SOPHIANYTT. Vintern God Jul Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPHIANYTT. Vintern 2008. God Jul Gott Nytt År!"

Transkript

1 SOPHIA HEMMET SOPHIANYTT Vintern 2008 & God Jul Gott Nytt År!

2 Vad är det för fel på valfrihet? Sverige är i förhållande till andra länder ett jämlikt land. Och alla från vänster till höger tycker i stort sett att det är bra. Reformer och nya lagar analyseras alltid utifrån hur det slår mot jämlikheten. Men ibland uppstår situationer där inte alla direkt kan få fördelar av nya verksamheter, nya företag eller nya idéer. Och då hörs röster: om inte alla kan få del av detta nya goda så ska ingen ha det. Så lät det t ex när Stockholms stad införde s k friskolor på 1980-talet. Vi som var positiva till införandet menade att den kommunala skolan var i behov av nya idéer och att friskolorna med bl a alternativa pedagogiker på sikt också skulle gynna de kommunala skolorna. Vi såg det som bra och angeläget med nytänkande och inslag i kommunalpolitiken av mer entreprenöriell anda. Så här tjugo år efteråt vill jag påstå vi hade rätt. Människor har fått fler valmöjligheter. Friskolorna har haft en positiv betydelse och de kommunala skolorna har låtit sig påverkas till det bättre (sedan återstår det ändå mycket att göra i skolan ). Kan man föra över detta resonemang på sjukvården? Ja, jag tycker det. Det var med stor förvåning som jag för några månader sedan läste Nya privata barnsjukhus missgynnar svaga barn på DN Debatt där en av undertecknarna var barnläkaren Lars H Gustafsson. Artikeln handlade om Barnsjukhuset Martina och den uppfattning som fördes fram var att det inte alla barn kan få ska inga barn ha. En liknande syn står P C Jersild för i en krönika i DN den 15 november i år. Under rubriken Sveket mot de [ gamla undrar Jersild varför man ska få välja vårdgivare i storstadsområdena när man inte kan välja vårdgivare i småstäder och glesbygd. Ett annat exempel på hur jämlikhetstanken slår knut på sig själv mötte jag när jag arbetade på Folkhälsoinstitutet. Där talades det om att hälsan är ojämnt fördelad mellan människor. Sant är att det finns ett samband mellan klass och sjuklighet och att människor är olika friska/sjuka. Men hälsa är inte en ändlig resurs (vilket däremot sjukvård är). En persons goda hälsa medför inte med automatik att en annan person har sämre hälsa. En god utveckling av sjukvården kräver att nya idéer, nytänkande och låt tusen blommor blomma -tänk får utrymme. Mer pluralism behövs i många delar av samhället och inte minst i sjukvården. Alla behöver förr eller senare sjukvård. Lika värde och lika värdighet betyder inte att alla är lika eller ens vill vara lika. Valfrihet är något bra och ju fler som får välja dess bättre. Agneta Dreber Styrelseledamot Sophiahemmet, ideell förening SOPHIANYTT Tidning för medlemmar i Sophiahemmet, ideell förening samt alla verksamma inom Sophiahemmet. Utkommer två gånger per år. Redaktion: Lena Engberg och Anna Nordström. Grafisk produktion: Marie Brunnberg AB, Hallstavik. Omslagsfoto: BrandX / Johnér. Tryck: Elanders, dec Valhallavägen 91, Box 5605, Stockholm, tel ,

3 VD har ordet Vården du är värd! I tider av prispress och ökande konkurrens är det extra viktigt att stå fast vid Sophiahemmets viktigaste konkurrensfördel; vårt kvalitetstänkande. Kvalitetscertifierade! Ja, det kan vi stolt titulera vår verksamhet efter att vi nu genomfört den externa kvalitetsrevisionen för att erhålla certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2000, en internationell standard för kvalitetssäkring. Tusentals dokument, mängder av beskrivna processer och rutiner ligger till grund för arbetet. Men det viktigaste i kvalitetsarbetet är att alla genomsyras av viljan och förmågan att använda sin kunskap och omsätta det i praktiskt arbete. Att använda sin professionalism i mötet med patienten! Revisorerna var imponerade över den positiva stämning som råder på våra verksamheter och det engagemang de mötte från alla som intervjuades. Att fokusera på kvalitet och göra alla medvetna om detta bidrar till en ökad patientsäkerhet. Trots allt är det ju det som är målet med kvalitetsarbetet. Efter en utdragen process har vi under hösten hittat en lösning för fortsatt röntgenverksamhet på Sophiahemmet. Vi hade en ambition att kunna arbeta som underleverantör till någon av de aktörer som fick avtal med landstinget i vårens upphandling. Trots initiala positiva besked slutade det med att landstinget meddelade att inga underleverantörsavtal skulle godkännas. Det är obegripligt och ett mycket märkligt ställningstagande från landstinget. Istället fick vi lösa frågan genom att avyttra vår verksamhet. Det blir nu Aleris Röntgen som kommer att bedriva verksamheten vidare. Vi är övertygade om att det kommer att bli mycket bra och Aleris kommer att investera i ny utrustning inom alla områden. Tydliga åtaganden finns också kring utvecklingen av verksamheten till gagn för patienter och remittenter. I dagarna har också en tredje stor upphandling inom landstinget avslutats. Denna gång gällde det klinisk fysiologi. Återigen konstaterar vi att lägsta pris, utan hänsyn till kvalitet eller tidigare utförda uppdrag, avgjort. Denna gång drabbas vi indirekt då såväl Aleris Fysiologlab och Hjärt-Kärlgruppen tappar nuvarande avtal. Dock kan vi glädjas åt att Hjärt-Kärlgruppen fick avtal inom klinisk neurofysiologi. Bekymret med upphandlingarna är inte vem som tilldelas utan att man återigen slår ut väletablerade verksamheter som byggt upp fungerande vårdkedjor. Denna shopping av integrerade sjukvårdstjänster är inte bra för en väl fungerande sjukvård. Som ett exempel på den absurda konsekvensen kan nämnas området sömnutredningar inom den kliniska fysiologin. Här bedriver Aleris sedan länge en välfungerande verksamhet, Peter Seger bl a på Sophiahemmet och gör idag nästan 80% av alla undersökningar i Stockholm. Landstinget valde två andra aktörer varav den ena är 3 kronor och 82 öre billigare per undersökning. En undersökning som i genomsnitt kostar ca kronor. Man undrar ju om detta verkligen kommer patienter och skattebetalare till godo? Oavsett vad man anser om omvärlden och spelreglerna så måste man förhålla sig till dessa på ett konstruktivt sätt. Vår strategi är att göra oss så lite sårbara för dessa förändringar som möjligt. Att säkerställa att vi har en mångfald av aktörer på Sophiahemmet, stora som små. Att arbeta med kvalitetsfrågorna och ge de patienter som vill och kan välja en möjlighet till den bästa vården. Att göra oss tillgängliga oavsett finansiellt system, oavsett politisk majoritet. Kort sagt, att ge all en vård som man är värd. Värd som medborgare, värd som patient men också värd att få ge som medarbetare inom sjukvården. Utanför fönstret singlar snöflingorna sakta ner. Stormvarning har utfärdats på Östersjön. Finanskrisen rasar för fullt och varsel och nedläggningar är vardagsmat i nyheterna. Då känns det ändå ganska bra att få arbeta och leda en verksamhet som behövs mer än någonsin. En verksamhet där vi varje dag gör gott. Där vi lindrar, tröstar och botar. Det får vi aldrig glömma, hur stormigt det än är i vår omvärld. Med det vill jag önska alla våra läsare och patienter en riktigt God jul och ett Gott nytt år! Som vanligt vill jag rikta ett alldeles särskilt tack till alla fantastiska medarbetare inom hela Sophiahemmet som varje dag gör stora insatser för att våra medmänniskor ska få ett så bra liv som möjligt. Peter Seger, VD SOPHIANYTT 3

4 Förmaksflimmer en folksjukdom Förmaksflimmer förekommer hos ca svenskar. Sjukdomen är vanligare med stigande ålder. Vid 65 års ålder eller däröver förekommer flimmer hos ca 6,.5 % vid 80 års ålder hos 10 %. Förmaksflimmer innebär ett tillstånd med snabb och oregelbunden hjärtaktivitet där hjärtats normala elektriska aktivering har satts ur spel. Istället råder ett kaotiskt elektriskt förhållande i hjärtats båda förmak. Tillståndet kan ge symtom av hjärtklappning, andfåddhet yrsel men klan också förekomma utan symtom. Förmaksflimmer kan förekomma av och till eller föreligga som ett kroniskt tillstånd. Förmaksflimmer innebär en ökad risk för död, stroke, hjärtsvikt och försämrad livskvalitet. Risken för att drabbas av stroke är relaterad till förekomst av sk riskfaktorer. Tidigare stroke, högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och ålder > 75 år innebär en ökad risk för stroke. Ju fler riskfaktorer desto större risk.. Om man exempelvis har tre riskfaktorer är risken att drabbas av stroke ca 40% under de närmaste fem åren. Hörnpelaren vid behandling av patienter med förmaksflimmer och ökad riks för stroke är behandling med blodförtunnande medicin (Waran) som minskat risken för stroke med ca %. Waran skall övervägas till patienter med flimmer och minst en riskfaktor. ( Hos de, med en eller ingen riskfaktor kan behandling med Acetylsalicylsyra (albyl) övervägas) Vi vet att Waran skrivs ut allt för sällan, sannolikt beroende på rädsla för ökad blödningsrisk. Man vet från helt nyligen publicerade studier att endast 50 % av patienter med indikation för Waranbehandling erhåller behandling. Risken för blödningar är visserligen ökad men senare studier har visat att risken sannolikt inte är högre än den man ser vid behandling med låg dos av acetylsalicylsyra. Socialstyrelsen har nyligen understrukit vikten av att patienter med förmaksflimmer får korrekt behandling avseende blodförtunning. Inom några år kan vi förvänta oss nya läkemedel som är enklare att hantera, dvs patienterna behöver ej kontroller blodvärden för att styra doseringen. Behandling av patientens symtom till följd av den oregelbundna rytmen kan ske med diverse olika rytmreglerande läkemedel som antingen förebygger attacker av flimmer eller sänker pulsen och gör den mer regelbunden. Det vanligaste läkemedlet man använder för detta ändamål är sk betablockare, som dock endast hjälper % av patienterna. fallbeskrivning: En 76 årig vital kvinna som är aktiv golfspelare. Har ett behandlat högt blodtryck. Äter för övrigt inga mediciner. Insjuknar för ca ett år sedan med övergående högersidiga symtom av svaghet i armar och ben. Helt återställd inom 8 timmar. Genomgår fullständig utredning inklusive EKG och datortomografi av hjärna som, är helt utan anmärkning. Skrivs ut med låg dos Trombyl som förebyggande behandling Pat inkommer för en månad sedan med förlamning hö sida. Nytillkommet förmaksflimmer. Datortomografi visar nytillkommen förändrings ssm vid stroke motsvarande vänster hjärnhalva. EKG visar nytillkommet förmaksflimmer. kommentar: Stroke är den mest fruktade komplikationen vid förmaksflimmer då det förorsakar stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. 4 SOPHIANYTT

5 SAMMANFATTNINGSVIS Förmaksflimmer är vanligt Ökad risk för stroke hos patienter med riskfaktorer Behandling med waran minskar risken för stroke med ca 65% Waran skrivs ut till för få patienter med förmaksflimmer. Det saknas effektiva läkemedel för reglering hjärtrytmen vid förmaksflimmer. Ablationsbehandling är en ny behandlingsform som kan utföras hos patienter med uttalade besvär trots medicinering. Kapaciteten för detta ingrepp i Sverige är dock låg. Övriga läkemedel är sannolikt mer effektiva men innebär också ökad risk för allvarliga biverkningar,varför man ofta undviker dessa särskilt till patienter med nedsatt hjärtfunktion. Nya rytmreglerande läkemedel, som sannolikt är mer effektiva och har mindre biverkningar, är dock på väg att lanseras. En ny metod att behandla patienter med besvärande attacker av flimmer som ej svarar på behandling med läkemedel är sk ablation. Tekniken innebär, att man via ett blodkärl kan placera ett tunt plaströr i hjärtats båda förmak. Spetsen på röret används som en radiosändare och kan alstra värme. Med denna metod kan man bränna bort de områden i hjärtat som orsakar flimmerrytmen Denna behandlingsform har varit i bruk sedan ca 10 år. Man räknar med att ca % av patienterna kan botas. En hel del patienter får dock fortsätta med sina mediciner och blodförtunnande behandling. Ca 500 ingrepp av denna typ görs varje år i Sverige. Väntetiden är lång. i Mårten Rosenqvist Professor och överläkare Hjärtkliniken Södersjukhuset Stockholm Sophiahemmets konstförening Våra kära medlemmar! I skrivande stund är det snöstorm i Stockholm ska det bli vinter i år?! Vore underbart! Under hösten har vi hunnit med ett antal utflykter. Vi har varit på stadsvandring för att titta på statyer. Till exempel var det mycket roligt att få veta att arbetaren som tittar upp ur gatubrunnen vid Nybroplan faktiskt föreställer Hasse Alfredsson. Ett besök hos Svea hovrätt eller som det också kallas Wrangelska palatset, var tack vare en mycket inspirerande guide, mycket intressant och givande. Bl.a. fick vi besöka fängelsehålan där Anckarström föddes. En snömoddig kväll i november var vi på besök på Observatoriet. Vi kunde på grund av vädret inte få se på stjärnorna, men vi fick en föreläsning om månen och stjärnorna och inte minst himlafenomen av två entusiastiska astronomamatörer års första aktivitet blir utställningen Lura ögat på Nationalmuseum, den äger rum den 8 januari. Just nu laddar styrelsen för den årliga utlottningen. Vinsterna är många och varierade och när vi nu läser tidningen vet vi resultatet. Styrelsen hoppas förstås på många nöjda och glada vinnare! Inför 2009 hälsar vi gamla och nya medlemmar varmt välkomna. Vi emotser medlemsavgiften så snart som möjligt på det nya året, för att vår valmöjlighet att köpa ny konst skall kunna ske hela verksamhetsåret. Pg och medlemsavgiften är 250 kr/år. Styrelsen tackar för i år och önskar er alla ett riktigt Gott Nytt 2009, med nya och som vi hoppas inspirerande aktiviteter och konstverk. Karin Petersén, Anne Freye-Raichenberg, Lena Engberg, Ulla Lindqvist, Janne Nord, Kristina Nylén, Mikael Sandberg och Marika Teisko SOPHIANYTT 5

6 Inte bara Kalla het i spåren Längdskidlandslaget tar hjälp av Sophiahemmet i storsatsning Med Sophiahemmets sponsorsatsning har de svenska längdlandslagskidåkarna den trygghet och det stöd som behövs för att kunna satsa fullt ut på att återta toppen i världseliten. För att slippa oroa sig över sjukdomar och skador är det viktigt att veta var hjälpen finns när den snabbt behövs och hjälpen finns bara ett telefonsamtal bort med Sophiahemmets Kundcenter. Landslagets symbol får endast bäras och användas av de aktiva och deras ledare samt sponsorer och samarbetspartners Sophiahemmet är en av dem! Den tydliga målsättningen att ta positionen som världens ledande skidnation gav utdelning direkt under världscuppremiären i Gällivare november. Charlotte Kalla gjorde det alla hoppats på. Hon vann inte bara damernas premiärlopp över 10 km på Dundret utan hon gjorde det också helt överlägset. Segermarginalen till förra säsongens suverän norskan Marit Bjoergren skrevs till drygt 24 sekunder. Att 23-årige hemmahoppet Marcus Hellner skulle blixtra till och vinna herrklassen över 15 km, det hade ingen förväntat sig. Efter den inledande tävlingsdagens fantastiska resultat blev även söndagens stafetter en svensk framgång med en andraplats för herrarna och en tredjeplats för damerna. Sponsorer, åskådare och media på plats i Gällivare fick uppleva en historisk premiärhelg med oväntat fina svenska framgångar och en nytillträdd landslagschef rörd till tårar över sina åkares insatser: Nu får vi lugn och ro. Det blir något helt annat för hela säsongen. Det är det som är poängen med att få börja säsongen bra, sa en överväldigad Gunde Svan till pressen efter tävlingarna. - Jag kommer aldrig att glömma de gånger man själv fick åka till Beito och sätta Satsningen på att åter rankas som den ledande skidnationen är uttalad. Här är gänget som skall göra det möjligt! dem på plats det första man gjorde, fortsätter landslagschefen. Gunde Svan blev på sin tid som aktiv och en av världens bäste skidåkare någonsin känd för sina galna innovationer. Gundes vilja att få ut maximalt av varje insats och förmåga att tänka nytt gjorde honom inte bara till en fantastisk skidåkare utan också en innovatör av sporten ibland så innovativ att reglerna fick skrivas om minns Gundes lansering av längdåkning med en stav. Efter några år av turbulens har det svenska längd- 6 SOPHIANYTT

7 skidlandslaget sedan våren 2008 en chef som sätter skidåkarnas möjligheter att prestera i centrum. Gunde Svan har sin vana trogen inte lämnat något åt slumpen och vill med sitt nya uppdrag skapa världens bästa landslag. Varje detalj i upplägget kring landslaget vänds och vrids på tills det är så nära perfektion som möjligt. En ny ledarskapsmodell har införts som sätter den aktiva i centrum och där det är ledares, tränares, sponsorers och andra experters uppgift att stödja åkarnas utveckling så effektivt som möjligt. De aktiva har också en viktig roll och får t ex själv välja vilken tränare man vill ha. Damer och herrar har slagits ihop till en gemensam grupp där de olika personligheterna ska ges utrymme för att komma ut på bästa sätt. Gunde Svan och hans fru Marie har i flera år arbetat med att lära ut ledarskapsmodeller som bygger på insikter kring personlighetstyper och hur de bäst fungerar ihop: nu sätts dessa modeller på prov i verkligheten. Sophiahemmet har sedan 2006 ett samarbete med det alpina skidlandslaget som utvecklats till att även omfatta längdskidslandslaget. Samarbetet går ut på att Sophiahemmet bistår de aktiva i landslagen med medicinsk kompetens och specialistvård när det behövs. För skidåkarna handlar det till stor del om förebyggande åtgärder eftersom andningsorgan är hårt ansatta av kall luft och av olika luftfuktighet. Många längdåkare brottas med luftrörsbesvär. På Sophiahemmet Kundcenter jobbar Anne Freye Reichenberg som har tät kontakt med skidåkarna: Det är roligt att kunna stå till tjänst och snabbt kunna lösa de aktivas problem. Med alla våra specialister och entreprenörer på Sophiahemmet kan vi fixa det mesta med kort varsel och de flesta här är medvetna om vilka förväntningar vi får på oss i och med ett sådant här samarbete. Skidåkarna är på resande fot stora delar av året, vilket ställer speciella krav på Sophiahemmets kundservice. Det handlar om att kunna stå till tjänst med det mesta från telefonrådgivning på distans till att boka in tre olika behandlingar eller provtagningar på en och samma dag för en aktiv som har en lucka mellan två tävlingar och är på genomresa i Stockholm. De här kunderna finns hos oss så kort tid, så ibland gäller det att leverera det omöjliga, fortsätter Anne. Men det gör ingenting, tvärtom, detta är vi på Sophiahemmet bra på och tycker är roligt. Sedan är det otroligt positiva och härliga människor att ha att göra med, avslutar hon. Nu har Gunde Svan inte bara ett lag i medgång. Han har också ett vinnargäng. Trygghet är en viktig hörnsten i lagbyggandet. Efter världscuppremiärhelgens framgångar verkar det som om han och hans team är på rätt väg. Det är svårt att skapa vinnarmentalitet. Det måste komma något som de här framgångarna så de andra ser att det är möjligt. På Sophiahemmet ser vi fram emot att följa vinterns framgångar framför TV-apparaterna eller på plats i t ex Stockholms skidsprint den 11 mars 2009 runt Kungliga Slottet. Dit är självklart alla Stockholmare varmt välkomna att heja fram våra svenska skidhopp till nya framgångar. Och är man extra intresserad rekommenderar vi en resa till Falun helgen därpå för finalen och avslutningen i världscupen: förhoppningsvis en resa värd att minnas som den skidhelg då Sverige åter fick en skidkung eller en skiddrottning på tronen. Låt oss hålla tummarna för svenska skidlandslaget och stolt följa deras framgångar framöver! Marina Dyfverman Marknadschef Sophiahemmet Skidlandslaget i vinnarspåret med hjälp av våra specialister I år fyller Skidförbundet 100 år. Det firas på många sätt, bl a med en bilaga i Svenska Dagbladet den 11 december. Sophiahemmet medverkar med en annons. Det är ett första exempel på hur vi arbetar för att tydliggöra vårt engagemang i landslaget. SOPHIANYTT 7

8 Stor satsning på gastroverksamhet i O-huset Under högtidliga former klippte Prinsessan Christina, Fru Magnuson den 18 september bandet till den nya gastroverksamheten i O-huset på plan 4. Ceremonin markerade den officiella invigningen av den sedan drygt ett år planerade samlokaliseringen av medicinsk och kirurgisk gastroenterologi i 750 kvm stora nyrenoverade lokaler på f.d. avdelning 4. Ordförande i Sophiahemmet ideell förening Per Lundberg och VD Peter Seger vid Sophiahemmet AB redogjorde för bakgrunden till den nya satsningen och menade att den nya verksamheten är ett lysande exempel på de projekt som nu bedrivs på Sophiahemmet för att öka och fördjupa samverkan mellan vårdbolaget och de olika entreprenörerna. Verksamheten vid den nya enheten bedrivs dels vid Stockholm Gastro Center, en nybildad klinik för medicinsk gastroenterologi/hepatologi samt endoskopi, och dels vid Kirurgkliniken/Vita-kliniken, med bl a obesitaskirurgi och proktologi som viktiga inslag. Sophiahemmet har nu fått en av landets modernaste endoskopiavdelningar säger Prof. Robert Löfberg som är verksamhetschef. Vår kapacitet har nu ökats till ca undersökningar per år vilket är dubbelt upp mot hittillsvarande produktion! Stockholm Gastro Center har bildats genom att Prof. Robert Löfbergs IBD-enhet och Med. Dr. Bengt Lavös Mag-Tarm mottagning gick samman och sedan årsskiftet även integrerats med den gastrointestinala endoskopin. Fyra f.d. enkelrum mot norr har byggts om och specialanpassats för endoskopi med bl. a. luftkonditionering och intilliggande modern diskcentral. I samarbete med Sophiahemmet AB har man ett vårdavtal för diagnostisk och terapeutisk gastro- och koloskopi med SLL som löper fram till Avtalet innebär att man nu kan arbeta långsiktigt och bl.a. investera i nya videoinstrument av tredje generationen. I höst erhöll man även som första privata enhet i Stockholm ett särskilt tilläggsavtal för ballongdilatationer av förträngningar i mag-tarmkanalen. Kirurgkliniken i den nya gastroenheten har utökats genom att Med Dr Göran Lundegårds och Dr Arne Nordahls mottagningar har slagits ihop. Detta har ökat kapaciteten för kirurgiska öppenvårdsbesök Vitakliniken, som ingår som en del i kirurgverksamheten, står för en mycket betydande volym av de allmänkirurgiska ingreppen och slutenvårdstillfällena vid Sophiahemmet. Det beror framför allt på den laparoskopiska obesitaskirurgins snabba utveckling. I dagsläget opereras 6-8 patienter i veckan, och vi kan redovisa några av de bästa resultaten i landet berättar Göran Lundegård som är ansvarig för obesitaskirurgin. En särskild organisation med bl.a. dietist och specialistsjuksköterskor följer noggrant upp patienterna. Efter gastric by-pass kirurgi minskar patienterna markant i vikt och får då även en förbättrad blodsockerkontroll och normaliserat blodtryck. Prinsessan Christina, Fru Magnuson och professor Robert Löfberg hjälps åt med det blågula invigningsbandet. Den nya verksamheten i O-huset har idag en stab på 25 personer totalt på medicin- och kirurgsidan, varav fyra är fast knutna kirurger och fyra är medicinska gastroenterologer/endoskopister. Ytterligare ca 10 ackrediterade läkare är knutna till verksamheten som konsulter. Med säkrade, långsiktiga vårdavtal med SLL och ambitiösa program för patientnära forskning med stöd från bl.a. Ideella föreningen och af Jochnick-stiftelsen, ser framtiden för den nya centrumbildningen kring medicinsk och kirurgisk gastroenterologi vid Sophiahemmet ljus ut! Robert Löfberg Professor IBD-enheten 8 SOPHIANYTT

9 När vi grävde GULD i USA fortsättning på berättelsen om Stockholm City Voices (f d Chorus) kvartetten Sing Sing ur kören sjöng på röntgens 80-årsjubileum och nästan hela kören gick luciatåg Senast jag skrev var i sommarnumret Då hade kören precis tävlat i Nordiska mästerskapen i barbershop och kvalificerat sig till att delta i Harmony Classics i San Antonio, Texas sommaren 2008 VM för de fem bästa små och medelstora barbershopkörerna i världen! Efter att några av oss varit i Nashville i nio dagar och bland annat bevittnat VM i barbershop för män och en massa live-musik åkte vi på en road trip via Memphis (en dag) till New Orleans (två dagar) och Dallas (sex dagar, där också resten av kören slöt upp) slutligen hamnade vi i San Antonio tisdagen den 15 juli. Vi bodde på campus på Trinity University. Här fick vi några dagars utbildning och förberedde oss inför lördagens tävling. Lördagen den 19 juli, efter att vi hade gjort oss i ordning och bytt om till vår kostym som kanske var lite väl varm i den höga luftfuktigheten (80 procent) och värmen (38 grader), åkte vi buss till Laurie Auditorium på universitetsområdet (bara några minuter, men nödvändigt i värmen... det är tur att det är luftkonditionering inomhus i alla fall ). Vi var näst sist ut på scenen, som nummer nio av tio. Vi tävlade nu med ett helt paket: Somewhere Over the Rainbow och Come Fly with Me hade tillsammans med Fly Me To the Moon och People All Over the World blivit ett 15 minuter långt nummer. Det går inte att beskriva den känsla som infann sig på scenen. Vi fick stående ovationer efter varje sång! Det var overkligt! När vi kom ut bland publiken efter uppträdandet ställde sig alla upp igen, det blev nästan för mycket alla var verkligen som galna i oss Efter att sista kören tävlat blev det 20 minuters lång väntan innan de annonserade ut vinnarna. Domarna började med plats fem, fyra och neråt när de kom till plats två och det inte var vi blev vi som galna tillsammans med publiken! När de sa att vi hade vunnit studsade vi ner till scenen och mottog våra medaljer och pokalen. Vi fick poäng vi slog den medelstora kören med 25 poäng! Och blev således bäst i hela tävlingen De åtta domarna har tio poäng var att dela ut som bonus vi fick 79 poäng, alltså sju tior och en nia!! Inte illa för en liten kör från Sverige! Det innebar också att Mo Field nu är Master Director, hon har fått över poäng i en tävling och är nu lika stor som sina mentorer och de hon har sett upp till i så många år. Kvällen avslutade vi med en stor segerfest, där alla nya och gamla vänner, från världens alla hörn var inbjudna. Några av oss stannade kvar ett par dagar till i San Antonio, vi bodde på ett hotell precis vid Riverwalk mitt i stan. Sista kvällen var det svårt att förstå att det snart skulle bära av hemåt igen, det hade verkligen varit 27 härliga dagar med mycket äventyr och framför allt vårt GULD Snart skulle vardagen infinna sig igen Men varje gång jag tittar på min guldmedalj kan jag känna pirret i magen jag är så stolt över den. Nu till nästa utmaning: Nordiska Mästerskapen 2009 i Västerås. Vinner vi då blir det Seattle 2010 som blir tävlingsarena. Dock skiljer sig den tävlingen från det vi nu varit med om, då är det nämligen VM för ALLA körer, även de stora nu ska vi faktiskt vara med och tampas med dem. Vi har ökat vårt medlemsantal med elva personer denna höst och är numera en medelstor kör tänk vad vi kan åstadkomma då! Ni kommer inte att bli utan information, jag lovar =) Annette Karlsson Läkarsekreterare på Röntgen och bas i SCV SOPHIANYTT 9

10 KONFERENS: Verksamhetsförlagd utbildning Sophiahemmet Högskola (SHH) arrangerade tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) den årliga konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar den 6-7 november. Konferensen ägde rum i Aula Magna på Stockholms universitet som är beläget i Frescati, en del av Nationalstadsparken. Aula Magna, ett av arkitektens Ralph Erskines främsta byggnadsverk, har ljusa och luftiga lokaler med inredning av blonda träslag. Galleriet som är beläget ovanför stora hörsalen inbjöd i pauserna till möten mellan konferensdeltagare, posterutställare och bokförlag. Glasväggarna i galleriet vette ut mot den omgivande naturen i Nationalstadsparken som var i höstskrud. Temat för konferensen var En utbildning flera Sissel Andreassen, Camilla Tomaszewski och Unn-Britt Johansson, moderatorer under konferensdagarna. kontexter. Med temat ville programgruppen understryka sambandet mellan alla delar i utbildningen oavsett var den för tillfället är förlagd. Lärosätet är där studenten befinner sig i sina olika utbildningsdelar. Samverkan mellan utbildningar och lärosäten har hög aktualitet genom Bolognadeklarationen. Deklarationen innehåller tre övergripande mål: att främja rörligheten, främja anställningsbarheten och att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent (mer information finns på hogeronderwijs/bologna). Utbildningens kvalitet ska i framtiden jämföras nationellt och internationellt. Konferensen med dess program har väckt stort intresse i landet och var fullsatt med cirka 600 deltagare som var lärare, kliniska handledare, studenter, forskare och beslutsfattare i utbildningsfrågor på olika nivåer. Det var många intressanta föredrag och diskussioner under de två konferensdagarna. I anslutning till varje föredragning inbjöds deltagarna till diskussioner. Under första dagens inledning hälsades deltagarna välkomna till konferensen av Jan Åke Lindgren, rektor vid SHH, Ania Willman, ordförande för SSF och Gerthrud Östlinder ansvarig för Forsknings-, utbildnings- och terminologifrågor vid SSF. Jan Åke betonade att för att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen (VfU) måste verksamheten och lärosätet arbeta tillsammans i konstruktiv samverkan. Moderator för första dagens tre föredrag under förmiddagen var Gerthrud Östlinder. Kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning diskuterades utifrån tre olika perspektiv. Unn-Britt Johansson, klinisk lektor, SHH presenterade lärosätets syn på kvalitetsindikatorer för VfU. Högskoleverkets senaste utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor (Rapport 2007:23 R) betonade att VfU ska betraktas som fullvärdig akademisk utbildning som ger akademiska poäng och krav bör ställas på ämnestydlighet, lärarkompetens, arbetsformer, litteratur och examination. Därtill lyftes fram att formerna för att utvärdera utbildningsplatser 10 SOPHIANYTT

11 Sissel Andreassen fördjupade sig inom utbildnings- och examensstrukturen med lärande mål samt nya betygsskalor. inom VfU och handledare är sällan utvecklade. Sedan hösten 2007 deltar SHH tillsammans med åtta europeiska länder (Belgien, Cypern, England, Finland, Holland, Irland, Italien, Spanien och Sverige) i en jämförande studie som avser att undersöka studenters erfarenheter av VfU. Enkäten the clinical learning environment, supervision and nurse teacher scale (CLES +T scale) som är tidigare utvecklad och validerad av Saarikoski et al, 2002 har översatts till svenska förhållanden av Unn-Britt och Päivi Kaila, lektor, Karolinska Institutet. Enkäten avser att mäta studentens uppfattning om den kliniska lärandemiljön inom sjukhusmiljö samt kontakter och relationer som de har haft med handledare samt lärare under VfU. Enkäten föreslås vara en kvalitetsindikator/kvalitetsmått för att utvärdera VfU. Jörgen Larson, professor, Karolinska Institutet samt koncernutbildningschef, Stockholms läns landsting (SLL) föredrog kvalitet i VfU-ett interprofessionellt perspektiv. Han betonade att det är av betydelse att utöka interprofessionell utbildning genom fler minikliniska utbildningsavdelningar. Vidare betonade han att den interprofessionella utbildningen ska stärkas genom att interaktiva utbildningsmiljöer skapas ute i vården. Framtiden ställer stora krav på nära samverkan mellan SLL och lärosäten i Stockholm för att uppnå hög kvalitet och utveckla det interprofessionella perspektivet i undervisningen. Efter denna session serverades lunch i galleriet och möjlighet gavs för deltagarna att besöka posterutställarna. Några exempel på postrar var Simulatorundervisning, Jan Björdal, leg. sjuksköterska, Universitetssjukhuset i Malmö, Portal för verksamhetsförlagd utbildning, Gunilla Nilsson, lektor, Kalmar högskola (http://www.vfuportalen.se) och Handboken, sjukvårdsrådgivningen. Eftermiddagens session leddes av moderator Camilla Tomaszewski, klinisk adjunkt vid SHH. Huvudområdet som kärna i verksamhetsförlagd utbildning diskuterades. Siv Söderberg, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet inledde med att tala om omvårdnadsvetenskap/omvårdnad i VfU. Hon beskrev att omvårdnadsvetenskap har som fokus att skapa kunskap om den sjuka personens behov och miljö samt om dennes närstående ur ett livsspannsperspektiv. Andra fokus kan vara vårdarens behov av stöd, vägledning och etisk kompetens. Omvårdnadsvetenskapens ideal kan ses som att skapa vetande om god omvårdnad. Omvårdnadens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnadsvetenskap i VfU omfattar teoretiska studier och praktisk träning av att under handledning och med ett etiskt förhållningssätt Unn-Britt Johansson inriktade sig på ämnet didaktik och handledning. SOPHIANYTT 11

12 Katarina Dahl, Rosanna Hjalmarsson, Rebecca Arnesen och Maria Ohlis, studenter vid Sophiahemmet Högskola och uppskattade värdinnor. kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinterventioner som stärker och stödjer människan med sjukdom att bibehålla och uppleva hälsa i dagligt liv. Den första konferensdagen avslutades med att professor Siirka-Liisa Ekman och docent Maria Armani vid KI föreläste om hur synliggör vi omvårdnadsvetenskapen i praxis. En ämnesutveckling har skett vid KI inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Syftet med deras projekt har varit att skapa en gemensam plattform för dynamisk utveckling av ämnesområdet omvårdnad och synliggöra den i undervisning, klinisk praxis och forskning. Därefter hälsade programgruppen alla deltagare välkomna till kvällens middag på restaurang Solliden på Skansen på temat Stockholm i mitt hjärta. Middagen intogs och gästerna fick prova på allsång och samtidigt blicka ut över den fantastiska utsikt som lokalen erbjöd. Svenssons Treoo underhöll gästerna. Andra konferensdagen fortsatte på ämnet didaktik och handledning. Moderator för den delen var Unn- Britt Johansson, klinisk lektor vid SHH. Ester Mogensen, lektor emerita vid KI talade om didaktisk kompetens för goda lärandemiljöer. Didaktisk kompetens inom VfU handlar om att kunna beskriva, analysera Samtal vid posterutställningen. och undersöka den verksamhetsförlagda miljön, medverka till att skapa en medveten och reflekterad grundval för planering och beslut om undervisningens genomförande. Dessutom att skapa samhörighet mellan utbildning och verksamhet samt utveckla nya samverkansformer. Ester beskrev att didaktisk kompetens kan byggas upp av engagemang, intresse och nyfikenhet, erfarenhet av haverier och intuitiva framgångar, dialog, öppenhet för nya sätt att tänka, träning, träning och åter träning samt feed back och kritiska vänner. Linda Johansson, forskningsassistent, ifrån Medical Case Centre, Karolinska Institutet gav en introduktion om casepedagogik i vårdutbildningar. Casepedagogiken tränar studenten att fatta beslut, konsekvensanalysera och argumentera för sin sak. I ett case finns inget som är rätt eller fel utan studenten tränas i att identifiera dilemman och se olika lösningar på problemet. Linda kommer från Medical Case Centre som stöttar och främjar användandet av case vid flera av KIs utbildningsprogram. Vid Sophiahemmet Högskola används casemetodiken som ett pedagogiskt verktyg för att träna kliniskt beslutsfattande. Det sker i samband med kliniska examinationer av medicinsktekniska moment under andra studieåret, termin fyra. Sissel Andreassen, klinisk lektor och Camilla Tomaszewski, klinisk adjunkt vid högskolan beskrev det pedagogiska utvecklingsprojektet som stöds av pedagogiskt ALF projektmedel. Casemetoden används för att den är inriktad på integration av teori och empiri. Dessutom stimulerar den till självstudier, reflektion, kritiskt tänkande, delaktighet samt ger träning i klinisk problemlösning och beslutfattande. Eftermiddagen handlade om examinationer och bedömning. En paneldiskussion om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen inledde eftermiddagen. Gerthrud Östlinder ledde diskussionen. Ordförande för styrelsen, Petra Lilja Andersson, lektor, Högskolan Kristianstad började med att beskriva syftet med examinationen som är att pröva den blivande sjuksköterskans kliniska kompetens inför ansökan om legitimation och inträde i yrkeslivet. Hon tipsade alla om hemsidan för examinationen De som deltog i panelen delade med sig av sina erfarenheter samt besvarade frågor från åhörare. 12 SOPHIANYTT

13 Panelen bestod av Birgitta Johansson, adjunkt, Högskolan Kristianstad, Marianne Ahlner Elmqvist, lektor, Malmö Högskola, Margareta Lewin, chefsjuk sköterska, Danderydsgeriatriken, Ina Frost Saxby, bedömningsansvarig sjuksköterska, Sophiahemmet sjukhus, Katarina Dahl, Sophiahemmet Högskola Studentkår och Louise Malmgren, fd student kurs 28 vid SHH. Den avslutande delen av andra dagens konferens handlade om tre lärosätens arbete kopplat till utbildnings- och examensstrukturen med lärande mål samt nya betygsskalor. Moderator för denna del var Sissel Andreassen, lektor, SHH. Kersti Hansson, universitetsadjunkt, Mittuniversitet presenterade den målrelaterade sjugradiga skalan som införts vid universitet från och med juli 2007 på avancerad nivå. De har haft utgångspunkt från bedömningsformuläret AssCe vid utvecklandet av bedömningsformuläret. Studenten bedöms på en skala från otillräcklig till framstående. Lärosätet har tagit fram ett poängsystem där de omvandlat betygen till siffror för att sedan inom kursen kunna sammanställas till ett kursbetyg. Programkommittén riktar ett stort tack till FoUUkansliet, Stockholms läns landsting, som bidragit med ekonomiska medel till konferensen. Vi vill också tacka studenterna, Katarina Dahl kurs 29, Maria Ohlis kurs 30, Rebecca Arnesen kurs 32, Rosanna Hjalmarsson kurs 33 och Taru Kontio kurs 34, som så entusiastiskt och föredömligt hjälpte oss under konferensdagarna med registrering, teknik och annat. För ytterligare information se Programkommittén: Sissel Andreassen, Britten Enberg Jansson, Katarina Dahl, Unn-Britt Johansson, Camilla Tomaszewski, SHH och Gerthrud Östlinder samt Astrid Bridell Forshed SSF. För programkommittén Unn-Britt Johansson Vi har nått vårt mål att som ett av få sjukhus i Sverige bli kvalitetscertifierade enligt ISO-krav. E fter två års hårt arbete, som bedrivits med stor entusiasm och engagemang av Sophiahemmet AB s medarbetare, har vi nått målet. När ledningen tog beslutet att Sophiahemmet skulle arbeta för en certifiering påbörjades det stora arbetet med att på ett strukturerat sätt genomlysa hela verksamheten inom aktiebolaget. Verksamheterna har beskrivit sina processer från första kontakten med patienten till dess att patienten är färdigbehandlad inom Sophiahemmet AB. På liknande sätt har också de viktiga stödfunktionerna beskrivit sina verksamheter. I november besöktes Sophiahemmet AB under två dagar av två externa revisorer, som gick igenom hela verksamheten, med patientsäkerhet som utgångsläge. Allt granskades, både kärnverksamheten hälso- och sjukvård och stödverksamheterna. Det är en hel del som krävs för att driva ett sjukhus, allt från god vård och behandling till fungerade infrastruktur, och samtliga verksamheter konstaterats hålla en mycket god kvalitet. Revisorerna var mycket imponerade av hela verksamheten, kunskapen hos personalen, bemötandet samt den goda stämningen, var de än kom på Sophiahemmet. De poängterade också att ledningens stora engagemang i kvalitetsarbetet har bidragit till ett väl implementerat system, som genomsyrar alla verksamheter. Vi nu har vi ett utmärkt utgångsläge som kommer att leda till ytterligare utveckling och förbättring och som vi är mycket stolta över. Gunilla Stierna, Kvalitetssamordnare (på bilden syster Eva Löjdström) SOPHIANYTT 13

14 Third congress of the World Union of Wound Healing Societies June , Toronto, Canada Två doktorander på vift En liten reseskildring från två doktorander från Sophiahemmets Högskola Karolinska institutet, Helene Andersson och Eila Sterner. WUWHS (World Union of Wound Healing Societies) världkongressen i sårbehandling, vilken lycka. Sår och sårbehandling är ju det som vi brinner för. Men vi åker inte över enbart för att lyssna och ta till oss ny kunskap utan, Helene ska presentera sin poster som handlar om en studie hon gjort där hon intervjuat patienter med sår som smittats av MRSA, om deras upplevelser av att ha drabbats av denna allmänfarliga smitta. Eila skall hålla en muntlig presentation om hur tillförlitlig bedömning av trycksår grad 1 är och om vi bedömer lika. Vi möttes en tidig morgon på Arlanda pigga och förväntansfulla. Helene har sin poster i ett svart långt rör på ryggen. Ska du checka in det där? Nej det vågar jag inte, kan komma bort då så det är bäst att jag bär den med mig, svarar Helene. Efter incheckning och en lugn stund med kaffe och tidningsläsning i cafeterian, hörs i högtalaren - sista utrop till Toronto. OJ, hjälp hur kunde det vara sista utrop. Bråttom blir det, ett snabbt besök på damrummet, genom passkontrollen och med snabba steg ut till planet. Det är då det händer, där i kön till flygplanet. Var är min poster, postern är borta, skriker Helene. Hysteri utbryter, var kan den vara? Jag måste glömt den på toaletten. Helene springer allt var hon orkar tillbaka igen, får inte gå bakvägen genom passkontrollen, måste springa runt. Nerför trappor, uppför trappor, flera kilometer, hur skall man hitta i alla gångar. Tillbaka till cafeterian, puh, vilken toalett var det nu, jo här var det. Toaletten är ledig som tur var, men ingen poster hänger där, ingen poster, hjälp. Helene springer hysterisk ut från toaletten, tillbaka till cafeterian, kan den vara kvar där då, nej inte där heller. Panik!!. Då hörs en röst, Är det inte du som hade det där svarta röret? Jo, ja, jo det är jag, det är just det jag letar efter nu. Jag såg dig i cafeterian förut och undrade var du hade i det där röret. Sedan när jag kom in på toaletten så hängde det där. Så jag tog med det ut och lämnade in det i säkerhetskontrollen. Oh, gjorde du, tack snälla du, vad bussigt, tack, tack. Var är nu säkerhetskontrollen, jo där är den! Finns det något svart rör inlämnat här, med en poster i? Nej, här är inget inlämnat, säger en sträng säkerhetsvakt. Jo snälla, jag vet att man skall ha lämnat in det här. Kan du inte höra men någon av dina kollegor där inne, det är jättebråttom, snälla, mitt plan skall gå nu. Säkerhetsvakt masar sig långsamt iväg till sina kollegor och kommer tillbaka, med ett svart rör i handen. Där var den, tack och lov. Efter en språngmars på flera kilometer är Helene tillbaka till en uppskärrad Eila som väntar utanför planet. Äntligen kan vi som sista passagerare gå på planet. Många sura blickar mötte oss eftersom planet har fått vänta. Vi sjunker utmattade ner i våra fåtöljer och sitter där och pustar. Efter en stund börjar Helene skratta tänk om jag hunnit tappa bort postern innan vi ens kommit på planet. Som ett litet tillägg, inga fler missöden blev det, postern blir uppskattad och Eilas föreläsning gick fantastiskt bra. Hur var då konferensen? Det var den tredje världskongressen i sår och sårbehandling. Temat för konferensen var One problem One voice och den officiella öppningen skedde med säckpipeblåsare pampigt! Till konferensen kom ca personer från hela världen, nästan 500 postrar presenterades och drygt 150 muntliga presentationer (på 6 minuter vardera) och flera parallella sessioner lockade med internationellt kända föreläsare. Det mest tråkiga var att man måste välja, tiden räcker inte till att ta del av allt! Att välja kan till och med bli svårt om man har ett specialintresse. Flera olika konsensus dokument presenterades under dessa dagar inom området smärta, negativ undertrycksbehandling (VAC), infektion, kompression och diagnostisering av sår. Så det var stor behållning av att delta på denna konferens. 14 SOPHIANYTT

15 Doktorander vid SHS. Eila Sterner (tv) föreläste om hur illförlitlig bedömning av trycksår grad 1 är och Helene Andersson presenterade sin poster. De olika seminarieblocken var t.ex. riktat mot trycksår, diabetiska fotsår, bensår, akuta sår, komplexa och svårläkta sår. Livskvalitet, utbildningsbehov, sjukvårdssystem och forskning ingick som del sessioner i de olika ämnesområdena. Engelska språket var lättförståeligt förutom när presentatörerna kom från Asien då gällde det verkligen att spetsa öronen. Det framkom ny kunskap på cellnivå för att påverka sårläkningen på ett positivt sätt. Här framkom också vikten av att diagnostisera såret, att inte överanvända vare sig negativ undertrycksbehandling (VAC) eller silverförband. Det är viktigt att våga sätta in behandling och sätta ut. En annan intressant diskussion dök upp om trycksår grad 1 (kvarstående rodnad) ska finnas med eller inte. Anledningen till denna diskussion var att just kvarstående rodnad är svår att bedöma. Men bara för att det är svårt att bedöma grad 1 ska man väl inte, som strutsen, sticka huvudet i sanden? Bättre med säkrare bedömningsmetoder. Det är två mycket nöjda doktorander som återvänder till Arlanda en vecka senare. Nästa världskonferens hålls i Kina Helene Andersson Doktorand vid Sophiahemmets Högskola SOPHIANYTT 15

16 Rektor har ordet Nu ser vi bakåt och framåt Snart dags att lägga 2008 till handlingarna och ta itu med ett nytt spännande år, 2009! Men först ska vi fira jul och nyår och den här tiden på året är det vanligt att man blickar tillbaka på året som gått samtidigt som man tittar framåt för att se vad den närmaste framtiden har att bjuda. Jan Åke Lindgren För högskolans del har 2008 varit ett spännande år. Aldrig förr har vi startat så många nya utbildningar. Redan i januari introducerades Specialisering i demensvård för sjuksköterskor som genomförs i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet. Nyetableringarna fortsatte under hösten 2008 med start av Magisterutbildning i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård samt kurserna Neurologisk akutsjukvård och omvårdnad och Professionell kommunikation. Året har också inneburit utveckling och produktion av utbildningar som ska introduceras under Här kan nämnas den engelska kandidatutbildningen i Omvårdnadsvetenskap för sjuksköterskor från Saudiarabien som startar i januari och Magisterutbildning i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot diabetesvård med start i september. De många nya utbildningarna har kunnat utvecklas och introduceras tack vare kraftfulla och engagerade insatser från lärare och annan personal. Här har den ämnesmässiga, pedagogiska och akademiska kompetens, som de olika programteamen besitter, spelat en avgörande roll för utbildningarnas kvalitet. Men för en lyckad utbildningsinsats krävs även att programteamen under utvecklingen och genomförandet av utbildningen samverkar intimt både med utbildningsadministratörer och webb- och mediansvariga. För att effektivisera denna samverkan har ett särskilt team, Team Verksamhetsstöd tillkommit för att på bästa sätt optimera och samordna högskolans utbildningsadministrativa och webbrelaterade resurser. Teamets uppdrag är att skräddarsy det stöd som behövs för varje separat utbildningsprogram samt att ta fram tydliga rutiner. I uppdraget ingår också att se till att alla lärare får den utbildning och kompetens som behövs för att arbeta i högskolans digitala medier på ett effektivt och pedagogiskt sätt. På liknande sätt har biblioteket, som sedan flera år är en integrerad del i all utbildningsverksamhet vid högskolan, en viktig roll vid utveckling och genomförande av nya utbildningar. Sjuksköterskeprogrammet har sedan flera år en erkänt hög kvalitet. Här måste dock resursutnyttjandet förbättras utan att den höga kvalitén äventyras. Därför kommer vi nu att implementera den ovan beskrivna arbetsmodellen för att utveckla och effektivisera arbetet i sjuksköterskeprogrammet. Dessutom kommer en satsning på ett effektivt utnyttjande av virtuella hjälpmedel i undervisningen att genomföras under våren. Högskolans nya lokaler har också krävt förändrade rutiner. Här har IT-personal och vaktmästeri genomfört ett omfattande och ansvarsfullt arbete för att säkerställa att lärare och studenter ges tillgång till den goda och snabba service som behövs för att undervisningen ska kunna genomföras med hög kvalitet. År 2008 har även inneburit att Sophiahemmet Högskola har fortsatt att etablera sig på den svenska omvärldskartan, bland annat genom att tillsammans med svensk Sjuksköterskeförening arrangera och medverka i en nationell konferens om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen hölls i november i Aula 16 SOPHIANYTT

17 Magna med ca 600 deltagare från hela landet. Under året har vi också skrivit avtal med Stockholms läns landsting om samverkan rörande forskning, utbildning och utveckling samt etablerat samarbetet med SLL och Karolinska Institutet i den s.k. Stockholmsgruppen. Här diskuteras frågor rörande långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och utbildningssamverkan ur ett gemensamt stockholmsperspektiv. Vad står då högst på önskelistan för år 2009? Ja, av regeringen önskar vi oss detsamma som förra året; ett avtal med staten omfattande både utbildning och forskning och nya utbildningsplatser i sjuksköterskeprogrammet för att minska den underproduktion av sjuksköterskor som ägt rum i Stockholm under en följd av år. I båda dessa frågor agerar vi tillsammans med Ersta Sköndal högskola och Röda Korsets högskola. När det gäller dimensioneringen av sjuksköterskeutbildning och andra vårdutbildningar i Stockholm, finns också Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting med i diskussionerna. Till all personal vid högskolan vill jag rikta ett stort tack för er utmärkta insats under det gångna året och önskar att 2009 ska bli ett år fyllt av arbetsglädje och positiva utmaningar. Till SophiaNytts läsare önskar jag julefrid och julefröjd och ett riktigt Gott Nytt År! Jan Åke Lindgren Rektor Sophiahemmet Personalstiftelse önskar God Jul och Gott Nytt År! skrivande stund ligger snön som ett vitt täcke över I Stockholm och det är fantastiskt vackert, vi hoppas att vädret håller i sig fram till julafton. Styrelsen hade sitt första styrelsemöte för året den 21 januari och vi avslutar detta år med ett budgetmöte den 8 december där vi planerar nästa års aktiviteter. Under året hade vi ett mycket bra möte med våra revisorer där vi bl a konstaterade att så länge det finns en avkastning kan vi bevilja utsmyckningsbidrag årligen med kronor plus att vi kan ge ett bidrag på kronor per person och år för friskvård, i oktober månad fick vi 47 ansökningar avseende friskvårdsbidrag, jättekul. Tyvärr konstaterades även att vi inte längre kan bevilja trivselbidrag av skattemässiga skäl. Totalt under året har vi beviljat ansökningar för kronor. Under 2009 kommer vi att lägga upp Personalstiftelsens informationspärm på vårt intranät, vi hoppas att vi får detta på plats under årets första kvartal. Styrelsen kommer att få en ny sammansättning from Trygve Nybonde (verksamhetschef för Röntgen) och Mariana Ohlsson (verksamhetschef för Försäkringsmottagningen) lämnar styrelsen vid årsskiftet. Trygve har varit med sedan start och varit med att bygga upp personalstiftelsen och Mariana har varit med oss de senaste tre åren. Vi övriga inom styrelsen tackar Trygve och Mariana för ett otroligt stort engagemang och bra arbete. Tusen tack! Åsa Larsson (verksamhetschef) för Sjukvården och Marina Dyfverman (marknadschef) efterträder Trygve och Mariana och vi hälsar dem båda hjärtligt välkomna. Styrelsen Sophiahemmet Personalstiftelse Henriette Ahlzén Ordförande SOPHIANYTT 17

18 Sophiahemmets Högskola och utbildningsbolaget får egen arena för webb-tv och streamade föreläsningar Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB har under hösten 2008 påbörjat utveckling och användning av streamade liveföreläsningar i distansutbildningarna. En särskild arena för webb-tv är också under utveckling, och beräknas kunna introduceras från december Syftet är att öka tillgängligheten för de studenter som inte kan delta fysiskt vid campusförlagda liveföreläsningar. Dessutom ges möjlighet för övriga studenter och lärare vid högskolan samt för sjuksköterskor inom Sophiahemssfären att kunna delta vid liveföreläsningarna i högskolans föreläsningssalar eller ta del av föreläsningarna genom inloggning till särskild arena; Sophiahemmet Högskolas och utbildningsbolagets egen webb-tv-portal. Stort intresse från studenter och avnämare inom vården Under hösten 2008 har diskussioner med våra distansutbildningsstudenter samt deras arbetsgivare visat att intresset för liveföreläsningar, webb-tv och streamade föreläsningar för kompetensutveckling är mycket stort. Vi hoppas därför att vi nu ska kunna ge allt fler sjuksköterskor möjlighet att ta del av denna kompetensutveckling. Streamade föreläsningar Streamade föreläsningar ger studenterna möjlighet att ta del av föreläsningens alla delar upprepade gånger och på valfri tid, genom att den finns inlagd i någon av högskolans virtuella utbildningsmiljöer (SEO/NANO/ INO) tillsammans med övrigt utbildningsmaterial. Här kan introduktioner, förberedelser inför föreläsningen samt efterföljande scenarier/cases och studieuppgifter tydligt kopplas till föreläsningen. En stor fördel med att streama föreläsningarna är också att de kan spelas in då föreläsaren har tid och möjlighet. Detta ger högskolan en betydligt större möjlighet att verkligen kunna få med de allra mest kompetenta och aktuella föreläsarna inom olika vårdområden problemet har tidigare varit att föreläsningstillfället inte alltid passat för den inbjudna föreläsaren. Andra generationens videokonferenser Utbildningsbolaget och högskolan har sedan 2007 egna virtuella videokonferensrum för möten mellan studenter och lärare i distansutbildningarna. Vi testar under 2009 den andra generationens videokonferenssystem med en betydligt högre grad av interaktivitet. Kompetensutveckling även för utbildningsbolagets och högskolans medarbetare I nuläget är det endast vissa programteam som har tillräcklig kompetens att använda digitala medier. För att alla lärare på ett optimalt skall kunna använda de digitala utbildningsmöjligheter som står till buds kommer team verksamhetsstöd, distansutbildningsavdelningen, SHH/SHU AB, att genomföra obligatorisk undervisning med tester för alla berörda programteam under våren Inom team verksamhetsstöd finns även ansvarig för film- och mediaproduktion, Joakim Lehnström. Han ansvarar tillsammans med webbredaktör Glenn Kullman för inspelning av föreläsningar samt webb-tv-produktion. Ewa Englund Studierektor, distansutbildning Joakim Lehnström, webmaster vid Sophiahemmet högskola samt ansvarig för film- och mediaproduktion. 18 SOPHIANYTT

19 BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKET Från blodhosta till vardagsstress : sjukvård och medicinare i 1900-talets Sverige Lars Werkö (Sellin & Partner) Boken beskriver utvecklingen av den svenska sjukvården och den medicinska forskningen under de senaste hundra åren. Författaren diskuterar områden som har haft stor betydelse för folkhälsan, bland annat utrotandet av tuberkulos, upptäckten av insulin och behandlingen av högt blodtryck. Boken ger även en inblick i levnadsförhållandena för vårdpersonalen - dramatiskt annorlunda jämfört med idag. Boken har tillkommit på Svenska Läkaresällskapets initiativ. Allt var så nyss : berättelser om att åldras i Sverige I urval av Mobila dokumentärredaktionen: Stina Gardell, Anton Hagwall och Caroline Campbell (Ordfront) Här skildrar ett hundratal äldre från hela landet sina liv och sin vardag i egna ord och bilder. Dessutom medverkar författarna Elsie Johansson och Birgitta Stenberg, konstnären Carl Johan De Geer samt historikern Olle Häger med nyskrivna texter om åldrandet. Historier om kärlek och lust, tankar kring döden och kroppens åldrande, tillbakablickar och framtidstro. Glädjerapporten : goda nyheter om vår värld Bosse Angelöw (Natur & kultur) Författaren beskriver här hur vi går mot en friskare, lyckligare, fredligare, rättvisare och givmildare värld. Det återstår förvisso åtskilliga problem som fortfarande behöver lösas. Boken handlar därför om vad vi, var och en, kan göra för att världen ska bli ännu bättre såväl på det personliga som på det globala planet. Genom att lyfta fram de goda nyheterna, den positiva utvecklingen och de goda exemplen kan vi må bättre, stärka tron på framtiden och få mer kraft att gå vidare åt rätt håll. Nattfåk Johan Theorin (Wahlström & Widstrand) När den kraftiga storm som kallas fåken drar in över Öland gör man bäst i att hålla sig hemma. Fåken kommer från norr med is, snö och dimma och drar med sig allt i sin väg. Familjen Westin har nyligen flyttat till ön från Stockholm, till en stor gammal ödegård som de tänker renovera. Snart får de höra en del ruskiga sägner om stället. Sådant som naturligtvis bara är skrock och vidskepelse - eller? Ljudböcker Låna och läs med öronen! Här är några av de nya ljudböcker som biblioteket köpt in: Ett annat liv av Per Olov Enquist, Hjärtat får inga rynkor av Mark Levengood, Sonat till Miriam av Linda Olsson samt En ovanligt torr sommar av Peter Robinson. Lånetiden för ljudböcker är fyra veckor. Sök böcker i bibliotekskatalogen Sophialine! Nu finns bibliotekets katalog Sophialine på Internet och du har möjlighet att söka information om böcker, rapporter, avhandlingar m m som finns på Högskolans bibliotek. För att kunna se dina lån och reservationer och för att kunna låna om behöver du ha ditt lånekortsnummer och en pinkod. Lånekort och pinkod får du på biblioteksexpeditionen. Tag med legitimation. Adressen till bibliotekskatalogen är Länk finns också från bibliotekets hemsida www. sophiahemmethogskola.se Information om biblioteket Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola är beläget på entréplan i högskolans huvudbyggnad. Vi har öppet för allmänheten, men lånar endast ut till studenter och personal vid högskolan och sjukhuset. Övriga är välkomna att använda biblioteket som referensbibliotek. På biblioteket finns böcker inom alla områden, men tyngdpunkten ligger på omvårdnad, medicin och forskningsmetodik. Vi prenumererar även på en mängd tidskrifter samt på dagstidningar. I biblioteket finns datorer med internetuppkoppling och möjlighet att söka i olika databaser. Öppettider under terminstid: måndag torsdag , tisdag Tel: , epost: Hemsida: Kontaktbibliotekarie för sjukhusets personal: Karin Gåård, tfn , e-post SOPHIANYTT 19

20 xy Julen på Sophiahemmet Juldagen Julotta kl i kapellet Stiftsadjunkt Hans Gentzel Därefter kaffe i salongen med fortsatt sång och musik Sophiahemmets julkrubba finns i år i kapellet under jul- och nyårshelgen. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar Anna Nordström och Lena Engberg. xy SOPHIA HEMMET Valhallavägen 91, Box 5605, Stockholm, tel

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Uppföljning 2013 Danderyds sjukhus, Karolinska MK1, Södersjukhuset Agenda Resultat övergripande VFU 2013 Bakgrund 3 perspektiv Per sjukhus Per lärosäte och program Sammanfattning

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer