Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 12."

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende Tid: Onsdag den 16 december 2015 kl ca Plats: Omsorgsförvaltningen, konferensrummet, Gärdesvägen 4 vån 2, Alvesta Ledamöter Mats Martinsson (S) ordförande Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Hans Paulin (S) Jessica Madsen (S) Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Margaretha Berggren (C) Mikael Johansson (M), 2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) Maria Magnusson-Everthsson (AA) Britt Karlsson (AA) David Kristiansson (SD) Ersättare Ingegerd Alm (S) Frida Christensen (S) Håkan Karlsson (S) Mehdi Zullufi (S) Kent Mandorff (MP) Lars-Erik Eriksson (C) John-Erik Pettersson (M) Kia Johnsson (M) Ola Andersson (V) Roxana Sepulveda (KD) Benny Lundh Johansson (SD) Om du inte kan närvara kalla din ersättare samt meddela förändringen genom att maila eller ringa förvaltningssekreterare Peggy Hall, Tack!

2 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Förteckning över omsorgsnämndens ärenden den 16 december 2015 kl Närvaro 2. Val av justerare 3. Information om energi- och klimatstrategi, Håkan Fridell (13.20) 4. Avstämning per oktober samt helårsprognos för 2015 (13.40) 5. Återrapportering av intern kontroll för 2015 (14.00) 6. Verksamhetspolicy för omsorgsnämnden, Anneli Harnegård (14.15) 7. Sammanträdesplan 2016, Peggy Hall (15.15) 8. Information från ordföranden 9. Information från förvaltningschef (15.30) 10. Redovisning av delegationsbeslut (15.50) 11. Meddelanden 12. Övriga frågor

3 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Information om kommunens energi- och klimatstrategi 3 Underlag 1. Energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan, 27 oktober 2015 Redogörelse Kommunfullmäktige antog den 27 oktober 2015 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun (KF 34). Fordonsansvarig på omsorgsförvaltningen informerar om vilken påverkan energi- och klimatstrategin har på omsorgsnämndens verksamheter, bland annat vad gäller förvaltningens fordon. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige

5 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi- och klimatstrategin som antogs av kommunfullmäktige Energioch klimatstrategin utgör även kommunens energiplan enligt Lagen om kommunal energiplanering samt energi- och åtgärdsplan för Borgmästaravtalet. Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att den direkta användningen av fossila bränslen i kommunen senast år 2030 i princip ska ha upphört. Energi- och klimatstrategin innehåller en del som avser kommunens ansvarsområde och en del som avser kommunen som geografiskt område. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att nå kommunens mål, men även till att nå de nationella och regionala målen. Några av åtgärderna avser en anpassning till kommande klimatförändringar. Till Energi- och klimatstrategin finns även en faktadel som redovisas i bilaga 1. Förklaring till förkortningar som används i följande handlingsplaner: Ks = kommunstyrelsen Kf = kommunfullmäktige KLK = kommunledningskontoret FSP = förvaltningen för samhällsplanering OF = omsorgsförvaltningen UF = utbildningsförvaltningen Ansvarig innebär ansvar för att ta fram underlag om beslutet fattas av kf, ks eller annan nämnd /styrelse. Med kommunens ansvarsområde avses kommunorganisationen och de kommunägda bolagen Med kommunen som geografiskt område avses all verksamhet inom kommunens gränser; såväl privatpersoners, privata företags som offentliga organisationers verksamhet 2

6 Innehållsförteckning 1. Kommunens ansvarsområde Förslag till mål att uppnå: Till och med år Handlingsplan för att nå målen till och med år Kommunen som geografiskt område Förslag till mål att uppnå: Till och med år Till och med år Handlingsplan för att nå målen till och med år

7 1. Kommunens ansvarsområde 1.1 FÖRSLAG TILL MÅL ATT UPPNÅ: Till och med år 2020 År 2020 skall energiförbrukningen i kommunkoncernens egna fastigheter ha minskat med 20 % jämfört med 2009 (normalårskorrigerat, angivet i kwh/m 2 ). År 2020 skall alla kommunkoncernens personbilar/lätta lastbilar köras på förnybara drivmedel (ägda/leasingbilar) År 2020 skall kommunkoncernens egna personbilstransporter (inkl. lätta lastbilar) ha minskat med 5 % jämfört med år 2013 räknat på antal km/anställd. 4

8 1.2 HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN TILL OCH MED ÅR Satsning på förnybar energi och ny teknik Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Vid ny- och ombyggnation av kommunkoncernens byggnader installeras förnybar energikälla. Definitionen av ny- och ombyggnad är att bygganmälan eller bygglov krävs enligt BBR Mellan Liten - Stor Fastighetsägaren Innebär minskad miljöpåverkan 2 Vid om och nybyggnation skall inriktningen vara följande om kommunen är hyresgäst: Bostäder Fjärrvärme max 60kWh/m 2 El max 40 kwh/m 2 Lokaler Fjärrvärme max 55 kwh/m 2 El max 40 kwh/m 2 Gäller även om byggnaden hyrs Vid nybyggnation Stor Stor Fastighetsägaren Vid förhyrning ansvarar den som skriver under hyresavtalet Innebär långsiktigt lägre minskade kostnader På sikt, dock senast år 2020, gäller ovanstående riktlinjer även kommunkoncernens hyreshus 3 Kommunkoncernen ska fortsätta köpa miljömärkt el a till sina verksamheter x Minskade utsläpp av koldioxid Liten Upphandlare Cirka 20 GWh 5

