Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13: ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Inger Sundberg, Lärarförbundet Martin Snickars Anna Källåker 65 Andreas Ekberg 65 Inglis Karlsson 69 Anne-lie Risén Jaensson 69 Yvonne Nelson 69 Henric Sundberg 70 Utses att justera Mikael Lång Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Lena Carlsson. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift. Lena Carlsson 1

2 Ärendelista 65 Närvaro- och frånvarostatistik 2015/ Avgifter i förskolan och skolan 2015/ Långa tjänstledigheter 2015/ Rapport om den preliminära antagningen till Hultsfreds gymnasium 2015/ Rapport om förskola och fritidshem 2015/ Budgetuppföljning per den 30 april / Anmälan av delegationsbeslut 72 Meddelande 73 Reviderad delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden 74 Granskning av användandet av kommunens fordon 2015/ / Lokalinventering förskolor och skolor 2013/ Skrivelse från lärarna på sfiundervisningen 2015/197 2

3 1(1) BUN 65/2015 Dnr 2015/ Närvaro- och frånvarostatistik Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Barn- och utbildningschef Per Theorin får i uppdrag att ta kontakt med ungdomsenheten angående grupperingar i skolan. Barn- och utbildningsnämnden vill ha en återkoppling vid nämndens sammanträde den 19 augusti Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av närvaro- och frånvaro. Enligt barn- och utbildningsnämnden plan för uppföljning av verksamheten så ska närvaro- och frånvarostatistiken redovisas i juni månad. Vid nämndens sammanträde redogör rektorerna Martin Snickars, Anna Källåker och Andreas Ekberg för närvaro- och frånvarostatstiken 8 januari t.o.m. 30 maj Närvaro- och frånvarostatistik VT 2015 Skickas till Per Theorin, barn- och utbildningschef 3

4 1(2) BUN 66/2015 Dnr 2015/ Avgifter i förskolan och skolan Barn- och utbildningsnämnden godkänner Skolverkets juridiska vägledning Mer om Avgifter i skolan (Reviderad februari 2015) som svar på uppdraget om riktlinjer för avgifter i skolan. Förskolan och fritidshemmet har inga andra avgifter än för själva platsen i förskolan/fritidshemmet. Förvaltningschef Per Theorin och arbetslagsledare Martin Snickars får i uppdrag att informera kommunens rektorer och förskolechefer om gällande lagstiftning. Barn- och utbildningsnämnden ger rektor Martin Snickars i uppdrag att säga upp avtalet om skolfotografering så snart som möjligt. Nämnden vill ha en återrapportering angående skolfotograferingen på nämndens sammanträde den 19 augusti Barn- och utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer för avgifter i förskolan och skolan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningschefen och arbetslagsledare Martin Snickars i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för avgifter i förskola och skola. Skolverket har tagit fram en juridisk vägledning gällande avgifter i skolan. Vägledningen är tydlig och bör vara tillräcklig för att skolorna inte ska ta ut felaktiga avgifter. För att säkerställa att inga skolor tar ut felaktiga avgifter kommer förvaltningschefen och arbetslagsledaren för rektorsgruppen på ett tydligt sätt informera om gällande lagstiftning. De höjer medvetenheten angående regelverket kring avgifter i skolan vilket är bättre än att sätta en maxavgift för vad som är en obetydlig kostnad. I vägledningen finns bland annat följande att läsa: Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning 4

5 Avgifter i samband med ansökan får inte tas ut 2(2) Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg I gymnasieskolan får huvudmannen besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel Det är den som driver skolan, huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är avgiftsfri Hela vägledningen redovisas i bilaga 1. Obetydlig kostnad Med obetydlig kostnad ovan avses kostnader motsvarande en färdbiljett eller mindre entréavgift till museum eller liknande. Yrkande Mikael Lång, S, yrkar på att skolfotograferingen ska tas bort. Arbetsutskottet 29/2015 Skolverkets juridiska vägledning Mer om Avgifter i skolan (Reviderad februari 2015) Tjänsteskrivelse från Martin Snickars Skickas till Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, arbetslagsledare 5

6 1(1) BUN 67/2015 Dnr 2015/ Långa tjänstledigheter Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna frågan gällande möjligheten till omreglering av tjänst till personalorganet. Barn- och utbildningsnämnden vill ha tydliga riktlinjer för nämndens hantering av långa tjänstledigheter och anställda som önskar lägre sysselsättningsgrad. Barn- och utbildningsnämnden vill ha möjlighet att kunna erbjuda anställda omreglering av tjänst. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns det anställda som vill ha en lägre tjänstgöringsgrad än den de har i sin grundanställning. Då det har fungerat för verksamheten har de beviljats tjänstledighet på del av tjänst. Det innebär att verksamheten har haft ett rekryteringsbehov på återstående del av tjänsten. De tjänsterna har annonserat ut som visstidsanställning för en period i taget. För att underlätta rekryteringen vill barn- och utbildningsnämnden istället kunna omreglera tjänsterna till den önskade lägre sysselsättningsgraden. Kommunen har idag en praxis att inte omregelera tjänster nedåt i tjänstgöringsgrad. För tillfället finns det 19 personer inom förskolan, 5 personer inom grundskolan och 6 personer på gymnasiet som är tjänstlediga för annat än att pröva annan tjänst, föräldraledighet eller studieledighet. Arbetsutskottet 30/2015 Tjänsteskrivelse från Tilde Palmgård Skickas till Kommunstyrelsen 6

7 1(1) BUN 68/2015 Dnr 2015/ Rapport om den preliminära antagningen till Hultsfreds gymnasium Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Rapport om den preliminära antagningen till Hultsfreds gymnasium. Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson har sammanställt den preliminära antagningen till gymnasiet höstterminen Vid nämndens sammanträde redogör barn- och utbildningschef Per Theorin för den preliminära antagningen till höstterminen Sammanställning av den preliminära antagningen till HT

8 1(1) BUN 69/2015 Dnr 2015/ Rapport om förskola och fritidshem Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Rapport om förskola och fritidshem enligt nämndens plan för uppföljning. Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten så ska nämnden ha en rapport om förskola och fritidshem i juni. Vid nämndes sammanträde redogör förskolecheferna Inglis Karlsson och Anne-lie Risén Jaensson samt rektor Yvonne Nelson för rapporten. Rapport förskola och fritidshem VT

9 1(1) BUN 70/2015 Dnr 2015/ Budgetuppföljning per den 30 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för driftbudgeten per den 30 april Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens driftbudget Controller Henric Sundberg har tagit fram en ekonomisk uppföljningsrapport per den 30 april 2015 för barn- och utbildningsnämndens driftbudget I prognosen för driftbudgeten bedöms årets nettokostnad uppgå till ,0 tkr, vilket är 1 098,2 högre än budgeterat. Arbetsutskottet 31/2015 Uppföljningsrapport Skickas till Henric Sundberg, controller 9

10 1(2) BUN 71/2015 Anmälan av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Delegationsbeslut tagna t.o.m anmäls till barn- och utbildningsnämnden. Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnen: Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 10 st Pkt 1.7 Yttrande till skolinspektionen, 1 st Förskolechef Anne-lie Risén Jaensson Pkt 11.1 Anställning, 3 st Förskolechef Marie Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Frida Kullberg Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Anna Källåker Pkt 11.1 Anställning, 3 st Rektor Yvonne Nelson Pkt 11.1 Anställning, 5 st Rektor Karolina Nilsson Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Jonas Persson Pkt 11.1 Anställning, 8 st 10

11 Förskolechef Marie-Sofie Ekman Pkt 11.1 Anställning, 3 st Rektor Sören Reichenberger Pkt 11.1 Anställning, 2 st Förskolechef Inglis Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 4 st Pkt 2.4 Nedsättning eller befrielse från avgift, 1 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för ett avidentifierat stickprov bland delegationsbesluten. Arbetsutskottets protokoll Rapport av delegationsbeslut 2(2) 11

12 1(1) BUN 72/2015 Meddelande 1. Skolverket smeddelande: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid Skolverket beslutar att godkänna Hultsfreds kommun redovisning av statsbidrag för omsorg på obekväm tid Skolinspektionen Begäran om yttrande: Ärende om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni Kommunstyrelsen , 64/2015: Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter , 66/2015: Förslag till hyresavtal för ishallen i Virserum 5. Östra Smålands Kommunalteknikförbund Tilldelningsbeslut för tillfälliga skollokaler Läroverket 2 6. Tillgänglighetsrådet Kallelse till tillgänglighetsråd den 27 maj Barn- och utbildningsförvaltningen Rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster januari-juni 2015 Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid jan-jun 2015 Rekvisition av statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan

13 1(1) BUN 73/2015 Dnr 2015/ Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Den nya delegationsordningen gäller från Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 33 får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. ande rätten får inte delegeras i vissa ärenden angivna i paragraf 34. Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och utbildningsnämnden , 95/2014 och gäller från Ett förslag på reviderad delegationsordning är framtagen Arbetsutskottet 32/2015 Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson Reviderad delegationsordning Skickas till Samtliga delegater Skoladministratörer 13

14 1(1) BUN 74/2015 Dnr 2015/ Granskning av användandet av kommunens fordon Barn- och utbildningsnämnden ger skolledningen vid Hultsfreds gymnasium i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till revisionen. Förslaget ska vara klart till nämndens sammanträde den 19 augusti Information om revisorernas gransking av användandet av kommunens fordon. De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av användandet av kommunens fordon. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I rapporten, Granskning av användandet av kommunens fordon, redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och den gemensamma nämnden för miljö och bygg för beaktande och åtgärd. Revisionen vill ha ett svar på granskningen senast den 30 september Rapporten har också lämnats till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för rapporten. Inom barnoch utbildningsnämndens verksamheter finns det fordon på Hultsfreds gymnasium. Skrivelse från de förtroendevalda revisorerna Rapport Granskning av användandet av kommunens fordon Arbetsutskottet 33/2015 Skickas till Skolledningen Hultsfreds gymnasium 14

15 1(2) BUN 75/2015 Dnr 2013/ Lokalinventering förskolor och skolor Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om investeringskostnader, enligt budgetberedningens förslag, vill barn- och utbildningsnämnden påbörja insatser/åtgärder så fort det är möjligt med hänsyn till pågående verksamhet på Järnforsens skola och Silverdalens skola. På Järnforsens skola, med så snabb start som möjligt, åtgärda mögelproblematiken. På Silverdalens skola, med så snabb start som möjligt, riva den gamla skolbyggnaden och iordningställa skolgården. Reservation S- och V-gruppen reserverar sig mot beslutet angående Järnforsens skola. Förslag på åtgärder vad gäller skollokalerna i Silverdalen och Järnforsen. Kommunstyrelsen beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag för åtgärder vad gäller skollokalerna i Silverdalen och Järnforsen. Om inte förslag finns ska en lägesrapport presenteras i kommunfullmäktige den 23 juni Barn- och utbildningsnämndens förslag till åtgärder visas nedan. Nämnden kommer om investeringsbudgeten går igenom i kommunfullmäktige att påbörja insatser/åtgärder skyndsamt. Till hösten kommer barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut kring vilka andra åtgärder under resterande som ska genomföras. Järnforsen skola: Skyndsamt: Kostnad tkr Brandskydd, Riva ut inredning och material i källaren, renovera kök, renovera tak, renovera fuktskadad vägg, bygga om gamla toaletterna till grupprum/förråd, renovera/byta utfackningsväggar, bygga uteförråd och ytskikt. Resterande: Kostnad ,5 tkr Dränera om (ej hela), el, fönster, hiss, krypgrund, ventilation, ventilation källare, värme och sanitet, värme och sanitet källare, larm 15

16 2(2) Silverdalens skola: Skyndsamt: Kostnad tkr Riva svarta byggnaden, bokfört värde, brandskydd, omdragning IT, skolgård, ytskikt. Resterande: Kostnad tkr El, el gymnastik, fönster, fönster gymnastik, hiss, IT, larm, toaletter, ventilation, ventilation gymnastik, värme och sanitet, värme och sanitet gymnastik, värme och sanitet källare, ytskikt gymnastik, ytskikt källare, yttertak. Tjänsteskrivelse från Per Theorin Skickas till Kommunstyrelsen 16

17 1(1) BUN 76/2015 Dnr 2015/ Skrivelse från lärarna på sfi-undervisningen Barn- och utbildningen beslutar att lämna över skrivelsen från sfi-lärarna till skolledningen vid Hultsfreds gymnasium för att ta upp i diskussionerna vid nästa möte med Arbetsförmedlingen. Skrivelse angående studiesituationen för elever på utbildning i svenska för invandrare. Lärarna på Hultsfreds gymnasium, utbildningen i svenska för invandrare (sfi), har kommit in med en skrivelse De vill informera om studiesituationen för eleverna på sfi och peka på att det finns åtskilligt som går att förbättra inom det området. Skrivelse från sfi-lärarna Skickas till Skolledningen Hultsfreds gymnasium Kommunstyrelsen 17

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Närvaro-/Röstningslista 1 (1) Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Pär Edgren (M) X 2 Lennart Eklund (C) X 3 Mikael Lång (S) X 4 Christian Nytorpet (KD) X 5 Åsa Landberg (C) X 6 Henrik Mellberg (S) Cecilia Lindblom X 7 Conny Kristensen (S) Christel Rüdiger Karlsson X 8 Dan Torkelsson (S) X 9 Bo Eriksson (SD) X 18

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer