SKi STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION SWEDISH NUCIEAR POWER INSPECTORATE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKi STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION SWEDISH NUCIEAR POWER INSPECTORATE"

Transkript

1 SKI Teknisk Rapport 93:44 Den senaste istiden i Skandinavien En modellering av Weichselisen P. Holmlund Oktober 1993 SKi STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION SWEDISH NUCIEAR POWER INSPECTORATE

2 SKI TR 93:44 Den senaste istiden i Skandinavien En modellering av Weichselisen Per Holmlund Naturgeografiska Institutionen Stockholms Universitet Oktober 1993 Denna rapport har gjorts på uppdrag av Statens kärnkraftinspektion, SKI. Slutsatser och åsikter som framförs i rapporten är författarnas egna och behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med SKIs.

3 DEN SENASTE ISTIDEN I SKANDINAVIEN En modellering av Wekhselisen Per Holmlund Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet oktober 1993

4 INNEHALL Sammanfattning Summary 1. Inledning 2. Tidigare arbeten 1. Historik 2. Glaciologiska arbeten 3. Istidsmodeller 3. Klimatutvecklingen under kvartar 4. Inlandsisars morfologi 1. Massbalans 2. Temperaturförhållanden i isar 3. Glaciärers omsättningstid 4. Responstid 5. Dränering av smältvatten i och under isar 6. Shelfisar och isbräckor 7. Isströmmar 5. Basala förhållanden och glacialt präglade landformer 6. Modellen 7. Resultat av modelleringen 1. Deglaciationen och Yngre Dryas 2. Ytterlighetstester -temperaturen vid bottnen -behövs en klimatsignal för att ge ett stillestånd vid Yngre Dryaslinjen? -förändringar i isens viskositet 3. Modellering av Weichselnedisningen 8. Diskussion -glaciationsförloppet -deglaciationsförloppet -övriga synpunkter 9. Slutsats 10. Acknowledgement 11. Referenser Bilagor: 1. Hur is deformeras 2. Temperaturfördelningen i en is 3. The model (by dr. James Fastook)

5 Sammanfattning En tidsberoende modell har utnyttjats för att rekonstruera den senste nedisningens omfattning och basala förhållanden i Skandinavien och främst Sverige. Modellen har kalibrerats mot geologiska data och därefter styrts av temperaturdata från borrkärnor som tagits upp vid Camp Century och Summit på Grönland. Resultaten visar att fjällkedjan var istäckt under drygt år. Under nedisningens mellersta fas fluktuerade inlandsisens front kring en linje i närheten av den Mellansvenska israndzonen. Den avslutande maximala utbredningen nåddes ca BP. Efter BP skedde en snabb reträtt, vilken avbröts av kallperioden Yngre Dryas. Den glacialdynamiska reaktionen på denna händelse är komplex och mycket svår att rekonstruera. En stor inlandsis har en avsevärd fördröjning i sin reaktion på klimatsignaler. Den dynamiska reaktionen på kallperioden borde således ligga förskjuten framåt i tiden. Modelleringsförsöken visade att isen, under större delen av istiden inte hade någon enhetlig basal temperaturfördelning. Återupprepade försök gav vid handen att de områden där isen var frusen vid sitt underlag sammanfaller grovt med områden som idag ligger över 100 m ö h. I lägre partier var isen bottensmältande. I djupa partier av Bottenhavet och Östersjön antogs den basala glidningen vara särskilt hög. Detta antagande gjordes för att simulera en deformation i underliggande sediment, samt kalvning av isberg. Den styrande variabeln i modellen är temperaturen, tolkad från de grönländska iskämorna. Dessa data utgör för närvarande det bästa och mest detaljerade utgångsmaterialet för att upprätta en temperaturkurva som sträcker sig över den senaste istiden. Men de öppnar också frågan hur väl klimatet uppe på den grönländska inlandsisen beskriver klimatet i Sverige. Motivet till arbetets genomförande var att framställa en enkel modell som utöver andra relevanta undersökningar skulle kunna ligga till grund för bedömningar av kommande förslag om plats för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall. Modelleringsarbetet berör därför främst Sverige och de svenska förållandena under den senaste nedisningen, dvs Weichsel.

6 Summary The model presented in this report is used to study the evolution of the Weichselian Ice Sheet. The project was sponsored by the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI). Special interest was focused on basal conditions during the last glaciation and the aim of the study is to provide information to the SKI for their efforts in forming an opinion of where to build a repository for used nuclear fuel. The model is time-dependent and based on a finite-element method solution of the continuity equation. The climatic records from the Camp Century and the Summit ice cores are used for climatic control and the model is calibrated using geological evidence on the deglaciation of Scandinavia. The model and the physics used in this model is described by Fastook (Bilaga 3), Fastook & Holmlund (1993) and Fastook & Prentice (1993). The calibration and handling of geological data is described by Holmlund & Fastook (1993). Modeling results Weichsel I was a mountain centered glaciation, while Weichsel II had an extent similar to the Younger Dryas stand. Weichsel I is initiated as a few small ice caps in southern Norway about BP. Around BP an ice sheet forms, covering most of the Scandinavian mountain range. Shortly thereafter the ice sheet retreats and is divided into one northern and one southern ice cap. This configuration lasts for years and corresponds to the isotope stage 5c and the Brorup interstadial. At BP the two ice caps join and a single, elongated dome is formed. The ice begins to advance in the northeastern part. At BP it reaches the Kola peninsula and at BP, the Gulf of Bothnia. After a maximum at BP a considerable retreat begins, reaching a minimum at BP, refered to as istope stage 5a or the Odderade interstadial. The ice sheet is now only covering the mountain area. The next phase of the glaciation begins at BP and is characterized by substatial growth. After 1000 years of growth it reaches the Kola peninsula and the Gulf of Bothnia. Åland is ice-covered at BP and all of Finland is ice-covered at BP. By BP the margin reaches a still stand in Lithuania. Large parts of southern Sweden are then ice-covered.

7 The last stage of the Weichselian begins at BP with a major advance. About BP the ice front reaches northern Germany. The maximum extent occurs about BP. The deglaciation begins around BP and all ice is gone at BP. Conclusions The changes in the extent of the inland ice is controlled by the average temperature and short term anomalies in temperature. The expansion in Weichsel III from the Weichsel II stage was primarily due to frequent short term cold events. There was a small difference in mean temperature between Weichsel II and Weichsel III. We assume that the ice, covering what today is the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia, was at the pressure melting point at its base, all through the glaciation. In the Baltic Sea the ice may have been frozen to its bed during the initial stage of the glaciation but became thawed when the ice sheet grew thick enough. Accepting these initial conditions leads to the conclusion that the ice cap probably was drained by a "Baltic Ice Stream 1 ' (Boulton et al., 1985; Holmlund & Fastook, 1993; Lundquist, 1987; Torell, 1873). The fact that the ice stream turned west in the southern part of the Baltic is probably due to more favorable basal conditions and higher melt rates towards the west. When the warmer post glacial climate began the low profile of the Baltic Ice Stream resulted in high ablation rates. It melted off quickly up to the Åland archipelago. The islands Gotland and Öland do not seem to have been major obstacles for the ice flow. Åland, on the other hand, must have been an important obstacle. If not, the ice sheet would have been drained more rapidly, leaving one major dome in Sweden and a minor one in Finland. In addition, the climatic Younger Dryas event did not have great influence on the deglaciation of the interior of the ice sheet, as the interior had already been drained by downdraw effects (Hughes, 1987). As the island of Åland becomes ice free the ice stream from the Gulf of Bothnia is reactivated and the draining of the interior of the remaining ice sheet proceeds quickly.

8 Den senaste Istiden i Skandinavien En modellering av Weichselisen 1. Inledning Målsättningen med detta arbete har varit att framställa en rimlig modell för den senaste istidens förlopp, med särskilt avseende på de basala förhållandena. Resultaten är tänkta att kunna utgöra en del av underlaget till beslut om placeringen av ett framtida slutförvar för högaktivt kärnavfall. Arbetet är därför koncentrerat till de svenska förhållandena. Övriga områden såsom Baltikum, Finland och Norge berörs endast summariskt. En strikt teoretisk modell skulle i det här fallet vara en fysikalisk modell för en inlandsis, vars massbalans styrs av exempelvis lufttemperaturen. En sådan förutsättningslös modell blir mycket komplicerad när den ska anpassas till verkligheten. Kvalitén på data och mängden data rörande vårt forna klimat är inte tillräckligt bra för att ett objektivt resultat ska kunna nås. Data måste värderas och bedömas efter vad vi tror är korrekt. Den andra ytterligheten är den rent empiriska modellen som enbart bygger på insamlade fältdata. Isen rekonstrueras från de spår som inlandsisen lämnade när den formade vårt landskap. En sådan modell är ännu svårare att göra objektiv. Observationer måste värderas gentemot varandra och vi kommer att styras av vad vi tror är riktigt. Dessutom möter detta angreppssätt i regel stort motstånd när förloppen ska förklaras fysikaliskt. En god modell måste vara ett mellanting av dessa ytterligheter, med ett väl avvägt förhållande mellan empiri och teori. Antaganden och generaliseringar måste göras och dessa måste vägas in vid en bedömning av resultaten. Modelleringsarbetena har i huvudsak genomförts vid universitetet i Maine, USA, där min kollega dr James Fastook tjänstgör vid Department for Computer Science. Vi fastställde först fysikaliska parametrar i den all mana flytlagen för is. Sedan upprättade vi ett troligt klimatscenario för deglaciationsfasen av Weichsel, varpå modelleringsarbetet kunde påbörjas. Klimatscenariot var en idealiserad bild iv resultaten från ^0/^O-analyser från de grönländska iskämorna.

9 Ganska snart stod två viktiga saker klara. En inlandsis med den utsträckning och det rörelsemönster som Weichselisen hade enligt geologiska data, krävde mycket speciella basala förhållanden. Dessutom var stilleståndet under Yngre Dryas ytterst svårt att modelleia. Mycket speciella förhållanden, såväl klimatologiskt som ismekaniskt måste antas för denna tid. När detta var löst på ett godtagbart sätt bedömde vi att kalibreringen av modellen var tillfredställande. Då återstod att modellera hela glaciationen utifrån en pålitlig klimatkurva. Resultatet från denna presenteras i denna rapport. Vi valde att dela upp publiceringen av arbetet i tre skilda delar för att få en så god internationell prövning av resultaten som möjligt. Den första delen beskriver hur den fysikaliska glaciologin hanteras i modellen, exemplifierat med Yngre Dryas. Den andra delen handlar också om Yngre Dryas, men beskriver den geologiska och klimatologiska bakgrunden till våra modelleringsresultat. Den tredje och sista delen berör modelleringen av hela nedisningsperioden och handlar om hanteringen och tolkningen av det klimatologiska datamaterialet. I och med att materialet har publicerats i internationella, referee-granskade tidskrifter har jag valt att skriva denna sammanfattande rapport på svenska, för att göra den lättillgänglig för en svensk publik och för att underlätta en nationell granskning.

10 2 Tidigare arbeten 2.1 Historik Sedan istidsteorin slagit igenom vid mitten av 1800-talet blev glacialgeologi en viktig gren inom geologin. A.Erdriann arbetade, såsom förste chefen för SGU, fram verket "Sveriges Qvartära bildningar" som trycktes 1868 och som bl a innehåller planscher med sammanställningar av räffelstudier, kartering av glacifluviala avlagringar etc (Erdmann 1868). Redan i senare delen av 1800-talet fanns det förvånansvärt goda visioner om hur inlandsisen, som en gång höll sitt grepp om Skandinavien, hade sett ut. O.Torell beskrev i en serie föreläsningar vid vetenskapsakademin 1872 och 1873 hur han tänkte sig att isen hade sett ut och hur den hade rört sig. Han myntide bl a begreppet "den baltiska isströmmen" (Torell 1872, 1873). Den brittiske geologen Geikie kommer tillbaka till detta i sin bok "The Last Ice Age" (Geikie 1894). Han beskriver fem nedisningar för Alperna och fyra för Skandinavien. Den sista av dessa nedisningar kunde i båda områdena senare urskiljas som en kallperiod under deglaciationsfasen av den senaste istiden. Den senaste istiden i Skandinavien är uppkallad Weichsel efter en typlokal av randbildningar i floden Weichsels dalgång i Polen. Randläget markerar Weichselnedisningens maximala utbredning. På motsvarande sätt har denna glaciation benämnts Wurm i Alperna efter isens utsträckning till floden Wurm i Bayern. I Nordamerika är Weichselnedisningen benämd Wisconsin efter isens sydligaste läge. Kallperioden under deglaciationsfasen kallas Dryas efter fossila fynd av "Dryas octopetaja". I Geikies arbete (Geikie 1894) finns en figur som visar "The Great Baltic Glacier" (Fig 1). Den figuren är mycket intressant då den är ett försök att sammanställa alla belägg för en sen isframstöt till en och samma händelse. Med hjälp av lervarvskronologi fastslogs senare att dryasperioden kunde indelas i en Äldre Dryas (ca BP) och en Yngre Dryas ( BP). Vad man vid slutet av 1800-talet inte kände till var hur mäktig en inlandsis kunde bli. Geikie säger i förbigående att med så imponerande spår som finns efterlämnade i Skandinavien bör isen ha varit meter tjock. Det fanns inga direkta fältmätningar att jämföra med. Det fanns däremot kvalificerade gissningar som baserades på beräkningar av isrörelsehastighet och årlig avsmältning (Hamberg 1910). Det skulle dröja fram till mitten av 1900-talet innan isdjupsmätningar skulle bli tillgängliga. De recenta inlandsisarna visade sig vara betydligt mäktigare än man tidigare gissat.

11 Figur 1. Ortsnamnskarta över Skandinavien. Den rastrerade zonen markerar Weichselisens läge under Yngre Dryas. Den streckade linjen anger Geikies fjärde glaciarionsfas The Great Baltic Glacier* (Geikie 1894). Under den första hälften av innevarande sekel gjordes viktiga glacialgeologiska arbeten i Sverige. G. de Geer utvecklade lervarvstekniken och kunde sammanställa en kronologi som utgick ifrån "Bipartitionen", som var det år då den Jämtländska issjön tappades i deglaciationens slutskede (De Geer 1940). Denna kronologi knöts till kalenderårsskalan av Cato (1987). Ljungner arbetade med Weichselnedisningens förlopp. Han utnyttjade den recenta Patagoniska isen som jämförelselokal med den Skandinaviska. Det visade sig finnas flera paralleller, såväl klimatologiskt som topografiskt. Ljungner (1949) tänkte sig att den Skandinaviska inlandsisen började som en montanglaciation och övergick i en isdom, vars isdelare successivt förflyttades österut. Slutligen gick isdelaren från södra Norge i nordostlig riktning till ostkusien av Bottenviken. G. Lundqvist sammanfattade deglaciationsförloppet i Sverige (1961). Deglaciationsförloppet fram till Yngre Dryas har senare beskrivits av Berglund (1979) och förloppet efte BP har beskrivits av J. Lundqvist (1980). 7

12 Yngre Dryas definierades av Mangerud et al. (1974) som en kronozon som omfattar tiden BP. På senare år har det blivit allt vanligare att en klimatologisk definition används, i och med att de nya borrkämoma som har tagits upp från den grönländska inlandsisen har diskuterats. En ytterligare definition ligger i varvkronologin som är kopplad till kalenderårskalan. 2.2 Glaciologiska arbeten Det dröjde till en bit in på 1950-talet innan glaciologin började utvecklas som en egen geovetenskaplig gren. Fysiker började intressera sig för glaciärer och genom att kombinera mekaniska samband med lagar om massans bevarande kunde man jämföra fältobservationer med teoretiska modeller (Nye 1952, Glen 1952). En glaciärs beteende kunde därmed beskrivas fysikaliskt och det gick nu att på teoretisk grund beräkna hur en inlandsis såg ut och hur den betedde sig. Detta förutsatte dock en lång rad antaganden. I början av 1960-talet kom förslag till hur man fysikaliskt skulle kunna beskriva en glaciärs glidning mot sitt underlag. Wertman (1957, 1964) beskrev underlaget som ett plan med kubiska hinder medan Nye (1969) och Kamb (1970) beskrev bottnen statistiskt. Nye och Kamb hade sinsemellan olika utgångspunkter, men båda baserade sina beräkninga på fördelningen av hinder istället för utseendet av dem. Denna mycket svåra problematik inom glaciologin är ännu långt ifrån löst, pga svårigheterna att testa idéer i fält. Från och med femtiotalet började också alltmer data komma från Antarktis. Ett riktigt stort steg framåt, togs vid det internationella geofysiska året 1956/57 då många nationers expeditioner samtidigt gjorde mätningar (AGU 1956). Radarmätningar började utnyttjas istället för seismik vid isdjupsmätningar. Mätningarna kunde utföras billigare och snabbare och de kunde dessutom göras från flygplan. Man kunde därmed täcka in stora områden som tidigare inte hade undersökts. Klimatologisk information blev tillgänglig ifrån de baser som upprättades på inlandsisen och från de transantarktiska expeditioner som gjordes. Man tog snöprover och mätte årsmedeltemperaturen genom att mäta snötemperaturen på 10 meters djup. Detta är ett vanligt förfarande i polarområden. Årstidsvariationerna i temperatur på detta djup ligger inom någon tiondels grad av årsmedeltemperaturen (Schytt 1958). 8

13 2.3 Istidsmodeller De istidsmodeller som hittills publicerats har i hög grad påverkat kvartärgeologers sätt att arbeta. Det beror främst på att samtliga modeller i grunden bygger på kunskapsnivån vid en viss tidpunkt. Modellerna kan ses som en sammanfattning eller er r review-artiker av dittills gjorda arbeten. I och med att en ny modell har presenterats har geologerna fått en ny bild på sina näthinnor och arbetat utifrån den;ia. I detta avsnitt kommer jag att presentera några publicerade modeller och beskriva vad som var nytt med dem samt vilka problem som modellerare har att brottas med. Det finns emellertid ett nomenklaturproblem i denna fråga. Ordet modell har tidigare kunnat användas i betydelsen avbildning eller en i ord beskriven vision. I dagens litteratur betyder modell nästan entydigt datormodell. Denna nya betydelse har gjort det svårt att beskriva de tidigare modellerna eftersom dessa har utgått från vad forskare skrivit på prosa. Denna fvåga är viktig att belysa eftersom det principiellt inte är någon skillnad på dagens och gårdagens modeller, bortsett från att vi idag, på ett överskådligare sätt, kan beskriva våra idéer. Jag skulle gärna se att ordet modell även innefattade visionära beskrivningar på prosa och det är så jag använder ordet fortsättningsvis. Den modell som utnyttjades fram till mitten av innevarande sekel var närmast ett stort lapptäcke av geologiska observationer och av olika personers kunskap om hur recenta isar ser ut. Ahlmanns expedition till Island 1936 (Ahlmann & Thorarinsson 1937) och Mannerfelts avhandling om deglaciationsfasen i Jämtlands- och Härjedalsfjällen (Mannerfelt 1945) gav en mycket klar och god bild av vilken typ av is som åsyftades. Mannerfelt beskriver en tempererad is av den typ som Vatnajökull utgör. Boulton et al. (1979) utvecklade en modell, som också baserades på studier vid Vatnajökull, om hur glaciärens underlag kan deformeras. I Bouhons typlokal vid Breidarmerkurjökull skedde alltså ingen deformation i isen och glidningen i kontaktzonen mellan underlag och is var försumbar. All rörelse skedde såsom deformation i underlaget. Boulton överförde detta resonemang till Skandinavien och tänkte sig att en motsvarande process som den vid Breidarmerkurjökull skulle ha

14 varit verksam i Östersjöbäckenet och orsakat svämningsliknande isframstötar. Mörner är också inne på tanken att svämningar skulle ha skett ute i Östersjön. Svämningar är dock inte specifikt knutna till en viss temperaturregim. Schytt överförde sina kunskaper från Antarktis på den skandinaviska inlandsisen. Han betonade betydelsen av olika temperaturförhållanden vid bottnen samt beskrev stora marina isar (Schytt 1974). Detta kan ses som inledningen till en ny fas i modellarbetena. Plötsligt gick det att förklara samtidiga skeenden hos inlandsisen på Antarktis och inlandsisarna på norra halvklotet. År 1981 publicerade Denton och Hughes ett arbete som hette "The Last Great Ice Sheets" (Denton & Hughes 1981). Arbetet beskriver både den amerikanska och den europeiska inlandsisen under den senaste istiden. Den modell de använde för att rekonstruera bl a den skandinaviska inlandsisen under sitt maxskede var en sk "steady state"-modell. Att isen befinner sig i "steady state" är det enklaste angreppssättet och det förutsätter att glaciären vid sitt maxskede för BP var i balans med klimatet. Detta var ett grovt men nödvändigt antagande. Modellen bygger på att rekonstruera isytan längs tvådimensionella flödeslinjer. Ekvationerna som utnyttjas bygger på enkla samband som är allmänt vedertagna inom den fysikaliska glaciologin (Bilaga 1). Isen antas vara isoterm och har därför en konstant viskositet. Värdet på viskositeteten (B=4) har tagits från en studie i Antarktis av Budd (Budd 1969). Deformationen av isen är därmed endast beroende av den basala skjuvspänningen. Om temperaturen antas nå trycksmältpunkten i någon punkt så lägger man på en "sliding-factor" som ökar rörelsehastigheten med 10-20%. Denna faktor bygger på gängse idéer om hur isar glider över sitt underlag (Bilaga 1). Bakgrundsmaterialet till Denton och Hughes modell utgörs av glacialmorfologiska fältobservationer hämtade från litteraturen. Där information har saknats har de interpolerat eller extrapolerat från närliggande områden. Den information som sökts är dels isens maximala utbredning, dels de basala temperaturförhållandena i den mån detta kan tolkas ur landformerna. Björn Andersen från Oslo försåg dem med geologiska data från Europa. Temperaturen vid bottnen är dock ingångsdata till Denton och Hughes modeil och kan därför inte tolkas ur resultaten. 10

15 Calculated temperature distribution (m.a.s.l.) Distance (km) Figur 2. Hookes modell för temperaturfördelningen i en inlandsis (Hooke 1977). En tänkt flödeslinje frän norr mot söder under Wisconsinnedisningen har varit förebild för modellen. Ingångsvärdena till denna modellberäkning är en årlig nettobalans på +0,3m ovan, och 0-2 m nedanför jämviktslinjen. Temperaturen vid fronten är -10 C, temperaturavtagandet med höjden 1 C/100 m och isens viskositet är 1.7 bar/år. När de enskilda tvådimensionella flödeslinjema är beräknade har isytan mellan linjerna formats genom interpolering. Kartbilden har sedan generaliserats för hand. All datorbearbetning i Denton och Hughes arbete utfördes av dr Jim Fastook presenterade Hooke en modell för att beräkna temperaturfördelningen i en inlandsis. Modellen avsåg främst Wisconsinnedisningen som gick fram över ett mycket flackt underlag. Denna modell är en tvådimensionell steady state-modell, där massbalansen beskrivs numeriskt. Modellen följer alltså en flödeslinje av en inlandsis. Bredden av flödeslinjen är 10% av dess längd. Modellen har ett adiabatiskt temperaturavtagande med höjden på l C/100 meter och en fixerad basal skjuvspänning på 0,5 bar. Modellen följer sedan en kolumn med is från isdelaren ut till fronten. Ingångsvärdena är massbalansen, temperaturen vid fronten, det geotermiska värmeflödet och isens viskositet. Styrkan i denna modell är att den kan utnyttjas för kvantitativa beräkningar av smältvattenproduktion både vid fronten och längs bottnen (Mooers 1990) och den ger samtidigt temperaturfördelningen i isen. Figur 2 visar ett exempel på en modellberäkning. Svagheten i modellen är att den förutsätter kunskap om hur massbalansförhållanden var och om vilken viskositet isen hade. Då viskositeten beräknas ur temperaturen i isen har vi en uppenbar svaghet här som möjligen kan lösas genom iterativa beräkningar. 11

16 Utöver dessa fysikalikt grundade modeller finns ett antal andra som har sin tyngd i t ex kvartärgeologi. Deglaciationsförloppet i Skåne är mycket komplicerat och har också bidragit till att många förslag till modeller har producerats. Ett problem med många av de förslag som finns är att de har en ganska lokal karaktär och därför svåra att ansluta till mer allmäna modeller. Lagerlund presenterade 1987 en modell för deglaciationsförloppet i Skåne. Han påpekar i sin artikel att andra processer än enbart topografisk styrning av inlandsisen måste ha varit verksamma, eftersom södra Östersjön är grund och varken Nordtyskland eller Sydsverige torde utgöra något väsentligt hinder för en framryckande inlandsis. Han tänker sig därför att marginella domer kan byggas upp efter svämningar av isfronten. På detta sätt skulle de nordgående isrörelseriktningama i södra Skåne kunna förklaras enligt Lagerlund (1987). Modellen haltar i svårigheten att fysikaliskt förklara hur dessa domer skulle kunna komma till, men har sin styrka i att den mycket väl beskriver de i fält observerade flödesriktningarna under deglaciationsförloppet i Skåne. Porter (1989) beskriver hela Weichselförloppet ur geologisk synvinkel. Det viktigaste han tillför debatten är, enligt min mening, att normaltutbredningen av en inlandsis under en istid inte är lika med maxutbredningen. Porter beskriver en uppskattad normal-pleistocenutbredning av inlandsis i Skandinavien (Fig 3). Denna "normalis" täcker i princip fjälltrakterna i Skandinavien. Figur 3. En normal-pleistocenutbredning av inlandsis i Skandinavien enligt Porter (1989). Norska havet 300km 12

17 3. Klimatutvecklingen under kvartärtiden Kvartärtiden kännetecknas av sina stora temperatursvängningar, med medföljande nedisningar. Djuphavskärnor visar att i slutskedet av Pliocen ökar den glaciala aktiviteten på jorden jämfört med tidigare under tertiär (Imbrie & Imbrie 1979). Övergången till kvartar har satts till 2,5 miljoner år sedan och daterats med hjälp av K/Ar-metoden och paleomagnetiska studier. Efter 2,5 miljoner år B.P. kommer en lång period med klimatsvängningar med en våglängd av ca år. För ca 1 miljon år sedan ökar amplituden och våglängden och den stora nedisningsperioden inleds, med istidsperioder som har en varaktighet av ca år och med korta interglaciala perioder däremellan. I iskänor från den grönländska inlandsisen kan man följa klimatutvecklingen under de senaste drygt åren. I dessa iskärnor kan man således väl följa förloppet under den senare delen av Saaleistiden, samt den därpå följande interglacialen Eem och därefter Weichselglacialen. Eem var varmare än Holocen men data från den senste borrlokalen "Summit" på Östgrönland visar att det samtidigt var mycket större klimatsvängningar under den förra interglacial. Trots att medeltemperaturen alltså var högre då än den har varit sedan senaste istiden försvann, var det periodvis kallare än det är nu (Grip 1993, Dansgaard et al. 1993). Figur 4 visar en klimatkurva som bygger på l^o/l^o-analyser från Camp Century (Dansgaard 1984). 18 O- halten är översatt till temperatur enligt Johnsen et al. (1982). Av figuren framgår att Weichsel kan delas in i tre olika faser. Isen når sin maximala utbredning under den sista fasen. Temperaturkurvor från de övriga iskärnelokalema på Grönland överenstämmer väl med denna kurva, utom i själva slutfasen av istiden. Där har Camp Century-kurvan ett något avvikande utseende. Detta beror sannolikt på att det finns en residualeffekt, orsakad av isens långsamma uttunning vid borrlokalen (Reeh 1991, Letréguilly et al. 1991, Fastook & Holmlund in prep.). Detta får till följd att deglaciationsförloppet registreras som kallare än det var. Av samma skäl visar Camp Century-kurvan ett något för kallt klimat under maxskedet av Weichsel. Den stratigrafiska bilden av utvecklingen under Weichsel är i sina stora drag snarlik den bild som syreisotopkurvan från Grönland ger. Interstadialerna Oderade/Tärendö och Brörup/Peräpohjola som motsvarar de marina syreisotop stadierna 5a och 5c framträder dock tydligare i stratigrafin än i klimatkurvan. Den glaciala stratigrafin i Sverige har beskrivits av främst Lundqvist (1992). 13

18 o 3 CO O a E o Time BP <D 3 (0 <D a E o Time BP 6000 Figur 4. Den sammansatta 18 O/ 16 O-kurvan från Grönlandsiskämorna. Perioden BP baseras på data från Camp Century och tiden från Bp till nutid baseras på data frän Summit. Omräkningstalet från 18 O-halt till C är 0.67 och kurvan är dessutom justerad i höjdled med hänsyn till förändringar i isytans nivå enligt Reeh (1991). Den övre figuren visar den framräknade temperaturkurvan for hela perioden och den nedre figuren visar de olika temperaturkurvorna för deglaciationsskedet. (a) visar den direkta översättningen frän syreisotopdata och (b) visar i grunden samma kurva men med ett tillägg på +3 C för perioden BP. Siffrorna i den övre figuren refererar till de marina syreisotopstadierna. 14

19 Avslutningen av istiden visar på mycket dramatiska förändringar i klimatet. De sista köldperioderna som sätts i samband med den maximala utbredningen, var 20 resp 15 tusen år sedan. Därefter kom de två varmperioderna Boiling och Alleröd, då klimatet var av postglacial karaktär. Värmeperioderna är åtskilda av en kort kallperiod som kallas Äldre Dryas. För ca år sedan kom ett kraftigt bakslag i deglaciationsförloppet. På en mycket kort tid, kanske endast 50 år (Dansgaard et al. 1989), svängde klimatet till glaciala förhållanden igen. Kallperioden varade i år och kallas Yngre Dryas. Dess avslutning verkar ha varit än mer abrupt. Enligt en ännu ej publicerad klimatkurva som baseras på tjockleken av årsvarv, dvs nederbörd, från Grönland (GISP-2) tog kallperioden slut inom några få år. Det är mer oklart vad som skedde med klimatet under själva Yngre Dryas, förutom att det var kallt. Deglaciationsförloppet från Alleröd till slutskedet har daterats relativt med lervarv av olika författare. Cato (1987) anslöt slugiltigt lervarvskronologin till kalenderårsskalan. WARM NORTHERN SWEDEN CLIMATE COLD 8000 I RADIOCARBON YR. B. P. Figur 5. Klimatkurva från Lappland (Karlen 1991). Data bygger på sedimentationshastigheten i proglaciala sjöar. Klimatutvecklingen under den postglaciala tiden har främst studerats i fjälltrakterna (Karlen 1973, 1982). I figur 5, som bygger på sedimentstudier från proglaciala sjöar i fjällen, framgår att det är förhållandevis varmt fram till ca 5000 år BP, då en liten kallperiod inträder. Nästa kallperiod kommer ca BP. Sedan slutet av medeltiden har det återigen blivit kallt och vi kommer in i den sk Lilla Istiden. Lilla Istiden definieras mycket olika av olika författare. Enligt vissa slutade den så sent som i början av 1900-talet (Karlen 1973). Samtliga forskare innefattar dock och talen i begreppet. I början av 1900-talet steg sommarmedeltemperaturen i fjälltrakterna med ca 1 grad. Sedan dess har endast smärre förändringar skett i temperaturklimatet. 15

Förutsättningar för jökellopp vid Fox Glacier, Nya Zeeland

Förutsättningar för jökellopp vid Fox Glacier, Nya Zeeland Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Förutsättningar för jökellopp vid Fox Glacier, Nya Zeeland Moa Hamré Examensarbete grundnivå Geografi, 15 hp GG 42 2011 Förord Denna uppsats utgör Moa

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

Kol-14 datering. En litteraturstudie över hur kol-14 isotopen används för datering, samt utveckling och tillämpning av djupåldersmodeller

Kol-14 datering. En litteraturstudie över hur kol-14 isotopen används för datering, samt utveckling och tillämpning av djupåldersmodeller Kol-14 datering En litteraturstudie över hur kol-14 isotopen används för datering, samt utveckling och tillämpning av djupåldersmodeller inom naturgeografin. Erik Magnusson Litteraturstudie i Geovetenskap

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Lärarna och Studi.se

Lärarna och Studi.se Lärarna och Studi.se En studie av lärares uppfattningar om användande av det digitala läromedlet Studi.se Sanna Bodemyr och Ulrika Nilsson Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

FN:s klimatpanel 2007: Den naturvetenskapliga grunden

FN:s klimatpanel 2007: Den naturvetenskapliga grunden FN:s klimatpanel 2007: Den naturvetenskapliga grunden Sammanfattning för beslutsfattare Bidraget från arbetsgrupp I (WG I) till den fjärde utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate

Läs mer

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 SEKTIONEN FÖR DETONIK OCH FÖRBRÄNNING The Swedish Section for Detonics and Combustion affiliated with The Combustion Institute (www.combustioninstitute.org) M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 Ny medlem

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

R-12-06. Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut. Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan. April 2012

R-12-06. Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut. Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan. April 2012 R-12-06 Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan April 2012 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Is på sjöar och älvar

Is på sjöar och älvar HYDROLOGI Nr 117, 2012 Is på sjöar och älvar Erfarenheter sammanställda av statshydrolog Sven Fremling 1951. Bearbetade 1991 och 1997 av Thore Karlin och Birgitta Raab. Sven Fremling, Thore Karlin, Birgitta

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

C-UPPSATS. Konflikten om Arktis

C-UPPSATS. Konflikten om Arktis C-UPPSATS 2008:034 Konflikten om Arktis Carl Hampus Baier Sandén Luleå tekniska universitet C-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser SWEDAVIA KONSULT Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser Niklas Breisner och Fredrik Gudmundsson 8/29/2013 Handledare: Fredrik Nilsson, Swedavia Konsult Examinator: Erik Lundström Erkännande

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig, Bertil Forsberg Umeå universitet ISSN 1654-7314 Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2008:1, Climatools

Läs mer