9 Åtgärd Tidplan Besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 4 Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad och ökad kapacitet i fjärrvärmeverken, t.ex. kraftvärme Stor Stor Alvesta Energi 5 Utreda förutsättningarna för och/eller bygga ut fjärrkyla i Alvesta Slutet av perioden Utredning=ingen Utbyggnad=stor Liten - Stor Alvesta Energi 6 Utreda förutsättningarna för att använda överskottet av biogas från Alvesta reningsverks biogasanläggning. 7 Se över möjligheterna att ansluta fler fastigheter till den pelletseldade närvärmecentralen i Torpsbruk 8 Aktivt stödja framtagandet av förnybar energi, t.ex. biogas 9 Undersöka förutsättningarna för att installera solvärme/solceller vid all nybyggnation med målsättningen att solvärme/solceller installeras 10 Påbörja arbetet med att undersöka förutsättningarna för att installera solvärme/solceller i befintliga byggnader och där så är lämpligt installera solvärme/solceller Liten FSP Om överskottet inte kan användas måste metangasen facklas bort Liten AllboHus Fastighet Om fler fastigheter senare ansluts blir panneffektiviten bättre Mellan - Stor Liten stor Alla Miljövinst genom minskade utsläpp Undersöka= liten Installation= Mellan stor Undersöka= liten Installation= Mellan stor av koldioxid Liten - stor Fastighetsägaren Ofta lönsamt på sikt. Även pedagogiskt viktigt på skolor + förskolor Liten - stor Fastighetsägaren Ofta lönsamt på sikt. Även pedagogiskt viktigt på skolor + förskolor 6

10 1.2.2 Hushållning med energi och klimatgaser Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Vidta åtgärder för att göra byggnader som kommunkoncernen redan äger eller hyr mer energieffektiva Mellan stor Mellan - stor Fastighetsägaren 2 Införa ekonomiska incitament för energibesparingar i kommunens verksamhet, t.ex. införa kallhyra och/eller förbättra uppföljningen till verksamhetsutövarna 3 Belysningsåtgärder: Förbättrad tidsstyrning, nyare armaturer, sektionering och anpassning efter verksamheternas behov 4 Införa/förnya styr- och övervakning i fastigheter där behov finns. 5 Energieffektivisera på VA-verken, t.ex. byte till effektivare motorer 6 Energieffektivisera sporthallen i Alvesta Byte av ventilation och fönster i entrén 7 Anpassning och driftoptimering av värme, kyla, inkl. frikyla, och ventilation till verksamhetens behov 8 Utforma renhållningstaxan så att den gynnar återvinning och minimerar mängden avfall och transporter Mellan Liten Ks Installation av undermätare i vissa fall. På sikt minskad kostnad Liten mellan Liten Fastighetsägaren Mellan Mellan Fastighetsägaren Mellan Mellan FSP Innebär minskade driftskostnader Stor Stor KLK Mellan Mellan Fastighetsägaren Mellan Liten Beslutande: Kf Ansvarig: ARAB 7

11 Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 9 Utbildning av personal om matens påverkan på klimatet Liten Liten UF och OF Miljövinst 10 Införa incitament för energibesparing i reglerna för föreningsbidrag Mellan Ingen extra kostnad Beslutande: Kf Ansvarig: KLK 11 Revidera upphandlings- och inköpspolicyn som även ska innehålla att avtalen utformas med tydliga energi- och miljökrav och hur dessa ska värderas 2015 Mellan Personella resurser Beslutande: Kf Ansvarig: KLK Kan på sikt innebära stora besparingar 12 Tillämpa miljöstyrningsrådets kriterier (konkurrensverkets kriterier för hållbar upphandling) eller motsvarande krav vid upphandlingar. Detta gäller även vid köp av tjänster där det är tillämpbart Stor Personella resurser Upphandlare 13 Ta fram en modell för hur kommunkoncernen ska arbeta med livscykelanalyser vid investeringar 2016 Liten - stor Liten KLK 8

12 1.2.3 Fysisk planering för effektivare energianvändning Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Ta fram en energiplan för fjärrvärme- och närvärmeutbyggnaden i kommunen Personella resurser 2 Fortsätta förtäta och utveckla fjärr- och närvärme där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart Beslutande: Ks Huvudansvarig: KLK Mellan Mellan Alvesta Energi Allbohus Fastighet Miljövinst om fler kan anslutas till fjärrvärme- /närvärmenätet 3 Vid all planering arbeta för att minska utsläppen från transporter 4 Utveckla och öka möjligheterna för företag att transportera gods på järnväg 5 Anordna pendelparkeringsplatser där behov finns Mellan Mellan Alla förvaltningar och bolag Stor Stor Huvudansvarig: KLK Mellan Mellan Huvudansvarig: FSP Miljövinst Miljövinst Miljövinst 6 Ta fram en cykelplan för kommunen Liten Beslutande: Ks Ansvarig: FSP 9

13 1.2.4 Transporter och kommunikation Kostnad Ansvarig Anmärkning Åtgärd Tidplan Möjlig besparing 1 Utbildning i sparsam körning obligatorisk för Mellan Litenmellan alla tillsvidareanställda som kör bil i tjänsten Verksamhetsansvariga Innebär lägre driftskostnader 2 Verka för fler avgångar med tåg och förbättrade kollektivtrafikslösningar samt att fler reser med kollektivtrafiken Stor Liten - stor KLK Miljövinst 3 Införa ett ruttoptimeringssystem för Skolskjutsresorna och hemtjänstresorna 4 Se över organisationen av mattransporterna mellan tillagnings- och mottagningsköken Liten-mellan Litenmellan 2015 Liten-mellan Personella resurser UF+OF UF 5 Datorisering och modernisering av Moheda reningsverk samt 6 pumpstationer 6 Datorisering och modernisering av Moheda vattenverk, Vislanda och Alvesta reningsverk 7 Ta fram en avvecklingsplan för personbilar och lätta lastbilar som körs på fossilt bränsle för att nå målet till Liten-mellan Litenmellan Liten-mellan Litenmellan FSP FSP Liten Samtliga förvaltningar och bolag Innebär även kvalitativ förbättring Innebär förutom färre resor även kvalitativ förbättring Följderna av avvecklingsplanen innebär minskade utsläpp 10

14 1.2.5 Klimatanpassning Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Ta fram en klimatnorm med kriterier för inomhusklimatet i kommunens olika verksamhetslokaler Personella resurser Beslutande: Ks Huvudansvarig: KLK 2 Ta fram en rutin för reservkraftverkens användning Personella resurser KLK 3 Alla äldreboenden har reservelkraft eller har förberett för mobil installation Mellan-stor Fastighetsägaren 4 Upprätta en officiell lista på trygghets- punkter (värmestuga, el, dusch m.m.) 5 Upprätta en alternativ stabsplats för krisledningsorganisation och krisledningsnämnd Personella resurser KLK KLK 11

15 2. Kommunen som geografiskt område 2.1 NYA FÖRSLAG TILL MÅL ATT UPPNÅ: Till och med år 2020 Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Alvesta kommun ska till år 2020 ha minskat till 1,4 ton per år och per kommuninvånare 70 % av den totala energianvändningen i Alvesta kommun kommer från förnybara källor Användningen av förnybara drivmedel uppgår till 30 % Till och med år 2030 Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i Alvesta kommun till år

16 2. Kommunen som geografiskt område 2.1 NYA FÖRSLAG TILL MÅL ATT UPPNÅ: Till och med år 2020 Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Alvesta kommun ska till år 2020 ha minskat till 1,4 ton per år och per kommuninvånare 70 % av den totala energianvändningen i Alvesta kommun kommer från förnybara källor Användningen av förnybara drivmedel uppgår till 30 % Till och med år 2030 Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i Alvesta kommun till år

17 2.2 HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN TILL OCH MED ÅR Satsning på förnybar energi och ny teknik Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Stimulans för de som bygger passivhus eller plusenergihus, t.ex. lägre tomtpris Stor Liten Kommunen och fastighetsägare 2 Nybyggnation inriktas på s.k. passivhus och plusenergihus 3 Utbildnings- och informationsinsatser gentemot allmänhet, föreningar och företag 4 Bilda företagsnätverk i syfte att bl.a. sprida goda exempel inom energi- och klimatområdet Stor Mellan Kommunen och fastighetsägare Mellan Liten Alla Mellan Liten Alla Innebär besparing på sikt 13

18 Hushållning med energi och klimatgaser Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Minska spillvärmen och därefter öka användningen av spillvärme Stor Liten Mellan Företagen 2 Undersöka behovet av utbildning och åtgärder för att minska energianvändningen inom företagen 3 Samarbete med branschorganisationer för att minska energianvändningen Mellan Liten Alla Mellan Liten Alla 4 Energieffektivisera inom industri och lantbruk Mellan Litenmellan Företagen Lönsamt på sikt Fysisk planering för effektivare energi-användning Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Minska andelen korta biltransporter bl.a. genom att underlätta för cykeltrafik Stor Litenmellan Kommunen, Trafikverket och företagen 14

19 2.2.4 Transporter och kommunikation Åtgärd Tidplan Möjlig besparing Kostnad Ansvarig Anmärkning 1 Resvaneundersökning och information om kollektivresor Liten - Mellan Kommunen i samverkan med 2 Fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen för att minska transportbehovet Region Kronoberg Stor Stor KLK och näringslivet Miljövinst 3 Arbeta för att öka andelen gods på järnväg 4 Verka för att handeln av närproducerade varor ökar Stor Liten Alla Miljövinst Liten Alla Miljövinst 15

20 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Avstämning per oktober samt helårsprognos för Beslutsunderlag 1. ON AU 72, 18 november Tjänsteskrivelse, 11 november Tabell över resultat av avstämning per oktober 2015 Redogörelse För perioden januari till oktober 2015 har omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 9,9 mkr. Helårsprognosen för 2015 visar på en totalt negativ avvikelse mot budget på 13,8 mkr. Funktionsstöd har en negativ avvikelse mot budget per oktober på 7,6 mkr. Avvikelsen beror till viss del på att intäkterna varit lägre än budgeterat samt på en besparing som inte kunnat hämtas hem. Äldreomsorgen har för avstämningsperioden en negativ avvikelse mot budget på 3,7 mkr. Avvikelsen beror bland annat på höga lönekostnader under sommaren samt kostnader för utskrivningsklara på lasarettet som inte kunnat tas hem till kommunen. Beredning ON AU 72 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av avstämning per oktober samt helårsprognos för Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

21 Avvikelse och Prognos Omsorgsförvaltningen Staben Petra Åhsberg Förvaltningsekonom Tel E-post: Datum Omsorgsförvaltningen Kommentarer till budgetavvikelser per oktober 2015 och prognos per helår Omsorgsförvaltningens avvikelse från budget januari oktober är minus Tkr. Prognosen 2015 för förvaltningen är minus Tkr. I prognosen är eventuell semesterlöneskuld inte medtagen. Staben har en positiv budgetavvikelse på Tkr beroende på att avsatt budget till arbetskläder inte kommer användas 2015 eftersom upphandlingsprocessen blir klar först Överskottet beror också på återhållsamhet med inköp och att sjukfrånvaro inte ersätts. Prognosen för staben är en positiv budgetavvikelse på Tkr. Nämnden har dragit över sin budget med 106 Tkr så här långt och prognosen är att det kommer bli minus 175 Tkr totalt. Funktionsstöd har en negativ avvikelse från budget efter 10 månader på Tkr och en prognos på minus Tkr. Servicebostäder och Daglig vht/korttidsboende ligger tillsammans på ungefär plus minus noll. Personlig assistans har en negativ budgetavvikelse på Tkr med en prognos på minus Tkr. Intäkterna är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på färre antal brukare. Personalstyrkan har anpassats till de färre brukarna men kan inte fullt ut täcka upp för saknade intäkter. På FS Gemensamt är prognosen minus Tkr och den består av besparingen på Tkr och ett vite på 400 Tkr från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) avseende ej verkställt boende inom FS. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på Tkr för januari-oktober och en prognos på minus Tkr för I prognosen ligger Tkr för utskrivningsklara och Tkr för externa placeringar inom psykiatrin. Det har under sommaren varit ovanligt höga lönekostnader beroende på sjukfrånvaro och personalkrävande ärenden. Dessutom har Hemsjukvården högre kostnader för sjukvårdsmaterial än budgeterat. Petra Åhsberg Förvaltningsekonom Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

22 Omsorgsförvaltningen 7100 Stab 7100 Nämnd 71 Administration Totalt 7600 FS Gemensamt 7651 Serviceboende 7652 Daglig vht/korttids 7662 Personliga assistenter 76 FS Totalt 7700 ÄO Gemensamt 7631 Psykiatri 7720 Furuliden 7731 Asken 7741 Torsgården 7751 Björkliden 7760 Högåsen 7771 Rehab Handläggare 7775 SSK Nattpatrull 7780 Bryggaren 7790 Personalhabilitering 77 ÄO Totalt Avvikelse från budget Prognos Jan-Mars Tkr Tkr OF Totalt

23 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Återrapportering av intern kontroll för Beslutsunderlag 1. ON AU 74, 18 november Återrapportering av omsorgsnämndens interna kontroll 2015, 11 november Anvisningar för intern kontroll 2015 utbetalningar avseende löner, 6 november Internkontrollplan Kommunövergripande internkontrollplan 2015 Redogörelse Förvaltningen har gjort en avstämning mot den kommunövergripande internkontrollplanen för 2015 samt omsorgsnämndens internkontrollplan för 2015 (antagen , ON 14). Kommunövergripande har kontroll av delegationsordning, attestförteckning, analyslista för löner, utbetalningar, representation samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts. Nämndens internkontrollplan för 2015 innehåller kontrollmomenten finansiella och verksamhetsmässiga mål samt attestförteckning. Fullmäktiges uppdrag följs och kontrolleras med hjälp av nämndens verksamhetspolicy. Internbudgeten följs löpande under året i enlighet med anvisningar från ekonomikontoret. Nämnden fattar årligen beslut om attestförteckning. Beredning ON AU 74 Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden att godkänna återrapporteringen av intern kontroll för Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

24 omsorgsförvaltningen Återrapportering av omsorgsnämndens Intern kontroll 2015 Till omsorgsnämndens sammanträde

25 omsorgsförvaltningen 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLL DELEGATIONSORDNINGAR ARBETSMILJÖ LÖNER, ANALYSLISTA UTBETALNINGAR ATTESTFÖRTECKNING/SYSTEMBEHÖRIGHET REPRESENTATION INTERN KONTROLL INOM OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE FINANSIELLA OCH VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ATTESTANTFÖRTECKNING... 5 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Internkontrollplan 2015 Kommunövergripande Internkontrollplan 2015 Omsorgsnämnden Internkontroll avseende lön

26 omsorgsförvaltningen 1. Sammanfattning Fullmäktiges uppdrag följs och kontrolleras med hjälp av framtagen verksamhetspolicy. Verksamhetspolicyn konkretiseras i förvaltningens övergripande verksamhetsplan. Respektive enhetschefer tar därefter fram en plan för sin enhet. De områden som är definierade med hög risk är intäkter från försäkringskassan för personlig assistans samt bristen på särskilda boende. Förvaltningens internkontroll arbete kommer att utvecklas kommande år. Viktiga delar i denna kommer att vara: Uppföljning av fattade beslut i nämnden Internkontrollplaner på enhetsnivå Uppföljning av användningen av Genomförandeplan för brukare Säkerställa statistiken från Procapita avseende beviljade och verkställda timmar Arbeta med rekrytering av olika yrkesgrupper inom vård och omsorgsområdet. Minska sjukfrånvaron Uppföljning och kontroll av åtgärdsplaner för ekonomi i balans Säkerställa prognosarbetet 2. Bakgrund Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige år 2008 ( 71). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m. Att möjliga risker identifieras, bedöms och förebyggs Intern kontroll kan beskrivas som en process vilken involverar såväl politiker som tjänstemän. Av reglementet framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 1

27 omsorgsförvaltningen 3. Kommunövergripande intern kontroll 3.1 Delegationsordningar Kontrollmoment Kontroll av att uppdaterade delegationsordningar finns. Kontrollansvar Förvaltningschef Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Delegationsordningen uppdaterades av omsorgsnämnden 10 juni Förslag till åtgärd Utvecklingsarbete i samverkan med KLK och samtliga förvaltningar. Utifrån ett arbetsledarperspektiv kommer delegationsordningen uppdateras med avsnitt personal, bl a MBL och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 3.2 Arbetsmiljö Kontrollmoment Kontrollansvar Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att fördelning av arbetsmiljöuppgift är gjord och finns dokumenterad. Förvaltningschef Fördelning av arbetsmiljöuppgift till enhetschefer gjordes i januari 2015 i samband med ny tjänst tillsattes som omsorgschef. Fördelningen av arbetsmiljöuppgift från nämnden till förvaltningen har ej gjorts skriftligen. Nämnden ska skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, beräknas klart 15 februari Löner, analyslista Kontrollmoment Kontrollansvar Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. Förvaltningschef Förvaltningens ledningsgrupp håller på att ta fram ett arbetssätt som ska underlätta för cheferna att göra rutinen hanterbar Rutinen är på väg att implementeras och förväntas fungerar från januari Se bilaga Utbetalningar Kontrollmoment Kontrollansvar Kontroll av (a) utbetalningar som hanteras utanför scanning-systemet. (b) stora belopp, inom och utanför scanning-systemet Förvaltningschef (a) Utbetalningar utanför scanning-systemet Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Ingen Enligt information finns det inga leverantörsfakturor på 2

28 omsorgsförvaltningen omsorgsförvaltningen som inte går igenom scanningscentralen. Förslag till åtgärd (b) Stora belopp Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Inga Urval på utbetalningar över 70 tkr per faktura, utanordning etc bokfört på ansvar 7* OF. Av ett urval på 15 st fakturor har inga avvikelser funnits, attestlistan är efterföljd och korrekt. Dock skall det noteras att förvaltningsekonomen har beslutsattesterat 10 av de 17 undersökta fakturorna. Åtgärder har redan påbörjats för att minska attestering av förvaltningsekonom, detta arbete kommer fortsätta under Attestförteckning/systembehörighet Kontrollmoment Kontrollansvar Kontroll av att (a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl beloppsgränser finns (b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) Kommunchef (förvaltningschefsrollen) (a) Attestförteckning Avgränsningar/urval Kontroll av attestbehörighetens giltighet genom datumnotering samt om beslut av förvaltningschef alternativt nämnd. Kommentar och slutsats Omsorgsnämnden har beslutat om en attestförteckning för 2015 (ON 24, ). Enligt nämndens delegationsordning, 7.8, har förvaltningschefen rätt att uppdatera attestförteckningen vid förändringar under årets gång. Förslag till åtgärd Ingen åtgärd, rutin följs. (b) Systembehörigheter Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Jämförelse av omsorgsförvaltningens attestförteckning och behörighetssystemet som finns i navigatorn. Det finns ett fåtal avvikelser mellan attestförteckningen och behörighetssystemet. Dels att ett fåtal personers kodsträngar har glömts lägga till och dels att behörigheten i enstaka fall är större i systemet än den som gäller enligt attestförteckningen. De brister som upptäckts i samband med kontrollen har åtgärdats. Bedömningen är att detta kontrollmoment kräver kontinuerlig kontroll och föreslås därför att genomföras minst två gånger per år och på så sätt inarbetas i det löpande arbetet med intern kontroll, i syfte att säkerställa attesträtt samt korrekta systembehörigheter för beslutsattestanter och dess ersättare. 3

29 omsorgsförvaltningen 3.6 Representation Kontrollmoment Kontrollansvar Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Kontroll av att rutin för representation finns och följs. Förvaltningschef Tio stycken stickprov på frekvent använda leverantörer Det kan påvisas att 6 av 10 stickprov saknar antingen syfte eller deltagarlista. Vidare kan också påvisas att 4 av 10 stickprov inte var konterade mot rätt konto, 3 av dessa var köp av blommor som istället var konterade mot övr. förbrukningsvaror. Det skall däremot understrykas att attestreglementet har följts på samtliga stickprov. Större kontroll på att deltagarlista och syfte finns med när ansvarig chef beslutsattisterar fakturorna. Även större kontroll på att rätt konto används. 4

30 omsorgsförvaltningen 4. Intern kontroll inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 4.1 Finansiella och verksamhetsmässiga mål Kontrollmoment Kontrollansvar Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Finansiella och verksamhetsmässiga mål Förvaltningschef - Fullmäktiges uppdrag följs och kontrolleras med hjälp av framtagen verksamhetspolicy. - Internbudget följs löpande under året i enlighet med anvisningar från ekonomikontoret. Omsorgschef och ekonom har regelbundna träffar med förvaltningens budgetansvariga chefer. Enhetschefernas arbete utvärderas i medarbetarsamtalet. Revidering av tidigare verksamhetspolicy pågår. Ett viktigt dokument där det framgår nämndens vision, värdegrund, mål för verksamheten samt mätbara nyckeltal. Finns i årsklockan som tas fram varje år på förvaltningen, när det ska göras och vem som gör vad. 4.2 Attestantförteckning Kontrollmoment Kontrollansvar Avgränsningar/urval Kommentar och slutsats Förslag till åtgärd Attestantförteckning, precisering vad som gäller jävs- och beroendeförhållanden, specificering av beloppsnivåer, signering och namnteckningsprov på budgetansvariga Förvaltningschef Nämnd fattar årligen beslut om attestreglemente. Förvaltningschefen har på delegation rätt att uppdatera attestantförteckningen vid förändringar under året. Attestantförteckningen hålls uppdaterad av ekonom. Säkerställer god redovisningssed. 5

31 Omsorgsförvaltningen Staben Rose-Marie Eriksson Förvaltningschef Tel E-post: Datum Till samtliga enhetschefer Anvisningar för intern kontroll 2015 utbetalningar avseende löner Förvaltningschefen har kontrollansvar för att det finns en rutin inom förvaltningen som gällande användandet av analyslistor för löner. Det innebär att samtliga enhetschefer ska ha en skriftlig rutin vad som de ansvarar för att varje månad, efter genomförd löneutbetalning. Ska de kontrollera att lön har gått ut till de medarbetare som tillhör berörd enhet och att lönen som utbetalats till varje person är rimlig. Förvaltningschefen ska en gång om året kontrollera att ett antal av underställda chefer följer rutinen. Denna kontroll ska dokumenteras. Rose-Marie Eriksson förvaltningschef

32 2(3) Rutin för månatlig kontroll av utbetalda löner inom omsorgsförvaltningen Du som chef ska se till att det finns en rutin så att det varje månad, efter genomförd löneutbetalning, genomförs en kontroll av löneutbetalningarna som rör din enhet. Om du låter den medarbetare som arbetar med lönehanteringen göra kontrollen, måste du som chef även göra följande. - Varje månad måste du göra en rimlighetsbedömning av kostnaden för samtliga utbetalda löner på din enhet. - Minst fyra gånger om året utföra en fullständig kontroll enligt nedan. Följande ska kontrolleras: - Att lön utbetalats till de medarbetare som tillhör din enhet - Att den lön som gått ut till respektive medarbetare är rimlig - Att vid felaktigheter ska detta rättas till i god tid så att det är möjligt att göra justeringar på kommande lön. - Att felaktigheterna och vilka åtgärder som gjorts dokumenteras. Du hittar analyslistan: Links, Aditro Windows, chef, rapporter & beslutsstöd, Beslutstöd, Kubrapporter. - Web kub Analyslista alla koddelar = visar namnet på alla medarbetare som fått lön, utbetald lön mm, i din verksamhet: - Välj datum för den perioden du ska kontrollera. - Välj koddel = välj det nummer som din ansvarskod börjar med, tryck visa kub, - När du får upp kuben, gå in under fältet ansvar, tryck på den lilla symbolen som ser ut som ett häftstift. Ta bort bocken i visa alla och markera med en bock den eller de ansvarskoder du vill titta på.

33 3(3) Kontrollschema för utbetalda löner 2016 Avdelning/enhet: Månad Datum för utförd Signatur OK Åtgärd kontroll ja nej Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Återrapportering till närmaste chef en gång/kvartal.

34 Antagen av ON , 14 Internkontrollplan Omsorgsnämnden System/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kommentar Mål och budget Finansiella och verksamhetsmässiga -Fullmäktiges uppdrag följs och kontrolleras med mål hjälp av framtagen verksamhetspolicy. -Internbudget följs löpande under året i enlighet med anvisningar från ekonomikontoret. Omsorgschef och ekonom har regelbundna träffar med förvaltningens budgetansvariga chefer. Enhetschefernas arbete utvärderas i medarbetarsamtalet. I verksamhetspolicyn framgår nämndens vision, värdegrund, mål för verksamheten samt mätbara nyckeltal. Verksamhetspolicyn konkretiseras i förvaltningens övergripande verksamhetsplan Hög risk finns för minskad nivå av intäkter från försäkringskassan för personlig assistens. Nuvarande brist på boenden medför risk för ökade kostnader för utskrivningsklara, viten, köpta platser. Attestreglemente/ Leverantörsfakturor (ingår i den kommungemensamma internkontrollplanen) Attestantförteckning, precisering vad som gäller jävs- och beroendeförhållanden, specificering av beloppsnivåer, signering och namnteckningsprov på budgetansvariga. Nämnd fattar årligen särskilt beslut om attestreglemente. Förvaltningschef har på delegation rätt att uppdatera attestantförteckningen vid förändringar under året. Attestantförteckningen hålls uppdaterad av ekonom. Hög risk för ökade kostnader om Socialstyrelsens föreskrift om specifika krav på bemanningsnivå på särskilda boende träder i kraft under Säkerställa god redovisningssed

35 Alvesta la ommun Kommunledningskontoret Internkontrollplan 2015 kommunövergripande Antagen av kommunstyrelsen (2) Kommunövergripande, samtliga förvaltningar System/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning Kontrollmetod Kommentar Rapport till Konsekutförs venser/ risk* Verkställighet av Kontroll av att dokumenterad rutin Kommunchef/ En gång under Avstämning Resultatet av genomförd Avvikelser Allvarlig/ kommunfullmäktige- finns för uppföljning av verkställighet Kanslichef kontroll ska dokumenteras rapporteras till Möjlig beslut avseende fullmäktigebeslut. och arkiveras. kommunchef och KS. Delegationsordningar Kontroll av att uppdaterade Förvaltníngschefer En gång under Avstämning Kännbar/,, delegationsordningar finns ,, Möjlig Avtalstrohet Kontroll av avtalstrohet, branschvis. Upphandlingschef En gång per år. Stickprov Allvarlig/,,,, Möjlig Arbetsmiljö Kontroll av att fördelning av Förvaltningschefer En gång under Stickprov Avvikelser Allvarlig/,, arbetsmiljöuppgift är gjord och finns rapporteras till Möjlig dokumenterad. personalchef och KS. Löner, analyslista Kontroll av att rutin gällande Förvaltningschefer En gång under Stickprov Allvarlig/,,,, analyslista finns och följs Möjlig Utbetalningar Kontroll av Förvaltningschefer Minst en gång Metod enligt Avvikelser Allvarlig/,, (a) utbetalningar som hanteras per år. anvisning. rapporteras till Möjlig utanför scanning-systemet. ekonomichef och (b) stora belopp, inom och utanför KS. scanning-systemet. Organisationsnr Besöksadress Centralplan I Postadress Alvesta Telefon OO vx Hemsida E-post till förvaltningen klkíalalvesta.se "' ~...,...,..==-~-,...~-="''-""--~ -=----=-~~~-=-=~=~=

36 Alvesta 1.-.ommun Kommunledningskontoret Internkontrollplan 2015 kommunövergripande Antagen av kommunstyrelsen (2) forts. kommunövergripande,samtliga förvaltningar System/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning Kontrollmetod Kommentar Rapport till Konsekutförs venser/ risk" Betalkort Kontroll av att rutin/riktlinjer för Ekonomichef En gång under Avstämning Resultatet av genomförd Avvikelser Allvarlig/ betalkort finns kontroll ska dokumenteras rapporteras till Möjlig och arkiveras. kommunchef och KS. Attestförteckningar/ Kontroll av att Förvaltningschefer Minst en gång Metod enligt Avvikelser Allvarlig/ systembehörighet (a) uppdaterad och beslutad attest- per år. anvisning. " rapporteras till Möjlig förteckning inkl beloppsgränser ekonomichef och finns. KS. (b) behörigheter överensstämmer (navigatom vs attestförteckning) Representation Kontroll av att rutin för Förvaltningschefer En gång per år. Stickprov enligt Kännbar/ representation finns och följs. anvisning. " " Möjlig Organisationsnr Besöksadress Centralplan I Postadress Alvesta Telefon OO vx Hemsida E-post till förvaltningen

37 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Verksamhetspolicy för omsorgsnämnden Beslutsunderlag 1. ON AU 73, 18 november Förslag på verksamhetspolicy Verksamhetspolicy för omsorgsnämnden Redogörelse Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny verksamhetspolicy för omsorgsnämnden. Förslaget utgår från den tidigare verksamhetspolicyn för Visionen är densamma som tidigare: Livskvalitet hela livet. Huvudsakliga förändringar rör framför allt nämndens mål, som har utökats med mål som förutom verksamhet även berör personal och ekonomi. Nyckeltalen har även ändrats något, bland annat har ett nyckeltal gällande genomförandeplaner lagts till. Vidare har nyckeltalet gällande sjukfrånvaron ändrats till att sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska med minst tre sjukdagar per anställd och år. I förslaget är några mindre korrigeringar gjorda utifrån vad som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. Beredning ON AU 73 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förslaget på verksamhetspolicy för omsorgsnämnden. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

38 A L V E S T A K O M M U N KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR ALL VERKSAMHET I KOMMUNEN: Alvesta kommun ska vara attraktiv Vilket innebär : god social omsorg och vård bra skolor/goda ungdomsmiljöer attraktivt boende/ökad inflyttning god infrastruktur starkt näringsliv ett rikt kulturliv VERKSAMHETSPOLICY OMSORGSNÄMNDEN God social omsorg och vård följs upp och utvärderas genom KKIK (kommunernas kvalitet i korthet): Kommunens hemtjänst ska vara på bibehållen nivå i jämförelse med övriga kommuner i KKIK: kostnaden per brukare nöjdhet hos brukare antal personal som en brukare i ordinärt boende möter under 14 dagar (avser brukare med minst två besök per dag) Kommunens omsorg på äldreboendena ska vara på bibehållen nivå i jämförelse med övriga kommuner i KKIK: kostnaden per brukare nöjdhet hos brukare INVESTORS IN PEOPLE (IIP) Omsorgsförvaltningen är sedan 2006 certifierad enligt IIP. Standarden är en praktisk metod för att förbättra förvaltningens resultat genom att ta tillvara medarbetarnas kompetens och idéer. IIP bidrar till att skapa ett ledarskap i förvaltningen som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling, så att det blir en naturlig och integrerad del av verksamheten. IIP är inriktat på att förvaltningen gör det vi säger att vi ska göra. IIP är ett arbetssätt och ett instrument för kontinuerlig utveckling och utvärdering.

39 VERKSAMHETSPOLICY OMSORGSNÄMNDEN VISION Livskvalitet - hela livet VÄRDEGRUND Människan bär med sig en önskan om att vara delaktig, kunna påverka sin vardag och bli sedd och bekräftad som den unika person hon eller han är. Vi ska se hela människans möjligheter och resurser i hennes eller hans livssituation. Vi ska skapa förutsättningar för att hon eller han ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i tillvaron. MÅL Vi arbetar för en god salutogen social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Vi utgår från brukarens behov och resurser. Vi ska skapa förutsättningar för att den enskilde ska känna att dagen är meningsfull, begriplig och hanterbar. Vi ska rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Genom möjlighet till lärande och utveckling skapas förutsättningar till förbättringar i verksamheten. Vi ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som utgår ifrån brukarens behov och beviljade insatser. NYCKELTAL Följande nyckeltal ska nås till minst 80 procent: Andelen brukare som upplever att de har inflytande och delaktighet i sitt vardagsliv Andelen brukare som upplever ett gott bemötande Andelen brukare som upplever sig trygga och säkra Andelen genomförandeplaner där brukaren varit delaktig i upprättandet och som används i vardagsarbetet ska uppgå till minst 95 procent Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska med minst tre sjukdagar per anställd och år Förvaltningen ska vara en IIPcertifierad organisation

40 A L V E S T A K O M M U N KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR ALL VERKSAMHET I KOMMUNEN: Alvesta kommun ska vara attraktiv Vilket innebär : god social omsorg och vård VERKSAMHETSPOLICY OMSORGSNÄMNDEN bra skolor/goda ungdomsmiljöer attraktivt boende/ökad inflyttning god infrastruktur starkt näringsliv ett rikt kulturliv God social omsorg och vård följs upp och utvärderas genom KKIK (kommunernas kvalitet i korthet): Kommunens hemtjänst ska vara på bibehållen nivå i jämförelse med övriga kommuner i KKIK: servicenivån kostnaden per omsorgstagare nöjdhet hos omsorgstagare Kommunens omsorg på äldreboendena ska vara på bibehållen nivå i jämförelse med övriga kommuner i KKIK: servicenivån kostnaden per omsorgstagare nöjdhet hos omsorgstagare INVESTORS IN PEOPLE (IIP) Omsorgsförvaltningen är sedan 2006 certifierad enligt IIP. Standarden är en praktisk metod för att förbättra förvaltningens resultat genom att ta tillvara medarbetarnas kompetens och idéer. IIP bidrar till att skapa ett ledarskap i förvaltningen som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling, så att det blir en naturlig och integrerad del av verksamheten. IIP är inriktat på att förvaltningen gör det vi säger att vi ska göra. IIP är ett arbetssätt och ett instrument för kontinuerlig utveckling och utvärdering.

41 VERKSAMHETSPOLICY OMSORGSNÄMNDEN VISION Livskvalitet - hela livet VÄRDEGRUND Människan bär med sig en önskan om att vara delaktig, kunna påverka sin vardag och bli sedd och bekräftad som den unika person hon är. Vi ska vara lyhörda för känslor, värderingar och upplevelser. Genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (KASAM) ser vi människan och möjligheterna i hennes livssituation. MÅL Vi ska ge en god salutogen social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård genom att den enskildes medansvar och resurser tillvaratas. Vi ska visa respekt för den enskildes självbestämmande, delaktighet, integritet, trygghet och värdighet. Den som har kontakt med oss ska möta en kompetent personal. NYCKELTAL Följande nyckeltal ska nås till minst 80 procent: Andelen omsorgstagare som upplever ett gott bemötande Andelen omsorgstagare som upplever att de har inflytande och delaktighet i sitt vardagsliv Andelen omsorgstagare som upplever sig trygga och säkra Andelen omsorgstagare som upplever att sysselsättning och aktiviteter motsvarar deras önskning och behov (Den salutogena frågan är hur stärker vi den enskildes känsla av sammanhang, utifrån meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) Förvaltningen ska vara en IIPcertifierad organisation Andelen korttidssjukskrivningar inom förvaltningen ska vara på en bibehållen låg nivå

42 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Sammanträdesplan Beslutsunderlag 1. ON AU 75, 18 november Förslag på sammanträdesplan, 9 november ON 54, 27 oktober 2015 Redogörelse Enligt 3 kap st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års ordinarie sammanträden. Ärendet lyftes bort från nämndens oktobersammanträde ( , ON 54) då revideringar i framtaget förslag behövde göras. Därför kan beslut om sammanträdesplan för nästkommande år tas först på nämndens decembersammanträde då inget sammanträde hålls i november. Beredning ON AU 75 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget på sammanträdesplan för Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

43 Förslag Antagen av omsorgsnämnden 2015-xx-xx, ON xx Dnr NOH 2015/ Sammanträdesplan 2016 Omsorgsnämnden Aktiviteter Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Anteckningar Beredning Kl Utskick till AU AU Kl MBL Kl Lokal skyddskommitté Kl Utskick till ON ON Kl Datum för Kommunala Pensionärsrådet, kl :

44 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Information från ordföranden och förvaltningschef 8&9 Redogörelse 1. Information från ordföranden 2. Information från förvaltningschef Stående informationspunkt på omsorgsnämndens sammanträden. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

45 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 10 Beslutsunderlag 1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden Redogörelse Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen den 12 mars Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden (nedanstående redovisade beslut tagna av arbetsutskottet är inte inkluderade). Individärenden Arbetsutskott 18 november 2015: 1. ON AU 70 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2. ON AU 71 - Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap. 1 och 5 kap. 7 socialtjänstlagen (SoL) Övriga delegationsbeslut för perioden : Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslutet är fattat av Socialt ansvarig samordnare, SAS. (dnr NOH 2015/ ) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

46 Sammanfattning av delegationslistan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och lss-lagen Bifall Antal beslut Hemtjänst 63 Korttidsplats 19 Larm 40 Matdistribution 29 Matdistribution Förenklad 1 Särskilt boende SoL 6 Kontaktperson SoL 4 Avgiftsfri avlösarservice 3 Ledsagning SoL 4 Daglig verksamhet SoL 5 Boendestöd 8 Personlig assistent LSS 2 Kontaktperson LSS 1 Ledsagarservice LSS 1 Dagligverksamhet LSS 2 Boende Vuxna LSS 1 Summa 189 Avslag

47 Sammanfattning av delegationslistan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och lss-lagen Bifall Antal beslut Hemtjänst 60 Korttidsplats 16 Larm 36 Matdistribution 22 Matdistribution Förenklad 1 Särskilt boende SoL 4 Kontaktperson SoL 2 Avgiftsfri avlösarservice 2 Daglig verksamhet SoL 5 Boendestöd 2 Personlig assistent LSS 1 Kontaktperson LSS 1 Ledsagarservice LSS 1 Försäkringskassan bifaller SFB 1 Summa 154 Avslag Personlig assistent 1

48 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Meddelanden 11 Redogörelse 1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt per och Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 4 december 2015 (dnr NOH 2015/ ) 3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 12 november 2015 (dnr NOH 2015/ ) 4. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets, KPR, möte den 19 oktober 2015 (dnr NOH 2015/75.103) Förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger dessa till handlingarna. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl Omsorgsnämnden 2016-11-09 1(16) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 november 2016 kl. 13.15 15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl. 14.30 14.50 Justerade paragrafer 48-60 ande Mats

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Ajournering mellan 3 och 4 kl

Ajournering mellan 3 och 4 kl Omsorgsnämnden 2016-03-09 1(16) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 mars 2016 kl. 13.15 17.25 Ajournering mellan 3 och 4 kl. 15.00 15.20 Justerade paragrafer 1-14 ande Mats Martinsson

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10

Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10 Omsorgsnämnden 2015-10-27 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 27 oktober 2015 kl. 13.15 17.00 Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10 Justerade paragrafer 46-60 Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 57 och 58 kl Anneli Harnegård, verksamhets- och personalstrateg 58 Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 52-65

Ajournering mellan 57 och 58 kl Anneli Harnegård, verksamhets- och personalstrateg 58 Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 52-65 Omsorgsnämnden 2014-12-09 1(2) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 december 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 57 och 58 kl. 14.15 14.45 Justerade paragrafer 52-65 ande Helen

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Ajournering mellan 45 och 46 kl

Ajournering mellan 45 och 46 kl Omsorgsnämnden 2014-09-24 1(2) Plats och tid Högåsen, Aringsåsvägen 11, Alvesta, 24 september 2014 kl. 13.15 15.35 Ajournering mellan 45 och 46 kl. 14.00 14.15 Justerade paragrafer 40-51 Beslutande Helen

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Högåsen

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Högåsen Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Högåsen Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Bryggaren

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Bryggaren Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Bryggaren Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Psykiatrin

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan Psykiatrin Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Psykiatrin Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-09-11 1(1) Plats och tid: Förvaltningen för omsorg och hälsas kontor, Gärdesvägen Alvesta kl 13.15 15.50 Beslutande Helen Gustavsson (m) Samir Igidov (m) Lars Andersson (fp) Margaretha Berggren (c)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-03-20 1(1) Plats och tid: Samlingssalen Högåsens äldreboende, Aringssåsvägen 11, Alvesta kl 15.00 16.40 ande Helen Gustavsson (m) Kia Johnsson (m) Lena Nikolausson (kd) Lars Andersson (fp) Margaretha

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.40 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-17 1(1) Nämnden för omsorg och hälsa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-17 1(1) Nämnden för omsorg och hälsa 1(1) Plats och tid: Förvaltningen för omsorg och hälsas kontor, Gärdesvägen Alvesta kl 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Helen Gustavsson (m) Kia Johnsson (m) Margaretha Berggren (c) Roland Axelzon (c)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 3 november kl 16.30-18.15 Beslutande Ledamöter Kristina Kristiansson (S), ordf Marita Arvidsson (C) Margareta Nilsson (M) Mikael Olsson

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Inköpsprocessen Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Inköpsprocessen Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer