Slaget vid Nikopolis. Fältrapporter Medeltida borgar belägring. av dick harrison, professor i historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slaget vid Nikopolis. Fältrapporter Medeltida borgar belägring. av dick harrison, professor i historia"

Transkript

1 Slaget vid Nikopolis av dick harrison, professor i historia I europeisk krigshistoria är senmedeltiden 1300-talet och 1400-talet en lika blodig som viktig brytningstid. Det var nu riddarkavalleriet spelade ut sin roll till förmån för först långbåge- och armborstskyttar, sedan pik- och hillebardförsedda landsknektar och schweizergardister. Det var nu eldvapnen lanserades på slagfält och i befästningar. Det gamla medeltida Europa, med hövisk ridderlighet och korståg, gick under och ersattes av de gryende nationalstaternas tidevarv. Många av epokens fältslag har uppnått ryktbarhet. De flesta som är intresserade av äldrehistorisk krigföring känner till hundraårskrigets stora drabbningar Crécy, Poitiers och Agincourt och slagen under rosornas krig i England. Men få händelser illustrerar tydligare det medeltida ridderskapets svanesång än en av de allra största och mest ödesdigra bataljerna, striden mellan korsfarande västeuropéer och osmanska turkar vid Nikopolis år Sigmund sammankallar europeisk riddarhär Bakgrunden till det korståg som skulle leda till slaget vid Nikopolis var osmanernas expansion på Balkan. Under 1300-talets andra hälft utökades hastigt det turkiska väldet till att omfatta huvuddelen av sydöstra Europa. Att de kristna rikena plågades av fejder och inbördeskrig underlättade turkarnas framryckning. De gamla bysantinska territorierna i Thrakien och Makedonien erövrades utan större problem. Sedan kom turen till serber och bulgarer. Den mest kända drabbningen, slaget vid Kosovo polje 1389, som utkämpades mellan osmanerna och en serbiskbosnisk allians, slutade i praktiken oavgjort, men osmanerna hade mycket större resurser än fienderna och kunde effektivt utnyttja åren efter slaget till fortsatt expansion. På 1390-talet inlemmades de bulgariska furstendömena i osmanernas växande imperium. Osmanernas ledare, som utropats till härskare på slagfältet i Kosovo 1389, lystrade till namnet Beyazit I. I historisk litteratur brukar han hänvisas till som Beyazit Blixten, på grund av sina snabba och segerrika fälttåg kors och tvärs mel- lan Ungern, Bosnien, Grekland och Mindre Asien. För Ungerns kung Sigmund var Beyazit ett dödligt hot som måste avvärjas med alla till buds stående medel. Sigmund hade emellertid bekymmer på hemmaplan. Han var inte själv ungrare utan tillhörde en tysk dynasti som kontrollerade Brandenburg och det tjeckiska Böhmen; hans far hade varit den ryktbare kejsar Karl IV i Prag. Sigmund hade gift sig till den ungerska kronan, och långt ifrån alla ungrare accepterade honom som legitim härskare. De oppositionella stormännen drog sig för att följa hans planer. Alltså vände sig Sigmund västerut med böner om hjälp. Eftersom det för tillfället rådde fred i Västeuropa hundraårskriget mellan England och Frankrike hade tagit en längre paus var det förhållandevis lätt att vinna gehör för idén om ett korståg mot Beyazit. Det faktum att katolska kyrkan var splittrad i två påvedömen hade ingen betydelse eftersom både Bonifatius IX i Rom och Benedictus XIII i Avignon stödde projektet. Väl att märka gjorde västeuropéerna klart att syftet med korståget egentligen inte var att krossa turkarna på Balkan. Kriget mot sultan Beyazit var bara en etapp på vägen mot slutmålet, att befria Jerusalem från de otrogna. Flertalet deltagare i fälttåget kom från Frankrike, i synnerhet från de områden som lydde under hertigen av Burgund, som mer än någon annan anammade idén om heligt krig mot turkarna. Till högste ledare, åtminstone formellt, utsågs Johan

2 Under hotet från osmanerna höll kung Sigmund år 1396 ett möte i Ofen med sina allierade. Samtida bild ur Jean Froissarts Chroniques. av Nevers, hertigens äldste son, som var 24 år gammal vid tillfället. Dessutom anmälde sig åtskilliga riddare från England, Tyskland och Spanien som frivilliga. Uppenbarligen deltog även enstaka krigare från Böhmen, Italien och Polen. Av särskilt stor betydelse var att Johannitorden stödde korståget. Eftersom johanniterna hade sin starkaste och viktigaste bas på ön Rhodos i östra Medelhavet var de i allra högsta grad oroade av den turkiska expansionen och hade allt att vinna på ett lyckat korståg. Dessutom hade de goda relationer med både hertigen av Burgund och kung Sigmund. Lägg därtill att inte bara johanniterna utan även den italienska stadsrepubliken Genua förfogade över stora flottstyrkor i öster; johanniterna var starka i Egeiska havet, genuesarna på Svarta havet. Turkarna hade inga motsvarande marina enheter, varför korsfararna kunde känna sig säkra på sjöherravälde. Vojvod Mircea av Valakiet hade en särskild, allt annat än avundsvärd, roll att spela. Hans rumänska furstendöme, vars befolkning bekände sig till den ortodoxa kristendomen, hotades av både katolska ungrare och muslimska turkar, och Mircea själv hade föga till övers för någondera parten. Allra mest fruktade han dock turkarna, vars trupper endast avhöll sig från att invadera Valakiet eftersom Mircea beta lade tribut till sultanen. I likhet med kejsar Manuel II av Bysantinska riket, som MARY EVANS/IBL BILDBYRÅ vid denna tid endast var ett mindre rike vid Bosporen, allierade sig Mircea med kors fararna, men det var endast motvilligt han ställde trupper till deras förfogande. Om korståget slog fel skulle den turkiska hämnden först och främst drabba honom, efter som hans rike låg närmast osmanernas. Korsfararna belägrar Nikopolis Den fransk-burgundiska styrkan avtågade från Burgunds huvudstad Dijon den 20 april Korstågets första månader artade sig till en pampig uppvisning i ståtlighet och slöseri snarare än militär effektivitet. Inga kostnader skyddes för att de franska och burgundiska ledarna skulle få visa upp sin ära offentligt. Stora tält, paviljonger, fanor och standar förfärdigades av grön sammet, och de burgundiska heraldiska emblemen broderades i guldtråd från Cypern. Sadlar och övrig hästutrustning dekorerades med guld, silver, elfenben och ädelstenar. I denna prakt rörde sig armén långsamt österut i två häravdelningar. I bayerska Regensburg anslöt sig en tyska armé, och i juli sammanstrålade alla dessa trupper med kung Sigmunds ungrare utanför staden Ofen, belägen på Donaus västra strand mitt i dagens Budapest. Medan huvuddelen av armén tågade söderut längs Donau sände Sigmund en särskild avdelning ungerska krigare till Transsylvanien för att samla ihop hjälptrupper. När detta var avklarat fortsatte ungrarna och transsylvanerna in i Valakiet och drev bort Mirceas maktrival Vlad, något som ökade den förres benägenhet att stödja korsfararna. Under sensommaren avseglade johanniternas flotta norrut från Rhodos, åtföljd av venetianska och genuesiska fartyg. Den första egentliga krigshändelsen ägde rum vid den bulgariska staden Vidin. Korsfararnas övermakt var så stor att stadens härskare gav upp utan strid. Näst i tur stod Orjahovo, där fienden bjöd hårt motstånd men tvingades ge vika för de kristna. Segerherrarna tog åtskilliga krigsfångar, som senare massakrerades. Därefter, den 10 september, nådde korsfarararmén fram till Nikopolis, som var mycket starkare befäst än Vidin och Orjahovo. Nikopolis var en lättförsvarad nyckelstad vid Donau, försedd med en stark garnison. Här kunde det inte bli tal om vare sig förhandlingar eller stormning. Om korsfararna ville inta staden måste de först belägra den. Medan fransmännen och övriga västeuropéer försatte Nikopolis citadell i belägring och den ungerska huvudstyrkan belägrade själva staden i båda fallen förgäves anlände de övriga ungrarna, transsylvanerna och valakerna från norr. De intog den närliggande staden Nikopolis minor ( Lilla Nikopolis ) och anslöt sig sedan till korsfararnas härläger. De venetianska och genuesiska skeppen, som kommit uppför floden från Svarta havet, gjorde så gott de kunde för att blockera Niko polis från vattnet. Besynnerligt nog avstod korsfararna från att plundra den omgivande bygden, något som annars var en logistiskt betingad rutinåtgärd vid

3 belägringar. Förmodligen berodde detta på att korsfararna helt enkelt inte behövde plundra för att få mat och dryck. Flottan på Donau ombesörjde att de fick förnödenheter från Valakiet. För den sultan Beyazit var invasionen givetvis oroväckande. Men Beyazit var inte rådlös. Han hade gott om hjälptrupper till sitt förfogande, såväl kristna som muslimer. Framför allt kunde han räkna med understöd från sin trogne serbiske allierade Stefan Lazarevitj. Beyazit var gift med Stefans syster, ett äktenskap som hade ingåtts efter det för både parter ödesdigra slaget vid Kosovo polje, där Beyazits far Murad och Stefans far Lazar hade stupat. Osmanerna och serberna marscherade upp genom Shipkapasset och möttes vid Tarnovo. Den 24 september, två veckor efter korsfararnas ankomst till Nikopolis, slog Beyazits armé läger alldeles i närheten av de kristna styrkorna. Bristande samordning Efter ankomsten till bygden kring Nikopolis lät Beyazit anlägga en befästning på en kulle, antagligen genom att man grävde en grav och reste palissader, vars öppning- Slaget vid Nikopolis utkämpades den 25 september år 1396 mellan en osmansk styrka på mellan sextontusen och tjugotusen man och en troligen jämnstark kristen styrka. Slaget slutade med en avgörande osmansk seger som blev förödande för det kristna Europa. Ur Breslaumanuskriptet, ar försvarades av både rytteri och bågskyttar till fots. Men han gick inte till anfall. I stället valde han att vänta ut fienderna och tvinga dem att utkämpa striden på turkiska villkor. Samma dag som Beyazits armé anlände, den 24 september, genomförde korsfararna, troligen Mircea och valakerna samt den franske ädlingen Enguerrand de Coucy och dennes män, en undersökande ritt i området. De stötte ihop med lättbeväpnade turkiska ryttare, besegrade dem och återvände till härlägret med nyheten att sultanen hade anlänt. Under de påföljande timmarna hölls krigsråd i båda lägren, men och här kommer vi till den kanske avgörande skillnaden mellan turkar och korsfarare med helt olika befälsscenarier. Medan Beyazit hade hela avgörandet i sin hand var de kristnas ledning djupt splittrad. Sultanen lät, som brukligt var, ställa upp det lätta kavalleriet längst fram, med en center och två flyglar. De senare var mycket rörliga och kunde vid behov falla framåt så att hela frontlinjen antog skepnaden av en halvmåne. Bakom ryttarna befann sig osmanernas huvudinfanteri med bågskyttar som skyddades av skarpa pålar som slagits ned i marken. Allra längst bak stod Beyazit och Stefan med sina bästa krigare. Sultanen hoppades att det lätta kavalleriet, som inte förväntades ha någon chans mot riddarna, genom sin taktiska flykt skulle locka fienden att förivra sig. Medan riddarnas hästar fick problem med pålarna och riddarna själva ansattes av fotsoldaternas pilar skulle andra osmanska kavallerister anfalla dem i flankerna. Det var en klassisk taktik som muslimska fältherrar hade använt många gånger i strider mot västerlänningar. Planen hade en klar svaghet: den förutsatte att de franska riddarna, även om de lät sig luras, inte skulle kunna röja infanteriet ur vägen och storma vidare mot Beyazits egen position. Men det var en risk sultanen var villig att ta. Ignorerade kungens varningar I det kristna krigsrådet rådde högst delade meningar om hur slaget skulle utkämpas. Kung Sigmund yrkade på att valakerna och transsylvanerna skulle angripa först och röja de turkiska förtrupperna ur vägen. Först därefter skulle det franska riddar kavalleriet angripa, medan ungrarna och övriga korsfarare slöt upp som stödtrupper bakom dem. Mircea, liksom Coucy, höll med om att detta var en bra plan. Flertalet fransmän, i synnerhet de burgundiska adelsmännen, vägrade emellertid att acceptera Sigmunds förslag. Blotta tanken på att låta valaker och transsylvaner få äran av att leda anfallet mot de otrogna gjorde riddarna ursinniga. Inför det kompakta motståndet tvingades Sigmund ge sig, mot bättre vetande. Fransmännen och burgunderna fick den stora äran att inleda anfallet med en sedvanlig frontalattack från hästryggen. Bakom dem skulle Sigmund anföra huvudtruppen med ungrare, tyskar och johanniter. Transsylvanerna ställdes på högerflygeln, valakerna under

4 Mircea på vänsterflygeln. Sigmund förmanade de västeuropeiska riddarna att ta det lugnt, att inte storma iväg så fort mot turkarna att de skars av från resten av armén. När slaget väl började ignorerade riddarna kungens varningar. Utan att bry sig om övriga soldater i den gemensamma hären red fransmän och burgunder rakt fram mot det lätta osmanska kavalleriet, vilket till skillnad från resten av sultanens armé (som doldes bakom en kulle) var väl synligt. Turkarna vek tillbaka, helt enligt planen. Inom kort befann sig riddarna mitt i det område som Beyazit låtit preparera med spetsiga pålar i marken. Bågskyttarna öste pilar över dem, även det planenligt. Men tvärtemot vad sultanen hoppats hade detta ingen större effekt på de bepansrade och energiska västeuropéerna. De riddare som mist sina hästar övergick omgående till att rycka upp pålarna för att göra framryckningen lättare för kamraterna. Följden blev att det osmanska infanteriet, som var lätt beväpnat, tvingades ta emot den fulla tyngden av ett segerrikt franskt rytteri med lansar och svärd. De fotsoldater som inte stupade flydde till säkert avstånd från striden för att söka omforma sig. Riddarna red vidare. Framför sig hade de ännu en svärm turkiska kavallerister, förmodligen delar av samma lätta kavalleri som de redan slagit på flykten tidigare under slaget. Trots att de turkiska ryttarna fått förstärkningar hade de även denna gång ingen chans mot riddarna. Allt motstånd sveptes undan och stridszonen förflyttades allt hastigare mot den plats på slagfältet där Beyazit själv befann sig. ERICH LESSING/IBL BILDBYRÅ Fällan slår igen Några av de mest erfarna franska befälhavarna, som Coucy, ville nu hejda framryckningen. Avståndet var stort mellan riddarna och resten av armén under Sigmund, som man lämnat långt bakom sig. Dessutom hade de ständiga striderna mot den ena turkiska truppen efter den andra gjort många riddare trötta. Majoriteten av fransmännen vägrade dock att lyssna på sådant prat. De trodde att slaget var över och att det enda som återstod var att plundra det turkiska lägret. Alltså red man vidare, rakt in i Beyazits sista fälla. Det osmanska kavalleriet slog till på båda flankerna med full kraft och tvingade fransmännen att hejda hästarna och försvara sig. Till en början hade de framgång och slog tillbaka fienden, men när sultanen skickade fram utvilade sipahi, tungt elitrytteri, vände krigslyckan. Åtskilliga fransmän och burgunder flydde bakåt, i riktning mot Donau, medan andra valde att bli kvar och värja sig efter bästa förmåga. Många stupade. Andra, däribland Coucy och Johan av Burgund, föll i turkisk fångenskap. Medan allt detta hände hade den kristna huvudstyrkan under kung Sigmund långsamt avancerat framåt för att, så gott det nu gick, bistå riddarkavalleriet. Plötsligt, antagligen vid åsynen av flyende riddare som kom springande mot dem, gick det upp för kungens folk att fransmännen lidit nederlag. I detta läge, om inte tidigare, valde valakerna och transsylvanerna att lämna slagfältet. Orsaken till deserteringen Under senmedeltiden genomfördes flera korståg, i vilka de kristna oftast led nederlag mot de muslimska styrkorna. Flera länder i Syd- och Mellaneuropa kände sig hotade av osmanernas framfart. I detta läge proklamerade påven Bonifatius IX ett nytt korståg, i vilket flera länder kom att delta däribland Ungern. Sigmund var kung av Ungern från 1387, senare även härskare av Tyskland. Målning från 1420-talet i Kunsthistorisches Museum i Wien.

5 är lätt att fastställa. Valaker och transsylvaner hade inget att vinna på att utkämpa ett förlorat fältslag. De ogillade Sigmund och hans ungrare, och de var rädda för turkiska repressalier. Men Sigmund själv gav inte slaget förlorat. De ungerska och tyska trupperna, som ju var intakta och obesegrade, fortsatte framåt och fick snart stridskontakt med det turkiska infanteri som hade lyckats omgruppera sig efter sitt tidigare nederlag mot de franska riddarna. I den drabbning som följde segrade de kristna. Den bayerske soldaten Johann Schiltberger, som långt senare berättade om slaget i sina memoarer, har skildrat striden och redogjort för hur hans bayerske länsherre förlorade sin häst i tumultet. Efter att ha slagit fotsoldaterna på flykten angreps Sigmunds soldater av osmanskt kavalleri. Fältslaget nådde sin kulmen. Striden böljade fram och tillbaka och utgången var länge oviss. Avgörandet kom när Stefan Lazarevitj och hans serber plötsligt red in på scenen och överföll de allt tröttare korsfararna. Huvudbaneret föll till marken. Ungrarna började retirera, till en början under ordnade former men sedan i panik. Många av de korsfarare som lyckades ta sig fram till Donau välkomnades på de italienska skeppen, där de var säkra. Vissa valde att låta sig överskeppas till Valakiet, medan andra (hit hörde Sigmund själv) for ända till Konstantinopel. Men långt ifrån alla var lika lyckosamma. Åtskilliga korsfarare drunknade eller sköts ihjäl på flodbankarna av förföljande turkar. De som hamnade i fångenskap och var för lågättade för att kunna ge inkomst i form av höga lösesummor gick ett oblitt öde till mötes. Hundratals enligt vissa källor tusentals kristna fångar massakrerades på sultanens order. Den ovannämnde Schiltberger undkom döden endast för att han bedömdes vara för ung (16 år). Istället måste han tillbringa ett par decennier i turkiskt slaveri, ända tills han lyckades fly hem till Bayern Utgången var inte given Nederlaget vid Nikopolis var föremål för omfattande diskussioner redan på senmedeltiden. Krönikörerna skyllde gärna på de kristnas övermod. Om de förhävt sig mindre, varit mindre stolta och pråliga och mer fromt sinnade i sitt heliga värv Hur såg arméerna ut? På vilka punkter skilde de sig åt? Kärnan i korstågsarmén utgjordes av tungt beväpnat riddarkavalleri. Orsaken var ideologisk snarare än militärteknologisk. Ett av huvudsyftena med korståget var att de kristna riddarna skulle vinna ära och ryktbarhet i Guds heliga krig. De västeuropeiska adelsmännen var synner ligen medvetna om sin höga status. Riddarna gjorde en uttrycklig poäng av den egna moraliska och militära överlägsenheten. Att avstå från sin centrala roll till förmån för lättbeväpnade båg- och armborstskyttar som också fanns med i armén, men inte alls i så stor utsträckning som varit nödvändigt var otänkbart för en fransk eller tysk ädling. De hoppades få inleda slaget med att storma rakt fram iförda tunga rustningar och krossa fienden med lansar. Om de miste sina hästar var de beredda att sälja sina liv dyrt med svärd i hand. Inget fick stoppa dem. Även kung Sigmund förfogade över ett traditionellt riddarkavalleri, format efter västeuropeiskt mönster tidigare under 1300-talet, då Ungern styrdes av franskättade kungar av huset Anjou. Dessutom hade ungrarna ett betydligt mer omfattande lätt kavalleri med bågskyttar, en ungersk militär specialitet, vartill kom vanligt fotfolk och en stor skara szekler, folk från östra Ungern som bestod av alla möjliga grupper, inklusive ättlingar till asiatiska nomadfolk som bosatt sig i landet på 1200-talet. Valakerna, som leddes av sina stormän vojvoder och bojarer förfogade också över ett litet kavalleri med elitkrigare, så kallade viteji, men betydligt viktigare var deras beridna fotfolk, voinici. Även osmanerna hade flera olika typer av trupper. Liksom hos korsfararna åtnjöt kavalleriet högst prestige. Det traditionella turkiska rytteriet bestod av beridna bågskyttar som försörjdes av turkiska stammar enligt ett roteringssystem: en enskild turkisk grupp åtog sig att sätta upp en välövad ryttare med pilbåge. Vid tiden för slaget vid Nikopolis var dock denna tradition på väg att konkurreras ut av nya militära system. Det viktigaste var knutet till länsväsendet. Ett osmanskt län kallades timar och dess innehavare timarli. Varje läntagare måste för sultanens räkning mönstra ett visst antal soldater, vilka tjänstgjorde mellan mars och oktober. På det bysantinska Balkan hade ett liknande system, pronoia-väsendet, utvecklats på och 1200-talen, varför greker, bulgarer och andra folk hade lätt att anpassa sig till osmanernas länsväsen och själva delta i det. År 1396 dominerade timarli det turkiska kavalleriet. Ryttarna var mycket vältränade och klarade lätt av att omgruppera sig efter att ha skingrats av fientliga attacker, något man knappast kunde säga om det västeuropeiska riddarkavalleriet. Men den verkliga eliten i Beyazits rytteri var en annan styrka: de fruktade sipahi, direkt underställda sultanen. De bestod endast av sex regementen med ett par hundra ryttare i varje, men fåtaligheten vägdes upp av stor skicklighet och tung beväpning. Även det osmanska infanteriet var uppdelat i ordinära truppavdelningar, rekryterade från muslimsk bondebefolkning, och elitförband. Det mest ryktbara av de sistnämnda var janitsjarerna, ett ord som ordagrant betyder nya trupper. Janitsjarkåren hade skapats av Beyazits far och skulle under flera sekler vara en spjutspets i den turkiska armén och en icke obetydlig maktfaktor i osmansk politik. Förutom dessa styrkor kunde Beyazit, som nämnts, räkna med stöd från Stefan Lazarevitjs serber. Serberna hade både hög- och lågadligt kavalleri med förhållandevis god beväpning. Som vanligt när det gäller medeltida krig är det omöjligt att fastställa omfattningen av de väpnade styrkorna. Krönikörer från Tyskland har angett den fransk-burgundiska arméns storlek till mellan och man, men sådana siffror är högst osäkra. Vi vet att omkring tusen franska riddare och lika många väpnare drog ut i strid, men på varje riddare gick det flera tjänare och följeslagare. Enbart Jean le Meingre, kallad Boucicaut, en av de främsta franska befälhavarna, åtföljdes av 70 personer, varav 15 riddare. Förutom dessa frivilliga rekryterades uppskattningsvis fotsoldater och kanske så många som övriga legoknektar. Därtill kom att en annan armé sattes upp av adelsmän i Tyskland, och här är siffrorna ännu mer osäkra. Nutida forskare brukar försiktigt räkna med att de samlade korsfararstyrkorna torde ha uppgått till cirka man, vilket var ungefär lika många krigare som den osmanske sultanen kommenderade vid tiden för den avgörande striden. Arméerna var alltså någorlunda numerärt jämspelta. (Som mest har historiker spekulerat i att vardera sidan hade så många som man under fanorna, men detta är högst osannolikt.)

6 skulle det ha gått bättre, menade man. I dag är det uppenbart att det verkliga misstaget låg i den splittrade befälsstrukturen, som resulterade i oklar ordergivning och i att korsfararna delades upp i två separata arméer. Vi får inte göra misstaget att uppfatta utgången av slaget som givet på förhand. Båda sidor hade en potential för att vinna. Korsfararna hade en stor fördel genom att deras riddarkavalleri var i princip omöjligt att stoppa när det väl släpptes loss mot fienden, oavsett om sultanen gillrat taktiska fällor eller inte. Om bara ungrarna och tyskarna hållit sig väl framme, i nära kontakt med fransmännen och burgunderna, är det inte alls omöjligt att slaget vid Nikopolis hade slutat med kristen seger. Nu blev det inte så. Slaget vid Nikopolis har gått till historien som den senmedeltida kristenhetens allra största och bittraste nederlag. Besegrandet av korsfararna i slaget vid Nikopolis bar med sig stor ryktbarhet för sultan Beyazit I och segern avbildades ofta i osmansk konst, såsom denna bok illustration från 1500-talet.

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar?

Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar? Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar? Vi gör ett nytt nedslag i militärhistorien och dimper rakt ned i den tidiga medeltiden. Romarriket har gått under, antiken

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Vem är Spartacus? Joakim Groth:

Vem är Spartacus? Joakim Groth: Joakim Groth: Vem är Spartacus? Denna pjäs får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Meddela oss på info@labbet.fi om ni spelar pjäsen! Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som i

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson

SLAGET OM NORDAFRIKA. av Carl-Henrik Larsson På detta frimärke från Marshallöarna är Bernard Montgomery (t.v.) och Erwin Rommel (t.h.) avbildade. I bakgrunden ser man brittiska stridsvagnar och infanteri rycka fram under striderna vid el-alamein.

Läs mer

Krigsdagbok Normandie

Krigsdagbok Normandie Krigsdagbok Normandie Del 9 13 juni 1944 Segrar och nederlag 13 juni 1944 Segrar och nederlag Den 12 juni hade 17. SS-divisionen beslutat sig för att angripa Carentan och amerikanerna börjat bryta igenom

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Dr. JOHANN FAUST. Fogdeborgen i Baden. Baden Din första förläning

Dr. JOHANN FAUST. Fogdeborgen i Baden. Baden Din första förläning Furste:... Vasall till:... Ärftlig Förläning:... Fogdeborgen i Baden n Tilldelad n Din första förläning Mark Apanage Hov Kista Skisser & Kartor Försvarsverk & Murar FV nnn 8 2 0 n n n n n n n n n n Riddare:

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Krigets historia Utkast till ett kompendium

Krigets historia Utkast till ett kompendium Krigets historia Utkast till ett kompendium Håkan Danielsson Katedralskolan Lund HT 2007 Krigets historia 1 Innehållsförteckning Förord! 3 Krigets väsen 4 Antikens krigföring! 5 Krig och historia Meggiddo

Läs mer

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI ANTECKNINGAR Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI HÅKANS TVÅ LEKTIONER Vad är slaveri 1. Ägodel 2. Främling i det sociala nätverket 3. Våld, eller hot om våld...men definitionerna

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

kalt komma att utvidga kunga - rikets gränser!

kalt komma att utvidga kunga - rikets gränser! ALEXANDER 25-åringen som byggde ett imperium Storbritannien gav 2003 ut detta frimärke som avbildar en stenbyst före - ställande Alexander den store. Bysten som är daterad till 200-talet f.kr. har sitt

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena Trojanska kriget När havsnymfen Thetis skulle gifta sig med kung Peleus var alla gudar, gudinnor och kosmiska väsen inbjudna. Utom Eris som var osämjans gudinna. Zeus ville inte att hon skulle framkalla

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer