanegy.se Fortsatt utvecklingsarbete av skolportalen, skanegy, chatten Katalogen Ditt gymnasieval Gemensamma riktlinjer för mässor 7

21 8 Årshjul aktivitetsplan 2015

22 Bilaga 1 (Aktivitetsplan 2015) Riktlinjer för gymnasieskolors utformande av MaApps Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Foto: Colourbox.com

23 Innehållsförteckning En officiell webbplats...3 Dokument som styr oss... 3 Plattformarnas olika syften...4 Malmo.se... 4 Målgrupper... 4 MaApps skolans pedagogiska webbplats... 4 Målgrupper... 4 Den pedagogiska plattformen i MaApps...5 Riktlinjer för utseende och innehåll... 5 Mall för publika sidor... 5 Mall för inloggningssida... 5 Namnstandard för huvudrubrik... 5 Standardtext på startsida... 5 Information som enbart ska finnas på malmo.se... 5 Länk till MaApps från malmo.se... 6 Checklista för skolans pedagogiska webbplats...7 Bilaga 1. Riktlinjer för användande av Malmö Apps...8 Bilaga 2. Mall för publika sidor...9 Bilaga 3. Mall för inloggningssida Bilaga 4. Manual för publika sidor Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Riktlinjer för gymnasieskolors utformande av MaApps

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun 1 (12) 2010-03-18 Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun Kommunledningskontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll första halvåret 2015. 2015-06-12 Vår referens. Ann Andersson Ekonomichef ann.andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll första halvåret 2015. 2015-06-12 Vår referens. Ann Andersson Ekonomichef ann.andersson@malmo. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-06-12 Vår referens Ann Andersson Ekonomichef ann.andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse av intern kontroll första halvåret 2015 GYVF-2015-2537

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer