FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK"

Transkript

1 Ulrika Ljungberg FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Analyser, insikter och strategiska förslag till publikutveckling inom den nutida konstmusiken Genom analyser gjorda i samband med RANKs uppsökande projekt Artists In Motion - Framtidens musik för framtidens publik, vill rapporten undersöka ungdomars upplevelser i mötet med nutida konstmusik och öppna en dialog kring hur man kan skapa återväxt inom publiken.

2 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Författare: Ulrika Ljungberg Foton: Ulrika Ljungberg och Hans Parment Tryckeri: Majornas Copyprint Ansvarig utgivare: Sven Rånlund, RANK Publicerad 2012 med stöd av Statens kulturråd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION Framtidens musik för framtidens publik... 6 Vad är framtidens musik för framtidens publik? Vilka är Stockholms Saxofonkvartett? Vem är Johan Svensson? 1.2. METOD... 7 Vem är rapportförfattaren? Vad är designmetoder? Vilka metoder har använts? 2. UPPLEVELSEANALYS Vilka är deltagarna? Deltagarresan... 9 Förberedelse Presentationskonsert Experimentverkstad Eget skapande/komposition Konsert Uppföljning 2.3. Fallstudier Anders i Göteborg Alexandra i Stockholm Martin i Växjö HUR FÅR MAN UNGDOMAR TILL KONSERTERNA? Vad kan hjälpa deltagarna att ta musiken till sig Önskekonserten - hur vill deltagarna att en konsert skall vara? Varför går de inte på nutida konstmusikkonserter? Marknadsföring mot unga Marknadsföringskanaler Identitet Vilka är den nutida konstmusikens publik? Vilka skulle kunna bli den nutida konstmusikens framtida publik? Från oinvigd till entusiast - Ett publikutvecklingsförslag SLUTORD...46

4

5 INTRODUKTION publik. Därför vill man utforska nya vägar för att attrahera ny publik. Detta arbete måste göras såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det handlar om att marknadsföra och locka publik till enskilda evenemang, men framför allt om att öka kunskapen och intresset för nutida konstmusik som fenomen för att säkra återväxten bland utövare och åhörare. Kulturyttringar värderas idag till stor del i publiksiffror och ges ekonomiskt stöd per och förstå deras önskemål och behov. Genom att komma dem till mötes kan höga krav på kvalitet fortsätta att vara vägledande utan att den konstnärliga friheten begränsas. Den enklaste och kanske mest självklara anledningen till att man vill nå ut till ny publik är att man som arrangör, kompositör, musiker och entusiast vill delge andra och sprida kunskap om det man är entusiastisk för. Man har en övertygelse om att det kan bidra till glädje och intresse även för andra, eller som eldsjälen Hans Parment uttrycker det: Man vill ha nån att samtala med. Det är intressant att möta människorna i denna framtida publik när de ännu är musikalisk kunskap och mognad att förhålla sig intellektuellt till musiken. I det projekt som ligger till grund för denna studie riktas fokus mot musikstuderande elever på gymnasie- och universitetsnivå. Under 2010 lanserade RANK Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik en serie turnerande musikresidensprojekt under rubriken Artists i Motion (AIM), där syftet var att sprida ny musik till ny publik i nya former. Med AIM-projektet Framtidens musik för framtidens publik var avsikten att introducera unga musikstuderande för den nutida konstmusiken för att långsiktigt öka deras förståelse och intresse för musiken. Projektet har därför, parallellt, fördjupat sig i ungas upplevelser och behov i mötet med den nya musiken och samtidigt undersökt vilka nya krav denna unga publik ställer på arrangörer och andra aktiva i branschen. Resultatet av dessa studier ligger till grund för denna rapport. RANK ARTISTS IN MOTION 5

6 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Vad är Framtidens musik för framtidens publik? Artists In Motion-projektet Framtidens musik för framtidens publik är ett samarbete mellan RANK-föreningarna Studio 53, Levande Musik, Samtida Musik och Media Artes. I projektet ingår att Stockholms Saxofonkvartett gör workshops med gymnasie- och universitetsstuderande med musikalisk inriktning i Göteborg, Stockholm och Växjö. Den uppsökande verksamheten har som syfte att låta eleverna mer ingående få uppleva nutida konstmusik. Deltagarna får lära känna musiken utifrån olika perspektiv, som åhörare, skapare och som utövare. Under workshopdagarna introduceras al- en konsert med musik som de själva komponerar och framför. Medverkar gör även kompositören Johan Svensson. Vilka är Stockholms Saxofonkvartett? Stockholms Saxofonkvartett är en väletablerad ensemble inom den nutida konstmusiken med en repertoar som inkluderar allt från modern kammarmusik till avancerad elektroakustisk musik. Kvartetten arbetar i Sverige och internationellt och har en aktiv roll i utvecklingen av den nutida konstmusiken. Deras nära samarbete med tonsättare har resulterat i att ensemblen har fått sig tillskrivna mer än 500 verk. Ensemblemedlemmarna Per Hedlund, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och Sven Westerberg är skickliga interpreter, men har också många års erfarenhet som pedagoger och föreläsare. Projektet Framtidens musik för framtidens publik baseras på en metod som Stockholms Saxofonkvartett utvecklat under många år. I sin strävan att väcka lust sina konsertverkstäder besökt allt från förskolor till musikkonservatorier och universitet runt om i världen. De vill genom dessa stimulera ungdomar till eget musicerande och eget skapande av musik. Kvartetten har även utvecklat en metod för undervisning att utifrån personliga förutsättningar uttrycka sig i musik. Stockholms Saxofonkvartett kan i sitt arbete med ungdomar referera till och visa på exempel ur sin stora repertoar och genom den inspirera till eget skapande. Ensemblemedlemmarna har också ett pedagogiskt sätt att presentera sin musik genom berättelser och anekdoter från resor och intressanta samarbeten med kompositörer och musiker. Presentationerna brukar engagera och välkomna åhörarna in i den nutida konstmusikens värld. 6 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

7 Vem är Johan Svensson? Johan Svensson är kompositör och skriver akustisk och elektronisk musik. Han har studerat komposition för Ole Lützow-Holm och Anders Hultqvist på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han har även studerat på Gotlands Tonsättarskola och vid Växjö universitet för bland andra Henrik Strindberg, Per Mårtensson och Hans Parment. År 2009 mottog han Carl Larsson-stipendiet. Johan håller seminarier och workshops för musikstudenter och andra och har utvecklat pedagogiska övningar för att få elever att snabbt uttrycka sig musikaliskt även när de helt saknar förkunskaper. Johan är även en av grundarna till den experimentella ensamblen Mimitabu. Metod Vem är rapportförfattaren? Jag heter Ulrika Ljungberg och arbetar som designstrateg. Jag har även familjära band till en av medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett och har följt deras arbete och den nutida konstmusikscenen på nära håll de senaste tio åren. Jag har själv inte någon musikalisk eller pedagogisk studiebakgrund. Jag är heller inte själv aktiv inom den nutida konstmusikvärlden. Hur arbetar en designstrateg? Som designstrateg arbetar jag med designmetoder, det vill säga med designerns förhållningssätt och perspektiv. Dessa appliceras på såväl produkter som tjänster och upplevelser. Grundläggande för designerns metoder är att arbeta: Kund-/deltagarorienterat. Analysfasen lägger främst fokus på kundens, eller i det här fallet på deltagarnas/publikens upplevelser och behov i mötet med studieobjektet. Detta görs främst genom fältstudier på plats. Innovationsorienterat. Under idéfasen används analysresultatet främst som inspiration till innovativ problemlösning och produktutveckling. Genom kreativitetsförlösande metoder genereras innovativa idéer som kan hjälpa kunden att differentiera sig på marknaden, eller som i detta fall inspirera arrangörerna till diskussion kring nya sätt att arbeta mer strategiskt och målmedvetet för att nå önskade mål. Vilka metoder ligger till grund för rapporten? På plats i skolorna och i konsertsalarna har jag iakttagit och dokumenterat deltagarnas resa genom projektet för att från olika perspektiv förstå deras medvetna och omed- RANK ARTISTS IN MOTION 7

8 vetna upplevelser och behov i mötet med den nutida musiken. Rapporten baseras främst på upplevelseanalys utifrån deltagaresan, bilddokumentationer, intervjuer och deltagarnas egna berättelser genom olika stadier under projektets gång. Deltagarna har även fått arbeta med övningar som rollspel, brainstorming, dagboksanteckningar och enkäter. Rapporten baseras också på intervjuer och samtal med entusiaster och aktiva inom genren i syfte att beskriva deras bakgrund och väg till den nutida konstmusiken. Jag har även använt mig av egna erfarenheter som publik vid en mängd konsert- men fortfarande långt ifrån kunnig. Vissa frågeställningar i rapporten har inte tillräckligt underlag för en analys utan stannar vid att belysa tendenser som observerats. Detta för att uppmuntra till vidare diskussion eller fortsatta analyser inom dessa områden. Upplevelseanalys Vilka är deltagarna? Detta Artists In Motion-projekt fokuserar på en målgrupp som kommer att utgöra en betydande del av genrens framtida publik, nämligen unga musikstudenter. Som elever i sista årskursen på gymnasieutbildningar och på universitetskurser med musikalisk intresserade och mottagliga för nya utmaningar. Projektet har besökt tre olika städer och deltagargrupper. I Göteborg går eleverna sista året på det estetiska programmet med musikerinriktning. Det är alltså främst som musiker de går in i projektet. I Nacka gymnasium går eleverna även där sista året på estetiska programmet men här är inriktningen istället musikproduktion. Många spelar något instrument, men inte alla. De här eleverna är mer vana vid att arbeta med musik i datorn och för dem blir det nära mötet med de akustiska instrumenten en ny upplevelse. I Växjö är deltagarna mellan 20 och 32 år och går en ettårig kurs i Musikalisk Specialisering vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kursen har tre inriktningar: Afroamerikansk/pop och rock, Klassisk inriktning och Komposition. Tre av studenterna läser komposition som huvudinriktning. Gemensamt för deltagarna i de tre projekten är alltså att alla studerar med någon form av musikalisk inriktning på gymnasie- eller universitetsnivå. Man kan därför anta 8 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

9 Gemensamt är också att alla har mycket liten eller ingen erfarenhet av nutida musik sedan tidigare. Däremot har de engagerade lärare som själva är intresserade av den nutida konstmusiken och aktivt verkar för att sprida kunskap om den till sina elever. Deltagande i projektet är en obligatorisk del i skolundervisningen. Deltagarna på Hvitfeldtska Gymnasiet går estetiska programmet med inriktning musiker. Här testar de hur ett krumhorn låter. Deltagarresan Vid en upplevelseanalys av en kund- eller deltagarresa undersöker man vad som händer före, under och efter upplevelsen. Det har framkommit att förberedelse och uppföljning är viktiga inslag för hur en upplevelse uppfattas. Förberedelsen påverkar den inställning med vilken man går in i ett projekt och kan bli avgörande för den mottaglighet man har, och därmed den upplevelse man får av projektet. Uppföljningen är viktig för de efterföljande effekterna som projektet får och oftast avgörande för om upplevelsen leder vidare till ett utvecklat, eget intresse. För att strukturera analysen har jag delat in workshopens upplägg i sex olika faser. Innan projektet inleds får man en förberedelse eller förklaring till vad projektet skall handla om. Workshopdagarna inleds med en presentationskonsert som följs upp med en experimentverkstad. Efter det får eleverna själva skapa och komponera i grupper. RANK ARTISTS IN MOTION 9

10 Workshopen avslutas med en konsert som är öppen för allmänheten och där deltagarna får framföra sina egna alster. Efteråt analyseras den uppföljning som görs och Flödesschema över projektets olika faser Beskrivningen av deltagarresan och upplevelseanalysen baseras främst på workshopen på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg som arrangerats av RANK-föreningen Levande Musik. Projektet har haft lite olika upplägg i de tre städerna, men effekten och upplevelsen har haft ett liknande utvecklingsförlopp vid alla tillfällena. Bakgrund På Hvitfeldtska Gymnasiet har eleverna en kurs som heter Nutida konst. I kursplanen för ämnet står det att: Kursen skall orientera om nutida uttryck inom olika konstarter. Kursen skall också klargöra nutida konstarters beroende av historien. Kursen skall även ge perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver skall kursen ge kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen. Under hösten 2011 har Skolverket tagit fram en ny kursplan. Ämnet Samtida kulturuttryck kommer nu att bli en kurs inom ämnet Konst och kultur där hela konsthistorien samt idé- och kulturhistoria kommer att innefattas. I den nya kursplanen står det bland annat: Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka elevernas beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och främmande. 10 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

11 Förberedelse Vad händer? Den initiativtagande läraren i ämnet, Anna Svensdotter, och kompositören Johan Svensson presenterar projektet och låter eleverna lyssna till en inspelning av stycket Full Throttle eleverna har ingen eller liten kunskap om nutida konstmusik. Ungefär hälften säger sig ha hört liknande musik vid något tillfälle. Det har då nästan uteslutande handlat om bandinspelningar och i skolundervisningen, i många fall just vid introduktionen inför detta AIM-projekt. Några få har varit med och spelat nutida konstmusik, då i regi av antingen skolan eller musikskolan, exempelvis Salvatore Sciarrinos stycke Studi per l intonazione del mare Vad upplever de? Det visar sig vara svårt för deltagarna att förstå vad projektet skall handla om, eftersom de sedan tidigare oftast inte har någon eller ibland mycket liten erfarenhet av nutida konstmusik. Eleverna relaterar till sådant de känner till, vilket ibland leder till misstolkningar. Vissa tror att det rör sig om en masterclass och är därför nervösa när de anländer. Andra tror att de ska få traditionell teoretisk kompositionsundervisning, vilket i vissa fall leder till besvikelse när de inser att så inte är fallet. Några tror att de ska få höra jazz eftersom de automatiskt kopplar saxofoner till jazz. Några få känner sedan tidigare till Stockholms Saxofonkvartett och har en som ska hända. Presentationskonsert Vad händer? Workshopen inleds med en presentationskonsert. Stockholms Saxofonkvartett spelar först klassisk musik av Bach och sedan bland annat det verk av Daniel Nelson som eleverna hört vid introduktionen till projektet. Eleverna engageras att klappa med i den polyrytmik stycket är uppbyggt av. Kvartetten spelar även ett stycke av Per Magnusson som låtit sig inspireras av metalgruppen Meshuggahs musik. Flera av deltagarna känner till gruppen. Stockholms Saxofonkvartett spelar även stycken från Sydafrika, Mongoliet och Japan som de fått skrivna till sig i samband med sina många utlandsturnéer. Dessa presenteras genom målande, anekdotiska reseskildringar och berättelser om människor de mött. Kan man höra från vilket land musiken kommer? Vad upplever de? Reaktionerna från åhörarna är mycket blandade men alla har en åsikt, ingen lämnas oberörd. Många tycker att det är häftigt och inspirerande. Andra blir provocerade, anser inte att det är musik, att det är mer ljudkonst eller kanske till och med oljud. RANK ARTISTS IN MOTION 11

12 nervöst positiv och förväntansfull hållning. Det stycke som de har lättast att ta till sig är det som de hört en inspelning av innan musik som de känner igen. Alla är överens om att det varit till stor hjälp att styckena presenterats på ett sådant sätt att de kunnat sättas i ett sammanhang. Därigenom kan de kopplas till referenser och engagera eleverna att delta på olika sätt. Wow!!! Det här är coolt! Det var länge sedan jag lyssnade så intensivt. När dom började spela så tyckte jag inte att det var så bra, det var mest konstigt. Fast vissa låtar var ändå ganska bra. Det var häftigt, ni gjorde det intressant och roligt för oss som lyssnade. Stockholms Saxofonkvartett inleder med att framföra några musikexempel. 12 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

13 Experimentverkstad Vad händer? I denna fas är syftet att eleverna får experimentera och improvisera på sina instrument. Därigenom öppnas det för frågeställningar kring vad musik kan vara. Deltagarna får försöka skapa musik utan given harmonik eller melodi. De får experimentera och utforska nya ljud på sina instrument efter kontrasterande parametrar, till exempel extrema dynamiska skillnader från mycket svaga till starka ljud, från perkussiva ljud till mjuka legatofraseringar och polyrytmik. De får även arbeta med musikalisk form, hur ett stycke kan byggas upp och utvecklas. I denna fas introducerar man även noterar med tecken och bilder som får representera de olika ljuden. Man arbetar utifrån Lise-Lotte Norelius komposition Nightmen. Vad upplever de? Först blir eleverna lite ställda, blyga och tycker att det är pinsamt. Frihet är skrämmande. Det blir mycket fnitter. Det går lättare när de får tydligare ramar att arbeta ment på ett nytt sätt och lära sig göra nya ljud. Men vissa blir också provocerade. De får göra. Få förstår ännu på ett medvetet plan vad man velat åstadkomma med övningen. De efterfrågar verbala förklaringar och diskussioner kring vad konstmusik är. RANK ARTISTS IN MOTION 13

14 14 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

15 Först trodde jag att de ville provocera men nu förstår jag att det var för att få in oss i konstmusiken. De borde öppnat med en diskussion. Jag har blivit sugen på att testa nya ljud. Deltagarna utforskar nya ljud på sina instrument Eget skapande, komposition Vad händer? Eleverna får i uppdrag att gruppvis börja komponera musik till ett eget framträdande som skall uppföras på konserten följande kväll. Inga krav ställs och de ges inga ramar. Istället får de frågeställningar att inspireras av. Kan man bygga ett framträdande utifrån ett enda ljud, ord eller känsla? Kan man berätta en historia med kompositionsverktyg som imitation, variation, improvisation och form. Vad upplever de? Först är de nervösa. Hur ska vi hinna få ihop material till en konsert på så kort tid?, Vad vill de egentligen att vi ska göra?, Måste man göra något konstigt? När de väl börjar arbeta är det med stort engagemang och mycket kreativitet. De medger att de aldrig tidigare fått arbeta under så fria former eller inspireras till att ta ut svängarna rejält. Vissa ber om mycket hjälp och bekräftelse, andra vill arbeta själva och är mycket hemlighetsfulla. De letar ljud i sina instrument och i sin närmiljö, Alla arbetar på kompositioner som saknar melodi eller given puls. Vad som är intressant att notera är att när de ombeds beskriva vad de gör så är alla tydliga med att de gör musik. Men när de sedan får frågan om de därmed omvärderat den musik utan ljud. Det vi gör är musik men det dom gjorde var mer ljud. Nästan alla väljer att arbeta med performance av olika slag. På frågan varför, låter RANK ARTISTS IN MOTION 15

16 de förstå att å ena sidan inbjuder musiken och friheten i projektet till det. Men de säger även att de känt ett behov att komplettera musiken med andra uttryck för att förstärka budskapet. En tredje orsak är att de känt en ängslan för att det de gjort musikaliskt inte kunnat stå för sig själv. Genom att arbeta mycket med humoristiska inslag har de hittat en väg runt att behöva ta detta och sig själva på för stort allvar. Man vågar vara mer brutal. Det är svårt att få fram vad man vill säga, det är mer suddigt, det känns som att man behöver fylla ut hålen. 16 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

17 Hur kan man använda rummet i sitt framträdande? Eleverna utforskar instrumentens möjligheter. RANK ARTISTS IN MOTION 17

18 Konsert Vad händer? Eleverna uppmuntras att i största möjliga mån själva utforma och ta ansvar för konserten. Även här inspireras de att söka sig utanför traditionella konsertformer. Hur kan man lägga upp programmet på ett intressant sätt? Hur kan man arbeta med rummet, ljuset, ljudet? Vi gör en brainstorming kring hur en önskekonsert skulle kunna se ut. Vilken konsert skulle de själva vilja besöka och varför? Utifrån övningen ombeds de tänka på hur de vill att deras konsert ska vara. Varför går man på en konsert istället för att lyssna på en skiva? Vilka beståndsdelar är viktiga för en lyckad konsert? Tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett samlas alla på och runt scenen för framförandet av Lise-Lotte Norelius stycke Nightmen. Konserten blir en show som överrumplar med kreativitet, humor och överraskningar. Alla grupper arbetar kring ett koncept eller budskap som förmedlas med alla tänkbara medel. Förutom den väl komponerade och framförda musiken har de ägnat rankmusik.se/aim-3-framtidens-musik-med-framtidens-publik) Vad upplever de? Inför konserten är eleverna förväntansfulla och en aning nervö- Inför konserten är eleverna förväntansfulla och en aning nervösa. Å ena sidan är de alla mycket nöjda med vad de har åstadkommit, å andra sidan 18 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

19 vet de inte hur det skall tas emot av familj och vänner då det skiljer sig mycket från vad de gjort tidigare. Mest nervösa är de över att de ska framföra stycket Nightmen som många fortfarande inte känner att de förstår. De framför sina stycken och performance med stor inlevelse och publiken, som främst består av vänner och familjer, bjuds på en fantastiskt genomarbetad och underhållande show. Alla, såväl deltagare som åskådare, är överväldigade över vad de fått vara med om. Efter konserten är eleverna nästan höga på adrenalin och kicken av vad de själva åstadkommit. De vet, och tycker själva, att de har gjort något fantastiskt bra och de har haft väldigt roligt. Man uppskattar musik mer efter workshopen tycker jag. Under konserten lyssnade man mycket på det som fanns runt omkring en. Allt i salen var en del av konserten. Jag vet att jag har varit väldigt kritisk men jag ville bara säga att det här faktiskt var riktigt kul! RANK ARTISTS IN MOTION 19

20 Uppföljning Vad händer? Läraren Anna Svensdotter låter deltagaren Robert Nevén berätta om sina upplevelser under projektet. I samband med konserten presenterar RANKs verksamhetsledare Sven Rånlund projektet tillsammans med Levande Musiks dåvarande ordförande, Paula af Malmborg Ward. Läraren och en av eleverna berättar om projektet. Vid entrén till konsertsalen ligger broschyrer om RANK och Artists In Motion-projekten. Veckorna går, snart hägrar studenten. Eleverna går vidare till andra utbildningar Läraren Anna Svensdotter, som själv är aktiv i RANK-föreningen Levande Musik, håller dock eleverna uppdaterade under terminen och informerar dem regelbundet om de nutida konstmusikevenemang som arrangeras i staden. Innan terminens slut får de också ett prov i ämnet och ombeds bland annat att svara på Varför är det viktigt att Här ges eleverna tillfälle att med lite distans återknyta till sina upplevelser under projektdagarna, fundera över dem i mer teoretiska termer och sätta dem i perspektiv till andra konstformer och till den moderna konsthistorien. Vad upplever de? Få av deltagarna uppfattar att deras konsert är en del av RANKs Artists In Motionprojekt och att det är arrangörsföreningen Levande Musik som står bakom. De är 20 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

21 fullt upptagna med att ladda inför sin konsert när detta presenteras. Få har sett broschyrerna eftersom de är placerade för att delas ut till publiken och inte till deltagarna. Deltagarna ges egentligen ingen guidning eller vidare slussning in i den aktiva nutida musikvärlden i deras närområde under projektdagarna. När projektet avslutas när och var de kan besöka deras evenemang. I efterhand följer dock deras lärare upp med att informera om arrangörens evenemang. Vid framtida projekt bör dock arrangörerna ta fram rutiner för att själva följa upp sina projekt, då man inte alltid kan förlita sig på att läraren har den kunskapen. nya insikter och framför allt öppnat deras sinnen för en bredare repertoar. Av de 47 elever som skriver provet i Nutida konst svarar alla utom två att de, oavsett om Nightmen och 4:33 Man börjar lyssna mer intensivt på världen runt omkring, man växer som musiker och människa. Jag tycker att det är viktigt att arbeta med och framföra stycken som 4:33 och Nightmen eftersom jag tror det vidgar ens synsätt på musik, och får en att fundera på vad som är musik egentligen. Så var det i alla fall för mig under workshopen med saxofonkvartetten, för det vi gjorde och spelade där var helt nytt för mig och kanske inte något jag tänkt på som musik innan. Men under workshopdagarna insåg jag hur mycket mer man kan göra med sina instrument och hur mycket mer som kan vara musik än det jag vanligtvis tänker mig att fundera och vidga min syn på musiken. Så jag tror sån här musik sätter igång tankar och musikerna tänker i andra banor än de gjort tidigare. Av samma anledning tror jag sån här musik är viktig för samhället för att kunna förnyas och hitta nya möjligheter. Jag tyckte om Nightmen och skulle vilja utöva sån här musik igen. helt annan syn på musiken som helhet. När vi hade spelat Nightmen några gånger insåg jag att jag hade en ny syn på vad musik och konst är för mig. Vi har sedan länge pratat om Vad är konst? Och vem har rätt att bestämma vad som är konst och inte? Dessa frågor har RANK ARTISTS IN MOTION 21

22 När vi spelade stycket Nightmen första dagen på workshopen tyckte jag att det var tråkigt, jobbigt och trodde inte det skulle ge mig någonting. Men efter tre dagar av workshop insåg jag att det gett mig jättemycket. Jag tror att det är viktigt att spela sådana stycken för då ser man musiken på ett annat sätt. Jag kom på mig själv med att lyssna på mitt instrument mycket mer. Det är häftigt när man kan hitta nya ljud och sätt att använda sitt instrument. Det är viktigt att framföra stycken liknande Nightmen eftersom dom utmanar traditionellt tänkande om musik och driver utvecklingen framåt. Anders söker aktivt efter ett personligt sätt att förhålla sig till musiken. 22 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

23 FALLSTUDIER För att få en närmare och mer personlig inblick i några av deltagarnas upplevelse följer här tre fallstudier från de tre olika workshoptillfällena. Dessa belyser även de variationer som funnits i såväl upplägget som upplevelsen på de olika orterna. Anders letar passande visselljud. Anders i Göteborg Anders går på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg. Hans upplevelse är representativ underfundig och sprudlar av kreativitet och humor. Han är även verbal och mycket ning för att kunna ta till sig denna nya erfarenhet. Därför kan han lära oss mycket om dessa ungdomars upplevelser och funderingar. RANK ARTISTS IN MOTION 23

24 Förberedelse Anders är uppväxt i en musikfamilj. Han vill studera vidare till kompositör, gärna på Framnäs Folkhögskola i Piteå. Han har stora förväntningar på projektet då han äntligen skall få lära sig att komponera. Presentationskonsert Anders tycker inte att musiken som presenteras är vacker och är mycket bestämd över att detta inte är för honom. Är det inte så att de som spelar sådan här musik gör det för att de egentligen inte kan spela? Experimentverkstad Under inövningarna av stycket Nightmen väljer Anders att vissla. Han deltar engagerat. Efteråt kommer han till mig och vill prata. Han är frustrerad. Han talar om att de i skolan fått lära sig regler för hur man komponerar. En komposition måste följa vissa givna parametrar, men den här musiken bryter mot alla dessa. Betyder det att det är meningslöst att lära sig? Och om musikerna ges så stor tolkningsfrihet, hur kan då kompositören försäkra sig om det låter som han eller hon har tänkt sig? Är det säkert att framförandet fortfarande representerar kompositören? Kan Nightmen verkligen kallas komposition? Eget skapande Anders ingår i en grupp som väljer att arbeta konceptuellt med pantomim och med sceniskt berättande. Han har själv en aktiv roll i arbetet och tycker att det är roligt. tets gång. För varje vända har hans inställning mjuknat något. Han efterlyser förklaringar. Han kan inte förklara hemma vad de håller på med. Han vill ta till sig detta men hittar inget sätt att formulera det för sig själv eller andra. Tryggheten som skolans regelverk gett honom har rubbats och han är ängslig. Han behöver hitta förklaringar, formuleringar som ger honom tillåtelse att acceptera musiken och ha roligt utan att för den skull behöva välja bort något annat. Är inte det här ljudkonst snarare än musik? Eller är det konceptmusik eller idémusik? Konsert Sista dagen söker Anders upp mig. Han säger att han kommit till insikt om att kompositörens uppgift kanske är att förnya sig själv och förädla sin stil. Han har även kommit på att en komposition som Nightmen också har givna parametrar som handlar om saker som dynamik och form istället för puls och melodi. 24 FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

25 Anders grupp arbetar med pantomim. Så säger han till sist: Jag måste nog erkänna att jag fått omvärdera mina åsikter. Anders deltar engagerat under konserten och bidrar även med ett eget pausinslag. Uppföljning Efter konserten frågar jag Anders vad han skall göra efter gymnasiet och får veta att han under projektdagarna skickat in en ansökan till bland annat Kompositionsutbildningen på Framnäs folkhögskola. Han säger att han också har hört talas om en skola på Gotland, men inte hittat den. Av en händelse råkar Jörgen Pettersson i Saxofonkvartetten höra samtalet och han ringer direkt upp en lärare vid Gotlands tonsättarskola. Luren räcks över till Anders, som får chansen att på en gång ställa sina frågor. En tid efter workshopen skriver Anders en uppsats i ämnet Nutida konst. På frågan varför det är viktigt att stycken som Cage 4:33 resonerar han så här: Om man kan sätta tusen toner på varandra och ge musiken en karaktär, så varför inte noll toner? Möjligen kan någon svara att det låter ju inte alls, men det är inte sant, för det hörs saker. Prassel, hostningar, surr. Nästa motfråga blir: Men det är ju inte Cage som har komponerat! Prasslet tillhör ju någon annan! Det är sant. Men om vi tar vilket annat stycke som helst, och sätter det framför två olika personer så låter det olika. Man intonerar inte identiskt, man fraserar inte identiskt, man gör ju en tolkning. Så kompositionen kan aldrig bli fullvärdig, den hänger på en rad omständigheter, där somliga parametrar är lika för alla. Hittills har parametrarna varit nästan uteslutande tonhöjd, tempo och volym. För dessa ändamål har vårt notsystem utvecklats. Man det säger ingenting om den textmässiga fraseringen som är så enormt viktig-, ingenting om uttal, ingenting om rummets klang, ingenting alla andra omständigheter som tillsammans skapar musikens inre variation. Cage valde att RANK ARTISTS IN MOTION 25

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Att utbildas till att bli något eller någon

Att utbildas till att bli något eller någon Eva Klope eva.klope@ksgyf.se Stockholm Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Att utbildas till att bli något eller någon En studie om frisörelevers yrkesidentitet inom den svenska gymnasieskolan

Läs mer