Resultat Analys Åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat Analys Åtgärder"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET FRAMTIDEN BESKRIVNING ÖVER SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR VERKSAMHETENS MÅL NORMER OCH VÄRDEN/TRYGGHET UTVECKLANDE LÄRMILJÖ KUNSKAPER UTVECKLA SIN FULLA POTENTIAL ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE/ BARN- OCH ELEVINFLYTANDE SKOLANS ÖVRIGA MÅL ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (34)

3 1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2 Framtiden 3 Beskrivning över skolans förutsättningar 2010/ / /2013 Ekonomiska förutsättningar Tilldelade skattemedel Antal elever i f-klass Antal elever i grundskolan/grundsärskolan Antal elever i fritidshem Personal Antal heltidsanställda lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal elever/lärare omräknat till heltidstjänster 168/11,8 158/11,7 159/10,9 Antal förskollärare i f-klass Antal pedagoger i fritidshem Antal skolledare/antal personal Analys Lärdomar Enheten behöver en organisation som säkerställer att styrdokumenten följs och att alla elever når alla kunskapskrav. Den organisationen ska även vara trygg för pedagogernas arbetsmiljö och att inom budgetramen. Det ska uppnås genom att personalen ska vara mer flexibel och kunna anpassa sin verksamhet till elevernas behov. Resurserna för förskoleklass har under året var många. Personaltätheten i förskoleklass ska minskas för att komma till rätt nivå för antalet elever. Fritids har en god kvalitet på verksamheten. Vissa pedagoger har upplevt en tuff arbetssituation, som har resulterat i flera vikarier för att minska arbetsbelastningen. Kostnaden för mat är hög på skolan. Vid jämförelse med andra skolor som har liknande antal elever så har vi en merkostnad på :-. Matkostnaden ska minskas genom att servera en rätt i stället för två och att salladsbordet ses över och att inte servera mjukt bröd till lunchen. Skolan har en utökad timplan i ämnena slöjd och idrott. Det med för ett positivt resultat för eleverna i utvecklingen av det entreprenöriella förhållningssättet. Det ger ändå konsekvenser i budgeten som ska granskas under nästa läsår. 3(34)

4 En pedagog med rätt kompetens ska under nästa läsår jobba i arbetslaget åk 1-3. En personal från köket med erfarenhet av att arbeta med förskolans barngrupper ska jobba 20 % på fritids. Minska på vikariekostnaden med 80% Det kommer att serveras en maträtt till lunch. Granskning av utökad timplan i slöjd och idrott. 4 Verksamhetens mål Alla elever skall känna trygghet under skoldagen. 4.1 Normer och värden/trygghet Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 1 MÅL 1 I Sundsvalls skolor råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling Uppföljning och utvärdering av arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier enligt skollag och diskrimineringslag Fritidshem Enhetens mål utifrån området Trygghet Vår målsättning är att barnen känner sig trygga på fritids. Individnivå: Vi: tar emot eleverna efter skolans slut, noterar dem närvarande och hinner då samtidigt säga några ord till varje barn. har ett positivt bemötande mot eleven och lyssnar när de vill prata. arbetar ständigt med empati. Hur eleverna är mot varandra och mot oss. Vi arbetar för att förebygga kränkningar. berömmer positiva handlingar för att förstärka självkänslan/självförtroende. har gemensamma regler 1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (34)

5 gör punktinsatser för de elever som behöver extra stöd, t ex genom att läsa av, följa och leda en elev på rätt väg så att en konflikt inte inträffar. Detta för att eleven inte ska behöva känna sig misslyckat. Gruppnivå: Vi stärker elevgruppen genom att regelbundet erbjuda samling, uppträdanden och olika aktiviteter. Vi uppmuntrar eleven att vara med på aktiviteterna. Vi jobbar med olika gruppstärkande lekar. Organisationsnivå: Bra ställ- och planeringstid för personal. Möten där vi har getts möjlighet att diskutera förhållningssätt och regler som gäller hela skolan. Strävar efter att ha kontinuitet i personalstyrkan samt att ha samma personer som vikarier. Utifrån behov har vi lagt till en extra kontroll av närvaro under eftermiddagen. Detta för att försäkra oss om att barnen befinner sig inom fritidsområdet. Egen undersökning: Under höstterminen 2012 intervjuade vi eleverna i årskurs 1 angående trygghet på fritids, se intervjufrågor nedan. Samma intervjufrågor användes under vårterminen 2013 för att följa upp tidigare gjorda intervjuer, med nuvarande årskurs 1 och 2. Nästa läsår, 2013/2014, tänker vi göra intervjuerna både höst och vår och då med årskurs 1, 2 och 3. Detta för att på ett bättre sätt mäta tryggheten på fritids. Intervjufrågor angående trygghet på fritidshemmet. Läsåret 2012/2013 1) Känner du dig trygg tillsammans med de andra barnen på fritids? Ja: 38 st Nej: 1 st Kommentar: Inte trygg med alla, ibland kan vissa vara dumma. 2) Känner du dig trygg med personalen på morgonfritids. Ja: 25 st Nej: 1 st Har ej morgonfritids: 13 st Kommentarer: Ibland vet man inte deras regler, rädd att göra fel, hittar inte ritgrejer. 5(34)

6 3) Känner du dig trygg med personalen på fritids. Ja: 39 st Nej: 0 st Kommentarer: Inga kommentarer. 4) Finns det någon plats/ställe ute/inne där du inte känner dig trygg? Ja: 6 st Nej: 33 st Kommentarer: Där dom dumma är. Klätterställningen, affären, röda rummet, klätterbusken, pingisrummet, ritrummet och kuddrummet - ibland för många barn, ibland oroligt i legorummet då andra barn river det man byggt, lite bråk om pennor i ritrummet och lite högljutt. Resultat kopplat till elevers trygghet Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshem (index) 2012/2013 Flickor Pojkar Jag tycker att det är kul att gå till fritidshemmet 92 Jag känner mig trygg med barnen på fritidshemmet 91 Jag känner mig trygg med de vuxna på fritidshemmet 94 Jag vet vem jag kan prata med på fritidshemmet om jag eller någon annan blir illa behandlad (retad, utfryst etc.) 92 Resultat kopplat till årets kartläggning enligt likabehandlingsplanen Eleverna upplever sig mer trygga och vi får ett bättre resultat i den kartläggning vi gör enligt likabehandlingsplanen än den kommunövergripande kartläggningen. Resultatet på frågan Jag känner mig trygg med barnen är 97,4 % enligt kartläggningen likabehandlingsplanen och 91 % enligt den kommungemensamma kartläggningen. Analys Lärdomar Vi har följt upp de intervjuer vi gjorde på höstterminen med årskurs 1 och 2 för att kunna göra en mätning av fritidsverksamheten. Intervjuerna visar att eleverna känner sig mer trygga med både personal och elever sedan förra mätningen. Vi upplever att eleverna känner stor trygghet när vi har bra struktur. De vet vilken personal som är i de olika rummen och vem som har de olika aktiviteterna. 6(34)

7 Under nästa läsår följer vi upp de intervjuer/enkäter som gjorts under vårterminen för att kunna göra en mätning av fritidsverksamheten. Vi behöver utveckla vårt samarbete med förskoleklassens personal angående gemensamma regler och förhållningssätt. Vi kommer att se över de lokaler där eleverna känner sig otrygga och fortsätta vårt strukturerade arbetssätt som vi ser fungerar bra. Förskoleklass Vi har daglig kontakt med de flesta av föräldrarna och skriver även veckobrev där vi tar upp aktuella händelser och beskriver hur klimatet i elevgruppen är. Vi har under läsåret medvetet jobbat med livsfrågor med eleverna i förskoleklassen. Detta har skett regelbundet och varje vecka har vi pratat om olika ämnen som vi ser som viktiga för att eleverna ska respektera varandra och utomstående. Livsfrågorna som vi har arbetat med utgår från skolans värdegrund. Vi tränar eleverna att kunna samarbeta med alla i förskoleklassen och placerar eleverna i olika grupperingar under dagen. Eleverna får också träna sig i att samarbeta i olika övningar. Vi har också pratat allmänt om händelser på t.ex. morgonsamlingen, där eleverna även fått ta upp egna funderingar och åsikter. Resultat Elevskattning med hjälp av föräldrarna i förskoleklass (index) 2012/ /2013 Flickor Pojkar Jag tycker att det är kul att gå till förskoleklassen Jag känner mig trygg med barnen i förskoleklassen Jag känner mig trygg med de vuxna i förskoleklassen Jag vet vem jag kan prata med i förskoleklassen om jag eller någon annan blir illa behandlad (retad, utfryst etc.) Ej tillförlitligt resultat Ej tillförlitligt resultat Ej tillförlitligt resultat Ej tillförlitligt resultat Resultat kopplat till årets kartläggning enligt likabehandlingsplanen Vi har sett att alla elever vågar prata och agera inför gruppen och även inför andra. Eleverna tycker att det är roligt att komma hit till förskoleklassen och har en positiv inställning till våra aktiviteter. Alla elever har kompisar som de leker med både under förskoleklass tiden och hemma. Eleverna känner förtroende för oss vuxna och vågar prata med oss om någonting inträffat eller om de vill prata om vardagliga saker. 7(34)

8 Analys Lärdomar Med hjälp av frågor till tre olika ansiktsuttryck har eleverna själva tillsammans med en lärare fått uttrycka med egna ord hur de tycker det är i förskoleklassen. Det visade sig att eleverna tyckte det var positivt att komma till förskoleklassen och att vara här. Vi deltar även i enkätundersökningar angående trivsel och trygghet på skolan. Några av eleverna uppgav i hälsosamtalen att de hade hört och sett att det hänt att några elever blivit retade på skolan. Vi kommer att regelbundet fortsätta jobba mot mobbing och kränkande behandling inom ämnet livskunskap. Vi kommer att arbeta med samarbeteslekar, litteratur, film och samtal om ämnen som vi ser som viktiga för att eleverna ska må bra, känna sig trygga och respektera varandra. Vi ska även genom enkäter ställa frågor till eleverna där de får svara på frågor om trivseln i förskoleklassen. Vi kommer också att ha samtal där vi och föräldrarna pratar om elevernas kunskaper, hälsa och välbefinnande. Vi ska skapa ett förtroende mellan barn, föräldrar och pedagoger.grundskola ÅK 1-3 Vi har samling/genomgång varje morgon kring dagens aktiviteter Vi har fasta elevplatser i matsal, klassrum, kapprum, omklädningsrum och i idrottssalen Vi går tillsammans in i matsalen, sitter vid matbordet en bestämd tid. Vi har luncher tillsamman med eleverna Vi har rastvärdar på våra raster Vi har ett system där äldre elever är faddrar till yngre elever Vi har klassråd Vi strävar efter ett lyssnande förhållningssätt Vi låter eleverna fortsätta det påbörjade arbetet Vi bekräftande elevernas funderingar och frågor Vi låter eleverna svara på två enkäter, en på hösten och en på våren, för att kartlägga ev. utsatthet och platser där kränkningar kan förekomma. Vi har två resurspersoner riktade till elever med speciella behov. Vi utreder och kartlägger händelser när vi får signaler om kränkningar tillsamman med elever och vårdnadshavare Vi arbetar medvetet med det främjande och förebyggande värdegrundsarbete Vi har arbetat i en studiecirkel om mobbing och kränkningar. Resultat 8(34)

9 Elevskattning med hjälp av föräldrarna i årskurs 1-2 (index) 2012/2013 Flickor Pojkar Jag tycker att det är kul att gå till skolan 78 Jag känner mig trygg med barnen i skolan 78 Jag känner mig trygg med min klasslärare i skolan 90 Jag vet vem jag kan prata med i skolan om jag eller någon annan blir illa behandlad (retad, utfryst etc.) 86 Elevskattning årskurs 3-5, 6-9 (%) 2011/ /2013 Svarsalternativen instämmer helt och delvis räknas samman Jag känner mig trygg i skolan år 3-5 Andel flickor/pojkar Andel flickor/pojkar Alla 94 Jag känner mig trygg i skolan år Jag vet vem jag kan prata med på skolan om jag eller någon annan blir retad eller mobbad (åk 3-5) Jag vet vem jag kan prata med på skolan om jag eller någon annan blir retad eller mobbad (åk 6) Ja Flickor Pojkar Alla / Nej Flickor Pojkar Resultat kopplat till årets kartläggning enligt likabehandlingsplanen Vi har tittat på svaren från alla enkäter gjorda under läsåret och hittat mönster på elever som upplever sig utsatta, platser som upplevs otrygga och beteenden som upplevs kränkande. Det är 7 elever av 159 elever, 4,4 %, som upplever sig utsatta. Det är korridoren, grå huset, rutschkanan och matsalen som upplevs som otrygga platser. Kränkningar upplevs på raster. Det är när andra säger elaka saker och när andra inte respekterar att man tycker olika som upplevs kränkande. Den kommunövergripande enkäten från åk 3-6 visar på ett positivt resultat i de flesta svaren. Under rubrikerna värdegrundsarbetet, elevtrakasserier och lärartrakasserier har Högom skola en positiv förändringt jämfört med förra året i åk 4-5. Åk 3 har däremot en negativ förändring än i fjol i dessa frågor. Åk 6 resultat visar en positiv förändring inom alla rubriker, sexuella trakasserier, lärartrakasserier, sociala trakasserier, fysiska,verbala trakasserier, duktiga lärare. Trygga lärare och värdegrundsarbetet Enkäten som är gjord på enheten upplever ingen elev i åk 3 att de är utsatta av andra. Den kommunövergripande enkäten för åk 1-2 visar ett lägre resultat än den egna kartläggningen. Analys Lärdomar 9(34)

10 De insatser som är gjorda är inte tillräckliga för att alla ska känna sig trygga. Kvalitetsenkäten i åk 1-2 har besvarats av drygt 40% av vårdnadshavarna, vilket ger anledning till ifrågasättande av resultatets överensstämmande med verkligheten. Enkäten som är kommunövergripande är komplicerad och omfattande för många av våra elever. Vi tycker det är bekymmersamt att inte alla vet vem de ska vända sig till när de blir retad eller mobbad. Vi upplever att det finns en kultur där eleverna tycker att de skvallrar när de berättar för en vuxen. Vi ska medverka till att öka svarsfrekvensen av enkäten för åk 1-2 genom att skicka hem papperskopior till vårdnadshavarna. Vi ska påverka så att den övergripande enkäten för kommunen blir lättare att svara på för eleverna. Vi ska arbeta med värdegrundstärkande övningar. De första dagarna på läsåret ska alla planera tid för dessa övningar. Vi ska påbörja ett faddersystem första dagen på läsåret. Vi ska använda oss av enkäter och sociogram regelbundet. Vi ska sträva efter att ha ett gemensamt förhållningssätt där regler och konsekvenser är detsamma. Vi ska jobba med begreppet skvaller och att det ska kännas naturligt för alla elever att prata med en vuxen när något händer. Vi ska involvera vårdnadshavarna i de främjande insatserna. Det ska ske på det första föräldramötet. Vi ska informera om skolans regler vid skolstarten och föräldramötet. Skolan ska starta en trygghetsgrupp där rektor, specialpedagog och fritidspersonal ska ingå. Personalen ska arbeta med eleverna likheter och olikheter och att alla ska respektera varandra även när elever har svårt för social samvaro Vi ska starta upp terminen med att ha klassrumsdörren öppen för att eleverna i åk 6 för att de ska ha möjlighet att börja sin dag i klassrummet. Det skulle innebära att det blev färre elever i korridoren på morgonen. Alla elever har uterast. Vi har rastvärdar som gör aktiviteter på rasterna tillsammans med eleverna. Det ska finnas leksaker i förrådet och det ska vara lockande att gå ut på 10(34)

11 rast. Det ska uppnås genom att bygga en hinderbana på skolgården som ska locka till aktiviteter. Vi ska sträva efter att engagera skolrådet att göra uteaktiviteter. Det finns en diskussion om att öppna skolan kl. 8,15 för att inga konflikter ska uppstå på morgonen innan lärarna har kommit till klassrummet. 4.2 Utvecklande lärmiljö MÅL 2 Sundsvalls skolor har en utvecklande lärmiljö Resultat 2010/ / /2013 IT Andel (%) pedagoger PIM Antal skolledare PIM Antal personal/dator 25/15 19/20 18/20 Antal elever/dator 168/10 158/20 157/20 Antal digitala klassrum Utbildning Personal (%) som deltagit i systematiskt kunskapsbildning Fritidshem Enhetens mål utifrån området Utvecklande lärmiljö Alla elever skall få möjlighet att träna att skriva på dator. Alternativa verktyg till de som behöver för sin kunskapsutveckling. Lärarna använder sig av sina digitala klassrum varje vecka Individnivå: Fyra dagar i veckan har eleverna möjlighet att använda fritidshemmets datorer. Hälften av tiden är reserverad för flickor och hälften för pojkar. 2 Med systematisk kunskapsbildning menas hur vi på ett systematiskt sätt bygger upp kunskap och fördjupar vår förståelse i ett gemensamt ämne/frågeställning. Det kan t.ex. handla om lärledare, lärgrupper, matematikprojekt, BFL, Kvalité i fritidshem, Nolltolerans) 11(34)

12 Till dessa datorer finns program som eleverna använder t ex Anki & Pytte, Nicke & Nilla, Över stock och sten, Krakel Spektakel, ABC Lek och Lär, Lego, Horse Adventures och Läspärlor. Gruppnivå: Många gånger sitter eleverna i grupp framför datorn och löser problemen tillsammans. Organisationsnivå: Elevdatorerna är inte kopplade till Internet och de är i stort behov av uppgradering eller utbyte av hårddiskar. Bättre begagnade platta skärmar finns och fungerar tillfredsställande. Hörlurar och högtalare fungerar inte tillfredsställande. Resultat 60% av personalen är utbildad inom PIM 3 Det går 2,5 personal per personaldator. Det går 25 barn per elevdator. Ett digitalt klassrum finns. Analys Lärdomar Andel personal som är utbildad inom PIM 3 räcker i dagsläget. Personaldatorerna räcker i antal och är för tillfället väl fungerade. Elevdatorerna däremot behöver uppgraderas och ses över. Vi behöver dessutom ytterligare en elevdator. Ett digitalt klassrum räcker för vår verksamhet just nu. Uppgrader och uppkoppla datorer som eleverna arbetar med. Uppgradera hörlurar och högtalare till elevdatorerna. Hemsidan ska uppdateras och hållas levande. Fritids e-post ska börja användas. Nyinköpt Ipad ska börja användas av personal och elev med behov. Vårt digitala klassrum kan vi börja använda mer aktivt t.ex via AV-centralen. Förskoleklass Vi använder IT i olika ämnen genom att streama film, se på bilder och kartor, använda texter och för information. Vid till exempel filmvisning i ämnet livskunskap där eleverna har fått se filmer som tagit upp olika dilemman som att våga säga ifrån eller att inte få vara med. Resultat 12(34)

13 Personalen använder IT i den utsträckning som verksamheten behöver. Eleverna använder inte IT i verksamheten. Analys Lärdomar Vi måste utveckla elevernas IT användning Vi måste få mer kunskap om vilka verktyg och program som eleverna kan använda sig av för att kunna hämta in kunskap. Eleverna ska få möjlighet att använda IT enligt IT-planen. Elever i behov av stöd och särskilt stöd ska få möjlighet att använda dator i inlärning Grundskola Rektor har bokat in utbildning under sommardagarna ht 2012 för personalen kring lärprogram och de digitala projektorernas möjligheter att förbättra lärmiljön. Underhållet att projektorer och datorer fungerar ihop har inte varit det bästa och det har inte varit lätt att få hjälp, det måste bli bättre. Fortsatt medvetet förhållningssätt kring placering och utformning av en lugn och inbjudande lärmiljö, med olika verktyg för elevers olika behov, t.ex. datorer med tillhörande lärprogram ett fungerande skolbibliotek, en matteverkstad där grupper av elever kan arbeta. Vi skulle vilja att eleverna får mer hjälp att komma igång med att använda den egna datorn i skolarbetet, lära sig programmen mm. Det behövs fler digitala läromedel, till exempel inlästa läromedel. Alla datorer måste kunna kopplas upp mot Internet för att eleverna ska kunna ha full nytta av dem. Samordning av resurserna till klasserna från fritidshemmens personal med schemaläggningen så eleverna får mesta möjliga hjälp. På slöjden använder eleverna IT för att fota sina alster och sparar det i sin slöjdbok Eleverna har använt IT i olika ämnen ex. easy teach, redovisar med power point, söker information, spel för inlärning, streama film, scanna läromedel mm. Resultat Vi har ökat vårt användande av digitala klassrummet. Vi har ökat vårt användande av program för läs- och skrivinlärning på datorn. Analys Lärdomar I det digitala klassrummet fångar barnens intresse och motivation. Datorer behöver kompletteras och förnyas och kunna kopplas upp mot trådlöst nätverk. Det är resurskrävande att hjälpa eleverna att komma igång med olika program. It ska vara är ett naturligt redskap för kunskapsinhämtning. 13(34)

14 Vi har inte lärt eleverna att källkritiskt granska information. Personalen behöver få utbildning för att utveckla lärmiljöerna och det digitala verktygen. Arbetet med hemsidan och net21 blir ett praktiskt verktyg som får personalen mer aktiv i kunskapsinhämtning av digitala verktyg. Vi behöver en grupp som håller i IT-utvecklingen på skolan och som driver utvecklingen för hela skolan. IT-grupp bildades vt-13 och ska finnas med i utvecklingsorganisationen skola på vetenskapliggrund. IT-gruppen ska utveckla det digitala kompetensen och maskinparken på skolan. Vi ska verkställa IT-planens mål för varje årskurs, där att källkritiskt granska information finns med. Ev att tillsammansdagarna ska vara ett forum för IT-utveckling och inlärning för eleverna. Vi ska samla vissa bärbara datorer i ett skåp med hjul för att kunna lätt användas i olika klassrum. Vi ska köpa in USB-minnen Näst läsårs mål 1.Den digitala tekniken ska utnyttjas systematiskt i lärprocessen med fokus på ett etiskt användande. 2.Alla elever ska ha en god digital kompetens som utvecklats fortlöpande genom hela skoltiden utifrån ett etiskt förhållningssätt. 3.All pedagogisk personal ska ha en god digital kompetens som utvecklas fortlöpande under anställningstiden. IT ska vara en naturlig del i pedagogernas arbete. Pedagogerna ska ha en djup förståelse för hur förutsättningarna för lärande förändras i och med detta. Pedagogerna ska vara trygga i IT och det etiska förhållningssättet. 4.3 Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 3 MÅL 3 3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (34)

15 Alla elever når kunskapskraven i samtliga ämnen Alla elever i behov av särskilt stöd når målen Inga elever har ogiltig frånvaro Vi har: tydliggjort kunskapskraven för eleverna enligt LGR-11. utvecklat vårt kunnande gällande bedömning. skapat en lugn och inbjudande lärmiljö utvecklat matteverkstaden och att grupper av elever kan jobba där, på plats. utökat användandet av alternativa verktyg. intensivläsning för elever med behov av särskilt stöd läxscheman för elever med behov av mer struktur individanpassning av läromedel och läxor. en kombination av lustfyllt och strukturerat lärande. använt individuella skrivtavlor vid t.ex. bedömning. daglig fysisk aktivitet jobbat med de resurser vi har för att alla elever ska få det stöd de har rätt till för att nå kunskapskraven. kartlagt alla elevers färdigheter och förmågor i svenska fortsatt undervisa utifrån forskningsbaserade läsinlärningsmetoder införskaffat flerstimulerande och lättlästa böcker som eleverna använder regelbundet. Resultat Andel elever som nått samtliga kunskapskrav i nedanstående ämnen i åk 3 Flickor Pojkar Ämne Godtagbara kunskaper (%) Godtagbara kunskaper (%) Matematik NO (Biologi, Fysik, Kemi) SO (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap) Svenska Svenska som andraspråk Andel elever som nått samtliga kunskapskrav på E-nivån i nedanstående ämnen i åk 6 Ämne Flickor Nått minst betyg E (%) Pojkar Nått minst Betyg E (%) Bild Biologi (34)

16 Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Moderna språk (M1): franska Moderna språk (M1): spanska Moderna språk (M1): tyska Modersmål Musik NO Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd SO Svenska Svenska som andraspråk Teckenspråk Teknik Andel elever som nått samtliga kunskapskrav på E-nivå i nedanstående ämnen i åk 9 Ämne Bild Biologi Elevens val: Moderna språk (M2) Elevens val: Teckenspråk (M2) Engelska Fysik Geografi Hem- och Konsumentkunskap Idrott och Hälsa Historia Kemi Matematik Flickor Nått minst betyg E (%) Pojkar Nått minst betyg E (%) 16(34)

17 Moderna språk (M1): Franska Moderna språk (M1): Spanska Moderna språk (M1): Tyska Modersmål Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teckenspråk Teknik Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program Flickor Pojkar Behöriga (%) Behöriga (%) Meritvärde Flickor Pojkar Meritvärde för elever i särskild undervisningsgrupp Flickor Pojkar Andel elever med ogiltig frånvaro i årskurs 6, 7, 8 och 9. Flickor (%) Pojkar (%) Åk Åk 7 Åk 8 Åk 9 17(34)

18 Tjänstedeklaration inom området läsa och skriva i skolans tidigare år Andel elever i årskurs 1 som knäckt läskoden 4. Flickor (%) Pojkar (%) Andel elever som har skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner (IUP) enligt grundskoleförordningens och skollagens krav 5 Andel elever som inför utvecklingssamtalet får skriftliga individuella omdömen om sin kunskapsutveckling i samtliga ämnen som han/hon får undervisning i under den aktuella terminen. Undantag: ämnen som periodläses - då ges omdömet när ämnet läses. Andel elever som i sina skriftliga omdömen får utvecklingsråd avseende kunskapsutvecklingen som speglar elevens utveckling i förhållande till kunskapskraven. Andel elever som har en individuell utvecklingsplan (IUP) som elev, vårdnadshavare och lärare tillsammans har upprättat under utvecklingssamtalet. I planen sammanfattas vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så lång som möjligt. JA (%) Nej NEJ(%) Analys Lärdomar De resurser som skolan har är inte alltid tillräckliga för att eleverna med särskilda behov kan utveckla alla kunskapskrav. Den kartläggning som alla elever få göra från f-klass till åk 6 i ämnet svenska gör att vi synliggör elevernas utveckling och att vi tidigt kan fånga upp eleverna i behov av särskilt stöd. Vi ser goda resultat med metoden intensivläsning och parläsning för att utveckla läsförståelse och läshastighet. Det skapar också en mottagare för elevens läsning. De åtgärdsprogrammen vi gör är konkreta. Vi ska få in rutiner med att följa upp åtgärdsprogrammen oftare. Vi upplever att det är viktigt med en lugn och strukturerad lärmiljö. Vi ska under nästa år få en gemensam struktur för lärmiljön som alla pedagoger ska arbeta efter. Vi fortsätter med individanpassade läromedel för eleverna. Vi kommer att arbeta mer med flexibla grupper utifrån elevernas behov. Det är viktigt att ha ett stor utbud av skönlitteratur med olika genrer för att stimulera läslusten hos eleverna. Vi ska jobba med begrepp och tankemönster i ämnet matematik och att eleven ska träna på att kunna sätta ord på vad och hur de gör. 4 Tjänstedeklarationens löfte utvärderas i kvalitetsredovisningen. Mätningen görs efter avslutat läsår. 5 Skollagen 10 kap. 13 och LGR 11 avsnitt 2.7 och skolförordningen 2011:185 kap 18(34)

19 Specialpedagogens insats med undervisning i små grupper är viktig därför att många elever behöver lugn och ro. Viktigt att eleverna får direkt feedback från pedagogerna. Specialpedagogens insatser bör vara mer flexibla och utgå från elevens behov. Vi ska göra fler uppgifter som är öppna och utveckla förmågorna, för att alla elever ska kunna arbeta med dem efter sin egen förmåga. Vi ska arbeta mer med gruppuppgifter där elever med svårigheter får möjlighet att samarbeta med andra och få lärdom genom samtal. Vi ska ge möjlighet till att eleverna använder kompensatoriska hjälpmedel i större utsträckning. Vi behöver omorganisera åk 1-3 för att få mer flexibilitet och att alla elever ska ha mentorer och ämneslärare för att kunna utvecklas mot kunskapskraven. Vår nya organisation innebär att pedagogerna för åk 1-3 ska vara mentorer för ett antal elever. Vi ska ha ämnesansvar och arbeta med sina ämnen i flera årskurser. Den nya organisationen ska ge en större flexibilitet för oss att undervisa utifrån elevers behov och att vi blir kunniga inom mindre antal ämnen än när de var klasslärare. Det ska även ge tid för elever som är i behov av stöd och särskilt stöd. Vi ska fortsätta tydliggöra kunskapskraven och förmågorna enligt LGR-11. Vi ska utveckla bedömning för lärande i alla ämnen. Eleven ska veta vad de kan och vad som är nästa steg. Vi ska undervisa mer i studieteknik. Vi ska utveckla genrerpedagogik Vi ska utveckla kamratbedömning Vi ska utveckla hur våra pedagogiska planeringar och de ska som anpassas till kursplanens krav. Vi ska använda Skolverkets testuppgifter som modeller. Gäller både enskilda- och gruppuppgifter. Vi ska ta Skoldatateket hjälp för att få råd och handledning för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Vi ska påbörja vårt projekt att vi ska vara en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla utvecklingsområden ska leda till ett lärande och det ska synas i verksamheten och det ska vara kopplat till forskning och styrdokumet. Vi kommer att få stöd av CFK under vårt arbete. Förskoleklass Eleverna har utvecklats mycket under året som gått. Vissa kunskaper som eleverna inte hade vid terminsstarten i höstas har de nu lärt sig. T.ex. så kan alla elever de flesta bokstäverna i alfabetet. De elever som redan tidigare kunde läsa, läser nu mer flytande. Alla elever visar ett stort intresse för att läsa och skriva. De frågar ofta vad det står när de ser en text, de skriver brev eller små meddelanden på lappar. Eleverna visar även intresse för att använda sig av matematik kunskaper. T.ex. i lek med kassaapparat räknar de ut kostnader för vad som inhandlats och hur mycket som ska ges tillbaks som växel. 19(34)

20 Eleverna visar intresse för nya kunskaper och sitt eget lärande inom alla våra ämnesområden. Analys Lärdomar Vi ser att eleverna ofta använder sig av de kunskaper som de tillskansat sig inom framförallt ämnesområden svenska och matematik. Vi har sett att det skett utveckling och framsteg hos elevernas. I förskoleklassen byts elevgruppen ut varje år och vi vuxna måste se till de behov som finns i den nya klassen. Utifrån de elevernas behov och kunskaper anpassar vi lärande miljö och material.vi personal deltar i fortbildningsdagar som anordnas. Fortlöpande delger vi personal varandra våra kunskaper och reflekterar tillsammans.vi kompletterar kontinuerligt elevernas arbetes och lekmaterial. Vi har som målsättning i svenska att alla elever ska känna till ljuden på bokstäverna i alfabetet. De ska kunna lyssna på en berättelse och kunna återge handlingen. Alla elever ska våga prata inför barngruppen.vår målsättning i matematik är att eleverna ska känna igen siffrorna noll till nio och kunna rabbelräkna siffrorna fram och baklänges. De ska veta att de siffrorna är de enda som finns och att även höga tal är kombinationer av siffrorna 0-9. Eleverna ska kunna känna igen antal på tärningar, spelkort, fingrar och siffror. De ska kunna förknippa siffrorna med rätt antal. 4.4 Utveckla sin fulla potential MÅL 4 I Sundsvalls skolor får elever utveckla sin fulla potential och förmåga Fritidshem Enhetens mål utifrån området Utveckla sin fulla potential Få fler elever motiverade att sträva högre i sin måluppfyllelse. Att lärarna ställer höga förväntningar och krav på eleverna. Varje barn ska utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar. Varje barn ska utvecklas och göra framsteg i sitt lärande. Vi strävar efter att se varje barn och deras kapacitet. Alla barn ska ges tillfälle att enskilt och i grupp få utvecklas och uttrycka sig. Resultat Elevskattning med hjälp av föräldrarna i fritidshemmet 2012/ (34)

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer